blob: 2ca20160cefc3a41009ede8b181fbb560408a0d9 [file] [log] [blame]
# Translation of binutils to Bulgarian
# Copyright (C) 2010, 2011, 2012, 2014 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the binutils package.
# Roumen Petrov <transl@roumenpetrov.info>, 2010-2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: binutils 2.34.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-binutils@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-04 10:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-05 17:57+0200\n"
"Last-Translator: Румен Петров <transl@roumenpetrov.info>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: addr2line.c:87
#, c-format
msgid "Usage: %s [option(s)] [addr(s)]\n"
msgstr "Употреба: %s [команда(-и)] [адрес(-и)]\n"
#: addr2line.c:88
#, c-format
msgid " Convert addresses into line number/file name pairs.\n"
msgstr " Преобразува адрес към двойката номер на ред/име на файл.\n"
#: addr2line.c:89
#, c-format
msgid " If no addresses are specified on the command line, they will be read from stdin\n"
msgstr " Ако на командния ред не са зададени адреси, те ще бъдат прочетени от стандартния вход\n"
#: addr2line.c:90
#, c-format
msgid ""
" The options are:\n"
" @<file> Read options from <file>\n"
" -a --addresses Show addresses\n"
" -b --target=<bfdname> Set the binary file format\n"
" -e --exe=<executable> Set the input file name (default is a.out)\n"
" -i --inlines Unwind inlined functions\n"
" -j --section=<name> Read section-relative offsets instead of addresses\n"
" -p --pretty-print Make the output easier to read for humans\n"
" -s --basenames Strip directory names\n"
" -f --functions Show function names\n"
" -C --demangle[=style] Demangle function names\n"
" -R --recurse-limit Enable a limit on recursion whilst demangling. [Default]\n"
" -r --no-recurse-limit Disable a limit on recursion whilst demangling\n"
" -h --help Display this information\n"
" -v --version Display the program's version\n"
"\n"
msgstr ""
" Командите са:\n"
" @<файл> Прочитане на команди от <файл>\n"
" -a --addresses Показва адреси\n"
" -b --target=<bfd_име> Установява формата на двоичния файл\n"
" -e --exe=<изпълним> Установява името на входящия файл (по подразбиране е a.out)\n"
" -i --inlines Развиване на вградени функции\n"
" -j --section=<име> Прочита относителни към раздела отмествания вместо адреси\n"
" -p --pretty-print По-разбираемо за хора извеждане\n"
" -s --basenames Премахва имена на директории\n"
" -f --functions Показва имена на функции\n"
" -C --demangle[=начин] Разкодиране на имена на функции\n"
" -R --recurse-limit Разрешава ограничение в/у рекурсиите при разкодиране. [По подразбиране]\n"
" -r --no-recurse-limit Забранява ограничение в/у рекурсиите при разкодиране\n"
" -h --help Показва това сведение\n"
" -v --version Показва версия на програмата\n"
"\n"
#: addr2line.c:109 ar.c:349 ar.c:386 coffdump.c:471 dlltool.c:3981
#: dllwrap.c:518 elfedit.c:921 objcopy.c:691 objcopy.c:745 readelf.c:4607
#: size.c:109 srconv.c:1704 strings.c:727 sysdump.c:646 windmc.c:227
#: windres.c:688
#, c-format
msgid "Report bugs to %s\n"
msgstr "Подавайте доклади за грешки на %s\n"
#. Note for translators: This printf is used to join the
#. function name just printed above to the line number/
#. file name pair that is about to be printed below. Eg:
#.
#. foo at 123:bar.c
#: addr2line.c:313
#, c-format
msgid " at "
msgstr " на "
#. Note for translators: This printf is used to join the
#. line number/file name pair that has just been printed with
#. the line number/file name pair that is going to be printed
#. by the next iteration of the while loop. Eg:
#.
#. 123:bar.c (inlined by) 456:main.c
#: addr2line.c:353
#, c-format
msgid " (inlined by) "
msgstr " (вградено от) "
#: addr2line.c:386
#, c-format
msgid "%s: cannot get addresses from archive"
msgstr "%s: не може да се получат адреси от архива"
#: addr2line.c:403
#, c-format
msgid "%s: cannot find section %s"
msgstr "%s: не може да се намери раздел %s"
#: addr2line.c:444 ar.c:747 dlltool.c:3499 nm.c:1726 objcopy.c:5993
#: objdump.c:5127 size.c:153 strings.c:291 windmc.c:960 windres.c:815
msgid "fatal error: libbfd ABI mismatch"
msgstr ""
#: addr2line.c:471 nm.c:1752 objdump.c:5174
#, c-format
msgid "unknown demangling style `%s'"
msgstr "непознат начин за разкодиране '%s'"
#: ar.c:268
#, c-format
msgid "no entry %s in archive\n"
msgstr "в архива липсва входна точка %s\n"
#: ar.c:282
#, c-format
msgid "Usage: %s [emulation options] [-]{dmpqrstx}[abcDfilMNoOPsSTuvV] [--plugin <name>] [member-name] [count] archive-file file...\n"
msgstr "Употреба: %s [опции за подражаване] [-]{dmpqrstx}[abcDfilMNoOPsSTuvV] [--plugin <име>] [член-име] [брой] архивен-файл файл...\n"
#: ar.c:288
#, c-format
msgid "Usage: %s [emulation options] [-]{dmpqrstx}[abcDfilMNoOPsSTuvV] [member-name] [count] archive-file file...\n"
msgstr "Употреба: %s [опции за подражаване] [-]{dmpqrstx}[abcDfilMNoOPsSTuvV] [член-име] [брой] архивен-файл файл...\n"
#: ar.c:296
#, c-format
msgid " %s -M [<mri-script]\n"
msgstr " %s -M [<mri-скрипт]\n"
#: ar.c:297
#, c-format
msgid " commands:\n"
msgstr " команди:\n"
#: ar.c:298
#, c-format
msgid " d - delete file(s) from the archive\n"
msgstr " d - изтриване на файлове от архива\n"
#: ar.c:299
#, c-format
msgid " m[ab] - move file(s) in the archive\n"
msgstr " m[ab] - преместване на файлове в архива\n"
#: ar.c:300
#, c-format
msgid " p - print file(s) found in the archive\n"
msgstr " p - извеждане на файлове намерени в архива\n"
#: ar.c:301
#, c-format
msgid " q[f] - quick append file(s) to the archive\n"
msgstr " q[f] - бързо добавяне на файлове към архива\n"
#: ar.c:302
#, c-format
msgid " r[ab][f][u] - replace existing or insert new file(s) into the archive\n"
msgstr " r[ab][f][u] - замества съществуващ или вмъква нови файлове в архива\n"
#: ar.c:303
#, c-format
msgid " s - act as ranlib\n"
msgstr " s - държи се като ranlib\n"
#: ar.c:304
#, c-format
msgid " t[O][v] - display contents of the archive\n"
msgstr " t[O][v] - показване съдържанието на архива\n"
#: ar.c:305
#, c-format
msgid " x[o] - extract file(s) from the archive\n"
msgstr " x[o] - изваждане на файлове от архива\n"
#: ar.c:306
#, c-format
msgid " command specific modifiers:\n"
msgstr " уточнители към команда:\n"
#: ar.c:307
#, c-format
msgid " [a] - put file(s) after [member-name]\n"
msgstr " [a] - поставяне на файлове след [член-име]\n"
#: ar.c:308
#, c-format
msgid " [b] - put file(s) before [member-name] (same as [i])\n"
msgstr " [b] - поставяне на файлове преди [член-име] (също като [i])\n"
#: ar.c:311
#, c-format
msgid " [D] - use zero for timestamps and uids/gids (default)\n"
msgstr " [D] - използване на нула за времева отметка и номер на потребител или група (по подразбиране)\n"
#: ar.c:313
#, c-format
msgid " [U] - use actual timestamps and uids/gids\n"
msgstr " [D] - използване на настоящата времева отметка и номер на потребител или група\n"
#: ar.c:318
#, c-format
msgid " [D] - use zero for timestamps and uids/gids\n"
msgstr " [D] - използване на нула за времева отметка и номер на потребител или група\n"
#: ar.c:320
#, c-format
msgid " [U] - use actual timestamps and uids/gids (default)\n"
msgstr " [D] - използване на настоящата времева отметка и номер на потребител или група (по подразбиране)\n"
#: ar.c:323
#, c-format
msgid " [N] - use instance [count] of name\n"
msgstr " [N] - използване на [брой] от имена\n"
#: ar.c:324
#, c-format
msgid " [f] - truncate inserted file names\n"
msgstr " [f] - отрязване на вмъкнати имена на файлове\n"
#: ar.c:325
#, c-format
msgid " [P] - use full path names when matching\n"
msgstr " [P] - използване на пълни имена за пътища ако съвпадат\n"
#: ar.c:326
#, c-format
msgid " [o] - preserve original dates\n"
msgstr " [o] - запазване на първоначалните дати\n"
#: ar.c:327
#, c-format
msgid " [O] - display offsets of files in the archive\n"
msgstr " [O] - показва отместването на файловете в архива\n"
#: ar.c:328
#, c-format
msgid " [u] - only replace files that are newer than current archive contents\n"
msgstr " [u] - да се заместят само файловете, които са по-нови от текущото съдържание на архива\n"
#: ar.c:329
#, c-format
msgid " generic modifiers:\n"
msgstr " основни уточнители:\n"
#: ar.c:330
#, c-format
msgid " [c] - do not warn if the library had to be created\n"
msgstr " [c] - без предупреждение, ако трябва да се създаде библиотека\n"
#: ar.c:331
#, c-format
msgid " [s] - create an archive index (cf. ranlib)\n"
msgstr " [s] - създаване на индекс на архива (виж ranlib)\n"
#: ar.c:332
#, c-format
msgid " [S] - do not build a symbol table\n"
msgstr " [S] - без създаване на таблица за имена\n"
#: ar.c:333
#, c-format
msgid " [T] - make a thin archive\n"
msgstr " [T] - създаване на архив \"посредник\"\n"
#: ar.c:334
#, c-format
msgid " [v] - be verbose\n"
msgstr " [v] - с подробности\n"
#: ar.c:335
#, c-format
msgid " [V] - display the version number\n"
msgstr " [V] - показване номер на версия\n"
#: ar.c:336
#, c-format
msgid " @<file> - read options from <file>\n"
msgstr " @<файл> - прочитане на команди от <файл>\n"
#: ar.c:337
#, c-format
msgid " --target=BFDNAME - specify the target object format as BFDNAME\n"
msgstr " --target=BFD–ИМЕ - задава BFD–ИМЕ за формата на целевия обект\n"
#: ar.c:338
#, c-format
msgid " --output=DIRNAME - specify the output directory for extraction operations\n"
msgstr ""
#: ar.c:340
#, c-format
msgid " optional:\n"
msgstr " възможни:\n"
#: ar.c:341
#, c-format
msgid " --plugin <p> - load the specified plugin\n"
msgstr " --plugin <п> - зареждане на указаната приставка\n"
#: ar.c:362
#, c-format
msgid "Usage: %s [options] archive\n"
msgstr "Употреба: %s [команди] архив\n"
#: ar.c:363
#, c-format
msgid " Generate an index to speed access to archives\n"
msgstr " Създаване на индекс за ускоряване достъпа до архивите\n"
#: ar.c:364
#, c-format
msgid ""
" The options are:\n"
" @<file> Read options from <file>\n"
msgstr ""
" Командите са:\n"
" @<файл> Прочитане на команди от <файл>\n"
#: ar.c:367
#, c-format
msgid " --plugin <name> Load the specified plugin\n"
msgstr " --plugin <име> Зарежда указаната приставка\n"
#: ar.c:371
#, c-format
msgid ""
" -D Use zero for symbol map timestamp (default)\n"
" -U Use an actual symbol map timestamp\n"
msgstr ""
" -D Използване на нула като времева отметка за изобразените имена (по подразбиране)\n"
" -U Използване на настоящата времева отметка за изобразените имена\n"
#: ar.c:375
#, c-format
msgid ""
" -D Use zero for symbol map timestamp\n"
" -U Use actual symbol map timestamp (default)\n"
msgstr ""
" -D Използване на нула като времева отметка за изобразените имена\n"
" -U Използване на настоящата времева отметка за изобразените имена (по подразбиране)\n"
#: ar.c:378
#, c-format
msgid ""
" -t Update the archive's symbol map timestamp\n"
" -h --help Print this help message\n"
" -v --version Print version information\n"
msgstr ""
" -t Обновява дата и час на изобразените имена на архива\n"
" -h --help Извежда това помощно съобщение\n"
" -v --version Извежда сведение за версията\n"
#: ar.c:503
msgid "two different operation options specified"
msgstr "указани са две различни опции за операция"
#: ar.c:597 ar.c:672 nm.c:1839
#, c-format
msgid "sorry - this program has been built without plugin support\n"
msgstr "за съжаление, тази програма е създадена без поддръжка на приставки\n"
#: ar.c:803
msgid "no operation specified"
msgstr "не е зададена операция"
#: ar.c:806
msgid "`u' is only meaningful with the `r' option."
msgstr "'u' има смисъл само с команда 'r'."
#: ar.c:809
msgid "`u' is not meaningful with the `D' option."
msgstr "'u' няма смисъл с опция 'D'."
#: ar.c:812
msgid "`u' modifier ignored since `D' is the default (see `U')"
msgstr ""
#: ar.c:821
msgid "missing position arg."
msgstr ""
#: ar.c:827
msgid "`N' is only meaningful with the `x' and `d' options."
msgstr "'N' има смисъл само с команди 'x' и 'd'."
#: ar.c:829
msgid "`N' missing value."
msgstr ""
#: ar.c:832
msgid "Value for `N' must be positive."
msgstr "Стойността на 'N' трябва да е положителна."
#: ar.c:848
msgid "`x' cannot be used on thin archives."
msgstr "'x' не може да се използва в архиви \"посредници\" (thin archives)."
#: ar.c:895
#, c-format
msgid "internal error -- this option not implemented"
msgstr "вътрешна грешка -- тази команда не е осъществена"
#: ar.c:964
#, c-format
msgid "creating %s"
msgstr "създаване на %s"
#: ar.c:995
#, c-format
msgid "Cannot convert existing library %s to thin format"
msgstr ""
#: ar.c:1001
#, c-format
msgid "Cannot convert existing thin library %s to normal format"
msgstr ""
#: ar.c:1033 ar.c:1130 ar.c:1447 objcopy.c:3582
#, c-format
msgid "internal stat error on %s"
msgstr "вътрешна грешка при определяне признаците на файл %s"
#: ar.c:1052 ar.c:1156
#, c-format
msgid "%s is not a valid archive"
msgstr "%s е невалиден архив"
#: ar.c:1080
#, c-format
msgid "illegal output pathname for archive member: %s, using '%s' instead"
msgstr ""
#: ar.c:1204
msgid "could not create temporary file whilst writing archive"
msgstr "не можа да се създаде временен файл, при записване на архива"
#: ar.c:1351
#, c-format
msgid "No member named `%s'\n"
msgstr "Няма част с име '%s'\n"
#: ar.c:1401
#, c-format
msgid "no entry %s in archive %s!"
msgstr "няма входна точка %s в архива %s!"
#: ar.c:1541
#, c-format
msgid "%s: no archive map to update"
msgstr "%s: липсва \"изображение на архива\" за обновяване"
#: arsup.c:89
#, c-format
msgid "No entry %s in archive.\n"
msgstr "В архива няма входна точка %s.\n"
#: arsup.c:114
#, c-format
msgid "Can't open file %s\n"
msgstr "не може да се отвори файл '%s'\n"
#: arsup.c:160
#, c-format
msgid "%s: Can't allocate memory for temp name (%s)\n"
msgstr ""
#: arsup.c:171
#, c-format
msgid "%s: Can't open output archive %s\n"
msgstr "%s: Не може да се отвори \"изходен\" архив %s\n"
#: arsup.c:188
#, c-format
msgid "%s: Can't open input archive %s\n"
msgstr "%s: Не може да се отвори \"входен\" архив %s\n"
#: arsup.c:197
#, c-format
msgid "%s: file %s is not an archive\n"
msgstr "%s: файлът %s не е архив\n"
#: arsup.c:237
#, c-format
msgid "%s: no output archive specified yet\n"
msgstr "%s: не е зададен \"изходен\" архив\n"
#: arsup.c:257 arsup.c:300 arsup.c:342 arsup.c:365 arsup.c:431
#, c-format
msgid "%s: no open output archive\n"
msgstr "%s: няма отворен \"изходен\" архив\n"
#: arsup.c:273 arsup.c:386 arsup.c:412
#, c-format
msgid "%s: can't open file %s\n"
msgstr "%s: не може да се отвори файл %s\n"
#: arsup.c:327 arsup.c:408 arsup.c:489
#, c-format
msgid "%s: can't find module file %s\n"
msgstr "%s: не може да се намери файлов модул %s\n"
#: arsup.c:440
#, c-format
msgid "Current open archive is %s\n"
msgstr "Текущият отворен архив е %s\n"
#: arsup.c:464
#, c-format
msgid "%s: no open archive\n"
msgstr "%s: няма отворен архив\n"
#: binemul.c:38
#, c-format
msgid " No emulation specific options\n"
msgstr " Без опции характерни за подражаване\n"
#. Macros for common output.
#: binemul.h:49
#, c-format
msgid " emulation options: \n"
msgstr " опции за подражаване: \n"
#: bucomm.c:50 bucomm.c:84
msgid "cause of error unknown"
msgstr ""
#: bucomm.c:164
#, c-format
msgid "can't set BFD default target to `%s': %s"
msgstr "подразбираща се BFD цел не може да се установи на '%s': %s"
#: bucomm.c:176
#, c-format
msgid "%s: Matching formats:"
msgstr "%s: Съвпадащи формати:"
#: bucomm.c:191
#, c-format
msgid "Supported targets:"
msgstr "Поддържани цели:"
#: bucomm.c:193
#, c-format
msgid "%s: supported targets:"
msgstr "%s: поддържани цели:"
#: bucomm.c:211
#, c-format
msgid "Supported architectures:"
msgstr "Поддържани архитектури:"
#: bucomm.c:213
#, c-format
msgid "%s: supported architectures:"
msgstr "%s: поддържани архитектури:"
#: bucomm.c:226
msgid "big endian"
msgstr "водещ старши байт"
#: bucomm.c:227
msgid "little endian"
msgstr "водещ младши байт"
#: bucomm.c:228
msgid "endianness unknown"
msgstr "непозната подредба на байтове"
#: bucomm.c:275
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
" (header %s, data %s)\n"
msgstr ""
"%s\n"
" (заглавие %s, данни %s)\n"
#: bucomm.c:424
#, c-format
msgid "BFD header file version %s\n"
msgstr "BFD заглавен файл версия %s\n"
#: bucomm.c:454
#, c-format
msgid "<time data corrupt>"
msgstr "<повредени времеви данни>"
#: bucomm.c:594
#, c-format
msgid "%s: bad number: %s"
msgstr "%s: погрешно число: %s"
#: bucomm.c:614 strings.c:404
#, c-format
msgid "'%s': No such file"
msgstr "'%s': Няма такъв файл"
#: bucomm.c:616 strings.c:406
#, c-format
msgid "Warning: could not locate '%s'. reason: %s"
msgstr "Предупреждение: не може да се намери '%s', причина: %s"
#: bucomm.c:620 strings.c:412
#, c-format
msgid "Warning: '%s' is a directory"
msgstr "Предупреждение: '%s' е директория"
#: bucomm.c:622
#, c-format
msgid "Warning: '%s' is not an ordinary file"
msgstr "Предупреждение: '%s' не е обикновен файл"
#: bucomm.c:624
#, c-format
msgid "Warning: '%s' has negative size, probably it is too large"
msgstr "Предупреждение: '%s' е с отрицателен размер. Може би е много голям"
#: coffdump.c:106
#, c-format
msgid "#lines %d "
msgstr "#редове %d "
#: coffdump.c:129
#, c-format
msgid "size %d "
msgstr "размер %d "
#: coffdump.c:134
#, c-format
msgid "section definition at %x size %x\n"
msgstr "определение на раздел в %x размер %x\n"
#: coffdump.c:140
#, c-format
msgid "pointer to"
msgstr "указател към"
#: coffdump.c:145
#, c-format
msgid "array [%d] of"
msgstr "масив [%d] от"
#: coffdump.c:150
#, c-format
msgid "function returning"
msgstr "функция връщаща"
#: coffdump.c:154
#, c-format
msgid "arguments"
msgstr "аргументи"
#: coffdump.c:158
#, c-format
msgid "code"
msgstr "код"
#: coffdump.c:164
#, c-format
msgid "structure definition"
msgstr "определение на структура"
#: coffdump.c:170
#, c-format
msgid "structure ref to UNKNOWN struct"
msgstr "структура указваща към НЕПОЗНАТА структура"
#: coffdump.c:172
#, c-format
msgid "structure ref to %s"
msgstr "структура указваща към %s"
#: coffdump.c:175
#, c-format
msgid "enum ref to %s"
msgstr "изброим, указващ към %s"
#: coffdump.c:178
#, c-format
msgid "enum definition"
msgstr "определение на изброим"
#: coffdump.c:251
#, c-format
msgid "Stack offset %x"
msgstr "Отместване в стека %x"
#: coffdump.c:254
#, c-format
msgid "Memory section %s+%x"
msgstr "Раздел от паметта %s+%x"
#: coffdump.c:257
#, c-format
msgid "Register %d"
msgstr ""
#: coffdump.c:260
#, c-format
msgid "Struct Member offset %x"
msgstr ""
#: coffdump.c:263
#, c-format
msgid "Enum Member offset %x"
msgstr ""
#: coffdump.c:266
#, c-format
msgid "Undefined symbol"
msgstr "Неопределено име"
#: coffdump.c:334
#, c-format
msgid "List of symbols"
msgstr "Списък от имена"
#: coffdump.c:341
#, c-format
msgid "Symbol %s, tag %d, number %d"
msgstr "Име %s, отметка %d, брой %d"
#: coffdump.c:345 readelf.c:17436 readelf.c:17524
#, c-format
msgid "Type"
msgstr "Тип"
#: coffdump.c:350
#, c-format
msgid "Where"
msgstr "Къде"
#: coffdump.c:354
#, c-format
msgid "Visible"
msgstr "Видимо"
#: coffdump.c:370
msgid "List of blocks "
msgstr "Списък от блокове"
#: coffdump.c:383
#, c-format
msgid "vars %d"
msgstr "променл. %d"
#: coffdump.c:386
#, c-format
msgid "blocks"
msgstr "блокове"
#: coffdump.c:404
#, c-format
msgid "List of source files"
msgstr "Списък от източници"
#: coffdump.c:410
#, c-format
msgid "Source file %s"
msgstr "Източник %s"
#: coffdump.c:424
#, c-format
msgid "section %s %d %d address %x size %x number %d nrelocs %u"
msgstr "раздел %s %d %d адрес %x размер %x брой %d премествания %u"
#. PR 17512: file: 0a38fb7c.
#: coffdump.c:436
msgid "<no sym>"
msgstr "<няма имена>"
#: coffdump.c:451
#, c-format
msgid "#sources %d"
msgstr "#източници %d"
#: coffdump.c:462 sysdump.c:639
#, c-format
msgid "Usage: %s [option(s)] in-file\n"
msgstr "Употреба: %s [команда(-и)] вх-файл\n"
#: coffdump.c:463
#, c-format
msgid " Print a human readable interpretation of a COFF object file\n"
msgstr " Извеждане на разбираемо от човек обяснение за COFF обектен файл\n"
#: coffdump.c:464
#, c-format
msgid ""
" The options are:\n"
" @<file> Read options from <file>\n"
" -h --help Display this information\n"
" -v --version Display the program's version\n"
"\n"
msgstr ""
" Командите са:\n"
" @<файл> Прочитане на команди от <файл>\n"
" -h --help Показване на това сведение\n"
" -v --version Показване на версията на програмата\n"
"\n"
#: coffdump.c:534 srconv.c:1795 sysdump.c:704
msgid "no input file specified"
msgstr "не е зададен входящ файл "
#: coffgrok.c:107
msgid "Out of context scope change encountered"
msgstr ""
#: coffgrok.c:130
#, c-format
msgid "Invalid section target index: %u"
msgstr ""
#: coffgrok.c:187
#, c-format
msgid "Invalid section target index: %d"
msgstr ""
#: coffgrok.c:190
msgid "Target section has insufficient relocs"
msgstr ""
#: coffgrok.c:198 coffgrok.c:445
#, c-format
msgid "Symbol index %u encountered when there are no symbols"
msgstr ""
#: coffgrok.c:199 coffgrok.c:446
#, c-format
msgid "Invalid symbol index %u encountered"
msgstr ""
#: coffgrok.c:251
#, c-format
msgid "Invalid section number (%d) encountered"
msgstr ""
#: coffgrok.c:273
#, c-format
msgid "Unrecognized symbol class: %d"
msgstr "Неразпознат клас: %d"
#: coffgrok.c:351
#, c-format
msgid "Type entry %u does not have enough symbolic information"
msgstr ""
#: coffgrok.c:354
#, c-format
msgid "Type entry %u does not refer to a symbol"
msgstr ""
#: coffgrok.c:376
msgid "Section definition needs a section length"
msgstr "Определението за раздел изисква размер на раздела"
#: coffgrok.c:427
msgid "Aggregate definition needs auxillary information"
msgstr ""
#: coffgrok.c:436
#, c-format
msgid "Invalid tag index %#lx encountered"
msgstr ""
#: coffgrok.c:477
msgid "Enum definition needs auxillary information"
msgstr ""
#: coffgrok.c:484
#, c-format
msgid "Invalid enum symbol index %u encountered"
msgstr ""
#: coffgrok.c:520
msgid "Array definition needs auxillary information"
msgstr ""
#: coffgrok.c:536
#, c-format
msgid "Out of range sum for els (%#x) * size (%#x)"
msgstr ""
#: coffgrok.c:627 coffgrok.c:870
#, c-format
msgid "Unrecognised symbol class: %d"
msgstr "Неразпознат клас: %d"
#: coffgrok.c:644
msgid "ICE: do_define called without a block"
msgstr ""
#: coffgrok.c:646
#, c-format
msgid "Out of range symbol index: %u"
msgstr ""
#: coffgrok.c:683
msgid "Section referenced before any file is defined"
msgstr ""
#: coffgrok.c:701
#, c-format
msgid "Out of range sum for offset (%#x) + size (%#x)"
msgstr ""
#: coffgrok.c:706
#, c-format
msgid "Out of range type size: %u"
msgstr ""
#: coffgrok.c:792
msgid "Function start encountered without a top level scope."
msgstr ""
#: coffgrok.c:818
msgid "Block start encountered without a scope for it."
msgstr ""
#: coffgrok.c:828
msgid "Function arguments encountered without a function definition"
msgstr ""
#: coffgrok.c:836
msgid "Structure element encountered without a structure definition"
msgstr ""
#: coffgrok.c:841
msgid "Enum element encountered without an enum definition"
msgstr ""
#: coffgrok.c:849
msgid "Aggregate definition encountered without a scope"
msgstr ""
#: coffgrok.c:855
msgid "Label definition encountered without a file scope"
msgstr ""
#: coffgrok.c:863
msgid "Variable definition encountered without a scope"
msgstr ""
#: coffgrok.c:886
#, c-format
msgid "%s: is not a COFF format file"
msgstr "%s: не е файл в COFF формат"
#: cxxfilt.c:124 nm.c:285 objdump.c:318
#, c-format
msgid "Report bugs to %s.\n"
msgstr "Подавайте доклади за грешки на %s.\n"
#: debug.c:647
msgid "debug_add_to_current_namespace: no current file"
msgstr "debug_add_to_current_namespace: липсва текущ файл"
#: debug.c:726
msgid "debug_start_source: no debug_set_filename call"
msgstr "debug_start_source: липсва извикване на debug_set_filename"
#: debug.c:780
msgid "debug_record_function: no debug_set_filename call"
msgstr "debug_record_function: липсва извикване на debug_set_filename"
#: debug.c:832
msgid "debug_record_parameter: no current function"
msgstr "debug_record_parameter: липсва текуща функция"
#: debug.c:864
msgid "debug_end_function: no current function"
msgstr "debug_end_function: липсва текуща функция"
#: debug.c:870
msgid "debug_end_function: some blocks were not closed"
msgstr "debug_end_function: не са затворени някой от блоковете"
#: debug.c:898
msgid "debug_start_block: no current block"
msgstr "debug_start_block: липсва текущ блок"
#: debug.c:934
msgid "debug_end_block: no current block"
msgstr "debug_end_block: липсва текущ блок"
#: debug.c:941
msgid "debug_end_block: attempt to close top level block"
msgstr "debug_end_block: опит за затваряне на най-горния блок"
#: debug.c:964
msgid "debug_record_line: no current unit"
msgstr "debug_record_line: липсва текуща част"
#. FIXME
#: debug.c:1017
msgid "debug_start_common_block: not implemented"
msgstr "debug_start_common_block: не е внедрен"
#. FIXME
#: debug.c:1028
msgid "debug_end_common_block: not implemented"
msgstr "debug_end_common_block: не е внедрен"
#. FIXME.
#: debug.c:1112
msgid "debug_record_label: not implemented"
msgstr "debug_record_label: не е внедрен"
#: debug.c:1134
msgid "debug_record_variable: no current file"
msgstr "debug_record_variable: липсва текущ файл"
#: debug.c:1662
msgid "debug_make_undefined_type: unsupported kind"
msgstr "debug_make_undefined_type: неподдържан начин"
#: debug.c:1839
msgid "debug_name_type: no current file"
msgstr "debug_name_type: липсва текущ файл"
#: debug.c:1884
msgid "debug_tag_type: no current file"
msgstr "debug_tag_type: липсва текущ файл"
#: debug.c:1892
msgid "debug_tag_type: extra tag attempted"
msgstr "debug_tag_type: опитана е отметка в повече"
#: debug.c:1929
#, c-format
msgid "Warning: changing type size from %d to %d\n"
msgstr "Предупреждение: промяна на размера на типа от %d на %d\n"
#: debug.c:1951
msgid "debug_find_named_type: no current compilation unit"
msgstr "debug_find_named_type: няма текуща съставна част"
#: debug.c:2054
#, c-format
msgid "debug_get_real_type: circular debug information for %s\n"
msgstr "debug_get_real_type: циклично сведение за проследяване на %s\n"
#: debug.c:2484
msgid "debug_write_type: illegal type encountered"
msgstr "debug_write_type: сблъскване с неправилен тип"
#: dlltool.c:902 dlltool.c:927 dlltool.c:957
#, c-format
msgid "Internal error: Unknown machine type: %d"
msgstr "Вътрешна грешка: Неизвестен тип машина: %d"
#: dlltool.c:998
#, c-format
msgid "Can't open def file: %s"
msgstr "Не може да се отвори def-файл: %s"
#: dlltool.c:1003
#, c-format
msgid "Processing def file: %s"
msgstr "Обработка на def-файл: %s"
#: dlltool.c:1007
msgid "Processed def file"
msgstr "Обработен def-файл"
#: dlltool.c:1031
#, c-format
msgid "Syntax error in def file %s:%d"
msgstr "Синтактична грешка в def-файл %s:%d"
#: dlltool.c:1068
#, c-format
msgid "%s: Path components stripped from image name, '%s'."
msgstr "%s: от името на образа са премахнати съставките за път - '%s'."
#: dlltool.c:1086
#, c-format
msgid "NAME: %s base: %x"
msgstr "NAME(програма): %s базов адрес: %x"
#: dlltool.c:1089 dlltool.c:1110
msgid "Can't have LIBRARY and NAME"
msgstr "Заедно не може LIBRARY(библиотека) и NAME(програма)"
#: dlltool.c:1107
#, c-format
msgid "LIBRARY: %s base: %x"
msgstr "LIBRARY(библиотека): %s базов адрес: %x"
#: dlltool.c:1262
#, c-format
msgid "VERSION %d.%d\n"
msgstr "ВЕРСИЯ %d.%d\n"
#: dlltool.c:1310
#, c-format
msgid "run: %s %s"
msgstr "пуска: %s %s"
#: dlltool.c:1351 resrc.c:288
#, c-format
msgid "wait: %s"
msgstr "чакане: %s"
#: dlltool.c:1356 dllwrap.c:416 resrc.c:293
#, c-format
msgid "subprocess got fatal signal %d"
msgstr "подпроцесът получи сигнал за прекъсване %d"
#: dlltool.c:1362 dllwrap.c:423 resrc.c:300
#, c-format
msgid "%s exited with status %d"
msgstr "%s завърши с код за изход %d"
#: dlltool.c:1393
#, c-format
msgid "Sucking in info from %s section in %s"
msgstr "Нагазване в сведенията от раздел %s в %s"
#: dlltool.c:1533
#, c-format
msgid "Excluding symbol: %s"
msgstr "Изключване на: %s"
#: dlltool.c:1622 dlltool.c:1633 nm.c:1121 nm.c:1131 nm.c:1140
#, c-format
msgid "%s: no symbols"
msgstr "%s: липсват имена"
#. FIXME: we ought to read in and block out the base relocations.
#: dlltool.c:1659
#, c-format
msgid "Done reading %s"
msgstr "Завърши четенето на %s"
#: dlltool.c:1669
#, c-format
msgid "Unable to open object file: %s: %s"
msgstr "Не можа да се отвори обектния файл: %s: %s"
#: dlltool.c:1672
#, c-format
msgid "Scanning object file %s"
msgstr "Сканиране на обектния файл %s"
#: dlltool.c:1692
#, c-format
msgid "Cannot produce mcore-elf dll from archive file: %s"
msgstr "Не може да се създаде mcore-elf dll от архива: %s"
#: dlltool.c:1794
msgid "Adding exports to output file"
msgstr "Добавяне на \"изнасяния\" към изходния файл"
#: dlltool.c:1846
msgid "Added exports to output file"
msgstr "Добавени \"изнасяния\" към изходния файл"
#: dlltool.c:2014
#, c-format
msgid "Generating export file: %s"
msgstr "Създаване на файл с \"изнасяния\" : %s"
#: dlltool.c:2019
#, c-format
msgid "Unable to open temporary assembler file: %s"
msgstr "Не може да се отвори временен файл на асемблер: %s"
#: dlltool.c:2024
#, c-format
msgid "Opened temporary file: %s"
msgstr "Отворен временен файл: %s"
#: dlltool.c:2200
msgid "failed to read the number of entries from base file"
msgstr "пропадна прочитането на броя записи от базовия файл"
#: dlltool.c:2251
msgid "Generated exports file"
msgstr "Създаден на файл с \"изнасяния\""
#: dlltool.c:2461
#, c-format
msgid "bfd_open failed open stub file: %s: %s"
msgstr "bfd_open не успя да отвори stub файл: %s: %s"
#: dlltool.c:2465
#, c-format
msgid "Creating stub file: %s"
msgstr "Създаване на stub файл: %s"
#: dlltool.c:2934
#, c-format
msgid "bfd_open failed reopen stub file: %s: %s"
msgstr "bfd_open не успя да отвори stub файл: %s: %s"
#: dlltool.c:2948 dlltool.c:3027
#, c-format
msgid "failed to open temporary head file: %s"
msgstr "не успя да се отвори водещ временен файл: %s"
#: dlltool.c:3012 dlltool.c:3098
#, c-format
msgid "failed to open temporary head file: %s: %s"
msgstr "не успя да се отвори водещ временен файл: %s: %s"
#: dlltool.c:3113
#, c-format
msgid "failed to open temporary tail file: %s"
msgstr "не успя да се отвори краен временен файл: %s"
#: dlltool.c:3172
#, c-format
msgid "failed to open temporary tail file: %s: %s"
msgstr "не успя да се отвори краен временен файл: %s: %s"
#: dlltool.c:3195
#, c-format
msgid "Can't create .lib file: %s: %s"
msgstr "Не може да се създаде .lib файл: %s: %s"
#: dlltool.c:3199
#, c-format
msgid "Creating library file: %s"
msgstr "Създаване на библиотечен файл: %s"
#: dlltool.c:3286 dlltool.c:3292
#, c-format
msgid "cannot delete %s: %s"
msgstr "не може да се изтрие %s: %s"
#: dlltool.c:3298
msgid "Created lib file"
msgstr "Библиотечният файл е създаден"
#: dlltool.c:3504
#, c-format
msgid "Can't open .lib file: %s: %s"
msgstr "Не може да се отвори .lib файл: %s: %s"
#: dlltool.c:3512 dlltool.c:3534
#, c-format
msgid "%s is not a library"
msgstr "%s не е библиотека"
#: dlltool.c:3552
#, c-format
msgid "Import library `%s' specifies two or more dlls"
msgstr "Import библиотека '%s' задава две или повече dlls"
#: dlltool.c:3563
#, c-format
msgid "Unable to determine dll name for `%s' (not an import library?)"
msgstr "Не може да се определи име на dll за '%s' (не е библиотека за внасяне?)"
#: dlltool.c:3795
#, c-format
msgid "Warning, ignoring duplicate EXPORT %s %d,%d"
msgstr "Предупреждение, пренебрегване на повторен EXPORT %s %d,%d"
#: dlltool.c:3801
#, c-format
msgid "Error, duplicate EXPORT with ordinals: %s"
msgstr "Грешка, повторен EXPORT с номер: %s"
#: dlltool.c:3904
msgid "Processing definitions"
msgstr "Обработване на определенията"
#: dlltool.c:3931
msgid "Processed definitions"
msgstr "Определенията са обработени"
#. xgetext:c-format
#: dlltool.c:3938 dllwrap.c:477
#, c-format
msgid "Usage %s <option(s)> <object-file(s)>\n"
msgstr "Употреба %s <опции> <обектни файлове>\n"
#. xgetext:c-format
#: dlltool.c:3940
#, c-format
msgid " -m --machine <machine> Create as DLL for <machine>. [default: %s]\n"
msgstr " -m --machine <машина> Създаване на DLL за <машина>. [по подразбиране: %s]\n"
#: dlltool.c:3941
#, c-format
msgid " possible <machine>: arm[_interwork], i386, mcore[-elf]{-le|-be}, ppc, thumb\n"
msgstr " възможна <машина>: arm[_interwork], i386, mcore[-elf]{-le|-be}, ppc, thumb\n"
#: dlltool.c:3942
#, c-format
msgid " -e --output-exp <outname> Generate an export file.\n"
msgstr " -e --output-exp <изх_име> Създаване на файл с \"изнасяния\".\n"
#: dlltool.c:3943
#, c-format
msgid " -l --output-lib <outname> Generate an interface library.\n"
msgstr " -l --output-lib <изх_име> Създаване на интерфейсна библиотека.\n"
#: dlltool.c:3944
#, c-format
msgid " -y --output-delaylib <outname> Create a delay-import library.\n"
msgstr " -y --output-delaylib <изх_име> Създаване на delay-import библиотека.\n"
#: dlltool.c:3945
#, c-format
msgid " -a --add-indirect Add dll indirects to export file.\n"
msgstr " -a --add-indirect Добавяне на dll indirects към файла с \"изнасяния\".\n"
#: dlltool.c:3946
#, c-format
msgid " -D --dllname <name> Name of input dll to put into interface lib.\n"
msgstr " -D --dllname <име> Име на входящо dll в интерфейсната библиотека.\n"
#: dlltool.c:3947
#, c-format
msgid " -d --input-def <deffile> Name of .def file to be read in.\n"
msgstr " -d --input-def <defфайл> Име на .def файл за прочитане като вход.\n"
#: dlltool.c:3948
#, c-format
msgid " -z --output-def <deffile> Name of .def file to be created.\n"
msgstr " -z --output-def <defфайл> Име на .def файл за създаване.\n"
#: dlltool.c:3949
#, c-format
msgid " --export-all-symbols Export all symbols to .def\n"
msgstr " --export-all-symbols Изнасяне на всички имена в .def\n"
#: dlltool.c:3950
#, c-format
msgid " --no-export-all-symbols Only export listed symbols\n"
msgstr " --no-export-all-symbols Изнасяне само на описаните имена\n"
#: dlltool.c:3951
#, c-format
msgid " --exclude-symbols <list> Don't export <list>\n"
msgstr " --exclude-symbols <опис> Без изнасяне на <опис>\n"
#: dlltool.c:3952
#, c-format
msgid " --no-default-excludes Clear default exclude symbols\n"
msgstr " --no-default-excludes Изчиства подразбиращите се имена за изключване\n"
#: dlltool.c:3953
#, c-format
msgid " -b --base-file <basefile> Read linker generated base file.\n"
msgstr " -b --base-file <оснфайл> Добавя основен файл при свързване.\n"
#: dlltool.c:3954
#, c-format
msgid " -x --no-idata4 Don't generate idata$4 section.\n"
msgstr " -x --no-idata4 Без създаване на раздел idata$4.\n"
#: dlltool.c:3955
#, c-format
msgid " -c --no-idata5 Don't generate idata$5 section.\n"
msgstr " -c --no-idata5 Без създаване на раздел idata$5.\n"
#: dlltool.c:3956
#, c-format
msgid " --use-nul-prefixed-import-tables Use zero prefixed idata$4 and idata$5.\n"
msgstr " --use-nul-prefixed-import-tables Използване на idata$4 и idata$5 без представка.\n"
#: dlltool.c:3957
#, c-format
msgid " -U --add-underscore Add underscores to all symbols in interface library.\n"
msgstr " -U --add-underscore Добавяне на подчертавка към всички имена в интерфейсната библиотека.\n"
#: dlltool.c:3958
#, c-format
msgid " --add-stdcall-underscore Add underscores to stdcall symbols in interface library.\n"
msgstr " --add-stdcall-underscore Добавяне на подчертавка към stdcall имена в интерфейсната библиотека.\n"
#: dlltool.c:3959
#, c-format
msgid " --no-leading-underscore All symbols shouldn't be prefixed by an underscore.\n"
msgstr " --no-leading-underscore Всички имена да са без подчертавка за представка.\n"
#: dlltool.c:3960
#, c-format
msgid " --leading-underscore All symbols should be prefixed by an underscore.\n"
msgstr " --leading-underscore Всички имена да са с подчертавка за представка.\n"
#: dlltool.c:3961
#, c-format
msgid " -k --kill-at Kill @<n> from exported names.\n"
msgstr " -k --kill-at Премахване на @<n> от изнесените имена.\n"
#: dlltool.c:3962
#, c-format
msgid " -A --add-stdcall-alias Add aliases without @<n>.\n"
msgstr " -A --add-stdcall-alias Добавяне на псевдоними без @<n>.\n"
#: dlltool.c:3963
#, c-format
msgid " -p --ext-prefix-alias <prefix> Add aliases with <prefix>.\n"
msgstr " -p --ext-prefix-alias <предст> Добавяне на псевдоними с <предст>.\n"
#: dlltool.c:3964
#, c-format
msgid " -S --as <name> Use <name> for assembler.\n"
msgstr " -S --as <име> Използване на <име> за асемблер.\n"
#: dlltool.c:3965
#, c-format
msgid " -f --as-flags <flags> Pass <flags> to the assembler.\n"
msgstr " -f --as-flags <флагове> Продаване на <флагове> към асемблера.\n"
#: dlltool.c:3966
#, c-format
msgid " -C --compat-implib Create backward compatible import library.\n"
msgstr " -C --compat-implib Създаване на обратно съвместима библиотека за внасяне.\n"
#: dlltool.c:3967
#, c-format
msgid " -n --no-delete Keep temp files (repeat for extra preservation).\n"
msgstr " -n --no-delete Запазване на временни файлове (при повтаряне запазване в повече).\n"
#: dlltool.c:3968
#, c-format
msgid " -t --temp-prefix <prefix> Use <prefix> to construct temp file names.\n"
msgstr " -t --temp-prefix <предст> Използване на <предст> при създаване на име за временен файл.\n"
#: dlltool.c:3969
#, c-format
msgid " -I --identify <implib> Report the name of the DLL associated with <implib>.\n"
msgstr " -I --identify <внас_библ> Рапортува името на DLL свързан с <внас_библ>.\n"
#: dlltool.c:3970
#, c-format
msgid " --identify-strict Causes --identify to report error when multiple DLLs.\n"
msgstr " --identify-strict Причинява --identify да рапортува грешка при много DLLs.\n"
#: dlltool.c:3971
#, c-format
msgid " -v --verbose Be verbose.\n"
msgstr " -v --verbose С подробности.\n"
#: dlltool.c:3972
#, c-format
msgid " -V --version Display the program version.\n"
msgstr " -V --version Показване на версията на програмата.\n"
#: dlltool.c:3973
#, c-format
msgid " -h --help Display this information.\n"
msgstr " -h --help Показване на това сведение.\n"
#: dlltool.c:3974
#, c-format
msgid " @<file> Read options from <file>.\n"
msgstr " @<файл> Прочитане на команди от <файл>.\n"
#: dlltool.c:3976
#, c-format
msgid " -M --mcore-elf <outname> Process mcore-elf object files into <outname>.\n"
msgstr " -M --mcore-elf <из_име> Обработване на mcore-elf обектни файлове в <изх_име>.\n"
#: dlltool.c:3977
#, c-format
msgid " -L --linker <name> Use <name> as the linker.\n"
msgstr " -L --linker <име> Използва <име> за свързване.\n"
#: dlltool.c:3978
#, c-format
msgid " -F --linker-flags <flags> Pass <flags> to the linker.\n"
msgstr " -F --linker-flags <флагове> Подава <флагове> към свързването.\n"
#: dlltool.c:4124
#, c-format
msgid "Unable to open def-file: %s"
msgstr "Не можа дa се отвори def-файл: %s"
#: dlltool.c:4129
#, c-format
msgid "Path components stripped from dllname, '%s'."
msgstr "От името на dll са премахнати съставките за път - '%s'."
#: dlltool.c:4177
#, c-format
msgid "Unable to open base-file: %s"
msgstr "Не можа де се отвори основен файл: %s"
#: dlltool.c:4212
#, c-format
msgid "Machine '%s' not supported"
msgstr "Не се поддържа машина '%s'"
#: dlltool.c:4292
#, c-format
msgid "Warning, machine type (%d) not supported for delayimport."
msgstr "Предупреждение: типа (%d) за машина не се поддържа при отложени внасяния."
#: dlltool.c:4360 dllwrap.c:206
#, c-format
msgid "Tried file: %s"
msgstr "Пробва се файл: %s"
#: dlltool.c:4367 dllwrap.c:213
#, c-format
msgid "Using file: %s"
msgstr "Използва се файл: %s"
#: dllwrap.c:296
#, c-format
msgid "Keeping temporary base file %s"
msgstr "Запазване на временен основен файл %s"
#: dllwrap.c:298
#, c-format
msgid "Deleting temporary base file %s"
msgstr "Изтриване на временен основен файл %s"
#: dllwrap.c:312
#, c-format
msgid "Keeping temporary exp file %s"
msgstr "Запазване на временен exp файл %s"
#: dllwrap.c:314
#, c-format
msgid "Deleting temporary exp file %s"
msgstr "Изтриване на временен exp файл %s"
#: dllwrap.c:327
#, c-format
msgid "Keeping temporary def file %s"
msgstr "Запазване на временен def файл %s"
#: dllwrap.c:329
#, c-format
msgid "Deleting temporary def file %s"
msgstr "Изтриване на временен def файл %s"
#: dllwrap.c:411
#, c-format
msgid "pwait returns: %s"
msgstr "pwait върна: %s"
#: dllwrap.c:478
#, c-format
msgid " Generic options:\n"
msgstr " Основни възможности:\n"
#: dllwrap.c:479
#, c-format
msgid " @<file> Read options from <file>\n"
msgstr " @<файл> Прочитане на команди от <файл>\n"
#: dllwrap.c:480
#, c-format
msgid " --quiet, -q Work quietly\n"
msgstr " --quiet, -q Безмълвна работа\n"
#: dllwrap.c:481
#, c-format
msgid " --verbose, -v Verbose\n"
msgstr " --verbose, -v Подробно\n"
#: dllwrap.c:482
#, c-format
msgid " --version Print dllwrap version\n"
msgstr " --version Извежда версията на dllwrap\n"
#: dllwrap.c:483
#, c-format
msgid " --implib <outname> Synonym for --output-lib\n"
msgstr " --implib <изх_име> Синоним за --output-lib\n"
#: dllwrap.c:484
#, c-format
msgid " Options for %s:\n"
msgstr " Опции за %s:\n"
#: dllwrap.c:485
#, c-format
msgid " --driver-name <driver> Defaults to \"gcc\"\n"
msgstr " --driver-name <име> По подразбиране \"gcc\"\n"
#: dllwrap.c:486
#, c-format
msgid " --driver-flags <flags> Override default ld flags\n"
msgstr " --driver-flags <флагове> Припокрива подразбиращите се флагове на ld\n"
#: dllwrap.c:487
#, c-format
msgid " --dlltool-name <dlltool> Defaults to \"dlltool\"\n"
msgstr " --dlltool-name <име> По подразбиране \"dlltool\"\n"
#: dllwrap.c:488
#, c-format
msgid " --entry <entry> Specify alternate DLL entry point\n"
msgstr " --entry <вход> Задава друга входна точка на DLL\n"
#: dllwrap.c:489
#, c-format
msgid " --image-base <base> Specify image base address\n"
msgstr " --image-base <осн> Задава основен адрес на образа\n"
#: dllwrap.c:490
#, c-format
msgid " --target <machine> i386-cygwin32 or i386-mingw32\n"
msgstr " --target <машина> i386-cygwin32 или i386-mingw32\n"
#: dllwrap.c:491
#, c-format
msgid " --dry-run Show what needs to be run\n"
msgstr " --dry-run Показва какво ще се пусне\n"
#: dllwrap.c:492
#, c-format
msgid " --mno-cygwin Create Mingw DLL\n"
msgstr " --mno-cygwin Създаване на Mingw DLL\n"
#: dllwrap.c:493
#, c-format
msgid " Options passed to DLLTOOL:\n"
msgstr " Флагове подадени към DLLTOOL:\n"
#: dllwrap.c:494
#, c-format
msgid " --machine <machine>\n"
msgstr " --machine <машина>\n"
#: dllwrap.c:495
#, c-format
msgid " --output-exp <outname> Generate export file.\n"
msgstr " --output-exp <изх_име> Създаване на файл с \"изнасяния\".\n"
#: dllwrap.c:496
#, c-format
msgid " --output-lib <outname> Generate input library.\n"
msgstr " --output-lib <изх_име> Създаване на библиотека с \"изнасяния\".\n"
#: dllwrap.c:497
#, c-format
msgid " --add-indirect Add dll indirects to export file.\n"
msgstr " --add-indirect Добавяне на непреките извиквания към файла с \"изнасяния\".\n"
#: dllwrap.c:498
#, c-format
msgid " --dllname <name> Name of input dll to put into output lib.\n"
msgstr " --dllname <име> Име на входящ dll, за поставяне в изходящата библиотека.\n"
#: dllwrap.c:499
#, c-format
msgid " --def <deffile> Name input .def file\n"
msgstr " --def <defфайл> Име на входящ .def файл\n"
#: dllwrap.c:500
#, c-format
msgid " --output-def <deffile> Name output .def file\n"
msgstr " --output-def <defфайл> Име на изходящ .def файл\n"
#: dllwrap.c:501
#, c-format
msgid " --export-all-symbols Export all symbols to .def\n"
msgstr " --export-all-symbols Изнасяне на всички имена в .def\n"
#: dllwrap.c:502
#, c-format
msgid " --no-export-all-symbols Only export .drectve symbols\n"
msgstr " --no-export-all-symbols Изнасяне на имена само от .drectve \n"
#: dllwrap.c:503
#, c-format
msgid " --exclude-symbols <list> Exclude <list> from .def\n"
msgstr " --exclude-symbols <спис> Изключване на <спис> от .def\n"
#: dllwrap.c:504
#, c-format
msgid " --no-default-excludes Zap default exclude symbols\n"
msgstr " --no-default-excludes Без имена за изключване по подразбиране\n"
#: dllwrap.c:505
#, c-format
msgid " --base-file <basefile> Read linker generated base file\n"
msgstr ""
#: dllwrap.c:506
#, c-format
msgid " --no-idata4 Don't generate idata$4 section\n"
msgstr " --no-idata4 Без създаване на раздел idata$4\n"
#: dllwrap.c:507
#, c-format
msgid " --no-idata5 Don't generate idata$5 section\n"
msgstr " --no-idata5 Без създаване на раздел idata$5\n"
#: dllwrap.c:508
#, c-format
msgid " -U Add underscores to .lib\n"
msgstr " -U Добавяне на подчертавки в .lib\n"
#: dllwrap.c:509
#, c-format
msgid " -k Kill @<n> from exported names\n"
msgstr " -k Премахване на @<n> от изнесените имена\n"
#: dllwrap.c:510
#, c-format
msgid " --add-stdcall-alias Add aliases without @<n>\n"
msgstr " --add-stdcall-alias Добавяне на псевдоними без @<n>\n"
#: dllwrap.c:511
#, c-format
msgid " --as <name> Use <name> for assembler\n"
msgstr " --as <име> Използване на <име> за асемблер\n"
#: dllwrap.c:512
#, c-format
msgid " --nodelete Keep temp files.\n"
msgstr " --nodelete Запазване на временните файлове.\n"
#: dllwrap.c:513
#, c-format
msgid " --no-leading-underscore Entrypoint without underscore\n"
msgstr " --no-leading-underscore Входни точки без подчертавка\n"
#: dllwrap.c:514
#, c-format
msgid " --leading-underscore Entrypoint with underscore.\n"
msgstr " --leading-underscore Входни точки с подчертавка.\n"
#: dllwrap.c:515
#, c-format
msgid " Rest are passed unmodified to the language driver\n"
msgstr " Остатъка се подава, непроменен, към езиковата програма\n"
#: dllwrap.c:799
msgid "Must provide at least one of -o or --dllname options"
msgstr "Трябва да се зададе поне една от опциите -o или --dllname"
#: dllwrap.c:828
msgid ""
"no export definition file provided.\n"
"Creating one, but that may not be what you want"
msgstr ""
"не е предвиден файл с определения за изнасяне.\n"
"Ще се създаде един, но може би не такъв, какъвто се очаква"
#: dllwrap.c:1017
#, c-format
msgid "DLLTOOL name : %s\n"
msgstr "DLLTOOL име : %s\n"
#: dllwrap.c:1018
#, c-format
msgid "DLLTOOL options : %s\n"
msgstr "DLLTOOL опции : %s\n"
#: dllwrap.c:1019
#, c-format
msgid "DRIVER name : %s\n"
msgstr "DRIVER име : %s\n"
#: dllwrap.c:1020
#, c-format
msgid "DRIVER options : %s\n"
msgstr "DRIVER опции : %s\n"
#: dwarf.c:177
msgid "Encoded value extends past end of section\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:185
#, c-format
msgid "Encoded size of %d is too large to read\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:193
msgid "Encoded size of 0 is too small to read\n"
msgstr ""
#. Read AMOUNT bytes from PTR and store them in VAL as an unsigned value.
#. Checks to make sure that the read will not reach or pass END
#. and that VAL is big enough to hold AMOUNT bytes.
#: dwarf.c:387
#, c-format
msgid "internal error: attempt to read %d byte of data in to %d sized variable"
msgid_plural "internal error: attempt to read %d bytes of data in to %d sized variable"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: dwarf.c:512 dwarf.c:4748
msgid "Badly formed extended line op encountered!\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:518
#, c-format
msgid " Extended opcode %d: "
msgstr ""
#: dwarf.c:523
#, c-format
msgid ""
"End of Sequence\n"
"\n"
msgstr ""
"Край на последователност\n"
"\n"
#: dwarf.c:531
#, c-format
msgid "Length (%lu) of DW_LNE_set_address op is too long\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:537
#, c-format
msgid "set Address to 0x%s\n"
msgstr "задава адреса на 0x%s\n"
#: dwarf.c:544
#, c-format
msgid "define new File Table entry\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:545 dwarf.c:4049
#, c-format
msgid " Entry\tDir\tTime\tSize\tName\n"
msgstr " Вход\tДир\tЧас\tРазм\tИме\n"
#: dwarf.c:564
msgid "DW_LNE_define_file: Bad opcode length\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:569
#, c-format
msgid "set Discriminator to %s\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:635
#, c-format
msgid " UNKNOWN DW_LNE_HP_SFC opcode (%u)\n"
msgstr ""
#. The test against DW_LNW_hi_user is redundant due to
#. the limited range of the unsigned char data type used
#. for op_code.
#. && op_code <= DW_LNE_hi_user
#: dwarf.c:652
#, c-format
msgid "user defined: "
msgstr "определен от потребител: "
#: dwarf.c:654
#, c-format
msgid "UNKNOWN: "
msgstr "НЕПОЗНАТ: "
#: dwarf.c:655
#, c-format
msgid "length %d ["
msgstr "дължина %d ["
#: dwarf.c:673 dwarf.c:743
msgid "<no .debug_str section>"
msgstr "<без раздел .debug_str >"
#: dwarf.c:677
#, c-format
msgid "DW_FORM_strp offset too big: %s\n"
msgstr "DW_FORM_strp твърде голямо отместване: %s\n"
#: dwarf.c:679 dwarf.c:707 dwarf.c:1745
msgid "<offset is too big>"
msgstr "<твърде голямо отместване>"
#: dwarf.c:689
msgid "<no NUL byte at end of .debug_str section>"
msgstr "<без нулев байт в края на раздел .debug_str>"
#: dwarf.c:701
msgid "<no .debug_line_str section>"
msgstr "<без раздел .debug_line_str >"
#: dwarf.c:705
#, c-format
msgid "DW_FORM_line_strp offset too big: %s\n"
msgstr "DW_FORM_line_strp твърде голямо отместване: %s\n"
#: dwarf.c:717
msgid "<no NUL byte at end of .debug_line_str section>"
msgstr "<без нулев байт в края на раздел .debug_line_str>"
#: dwarf.c:738
msgid "<no .debug_str_offsets.dwo section>"
msgstr "<без раздел .debug_str_offsets.dwo>"
#: dwarf.c:739
msgid "<no .debug_str_offsets section>"
msgstr "<без раздел .debug_str_offsets>"
#: dwarf.c:742
msgid "<no .debug_str.dwo section>"
msgstr "<без раздел .debug_str.dwo>"
#: dwarf.c:750
#, c-format
msgid "Expected offset size of 8 but given %s"
msgstr ""
#: dwarf.c:755
#, c-format
msgid "Expected offset size of 4 but given %s"
msgstr ""
#: dwarf.c:776
#, c-format
msgid "index table size is too small %s vs %s\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:779
msgid "<table too small>"
msgstr ""
#: dwarf.c:790
#, c-format
msgid "DW_FORM_GNU_str_index offset too big: %s vs %s\n"
msgstr "DW_FORM_GNU_str_index твърде голямо отместване: %s с/у %s\n"
#: dwarf.c:793
msgid "<index offset is too big>"
msgstr "<твърде голямо отместване>"
#: dwarf.c:800
#, c-format
msgid "DW_FORM_GNU_str_index indirect offset too big: %s\n"
msgstr "DW_FORM_GNU_str_index твърде голямо непряко отместване: %s\n"
#: dwarf.c:802
msgid "<indirect index offset is too big>"
msgstr "<твърде голямо непряко отместване>"
#: dwarf.c:811
msgid "<no NUL byte at end of section>"
msgstr ""
#: dwarf.c:822
msgid "<no .debug_addr section>"
msgstr "<без раздел .debug_addr>"
#: dwarf.c:826
#, c-format
msgid "Offset into section %s too big: %s\n"
msgstr "Отместване в раздел %s е твърде голямо: %s\n"
#. Report the missing single zero which ends the section.
#: dwarf.c:998
msgid ".debug_abbrev section not zero terminated\n"
msgstr "раздел .debug_abbrev не завършва с нула\n"
#: dwarf.c:1013
#, c-format
msgid "User TAG value: %#lx"
msgstr "Потребителска стойност за TAG: %#lx"
#: dwarf.c:1015
#, c-format
msgid "Unknown TAG value: %#lx"
msgstr "Непозната стойност за TAG: %#lx"
#: dwarf.c:1035
#, c-format
msgid "Unknown FORM value: %lx"
msgstr "Непозната стойност за FORM: %lx"
#: dwarf.c:1051
#, c-format
msgid "Unknown IDX value: %lx"
msgstr "Неизвестен IDX стойност: %lx"
#: dwarf.c:1065
#, c-format
msgid "%c%s byte block: "
msgstr "%c%s байта блок: "
#: dwarf.c:1409
#, c-format
msgid "(DW_OP_call_ref in frame info)"
msgstr "(DW_OP_call_ref в сведение за рамка)"
#: dwarf.c:1432
#, c-format
msgid "size: %s "
msgstr "размер: %s"
#: dwarf.c:1434
#, c-format
msgid "offset: %s "
msgstr "отместване: %s"
#: dwarf.c:1450
#, c-format
msgid "DW_OP_GNU_push_tls_address or DW_OP_HP_unknown"
msgstr "DW_OP_GNU_push_tls_address или DW_OP_HP_unknown"
#: dwarf.c:1475
#, c-format
msgid "(%s in frame info)"
msgstr "(%s в сведение за рамка)"
#: dwarf.c:1577
#, c-format
msgid "(DW_OP_GNU_variable_value in frame info)"
msgstr "(DW_OP_GNU_variable_value в сведение за рамка)"
#: dwarf.c:1630
#, c-format
msgid "(User defined location op 0x%x)"
msgstr ""
#: dwarf.c:1632
#, c-format
msgid "(Unknown location op 0x%x)"
msgstr ""
#: dwarf.c:1714
msgid "<no links available>"
msgstr ""
#: dwarf.c:1738
msgid "<no NUL byte at end of alt .debug_str section>"
msgstr "<без нулев байт в края на раздел .debug_str>"
#: dwarf.c:1743
#, c-format
msgid "DW_FORM_GNU_strp_alt offset (%s) too big or no string sections available\n"
msgstr "DW_FORM_GNU_strp_alt отместването %s е твърде голямо или липсва раяздел за низове\n"
#: dwarf.c:1766
#, c-format
msgid "Unknown AT value: %lx"
msgstr "Неизвестна АТ стойност: %lx"
#: dwarf.c:1831
#, c-format
msgid "Corrupt attribute block length: %lx\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:2087
msgid "corrupt discr_list - not using a block form\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:2094
msgid "corrupt discr_list - block not long enough\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:2139
#, c-format
msgid "corrupt discr_list - unrecognised discriminant byte %#x\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:2179
msgid "Corrupt attribute\n"
msgstr "Повреден признак\n"
#: dwarf.c:2194
msgid "Internal error: DWARF version is not 2, 3 or 4.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:2321
msgid "DW_FORM_data8 is unsupported when sizeof (dwarf_vma) != 8\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:2366
msgid "Block ends prematurely\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:2393
#, c-format
msgid "%c(indirect string, offset: 0x%s): %s"
msgstr "%c(непряк низ на отместване: 0x%s): %s"
#: dwarf.c:2400
#, c-format
msgid "%c(indirect line string, offset: 0x%s): %s"
msgstr "%c(непряк низ за ред на отместване: 0x%s): %s"
#: dwarf.c:2411
#, c-format
msgid "%c(indexed string: 0x%s): %s"
msgstr "%c(низ от списък: 0x%s): %s"
#: dwarf.c:2420
#, c-format
msgid "%c(alt indirect string, offset: 0x%s) %s"
msgstr "%c(друг непряк низ на отместване: 0x%s) %s"
#: dwarf.c:2445
#, c-format
msgid "%c(addr_index: 0x%s): %s"
msgstr "%c(адрес от списък: 0x%s): %s"
#: dwarf.c:2451
#, c-format
msgid "Unrecognized form: %lu\n"
msgstr "Неразпозната форма: %lu\n"
#: dwarf.c:2512
msgid "More location offset attributes than DW_AT_GNU_locview attributes\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:2524
msgid "More DW_AT_GNU_locview attributes than location offset attributes\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:2587 dwarf.c:2614 dwarf.c:2629
#, c-format
msgid "Unsupported form (%s) for attribute %s\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:2663
#, c-format
msgid "(not inlined)"
msgstr "(не е вграден)"
#: dwarf.c:2666
#, c-format
msgid "(inlined)"
msgstr "(вграден)"
#: dwarf.c:2669
#, c-format
msgid "(declared as inline but ignored)"
msgstr "(определен като вграден, но пренебрегнат)"
#: dwarf.c:2672
#, c-format
msgid "(declared as inline and inlined)"
msgstr "(определен като вграден и вграден)"
#: dwarf.c:2675
#, c-format
msgid " (Unknown inline attribute value: %s)"
msgstr " (Непозната стойност за вграждане: %s)"
#: dwarf.c:2732
#, c-format
msgid "(implementation defined: %s)"
msgstr "(определен от внедряването: %s)"
#: dwarf.c:2735
#, c-format
msgid "(Unknown: %s)"
msgstr "(Непознат: %s)"
#: dwarf.c:2780
#, c-format
msgid "(user defined type)"
msgstr "(потребителски тип)"
#: dwarf.c:2782
#, c-format
msgid "(unknown type)"
msgstr "(непознат тип)"
#: dwarf.c:2795
#, c-format
msgid "(unknown accessibility)"
msgstr "(непозната достъпност)"
#: dwarf.c:2807
#, c-format
msgid "(unknown visibility)"
msgstr "(непозната видимост)"
#: dwarf.c:2820
#, c-format
msgid "(user specified)"
msgstr "(потребителски)"
#: dwarf.c:2822
#, c-format
msgid "(unknown endianity)"
msgstr "(непозната подредба)"
#: dwarf.c:2834
#, c-format
msgid "(unknown virtuality)"
msgstr "(непозната действителност)"
#: dwarf.c:2846
#, c-format
msgid "(unknown case)"
msgstr "(непознат случай)"
#: dwarf.c:2864
#, c-format
msgid "(user defined)"
msgstr "(потребителски)"
#: dwarf.c:2866
#, c-format
msgid "(unknown convention)"
msgstr "(непознато споразумение)"
#: dwarf.c:2875
#, c-format
msgid "(undefined)"
msgstr "(неопределен)"
#: dwarf.c:2885
#, c-format
msgid "(unsigned)"
msgstr "(без знак)"
#: dwarf.c:2886
#, c-format
msgid "(leading overpunch)"
msgstr ""
#: dwarf.c:2887
#, c-format
msgid "(trailing overpunch)"
msgstr ""
#: dwarf.c:2888
#, c-format
msgid "(leading separate)"
msgstr ""
#: dwarf.c:2889
#, c-format
msgid "(trailing separate)"
msgstr ""
#: dwarf.c:2890 dwarf.c:2901
#, c-format
msgid "(unrecognised)"
msgstr "(неразпознат)"
#: dwarf.c:2898
#, c-format
msgid "(no)"
msgstr "(не)"
#: dwarf.c:2899
#, c-format
msgid "(in class)"
msgstr "(в клас)"
#: dwarf.c:2900
#, c-format
msgid "(out of class)"
msgstr "(извън клас)"
#: dwarf.c:2932
#, c-format
msgid " (location list)"
msgstr " (списък с местоположения)"
#: dwarf.c:2953 dwarf.c:5926 dwarf.c:6075 dwarf.c:6250
#, c-format
msgid " [without DW_AT_frame_base]"
msgstr " [без DW_AT_frame_base]"
#: dwarf.c:2986
#, c-format
msgid "Offset %s used as value for DW_AT_import attribute of DIE at offset 0x%lx is too big.\n"
msgstr "Отместването %s, използвано като стойност за признак DW_AT_import на DIE на отместване 0x%lx е твърде голямо.\n"
#: dwarf.c:2997
#, c-format
msgid "\t[Abbrev Number: %ld"
msgstr ""
#: dwarf.c:3102
#, c-format
msgid ""
"Raw dump of debug contents of section %s (loaded from %s):\n"
"\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3105
#, c-format
msgid ""
"Raw dump of debug contents of section %s:\n"
"\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3110
#, c-format
msgid ""
"Contents of the %s section (loaded from %s):\n"
"\n"
msgstr ""
"Съдържание на раздел %s, зареден от %s:\n"
"\n"
#: dwarf.c:3113
#, c-format
msgid ""
"Contents of the %s section:\n"
"\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3162
#, c-format
msgid "Reserved length value (0x%s) found in section %s\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3174
#, c-format
msgid "Corrupt unit length (0x%s) found in section %s\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3182
#, c-format
msgid "No comp units in %s section ?\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3191
#, c-format
msgid "Not enough memory for a debug info array of %u entries\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3220
#, c-format
msgid "Unable to locate %s section!\n"
msgstr "Не можа да се намери раздел %s!\n"
#: dwarf.c:3300
#, c-format
msgid "Invalid pointer size (%d) in compunit header, using %d instead\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3344
#, c-format
msgid " Compilation Unit @ offset 0x%s:\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3346
#, c-format
msgid " Length: 0x%s (%s)\n"
msgstr " Дължина: 0x%s (%s)\n"
#: dwarf.c:3349
#, c-format
msgid " Version: %d\n"
msgstr " Версия: %d\n"
#: dwarf.c:3350
#, c-format
msgid " Abbrev Offset: 0x%s\n"
msgstr " Отместване: 0x%s\n"
#: dwarf.c:3352
#, c-format
msgid " Pointer Size: %d\n"
msgstr "Размер на указ.: %d\n"
#: dwarf.c:3357
#, c-format
msgid " Signature: 0x%s\n"
msgstr " Подпис: 0x%s\n"
#: dwarf.c:3360
#, c-format
msgid " Type Offset: 0x%s\n"
msgstr " Вид Отмест.: 0x%s\n"
#: dwarf.c:3368
#, c-format
msgid " Section contributions:\n"
msgstr " Дял със спомогателни:\n"
#: dwarf.c:3369
#, c-format
msgid " .debug_abbrev.dwo: 0x%s 0x%s\n"
msgstr " .debug_abbrev.dwo: 0x%s 0x%s\n"
#: dwarf.c:3372
#, c-format
msgid " .debug_line.dwo: 0x%s 0x%s\n"
msgstr " .debug_line.dwo: 0x%s 0x%s\n"
#: dwarf.c:3375
#, c-format
msgid " .debug_loc.dwo: 0x%s 0x%s\n"
msgstr " .debug_loc.dwo: 0x%s 0x%s\n"
#: dwarf.c:3378
#, c-format
msgid " .debug_str_offsets.dwo: 0x%s 0x%s\n"
msgstr " .debug_str_offsets.dwo: 0x%s 0x%s\n"
#: dwarf.c:3388 dwarf.c:5152 dwarf.c:6676 dwarf.c:8986
#, c-format
msgid "Debug info is corrupted, %s header at %#lx has length %s\n"
msgstr "Повредено сведение за проследяване - заглавието %s, на %#lx, има дължина %s\n"
#: dwarf.c:3401
#, c-format
msgid "CU at offset %s contains corrupt or unsupported version number: %d.\n"
msgstr "Съставната част при отместване %s съдържа повреден или неподдържан номер на версия: %d.\n"
#: dwarf.c:3410
#, c-format
msgid "CU at offset %s contains corrupt or unsupported unit type: %d.\n"
msgstr "Съставната част при отместване %s съдържа повреден или неподдържан тип за част: %d.\n"
#: dwarf.c:3420
#, c-format
msgid "Debug info is corrupted, abbrev offset (%lx) is larger than abbrev section size (%lx)\n"
msgstr "Повредено сведение за проследяване, отместването (%lx) е по-голямо от размера на раздел (%lx)\n"
#: dwarf.c:3426
#, c-format
msgid "Debug info is corrupted, abbrev size (%lx) is larger than abbrev section size (%lx)\n"
msgstr "Повредено сведение за проследяване, размерът (%lx) е по-голям от размера на раздела (%lx)\n"
#: dwarf.c:3470
#, c-format
msgid " <%d><%lx>: Abbrev Number: 0\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3480
#, c-format
msgid "Bogus end-of-siblings marker detected at offset %lx in %s section\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3484
msgid "Further warnings about bogus end-of-sibling markers suppressed\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3503
#, c-format
msgid " <%d><%lx>: Abbrev Number: %lu"
msgstr ""
#: dwarf.c:3507
#, c-format
msgid " <%d><%lx>: ...\n"
msgstr " <%d><%lx>: ...\n"
#: dwarf.c:3526
#, c-format
msgid "DIE at offset 0x%lx refers to abbreviation number %lu which does not exist\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3600
msgid "DIE has locviews without loclist\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3714
#, c-format
msgid "The length field (0x%lx) in the debug_line header is wrong - the section is too small\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3728
msgid "Only DWARF version 2, 3, 4 and 5 line info is currently supported.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3740 dwarf.c:6343 dwarf.c:7161
#, c-format
msgid "The %s section contains unsupported segment selector size: %d.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3757
msgid "Invalid maximum operations per insn.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3773
#, c-format
msgid "Line length %s extends beyond end of section\n"
msgstr "Дължината на реда %s е след края на раздела\n"
#: dwarf.c:3793
msgid "Directory Table"
msgstr "Таблица с папки"
#: dwarf.c:3793
msgid "File Name Table"
msgstr "Таблица с файлове"
#: dwarf.c:3797
#, c-format
msgid "Unexpectedly large number of columns in the %s (%u)\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3807
#, c-format
msgid "%s: Corrupt format description entry\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3815
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The %s is empty.\n"
msgstr ""
"\n"
" Таблицата %s е празна.\n"
#: dwarf.c:3820
#, c-format
msgid "%s: Corrupt entry count - expected %s but none found\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3827
#, c-format
msgid "%s: format count is zero, but the table is not empty\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3832
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The %s (offset 0x%lx, lines %s, columns %u):\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3836
#, c-format
msgid " Entry"
msgstr ""
#: dwarf.c:3850
#, c-format
msgid "\tName"
msgstr "\tИме"
#: dwarf.c:3853
#, c-format
msgid "\tDir"
msgstr ""
#: dwarf.c:3856
#, c-format
msgid "\tTime"
msgstr "\tВреме"
#: dwarf.c:3859
#, c-format
msgid "\tSize"
msgstr "\tРазмер"
#: dwarf.c:3862
#, c-format
msgid "\tMD5\t\t\t"
msgstr ""
#: dwarf.c:3865
#, c-format
msgid "\t(Unknown format content type %s)"
msgstr "\t(неизвестен формат за съдържание %s)"
#: dwarf.c:3899
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: Corrupt entries list\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3947 dwarf.c:4362
msgid "Partial .debug_line. section encountered without a prior full .debug_line section\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3960 dwarf.c:5460
#, c-format
msgid " Offset: 0x%lx\n"
msgstr " Отместване: 0x%lx\n"
#: dwarf.c:3961
#, c-format
msgid " Length: %ld\n"
msgstr " Дължина: %ld\n"
#: dwarf.c:3962
#, c-format
msgid " DWARF Version: %d\n"
msgstr " DWARF версия: %d\n"
#: dwarf.c:3965
#, c-format
msgid " Address size (bytes): %d\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3966
#, c-format
msgid " Segment selector (bytes): %d\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3968
#, c-format
msgid " Prologue Length: %d\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3969
#, c-format
msgid " Minimum Instruction Length: %d\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3971
#, c-format
msgid " Maximum Ops per Instruction: %d\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3972
#, c-format
msgid " Initial value of 'is_stmt': %d\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3973
#, c-format
msgid " Line Base: %d\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3974
#, c-format
msgid " Line Range: %d\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3975
#, c-format
msgid " Opcode Base: %d\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3980 dwarf.c:4378
msgid "Line range of 0 is invalid, using 1 instead\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3992
msgid "Line Base extends beyond end of section\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3996
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Opcodes:\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:3999
#, c-format
msgid " Opcode %d has %d arg\n"
msgid_plural " Opcode %d has %d args\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: dwarf.c:4019
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The Directory Table is empty.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4024
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The Directory Table (offset 0x%lx):\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4044
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The File Name Table is empty.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4047
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The File Name Table (offset 0x%lx):\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4070
msgid "Corrupt file name table entry\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4086
#, c-format
msgid " No Line Number Statements.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4089
#, c-format
msgid " Line Number Statements:\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4111
#, c-format
msgid " Special opcode %d: advance Address by %s to 0x%s%s"
msgstr ""
#: dwarf.c:4116 dwarf.c:4137 dwarf.c:4179 dwarf.c:4199 dwarf.c:4249
#: dwarf.c:4269
msgid " (reset view)"
msgstr ""
#: dwarf.c:4131
#, c-format
msgid " Special opcode %d: advance Address by %s to 0x%s[%d]%s"
msgstr ""
#: dwarf.c:4141
#, c-format
msgid " and Line by %s to %d"
msgstr ""
#: dwarf.c:4144 dwarf.c:4161
#, c-format
msgid " (view %u)\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4159
#, c-format
msgid " Copy"
msgstr ""
#: dwarf.c:4175
#, c-format
msgid " Advance PC by %s to 0x%s%s\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4194
#, c-format
msgid " Advance PC by %s to 0x%s[%d]%s\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4206
#, c-format
msgid " Advance Line by %s to %d\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4213
#, c-format
msgid " Set File Name to entry %s in the File Name Table\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4220
#, c-format
msgid " Set column to %s\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4228
#, c-format
msgid " Set is_stmt to %s\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4233
#, c-format
msgid " Set basic block\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4245
#, c-format
msgid " Advance PC by constant %s to 0x%s%s\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4264
#, c-format
msgid " Advance PC by constant %s to 0x%s[%d]%s\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4277
#, c-format
msgid " Advance PC by fixed size amount %s to 0x%s\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4284
#, c-format
msgid " Set prologue_end to true\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4288
#, c-format
msgid " Set epilogue_begin to true\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4293
#, c-format
msgid " Set ISA to %s\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4297 dwarf.c:4930
#, c-format
msgid " Unknown opcode %d with operands: "
msgstr ""
#: dwarf.c:4391
#, c-format
msgid "opcode base of %d extends beyond end of section\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4406
#, c-format
msgid "Unexpectedly large number of columns in the directory name table (%u)\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4418 dwarf.c:4442 dwarf.c:4472
msgid "Corrupt directories list\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4480
#, c-format
msgid "Unexpectedly large number of columns in the file name table (%u)\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4492 dwarf.c:4517 dwarf.c:4564
msgid "Corrupt file name list\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4584
msgid "directory table ends unexpectedly\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4623
msgid "file table ends unexpectedly\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4656
#, c-format
msgid "CU: No directory table\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4658
#, c-format
msgid "CU: %s:\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4668 dwarf.c:4968 readelf.c:6023 readelf.c:6098 readelf.c:6116
#: readelf.c:6134 readelf.c:6935 readelf.c:11013 readelf.c:11646
#: readelf.c:11659 readelf.c:16520 readelf.c:16552
msgid "<unknown>"
msgstr ""
#: dwarf.c:4671 dwarf.c:4860
#, c-format
msgid "directory index %u > number of directories %s\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4673 dwarf.c:4962 elfcomm.c:902 readelf.c:337 readelf.c:704
#: readelf.c:7096 readelf.c:7632 readelf.c:9644 readelf.c:11973
#: readelf.c:12039 readelf.c:12043 readelf.c:12082 readelf.c:15357
#: readelf.c:15446 readelf.c:16039 readelf.c:16058 readelf.c:16177
#: readelf.c:16529 readelf.c:17682 readelf.c:17685
#, c-format
msgid "<corrupt>"
msgstr "<повреден>"
#: dwarf.c:4679
#, c-format
msgid "CU: %s/%s:\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4685
#, c-format
msgid "File name Line number Starting address View Stmt\n"
msgstr "Име Номер ред Начален адрес Изглед Израз\n"
#: dwarf.c:4687
#, c-format
msgid "CU: Empty file name table\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4794
#, c-format
msgid "UNKNOWN (%u): length %ld\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4844
#, c-format
msgid ""
"\n"
" [Use file table entry %d]\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4848
#, c-format
msgid "file index %u > number of files %u\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4849
#, c-format
msgid ""
"\n"
" <over large file table index %u>"
msgstr ""
#: dwarf.c:4855
#, c-format
msgid ""
"\n"
" [Use file %s in directory table entry %d]\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4862
#, c-format
msgid ""
"\n"
" <over large directory table entry %u>\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4926
#, c-format
msgid " Set ISA to %lu\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:4961
#, c-format
msgid "corrupt file index %u encountered\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:5101
msgid "no info"
msgstr "без сведение"
#: dwarf.c:5102
msgid "type"
msgstr "тип"
#: dwarf.c:5103
msgid "variable"
msgstr "променлива"
#: dwarf.c:5104
msgid "function"
msgstr "функция"
#: dwarf.c:5105
msgid "other"
msgstr "друго"
#: dwarf.c:5106
msgid "unused5"
msgstr "неизползвано5"
#: dwarf.c:5107
msgid "unused6"
msgstr "неизползвано6"
#: dwarf.c:5108
msgid "unused7"
msgstr "неизползвано7"
#: dwarf.c:5168 dwarf.c:6689
#, c-format
msgid ".debug_info offset of 0x%lx in %s section does not point to a CU header.\n"
msgstr ".debug_info отместването от 0x%lx в раздел %s не сочи към заглавие на съставна част.\n"
#: dwarf.c:5173
#, c-format
msgid " Length: %ld\n"
msgstr " Дължина: %ld\n"
#: dwarf.c:5175
#, c-format
msgid " Version: %d\n"
msgstr " Версия: %d\n"
#: dwarf.c:5177
#, c-format
msgid " Offset into .debug_info section: 0x%lx\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:5179
#, c-format
msgid " Size of area in .debug_info section: %ld\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:5188
msgid "Only DWARF 2 and 3 pubnames are currently supported\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:5196
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Offset Kind Name\n"
msgstr ""
"\n"
" Отмест Вид Име\n"
#: dwarf.c:5198
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Offset\tName\n"
msgstr ""
"\n"
" Отмест\tИме\n"
#: dwarf.c:5234
msgid "s"
msgstr ""
#: dwarf.c:5234
msgid "g"
msgstr ""
#: dwarf.c:5290
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_start_file - lineno: %d filenum: %d\n"
msgstr " DW_MACINFO_start_file - ред: %d ном.файл: %d\n"
#: dwarf.c:5296
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_end_file\n"
msgstr " DW_MACINFO_end_file\n"
#: dwarf.c:5303
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_define - lineno : %d macro : %s\n"
msgstr " DW_MACINFO_define - ред : %d макрос : %s\n"
#: dwarf.c:5311
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_undef - lineno : %d macro : %s\n"
msgstr " DW_MACINFO_undef - ред : %d макрос : %s\n"
#: dwarf.c:5322
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_vendor_ext - constant : %d string : %s\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:5452
#, c-format
msgid "Only GNU extension to DWARF 4 or 5 of %s is currently supported.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:5462
#, c-format
msgid " Version: %d\n"
msgstr " Версия: %d\n"
#: dwarf.c:5463
#, c-format
msgid " Offset size: %d\n"
msgstr " Размер на отместването: %d\n"
#: dwarf.c:5467
#, c-format
msgid " Offset into .debug_line: 0x%lx\n"
msgstr " Отместване в .debug_line: 0x%lx\n"
#: dwarf.c:5481
#, c-format
msgid " Extension opcode arguments:\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:5488
#, c-format
msgid " DW_MACRO_%02x has no arguments\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:5491
#, c-format
msgid " DW_MACRO_%02x arguments: "
msgstr " DW_MACRO_%02x аргументи: "
#: dwarf.c:5517
#, c-format
msgid "Invalid extension opcode form %s\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:5534
msgid ".debug_macro section not zero terminated\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:5548
#, c-format
msgid " DW_MACRO_define - lineno : %d macro : %s\n"
msgstr " DW_MACRO_define - ред : %d макрос : %s\n"
#: dwarf.c:5556
#, c-format
msgid " DW_MACRO_undef - lineno : %d macro : %s\n"
msgstr " DW_MACRO_undef - ред : %d макрос : %s\n"
#: dwarf.c:5569
msgid "DW_MACRO_start_file used, but no .debug_line offset provided.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:5575
#, c-format
msgid " DW_MACRO_start_file - lineno: %d filenum: %d\n"
msgstr " DW_MACRO_start_file - ред: %d ном.файл: %d\n"
#: dwarf.c:5578
#, c-format
msgid " DW_MACRO_start_file - lineno: %d filenum: %d filename: %s%s%s\n"
msgstr " DW_MACRO_start_file - ред: %d ном.файл: %d файл: %s%s%s\n"
#: dwarf.c:5586
#, c-format
msgid " DW_MACRO_end_file\n"
msgstr " DW_MACRO_end_file\n"
#: dwarf.c:5593
#, c-format
msgid " DW_MACRO_define_strp - lineno : %d macro : %s\n"
msgstr " DW_MACRO_define_strp - ред : %d макрос : %s\n"
#: dwarf.c:5601
#, c-format
msgid " DW_MACRO_undef_strp - lineno : %d macro : %s\n"
msgstr " DW_MACRO_undef_strp - ред : %d макрос : %s\n"
#: dwarf.c:5607
#, c-format
msgid " DW_MACRO_import - offset : 0x%lx\n"
msgstr " DW_MACRO_import - отместване : 0x%lx\n"
#: dwarf.c:5614
#, c-format
msgid " DW_MACRO_define_sup - lineno : %d macro offset : 0x%lx\n"
msgstr " DW_MACRO_define_sup - ред : %d отместване : 0x%lx\n"
#: dwarf.c:5621
#, c-format
msgid " DW_MACRO_undef_sup - lineno : %d macro offset : 0x%lx\n"
msgstr " DW_MACRO_undef_sup - ред : %d отместване : 0x%lx\n"
#: dwarf.c:5627
#, c-format
msgid " DW_MACRO_import_sup - offset : 0x%lx\n"
msgstr " DW_MACRO_import_sup - отместване : 0x%lx\n"
#: dwarf.c:5642
#, c-format
msgid "(with offset %s) "
msgstr "(с отместване %s) "
#: dwarf.c:5643
#, c-format
msgid "lineno : %d macro : %s\n"
msgstr "ред : %d макрос : %s\n"
#: dwarf.c:5650
#, c-format
msgid " <Target Specific macro op: %#x - UNHANDLED"
msgstr ""
#: dwarf.c:5656
#, c-format
msgid " Unknown macro opcode %02x seen\n"
msgstr " Неизвестен код на макрос: %02x\n"
#: dwarf.c:5667
#, c-format
msgid " DW_MACRO_%02x\n"
msgstr " DW_MACRO_%02x\n"
#: dwarf.c:5670
#, c-format
msgid " DW_MACRO_%02x -"
msgstr " DW_MACRO_%02x -"
#: dwarf.c:5719
#, c-format
msgid " Number TAG (0x%lx)\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:5728
msgid "has children"
msgstr "с деца"
#: dwarf.c:5728
msgid "no children"
msgstr "без деца"
#: dwarf.c:5790
#, c-format
msgid "location view pair\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:5822
#, c-format
msgid "No debug information available for loc lists of entry: %u\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:5834 dwarf.c:5981 dwarf.c:6143
#, c-format
msgid "Invalid pointer size (%d) in debug info for entry %d\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:5846 dwarf.c:5899 dwarf.c:5908 dwarf.c:5993 dwarf.c:6055
#: dwarf.c:6154 dwarf.c:6227 dwarf.c:6235
#, c-format
msgid "Location list starting at offset 0x%lx is not terminated.\n"
msgstr "Списъкът с местоположения, започнал от отместване 0x%lx, не е завършен.\n"
#: dwarf.c:5867 dwarf.c:6019 dwarf.c:6192 dwarf.c:6986 dwarf.c:7041
#, c-format
msgid "<End of list>\n"
msgstr "<Край на списък>\n"
#: dwarf.c:5879 dwarf.c:6029 dwarf.c:7046
#, c-format
msgid "(base address)\n"
msgstr "(основен адрес)\n"
#: dwarf.c:5893 dwarf.c:6012 dwarf.c:6180
#, c-format
msgid ""
"views at %8.8lx for:\n"
" %*s "
msgstr ""
#: dwarf.c:5929 dwarf.c:6078
msgid " (start == end)"
msgstr " (начало == край)"
#: dwarf.c:5931 dwarf.c:6080
msgid " (start > end)"
msgstr " (начало > край)"
#: dwarf.c:5968
#, c-format
msgid "No debug information available for loclists lists of entry: %u\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:6034
#, c-format
msgid "View pair entry in loclist with locviews attribute\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:6041
#, c-format
msgid "views for:\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:6045
#, c-format
msgid "Invalid location list entry type %d\n"
msgstr "Неправилен тип на запис за местоположение %d\n"
#: dwarf.c:6089
#, c-format
msgid "Trailing view pair not used in a range"
msgstr ""
#: dwarf.c:6131
#, c-format
msgid "No debug information for loc lists of entry: %u\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:6198
#, c-format
msgid "(base address selection entry)\n"
msgstr "(основен адрес на запис за избор)\n"
#: dwarf.c:6219
#, c-format
msgid "Unknown location list entry type 0x%x.\n"
msgstr "Неизвестен тип запис за местоположение 0x%x.\n"
#: dwarf.c:6312 dwarf.c:6565 dwarf.c:6786 dwarf.c:6861 dwarf.c:7101
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The %s section is empty.\n"
msgstr ""
"\n"
"Празен раздел %s.\n"
#: dwarf.c:6332
#, c-format
msgid "The %s section contains corrupt or unsupported version number: %d.\n"
msgstr "Разделът %s съдържа повреден или неподдържан номер на версия: %d.\n"
#: dwarf.c:6352
#, c-format
msgid "The %s section contains unsupported offset entry count: %d.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:6363 dwarf.c:6792 dwarf.c:7179
#, c-format
msgid "Unable to load/parse the .debug_info section, so cannot interpret the %s section.\n"
msgstr "Не може да се зареди/направи разбор на раздел .debug_info, така че не може да се разтълкува раздела %s.\n"
#: dwarf.c:6411
msgid "No location lists in .debug_info section!\n"
msgstr "В раздел .debug_info липсва списък с местоположения!\n"
#: dwarf.c:6416
#, c-format
msgid "Location lists in %s section start at 0x%s\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:6426
#, c-format
msgid ""
" Warning: This section has relocations - addresses seen here may not be accurate.\n"
"\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:6428
#, c-format
msgid " Offset Begin End Expression\n"
msgstr " Отмест. Начало Край Израз\n"
#: dwarf.c:6483
#, c-format
msgid "There is a hole [0x%lx - 0x%lx] in .debug_loc section.\n"
msgstr "Открита е дупка [0x%lx - 0x%lx] в раздел .debug_loc.\n"
#: dwarf.c:6487
#, c-format
msgid "There is an overlap [0x%lx - 0x%lx] in .debug_loc section.\n"
msgstr "Открито е припокриване [0x%lx - 0x%lx] в раздел .debug_loc.\n"
#: dwarf.c:6496
#, c-format
msgid "Offset 0x%lx is bigger than .debug_loc section size.\n"
msgstr "Отместването 0x%lx е по-голямо от размера на раздел .debug_loc.\n"
#: dwarf.c:6503
#, c-format
msgid "View Offset 0x%lx is bigger than .debug_loc section size.\n"
msgstr "Отместването, на изгледа, 0x%lx е по-голямо от размера на раздел .debug_loc.\n"
#: dwarf.c:6520
msgid "DWO is not yet supported.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:6537
msgid "Hole and overlap detection requires adjacent view lists and loclists.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:6546
#, c-format
msgid "There is %ld unused byte at the end of section %s\n"
msgid_plural "There are %ld unused bytes at the end of section %s\n"
msgstr[0] "Намерен е %ld неизползван байт в края на раздел %s\n"
msgstr[1] "Намерени са %ld неизползвани байта в края на раздел %s\n"
#: dwarf.c:6702
msgid "Only DWARF 2 and 3 aranges are currently supported.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:6706
#, c-format
msgid " Length: %ld\n"
msgstr " Дължина: %ld\n"
#: dwarf.c:6708
#, c-format
msgid " Version: %d\n"
msgstr " Версия: %d\n"
#: dwarf.c:6709
#, c-format
msgid " Offset into .debug_info: 0x%lx\n"
msgstr " Отместване в .debug_info: 0x%lx\n"
#: dwarf.c:6711
#, c-format
msgid " Pointer Size: %d\n"
msgstr " Размер на указател: %d\n"
#: dwarf.c:6712
#, c-format
msgid " Segment Size: %d\n"
msgstr " Размер на част: %d\n"
#: dwarf.c:6719
#, c-format
msgid "Invalid address size in %s section!\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:6729
msgid "Pointer size + Segment size is not a power of two.\n"
msgstr "Размер на указател + размер на част не е степен на две.\n"
#: dwarf.c:6734
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Address Length\n"
msgstr ""
"\n"
" Адрес Дължина\n"
#: dwarf.c:6736
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Address Length\n"
msgstr ""
"\n"
" Адрес Дължина\n"
#: dwarf.c:6812
#, c-format
msgid "Corrupt address base (%lx) found in debug section %u\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:6828
#, c-format
msgid " For compilation unit at offset 0x%s:\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:6831
#, c-format
msgid "\tIndex\tAddress\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:6838
#, c-format
msgid "\t%d:\t"
msgstr "\t%d:\t"
#: dwarf.c:6901 dwarf.c:6916
#, c-format
msgid " Length: %#lx\n"
msgstr " Дължина: %#lx\n"
#: dwarf.c:6902 dwarf.c:6918
#, c-format
msgid " Index Offset [String]\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:6909
#, c-format
msgid "Unexpected version number in str_offset header: %#x\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:6914
#, c-format
msgid "Unexpected value in str_offset header's padding field: %#x\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:6917
#, c-format
msgid " Version: %#lx\n"
msgstr " Версия: %#lx\n"
#: dwarf.c:7005 dwarf.c:7075
msgid "(start == end)"
msgstr "(начало == край)"
#: dwarf.c:7007 dwarf.c:7077
msgid "(start > end)"
msgstr "(начало > край)"
#: dwarf.c:7029
#, c-format
msgid "Range list starting at offset 0x%lx is not terminated.\n"
msgstr "Списъкът, започнат на отместване 0x%lx, не е завършен.\n"
#: dwarf.c:7062
#, c-format
msgid "Invalid range list entry type %d\n"
msgstr "Неизвестен тип запис %d\n"
#: dwarf.c:7140
#, c-format
msgid "The length field (0x%lx) in the debug_rnglists header is wrong - the section is too small\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:7151
msgid "Only DWARF version 5 debug_rnglists info is currently supported.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:7170
#, c-format
msgid "The %s section contains unsupported offset entry count: %u.\n"
msgstr ""
#. This can happen when the file was compiled with -gsplit-debug
#. which removes references to range lists from the primary .o file.
#: dwarf.c:7192
#, c-format
msgid "No range lists in .debug_info section.\n"
msgstr "В раздел .debug_info липсва списък с обхват\n"
#: dwarf.c:7217
#, c-format
msgid "Range lists in %s section start at 0x%lx\n"
msgstr "В раздел %s списъкът с обхват започва от 0x%lx\n"
#: dwarf.c:7222
#, c-format
msgid " Offset Begin End\n"
msgstr " Отмест Начало Край\n"
#: dwarf.c:7241
#, c-format
msgid "Corrupt pointer size (%d) in debug entry at offset %8.8lx\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:7248
#, c-format
msgid "Corrupt offset (%#8.8lx) in range entry %u\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:7265
#, c-format
msgid "There is a hole [0x%lx - 0x%lx] in %s section.\n"
msgstr "Открита е дупка [0x%lx - 0x%lx] в раздел %s.\n"
#: dwarf.c:7272
#, c-format
msgid "There is an overlap [0x%lx - 0x%lx] in %s section.\n"
msgstr "Открито е припокриване [0x%lx - 0x%lx] в раздел %s.\n"
#: dwarf.c:7348
#, c-format
msgid "Unfeasibly large register number: %u\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:7361
#, c-format
msgid "Out of memory allocating %u columns in dwarf frame arrays\n"
msgstr "Недостиг на памет при заделянето на %u колони за рамка на dwarf масиви\n"
#: dwarf.c:7812
msgid "No terminator for augmentation name\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:7824
#, c-format
msgid "Invalid pointer size (%d) in CIE data\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:7832
#, c-format
msgid "Invalid segment size (%d) in CIE data\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:7863 dwarf.c:8234
#, c-format
msgid "Augmentation data too long: 0x%s, expected at most %#lx\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:7950
#, c-format
msgid " Augmentation data: "
msgstr ""
#: dwarf.c:7966
msgid "bad register: "
msgstr ""
#: dwarf.c:8136
msgid "Failed to read CIE information\n"
msgstr "%s: Пропадна прочитането на CIE сведение\n"
#: dwarf.c:8147 dwarf.c:8171 dwarf.c:8198
msgid "Invalid max register\n"
msgstr ""
#. PR 17512: file: 9e196b3e.
#: dwarf.c:8213
#, c-format
msgid "Probably corrupt segment size: %d - using 4 instead\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:8359
#, c-format
msgid "Corrupt CFA_def expression value: %lu\n"
msgstr ""
#. PR 17512: file:306-192417-0.005.
#: dwarf.c:8373
#, c-format
msgid "Corrupt CFA expression value: %lu\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:8676
msgid "Invalid column number in saved frame state\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:8723
#, c-format
msgid " DW_CFA_def_cfa_expression: <corrupt len %lu>\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:8747
#, c-format
msgid " DW_CFA_expression: <corrupt len %lu>\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:8879
#, c-format
msgid " DW_CFA_??? (User defined call frame op: %#x)\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:8881
#, c-format
msgid "Unsupported or unknown Dwarf Call Frame Instruction number: %#x\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:8995 dwarf.c:9399
#, c-format
msgid "Version %ld\n"
msgstr "Версия %ld\n"
#: dwarf.c:9001
msgid "Only DWARF version 5 .debug_names is currently supported.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9008
#, c-format
msgid "Padding field of .debug_names must be 0 (found 0x%x)\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9013
msgid "Compilation unit count must be >= 1 in .debug_names\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9024
#, c-format
msgid "Augmentation string length %u must be rounded up to a multiple of 4 in .debug_names.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9030
#, c-format
msgid "Augmentation string:"
msgstr ""
#: dwarf.c:9057
#, c-format
msgid "CU table:\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9063 dwarf.c:9073
#, c-format
msgid "[%3u] 0x%lx\n"
msgstr "[%3u] 0x%lx\n"
#: dwarf.c:9067
#, c-format
msgid "TU table:\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9077
#, c-format
msgid "Foreign TU table:\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9083
#, c-format
msgid "[%3u] "
msgstr ""
#: dwarf.c:9103
#, c-format
msgid "Entry pool offset (0x%lx) exceeds unit size 0x%lx for unit 0x%lx in the debug_names\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9120
#, c-format
msgid "Used %zu of %lu bucket.\n"
msgid_plural "Used %zu of %lu buckets.\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: dwarf.c:9147
#, c-format
msgid "Out of %lu items there are %zu bucket clashes (longest of %zu entries).\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9184
#, c-format
msgid "Duplicate abbreviation tag %lu in unit 0x%lx in the debug_names\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9206 dwarf.c:9525
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Symbol table:\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9259
#, c-format
msgid "Undefined abbreviation tag %lu in unit 0x%lx in the debug_names\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9290
#, c-format
msgid " <no entries>"
msgstr ""
#: dwarf.c:9322
msgid "The debuglink filename is corrupt/missing\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9326
#, c-format
msgid " Separate debug info file: %s\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9337
msgid "CRC offset missing/truncated\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9343
#, c-format
msgid " CRC value: %#x\n"
msgstr "контролна сума: %#x\n"
#: dwarf.c:9347
#, c-format
msgid "There are %#lx extraneous bytes at the end of the section\n"
msgstr "Намерени са %#lx излишни байта в края на раздел\n"
#: dwarf.c:9361
#, c-format
msgid "Build-ID is too short (%#lx bytes)\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9365
#, c-format
msgid " Build-ID (%#lx bytes):"
msgstr ""
#: dwarf.c:9394
#, c-format
msgid "Truncated header in the %s section.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9405
#, c-format
msgid "Unsupported version %lu.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9409
msgid "The address table data in version 3 may be wrong.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9411
msgid "Version 4 does not support case insensitive lookups.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9413
msgid "Version 5 does not include inlined functions.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9415
msgid "Version 6 does not include symbol attributes.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9433
#, c-format
msgid "Corrupt header in the %s section.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9440
#, c-format
msgid "TU offset (%x) is less than CU offset (%x)\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9449
#, c-format
msgid "Address table offset (%x) is less than TU offset (%x)\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9459
#, c-format
msgid "Symbol table offset (%x) is less then Address table offset (%x)\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9468
#, c-format
msgid "Constant pool offset (%x) is less than symbol table offset (%x)\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9483
msgid "Address table extends beyond end of section.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9487
#, c-format
msgid ""
"\n"
"CU table:\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9493
#, c-format
msgid "[%3u] 0x%lx - 0x%lx\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9498
#, c-format
msgid ""
"\n"
"TU table:\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9505
#, c-format
msgid "[%3u] 0x%lx 0x%lx "
msgstr ""
#: dwarf.c:9512
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Address table:\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9522
#, c-format
msgid "%lu\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9542
#, c-format
msgid "[%3u] <corrupt offset: %x>"
msgstr ""
#: dwarf.c:9543
#, c-format
msgid "Corrupt name offset of 0x%x found for symbol table slot %d\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9554
#, c-format
msgid "<invalid CU vector offset: %x>\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9555
#, c-format
msgid "Corrupt CU vector offset of 0x%x found for symbol table slot %d\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9568
#, c-format
msgid "Invalid number of CUs (0x%x) for symbol table slot %d\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9593
msgid "static"
msgstr ""
#: dwarf.c:9593
msgid "global"
msgstr ""
#: dwarf.c:9631 dwarf.c:9642
msgid "Internal error: out of space in the shndx pool.\n"
msgstr "Вътрешна грешка: недостатъчно място в сборния shndx\n"
#: dwarf.c:9706
#, c-format
msgid "Section %s is empty\n"
msgstr "Празен раздел %s\n"
#: dwarf.c:9712
#, c-format
msgid "Section %s is too small to contain a CU/TU header\n"
msgstr "Разделът, %s, е твърде малък за съдържанието на CU/TU заглавие\n"
#: dwarf.c:9731
#, c-format
msgid " Version: %u\n"
msgstr " Версия: %u\n"
#: dwarf.c:9733
#, c-format
msgid " Number of columns: %u\n"
msgstr " Колони: %u\n"
#: dwarf.c:9734
#, c-format
msgid " Number of used entries: %u\n"
msgstr " Използвани записи: %u\n"
#: dwarf.c:9735
#, c-format
msgid ""
" Number of slots: %u\n"
"\n"
msgstr ""
" Запазени записи: %u\n"
"\n"
#: dwarf.c:9744
#, c-format
msgid "Section %s is too small for %u slot\n"
msgid_plural "Section %s is too small for %u slots\n"
msgstr[0] "Разделът %s е твърде малък за %u запис\n"
msgstr[1] "Разделът %s е твърде малък за %u записа\n"
#: dwarf.c:9768
msgid "Section index pool located before start of section\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9773
#, c-format
msgid " [%3d] Signature: 0x%s Sections: "
msgstr " [%3d] Подпис: 0x%s Раздели: "
#: dwarf.c:9780
#, c-format
msgid "Section %s too small for shndx pool\n"
msgstr "Разделът, %s, е твърде малък за сборния shndx\n"
#: dwarf.c:9828
#, c-format
msgid "Section %s too small for offset and size tables\n"
msgstr "Разделът, %s, е твърде малък за таблиците с отмествания и размер\n"
#: dwarf.c:9835
#, c-format
msgid " Offset table\n"
msgstr "Таблица с отмествания\n"
#: dwarf.c:9837 dwarf.c:9938
msgid "signature"
msgstr "подпис"
#: dwarf.c:9837 dwarf.c:9938
msgid "dwo_id"
msgstr "dwo_id"
#: dwarf.c:9875
#, c-format
msgid "Row index (%u) is larger than number of used entries (%u)\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9889
#, c-format
msgid "Signature (%p) extends beyond end of space in section\n"
msgstr "Подписът (%p) се простира след края на отделеното за раздела\n"
#: dwarf.c:9898
#, c-format
msgid "Row index (%u) * num columns (%u) > space remaining in section\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9904 dwarf.c:9961
#, c-format
msgid " [%3d] 0x%s"
msgstr " [%3d] 0x%s"
#: dwarf.c:9918 dwarf.c:9974
#, c-format
msgid "Overlarge Dwarf section index detected: %u\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:9936
#, c-format
msgid " Size table\n"
msgstr "Размер табл.\n"
#: dwarf.c:9989
#, c-format
msgid " Unsupported version (%d)\n"
msgstr " Неподдържана версия (%d)\n"
#: dwarf.c:10061
#, c-format
msgid "Displaying the debug contents of section %s is not yet supported.\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:10092
#, c-format
msgid "Attempt to allocate an array with an excessive number of elements: 0x%lx\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:10110
#, c-format
msgid "Attempt to re-allocate an array with an excessive number of elements: 0x%lx\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:10126
#, c-format
msgid "Attempt to allocate a zero'ed array with an excessive number of elements: 0x%lx\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:10224
#, c-format
msgid "Unable to reopen separate debug info file: %s\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:10236
#, c-format
msgid "Separate debug info file %s found, but CRC does not match - ignoring\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:10414
#, c-format
msgid "Corrupt debuglink section: %s\n"
msgstr "Повреден раздел (debuglink): %s\n"
#: dwarf.c:10452
msgid "Out of memory"
msgstr "Недостиг на памет"
#. Failed to find the file.
#: dwarf.c:10524
#, c-format
msgid "could not find separate debug file '%s'\n"
msgstr "не можа да се намери отделен файл за разтоварване '%s'\n"
#: dwarf.c:10525 dwarf.c:10529 dwarf.c:10534 dwarf.c:10537 dwarf.c:10541
#: dwarf.c:10544 dwarf.c:10547 dwarf.c:10550
#, c-format
msgid "tried: %s\n"
msgstr "изпробван: %s\n"
#: dwarf.c:10558
#, c-format
msgid "tried: DEBUGINFOD_URLS=%s\n"
msgstr ""
#: dwarf.c:10574
#, c-format
msgid "failed to open separate debug file: %s\n"
msgstr "не успя да се отвори отделен файл за проследяване: %s\n"
#. FIXME: We do not check to see if there are any other separate debug info
#. files that would also match.
#: dwarf.c:10582
#, c-format
msgid ""
"%s: Found separate debug info file: %s\n"
"\n"
msgstr ""
"%s: Открит е отделен файл със сведения за проследяване: %s\n"
"\n"
#: dwarf.c:10602
msgid "Out of memory allocating dwo filename\n"
msgstr "Недостиг на памет при заделяне за име на DWO-файл\n"
#: dwarf.c:10608
#, c-format
msgid "Unable to load dwo file: %s\n"
msgstr "Не можа дa се зареди def-файл: %s\n"
#. FIXME: We should check the dwo_id.
#: dwarf.c:10615
#, c-format
msgid ""
"%s: Found separate debug object file: %s\n"
"\n"
msgstr ""
"%s: Открит е отделен файл с обекти за проследяване: %s\n"
"\n"
#: dwarf.c:10656
#, c-format
msgid ""
"The %s section contains link(s) to dwo file(s):\n"
"\n"
msgstr ""
"Раздел %s съдържа връзки към dwo-файл/-ове:\n"
"\n"
#: dwarf.c:10661
#, c-format
msgid " Name: %s\n"
msgstr " Име: %s\n"
#: dwarf.c:10662
#, c-format
msgid " Directory: %s\n"
msgstr " Папка: %s\n"
#: dwarf.c:10662
msgid "<not-found>"
msgstr "<не е намерен>"
#: dwarf.c:10664
#, c-format
msgid " ID: "
msgstr " Ном: "
#: dwarf.c:10666
#, c-format
msgid " ID: <unknown>\n"
msgstr " Ном: <неизвестен>\n"
#: dwarf.c:10683
msgid "Unexpected DWO INFO type"
msgstr ""
#: dwarf.c:10849 dwarf.c:10892
#, c-format
msgid "Unrecognized debug option '%s'\n"
msgstr "Неразпозната опция за проследяване '%s'\n"
#: dwarf.h:271
#, c-format
msgid "%s:%lu: end of data encountered whilst reading LEB\n"
msgstr ""
#: dwarf.h:273
#, c-format
msgid "%s:%lu: read LEB value is too large to store in destination variable\n"
msgstr ""
#: elfcomm.c:46
#, c-format
msgid "%s: Error: "
msgstr "%s: Грешка: "
#: elfcomm.c:60
#, c-format
msgid "%s: Warning: "
msgstr "%s: Предупр.: "
#: elfcomm.c:92 elfcomm.c:127 elfcomm.c:232 elfcomm.c:342
#, c-format
msgid "Unhandled data length: %d\n"
msgstr ""
#: elfcomm.c:421 elfcomm.c:446 elfcomm.c:920
msgid "Out of memory\n"
msgstr "Недостиг на памет\n"
#: elfcomm.c:438
#, c-format
msgid "Abnormal length of thin archive member name: %lx\n"
msgstr ""
#: elfcomm.c:482
#, c-format
msgid "%s: invalid archive header size: %ld\n"
msgstr "%s: неправилен размер на заглавие на архив: %ld\n"
#: elfcomm.c:495
#, c-format
msgid "%s: failed to skip archive symbol table\n"
msgstr "%s: неуспех при пропускането на архивната таблица с имена\n"
#: elfcomm.c:514
#, c-format
msgid "%s: the archive index is empty\n"
msgstr "%s: празен индекс на архив\n"
#: elfcomm.c:522 elfcomm.c:551
#, c-format
msgid "%s: failed to read archive index\n"
msgstr "%s: не можа да се прочете индекса на архивът\n"
#: elfcomm.c:533
#, c-format
msgid "%s: the archive index is supposed to have 0x%lx entries of %d bytes, but the size is only 0x%lx\n"
msgstr "%s: очаква се индексът на архива да е с 0x%lx записа от %d байта, но размерът е само 0x%lx\n"
#: elfcomm.c:543
msgid "Out of memory whilst trying to read archive symbol index\n"
msgstr "Недостиг на памет при четене на имена от индекса на архива\n"
#: elfcomm.c:563
msgid "Out of memory whilst trying to convert the archive symbol index\n"
msgstr ""
#: elfcomm.c:576
#, c-format
msgid "%s: the archive has an index but no symbols\n"
msgstr "%s: архивът е с индекс, но е без имена\n"
#: elfcomm.c:584
msgid "Out of memory whilst trying to read archive index symbol table\n"
msgstr ""
#: elfcomm.c:592
#, c-format
msgid "%s: failed to read archive index symbol table\n"
msgstr ""
#: elfcomm.c:602
#, c-format
msgid "%s: failed to read archive header following archive index\n"
msgstr ""
#: elfcomm.c:635
#, c-format
msgid "%s: failed to seek to first archive header\n"
msgstr "%s: не можа да се достигне първото заглавие в архива\n"
#. PR 24049 - we cannot use filedata->file_name as this will
#. have already been freed.
#: elfcomm.c:644 elfcomm.c:878 elfedit.c:590 readelf.c:20590
#, c-format
msgid "%s: failed to read archive header\n"
msgstr "%s: не можа да се прочете заглавието на архива\n"
#: elfcomm.c:661
#, c-format
msgid "%s has no archive index\n"
msgstr ""
#: elfcomm.c:673
#, c-format