blob: 22eb9f2fdf80dde3c0105263823a280714e7ee06 [file] [log] [blame]
int f2 (int a)
{
return ++a;
}
int f1 (int a, int b)
{
return f2(a) + b;
}
int main (int argc, char *argv[])
{
return f1 (1, 2);
}