blob: 2efbacea0522c97fb63f50a85a619a9a253ccc8e [file] [log] [blame]
# Slovak translation for binutils
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the binutils package.
# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2007, 2008, 2009.
#
# based on launchpad translation from 30.8.2007 by Jozef Káčer, analytik
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: binutils 2.18.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-binutils@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-09-09 15:56+0930\n"
"PO-Revision-Date: 2009-02-19 15:33+0100\n"
"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Rosetta-Export-Date: 2007-08-30 01:38:26+0000\n"
#: addr2line.c:76
#, c-format
msgid "Usage: %s [option(s)] [addr(s)]\n"
msgstr "Použitie: %s [voľb(a/y)] [adres(a/y)]\n"
#: addr2line.c:77
#, c-format
msgid " Convert addresses into line number/file name pairs.\n"
msgstr " Previesť adresy na páry čísiel riadkov/názvov súborov.\n"
#: addr2line.c:78
#, c-format
msgid " If no addresses are specified on the command line, they will be read from stdin\n"
msgstr " Ak nie sú žiadne adresy určené z príkazového riadka, budú sa čítať zo stdin\n"
#: addr2line.c:79
#, c-format
msgid ""
" The options are:\n"
" @<file> Read options from <file>\n"
" -b --target=<bfdname> Set the binary file format\n"
" -e --exe=<executable> Set the input file name (default is a.out)\n"
" -i --inlines Unwind inlined functions\n"
" -j --section=<name> Read section-relative offsets instead of addresses\n"
" -s --basenames Strip directory names\n"
" -f --functions Show function names\n"
" -C --demangle[=style] Demangle function names\n"
" -h --help Display this information\n"
" -v --version Display the program's version\n"
"\n"
msgstr ""
" Voľby sú:\n"
" @<súbor> Načítať voľby zo <súboru>\n"
" -b --target=<bfdname> nastaviť binárny formát súboru\n"
" -e --exe=<executable> Nastaviť názov vstupného súboru (štandardne a.out)\n"
" -i --inlines Rozvinúť inline funkcie\n"
" -j --section=<názov> Načítať ofsety relatívne vzhľadom na sekciu namiesto adries\n"
" -s --basenames Odstrániť názvy adresárov\n"
" -f --functions Zobraziť názvy funkcií\n"
" -C --demangle[=style] Formátovať výpis názvov funkcií\n"
" -h --help Zobraziť tohto pomocníka\n"
" -v --version Zobraziť verziu programu\n"
"\n"
#: addr2line.c:94 ar.c:274 coffdump.c:469 dlltool.c:3173 dllwrap.c:510
#: nlmconv.c:1113 objcopy.c:513 objcopy.c:548 readelf.c:2868 size.c:99
#: srconv.c:1741 strings.c:664 sysdump.c:654 windmc.c:233 windres.c:698
#, c-format
msgid "Report bugs to %s\n"
msgstr "Hlásiť chyby na %s\n"
#: addr2line.c:281
#, c-format
msgid "%s: cannot get addresses from archive"
msgstr "%s: nepodarilo sa získať adresu z archívu"
#: addr2line.c:298
#, c-format
msgid "%s: cannot find section %s"
msgstr "%s: nepodarilo sa nájsť sekciu %s"
#: addr2line.c:364 nm.c:1542 objdump.c:3223
#, c-format
msgid "unknown demangling style `%s'"
msgstr "neznámy štýl opravy „%s“"
#: ar.c:212
#, c-format
msgid "no entry %s in archive\n"
msgstr "žíadny záznam %s v archíve\n"
#: ar.c:228
#, c-format
msgid "Usage: %s [emulation options] [-]{dmpqrstx}[abcfilNoPsSuvV] [member-name] [count] archive-file file...\n"
msgstr "Použítie: %s [voľby emulácie] [-]{dmpqrstx}[abcfilNoPsSuvV] [názov-člena] [počet] názov archívu...\n"
#: ar.c:231
#, c-format
msgid " %s -M [<mri-script]\n"
msgstr " %s -M [<mri-script]\n"
#: ar.c:232
#, c-format
msgid " commands:\n"
msgstr " príkazy:\n"
#: ar.c:233
#, c-format
msgid " d - delete file(s) from the archive\n"
msgstr " d - odstrániť súbor(y) z archívu\n"
#: ar.c:234
#, c-format
msgid " m[ab] - move file(s) in the archive\n"
msgstr " m[ab] - posunúť súbor(y) v archíve\n"
#: ar.c:235
#, c-format
msgid " p - print file(s) found in the archive\n"
msgstr " p - vypísať súbor(y) nájdené v archíve\n"
#: ar.c:236
#, c-format
msgid " q[f] - quick append file(s) to the archive\n"
msgstr " q[f] - rýchlo pripojiť súbor(y) k archívu\n"
#: ar.c:237
#, c-format
msgid " r[ab][f][u] - replace existing or insert new file(s) into the archive\n"
msgstr " r[ab][f][u] - nahradiť existujúci alebo vložiť nový súbor(y) do archívu\n"
#: ar.c:238
#, c-format
msgid " t - display contents of archive\n"
msgstr " t - zobraziť obsah archívu\n"
#: ar.c:239
#, c-format
msgid " x[o] - extract file(s) from the archive\n"
msgstr " x[o] - rozbaliť súbor(y) z archívu\n"
#: ar.c:240
#, c-format
msgid " command specific modifiers:\n"
msgstr " modifikátory špecifické pre určitý príkaz :\n"
#: ar.c:241
#, c-format
msgid " [a] - put file(s) after [member-name]\n"
msgstr " [a] - vložiť súbor(y) za [názov-člena]\n"
#: ar.c:242
#, c-format
msgid " [b] - put file(s) before [member-name] (same as [i])\n"
msgstr " [b] - vložiť súbor(y) pred [názov-člena] (rovnaké ako [i])\n"
#: ar.c:243
#, c-format
msgid " [N] - use instance [count] of name\n"
msgstr " [N] - použiť inštanciu [počet] názvu\n"
#: ar.c:244
#, c-format
msgid " [f] - truncate inserted file names\n"
msgstr " [f] - skrátiť vložené názvy súborov\n"
#: ar.c:245
#, c-format
msgid " [P] - use full path names when matching\n"
msgstr " [P] - použiť celú cestu pri zhode\n"
#: ar.c:246
#, c-format
msgid " [o] - preserve original dates\n"
msgstr " [o] - zachovať pôvodné dátumy\n"
#: ar.c:247
#, c-format
msgid " [u] - only replace files that are newer than current archive contents\n"
msgstr " [u] - nahradiť iba tie súbory, ktoré sú novšie než aktuálny obsah súboru\n"
#: ar.c:248
#, c-format
msgid " generic modifiers:\n"
msgstr " všeobecné modifikátory:\n"
#: ar.c:249
#, c-format
msgid " [c] - do not warn if the library had to be created\n"
msgstr " [c] - neupozorňovať ak sa knižnica musela vytvoriť\n"
#: ar.c:250
#, c-format
msgid " [s] - create an archive index (cf. ranlib)\n"
msgstr " [s] - vytvoriť index archívu (porovnaj s ranlib)\n"
#: ar.c:251
#, c-format
msgid " [S] - do not build a symbol table\n"
msgstr " [S] - nevytvárať symbolickú tabuľku\n"
#: ar.c:252
#, c-format
msgid " [T] - make a thin archive\n"
msgstr " [T] - urobiť riedky archív\n"
#: ar.c:253
#, c-format
msgid " [v] - be verbose\n"
msgstr " [v] - plný výpis\n"
#: ar.c:254
#, c-format
msgid " [V] - display the version number\n"
msgstr " [V] - zobraziť číslo verzie\n"
#: ar.c:255
#, c-format
msgid " @<file> - read options from <file>\n"
msgstr " @<súbor> - čítať voľby z <súboru>\n"
#: ar.c:262
#, c-format
msgid "Usage: %s [options] archive\n"
msgstr "Použitie: %s [voľby] archív\n"
#: ar.c:263
#, c-format
msgid " Generate an index to speed access to archives\n"
msgstr " Vygenerovať index pre rýchly prístup k archívom\n"
#: ar.c:264
#, c-format
msgid ""
" The options are:\n"
" @<file> Read options from <file>\n"
" -t Update the archive's symbol map timestamp\n"
" -h --help Print this help message\n"
" -v --version Print version information\n"
msgstr ""
" The options are:\n"
" @<súbor> načítať voľby zo <súboru>\n"
" -t aktualizovať časovú známku mapy symbolov archívu\n"
" -h --help vypísať túto správu pomocníka\n"
" -v --version vypísať informácie o verzii\n"
#: ar.c:499
msgid "two different operation options specified"
msgstr "boli špecifikované dve odlišné operačné voľby"
#: ar.c:577
#, c-format
msgid "illegal option -- %c"
msgstr "neplatná voľba -- %c"
#: ar.c:620
msgid "no operation specified"
msgstr "nebola určená žiadna operácia"
#: ar.c:623
msgid "`u' is only meaningful with the `r' option."
msgstr "„u“ má zmysel iba s voľbou „r“"
#: ar.c:631
msgid "`N' is only meaningful with the `x' and `d' options."
msgstr "„N“ má zmysel iba s voľbami „x“ a „d“."
#: ar.c:634
msgid "Value for `N' must be positive."
msgstr "Hodnota pre „N“ musí byť kladná."
#: ar.c:646
msgid "`x' cannot be used on thin archives."
msgstr "„x“ nemožno použiť na riedkych archívoch."
#: ar.c:687
#, c-format
msgid "internal error -- this option not implemented"
msgstr "vnútorná chyba -- táto voľba nie je implementovaná"
#: ar.c:756
#, c-format
msgid "creating %s"
msgstr "vytvára sa %s"
#: ar.c:805 ar.c:860 ar.c:1185 objcopy.c:1912
#, c-format
msgid "internal stat error on %s"
msgstr "vnútorná stat chyba na %s"
#: ar.c:809
#, c-format
msgid ""
"\n"
"<%s>\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"<%s>\n"
"\n"
#: ar.c:825 ar.c:893
#, c-format
msgid "%s is not a valid archive"
msgstr "%s nie je platný archív"
#: ar.c:1090
#, c-format
msgid "No member named `%s'\n"
msgstr "Žiadny člen s názvom „%s“\n"
#: ar.c:1140
#, c-format
msgid "no entry %s in archive %s!"
msgstr "žiadny záznam %s v archíve %s!"
#: ar.c:1279
#, c-format
msgid "%s: no archive map to update"
msgstr "%s: žiadna mapa archívu pre aktualizáciu"
#: arsup.c:89
#, c-format
msgid "No entry %s in archive.\n"
msgstr "Žiadny záznam %s v archíve.\n"
#: arsup.c:114
#, c-format
msgid "Can't open file %s\n"
msgstr "Nemožno otvoriť súbor %s\n"
#: arsup.c:164
#, c-format
msgid "%s: Can't open output archive %s\n"
msgstr "%s: Nemožno otvoriť výstupný archív %s\n"
#: arsup.c:181
#, c-format
msgid "%s: Can't open input archive %s\n"
msgstr "%s: Nemožno otvoriť vstupný archív %s\n"
#: arsup.c:190
#, c-format
msgid "%s: file %s is not an archive\n"
msgstr "%s: súbor %s nie je archív\n"
#: arsup.c:230
#, c-format
msgid "%s: no output archive specified yet\n"
msgstr "%s: nebol ešte určený žiadny výstupný archív\n"
#: arsup.c:250 arsup.c:288 arsup.c:330 arsup.c:350 arsup.c:416
#, c-format
msgid "%s: no open output archive\n"
msgstr "%s žiadny výstupný archív na otvorenie\n"
#: arsup.c:261 arsup.c:371 arsup.c:397
#, c-format
msgid "%s: can't open file %s\n"
msgstr "%s: nemožno otvoriť súbor %s\n"
#: arsup.c:315 arsup.c:393 arsup.c:474
#, c-format
msgid "%s: can't find module file %s\n"
msgstr "%s: nemožno nájsť súbor modulu %s\n"
#: arsup.c:425
#, c-format
msgid "Current open archive is %s\n"
msgstr "Súčasne otvorený archív je %s\n"
#: arsup.c:449
#, c-format
msgid "%s: no open archive\n"
msgstr "%s: žiadny otvorený archív\n"
#: bin2c.c:59
#, c-format
msgid "Usage: %s < input_file > output_file\n"
msgstr "Použitie: %s <VSTUP_SÚBOR> VÝSTUP_SÚBOR\n"
#: bin2c.c:60
#, c-format
msgid "Prints bytes from stdin in hex format.\n"
msgstr "Vypíše bajtu zo štand. vstupu v hexadecimálnom formáte.\n"
#: binemul.c:38
#, c-format
msgid " No emulation specific options\n"
msgstr " Neboli určené žiadne emulačné voľby\n"
#. Macros for common output.
#: binemul.h:43
#, c-format
msgid " emulation options: \n"
msgstr " emulačné voľby: \n"
#: bucomm.c:157
#, c-format
msgid "can't set BFD default target to `%s': %s"
msgstr "nemožno nastaviť štandardný BFD cieľ na „%s“: %s"
#: bucomm.c:168
#, c-format
msgid "%s: Matching formats:"
msgstr "%s: Zhodujúce sa formáty:"
#: bucomm.c:183
#, c-format
msgid "Supported targets:"
msgstr "Podporované ciele:"
#: bucomm.c:185
#, c-format
msgid "%s: supported targets:"
msgstr "%s: podporované ciele:"
#: bucomm.c:202
#, c-format
msgid "Supported architectures:"
msgstr "Podporované architektúry:"
#: bucomm.c:204
#, c-format
msgid "%s: supported architectures:"
msgstr "%s: podporované architektúry:"
#: bucomm.c:398
#, c-format
msgid "BFD header file version %s\n"
msgstr "Verzia BFD hlavičky súboru %s\n"
#: bucomm.c:547
#, c-format
msgid "%s: bad number: %s"
msgstr "%s: nesprávane číslo: %s"
#: bucomm.c:564 strings.c:410
#, c-format
msgid "'%s': No such file"
msgstr "„%s“: súbor neexistuje"
#: bucomm.c:566 strings.c:412
#, c-format
msgid "Warning: could not locate '%s'. reason: %s"
msgstr "Upozornenie: nemožno nájsť „%s“. dôvod: %s"
#: bucomm.c:570
#, c-format
msgid "Warning: '%s' is not an ordinary file"
msgstr "Upozornenie: „%s“ nie je bežný súbor"
#: coffdump.c:106
#, c-format
msgid "#lines %d "
msgstr "#riadky %d "
#: coffdump.c:460 sysdump.c:647
#, c-format
msgid "Usage: %s [option(s)] in-file\n"
msgstr "Použitie: %s [voľby] vstupný-súbor\n"
#: coffdump.c:461
#, c-format
msgid " Print a human readable interpretation of a SYSROFF object file\n"
msgstr " Zobraziť čitateľnú interpretáciu objektového súboru SYSFOFF\n"
#: coffdump.c:462
#, c-format
msgid ""
" The options are:\n"
" @<file> Read options from <file>\n"
" -h --help Display this information\n"
" -v --version Display the program's version\n"
"\n"
msgstr ""
" Voľby sú:\n"
" @<file> Čítať voľby z <file>\n"
" -h --help Zobraziť túto informáciu\n"
" -v --version Zobraziť verziu programu\n"
"\n"
#: coffdump.c:531 srconv.c:1831 sysdump.c:711
msgid "no input file specified"
msgstr "nebol určený žiadny vstupný súbor"
#: cxxfilt.c:119 nm.c:256 objdump.c:241
#, c-format
msgid "Report bugs to %s.\n"
msgstr "Hlásiť chyby na %s.\n"
#: debug.c:647
msgid "debug_add_to_current_namespace: no current file"
msgstr "debug_add_to_current_namespace: žiadny súčasný súbor"
#: debug.c:726
msgid "debug_start_source: no debug_set_filename call"
msgstr "debug_start_source: žiadne volanie debug_set_filename"
#: debug.c:782
msgid "debug_record_function: no debug_set_filename call"
msgstr "debug_record_function: žiadne volanie debug_set_filename"
#: debug.c:834
msgid "debug_record_parameter: no current function"
msgstr "debug_record_parameter: žiadna súčasná funkcia"
#: debug.c:866
msgid "debug_end_function: no current function"
msgstr "debug_end_function: žiadna súčasná funkcia"
#: debug.c:872
msgid "debug_end_function: some blocks were not closed"
msgstr "debug_end_function: niektoré bloky neboli uzavreté"
#: debug.c:900
msgid "debug_start_block: no current block"
msgstr "debug_start_block: žiadny súčasný blok"
#: debug.c:936
msgid "debug_end_block: no current block"
msgstr "debug_end_block: žiadny súčasný blok"
#: debug.c:943
msgid "debug_end_block: attempt to close top level block"
msgstr "debug_end_block: pokus o zatvorenie bloku najvyššej úrovne"
#: debug.c:966
msgid "debug_record_line: no current unit"
msgstr "debug_record_line: žiadna súčasná jednotka"
#. FIXME
#: debug.c:1019
msgid "debug_start_common_block: not implemented"
msgstr "debug_start_common_block: nie je implementované"
#. FIXME
#: debug.c:1030
msgid "debug_end_common_block: not implemented"
msgstr "debug_end_common_block: nie je implementované"
#. FIXME.
#: debug.c:1114
msgid "debug_record_label: not implemented"
msgstr "debug_record_label: nie je implementované"
#: debug.c:1136
msgid "debug_record_variable: no current file"
msgstr "debug_record_variable: žiadny súčasný súbor"
#: debug.c:1664
msgid "debug_make_undefined_type: unsupported kind"
msgstr "debug_make_undefined_type: nepodporovaný druh"
#: debug.c:1841
msgid "debug_name_type: no current file"
msgstr "debug_name_type: žiadny súčasný súbor"
#: debug.c:1886
msgid "debug_tag_type: no current file"
msgstr "debug_tag_type: žiadny súčasný súbor"
#: debug.c:1894
msgid "debug_tag_type: extra tag attempted"
msgstr "debug_tag_type: pokus o extra tag"
#: debug.c:1931
#, c-format
msgid "Warning: changing type size from %d to %d\n"
msgstr "Upozornenie: mení sa veľkosť typu z %d na %d\n"
#: debug.c:1953
msgid "debug_find_named_type: no current compilation unit"
msgstr "debug_find_named_type: žiadna súčasná kompilačná jednotka"
#: debug.c:2056
#, c-format
msgid "debug_get_real_type: circular debug information for %s\n"
msgstr "debug_get_real_type: cyklická ladiaca informácia pre %s\n"
#: debug.c:2483
msgid "debug_write_type: illegal type encountered"
msgstr "debug_write_type: objavený neplatný typ"
#: dlltool.c:797 dlltool.c:823 dlltool.c:854
#, c-format
msgid "Internal error: Unknown machine type: %d"
msgstr "Vnútorná chyba: Neznámy typ architektúry: %d"
#: dlltool.c:890
#, c-format
msgid "Can't open def file: %s"
msgstr "Nemožno otvoriť def súbor: %s"
#: dlltool.c:895
#, c-format
msgid "Processing def file: %s"
msgstr "Spracováva sa def súbor: %s"
#: dlltool.c:899
msgid "Processed def file"
msgstr "def súbor spracovaný"
#: dlltool.c:923
#, c-format
msgid "Syntax error in def file %s:%d"
msgstr "Syntaktická chyba v def súbore %s:%d"
#: dlltool.c:958
#, c-format
msgid "%s: Path components stripped from image name, '%s'."
msgstr "%s: Komponenty cesty boli odrezané z názvu obrázka, „%s“."
#: dlltool.c:967
#, c-format
msgid "NAME: %s base: %x"
msgstr "NÁZOV: %s báza: %x"
#: dlltool.c:970 dlltool.c:986
msgid "Can't have LIBRARY and NAME"
msgstr "Nemožno mať KNIŽNICU a NÁZOV"
#: dlltool.c:983
#, c-format
msgid "LIBRARY: %s base: %x"
msgstr "KNIŽNICA: %s báza: %x"
#: dlltool.c:1219 resrc.c:293
#, c-format
msgid "wait: %s"
msgstr "čakať: %s"
#: dlltool.c:1224 dllwrap.c:410 resrc.c:298
#, c-format
msgid "subprocess got fatal signal %d"
msgstr "podproces obdržal fatálny signá %d"
#: dlltool.c:1230 dllwrap.c:417 resrc.c:305
#, c-format
msgid "%s exited with status %d"
msgstr "%s ukončený so stavom %d"
#: dlltool.c:1261
#, c-format
msgid "Sucking in info from %s section in %s"
msgstr "Naťahujú sa informácie z %s sekcie v %s"
#: dlltool.c:1386
#, c-format
msgid "Excluding symbol: %s"
msgstr "Vynecháva sa symbol: %s"
#: dlltool.c:1475 dlltool.c:1486 nm.c:992 nm.c:1003
#, c-format
msgid "%s: no symbols"
msgstr "%s: žiadne symboly"
#. FIXME: we ought to read in and block out the base relocations.
#: dlltool.c:1512
#, c-format
msgid "Done reading %s"
msgstr "Čítanie %s ukončené"
#: dlltool.c:1522
#, c-format
msgid "Unable to open object file: %s"
msgstr "Nemožno otvoriť objektový súbor: %s"
#: dlltool.c:1525
#, c-format
msgid "Scanning object file %s"
msgstr "Prebieha skenovanie objektového súboru %s"
#: dlltool.c:1540
#, c-format
msgid "Cannot produce mcore-elf dll from archive file: %s"
msgstr "Nemožno vytvoriť mcore-elf dll zo súboru archívu: %s"
#: dlltool.c:1626
msgid "Adding exports to output file"
msgstr "Pridávanie exportov do výstupného súboru"
#: dlltool.c:1674
msgid "Added exports to output file"
msgstr "Exporty boli pridané do výstupného súboru"
#: dlltool.c:1813
#, c-format
msgid "Generating export file: %s"
msgstr "Generuje sa súbor exportu: %s"
#: dlltool.c:1818
#, c-format
msgid "Unable to open temporary assembler file: %s"
msgstr "Nemožno otvoriť dočasný súbor assembleru: %s"
#: dlltool.c:1821
#, c-format
msgid "Opened temporary file: %s"
msgstr "Dočasný súbor otvorený: %s"
#: dlltool.c:2043
msgid "Generated exports file"
msgstr "Export súbor vygenerovaný"
#: dlltool.c:2251
#, c-format
msgid "bfd_open failed open stub file: %s"
msgstr "bfd_open zlyhal pri otváraní testovacieho súboru: %s"
#: dlltool.c:2254
#, c-format
msgid "Creating stub file: %s"
msgstr "Vytváram testovací súbor: %s"
#: dlltool.c:2672
#, c-format
msgid "failed to open temporary head file: %s"
msgstr "nepodarilo sa otvoriť dočasný súbor hlavičky: %s"
#: dlltool.c:2734
#, c-format
msgid "failed to open temporary tail file: %s"
msgstr "nepodarilo sa otvoriť dočasný súbor zápätia: %s"
#: dlltool.c:2809
#, c-format
msgid "Can't open .lib file: %s"
msgstr "Nemožno otvoriť .lib súbor: %s"
#: dlltool.c:2812
#, c-format
msgid "Creating library file: %s"
msgstr "Vytvára sa súbor knižnice: %s"
#: dlltool.c:2896 dlltool.c:2902
#, c-format
msgid "cannot delete %s: %s"
msgstr "nemožno odstrániť %s:%s"
#: dlltool.c:2907
msgid "Created lib file"
msgstr "lib súbor vytvorený"
#: dlltool.c:2986
#, c-format
msgid "Warning, ignoring duplicate EXPORT %s %d,%d"
msgstr "Upozornenie, ignoruje sa duplikátny EXPORT %s %d,%d"
#: dlltool.c:2992
#, c-format
msgid "Error, duplicate EXPORT with ordinals: %s"
msgstr "Chyba, duplicitný EXPORT s ordinálami: %s"
#: dlltool.c:3097
msgid "Processing definitions"
msgstr "Spracovávajú sa definície"
#: dlltool.c:3129
msgid "Processed definitions"
msgstr "Definície spracované"
#. xgetext:c-format
#: dlltool.c:3136 dllwrap.c:471
#, c-format
msgid "Usage %s <option(s)> <object-file(s)>\n"
msgstr "Použitie %s <voľb(a/y)> <objektový-súbor(y)>\n"
#. xgetext:c-format
#: dlltool.c:3138
#, c-format
msgid " -m --machine <machine> Create as DLL for <machine>. [default: %s]\n"
msgstr " -m --machine <architektúra> Vytvoriť ako DLL pre <architektúra>. [štandardne: %s]\n"
#: dlltool.c:3139
#, c-format
msgid " possible <machine>: arm[_interwork], i386, mcore[-elf]{-le|-be}, ppc, thumb\n"
msgstr " možná <architektúra>: arm[_interwork], i386, mcore[-elf]{-le|-be}, ppc, thumb\n"
#: dlltool.c:3140
#, c-format
msgid " -e --output-exp <outname> Generate an export file.\n"
msgstr " -e --output-exp <výstupný_názov> Vygenerovať export súbor.\n"
#: dlltool.c:3141
#, c-format
msgid " -l --output-lib <outname> Generate an interface library.\n"
msgstr " -l --output-lib <výstupný_súbor> Vygenerovať knižnicu rozhrania.\n"
#: dlltool.c:3142
#, c-format
msgid " -a --add-indirect Add dll indirects to export file.\n"
msgstr " -a --add-indirect Pridať dll indirekty do export súboru.\n"
#: dlltool.c:3143
#, c-format
msgid " -D --dllname <name> Name of input dll to put into interface lib.\n"
msgstr " -D --dllname <názov> Názov vstupného dll pre vloženie do knižnice rozhrania.\n"
#: dlltool.c:3144
#, c-format
msgid " -d --input-def <deffile> Name of .def file to be read in.\n"
msgstr " -d --input-def <deffile> Názov .def súboru, v ktorom sa má čitať.\n"
#: dlltool.c:3145
#, c-format
msgid " -z --output-def <deffile> Name of .def file to be created.\n"
msgstr " -z --output-def <deffile> Názov .def súboru, ktorý sa má vytvoriť.\n"
#: dlltool.c:3146
#, c-format
msgid " --export-all-symbols Export all symbols to .def\n"
msgstr " --export-all-symbols Exportovať všetky symboly do .def\n"
#: dlltool.c:3147
#, c-format
msgid " --no-export-all-symbols Only export listed symbols\n"
msgstr " --no-export-all-symbols Exportovať iba uvedené symboly\n"
#: dlltool.c:3148
#, c-format
msgid " --exclude-symbols <list> Don't export <list>\n"
msgstr " --exclude-symbols <zoznam> Neexportovať <zoznam>\n"
#: dlltool.c:3149
#, c-format
msgid " --no-default-excludes Clear default exclude symbols\n"
msgstr " --no-default-excludes Vyčistiť štandardné exclude symboly\n"
#: dlltool.c:3150
#, c-format
msgid " -b --base-file <basefile> Read linker generated base file.\n"
msgstr " -b --base-file <bázový_súbor> Čítať linkerom vygenerovaný bázový súbor.\n"
#: dlltool.c:3151
#, c-format
msgid " -x --no-idata4 Don't generate idata$4 section.\n"
msgstr " -x --no-idata4 Negenerovať sekciu idata$4.\n"
#: dlltool.c:3152
#, c-format
msgid " -c --no-idata5 Don't generate idata$5 section.\n"
msgstr " -c --no-idata5 Negenerovať sekciu idata$5.\n"
#: dlltool.c:3153
#, c-format
msgid " -U --add-underscore Add underscores to all symbols in interface library.\n"
msgstr " -U --add-underscore Pridá znak podčiarknutia ku všetkým symbolom knižnice rozhrania.\n"
#: dlltool.c:3154
#, c-format
msgid " --add-stdcall-underscore Add underscores to stdcall symbols in interface library.\n"
msgstr " --add-stdcall-underscore Pridá znak podčiarknutia ku všetkým symbolom stdcall knižnice rozhrania.\n"
#: dlltool.c:3155
#, c-format
msgid " -k --kill-at Kill @<n> from exported names.\n"
msgstr " -k --kill-at Ukončiť @<n> z exportovaných názvov.\n"
#: dlltool.c:3156
#, c-format
msgid " -A --add-stdcall-alias Add aliases without @<n>.\n"
msgstr " -A --add-stdcall-alias Pridať aliasy bez @<n>.\n"
#: dlltool.c:3157
#, c-format
msgid " -p --ext-prefix-alias <prefix> Add aliases with <prefix>.\n"
msgstr " -p --ext-prefix-alias <prefix> Pridať aliasy s <prefix>om.\n"
#: dlltool.c:3158
#, c-format
msgid " -S --as <name> Use <name> for assembler.\n"
msgstr " -S --as <názov> Použiť <názov> pre assembler.\n"
#: dlltool.c:3159
#, c-format
msgid " -f --as-flags <flags> Pass <flags> to the assembler.\n"
msgstr " -f --as-flags <príznaky> Poslať <príznaky> do assembleru.\n"
#: dlltool.c:3160
#, c-format
msgid " -C --compat-implib Create backward compatible import library.\n"
msgstr " -C --compat-implib Vytvoriť spätne kompatibilnú importovaciu knižnicu.\n"
#: dlltool.c:3161
#, c-format
msgid " -n --no-delete Keep temp files (repeat for extra preservation).\n"
msgstr " -n --no-delete Ponechať dočasné súbory (opakovať pre extra zachovanie)\n"
#: dlltool.c:3162
#, c-format
msgid " -t --temp-prefix <prefix> Use <prefix> to construct temp file names.\n"
msgstr " -t --temp-prefix <prefix> Použiť <prefix> pre vytvorenie názvov dočasných súborov.\n"
#: dlltool.c:3163
#, c-format
msgid " -v --verbose Be verbose.\n"
msgstr " -v --verbose Plný výpis.\n"
#: dlltool.c:3164
#, c-format
msgid " -V --version Display the program version.\n"
msgstr " -V --version Zobraziť verziu programu.\n"
#: dlltool.c:3165
#, c-format
msgid " -h --help Display this information.\n"
msgstr " -h --help Zobraziť túto informáciu.\n"
#: dlltool.c:3166
#, c-format
msgid " @<file> Read options from <file>.\n"
msgstr " @<file> Čítať voľby z <file>.\n"
#: dlltool.c:3168
#, c-format
msgid " -M --mcore-elf <outname> Process mcore-elf object files into <outname>.\n"
msgstr " -M --mcore-olf <výst_názov> Spracovať objektové súbory mcore-elf do <výst_názvu>.\n"
#: dlltool.c:3169
#, c-format
msgid " -L --linker <name> Use <name> as the linker.\n"
msgstr " -L --linker <názov> Použiť <názov> ako linker.\n"
#: dlltool.c:3170
#, c-format
msgid " -F --linker-flags <flags> Pass <flags> to the linker.\n"
msgstr " -F --linker-flags <príznaky> Poslať <príznaky> do linkera.\n"
#: dlltool.c:3293
#, c-format
msgid "Path components stripped from dllname, '%s'."
msgstr "Komponenty cesty odrezané z dllname, „%s“."
#: dlltool.c:3338
#, c-format
msgid "Unable to open base-file: %s"
msgstr "Nemožno otvoriť bázový-súbor: %s"
#: dlltool.c:3370
#, c-format
msgid "Machine '%s' not supported"
msgstr "Nepodporovaná architektúra „%s“"
#: dlltool.c:3474 dllwrap.c:201
#, c-format
msgid "Tried file: %s"
msgstr "Pokus o súbor: %s"
#: dlltool.c:3481 dllwrap.c:208
#, c-format
msgid "Using file: %s"
msgstr "Používa sa súbor: %s"
#: dllwrap.c:291
#, c-format
msgid "Keeping temporary base file %s"
msgstr "Ponecháva sa dočasného bázového súboru: %s"
#: dllwrap.c:293
#, c-format
msgid "Deleting temporary base file %s"
msgstr "Odstraňuje sa dočasný bázový súbor %s"
#: dllwrap.c:307
#, c-format
msgid "Keeping temporary exp file %s"
msgstr "Ponecháva sa dočasný exp súbor %s"
#: dllwrap.c:309
#, c-format
msgid "Deleting temporary exp file %s"
msgstr "Odstraňuje sa dočasný exp súbor %s"
#: dllwrap.c:322
#, c-format
msgid "Keeping temporary def file %s"
msgstr "Ponecháva sa dočasný def súbor %s"
#: dllwrap.c:324
#, c-format
msgid "Deleting temporary def file %s"
msgstr "Odstraňuje sa dočasný def súbor %s"
#: dllwrap.c:472
#, c-format
msgid " Generic options:\n"
msgstr " Druhové voľby:\n"
#: dllwrap.c:473
#, c-format
msgid " @<file> Read options from <file>\n"
msgstr " @<file> Čítať voľby z <file>\n"
#: dllwrap.c:474
#, c-format
msgid " --quiet, -q Work quietly\n"
msgstr " --quiet, -q Pracovať potichu\n"
#: dllwrap.c:475
#, c-format
msgid " --verbose, -v Verbose\n"
msgstr " --verbose, -v Plný výpis\n"
#: dllwrap.c:476
#, c-format
msgid " --version Print dllwrap version\n"
msgstr " --version Vypísať dllwrap verziu\n"
#: dllwrap.c:477
#, c-format
msgid " --implib <outname> Synonym for --output-lib\n"
msgstr " --implib <výstupný_názov> Synonymum pre --output-lib\n"
#: dllwrap.c:478
#, c-format
msgid " Options for %s:\n"
msgstr " Voľby pre %s:\n"
#: dllwrap.c:479
#, c-format
msgid " --driver-name <driver> Defaults to \"gcc\"\n"
msgstr " --driver-name <ovládač> Štandardný je „gcc“\n"
#: dllwrap.c:480
#, c-format
msgid " --driver-flags <flags> Override default ld flags\n"
msgstr " --driver-flags <príznaky> Preťažiť štandardné ld príznaky\n"
#: dllwrap.c:481
#, c-format
msgid " --dlltool-name <dlltool> Defaults to \"dlltool\"\n"
msgstr " --dlltool-name <dlltool> Štandarne „dlltool“\n"
#: dllwrap.c:482
#, c-format
msgid " --entry <entry> Specify alternate DLL entry point\n"
msgstr " --entry <položka> Určiť alternatívne miesto DLL položky\n"
#: dllwrap.c:483
#, c-format
msgid " --image-base <base> Specify image base address\n"
msgstr " --image-base <báza> Určiť bázovú adresu obrázku\n"
#: dllwrap.c:484
#, c-format
msgid " --target <machine> i386-cygwin32 or i386-mingw32\n"
msgstr " --target <architektúra> i386-cygwin32 alebo i386-mingw32\n"
#: dllwrap.c:485
#, c-format
msgid " --dry-run Show what needs to be run\n"
msgstr " --dry-run Zobraziť, čo treba spustiť\n"
#: dllwrap.c:486
#, c-format
msgid " --mno-cygwin Create Mingw DLL\n"
msgstr " --mno-cygwin Vytvoriť Mingw DLL\n"
#: dllwrap.c:487
#, c-format
msgid " Options passed to DLLTOOL:\n"
msgstr " Voľby posielané do DLLTOOL:\n"
#: dllwrap.c:488
#, c-format
msgid " --machine <machine>\n"
msgstr " --machine <architektúra>\n"
#: dllwrap.c:489
#, c-format
msgid " --output-exp <outname> Generate export file.\n"
msgstr " --output-exp <výstupný_názov> Vygenerovať export súbor.\n"
#: dllwrap.c:490
#, c-format
msgid " --output-lib <outname> Generate input library.\n"
msgstr " --output-lib <výstupný_názov> Vygenerovať vstupnú knižnicu.\n"
#: dllwrap.c:491
#, c-format
msgid " --add-indirect Add dll indirects to export file.\n"
msgstr " --add-indirect Pridať dll indirekty do export súboru.\n"
#: dllwrap.c:492
#, c-format
msgid " --dllname <name> Name of input dll to put into output lib.\n"
msgstr " --dllname <názov> Názov vstupnej dll pre vloženie do výstupnej knižnice.\n"
#: dllwrap.c:493
#, c-format
msgid " --def <deffile> Name input .def file\n"
msgstr " --def <deffile>Názov vstupného .def súboru\n"
#: dllwrap.c:494
#, c-format
msgid " --output-def <deffile> Name output .def file\n"
msgstr " --output-def <deffile> Názov výstupného .def súboru\n"
#: dllwrap.c:495
#, c-format
msgid " --export-all-symbols Export all symbols to .def\n"
msgstr " --export-all-symbols Exportovať všetky symboly do .def\n"
#: dllwrap.c:496
#, c-format
msgid " --no-export-all-symbols Only export .drectve symbols\n"
msgstr " --no-export-all-symbols Exportovať iba .drectve symboly\n"
#: dllwrap.c:497
#, c-format
msgid " --exclude-symbols <list> Exclude <list> from .def\n"
msgstr " --exclude-symbols <zoznam> Vynechať <zoznam> z .def\n"
#: dllwrap.c:498
#, c-format
msgid " --no-default-excludes Zap default exclude symbols\n"
msgstr " --no-default-excludes Vymazať štandardné exclude symboly\n"
#: dllwrap.c:499
#, c-format
msgid " --base-file <basefile> Read linker generated base file\n"
msgstr " --base-file <bázový_súbor> Čítať linkerom vygenerovaný bázový súbor\n"
#: dllwrap.c:500
#, c-format
msgid " --no-idata4 Don't generate idata$4 section\n"
msgstr " --no-idata4 Negenerovať idata$4 sekciu\n"
#: dllwrap.c:501
#, c-format
msgid " --no-idata5 Don't generate idata$5 section\n"
msgstr " --no-idata5 Negenerovať idata$5 sekciu\n"
#: dllwrap.c:502
#, c-format
msgid " -U Add underscores to .lib\n"
msgstr " -U Pridať podtržníky do .lib\n"
#: dllwrap.c:503
#, c-format
msgid " -k Kill @<n> from exported names\n"
msgstr " -k Ukončiť @<n> z exportovaných názvov\n"
#: dllwrap.c:504
#, c-format
msgid " --add-stdcall-alias Add aliases without @<n>\n"
msgstr " --add-atdcall-alias Pridať aliasy bez @<n>\n"
#: dllwrap.c:505
#, c-format
msgid " --as <name> Use <name> for assembler\n"
msgstr " --as <názov> Použiť <názov> pre assembler\n"
#: dllwrap.c:506
#, c-format
msgid " --nodelete Keep temp files.\n"
msgstr " --nodelete Ponechať dočasné súbory.\n"
#: dllwrap.c:507
#, c-format
msgid " Rest are passed unmodified to the language driver\n"
msgstr " Zbytok je poslaný nezmenený ovláadaču jazyka\n"
#: dllwrap.c:781
msgid "Must provide at least one of -o or --dllname options"
msgstr "Je nutné uviesť najmenej jednu z volieb -o alebo --dllname"
#: dllwrap.c:810
msgid ""
"no export definition file provided.\n"
"Creating one, but that may not be what you want"
msgstr ""
"nebol poskytnutý definičný export súbor.\n"
"Jeden sa vytvára, ale nemusí to byť to, čo chcete"
#: dllwrap.c:969
#, c-format
msgid "DLLTOOL name : %s\n"
msgstr "DLLTOOL názov : %s\n"
#: dllwrap.c:970
#, c-format
msgid "DLLTOOL options : %s\n"
msgstr "DLLTOOL voľby : %s\n"
#: dllwrap.c:971
#, c-format
msgid "DRIVER name : %s\n"
msgstr "DRIVER názov : %s\n"
#: dllwrap.c:972
#, c-format
msgid "DRIVER options : %s\n"
msgstr "DRIVER voľby : %s\n"
#: dwarf.c:98 dwarf.c:142 readelf.c:370 readelf.c:526
#, c-format
msgid "Unhandled data length: %d\n"
msgstr "Nespracovateľná dĺžka dát %d\n"
#: dwarf.c:267 dwarf.c:2563
msgid "badly formed extended line op encountered!\n"
msgstr "narazilo sa na zle formovaný rozšírený operátor riadka\n"
#: dwarf.c:274
#, c-format
msgid " Extended opcode %d: "
msgstr " Rozšírený opkód %d: "
#: dwarf.c:279
#, c-format
msgid ""
"End of Sequence\n"
"\n"
msgstr ""
"Koniec sekvencie\n"
"\n"
#: dwarf.c:285
#, c-format
msgid "set Address to 0x%lx\n"
msgstr "nastaviť Adresu na 0x%lx\n"
#: dwarf.c:290
#, c-format
msgid " define new File Table entry\n"
msgstr " definovať novú položku Tabuľky súboru\n"
#: dwarf.c:291 dwarf.c:2178
#, c-format
msgid " Entry\tDir\tTime\tSize\tName\n"
msgstr " Položka\tAdresár\tČas\tVeľkosť\tNázov\n"
#: dwarf.c:293
#, c-format
msgid " %d\t"
msgstr " %d\t"
#: dwarf.c:296 dwarf.c:298 dwarf.c:300 dwarf.c:2190 dwarf.c:2192 dwarf.c:2194
#, c-format
msgid "%lu\t"
msgstr "%lu\t"
#: dwarf.c:301
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
#. The test against DW_LNW_hi_user is redundant due to
#. the limited range of the unsigned char data type used
#. for op_code.
#. && op_code <= DW_LNE_hi_user
#: dwarf.c:342
#, c-format
msgid "user defined: length %d\n"
msgstr "Používateľom definované: dĺžka %d\n"
#: dwarf.c:344 dwarf.c:2594
#, c-format
msgid "UNKNOWN: length %d\n"
msgstr "UNKNOWN: dĺžka %d\n"
#: dwarf.c:357
msgid "<no .debug_str section>"
msgstr "<žiadna .debug_str sekcia>"
#: dwarf.c:363
#, c-format
msgid "DW_FORM_strp offset too big: %lx\n"
msgstr "DW_FORM_strp offset priveľký: %lx\n"
#: dwarf.c:364
msgid "<offset is too big>"
msgstr "<offset je priveľký>"
#: dwarf.c:597
#, c-format
msgid "Unknown TAG value: %lx"
msgstr "Neznáma TAG hodnota: %lx"
#: dwarf.c:633
#, c-format
msgid "Unknown FORM value: %lx"
msgstr "Neznáma FORM hodnota: %lx"
#: dwarf.c:642
#, c-format
msgid " %lu byte block: "
msgstr " %lu bajtový blok: "
#: dwarf.c:1031
#, c-format
msgid "(User defined location op)"
msgstr "(Užívateľom definovaný operátor umiestnenia)"
#: dwarf.c:1033
#, c-format
msgid "(Unknown location op)"
msgstr "(Neznámy operátor umiestnenia)"
#: dwarf.c:1081
msgid "Internal error: DWARF version is not 2 or 3.\n"
msgstr "Vnútorná chyba: DWARF verzia nie je 2 ani 3.\n"
#: dwarf.c:1180
msgid "DW_FORM_data8 is unsupported when sizeof (unsigned long) != 8\n"
msgstr "DW_FORM_data8 nie je podporovaný keď sizeof (unsigned long) != 8\n"
#: dwarf.c:1229
#, c-format
msgid " (indirect string, offset: 0x%lx): %s"
msgstr " (nepriamy reťazec, offset: 0x%lx): %s"
#: dwarf.c:1238
#, c-format
msgid "Unrecognized form: %lu\n"
msgstr "Nerozoznaná forma: %lu\n"
#: dwarf.c:1322
#, c-format
msgid "(not inlined)"
msgstr "(ako inline)"
#: dwarf.c:1325
#, c-format
msgid "(inlined)"
msgstr "(nie ako inline)"
#: dwarf.c:1328
#, c-format
msgid "(declared as inline but ignored)"
msgstr "(deklarovaný ako inline, ale ignorovaný)"
#: dwarf.c:1331
#, c-format
msgid "(declared as inline and inlined)"
msgstr "(deklarovaný ako inline a je inline)"
#: dwarf.c:1334
#, c-format
msgid " (Unknown inline attribute value: %lx)"
msgstr " (Neznáma hodnota inline atribútu: %lx)"
#: dwarf.c:1495
#, c-format
msgid "(location list)"
msgstr "(zoznam umiestnení)"
#: dwarf.c:1514 dwarf.c:3193
#, c-format
msgid " [without DW_AT_frame_base]"
msgstr " [bez DW_AT_frame_base]"
#: dwarf.c:1526
#, c-format
msgid "Offset %lx used as value for DW_AT_import attribute of DIE at offset %lx is too big.\n"
msgstr "Ofset %lx použitý ako hodnota atribútu DW_AT_import DIE na ofsete %lx je príliš veľký.\n"
#: dwarf.c:1700
#, c-format
msgid "Unknown AT value: %lx"
msgstr "Neznáma AT hodnota: %lx"
#: dwarf.c:1767
#, c-format
msgid "Reserved length value (%lx) found in section %s\n"
msgstr "Hodnota vyhradenej dĺžky (%lx) nájdená v sekcii %s\n"
#: dwarf.c:1778
#, c-format
msgid "Corrupt unit length (%lx) found in section %s\n"
msgstr "Neplatná dĺžka jednotky (%lx) nájdená v sekcii %s\n"
#: dwarf.c:1785
#, c-format
msgid "No comp units in %s section ?"
msgstr "Žiadne výpočtové jednotky v sekcii %s ?"
#: dwarf.c:1794
#, c-format
msgid "Not enough memory for a debug info array of %u entries"
msgstr "Nedostatok pamäte pre ladiace info pole %u položiek"
#: dwarf.c:1802 dwarf.c:3285
#, c-format
msgid ""
"The section %s contains:\n"
"\n"
msgstr ""
"Sekcia %s obsahuje:\n"
"\n"
#: dwarf.c:1810
#, c-format
msgid "Unable to locate %s section!\n"
msgstr "Nemožno nájsť sekciu %s!\n"
#: dwarf.c:1873
#, c-format
msgid " Compilation Unit @ offset 0x%lx:\n"
msgstr " Kompilačná Jednotka @ offset 0x%lx:\n"
#: dwarf.c:1874
#, c-format
msgid " Length: 0x%lx (%s)\n"
msgstr " Dĺžka: 0x%lx (%s)\n"
#: dwarf.c:1876
#, c-format
msgid " Version: %d\n"
msgstr " Verzia: %d\n"
#: dwarf.c:1877
#, c-format
msgid " Abbrev Offset: %ld\n"
msgstr " Offset skratky: %ld\n"
#: dwarf.c:1878
#, c-format
msgid " Pointer Size: %d\n"
msgstr " Veľkosť ukazovateľa: %d\n"
#: dwarf.c:1884
#, c-format
msgid "Debug info is corrupted, length of CU at %lx extends beyond end of section (length = %lx)\n"
msgstr "Ladiace informácie sú poškodené, dĺžka CU na %lx siaha za koniec sekcie (sekcia má dĺžku %lx)\n"
#: dwarf.c:1893
#, c-format
msgid "CU at offset %lx contains corrupt or unsupported version number: %d.\n"
msgstr "CU na ofsete %lx obsahuje neplatné alebo nepodporované číslo verzie: %d\n"
#: dwarf.c:1903
#, c-format
msgid "Debug info is corrupted, abbrev offset (%lx) is larger than abbrev section size (%lx)\n"
msgstr "Ladiace informácie sú poškodené, ofset abbrev (%lx) je väčší ako veľkosť sekcie abbrev (%lx)\n"
#: dwarf.c:1937
#, c-format
msgid "Bogus end-of-siblings marker detected at offset %lx in .debug_info section\n"
msgstr "Neplatná značka end-of-siblings zistená na ofsete %lx v sekcii .debug_info\n"
#: dwarf.c:1941
msgid "Further warnings about bogus end-of-sibling markers suppressed\n"
msgstr "Výpis ďalších upozornení na neplatné značky end-of-sibling bude potlačený\n"
#: dwarf.c:1948
#, c-format
msgid " <%d><%lx>: Abbrev Number: %lu"
msgstr " <%d><%lx>: skrát. číslo: %lu"
#: dwarf.c:1965
#, c-format
msgid "DIE at offset %lx refers to abbreviation number %lu which does not exist\n"
msgstr "DIE na ofsete %lx odkazuje na skrátené číslo %lu, ktoré neexistuje\n"
#: dwarf.c:1971
#, c-format
msgid " (%s)\n"
msgstr " (%s)\n"
#: dwarf.c:2062
#, c-format
msgid ""
"Raw dump of debug contents of section %s:\n"
"\n"
msgstr ""
"Nespracovaný výpis obsahu ladenia sekcie %s:\n"
"\n"
#: dwarf.c:2100 dwarf.c:2387
msgid "The line info appears to be corrupt - the section is too small\n"
msgstr "Informácia o riadku je pravdepodobne poškodená - sekcia je príliš krátka\n"
#: dwarf.c:2109 dwarf.c:2397
msgid "Only DWARF version 2 and 3 line info is currently supported.\n"
msgstr "Momentálne je podporovaná iba riadková informácia DWARF verzie 2 a 3.\n"
#: dwarf.c:2130
#, c-format
msgid " Offset: 0x%lx\n"
msgstr " Ofset: 0x%lx\n"
#: dwarf.c:2131
#, c-format
msgid " Length: %ld\n"
msgstr " Dĺžka: %ld\n"
#: dwarf.c:2132
#, c-format
msgid " DWARF Version: %d\n"
msgstr " Verzia DWARF: %d\n"
#: dwarf.c:2133
#, c-format
msgid " Prologue Length: %d\n"
msgstr " Dĺžka prológu: %d\n"
#: dwarf.c:2134
#, c-format
msgid " Minimum Instruction Length: %d\n"
msgstr " Minimálna dĺžka inštrukcie: %d\n"
#: dwarf.c:2135
#, c-format
msgid " Initial value of 'is_stmt': %d\n"
msgstr " Počiatočná hodnota 'is_stmt': %d\n"
#: dwarf.c:2136
#, c-format
msgid " Line Base: %d\n"
msgstr " Báza riadka: %d\n"
#: dwarf.c:2137
#, c-format
msgid " Line Range: %d\n"
msgstr " Rozsah riadka: %d\n"
#: dwarf.c:2138
#, c-format
msgid " Opcode Base: %d\n"
msgstr " Opcode báza: %d\n"
#: dwarf.c:2147
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Opcodes:\n"
msgstr ""
"\n"
" Opcody:\n"
#: dwarf.c:2150
#, c-format
msgid " Opcode %d has %d args\n"
msgstr " Opcode %d má %d argumentov\n"
#: dwarf.c:2156
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The Directory Table is empty.\n"
msgstr ""
"\n"
" Tabuľka adresára je prázdna.\n"
#: dwarf.c:2159
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The Directory Table:\n"
msgstr ""
"\n"
" Tabuľka adresára:\n"
#: dwarf.c:2163
#, c-format
msgid " %s\n"
msgstr " %s\n"
#: dwarf.c:2174
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The File Name Table is empty.\n"
msgstr ""
"\n"
" Tabuľka názvov súborov je prázdna.\n"
#: dwarf.c:2177
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The File Name Table:\n"
msgstr ""
"\n"
" Tabuľka názvov súborov:\n"
#: dwarf.c:2185
#, c-format
msgid " %d\t"
msgstr " %d\t"
#: dwarf.c:2196
#, c-format
msgid "%s\n"
msgstr "%s\n"
#. Now display the statements.
#: dwarf.c:2204
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Line Number Statements:\n"
msgstr ""
"\n"
" Príkazy číslovania riadkov:\n"
#: dwarf.c:2220
#, c-format
msgid " Special opcode %d: advance Address by %lu to 0x%lx"
msgstr " Špeciálny opcode %d: posunúť Adresu o %lu do 0x%lx"
#: dwarf.c:2224
#, c-format
msgid " and Line by %d to %d\n"
msgstr " a Riadok o %d do %d\n"
#: dwarf.c:2234
#, c-format
msgid " Copy\n"
msgstr " Kopírovať\n"
#: dwarf.c:2242
#, c-format
msgid " Advance PC by %lu to 0x%lx\n"
msgstr " Posunúť PC o %lu do 0x%lx\n"
#: dwarf.c:2250
#, c-format
msgid " Advance Line by %d to %d\n"
msgstr " Posunúť Riadok o %d do %d\n"
#: dwarf.c:2257
#, c-format
msgid " Set File Name to entry %d in the File Name Table\n"
msgstr " Nastaviť Názov súboru na položku %d v Tabuľke názvov súborov\n"
#: dwarf.c:2265
#, c-format
msgid " Set column to %lu\n"
msgstr " Nastaviť stĺpec na %lu\n"
#: dwarf.c:2272
#, c-format
msgid " Set is_stmt to %d\n"
msgstr " Nastaviť is_stmt na %d\n"
#: dwarf.c:2277
#, c-format
msgid " Set basic block\n"
msgstr " Nastaviť základný blok\n"
#: dwarf.c:2285
#, c-format
msgid " Advance PC by constant %lu to 0x%lx\n"
msgstr " Posunúť PC o konštantu %lu na 0x%lx\n"
#: dwarf.c:2293
#, c-format
msgid " Advance PC by fixed size amount %lu to 0x%lx\n"
msgstr " Posunúť PC o množstvo fixnej dĺžky %lu na 0x%lx\n"
#: dwarf.c:2298
#, c-format
msgid " Set prologue_end to true\n"
msgstr " Nastaviť prologue_end na true\n"
#: dwarf.c:2302
#, c-format
msgid " Set epilogue_begin to true\n"
msgstr " Set_epilogue_begin na true\n"
#: dwarf.c:2308 dwarf.c:2672
#, c-format
msgid " Set ISA to %lu\n"
msgstr " Nastaviť ISA na %lu\n"
#: dwarf.c:2312 dwarf.c:2676
#, c-format
msgid " Unknown opcode %d with operands: "
msgstr " Neznámy kód operácie %d s operandami: "
#: dwarf.c:2345
#, c-format
msgid ""
"Decoded dump of debug contents of section %s:\n"
"\n"
msgstr ""
"Dekódovaný výpis obsahu ladenia sekcie %s:\n"
"\n"
#: dwarf.c:2506
#, c-format
msgid "CU: %s:\n"
msgstr "CU: %s:\n"
#: dwarf.c:2507 dwarf.c:2520
#, c-format
msgid "File name Line number Starting address\n"
msgstr "Názov súboru Číslo riadka Počiatočná adresa\n"
#: dwarf.c:2513
#, c-format
msgid "CU: %s/%s:\n"
msgstr "CU: %s/%s:\n"
#: dwarf.c:2518 dwarf.c:2590
#, c-format
msgid "%s:\n"
msgstr "%s:\n"
#. If directory index is 0, that means current directory.
#: dwarf.c:2623
#, c-format
msgid ""
"\n"
"./%s:[++]\n"
msgstr ""
"\n"
"./%s:[++]\n"
#. The directory index starts counting at 1.
#: dwarf.c:2629
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s/%s:\n"
msgstr ""
"\n"
"%s/%s:\n"
#: dwarf.c:2714
#, c-format
msgid "%-35s %11d %#18lx\n"
msgstr "%-35s %11d %#18lx\n"
#: dwarf.c:2719
#, c-format
msgid "%s %11d %#18lx\n"
msgstr "%s %11d %#18lx\n"
#: dwarf.c:2749 dwarf.c:3024 dwarf.c:3425
#, c-format
msgid "Unable to load/parse the .debug_info section, so cannot interpret the %s section.\n"
msgstr "Napodarilo sa načítať sekciu .debug_info, takže nemožno interpretovať sekciu %s.\n"
#: dwarf.c:2794 dwarf.c:2888 dwarf.c:2962 dwarf.c:3079 dwarf.c:3227
#: dwarf.c:3480
#, c-format
msgid ""
"Contents of the %s section:\n"
"\n"
msgstr ""
"Obsah %s sekcie:\n"
"\n"
#: dwarf.c:2828 dwarf.c:3330
#, c-format
msgid ".debug_info offset of 0x%lx in %s section does not point to a CU header.\n"
msgstr ".debug_info ofset 0x%lx v sekcii %s neukazuje na hlavičku CU.\n"
#: dwarf.c:2842
msgid "Only DWARF 2 and 3 pubnames are currently supported\n"
msgstr "Mometnálne sú podporované iba verejné mená DWARF 2 a 3\n"
#: dwarf.c:2849
#, c-format
msgid " Length: %ld\n"
msgstr " Dĺžka: %ld\n"
#: dwarf.c:2851
#, c-format
msgid " Version: %d\n"
msgstr " Verzia: %d\n"
#: dwarf.c:2853
#, c-format
msgid " Offset into .debug_info section: 0x%lx\n"
msgstr " Ofset do sekcie .debug_info: 0x%lx\n"
#: dwarf.c:2855
#, c-format
msgid " Size of area in .debug_info section: %ld\n"
msgstr " Veľkosť oblasti v sekcii .debug_info: %ld\n"
#: dwarf.c:2858
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Offset\tName\n"
msgstr ""
"\n"
" Offset\tNázov\n"
#: dwarf.c:2909
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_start_file - lineno: %d filenum: %d\n"
msgstr " DW_MACINFO_start_file - fileno: %d filenum: %d\n"
#: dwarf.c:2915
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_end_file\n"
msgstr " DW_MACINFO_end_file\n"
#: dwarf.c:2923
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_define - lineno : %d macro : %s\n"
msgstr " DW_MACINFO_define : %d makro : %s\n"
#: dwarf.c:2932
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_undef - lineno : %d macro : %s\n"
msgstr " DW_MACINFO_undef - lineno : %d makro : %s\n"
#: dwarf.c:2944
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_vendor_ext - constant : %d string : %s\n"
msgstr " DW_MACINFO_vendor_ext - konštanta : %d reťazec : %s\n"
#: dwarf.c:2973
#, c-format
msgid " Number TAG\n"
msgstr " Číslo TAGu\n"
#: dwarf.c:2979
#, c-format
msgid " %ld %s [%s]\n"
msgstr " %ld %s [%s]\n"
#: dwarf.c:2982
msgid "has children"
msgstr "má potomkov"
#: dwarf.c:2982
msgid "no children"
msgstr "žiadny potomkovia"
#: dwarf.c:2985
#, c-format
msgid " %-18s %s\n"
msgstr " %-18s %s\n"
#: dwarf.c:3018 dwarf.c:3223 dwarf.c:3419
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The %s section is empty.\n"
msgstr ""
"\n"
"%s sekcia je prázdna.\n"
#. FIXME: Should we handle this case?
#: dwarf.c:3068
msgid "Location lists in .debug_info section aren't in ascending order!\n"
msgstr "Zoznamy umiestení v sekcii .debug_info nie sú v vzostupnom poradí!\n"
#: dwarf.c:3071
msgid "No location lists in .debug_info section!\n"
msgstr "Žiadne zoznamy umiestení v sekcii .debug_info!\n"
#: dwarf.c:3076
#, c-format
msgid "Location lists in %s section start at 0x%lx\n"
msgstr "Zoznamy umiestnenia v %s sekcii začínajú na 0x%lx\n"
#: dwarf.c:3080
#, c-format
msgid " Offset Begin End Expression\n"
msgstr " Offset Begin End Výraz\n"
#: dwarf.c:3111
#, c-format
msgid "There is a hole [0x%lx - 0x%lx] in .debug_loc section.\n"
msgstr "Medzera [0x%lx - 0x%lx] v sekcii .debug_loc.\n"
#: dwarf.c:3115
#, c-format
msgid "There is an overlap [0x%lx - 0x%lx] in .debug_loc section.\n"
msgstr "Prekrytie [0x%lx - 0x%lx] v sekcii .debug_loc.\n"
#: dwarf.c:3123
#, c-format
msgid "Offset 0x%lx is bigger than .debug_loc section size.\n"
msgstr "Offset 0x%lx je väčší než veľkosť sekcii .debug_loc.\n"
#: dwarf.c:3132 dwarf.c:3167 dwarf.c:3177
#, c-format
msgid "Location list starting at offset 0x%lx is not terminated.\n"
msgstr "Zoznam umiestnení začínajúci na offsete 0x%lx nie je ukončený.\n"
#: dwarf.c:3151 dwarf.c:3532
#, c-format
msgid "<End of list>\n"
msgstr "<Koniec zoznamu>\n"
#: dwarf.c:3161
#, c-format
msgid "(base address)\n"
msgstr "(bázová adresa)\n"
#: dwarf.c:3196
msgid " (start == end)"
msgstr " start == end)"
#: dwarf.c:3198
msgid " (start > end)"
msgstr " (start > end)"
#: dwarf.c:3208
#, c-format
msgid "There are %ld unused bytes at the end of section %s\n"
msgstr "Na konci sekcie %2$s je %1$ld nepoužitých bajtov\n"
#: dwarf.c:3341
msgid "Only DWARF 2 and 3 aranges are currently supported.\n"
msgstr "Aktuálne sú podporované iba usporiadania DWARF 2 a 3.\n"
#: dwarf.c:3345
#, c-format
msgid " Length: %ld\n"
msgstr " Dĺžka: %ld\n"
#: dwarf.c:3346
#, c-format
msgid " Version: %d\n"
msgstr " Verzia: %d\n"
#: dwarf.c:3347
#, c-format
msgid " Offset into .debug_info: 0x%lx\n"
msgstr " Ofset do .debug_info: 0x%lx\n"
#: dwarf.c:3348
#, c-format
msgid " Pointer Size: %d\n"
msgstr " Veľkosť ukazovateľa: %d\n"
#: dwarf.c:3349
#, c-format
msgid " Segment Size: %d\n"
msgstr " Veľkosť segmentu: %d\n"
#: dwarf.c:3358
msgid "Pointer size + Segment size is not a power of two.\n"
msgstr "Veľkosť smerníka + veľkosť segmentu nie je mocninou dvoch.\n"
#: dwarf.c:3363
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Address Length\n"
msgstr ""
"\n"
" Adresa Dĺžka\n"
#: dwarf.c:3365
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Address Length\n"
msgstr ""
"\n"
" Adresa Dĺžka\n"
#. FIXME: Should we handle this case?
#: dwarf.c:3469
msgid "Range lists in .debug_info section aren't in ascending order!\n"
msgstr "Zoznamy rozsahu v sekcii .debug_info nie sú v vzostupnom poradí!\n"
#: dwarf.c:3472
msgid "No range lists in .debug_info section!\n"
msgstr "Žiadne zoznamy rozsahu v sekcii .debug_info!\n"
#: dwarf.c:3477
#, c-format
msgid "Range lists in %s section start at 0x%lx\n"
msgstr "Zoznamy rozsahu v sekcii %s začínajú na 0x%lx\n"
#: dwarf.c:3481
#, c-format
msgid " Offset Begin End\n"
msgstr " Offset Začiatok Koniec\n"
#: dwarf.c:3506
#, c-format
msgid "There is a hole [0x%lx - 0x%lx] in %s section.\n"
msgstr "Medzera [0x%lx - 0x%lx] v sekcii %s.\n"
#: dwarf.c:3510
#, c-format
msgid "There is an overlap [0x%lx - 0x%lx] in %s section.\n"
msgstr "Prekrytie [0x%lx - 0x%lx] v sekcii %s.\n"
#: dwarf.c:3548
msgid "(start == end)"
msgstr "(začiatok == koniec)"
#: dwarf.c:3550
msgid "(start > end)"
msgstr "(začiatok > koniec)"
#: dwarf.c:3801
#, c-format
msgid "The section %s contains:\n"
msgstr "Sekcii %s obsahuje:\n"
#: dwarf.c:4492
#, c-format
msgid " DW_CFA_??? (User defined call frame op: %#x)\n"
msgstr " DW_CFA_??? (Používateľom definovaný op rámca volania: %#x)\n"
#: dwarf.c:4494
#, c-format
msgid "unsupported or unknown Dwarf Call Frame Instruction number: %#x\n"
msgstr "nepodporované alebo neznáme číslo Dwarf Call Frame Instruction: %#x\n"
#: dwarf.c:4518
#, c-format
msgid "Displaying the debug contents of section %s is not yet supported.\n"
msgstr "Zobrazenie obsahu ladenia sekcie %s nie je zatiaľ podporované.\n"
#: dwarf.c:4560
#, c-format
msgid "%s: Error: "
msgstr "%s: Chyba: "
#: dwarf.c:4571
#, c-format
msgid "%s: Warning: "
msgstr "%s: Upozornenie: "
#: emul_aix.c:43
#, c-format
msgid " [-g] - 32 bit small archive\n"
msgstr " [-g] - 32 bitový malý archív\n"
#: emul_aix.c:44
#, c-format
msgid " [-X32] - ignores 64 bit objects\n"
msgstr " [-X32] - ignoruje 64 bitové objekty\n"
#: emul_aix.c:45
#, c-format
msgid " [-X64] - ignores 32 bit objects\n"
msgstr " [-X64] - ignoruje 32 bitové objekty\n"
#: emul_aix.c:46
#, c-format
msgid " [-X32_64] - accepts 32 and 64 bit objects\n"
msgstr " [-X32_64] - akceptuje 32 a 64 bitové objekty\n"
#: ieee.c:309
msgid "unexpected end of debugging information"
msgstr "neočakávaný koniec ladiacej informácie"
#: ieee.c:396
msgid "invalid number"
msgstr "neplatné číslo"
#: ieee.c:449
msgid "invalid string length"
msgstr "neplatná dĺžka reťazca"
#: ieee.c:504 ieee.c:545
msgid "expression stack overflow"
msgstr "pretečenie zásobníka výrazu"
#: ieee.c:524
msgid "unsupported IEEE expression operator"
msgstr "nepodporovaný IEEE operátor výrazu"
#: ieee.c:539
msgid "unknown section"
msgstr "neznáma sekcia"
#: ieee.c:560
msgid "expression stack underflow"
msgstr "podtečenie zásobníka výrazu"
#: ieee.c:574
msgid "expression stack mismatch"
msgstr "nezhoda zásobníka výrazu"
#: ieee.c:611
msgid "unknown builtin type"
msgstr "neznámy vstavaný typ"
#: ieee.c:756
msgid "BCD float type not supported"
msgstr "BCD float typ nie je podporovaný"
#: ieee.c:893
msgid "unexpected number"
msgstr "neočakávané číslo"
#: ieee.c:900
msgid "unexpected record type"
msgstr "neočakávaný typ záznamu"
#: ieee.c:933
msgid "blocks left on stack at end"
msgstr "na konci zásobníka sú ponechané bloky"
#: ieee.c:1196
msgid "unknown BB type"
msgstr "neznámy BB typ"
#: ieee.c:1205
msgid "stack overflow"
msgstr "pretečenia zásobníka"
#: ieee.c:1228
msgid "stack underflow"
msgstr "podtečenie zásobníka"
#: ieee.c:1340 ieee.c:1410 ieee.c:2107
msgid "illegal variable index"
msgstr "neplatný index premennej"
#: ieee.c:1388
msgid "illegal type index"
msgstr "neplatný typový index"
#: ieee.c:1398 ieee.c:1435
msgid "unknown TY code"
msgstr "neznámy TY kód"
#: ieee.c:1417
msgid "undefined variable in TY"
msgstr "nezadefinovaná premenná v TY"
#. Pascal file name. FIXME.
#: ieee.c:1828
msgid "Pascal file name not supported"
msgstr "Pascalovský názov súboru nie je podporovaný"
#: ieee.c:1876
msgid "unsupported qualifier"
msgstr "nepodporaný kvalifikátor"
#: ieee.c:2145
msgid "undefined variable in ATN"
msgstr "nezadefinovaná premenná v ATN"
#: ieee.c:2188
msgid "unknown ATN type"
msgstr "neznámy ATN typ"
#. Reserved for FORTRAN common.
#: ieee.c:2310
msgid "unsupported ATN11"
msgstr "nepodporovaný ATN11"
#. We have no way to record this information. FIXME.
#: ieee.c:2337
msgid "unsupported ATN12"
msgstr "nepodporovaný ATN11"
#: ieee.c:2397
msgid "unexpected string in C++ misc"
msgstr "neočakávaný reťazec v C++ misc"
#: ieee.c:2410
msgid "bad misc record"
msgstr "nesprávny misc záznam"
#: ieee.c:2451
msgid "unrecognized C++ misc record"
msgstr "nerozpoznaný C++ misc záznam"
#: ieee.c:2566
msgid "undefined C++ object"
msgstr "nezadefinovaný C++ objekt"
#: ieee.c:2600
msgid "unrecognized C++ object spec"
msgstr "nerozpoznaná špecifikácia C++ objektu"
#: ieee.c:2636
msgid "unsupported C++ object type"
msgstr "nepodporovaný objektový typ C++"
#: ieee.c:2646
msgid "C++ base class not defined"
msgstr "bázová trieda C++ nebola definovaná"
#: ieee.c:2658 ieee.c:2763
msgid "C++ object has no fields"
msgstr "C++ objekt nemá žiadne polia"
#: ieee.c:2677
msgid "C++ base class not found in container"
msgstr "bázová trieda C++ nebola nájdená v kontajneri"
#: ieee.c:2784
msgid "C++ data member not found in container"
msgstr "dátový člen C++ nebol nájdený v kontajneri"
#: ieee.c:2825 ieee.c:2975
msgid "unknown C++ visibility"
msgstr "neznáma C++ viditeľnosť"
#: ieee.c:2859
msgid "bad C++ field bit pos or size"
msgstr "zlá bitová pozícia alebo veľkosť C++ poľa"
#: ieee.c:2951
msgid "bad type for C++ method function"
msgstr "zlý typ pre metódu funkcie C++"
#: ieee.c:2961
msgid "no type information for C++ method function"
msgstr "žiadna informácia o type pre metódu funkcie C++"
#: ieee.c:3000
msgid "C++ static virtual method"
msgstr "statická virtuálna metóda C++"
#: ieee.c:3095
msgid "unrecognized C++ object overhead spec"
msgstr "nerozpoznaná horná špecifikácia C++ objektu"
#: ieee.c:3134
msgid "undefined C++ vtable"
msgstr "nezadefinovaná C++ vtable"
#: ieee.c:3203
msgid "C++ default values not in a function"
msgstr "štandardné C++ hodnoty nie sú vo funkcii"
#: ieee.c:3243
msgid "unrecognized C++ default type"
msgstr "nerozpoznaný štandardný typ C++"
#: ieee.c:3274
msgid "reference parameter is not a pointer"
msgstr "referenčný parameter nie je ukazovateľ"
#: ieee.c:3357
msgid "unrecognized C++ reference type"
msgstr "nerozpoznaný referenčný typ C++"
#: ieee.c:3439
msgid "C++ reference not found"
msgstr "C++ referencia nebola nájdená"
#: ieee.c:3447
msgid "C++ reference is not pointer"
msgstr "C++ referencia nie je ukazovateľ"
#: ieee.c:3473 ieee.c:3481
msgid "missing required ASN"
msgstr "chýba požadovaný ASN"
#: ieee.c:3508 ieee.c:3516
msgid "missing required ATN65"
msgstr "chýba požadovaný ATN65"
#: ieee.c:3530
msgid "bad ATN65 record"
msgstr "zlý ATN65 záznam"
#: ieee.c:4158
#, c-format
msgid "IEEE numeric overflow: 0x"
msgstr "IEEE číselné pretečenie: 0x"
#: ieee.c:4202
#, c-format
msgid "IEEE string length overflow: %u\n"
msgstr "IEEE pretečenie dĺžky reťazca: %u\n"
#: ieee.c:5199
#, c-format
msgid "IEEE unsupported integer type size %u\n"
msgstr "IEEE nepodporaná veľkosť typu integer %u\n"
#: ieee.c:5233
#, c-format
msgid "IEEE unsupported float type size %u\n"
msgstr "IEEE nepodporovaná veľkosť typu float %u\n"
#: ieee.c:5267
#, c-format
msgid "IEEE unsupported complex type size %u\n"
msgstr "IEEE nepodporovaná veľkosť komplexného typu %u\n"
#: mclex.c:241
msgid "Duplicate symbol entered into keyword list."
msgstr "Do zoznamu kľúčových slov bol zadaný duplicitný symbol."
#: nlmconv.c:273 srconv.c:1822
msgid "input and output files must be different"
msgstr "vstupné a výstupné súbory sa musia líšiť"
#: nlmconv.c:320
msgid "input file named both on command line and with INPUT"
msgstr "vstupný súbor bol pomenovaný na príkazovom riadku a aj na VSTUPE"
#: nlmconv.c:329
msgid "no input file"
msgstr "žiadny vstupný súbor"
#: nlmconv.c:359
msgid "no name for output file"
msgstr "žiadny názov pre výstupný súbor"
#: nlmconv.c:373
msgid "warning: input and output formats are not compatible"
msgstr "upozornenie: vstupné a výstupné formáty nie sú kompatibilné"
#: nlmconv.c:403
msgid "make .bss section"
msgstr "urobiť .bss sekciu"
#: nlmconv.c:413
msgid "make .nlmsections section"
msgstr "urobiť .nlmsections sekciu"
#: nlmconv.c:441
msgid "set .bss vma"
msgstr "nastaviť .bss vma"
#: nlmconv.c:448
msgid "set .data size"
msgstr "nastaviť .data veľkosť"
#: nlmconv.c:628
#, c-format
msgid "warning: symbol %s imported but not in import list"
msgstr "upozornenie: symbol %s importovaný, ale nie je v importovacom zozname"
#: nlmconv.c:648
msgid "set start address"
msgstr "nastaviť počiatočnú adresu"
#: nlmconv.c:697
#, c-format
msgid "warning: START procedure %s not defined"
msgstr "upozornenie: nedefinovaná START procedúra %s"
#: nlmconv.c:699
#, c-format
msgid "warning: EXIT procedure %s not defined"
msgstr "upozornenie: nedefinovaná EXIT procedúra %s"
#: nlmconv.c:701
#, c-format
msgid "warning: CHECK procedure %s not defined"
msgstr "upozornenie: nedefinovaná CHECK procedúra %s"
#: nlmconv.c:721 nlmconv.c:907
msgid "custom section"
msgstr "prispôsobená sekcia"
#: nlmconv.c:741 nlmconv.c:936
msgid "help section"
msgstr "sekcia pomoci"
#: nlmconv.c:763 nlmconv.c:954
msgid "message section"
msgstr "sekcia správ"
#: nlmconv.c:778 nlmconv.c:987
msgid "module section"
msgstr "sekcia modulov"
#: nlmconv.c:797 nlmconv.c:1003
msgid "rpc section"
msgstr "rpc sekcia"
#. There is no place to record this information.
#: nlmconv.c:833
#, c-format
msgid "%s: warning: shared libraries can not have uninitialized data"
msgstr "%s: upozornenie: zdielané knižnice nemôžu mať neinicializované dáta"
#: nlmconv.c:854 nlmconv.c:1022
msgid "shared section"
msgstr "zdielaná sekcia"
#: nlmconv.c:862
msgid "warning: No version number given"
msgstr "upozornenie: Neuvedené číslo verzie"
#: nlmconv.c:902 nlmconv.c:931 nlmconv.c:949 nlmconv.c:998 nlmconv.c:1017
#, c-format
msgid "%s: read: %s"
msgstr "%s: čítať: %s"
#: nlmconv.c:924
msgid "warning: FULLMAP is not supported; try ld -M"
msgstr "upozornenie: FULLMAP nie je podporaný; skúste ld -M"
#: nlmconv.c:1100
#, c-format
msgid "Usage: %s [option(s)] [in-file [out-file]]\n"
msgstr "Použitie: %s [voľb(a/y)] [vstupný súbor [výstupný súbor]]\n"
#: nlmconv.c:1101
#, c-format
msgid " Convert an object file into a NetWare Loadable Module\n"
msgstr " Previesť súbor objektu na zavediteľný NetWare Modul\n"
#: nlmconv.c:1102
#, c-format
msgid ""
" The options are:\n"
" -I --input-target=<bfdname> Set the input binary file format\n"
" -O --output-target=<bfdname> Set the output binary file format\n"
" -T --header-file=<file> Read <file> for NLM header information\n"
" -l --linker=<linker> Use <linker> for any linking\n"
" -d --debug Display on stderr the linker command line\n"
" @<file> Read options from <file>.\n"
" -h --help Display this information\n"
" -v --version Display the program's version\n"
msgstr ""
" Voľby sú:\n"
" -I --input-target=<bfdname> Nastaviť formát vstupného binárneho súboru\n"
" -O --output-target=<bfdname> Nastaviť formát výstupného binárneho súboru\n"
" -T --header-file=<súbor> Prečítať <súbor> pre NLM informáciu hlavičky\n"
" -l --linker=<linker> Použiť <linker> pre všetko linkovanie\n"
" -d --debug Zobraziť príkazový riadok linkera na stderr \n"
" @<súbor> Čítať voľby zo <súboru>.\n"
" -h --help Zobraziť túto informáciu\n"
" -v --version Zobraziť verziu programu\n"
#: nlmconv.c:1143
#, c-format
msgid "support not compiled in for %s"
msgstr "podpora nie je skompilovaná pre %s"
#: nlmconv.c:1180
msgid "make section"
msgstr "vytvoriť sekciu"
#: nlmconv.c:1194
msgid "set section size"
msgstr "nastaviť veľkosť sekcie"
#: nlmconv.c:1200
msgid "set section alignment"
msgstr "nastaviť zarovnanie sekcie"
#: nlmconv.c:1204
msgid "set section flags"
msgstr "nastaviť príznaky sekcie"
#: nlmconv.c:1215
msgid "set .nlmsections size"
msgstr "nastaviť veľkosť .nlmsections"
#: nlmconv.c:1296 nlmconv.c:1304 nlmconv.c:1313 nlmconv.c:1318
msgid "set .nlmsection contents"
msgstr "nastaviť obsah .nlmsections"
#: nlmconv.c:1795
msgid "stub section sizes"
msgstr "veľkost sekcie stub"
#: nlmconv.c:1842
msgid "writing stub"
msgstr "zapisuje sa stub"
#: nlmconv.c:1926
#, c-format
msgid "unresolved PC relative reloc against %s"
msgstr "nezistená relatívna PC relokácia oproti %s"
#: nlmconv.c:1990
#, c-format
msgid "overflow when adjusting relocation against %s"
msgstr "pretečenie pri prispôsobovaní relokácie oproti %s"
#: nlmconv.c:2117
#, c-format
msgid "%s: execution of %s failed: "
msgstr "%s: vykonanie %s zlyhalo: "
#: nlmconv.c:2132
#, c-format
msgid "Execution of %s failed"
msgstr "Vykonanie %s zlyhalo"
#: nm.c:217 size.c:78 strings.c:647
#, c-format
msgid "Usage: %s [option(s)] [file(s)]\n"
msgstr "Použitie: %s [VOĽBY] [SÚBORY]\n"
#: nm.c:218
#, c-format
msgid " List symbols in [file(s)] (a.out by default).\n"
msgstr " Vypísať symboly v [SÚBOROCH] (štandardne a.out).\n"
#: nm.c:219
#, c-format
msgid ""
" The options are:\n"
" -a, --debug-syms Display debugger-only symbols\n"
" -A, --print-file-name Print name of the input file before every symbol\n"
" -B Same as --format=bsd\n"
" -C, --demangle[=STYLE] Decode low-level symbol names into user-level names\n"
" The STYLE, if specified, can be `auto' (the default),\n"
" `gnu', `lucid', `arm', `hp', `edg', `gnu-v3', `java'\n"
" or `gnat'\n"
" --no-demangle Do not demangle low-level symbol names\n"
" -D, --dynamic Display dynamic symbols instead of normal symbols\n"
" --defined-only Display only defined symbols\n"
" -e (ignored)\n"
" -f, --format=FORMAT Use the output format FORMAT. FORMAT can be `bsd',\n"
" `sysv' or `posix'. The default is `bsd'\n"
" -g, --extern-only Display only external symbols\n"
" -l, --line-numbers Use debugging information to find a filename and\n"
" line number for each symbol\n"
" -n, --numeric-sort Sort symbols numerically by address\n"
" -o Same as -A\n"
" -p, --no-sort Do not sort the symbols\n"
" -P, --portability Same as --format=posix\n"
" -r, --reverse-sort Reverse the sense of the sort\n"
" -S, --print-size Print size of defined symbols\n"
" -s, --print-armap Include index for symbols from archive members\n"
" --size-sort Sort symbols by size\n"
" --special-syms Include special symbols in the output\n"
" --synthetic Display synthetic symbols as well\n"
" -t, --radix=RADIX Use RADIX for printing symbol values\n"
" --target=BFDNAME Specify the target object format as BFDNAME\n"
" -u, --undefined-only Display only undefined symbols\n"
" -X 32_64 (ignored)\n"
" @FILE Read options from FILE\n"
" -h, --help Display this information\n"
" -V, --version Display this program's version number\n"
"\n"
msgstr ""
" Voľby sú:\n"
" -a, --debug-syms Zobraziť iba symboly ladiaceho nástroja\n"
" -A, --print-file-name Vypísať názov výstupného súboru pred každý symbol\n"
" -B Rovnaké ako --format=bsd\n"
" -C, --demangle[=ŠTÝL] Dekódovať nízkoúrovňové názvy symbolov na názvy\n"
" používateľskej úrovne\n"
" ŠTÝL, ak je určený, môže byť „auto“ (predvolený),\n"
" „gnu“, „lucid“, „arm“, „hp“, „edg“, „gnu-v3“, „java“\n"
" alebo „gnat“\n"
" --no-demangle Neupravovať nízko-úrovňové názvy symbolov\n"
" -D, --dynamic Zobraziť dynamické symboly namiesto normálnych symbolov\n"
" --defined-only Zobraziť iba definované symboly\n"
" -e (ignorované)\n"
" -f, --format=FORMÁT Použiť výstupný formát FORMÁT. FORMÁT môže byť „bsd“,\n"
" „sysv“ alebo „posix“. Štandardný je „bsd“\n"
" -g, --extern-only Zobraziť iba externé symboly\n"
" -l, --line-numbers Použiť ladiacu informáciu na nájdenie súboru a\n"
" číslo riadka pre každý symbol\n"
" -n, --numeric-sort Utriediť symboly číselne podľa adresy\n"
" -o Ravnaký ako -A\n"
" -p, --no-sort Netriediť symboly\n"
" -P, --portability Rovnaké ako --format=posix\n"
" -r, --reverse-sort Prevrátiť zmysel triedenia\n"
" -S, --print-size Vypísať veľkosť definovaných symbolov\n"
" -s, --print-armap Zahrnúť index pre symboly z členov archívu\n"
" --size-sort Triediť symboly podľa veľkosti\n"
" --special-syms Zahrnúť špeciálne symboly do výstupu\n"
" --synthetic Zobraziť tiež syntetické symboly\n"
" -t, --radix=RADIX Použiť RADIX pre výpis hodnôt symbolov\n"
" --target=BFDNAME Určiť formát cieľového objektu ako BFDNAME\n"
" -u, --undefined-only Zobraziť iba nedefinované symboly\n"
" -X 32_64 (ignorované)\n"
" @SÚBOR Čítať voľby zo SÚBORu\n"
" -h, --help Zobraziť túto informáciu\n"
" -V, --version Zobraziť verziu programu\n"
"\n"
#: nm.c:284
#, c-format
msgid "%s: invalid radix"
msgstr "%s: neplatný radix"
#: nm.c:308
#, c-format
msgid "%s: invalid output format"
msgstr "%s: neplatný výstupný formát"
#: nm.c:329 readelf.c:6971 readelf.c:7009
#, c-format
msgid "<processor specific>: %d"
msgstr "<špecifické pre procesor>: %d"
#: nm.c:331 readelf.c:6974 readelf.c:7021
#, c-format
msgid "<OS specific>: %d"
msgstr "<špecifické pre OS>: %d"
#: nm.c:333 readelf.c:6976 readelf.c:7024
#, c-format
msgid "<unknown>: %d"
msgstr "<neznámy>: %d"
#: nm.c:373
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Archive index:\n"
msgstr ""
"\n"
"Index archívu:\n"
#: nm.c:1233
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\n"
"Undefined symbols from %s:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Nedefinované symboly z %s:\n"
"\n"
#: nm.c:1235
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\n"
"Symbols from %s:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Symboly z %s:\n"
"\n"
#: nm.c:1237 nm.c:1288
#, c-format
msgid ""
"Name Value Class Type Size Line Section\n"
"\n"
msgstr ""
"Názov Hodnota Trieda Typ Veľkosť Riad. Sekcia\n"
"\n"
#: nm.c:1240 nm.c:1291
#, c-format
msgid ""
"Name Value Class Type Size Line Section\n"
"\n"
msgstr ""
"Názov Hodnota Trieda Typ Veľkosť Riad. Sekcia\n"
"\n"
#: nm.c:1284
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\n"
"Undefined symbols from %s[%s]:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Nedefinovaný symbol z %s[%s]:\n"
"\n"
#: nm.c:1286
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\n"
"Symbols from %s[%s]:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Symboly z %s[%s]:\n"
"\n"
#: nm.c:1378
#, c-format
msgid "Print width has not been initialized (%d)"
msgstr "Výpis šírky nebol inicializovaný (%d)"
#: nm.c:1603
msgid "Only -X 32_64 is supported"
msgstr "Je podporovaný iba -X 32_64"
#: nm.c:1623
msgid "Using the --size-sort and --undefined-only options together"
msgstr "Použitie volieb --size-sort a --undefined-only spolu"
#: nm.c:1624
msgid "will produce no output, since undefined symbols have no size."
msgstr "nevytvoria žiadny výstup, pretože nedefinované symboly nemajú žiadnu veľkosť."
#: nm.c:1652
#, c-format
msgid "data size %ld"
msgstr "dátová veľkosť %ld"
#: objcopy.c:424 srconv.c:1730
#, c-format
msgid "Usage: %s [option(s)] in-file [out-file]\n"
msgstr "Použitie: %s [voľb(a/y)] vstupný-súbor [výstupný-súbor]\n"
#: objcopy.c:425
#, c-format
msgid " Copies a binary file, possibly transforming it in the process\n"
msgstr " Kopíruje binárny súbor s možnosťou transformovania počas procesu\n"
#: objcopy.c:426 objcopy.c:522
#, c-format
msgid " The options are:\n"
msgstr " Voľby sú:\n"
#: objcopy.c:427
#, c-format
msgid ""
" -I --input-target <bfdname> Assume input file is in format <bfdname>\n"
" -O --output-target <bfdname> Create an output file in format <bfdname>\n"
" -B --binary-architecture <arch> Set arch of output file, when input is binary\n"
" -F --target <bfdname> Set both input and output format to <bfdname>\n"
" --debugging Convert debugging information, if possible\n"
" -p --preserve-dates Copy modified/access timestamps to the output\n"
" -j --only-section <name> Only copy section <name> into the output\n"
" --add-gnu-debuglink=<file> Add section .gnu_debuglink linking to <file>\n"
" -R --remove-section <name> Remove section <name> from the output\n"
" -S --strip-all Remove all symbol and relocation information\n"
" -g --strip-debug Remove all debugging symbols & sections\n"
" --strip-unneeded Remove all symbols not needed by relocations\n"
" -N --strip-symbol <name> Do not copy symbol <name>\n"
" --strip-unneeded-symbol <name>\n"
" Do not copy symbol <name> unless needed by\n"
" relocations\n"
" --only-keep-debug Strip everything but the debug information\n"
" --extract-symbol Remove section contents but keep symbols\n"
" -K --keep-symbol <name> Do not strip symbol <name>\n"
" --keep-file-symbols Do not strip file symbol(s)\n"
" --localize-hidden Turn all ELF hidden symbols into locals\n"
" -L --localize-symbol <name> Force symbol <name> to be marked as a local\n"
" --globalize-symbol <name> Force symbol <name> to be marked as a global\n"
" -G --keep-global-symbol <name> Localize all symbols except <name>\n"
" -W --weaken-symbol <name> Force symbol <name> to be marked as a weak\n"
" --weaken Force all global symbols to be marked as weak\n"
" -w --wildcard Permit wildcard in symbol comparison\n"
" -x --discard-all Remove all non-global symbols\n"
" -X --discard-locals Remove any compiler-generated symbols\n"
" -i --interleave <number> Only copy one out of every <number> bytes\n"
" -b --byte <num> Select byte <num> in every interleaved block\n"
" --gap-fill <val> Fill gaps between sections with <val>\n"
" --pad-to <addr> Pad the last section up to address <addr>\n"
" --set-start <addr> Set the start address to <addr>\n"
" {--change-start|--adjust-start} <incr>\n"
" Add <incr> to the start address\n"
" {--change-addresses|--adjust-vma} <incr>\n"
" Add <incr> to LMA, VMA and start addresses\n"
" {--change-section-address|--adjust-section-vma} <name>{=|+|-}<val>\n"
" Change LMA and VMA of section <name> by <val>\n"
" --change-section-lma <name>{=|+|-}<val>\n"
" Change the LMA of section <name> by <val>\n"
" --change-section-vma <name>{=|+|-}<val>\n"
" Change the VMA of section <name> by <val>\n"
" {--[no-]change-warnings|--[no-]adjust-warnings}\n"
" Warn if a named section does not exist\n"
" --set-section-flags <name>=<flags>\n"
" Set section <name>'s properties to <flags>\n"
" --add-section <name>=<file> Add section <name> found in <file> to output\n"
" --rename-section <old>=<new>[,<flags>] Rename section <old> to <new>\n"
" --change-leading-char Force output format's leading character style\n"
" --remove-leading-char Remove leading character from global symbols\n"
" --reverse-bytes=<num> Reverse <num> bytes at a time, in output sections with content\n"
" --redefine-sym <old>=<new> Redefine symbol name <old> to <new>\n"
" --redefine-syms <file> --redefine-sym for all symbol pairs \n"
" listed in <file>\n"
" --srec-len <number> Restrict the length of generated Srecords\n"
" --srec-forceS3 Restrict the type of generated Srecords to S3\n"
" --strip-symbols <file> -N for all symbols listed in <file>\n"
" --strip-unneeded-symbols <file>\n"
" --strip-unneeded-symbol for all symbols listed\n"
" in <file>\n"
" --keep-symbols <file> -K for all symbols listed in <file>\n"
" --localize-symbols <file> -L for all symbols listed in <file>\n"
" --globalize-symbols <file> --globalize-symbol for all in <file>\n"
" --keep-global-symbols <file> -G for all symbols listed in <file>\n"
" --weaken-symbols <file> -W for all symbols listed in <file>\n"
" --alt-machine-code <index> Use the target's <index>'th alternative machine\n"
" --writable-text Mark the output text as writable\n"
" --readonly-text Make the output text write protected\n"
" --pure Mark the output file as demand paged\n"
" --impure Mark the output file as impure\n"
" --prefix-symbols <prefix> Add <prefix> to start of every symbol name\n"
" --prefix-sections <prefix> Add <prefix> to start of every section name\n"
" --prefix-alloc-sections <prefix>\n"
" Add <prefix> to start of every allocatable\n"
" section name\n"
" -v --verbose List all object files modified\n"
" @<file> Read options from <file>\n"
" -V --version Display this program's version number\n"
" -h --help Display this output\n"
" --info List object formats & architectures supported\n"
msgstr ""
" -I --input-target <bfdnázov> Predpokladať vstup vo formáte <bfdnázov>\n"
" -O --output-target <bfdnázov> Vytvoriť výstup vo formáte <bfdnázov>\n"
" -B --binary-architecture <arch> Nastaviť arch výstupného súboru, keď vstup je binárny\n"
" -F --target <bfdnázov> Nastaviť vstupný aj výstupný formát na <bfdnázov>\n"
" --debugging Previesť ladieace informácie, ak je to možné\n"
" -p --preserve-dates Skopírovať na výstup časové známku zmeny/prístupu\n"
" -j --only-section <názov> Na výstup skopírovať iba sekciu <názov>\n"
" --add-gnu-debuglink=<súbor> Pridať sekciu .gnu_debuglink odkazujúcu na <súbor>\n"
" -R --remove-section <názov> Odstrániť sekciu <názov> z výstupu\n"
" -S --strip-all Odstrániť všetky informácie o symboloch a relokácii\n"
" -g --strip-debug Odstrániť všetky ladiace symboly a sekcie\n"
" --strip-unneeded Odstrániť všetky symboly, ktoré nevyžadujú relokácie\n"
" -N --strip-symbol <názov> Nekopírovať symbol <názov>\n"
" --strip-unneeded-symbol <názov>\n"
" Nekopírovať symbol <názov> ak ho nevyžadujú\n"
" relokácie\n"
" --only-keep-debug Odstrániť všetko okrem ladiacich informácií\n"
" --extract-symbol Odstrániť obsah sekcie ale ponechat symboly\n"
" -K --keep-symbol <názov> Neodstraňovať symbol <názov>\n"
" --keep-file-symbols Neodstraňovať symbol(y) súboru\n"
" --localize-hidden Previesť všetky skryté symboly ELF na lokálne\n"
" -L --localize-symbol <názov> Vynútiť označenie symbolu <názov> ako lokálny\n"
" --globalize-symbol <názov> Vynútiť označenie symbolu <názov> ako globálny\n"
" -G --keep-global-symbol <názov> Lokalizovať všetky symboly okrem <názov>\n"
" -W --weaken-symbol <názov> Vynútiť označenie symbolu <názov> ako slabý\n"
" --weaken Vynútiť označenie všetkých globálnych symbolov ako slabých\n"
" -w --wildcard Povoliť zástupné znaky pri porovnávaní symbolov\n"
" -x --discard-all Odstrániť všetky neglobálne symboly\n"
" -X --discard-locals Odstrániť všetky symboly vygenerované kompilátorom\n"
" -i --interleave <číslo> Iba jedna kópia každých <číslo> bajtov\n"
" -b --byte <num> Vybrať bajt <num> v každom vynechanom bloku\n"
" --gap-fill <hodn> Vyplniť medzery medzi sekciami pomocou <hodn>\n"
" --pad-to <adr> Doplniť poslednú sekciu do adresy <adr>\n"
" --set-start <adr> Nastaviť adresu začiatku na <adr>\n"
" {--change-start|--adjust-start} <inkr>\n"
" Pridať <inkr> k adrese začiatku\n"
" {--change-addresses|--adjust-vma} <inkr>\n"
" Pridať <inkr> k adresám LMA, VMA a začiatku\n"
" {--change-section-address|--adjust-section-vma} <name>{=|+|-}<val>\n"
" Zmeniť LMA a VMA sekcie <name> o <val>\n"
" --change-section-lma <názov>{=|+|-}<hodn>\n"
" Zmeniť LMA sekcie <názov> o <hodn>\n"
" --change-section-vma <názov>{=|+|-}<hodn>\n"
" Zmeniť VMA sekcie <hodn> o <hodn>\n"
" {--[no-]change-warnings|--[no-]adjust-warnings}\n"
" Upozorniť na neexistenciu pomenovanej sekcie\n"
" --set-section-flags <názov>=<príznaky>\n"
" Nastaviť vlastnosti sekcie <názov> na <príznaky>\n"
" --add-section <názov>=<súbor> Pridať sekciu <názov>, ktorá sa nachádza v <súbore> na výstup\n"
" --rename-section <star>=<nov>[,<príz>] Premenovať sekciu <star> na <nov>\n"
" --change-leading-char Vynútiť štýl úvodného znaku výstupného formátu\n"
" --remove-leading-char odstrániť úvodný znak z globálnych symbolov\n"
" --reverse-bytes=<poč> Otočiť poradie <poč> bajtov naraz v sekciách výstupu s obsahom\n"
" --redefine-sym <star>=<nov> Redefinovať názov symbolu <star> na <nov>\n"
" --redefine-syms <súbor> --redefine-sym všetkých dvojíc symbolov \n"
" uvedených v <súbore>\n"
" --srec-len <number> Obmedziť dĺžku generovaných generated Srecords\n"
" --srec-forceS3 Obmedziť typ generovaných Srecords na S3\n"
" --strip-symbols <súbor> -N pre všetky symboly uvedené v <súbore>\n"
" --strip-unneeded-symbols <súbor>\n"
" --strip-unneeded-symbol pre všetky symboly uvedené\n"
" v <súbore>\n"
" --keep-symbols <súbor> -K pre všetky symboly uvedené v <súbore>\n"
" --localize-symbols <súbor> -L pre všetky symboly uvedené v <súbore>\n"
" --globalize-symbols <súbor> --globalize-symbol pre všetky v <súbore>\n"
" --keep-global-symbols <súbor> -G pre všetky symboly uvedené v <súbore>\n"
" --weaken-symbols <súbor> -W pre všetky symboly uvedené v <súbore>\n"
" --alt-machine-code <index> Použiť <index>-tý alternatívny stroj cieľa\n"
" --writable-text Označiť výstupný text ako zapisovateľný\n"
" --readonly-text Označiť výstupný text ako chránený proti zápisu\n"
" --pure Označiť výstupný text ako stránkovaný na žiadosť\n"
" --impure Označiť výstupný súbor ako nečistý\n"
" --prefix-symbols <prefix> Pridať <prefix> na začiatok každého názvu symbolu\n"
" --prefix-sections <prefix> Pridať <prefix> na začiatok každého názvu sekcie\n"
" --prefix-alloc-sections <prefix>\n"
" Pridať <prefix> na začiatok každého názvu relokovateľnej\n"
" sekcie\n"
" -v --verbose Vypísať všetky zmenené objekty\n"
" @<file> Načítať voľby zo <file>\n"
" -V --version Zobraziť verziu programu\n"
" -h --help Vypísať tohto pomocníka\n"
" --info Vypísať zoznam objektových formátov a podporovaných architektúr\n"
#: objcopy.c:520
#, c-format
msgid "Usage: %s <option(s)> in-file(s)\n"
msgstr "Použitie: %s <voľb(a/y)> vstupný-súbor(y)\n"
#: objcopy.c:521
#, c-format
msgid " Removes symbols and sections from files\n"
msgstr " Odstráni symboly a sekcie zo súborov\n"
#: objcopy.c:523
#, c-format
msgid ""
" -I --input-target=<bfdname> Assume input file is in format <bfdname>\n"
" -O --output-target=<bfdname> Create an output file in format <bfdname>\n"
" -F --target=<bfdname> Set both input and output format to <bfdname>\n"
" -p --preserve-dates Copy modified/access timestamps to the output\n"
" -R --remove-section=<name> Remove section <name> from the output\n"
" -s --strip-all Remove all symbol and relocation information\n"
" -g -S -d --strip-debug Remove all debugging symbols & sections\n"
" --strip-unneeded Remove all symbols not needed by relocations\n"
" --only-keep-debug Strip everything but the debug information\n"
" -N --strip-symbol=<name> Do not copy symbol <name>\n"
" -K --keep-symbol=<name> Do not strip symbol <name>\n"
" --keep-file-symbols Do not strip file symbol(s)\n"
" -w --wildcard Permit wildcard in symbol comparison\n"
" -x --discard-all Remove all non-global symbols\n"
" -X --discard-locals Remove any compiler-generated symbols\n"
" -v --verbose List all object files modified\n"
" -V --version Display this program's version number\n"
" -h --help Display this output\n"
" --info List object formats & architectures supported\n"
" -o <file> Place stripped output into <file>\n"
msgstr ""
" -I --input-target <bfdnázov> Predpokladať vstup vo formáte <bfdnázov>\n"
" -O --output-target <bfdnázov> Vytvoriť výstup vo formáte <bfdnázov>\n"
" -F --target <bfdnázov> Nastaviť vstupný aj výstupný formát na <bfdnázov>\n"
" -p --preserve-dates Skopírovať na výstup časové známku zmeny/prístupu\n"
" -R --remove-section <názov> Odstrániť sekciu <názov> z výstupu\n"
" -s --strip-all Odstrániť všetky informácie o symboloch a relokácii\n"
" -g -S -d --strip-debug Odstrániť všetky ladiace symboly a sekcie\n"
" --strip-unneeded Odstrániť všetky symboly, ktoré nevyžadujú relokácie\n"
" --only-keep-debug Odstrániť všetko okrem ladiacich informácií\n"
" -N --strip-symbol <názov> Nekopírovať symbol <názov>\n"
" -K --keep-symbol <názov> Neodstraňovať symbol <názov>\n"
" --keep-file-symbols Neodstraňovať symbol(y) súboru\n"
" -w --wildcard Povoliť zástupné znaky pri porovnávaní symbolov\n"
" -x --discard-all Odstrániť všetky neglobálne symboly\n"
" -X --discard-locals Odstrániť všetky symboly vygenerované kompilátorom\n"
" -v --verbose Vypísať všetky zmenené objekty\n"
" -V --version Zobraziť verziu programu\n"
" -h --help Vypísať tohto pomocníka\n"
" --info Vypísať zoznam objektových formátov a podporovaných architektúr\n"
" -o <súbor> Vložiť orezaný výstup do <súboru>\n"
#: objcopy.c:596
#, c-format
msgid "unrecognized section flag `%s'"
msgstr "nerozpoznaný príznak sekcie „%s“"
#: objcopy.c:597
#, c-format
msgid "supported flags: %s"
msgstr "podporované príznaky: %s"
#: objcopy.c:698
#, c-format
msgid "cannot open '%s': %s"
msgstr "nemožno otvoriť „%s“: %s"
#: objcopy.c:701 objcopy.c:3065
#, c-format
msgid "%s: fread failed"
msgstr "%s: fread zlyhal"
#: objcopy.c:774
#, c-format
msgid "%s:%d: Ignoring rubbish found on this line"
msgstr "%s:%d: Ignorujú sa zbytočnosti nájdené v tomto riadku"
#: objcopy.c:1069
#, c-format
msgid "not stripping symbol `%s' because it is named in a relocation"
msgstr "neodstraňovať symbol „%s“, pretože je spomenutý v relokácii"
#: objcopy.c:1152
#, c-format
msgid "%s: Multiple redefinition of symbol \"%s\""
msgstr "%s: Viacnásobná redefinícia symbolu „%s“"
#: objcopy.c:1156
#, c-format
msgid "%s: Symbol \"%s\" is target of more than one redefinition"
msgstr "%s: Symbol „%s“ je cieľom viac ako jednej redefinície"
#: objcopy.c:1184
#, c-format
msgid "couldn't open symbol redefinition file %s (error: %s)"
msgstr "nepodarilo sa otvoriť súbor redefinície symbolov %s (chyba: %s)"
#: objcopy.c:1262
#, c-format
msgid "%s:%d: garbage found at end of line"
msgstr "%s:%d: nájdené nezmysly na konci riadka"
#: objcopy.c:1265
#, c-format
msgid "%s:%d: missing new symbol name"
msgstr "%s:%d: chýba názov nového symbolu"
#: objcopy.c:1275
#, c-format
msgid "%s:%d: premature end of file"
msgstr "%s:%d: predčasné ukončenie riadka"
#: objcopy.c:1301
#, c-format
msgid "stat returns negative size for `%s'"
msgstr "stat vracia zápornú veľkosť pre „%s“"
#: objcopy.c:1313
#, c-format
msgid "copy from `%s' [unknown] to `%s' [unknown]\n"
msgstr "kopírovať z „%s“ [neznámy] do „%s“ [neznámy]\n"
#: objcopy.c:1369
msgid "Unable to change endianness of input file(s)"
msgstr "Nemožno zmeniť endianitu vstupného súboru(-ov)"
#: objcopy.c:1378
#, c-format
msgid "copy from `%s' [%s] to `%s' [%s]\n"
msgstr "kopírovať z „%s“ [%s] do „%s“ [%s]\n"
#: objcopy.c:1421
#, c-format
msgid "Unable to recognise the format of the input file `%s'"
msgstr "Nemožno rozpoznať formát vstupného súboru „%s“"
#: objcopy.c:1424
#, c-format
msgid "Warning: Output file cannot represent architecture `%s'"
msgstr "Upozornenie: Výstupný súbor nemôže reprezentovať architektúru „%s“"
#: objcopy.c:1489
#, c-format
msgid "can't add section '%s'"
msgstr "nemožno pridať sekciu „%s“"
#: objcopy.c:1498
#, c-format
msgid "can't create section `%s'"
msgstr "nemožno vytvoriť sekciu „%s“"
#: objcopy.c:1544
#, c-format
msgid "cannot create debug link section `%s'"
msgstr "nemožno vytvoriť ladiacu sekciu: „%s“"
#: objcopy.c:1637
msgid "Can't fill gap after section"
msgstr "Nemožno vyplniť medzeru po sekcii"
#: objcopy.c:1661
msgid "can't add padding"
msgstr "Nemožno pridať výplň"
#: objcopy.c:1752
#, c-format
msgid "cannot fill debug link section `%s'"
msgstr "nemožno vyplniť ladiacu sekciu: „%s“"
#: objcopy.c:1815
msgid "error copying private BFD data"
msgstr "chyba pri kopírovaní privátnych BFD dát"
#: objcopy.c:1826
#, c-format
msgid "this target does not support %lu alternative machine codes"
msgstr "tento cieľ nepodporuje alternatívne strojové kódy %lu"
#: objcopy.c:1830
msgid "treating that number as an absolute e_machine value instead"
msgstr "namiesto toho sa toto číslo považuje za absolútnu hodnotu e_machine"
#: objcopy.c:1834
msgid "ignoring the alternative value"
msgstr "ignoruje sa alternatívna hodnota"
#: objcopy.c:1864 objcopy.c:1895
#, c-format
msgid "cannot create tempdir for archive copying (error: %s)"
msgstr "nie je možné vytvoriť dočasný adresár pre kopírovanie archívu (chyba: %s)"
#: objcopy.c:1957
msgid "Unable to recognise the format of file"
msgstr "Nemožno rozpoznať formát súboru"
#: objcopy.c:2147
#, c-format
msgid "Multiple renames of section %s"
msgstr "Viacnásobné premenovanie sekcie %s"
#: objcopy.c:2198
msgid "error in private h\teader data"
msgstr "chyba v privátnych dátach hlavičky"
#: objcopy.c:2276
msgid "failed to create output section"
msgstr "nepodarilo sa vytvoriť výstupnú sekciu"
#: objcopy.c:2290
msgid "failed to set size"
msgstr "nepodarilo sa nastaviť veľkosť"
#: objcopy.c:2304
msgid "failed to set vma"
msgstr "nepodarilo sa nastaviť vma"
#: objcopy.c:2329
msgid "failed to set alignment"
msgstr "nepodarilo sa nastaviť zarovnanie"
#: objcopy.c:2351
msgid "failed to copy private data"
msgstr "chyba pri kopírovaní privátnych dát"
#: objcopy.c:2440
msgid "relocation count is negative"
msgstr "počet relokácií je záporný"
#. User must pad the section up in order to do this.
#: objcopy.c:2501
#, c-format
msgid "cannot reverse bytes: length of section %s must be evenly divisible by %d"
msgstr "nie je možné obrátiť poradie bajtov: dĺžka sekcie %s musí byť bezo zvyšku deliteľná %d"
#: objcopy.c:2685
msgid "can't create debugging section"
msgstr "nemožno vytvoriť ladiacu sekciu"
#: objcopy.c:2698
msgid "can't set debugging section contents"
msgstr "nemožno nastaviť obsah ladiacej sekcie"
#: objcopy.c:2706
#, c-format
msgid "don't know how to write debugging information for %s"
msgstr "nevie sa ako sa má zapísať ladiaca informácia pre %s"
#: objcopy.c:2848
msgid "could not create temporary file to hold stripped copy"
msgstr "nebolo možné vytvoriť dočasný súbor pre orezanú kópiu"
#: objcopy.c:2897
msgid "byte number must be non-negative"
msgstr "číslo bajtu musí byť nezáporné"
#: objcopy.c:2907
msgid "interleave must be positive"
msgstr "vloženie musí byť kladné"
#: objcopy.c:2927 objcopy.c:2935
#, c-format
msgid "%s both copied and removed"
msgstr "%s obe skopírované a odstránené"
#: objcopy.c:3036 objcopy.c:3110 objcopy.c:3210 objcopy.c:3241 objcopy.c:3265
#: objcopy.c:3269 objcopy.c:3289
#, c-format
msgid "bad format for %s"
msgstr "zlý formát pre %s"
#: objcopy.c:3060
#, c-format
msgid "cannot open: %s: %s"
msgstr "nemožno otvoriť: %s: %s"
#: objcopy.c:3179
#, c-format
msgid "Warning: truncating gap-fill from 0x%s to 0x%x"
msgstr "Upozornenie: skracuje sa výplň medzery z 0x%s na 0x%x"
#: objcopy.c:3347
msgid "unable to parse alternative machine code"
msgstr "nepodarila sa syntaktická analýza alternatívneho strojového kódu"
#: objcopy.c:3392
msgid "number of bytes to reverse must be positive and even"
msgstr "pičet bajtov, ktorých poradie sa má otočiť musí byť kladný a párny"
#: objcopy.c:3395
#, c-format
msgid "Warning: ignoring previous --reverse-bytes value of %d"
msgstr "Upozornenie: ignoruje sa predošlá hodnota --reverse-bytes %d"
#: objcopy.c:3423
msgid "byte number must be less than interleave"
msgstr "číslo bajtu musí byť menšie než vloženie"
#: objcopy.c:3453
#, c-format
msgid "architecture %s unknown"
msgstr "architektúra %s neznáma"
#: objcopy.c:3457
msgid "Warning: input target 'binary' required for binary architecture parameter."
msgstr "Upozornenie: vstupný cieľ 'binary' je požadovaný pre parameter binárnej architektúry."
#: objcopy.c:3458
#, c-format
msgid " Argument %s ignored"
msgstr " Argument %s ignorovaný"
#: objcopy.c:3464
#, c-format
msgid "warning: could not locate '%s'. System error message: %s"
msgstr "upozornenie: nepadarilo sa nájsť „%s“. Sytémové chybové hlásenie: %s"
#: objcopy.c:3475
#, c-format
msgid "warning: could not create temporary file whilst copying '%s', (error: %s)"
msgstr "upozornenie: nebolo možné vytvoriť dočasný súbor počas kopírovania „%s“, (chyba: %s)"
#: objcopy.c:3502 objcopy.c:3516
#, c-format
msgid "%s %s%c0x%s never used"
msgstr "%s %s%c0x%s nikdy nepoužité"
#: objdump.c:182
#, c-format
msgid "Usage: %s <option(s)> <file(s)>\n"
msgstr "Použitie: %s <voľb(a/y)> <súbor(y)>\n"
#: objdump.c:183
#, c-format
msgid " Display information from object <file(s)>.\n"
msgstr " Zobraziť informácie z objektového <súboru(-ov)>.\n"
#: objdump.c:184
#, c-format
msgid " At least one of the following switches must be given:\n"
msgstr " Najmenej jeden z následujúcich prepínačov musí byť uvedený:\n"
#: objdump.c:185
#, c-format
msgid ""
" -a, --archive-headers Display archive header information\n"
" -f, --file-headers Display the contents of the overall file header\n"
" -p, --private-headers Display object format specific file header contents\n"
" -h, --[section-]headers Display the contents of the section headers\n"
" -x, --all-headers Display the contents of all headers\n"
" -d, --disassemble Display assembler contents of executable sections\n"
" -D, --disassemble-all Display assembler contents of all sections\n"
" -S, --source Intermix source code with disassembly\n"
" -s, --full-contents Display the full contents of all sections requested\n"
" -g, --debugging Display debug information in object file\n"
" -e, --debugging-tags Display debug information using ctags style\n"
" -G, --stabs Display (in raw form) any STABS info in the file\n"
" -W, --dwarf Display DWARF info in the file\n"
" -t, --syms Display the contents of the symbol table(s)\n"
" -T, --dynamic-syms Display the contents of the dynamic symbol table\n"
" -r, --reloc Display the relocation entries in the file\n"
" -R, --dynamic-reloc Display the dynamic relocation entries in the file\n"
" @<file> Read options from <file>\n"
" -v, --version Display this program's version number\n"
" -i, --info List object formats and architectures supported\n"
" -H, --help Display this information\n"
msgstr ""
" -a, --archive-headers Zobraziť informácie hlavičky archívu\n"
" -f, --file-headers Zobraziť obsah hlavičky celého súboru\n"
" -p, --private-headers Zobraziť objektový formát špecifický pre obsah hlavičky súboru\n"
" -h, --[section-]headers Zobraziť obsah hlavičiek sekcií\n"
" -x, --all-headers Zobraziť obsah všetkých hlavičiek\n"
" -d, --disassemble Zobraziť assembler obsahu vykonateľných sekcií\n"
" -D, --disassemble-all Zobraziť assembler obsahu všetkých sekcií\n"
" -S, --source Premiešať zdrojový kód s výstupom disassemblera\n"
" -s, --full-contents Zobraziť plný obsah požadovaných sekcií\n"
" -g, --debugging Zobraziť ladiace informácie objektového súboru\n"
" -e, --debugging-tags Zobraziť ladiace informácie v štýle ctags\n"
" -G, --stabs Zobraziť (v nespracovanom formáte) všetky STABS informácie zo súboru\n"
" -W, --dwarf Zobraziť DWARF informácie zo súboru\n"
" -t, --syms Zobraziť obsah tabuliek symbolov\n"
" -T, --dynamic-syms Zobraziť obsah dynamickej tabuľky symbolov\n"
" -r, --reloc Zobraziť relokačné záznamy zo súboru\n"
" -R, --dynamic-reloc Zobraziť dynamické relokačné záznamy zo súboru\n"
" @<súbor> Načítať voľby zo <súboru>\n"
" -v, --version Zobraziť verziu tohto programu\n"
" -i, --info Vypísať objektové formáty a podporované architektúry\n"
" -H, --help Zobraziť tohto pomocníka\n"
#: objdump.c:210
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The following switches are optional:\n"
msgstr ""
"\n"
" Následujúce prepínače sú voliteľné:\n"
#: objdump.c:211
#, c-format
msgid ""
" -b, --target=BFDNAME Specify the target object format as BFDNAME\n"
" -m, --architecture=MACHINE Specify the target architecture as MACHINE\n"
" -j, --section=NAME Only display information for section NAME\n"
" -M, --disassembler-options=OPT Pass text OPT on to the disassembler\n"
" -EB --endian=big Assume big endian format when disassembling\n"
" -EL --endian=little Assume little endian format when disassembling\n"
" --file-start-context Include context from start of file (with -S)\n"
" -I, --include=DIR Add DIR to search list for source files\n"
" -l, --line-numbers Include line numbers and filenames in output\n"
" -F, --file-offsets Include file offsets when displaying information\n"
" -C, --demangle[=STYLE] Decode mangled/processed symbol names\n"
" The STYLE, if specified, can be `auto', `gnu',\n"
" `lucid', `arm', `hp', `edg', `gnu-v3', `java'\n"
" or `gnat'\n"
" -w, --wide Format output for more than 80 columns\n"
" -z, --disassemble-zeroes Do not skip blocks of zeroes when disassembling\n"
" --start-address=ADDR Only process data whose address is >= ADDR\n"
" --stop-address=ADDR Only process data whose address is <= ADDR\n"
" --prefix-addresses Print complete address alongside disassembly\n"
" --[no-]show-raw-insn Display hex alongside symbolic disassembly\n"
" --adjust-vma=OFFSET Add OFFSET to all displayed section addresses\n"
" --special-syms Include special symbols in symbol dumps\n"
"\n"
msgstr ""
" -b, --target=BFDNÁZOV Uviesť cieľový objektový formát ako BFDNÁZOV\n"
" -m, --architecture=STROJ Uviesť cieľovú architektúru ako STROJ\n"
" -j, --section=NÁZOV Zobrazovať iba informácie sekcie NÁZOV\n"
" -M, --disassembler-options=VOĽ Odovzdať text VOĽ disassembleru\n"
" -EB --endian=big Disassembler má predpokladať formát big endian\n"
" -EL --endian=little Disassembler má predpokladať formát little endian\n"
" --file-start-context Vložiť kontext od začiatku súboru (s -S)\n"
" -I, --include=ADR Pridať ADR do zoznamu adresárov pre hľadanie zdrojových súborov\n"
" -l, --line-numbers Na výstupe uvádzať čísla riadkov a názvy súborov\n"
" -C, --demangle[=ŠTÝL] Dekódovať neformátované/spracované názvy symbolov\n"
" ŠTÝL, ak je uvedený, môlže byť „auto“, „gnu“,\n"
" „lucid“, „arm“, „hp“, „edg“, „gnu-v3“, „java“\n"
" alebo „gnat“\n"
" -w, --wide Formátovať výstup na viac ako 80 stĺpcov\n"
" -z, --disassemble-zeroes Disassember nemá preskakovať bloky núl\n"
" --start-address=ADDR Spracúvať iba údaje ktorých adresa >= ADDR\n"
" --stop-address=ADDR Spracúvať iba údaje ktorých adresa <= ADDR\n"
" --prefix-addresses Disassember má vypisovať aj kompletné adresy\n"
" --[no-]show-raw-insn Disassember má vedľa symbolického zápisu vypisovať aj hexadecimálny\n"
" --adjust-vma=OFSET Pridať OFSET ku všetkým zobrazovaným adresám sekcií\n"
" --special-syms Zahrnúť do výpisu symbolov špeciálne symboly\n"
"\n"
#: objdump.c:395
#, c-format
msgid "Sections:\n"
msgstr "Sekcie:\n"
#: objdump.c:398 objdump.c:402
#, c-format
msgid "Idx Name Size VMA LMA File off Algn"
msgstr "Idx Názov Veľkosť VMA LMA Súb. vyp. Zar."
#: objdump.c:404
#, c-format
msgid "Idx Name Size VMA LMA File off Algn"
msgstr "Idx Názov Veľkosť VMA LMA Súb. vyp. Zar."
#: objdump.c:408
#, c-format
msgid " Flags"
msgstr " Príznaky"
#: objdump.c:410
#, c-format
msgid " Pg"
msgstr " Pg"
#: objdump.c:453
#, c-format
msgid "%s: not a dynamic object"
msgstr "%s: nie je dynamický objekt"
#: objdump.c:878 objdump.c:902
#, c-format
msgid " (File Offset: 0x%lx)"
msgstr " (Ofset súboru: 0x%lx)"
#: objdump.c:1818
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Disassembly of section %s:\n"
msgstr ""
"\n"
"Rozloženie sekcie %s:\n"
#: objdump.c:1980
#, c-format
msgid "Can't use supplied machine %s"
msgstr "Nedá sa použiť zadaná architekúra %s"
#: objdump.c:1999
#, c-format
msgid "Can't disassemble for architecture %s\n"
msgstr "Nedá sa rozložiť pre architekúru %s\n"
#: objdump.c:2114
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Can't get contents for section '%s'.\n"
msgstr ""
"\n"
"Nedá sa získať obsah pre sekciu „%s“.\n"
#: objdump.c:2125
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Can't uncompress section '%s'.\n"
msgstr ""
"\n"
"Nie je možné dekomprimovať sekciu „%s“.\n"
#: objdump.c:2305
#, c-format
msgid ""
"No %s section present\n"
"\n"
msgstr ""
"Nenachádza sa žiadna sekcia %s\n"
"\n"
#: objdump.c:2314
#, c-format
msgid "Reading %s section of %s failed: %s"
msgstr "Čítanie %s sekcie z %s zlyhalo: %s"
#: objdump.c:2358
#, c-format
msgid ""
"Contents of %s section:\n"
"\n"
msgstr ""
"Obsah %s sekcie:\n"
"\n"
#: objdump.c:2489
#, c-format
msgid "architecture: %s, "
msgstr "architektúra: %s, "
#: objdump.c:2492
#, c-format
msgid "flags 0x%08x:\n"
msgstr "príznaky 0x%08x:\n"
#: objdump.c:2506
#, c-format
msgid ""
"\n"
"start address 0x"
msgstr ""
"\n"
"štartovacia adresa 0x"
#: objdump.c:2569
#, c-format
msgid "Contents of section %s:"
msgstr "Obsah sekcie %s:"
#: objdump.c:2571
#, c-format
msgid " (Starting at file offset: 0x%lx)"
msgstr " (Počínajúc na ofsete súboru: 0x%lx)"
#: objdump.c:2678
#, c-format
msgid "no symbols\n"
msgstr "žiadne symboly\n"
#: objdump.c:2685
#, c-format
msgid "no information for symbol number %ld\n"
msgstr "žiadne informácie pre číslo symbolu %ld\n"
#: objdump.c:2688
#, c-format
msgid "could not determine the type of symbol number %ld\n"
msgstr "nedá sa určiť typ čísla symbolu %ld\n"
#: objdump.c:2965
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: file format %s\n"
msgstr ""
"\n"
"%s: formát súboru %s\n"
#: objdump.c:3023
#, c-format
msgid "%s: printing debugging information failed"
msgstr "%s: tlač ladiacich informácii zlahala"
#: objdump.c:3123
#, c-format
msgid "In archive %s:\n"
msgstr "V archíve %s:\n"
#: objdump.c:3238
msgid "error: the start address should be before the end address"
msgstr "chyba: štart adresa by mala byť pred koncovou adresou"
#: objdump.c:3243
msgid "error: the stop address should be after the start address"
msgstr "chyba: stop adresa by mala byť po štart adrese"
#: objdump.c:3252
msgid "unrecognized -E option"
msgstr "nerozpoznaná -E voľba"
#: objdump.c:3263
#, c-format
msgid "unrecognized --endian type `%s'"
msgstr "nerozpoznaný --endian typ „%s“"
#: rclex.c:197
msgid "invalid value specified for pragma code_page.\n"
msgstr "bola uvedená neplatná hodnota pragma code_page.\n"
#: rdcoff.c:198
#, c-format
msgid "parse_coff_type: Bad type code 0x%x"
msgstr "parse_coff_type: Zlý typový kód 0x%x"
#: rdcoff.c:406 rdcoff.c:511 rdcoff.c:699
#, c-format
msgid "bfd_coff_get_syment failed: %s"
msgstr "bfd_coff_get_syment zlyhal: %s"
#: rdcoff.c:422 rdcoff.c:719
#, c-format
msgid "bfd_coff_get_auxent failed: %s"
msgstr "bfd_coff_get_auxent zlyhal: %s"
#: rdcoff.c:786
#, c-format
msgid "%ld: .bf without preceding function"
msgstr "%ld: .bf bez predchádzajúcej funkcie"
#: rdcoff.c:836
#, c-format
msgid "%ld: unexpected .ef\n"
msgstr "%ld: neočakávané .ef\n"
#: rddbg.c:88
#, c-format
msgid "%s: no recognized debugging information"
msgstr "%s: žiadna rozpoznaná ladiaca informácia"
#: rddbg.c:402
#, c-format
msgid "Last stabs entries before error:\n"
msgstr "Posledné testovacie záznamy pred chybou:\n"
#: readelf.c:312
#, c-format
msgid "Unable to seek to 0x%lx for %s\n"
msgstr "Nedá sa vyhľadať 0x%lx pre %s\n"
#: readelf.c:327
#, c-format
msgid "Out of memory allocating 0x%lx bytes for %s\n"
msgstr "Nedostatok pamäti pri alokácii 0x%lx bajtov pre %s\n"
#: readelf.c:337
#, c-format
msgid "Unable to read in 0x%lx bytes of %s\n"
msgstr "Nedá sa prečítať v 0x%lx bajtoch z %s\n"
#: readelf.c:642
msgid "Don't know about relocations on this machine architecture\n"
msgstr "Nepoznám realokácie pre architektúru tohto počítača\n"
#: readelf.c:662 readelf.c:690 readelf.c:756 readelf.c:784
msgid "relocs"
msgstr "relocs"
#: readelf.c:673 readelf.c:701 readelf.c:767 readelf.c:795
msgid "out of memory parsing relocs\n"
msgstr "nedostatok pamäte pri spracúvaní relokačných záznamov\n"
#: readelf.c:901
#, c-format
msgid " Offset Info Type Sym. Value Symbol's Name + Addend\n"
msgstr " Ofset Info Typ Hodnota sym Názov sym + Sčítanec\n"
#: readelf.c:903
#, c-format
msgid " Offset Info Type Sym.Value Sym. Name + Addend\n"
msgstr " Ofset Info Typ Hodnota sym Názov sym + Sčítanec\n"
#: readelf.c:908
#, c-format
msgid " Offset Info Type Sym. Value Symbol's Name\n"
msgstr " Ofset Info Typ Hodnota sym Názov sym\n"
#: readelf.c:910
#, c-format
msgid " Offset Info Type Sym.Value Sym. Name\n"
msgstr " Ofset Info Typ Hodnota sym Názov sym\n"
#: readelf.c:918
#, c-format
msgid " Offset Info Type Symbol's Value Symbol's Name + Addend\n"
msgstr " Ofset Info Typ Hodnota sym Názov sym + Sčítanec\n"
#: readelf.c:920
#, c-format
msgid " Offset Info Type Sym. Value Sym. Name + Addend\n"
msgstr " Ofset Info Typ Hodnota sym Názov sym + Sčítanec\n"
#: readelf.c:925
#, c-format
msgid " Offset Info Type Symbol's Value Symbol's Name\n"
msgstr " Ofset Info Typ Hodnota sym Názov sym\n"
#: readelf.c:927
#, c-format
msgid " Offset Info Type Sym. Value Sym. Name\n"
msgstr " Ofset Info Typ Hodnota sym Názov sym\n"
#: readelf.c:1204 readelf.c:1324 readelf.c:1332
#, c-format
msgid "unrecognized: %-7lx"
msgstr "norozpoznaný: %-7lx"
#: readelf.c:1229
#, c-format
msgid "<unknown addend: %lx>"
msgstr "<neznámy sčítanec: %lx>"
#: readelf.c:1289
#, c-format
msgid "<string table index: %3ld>"
msgstr "<index tabuľky reťazcov: %3ld>"
#: readelf.c:1291
#, c-format
msgid "<corrupt string table index: %3ld>"
msgstr "<poškodený index tabuľky reťazcov: %3ld>"
#: readelf.c:1657
#, c-format
msgid "Processor Specific: %lx"
msgstr "Špecifické pre procesor: %lx"
#: readelf.c:1681
#, c-format
msgid "Operating System specific: %lx"
msgstr "Špecifické pre operačný systém: %lx"
#: readelf.c:1685 readelf.c:2562
#, c-format
msgid "<unknown>: %lx"
msgstr "<neznámy>: %lx"
#: readelf.c:1698
msgid "NONE (None)"
msgstr "NONE (Žiadny)"
#: readelf.c:1699
msgid "REL (Relocatable file)"
msgstr "REL (Relokačný súbor)"
#: readelf.c:1700
msgid "EXEC (Executable file)"
msgstr "EXEC (Spustiteľný súbor)"
#: readelf.c:1701
msgid "DYN (Shared object file)"
msgstr "DYN (Súbor zdielaného objektu)"
#: readelf.c:1702
msgid "CORE (Core file)"
msgstr "CORE (Súbor jadra)"
#: readelf.c:1706
#, c-format
msgid "Processor Specific: (%x)"
msgstr "Špecifické pre procesor: (%x)"
#: readelf.c:1708
#, c-format
msgid "OS Specific: (%x)"
msgstr "Špecifické pre OS: (%x)"
#: readelf.c:1710 readelf.c:2779
#, c-format
msgid "<unknown>: %x"
msgstr "<neznámy>: %x"
#: readelf.c:1722
msgid "None"
msgstr "Žiadny"
#: readelf.c:1829
#, c-format
msgid "<unknown>: 0x%x"
msgstr "<neznáme>: 0x%x"
#: readelf.c:2086
msgid "unknown"
msgstr "neznáme"
#: readelf.c:2087
msgid "unknown mac"
msgstr "neznáma mac"
#: readelf.c:2399
msgid "Standalone App"
msgstr "Samostatná aplikácia"
#: readelf.c:2402 readelf.c:3221 readelf.c:3237
#, c-format
msgid "<unknown: %x>"
msgstr "<neznámy>: %x"
#: readelf.c:2826
#, c-format
msgid "Usage: readelf <option(s)> elf-file(s)\n"
msgstr "Použitie: readelf <voľby> elf-súbor(y)\n"
#: readelf.c:2827
#, c-format
msgid " Display information about the contents of ELF format files\n"
msgstr " Zobraziť informácie o obsahu súborov formátu ELF\n"
#: readelf.c:2828
#, c-format
msgid ""
" Options are:\n"
" -a --all Equivalent to: -h -l -S -s -r -d -V -A -I\n"
" -h --file-header Display the ELF file header\n"
" -l --program-headers Display the program headers\n"
" --segments An alias for --program-headers\n"
" -S --section-headers Display the sections' header\n"
" --sections An alias for --section-headers\n"
" -g --section-groups Display the section groups\n"
" -t --section-details Display the section details\n"
" -e --headers Equivalent to: -h -l -S\n"
" -s --syms Display the symbol table\n"
" --symbols An alias for --syms\n"
" -n --notes Display the core notes (if present)\n"
" -r --relocs Display the relocations (if present)\n"
" -u --unwind Display the unwind info (if present)\n"
" -d --dynamic Display the dynamic section (if present)\n"
" -V --version-info Display the version sections (if present)\n"
" -A --arch-specific Display architecture specific information (if any).\n"
" -c --archive-index Display the symbol/file index in an archive\n"
" -D --use-dynamic Use the dynamic section info when displaying symbols\n"
" -x --hex-dump=<number|name>\n"
" Dump the contents of section <number|name> as bytes\n"
" -p --string-dump=<number|name>\n"
" Dump the contents of section <number|name> as strings\n"
" -w[lLiaprmfFsoR] or\n"
" --debug-dump[=rawline,=decodedline,=info,=abbrev,=pubnames,=aranges,=macro,=frames,=str,=loc,=Ranges]\n"
" Display the contents of DWARF2 debug sections\n"
msgstr ""
" Voľby sú:\n"
" -a --all Ekvivalent: -h -l -S -s -r -d -V -A -I\n"
" -h --file-header Zobraziť halvičku ELF súboru\n"
" -l --program-headers Zobraziť hlavičky programu\n"
" --segments Alias pre --program-headers\n"
" -S --section-headers Zobraziť hlavičky sekcií\n"
" --sections Alias pre --section-headers\n"
" -g --section-groups Zobraziť skupiny sekcií\n"
" -t --section-details Zobraziť podrobnosti sekcií\n"
" -e --headers Ekvivalent: -h -l -S\n"
" -s --syms Zobraziť tabuľku symbolov\n"
" --symbols Alias pre --syms\n"
" -n --notes Zobraziť poznámky core (ak sú prítomné)\n"
" -r --relocs Zobraziť relokácie (ak sú prítomné)\n"
" -u --unwind Zobraziť informácie o rozvinutí (ak sú prítomné)\n"
" -d --dynamic Zobraziť dynamickú sekciu (ak je prítomná)\n"
" -V --version-info Zobraziť sekcie verzií (ak sú prítomné)\n"
" -A --arch-specific Zobraziť informácie špeicické pre architektúru (ak nejaké sú).\n"
" -c --archive-index Zobraziť index symbolov/súborov v archíve\n"
" -D --use-dynamic Použiť na zobrazenie symbolov ifnormácie dynamickej sekcie\n"
" -x --hex-dump=<číslo|názov>\n"
" Vypísať obsah sekcie <číslo|názov> vo forme bajtov\n"
" -p --string-dump=<číslo|názov>\n"
" Vypísať obsah sekcie <číslo|názov> vo forme reťazcov\n"
" -w[liaprmfFsoR] alebo\n"
" --debug-dump[=line,=info,=abbrev,=pubnames,=aranges,=macro,=frames,=str,=loc,=Ranges]\n"
" Zobraziť ladiacich sekcií DWARF2\n"
#: readelf.c:2856
#, c-format
msgid ""
" -i --instruction-dump=<number|name>\n"
" Disassemble the contents of section <number|name>\n"
msgstr ""
" -i --instruction-dump=<číslo|názov>\n"
" Rozložiť obsah sekcie <číslo|názov>\n"
#: readelf.c:2860
#, c-format
msgid ""
" -I --histogram Display histogram of bucket list lengths\n"
" -W --wide Allow output width to exceed 80 characters\n"
" @<file> Read options from <file>\n"
" -H --help Display this information\n"
" -v --version Display the version number of readelf\n"
msgstr ""
" -I --histogram Zobraziť histogram dĺžok zoznamu oblasti\n"
" -W --wide Umožniť prekročenie 80 znakov\n"
" @<súbor> Čítať voľby zo <súbor>u\n"
" -H --help Zobraziť túto informáciu\n"
" -v --version Zobraziť readelf verziu\n"
#: readelf.c:2888 readelf.c:2916 readelf.c:2920 readelf.c:11007
msgid "Out of memory allocating dump request table.\n"
msgstr "Nedostatok pamäte pri alokácii tabuľky požiadaviek o výpis.\n"
#: readelf.c:3090 readelf.c:3160
#, c-format
msgid "Unrecognized debug option '%s'\n"
msgstr "Nerozpoznaná ladiaca voľba „%s“\n"
#: readelf.c:3191
#, c-format
msgid "Invalid option '-%c'\n"
msgstr "Neplatná voľba „-%c“\n"
#: readelf.c:3205
msgid "Nothing to do.\n"
msgstr "Nie je čo robiť.\n"
#: readelf.c:3217 readelf.c:3233 readelf.c:6495
msgid "none"
msgstr "žiadny"
#: readelf.c:3234
msgid "2's complement, little endian"
msgstr "komplement 2, malý endián"
#: readelf.c:3235
msgid "2's complement, big endian"
msgstr "domplement 2, veľký endián"
#: readelf.c:3253
msgid "Not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start\n"
msgstr "Nie je ELF súbor - na začiatku má nesprávne kúzelné bajty\n"
#: readelf.c:3263
#, c-format
msgid "ELF Header:\n"
msgstr "ELF Hlavička:\n"
#: readelf.c:3264
#, c-format
msgid " Magic: "
msgstr " Kúzlo: "
#: readelf.c:3268
#, c-format
msgid " Class: %s\n"
msgstr " Trieda: %s\n"
#: readelf.c:3270
#, c-format
msgid " Data: %s\n"
msgstr " Dáta: %s\n"
#: readelf.c:3272
#, c-format
msgid " Version: %d %s\n"
msgstr " Verzia: %d %s\n"
#: readelf.c:3279
#, c-format
msgid " OS/ABI: %s\n"
msgstr " OS / ABI: %s\n"
#: readelf.c:3281
#, c-format
msgid " ABI Version: %d\n"
msgstr " ABI verzia: %d\n"
#: readelf.c:3283
#, c-format
msgid " Type: %s\n"
msgstr " Typ: %s\n"
#: readelf.c:3285
#, c-format
msgid " Machine: %s\n"
msgstr " Počítač: %s\n"
#: readelf.c:3287
#, c-format
msgid " Version: 0x%lx\n"
msgstr " Verzia: 0x%lx\n"
#: readelf.c:3290
#, c-format
msgid " Entry point address: "
msgstr " Adresa vstupného bodu: "
#: readelf.c:3292
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Start of program headers: "
msgstr ""
"\n"
" Začiatok hlavičiek programu: "
#: readelf.c:3294
#, c-format
msgid ""
" (bytes into file)\n"
" Start of section headers: "
msgstr ""
" (bajtov do súboru)\n"
" Začiatok sekcie hlavičiek: "
#: readelf.c:3296
#, c-format
msgid " (bytes into file)\n"
msgstr " (bajtov do súboru)\n"
#: readelf.c:3298
#, c-format
msgid " Flags: 0x%lx%s\n"
msgstr " Príznaky: 0x%lx%s\n"
#: readelf.c:3301
#, c-format
msgid " Size of this header: %ld (bytes)\n"
msgstr " Veľkosť tejto hlavičky: %ld (bajtov)\n"
#: readelf.c:3303
#, c-format
msgid " Size of program headers: %ld (bytes)\n"
msgstr " Veľkosť hlavičiek programu: %ld (bajtov)\n"
#: readelf.c:3305
#, c-format
msgid " Number of program headers: %ld\n"
msgstr " Počet hlavičiek programu: %ld\n"
#: readelf.c:3307
#, c-format
msgid " Size of section headers: %ld (bytes)\n"
msgstr " Veľkosť sekcie hlavičiek: %ld (bajtov)\n"
#: readelf.c:3309
#, c-format
msgid " Number of section headers: %ld"
msgstr " Počet hlavičiek sekcií: %ld"
#: readelf.c:3314
#, c-format
msgid " Section header string table index: %ld"
msgstr " Index tabuľky reťazcov hlavičky sekcie: %ld"
#: readelf.c:3350 readelf.c:3383
msgid "program headers"
msgstr "hlavičky programu"
#: readelf.c:3421 readelf.c:3719 readelf.c:3760 readelf.c:3819 readelf.c:3884
#: readelf.c:4553 readelf.c:4577 readelf.c:5827 readelf.c:5871 readelf.c:6069
#: readelf.c:7127 readelf.c:7141 readelf.c:7635 readelf.c:7651 readelf.c:7694
#: readelf.c:7719 readelf.c:9475 readelf.c:9667 readelf.c:10194
#: readelf.c:10857
msgid "Out of memory\n"
msgstr "Nedostatok pamäte\n"
#: readelf.c:3448
#, c-format
msgid ""
"\n"
"There are no program headers in this file.\n"
msgstr ""
"\n"
"V tomto súbore nie sú žiadne hlavičky programu.\n"
#: readelf.c:3454
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Elf file type is %s\n"
msgstr ""
"\n"
"Typ súboru Elf je %s\n"
#: readelf.c:3455
#, c-format
msgid "Entry point "
msgstr "Bod vstupu "
#: readelf.c:3457
#, c-format
msgid ""
"\n"
"There are %d program headers, starting at offset "
msgstr ""
"\n"
"Počet nájdených hlavičiek programu je %d, začínam na offsete "
#: readelf.c:3469 readelf.c:3471
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Program Headers:\n"
msgstr ""
"\n"
"Hlavičky programu:\n"
#: readelf.c:3475
#, c-format
msgid " Type Offset VirtAddr PhysAddr FileSiz MemSiz Flg Align\n"
msgstr " Typ Ofset VirtAdr FyzAdr VeľSúb VeľPam Prí Zarovnanie\n"
#: readelf.c:3478
#, c-format
msgid " Type Offset VirtAddr PhysAddr FileSiz MemSiz Flg Align\n"
msgstr " Typ Ofset VirtAdr FyzAdr VeľSúb VeľPam Prí Zarovnanie\n"
#: readelf.c:3482
#, c-format
msgid " Type Offset VirtAddr PhysAddr\n"
msgstr " Typ Ofset VirtAdr FyzAdr\n"
#: readelf.c:3484
#, c-format
msgid " FileSiz MemSiz Flags Align\n"
msgstr " VeľSúb VeľPam Prízn Zarovnanie\n"
#: readelf.c:3577
msgid "more than one dynamic segment\n"
msgstr "viac ako jeden dynamický segment\n"
#: readelf.c:3593
msgid "no .dynamic section in the dynamic segment\n"
msgstr "v dynamickom segmente nebola sekcia .dynamic\n"
#: readelf.c:3608
msgid "the .dynamic section is not contained within the dynamic segment\n"
msgstr "v dynamický segment neobsahoval sekciu .dynamic\n"
#: readelf.c:3611
msgid "the .dynamic section is not the first section in the dynamic segment.\n"
msgstr "v dynamický segment neobsahoval sekciu .dynamic ako prvú\n"
#: readelf.c:3619
msgid "Unable to find program interpreter name\n"
msgstr "Nedá sa nájsť názov prekladača programu\n"
#: readelf.c:3626
msgid "Internal error: failed to create format string to display program interpreter\n"
msgstr "Vnútorná chyba: nepodarilo sa vytvoriť formátovací reťazec pre zobrazenie interpreta programu\n"
#: readelf.c:3630
msgid "Unable to read program interpreter name\n"
msgstr "Nepodarilo sa prečítať názov interpreta programu\n"
#: readelf.c:3633
#, c-format
msgid ""
"\n"
" [Requesting program interpreter: %s]"
msgstr ""
"\n"
" [Požaduje sa prekladač programu: %s]"
#: readelf.c:3645
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Section to Segment mapping:\n"
msgstr ""
"\n"
" Sekcia na mapovanie segmentu:\n"
#: readelf.c:3646
#, c-format
msgid " Segment Sections...\n"
msgstr " Sekcie segmentu...\n"
#: readelf.c:3681
msgid "Cannot interpret virtual addresses without program headers.\n"
msgstr "Virtuálne adresy sa nedajú preložiť bez hlavičiek programu.\n"
#: readelf.c:3697
#, c-format
msgid "Virtual address 0x%lx not located in any PT_LOAD segment.\n"
msgstr "Virtuálna adresa 0x%lx sa nenachádza v žiadnom PT_LOAD segmente.\n"
#: readelf.c:3711 readelf.c:3752
msgid "section headers"
msgstr "hlavičky sekcie"
#: readelf.c:3796 readelf.c:3861
msgid "symbols"
msgstr "symboly"
#: readelf.c:3806 readelf.c:3871
msgid "symtab shndx"
msgstr "symtab shndx"
#: readelf.c:4130 readelf.c:4537
#, c-format
msgid ""
"\n"
"There are no sections in this file.\n"
msgstr ""
"\n"
"V tomto súbore nie sú žiadne sekcie.\n"
#: readelf.c:4136
#, c-format
msgid "There are %d section headers, starting at offset 0x%lx:\n"
msgstr "Počet hlavičiek sekcií je %d, začínajúc na offsete 0x%lx:\n"
#: readelf.c:4156 readelf.c:4653 readelf.c:4879 readelf.c:5178 readelf.c:5584
#: readelf.c:7445
msgid "string table"
msgstr "tabuľka reťazcov"
#: readelf.c:4223
#, c-format
msgid "Section %d has invalid sh_entsize %lx (expected %lx)\n"
msgstr "Sekcia %d má neplatnú sh_entsize %lx (očakávaná %lx)\n"
#: readelf.c:4243
msgid "File contains multiple dynamic symbol tables\n"
msgstr "Súbor obsahuje viacnásobné dynamické tabuľky symbolov\n"
#: readelf.c:4256
msgid "File contains multiple dynamic string tables\n"
msgstr "Súbor obsahuje viacnásobné dynamické reťazcové tabuľky\n"
#: readelf.c:4261
msgid "dynamic strings"
msgstr "dynamické reťazce"
#: readelf.c:4268
msgid "File contains multiple symtab shndx tables\n"
msgstr "Súbor obsahuje viacnásobné symtam shndx tabuľky\n"
#: readelf.c:4320