blob: 9bb46c19523c95442a36bcedf679f5c8804161ee [file] [log] [blame]
# Danish version of GCC strings.
# Copyright (C) 2002, 03 Free Software Foundation, Inc.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03.
#
# Konventioner:
#
# ABI -> binær grænseflade
# ANSI -> (har jeg tilladt mig at opdatere til (modsvarer Info-hjælpen)) ISO
# access -> tilgangs-
# aggregate -> en variabel af en sammensat type (fx struct, class)
# ambigeous -> tvetydig
# arg, argument -> parameter (for ikke at blande sammen med diskussionsargument)
# array -> tabel
# assembler -> maskinkodeoversætter
# assertion -> postulat
# attribute -> egenskab
# base class -> stamklasse
# basic block -> basisblok (funktioner deles op i disse under oversættelsen)
# braces -> krøllede paranteser
# braced-group -> sætningsblok
# branch -> forgrening
# buffer -> mellemlager
# cast -> typetildeling, omtvingelse af typen
# con-/destructor -> kon-/destruktionsfunktion
# conflicting -> modstridende
# convert -> konvertere, omdanne
# declared -> erklæret
# defaults to -> antages at være
# dereference -> følge
# discard -> fjerne
# discard -> kassere
# driver -> styringsprogram
# duplicate -> optræder mere end én gang; mangfoldiggøre
# edge list -> kantliste
# elt -> udtrykstræ
# endian -> endet (fx storendet, lillendet)
# endianness -> endethed
# exception handling -> håndtering af undtagelser
# excess -> for mange
# expansion -> udfoldning
# extra -> (ret ofte) overskydende
# floating point -> kommatal
# formals -> parametre
# format string -> formateringsstreng
# forward -> forhånd (f.eks. forhåndserklæring)
# frame table -> rammetabel
# friend -> ven(ne-)
# gp (general purpose) register -> alment register (havde først brug- med, med det er overflødigt)
# hard register -> hardware-register
# have no effect -> udvirker intet
# identifier -> kaldenavn
# incompatible -> uforenelig, passer ikke
# incomplete -> ufuldstændig
# initialize -> tildele startværdi, klargøre
# initializer -> startværdi
# initializer list -> klargøringsliste
# inline -> integrede, indbygges (eller som reserveret ord: inline)
# instance -> instans (fx af en klasse)
# issue (fx warnings) -> fremkom med
# iterator -> løkkevariabel
# junk -> ragelse
# keyword -> reserveret ord
# label -> etiket
# linking -> sammenkædning
# lvalue -> venstreværdi
# macro -> makro
# malformed -> forkert udformet, misdannet
# member function/method -> [medlems]funktion (metode i Objective C)
# mismatch -> passer ikke med
# mmap -> indlæse
# modifier, qualifier -> modifikation
# multiple inheritance -> multipel nedarvning
# newline -> linjeskift
# non-numeric -> ikke et tal
# null character -> nultegn
# null pointer -> nul[-]henvisning
# offset -> forskydning
# opcodes (til ovenstående) -> instruktioner
# out of range -> uden for det gyldige (til tider mulige) interval
# overflow -> (til tider) løber over
# overlap -> [interval]sammenfald
# overloading -> flertydiggørelse
# padding -> udfylning
# pass -> overbringe (fx parametre), videregive
# pointer -> henvisning[svariabel]
# preprocessor -> præprocessor
# profiling -> profilering
# promote -> forfremme
# request -> (til tider) forespørgsel
# return -> returnerer
# schedule -> planlæg
# scope -> virkningsfelt
# shadowing -> skygger for
# shift -> skift
# specified -> (oftest) angivet
# specifier -> anvisning, angivelse
# stab -> stik (?)
# statement -> sætning
# storage class -> lagringsklasse
# strict -> nøje
# string -> streng
# subscript -> indeks, opslag
# target -> mål[arkitektur]
# template -> skabelon
# thrown -> kastet
# token -> symbol
# top-level -> øverste niveau
# trigraphs ('??%c'-dimser) -> trigrafer
# undefine -> glemme definitionen
# undefined blahblah -> blahblah er ikke defineret
# underscore -> understreg
# universal-character-name -> universelt tegn[navn]
# unsigned -> uden fortegn
# varargs -> variable parameterlister
# variadic macro -> makro med vilkårligt antal parametre
# variabels -> variabler (med afslutnings-r)
# vtable -> virtuel tabel
# wide character -> bredtegn
# white space -> mellemrum
# whitespace -> mellemrum
#
# Reserverede ord ofte ikke oversat, ej heller er der anbragt ' omkring
# (fx unsigned -> unsigned; derimod function -> funktion). Forkortelser
# som decl (for declaration) og arg (for argument) er oversat uforkortet
# - der er jo masser af plads at tage af.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcc 3.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-01 11:41-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2003-05-25 18:00+0200\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: attribs.c:178
#, c-format
msgid "`%s' attribute directive ignored"
msgstr "egenskabsdirektivet '%s' ignoreret"
#: attribs.c:186
#, c-format
msgid "wrong number of arguments specified for `%s' attribute"
msgstr "forkert antal parametre angivet til egenskaben '%s'"
#: attribs.c:203
#, c-format
msgid "`%s' attribute does not apply to types"
msgstr "egenskaben '%s' kan ikke anvendes på typer"
#: attribs.c:249
#, c-format
msgid "`%s' attribute only applies to function types"
msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes sammen med funktionstyper"
#: attribs.c:416 c-common.c:4307 c-common.c:4326 c-common.c:4344
#: c-common.c:4371 c-common.c:4390 c-common.c:4413 c-common.c:4436
#: c-common.c:4462 c-common.c:4496 c-common.c:4540 c-common.c:4568
#: c-common.c:4596 c-common.c:4615 c-common.c:4870 c-common.c:4892
#: c-common.c:4927 c-common.c:4994 c-common.c:5040 c-common.c:5098
#: c-common.c:5129 c-common.c:5475 c-common.c:5498 c-common.c:5537
#: config/arm/arm.c:2281 config/arm/arm.c:2308 config/avr/avr.c:4539
#: config/h8300/h8300.c:4284 config/h8300/h8300.c:4307 config/i386/i386.c:1620
#: config/i386/i386.c:15397 config/i386/winnt.c:86 config/ia64/ia64.c:1057
#: config/ip2k/ip2k.c:3151
#, c-format
msgid "`%s' attribute ignored"
msgstr "egenskaben '%s' ignoreret"
#: builtins.c:318
msgid "offset outside bounds of constant string"
msgstr "forskydning udenfor grænserne af konstant streng"
#: builtins.c:786
msgid "second arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
msgstr "den anden parameter til '__builtin_prefetch' skal være en konstant"
#: builtins.c:793
msgid "invalid second arg to __builtin_prefetch; using zero"
msgstr "ugyldig anden parameter til '__builtin_prefetch'; benytter nul"
#: builtins.c:800
msgid "third arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
msgstr "en tredje parameter til '__builtin_prefetch' skal være en konstant"
#: builtins.c:807
msgid "invalid third arg to __builtin_prefetch; using zero"
msgstr "ugyldig tredje parameter til '__builtin_prefetch'; benytter nul"
#: builtins.c:3828
msgid "argument of `__builtin_args_info' must be constant"
msgstr "parameteren til '__builtin_args_info' skal være konstant"
#: builtins.c:3834
msgid "argument of `__builtin_args_info' out of range"
msgstr "parameteren til '__builtin_args_info' er uden for det gyldige interval"
#: builtins.c:3840
msgid "missing argument in `__builtin_args_info'"
msgstr "manglende parameter i '__builtin_args_info'"
#: builtins.c:3856
msgid "`va_start' used in function with fixed args"
msgstr "`va_start' benyttet i en funktion med fast antal parametre"
#: builtins.c:3875
msgid "second parameter of `va_start' not last named argument"
msgstr "den anden parameter til 'va_start' er ikke den sidste navngivne parameter"
#. Evidently an out of date version of <stdarg.h>; can't validate
#. va_start's second argument, but can still work as intended.
#: builtins.c:3880
msgid "`__builtin_next_arg' called without an argument"
msgstr "`__builtin_next_arg' kaldt uden en parameter"
#: builtins.c:3969
msgid "too many arguments to function `va_start'"
msgstr "for mange parametre til funktionen 'va_start'"
#: builtins.c:4091
msgid "first argument to `va_arg' not of type `va_list'"
msgstr "den første parameter til 'va_arg' er ikke af typen 'va_list'"
#. Unfortunately, this is merely undefined, rather than a constraint
#. violation, so we cannot make this an error. If this call is never
#. executed, the program is still strictly conforming.
#: builtins.c:4123
#, c-format
msgid "`%s' is promoted to `%s' when passed through `...'"
msgstr "'%s' forfremmes til '%s' ved overbringelse gennem '...'"
#: builtins.c:4128
#, c-format
msgid "(so you should pass `%s' not `%s' to `va_arg')"
msgstr "(så du skal overbring '%s' ikke '%s' til 'va_arg')"
#. We can, however, treat "undefined" any way we please.
#. Call abort to encourage the user to fix the program.
#: builtins.c:4134 c-typeck.c:1733
msgid "if this code is reached, the program will abort"
msgstr ""
#: builtins.c:4241
msgid "invalid arg to `__builtin_frame_address'"
msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_frame_address'"
#: builtins.c:4243
msgid "invalid arg to `__builtin_return_address'"
msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_return_address'"
#: builtins.c:4257
msgid "unsupported arg to `__builtin_frame_address'"
msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_frame_address'"
#: builtins.c:4259
msgid "unsupported arg to `__builtin_return_address'"
msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_return_address'"
#: builtins.c:4419
msgid "second arg to `__builtin_expect' must be a constant"
msgstr "den anden parameter til '__builtin_expect' skal være en konstant"
#: builtins.c:5360
msgid "__builtin_longjmp second argument must be 1"
msgstr "den anden paramter til '__builtin_longjmp' skal være 1"
#: builtins.c:5458
#, c-format
msgid "built-in function `%s' not currently supported"
msgstr "den indbyggede funktion '%s' understøttes i øjeblikket ikke"
#: builtins.c:5598
msgid "target format does not support infinity"
msgstr "målprocessoren understøtter ikke uendelig"
#: c-common.c:917
msgid "%Hsuggest explicit braces to avoid ambiguous `else'"
msgstr ""
#: c-common.c:1141
#, fuzzy
msgid "%J'%D' is not defined outside of function scope"
msgstr "'%s' er ikke defineret uden for funktionsvirkefelt"
#: c-common.c:1161
#, c-format
msgid "string length `%d' is greater than the length `%d' ISO C%d compilers are required to support"
msgstr "strenglængden '%d' er større end den længde på '%d' som ISO C%d-oversættere er pålagt at understøtte"
#: c-common.c:1201
msgid "overflow in constant expression"
msgstr "overløb i konstant udtryk"
#: c-common.c:1221
msgid "integer overflow in expression"
msgstr "heltalsoverløb i udtryk"
#: c-common.c:1230
msgid "floating point overflow in expression"
msgstr "kommatalsoverløb i udtryk"
#: c-common.c:1236
msgid "vector overflow in expression"
msgstr "vektoroverløb i udtryk"
#. This detects cases like converting -129 or 256 to unsigned char.
#: c-common.c:1258
msgid "large integer implicitly truncated to unsigned type"
msgstr "stort heltal forkortes underforstået til type uden fortegn"
#: c-common.c:1260
msgid "negative integer implicitly converted to unsigned type"
msgstr "negativt heltal forkortes underforstået til type uden fortegn"
#: c-common.c:1306
msgid "overflow in implicit constant conversion"
msgstr "overløb i underforstået konstant konvertering"
#: c-common.c:1442
#, c-format
msgid "operation on `%s' may be undefined"
msgstr "brug af '%s' er muligvis ikke defineret"
#: c-common.c:1726
msgid "expression statement has incomplete type"
msgstr "udtrykket er af en ufuldstændig type"
#: c-common.c:1758
msgid "case label does not reduce to an integer constant"
msgstr "case-etiketten kan ikke reduceres til en heltalskonstant"
#: c-common.c:2088
msgid "invalid truth-value expression"
msgstr "ugyldigt sandhedsværdiudtryk"
#: c-common.c:2139
#, c-format
msgid "invalid operands to binary %s"
msgstr "ugyldige operander til binær %s"
#: c-common.c:2373
msgid "comparison is always false due to limited range of data type"
msgstr "sammenligning er altid falsk på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"
#: c-common.c:2375
msgid "comparison is always true due to limited range of data type"
msgstr "sammenligning er altid sand på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"
#: c-common.c:2445
msgid "comparison of unsigned expression >= 0 is always true"
msgstr "sammenligning med unsigned udtryk >= 0 er altid sand"
#: c-common.c:2454
msgid "comparison of unsigned expression < 0 is always false"
msgstr "sammenligning med unsigned udtryk < 0 er altid falsk"
#: c-common.c:2499
msgid "pointer of type `void *' used in arithmetic"
msgstr "henvisning af typen 'void *' benyttet i udregning"
#: c-common.c:2505
msgid "pointer to a function used in arithmetic"
msgstr "henvisning til en funktion benyttet i udregning"
#: c-common.c:2511
msgid "pointer to member function used in arithmetic"
msgstr "henvisning til en medlemsfunktion benyttet i udregning"
#: c-common.c:2600 f/com.c:14734
msgid "struct type value used where scalar is required"
msgstr "værdi af struct-type angivet hvor skalar er påkrævet"
#: c-common.c:2604 f/com.c:14738
msgid "union type value used where scalar is required"
msgstr "værdi af union-type angivet hvor skalar er påkrævet"
#: c-common.c:2608 f/com.c:14742
msgid "array type value used where scalar is required"
msgstr "værdi af tabeltype angivet hvor skalar er påkrævet"
#. Common Ada/Pascal programmer's mistake. We always warn
#. about this since it is so bad.
#: c-common.c:2645
#, fuzzy
msgid "the address of `%D', will always evaluate as `true'"
msgstr "adressen af '%D' vil altid være 'true'"
#: c-common.c:2739 f/com.c:14874
msgid "suggest parentheses around assignment used as truth value"
msgstr "foreslår paranteser omkring tildeling der er benyttet som boolsk værdi"
#: c-common.c:2785 c-common.c:2825
msgid "invalid use of `restrict'"
msgstr "ugyldig brug af 'restrict'"
#: c-common.c:2935
msgid "invalid application of `sizeof' to a function type"
msgstr "ugyldig anvendelse af 'sizeof' på en funktionstype"
#: c-common.c:2945
#, c-format
msgid "invalid application of `%s' to a void type"
msgstr "ugyldig anvendelse af '%s' på en void-type"
#: c-common.c:2951
#, fuzzy
msgid "invalid application of `%s' to incomplete type `%T' "
msgstr "ugyldig anvendelse af '%s' på en ufuldstændig type"
#: c-common.c:2992
msgid "`__alignof' applied to a bit-field"
msgstr "'__alignof' benyttet på et bitfelt"
#: c-common.c:3484
#, c-format
msgid "cannot disable built-in function `%s'"
msgstr "kan ikke deaktivere den indbyggede funktion '%s'"
#: c-common.c:3645 c-typeck.c:1974
#, c-format
msgid "too few arguments to function `%s'"
msgstr "for få parametre til funktionen '%s'"
#: c-common.c:3651 c-typeck.c:1835
#, c-format
msgid "too many arguments to function `%s'"
msgstr "for mange parametre til funktionen '%s'"
#: c-common.c:3670
#, c-format
msgid "non-floating-point argument to function `%s'"
msgstr "parameter der ikke er et kommatal, til funktionen '%s'"
#: c-common.c:3897
msgid "pointers are not permitted as case values"
msgstr "henvisningsvariabler er ikke tilladt som case-værdier"
#: c-common.c:3901
#, fuzzy
msgid "range expressions in switch statements are non-standard"
msgstr "ISO C forbyder intervaludtryk i switch-sætninger"
#: c-common.c:3930
msgid "empty range specified"
msgstr "tomt interval angivet"
#: c-common.c:3981
msgid "duplicate (or overlapping) case value"
msgstr "case-værdi optræder mere end én gang (måske pga. intervalsammenfald)"
#: c-common.c:3982
#, fuzzy
msgid "%Jthis is the first entry overlapping that value"
msgstr "dette er det første punkt som falder sammen med den værdi"
#: c-common.c:3986
msgid "duplicate case value"
msgstr "case-værdi optræder mere end én gang"
#: c-common.c:3987
#, fuzzy
msgid "%Jpreviously used here"
msgstr "tidligere benyttet her"
#: c-common.c:3991
msgid "multiple default labels in one switch"
msgstr "flere default-etiketter i én switch-konstruktion"
#: c-common.c:3992
#, fuzzy
msgid "%Jthis is the first default label"
msgstr "dette er den første default-etiket"
#: c-common.c:4017
#, fuzzy
msgid "taking the address of a label is non-standard"
msgstr "ISO C forbyder at tage adressen af en etiket"
#: c-common.c:4063
msgid "%Hignoring return value of `%D', declared with attribute warn_unused_result"
msgstr ""
#: c-common.c:4068
msgid "%Hignoring return value of function declared with attribute warn_unused_result"
msgstr ""
#: c-common.c:4649
#, c-format
msgid "unknown machine mode `%s'"
msgstr "ukendt maskintilstand '%s'"
#: c-common.c:4652
#, c-format
msgid "no data type for mode `%s'"
msgstr "ingen datatype til tilstanden '%s'"
#: c-common.c:4656
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid pointer mode `%s'"
msgstr "ugyldig operandkode '%c'"
#: c-common.c:4663 c-common.c:5226
#, c-format
msgid "unable to emulate '%s'"
msgstr "kunne ikke emulere '%s'"
#: c-common.c:4707
#, fuzzy
msgid "%Jsection attribute cannot be specified for local variables"
msgstr "sektionsegenskaben kan ikke angives for lokale variabler"
#: c-common.c:4718
#, fuzzy
msgid "%Jsection of '%D' conflicts with previous declaration"
msgstr "sektionen '%s' strider mod tidligere erklæring"
#: c-common.c:4727
#, fuzzy
msgid "%Jsection attribute not allowed for '%D'"
msgstr "sektionsegenskaben er ikke tilladt for '%s'"
#: c-common.c:4733
#, fuzzy
msgid "%Jsection attributes are not supported for this target"
msgstr "sektionsegenskaber understøttes ikke på denne målarkitektur"
#: c-common.c:4771
msgid "requested alignment is not a constant"
msgstr "angivet justering er ikke en konstant"
#: c-common.c:4776
msgid "requested alignment is not a power of 2"
msgstr "angivet justering er ikke en potens af 2"
#: c-common.c:4781
msgid "requested alignment is too large"
msgstr "angivet justering er for stor"
#: c-common.c:4807
#, fuzzy
msgid "%Jalignment may not be specified for '%D'"
msgstr "justering må ikke angives for '%s'"
#: c-common.c:4845
#, fuzzy
msgid "%J'%D' defined both normally and as an alias"
msgstr "'%s' er defineret både normalt og som et alias"
#: c-common.c:4855
msgid "alias arg not a string"
msgstr "aliasparameter er ikke en streng"
#: c-common.c:4898
msgid "visibility arg not a string"
msgstr "synlighedsparameter er ikke en streng"
#: c-common.c:4911
msgid "visibility arg must be one of \"default\", \"hidden\", \"protected\" or \"internal\""
msgstr "synlighedsparameter skal være en af \"default\", \"hidden\", \"protected\" eller \"internal\""
#: c-common.c:4937
msgid "tls_model arg not a string"
msgstr "tls_model-parameter er ikke en streng"
#: c-common.c:4946
msgid "tls_model arg must be one of \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" or \"global-dynamic\""
msgstr "tls_model-parameter skal være en af \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" eller \"global-dynamic\""
#: c-common.c:4968 c-common.c:5014
#, fuzzy
msgid "%J'%E' attribute applies only to functions"
msgstr "'%s'-egenskaben kan kun anvendes sammen med funktioner"
#: c-common.c:4973 c-common.c:5019
#, fuzzy
msgid "%Jcan't set '%E' attribute after definition"
msgstr "kan ikke angive '%s'-egenskaben efter definitionen"
#: c-common.c:5095
#, c-format
msgid "`%s' attribute ignored for `%s'"
msgstr "'%s'-egenskaben ignoreret for '%s'"
#: c-common.c:5158
#, c-format
msgid "invalid vector type for attribute `%s'"
msgstr "ugyldig vektortype for egenskaben '%s'"
#: c-common.c:5182 c-common.c:5214
msgid "no vector mode with the size and type specified could be found"
msgstr "ingen vektortilstand med den angivne størrelse og typen kunne findes"
#: c-common.c:5316
msgid "nonnull attribute without arguments on a non-prototype"
msgstr "ikke-nul egenskab uden parametre til en ikke-prototype"
#: c-common.c:5331
#, c-format
msgid "nonnull argument has invalid operand number (arg %lu)"
msgstr "ikke-nul parameter har ugyldig operandnummer (parameter %lu)"
#: c-common.c:5350
#, c-format
msgid "nonnull argument with out-of-range operand number (arg %lu, operand %lu)"
msgstr "ikke-nul parameter med operandnummer uden for det gyldig interval (parameter %lu, operand %lu)"
#: c-common.c:5358
#, c-format
msgid "nonnull argument references non-pointer operand (arg %lu, operand %lu)"
msgstr "ikke-nul parameter refererer til ikke-henvisningsoperand (parameter %lu, operand %lu)"
#: c-common.c:5438
#, c-format
msgid "null argument where non-null required (arg %lu)"
msgstr "nulparameter hvor ikke-nul er påkrævet (parameter %lu)"
#: c-common.c:5509
#, fuzzy
msgid "cleanup arg not an identifier"
msgstr "'defined' optræder uden et kaldenavn"
#: c-common.c:5516
#, fuzzy
msgid "cleanup arg not a function"
msgstr "det kaldte objekt er ikke en funktion"
#: c-common.c:5877
#, c-format
msgid "%s at end of input"
msgstr "%s ved slutning af inddata"
#: c-common.c:5883
#, c-format
msgid "%s before %s'%c'"
msgstr "%s før %s'%c'"
#: c-common.c:5885
#, c-format
msgid "%s before %s'\\x%x'"
msgstr "%s før %s'\\x%x'"
#: c-common.c:5889
#, c-format
msgid "%s before string constant"
msgstr "%s før strengkonstant"
#: c-common.c:5891
#, c-format
msgid "%s before numeric constant"
msgstr "%s før talkonstant"
#: c-common.c:5893
#, c-format
msgid "%s before \"%s\""
msgstr "%s før \"%s\""
#: c-common.c:5895
#, c-format
msgid "%s before '%s' token"
msgstr "%s før symbolet '%s'"
#. Use `%s' to print the string in case there are any escape
#. characters in the message.
#: c-common.c:5897 c-typeck.c:2612 c-typeck.c:4004 c-typeck.c:4019
#: c-typeck.c:4034 final.c:2776 final.c:2778 gcc.c:4581 rtl-error.c:109
#: toplev.c:1357 config/cris/cris.c:552 cp/parser.c:1848 cp/typeck.c:4155
#: java/expr.c:356 java/verify.c:1456 java/verify.c:1457 java/verify.c:1472
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#: c-convert.c:82 c-typeck.c:1211 c-typeck.c:3444 cp/typeck.c:1363
#: cp/typeck.c:5708 treelang/tree-convert.c:79
msgid "void value not ignored as it ought to be"
msgstr "tom værdi er ikke ignoreret som den burde være"
#: c-convert.c:114 java/typeck.c:148 treelang/tree-convert.c:105
msgid "conversion to non-scalar type requested"
msgstr "konvertering til ikke-skalartype udbedt"
#: c-decl.c:371
#, fuzzy
msgid "%Jarray '%D' assumed to have one element"
msgstr "tabellen '%s' antages kun at have ét element"
#: c-decl.c:580
#, fuzzy
msgid "%Jlabel `%D' used but not defined"
msgstr "etiketten '%D' er benyttet, men ikke defineret"
#: c-decl.c:586
#, fuzzy
msgid "%Jlabel `%D' defined but not used"
msgstr "etiketten '%D' er defineret, men ikke benyttet"
#: c-decl.c:588
#, fuzzy
msgid "%Jlabel `%D' declared but not defined"
msgstr "etiketten '%D' er benyttet, men ikke defineret"
#: c-decl.c:613
#, fuzzy
msgid "%Junused variable `%D'"
msgstr "ubrugt variabel '%s'"
#: c-decl.c:821
msgid "a parameter list with an ellipsis can't match an empty parameter name list declaration"
msgstr "en parameterliste med '...' passer ikke til en erklæring med en tom parameterliste"
#: c-decl.c:828
msgid "an argument type that has a default promotion can't match an empty parameter name list declaration"
msgstr "en parametertype med automatisk forfremmelse passer ikke til en erklæring med en tom parameterliste"
#: c-decl.c:864
msgid "%Jprototype for '%D' declares more arguments than previous old-style definition"
msgstr ""
#: c-decl.c:870
msgid "%Jprototype for '%D' declares fewer arguments than previous old-style definition"
msgstr ""
#: c-decl.c:879
msgid "%Jprototype for '%D' declares arg %d with incompatible type"
msgstr ""
#. If we get here, no errors were found, but do issue a warning
#. for this poor-style construct.
#: c-decl.c:891
#, fuzzy
msgid "%Jprototype for '%D' follows non-prototype definition"
msgstr "følger definition uden prototype her"
#: c-decl.c:906
#, fuzzy
msgid "%Jprevious definition of '%D' was here"
msgstr "tidligere definition her"
#: c-decl.c:908
#, fuzzy
msgid "%Jprevious implicit declaration of '%D' was here"
msgstr "tidligere underforstået erklæring af '%s'"
#: c-decl.c:910
#, fuzzy
msgid "%Jprevious declaration of '%D' was here"
msgstr "tidligere erklæring af '%#D' her"
#: c-decl.c:945
#, fuzzy
msgid "%J'%D' redeclared as different kind of symbol"
msgstr "'%#D' omerklæret som en anden form for symbol"
#: c-decl.c:950
#, fuzzy
msgid "%Jbuilt-in function '%D' declared as non-function"
msgstr "den indbyggede funktion '%s' er erklæret som noget der ikke er en funktion"
# shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
#: c-decl.c:953 c-decl.c:1045
#, fuzzy
msgid "%Jshadowing built-in function '%D'"
msgstr "skygger for den indbyggede funktion '%s'"
#. If types don't match for a built-in, throw away the
#. built-in. No point in calling locate_old_decl here, it
#. won't print anything.
#: c-decl.c:974
#, fuzzy
msgid "%Jconflicting types for built-in function '%D'"
msgstr "modstridende typer for den indbyggede funktion '%s'"
#: c-decl.c:998 c-decl.c:1006
#, fuzzy
msgid "%Jconflicting types for '%D'"
msgstr "modstridende typer for '%#D'"
#. allow OLDDECL to continue in use
#: c-decl.c:1021
#, fuzzy
msgid "%Jredefinition of typedef '%D'"
msgstr "omdefinering af '%s'"
#: c-decl.c:1058 c-decl.c:1122
#, fuzzy
msgid "%Jredefinition of '%D'"
msgstr "omdefinering af '%s'"
# anden 'declaration' er underforstået i engelsk original
#: c-decl.c:1089 c-decl.c:1139
#, fuzzy
msgid "%Jstatic declaration of '%D' follows non-static declaration"
msgstr "static-erklæring af '%s' følger erklæring uden static"
#: c-decl.c:1097 c-decl.c:1136
#, fuzzy
msgid "%Jnon-static declaration of '%D' follows static declaration"
msgstr "erklæring uden static af '%s' følger static-erklæring"
#: c-decl.c:1109
#, fuzzy
msgid "%Jthread-local declaration of '%D' follows non-thread-local declaration"
msgstr "trådlokal erklæring af '%s' følger ikke-trådlokal erklæring"
#: c-decl.c:1112
#, fuzzy
msgid "%Jnon-thread-local declaration of '%D' follows thread-local declaration"
msgstr "ikke-trådlokal erklæring af '%s' følger trådlokal erklæring"
#: c-decl.c:1152
#, fuzzy
msgid "%Jextern declaration of '%D' follows declaration with no linkage"
msgstr "extern-erklæring af '%s' passer ikke med den globale"
#: c-decl.c:1155
#, fuzzy
msgid "%Jdeclaration of '%D' with no linkage follows extern declaration"
msgstr "erklæring af '%F' kaster forskellige undtagelser"
#: c-decl.c:1158
#, fuzzy
msgid "%Jredeclaration of '%D' with no linkage"
msgstr "tidligere erklæring af '%#D' med %L-kædning"
#: c-decl.c:1172
msgid "%Jredeclaration of '%D' with different visibility (old visibility preserved)"
msgstr ""
#: c-decl.c:1183
#, fuzzy
msgid "%Jinline declaration of '%D' follows declaration with attribute noinline"
msgstr "tidligere erklæring af funktionen '%s' med egenskaben noinline"
#: c-decl.c:1190
#, fuzzy
msgid "%Jdeclaration of '%D' with attribute noinline follows inline declaration "
msgstr "erklæring af '%s' der er en statisk variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
#: c-decl.c:1202
#, fuzzy
msgid "%J'%D' declared inline after being called"
msgstr "'%s' er erklæret inline efter at være blevet kaldt"
#: c-decl.c:1208
#, fuzzy
msgid "%J'%D' declared inline after its definition"
msgstr "'%s' er erklæret inline efter dens definition"
#: c-decl.c:1221
#, fuzzy
msgid "%Jredefinition of parameter '%D'"
msgstr "omdefinering af 'struct %s'"
#: c-decl.c:1230
#, fuzzy
msgid "%Jvolatile declaration of '%D' follows non-volatile declaration"
msgstr "trådlokal erklæring af '%s' følger ikke-trådlokal erklæring"
#: c-decl.c:1233
#, fuzzy
msgid "%Jnon-volatile declaration of '%D' follows volatile declaration"
msgstr "ikke-trådlokal erklæring af '%s' følger trådlokal erklæring"
#: c-decl.c:1240
#, fuzzy
msgid "%Jconst declaration of '%D' follows non-const declaration"
msgstr "const-erklæring af '%s' følger ikke-konstant erklæring"
#: c-decl.c:1243
#, fuzzy
msgid "%Jnon-const declaration of '%D' follows const declaration"
msgstr "erklæring uden static af '%s' følger static-erklæring"
#: c-decl.c:1262
#, fuzzy
msgid "%Jredundant redeclaration of '%D'"
msgstr "overflødig omerklæring af '%D' i samme virkefelt"
#: c-decl.c:1581
#, fuzzy
msgid "%Jdeclaration of '%D' shadows a parameter"
msgstr "erklæring af '%#D' skygger for en parameter"
#: c-decl.c:1583
#, fuzzy
msgid "%Jdeclaration of '%D' shadows a global declaration"
msgstr "erklæring af '%#D' skygger for en parameter"
#: c-decl.c:1585
#, fuzzy
msgid "%Jdeclaration of '%D' shadows a previous local"
msgstr "erklæring af '%#D' skygger for en parameter"
#: c-decl.c:1587 cp/name-lookup.c:969 cp/name-lookup.c:992
#: cp/name-lookup.c:1000
#, fuzzy
msgid "%Jshadowed declaration is here"
msgstr "variabelerklæring er ikke tilladt her"
#: c-decl.c:1697
#, c-format
msgid "nested extern declaration of `%s'"
msgstr "indlejret extern-erklæring af '%s'"
#: c-decl.c:1838 objc/objc-act.c:2534 objc/objc-act.c:6794
#, fuzzy
msgid "%Jprevious declaration of '%D'"
msgstr "'%D' er tidligere erklæret"
#: c-decl.c:1879 c-decl.c:1881
#, c-format
msgid "implicit declaration of function `%s'"
msgstr "underforstået erklæring af funktionen '%s'"
#: c-decl.c:1897
#, c-format
msgid "`%s' undeclared here (not in a function)"
msgstr "'%s' ikke erklæret her (ikke i en funktion)"
#: c-decl.c:1903
#, c-format
msgid "`%s' undeclared (first use in this function)"
msgstr "'%s' er ikke erklæret (først benyttet i denne funktion)"
#: c-decl.c:1908
msgid "(Each undeclared identifier is reported only once"
msgstr "(et kaldenavn der ikke er erklæret, rapporteres kun én gang"
#: c-decl.c:1909
msgid "for each function it appears in.)"
msgstr "per funktion)"
#: c-decl.c:1962
#, c-format
msgid "label %s referenced outside of any function"
msgstr "der er blevet henvist til etiketten '%s' uden for en funktion"
#: c-decl.c:2009
#, c-format
msgid "duplicate label declaration `%s'"
msgstr "etiketten '%s' er blevet erklæret mere end én gang"
#: c-decl.c:2010
#, fuzzy
msgid "%Jthis is a previous declaration"
msgstr "dette er en tidligere erklæring"
#: c-decl.c:2045
#, fuzzy
msgid "%Hduplicate label `%D'"
msgstr "etiketten '%D' optræder mere end én gang"
#: c-decl.c:2047
#, fuzzy
msgid "%J`%D' previously defined here"
msgstr "'%#D' tidligere defineret her"
#: c-decl.c:2049
#, fuzzy
msgid "%J`%D' previously declared here"
msgstr "'%#D' tidligere erklæret her"
#: c-decl.c:2069
msgid "%Htraditional C lacks a separate namespace for labels, identifier `%s' conflicts"
msgstr ""
#: c-decl.c:2140
#, fuzzy
msgid "%H`%s' defined as wrong kind of tag"
msgstr "'%s' omerklæret som en anden form for symbol"
#: c-decl.c:2378
msgid "unnamed struct/union that defines no instances"
msgstr "unavngiven struct/union som ikke definerer nogen instanser"
#: c-decl.c:2397
msgid "useless keyword or type name in empty declaration"
msgstr "ubrugeligt reserveret ord eller typenavn i tom erklæring"
#: c-decl.c:2404
msgid "two types specified in one empty declaration"
msgstr "to typer angivet i én tom erklæring"
#: c-decl.c:2409 c-parse.y:735 c-parse.y:737 objc/objc-parse.y:776
#: objc/objc-parse.y:778 objc/objc-parse.y:3017
msgid "empty declaration"
msgstr "tom erklæring"
#: c-decl.c:2435
msgid "ISO C90 does not support `static' or type qualifiers in parameter array declarators"
msgstr "ISO C90 understøtter ikke 'static' eller typemodifikationer i parametertabelerklæringer"
#: c-decl.c:2437
msgid "ISO C90 does not support `[*]' array declarators"
msgstr "ISO C90 understøtter ikke tabelerklæringer med '[*]'"
#: c-decl.c:2440
msgid "GCC does not yet properly implement `[*]' array declarators"
msgstr "GCC understøtter endnu ikke ordentligt tabelerklæringer med '[*]'"
#: c-decl.c:2456
msgid "static or type qualifiers in abstract declarator"
msgstr "static eller typemodifikationer i abstrakt erklæring"
#: c-decl.c:2526
#, fuzzy
msgid "%J'%D' is usually a function"
msgstr "'%s' er sædvanligvis en funktion"
# init dækker over værditildeling her - samme for de næste mange
#: c-decl.c:2535
#, c-format
msgid "typedef `%s' is initialized (use __typeof__ instead)"
msgstr "typedef '%s' bliver tildelt en værdi (benyt __typeof__ i stedet)"
#: c-decl.c:2541
#, c-format
msgid "function `%s' is initialized like a variable"
msgstr "funktionen '%s' bliver tildelt en startværdi som en variabel"
#. DECL_INITIAL in a PARM_DECL is really DECL_ARG_TYPE.
#: c-decl.c:2548
#, c-format
msgid "parameter `%s' is initialized"
msgstr "parameteren '%s' bliver tildelt en startværdi"
#: c-decl.c:2568 c-typeck.c:4254
msgid "variable-sized object may not be initialized"
msgstr "et objekt af variabel størrelse må ikke tildeles en startværdi"
#: c-decl.c:2574
#, c-format
msgid "variable `%s' has initializer but incomplete type"
msgstr "variablen '%s' bliver tildelt en startværdi, men er af en ufuldstændig type"
#: c-decl.c:2580
#, c-format
msgid "elements of array `%s' have incomplete type"
msgstr "elementer i tabellen '%s' er af en ufuldstændig type"
#: c-decl.c:2649 c-decl.c:5451 cp/decl.c:3761 cp/decl.c:10141
#, fuzzy
msgid "%Jinline function '%D' given attribute noinline"
msgstr "inline funktion '%s' givet egenskaben noinline"
#: c-decl.c:2725
#, fuzzy
msgid "%Jinitializer fails to determine size of '%D'"
msgstr "startværdien giver ikke størrelsen af '%D'"
#: c-decl.c:2730
#, fuzzy
msgid "%Jarray size missing in '%D'"
msgstr "tabelstørrelsen mangler i '%D'"
#: c-decl.c:2746
#, fuzzy
msgid "%Jzero or negative size array '%D'"
msgstr "nul eller negativ størrelse for tabellen '%s'"
#: c-decl.c:2774
#, fuzzy
msgid "%Jstorage size of '%D' isn't known"
msgstr "lagringsstørrelsen af '%D' er ikke kendt"
#: c-decl.c:2784
#, fuzzy
msgid "%Jstorage size of '%D' isn't constant"
msgstr "lagringsstørrelsen af '%D' er ikke konstant"
#: c-decl.c:2867
#, fuzzy
msgid "%Jignoring asm-specifier for non-static local variable '%D'"
msgstr "ignorerer asm-anvisning til den ikke-statiske, lokale variabel '%s'"
#: c-decl.c:2978
msgid "ISO C forbids forward parameter declarations"
msgstr "ISO C forbyder forhåndsparametererklæringer"
#: c-decl.c:3160
#, fuzzy
msgid "<anonymous>"
msgstr "<anonym %s>"
#: c-decl.c:3169
#, c-format
msgid "bit-field `%s' width not an integer constant"
msgstr "bredden af bitfeltet '%s' er ikke en heltalskonstant"
#: c-decl.c:3177
#, c-format
msgid "negative width in bit-field `%s'"
msgstr "negativ bredde i bitfeltet '%s'"
#: c-decl.c:3182
#, c-format
msgid "zero width for bit-field `%s'"
msgstr "en bredde på nul for bitfeltet '%s'"
#: c-decl.c:3192
#, c-format
msgid "bit-field `%s' has invalid type"
msgstr "bitfeltet '%s' er af en ufuldstændig type"
#: c-decl.c:3201
#, fuzzy, c-format
msgid "type of bit-field `%s' is a GCC extension"
msgstr "linjestilsdirektiv er en GCC-udvidelse"
#: c-decl.c:3210
#, c-format
msgid "width of `%s' exceeds its type"
msgstr "bredden af '%s' overstiger typen"
# RETMIG: find på et eller andet med præcisionen
#: c-decl.c:3220
#, c-format
msgid "`%s' is narrower than values of its type"
msgstr "'%s' er smallere end værdier af dens type"
#: c-decl.c:3370 cp/decl.c:6805
msgid "`long long long' is too long for GCC"
msgstr "'long long long' er for langt for GCC"
#: c-decl.c:3375
msgid "ISO C90 does not support `long long'"
msgstr "ISO C90 understøtter ikke 'long long'"
#: c-decl.c:3384 c-decl.c:3387 cp/decl.c:6810
#, c-format
msgid "duplicate `%s'"
msgstr "'%s' optræder mere end én gang"
#: c-decl.c:3397 cp/decl.c:6816
msgid "`__thread' before `extern'"
msgstr "'__thread' før 'extern'"
#: c-decl.c:3399 cp/decl.c:6818
msgid "`__thread' before `static'"
msgstr "'__thread' før 'static'"
#: c-decl.c:3407 cp/decl.c:6845
#, c-format
msgid "two or more data types in declaration of `%s'"
msgstr "mere end én datatype i erklæringen af '%s'"
#: c-decl.c:3427 cp/decl.c:6850
#, c-format
msgid "`%s' fails to be a typedef or built in type"
msgstr "'%s' er hverken en typedef eller en indbygget type"
#: c-decl.c:3466
#, c-format
msgid "type defaults to `int' in declaration of `%s'"
msgstr "typen antages at være 'int' i erklæringen af '%s'"
#: c-decl.c:3495
#, c-format
msgid "both long and short specified for `%s'"
msgstr "både long og short er angivet for '%s'"
#: c-decl.c:3499 cp/decl.c:6950
#, c-format
msgid "long or short specified with char for `%s'"
msgstr "long eller short angivet samtidig med char for '%s'"
#: c-decl.c:3506 cp/decl.c:6954
#, c-format
msgid "long or short specified with floating type for `%s'"
msgstr "long eller short angivet samtidig med en kommatalstype for '%s'"
#: c-decl.c:3509
msgid "the only valid combination is `long double'"
msgstr "den eneste gyldige kombination er 'long double'"
#: c-decl.c:3515
#, c-format
msgid "both signed and unsigned specified for `%s'"
msgstr "både signed og unsigned er angivet for '%s'"
#: c-decl.c:3517 cp/decl.c:6943
#, c-format
msgid "long, short, signed or unsigned invalid for `%s'"
msgstr "long, short, signed og unsigned er ugyldige for '%s'"
#: c-decl.c:3523 cp/decl.c:6963
#, c-format
msgid "long, short, signed or unsigned used invalidly for `%s'"
msgstr "long, short, signed og unsigned er benyttet på ugyldig vis for '%s'"
#: c-decl.c:3541 cp/decl.c:6984
#, c-format
msgid "complex invalid for `%s'"
msgstr "complex ugyldig for '%s'"
#: c-decl.c:3583
msgid "ISO C90 does not support complex types"
msgstr "ISO C90 understøtter ikke komplekse typer"
#: c-decl.c:3595
msgid "ISO C does not support plain `complex' meaning `double complex'"
msgstr "ISO C understøtter ikke at blot 'complex' betyder 'double complex'"
#: c-decl.c:3601 c-decl.c:3613
msgid "ISO C does not support complex integer types"
msgstr "ISO C understøtter ikke komplekse heltalstyper"
#: c-decl.c:3643 c-decl.c:4104 cp/decl.c:7576
msgid "duplicate `const'"
msgstr "'const' optræder mere end én gang"
#: c-decl.c:3645 c-decl.c:4108 cp/decl.c:7580
msgid "duplicate `restrict'"
msgstr "'restrict' optræder mere end én gang"
#: c-decl.c:3647 c-decl.c:4106 cp/decl.c:7578
msgid "duplicate `volatile'"
msgstr "'volatile' optræder mere end én gang"
#: c-decl.c:3676 cp/decl.c:7147
#, c-format
msgid "multiple storage classes in declaration of `%s'"
msgstr "flere lagringsklasser optræder i erklæringen af '%s'"
#: c-decl.c:3686
msgid "function definition declared `auto'"
msgstr "'auto' er påhæftet funktionsdefinitionen"
#: c-decl.c:3688
msgid "function definition declared `register'"
msgstr "'register' er påhæftet funktionsdefinitionen"
#: c-decl.c:3690
msgid "function definition declared `typedef'"
msgstr "'typedef' er påhæftet funktionsdefinitionen"
#: c-decl.c:3692
msgid "function definition declared `__thread'"
msgstr "'__thread' er påhæftet funktionsdefinitionen"
#: c-decl.c:3705
#, c-format
msgid "storage class specified for structure field `%s'"
msgstr "lagringsklasse angivet for strukturfelt '%s'"
#: c-decl.c:3709 cp/decl.c:7192
#, c-format
msgid "storage class specified for parameter `%s'"
msgstr "lagringsklasse angivet for parameter '%s'"
#: c-decl.c:3712 cp/decl.c:7194
msgid "storage class specified for typename"
msgstr "lagringsklasse angivet for typenavn"
#: c-decl.c:3724 cp/decl.c:7209
#, c-format
msgid "`%s' initialized and declared `extern'"
msgstr "'%s' bliver tildelt en startværdi og er samtidig erklæret 'extern'"
#: c-decl.c:3726 cp/decl.c:7212
#, c-format
msgid "`%s' has both `extern' and initializer"
msgstr "'%s' er erklæret 'extern', men bliver tildelt en startværdi"
#: c-decl.c:3731
#, fuzzy, c-format
msgid "file-scope declaration of `%s' specifies `auto'"
msgstr "erklæring af '%s' på øverste niveau angiver 'auto'"
#: c-decl.c:3736 cp/decl.c:7216
#, c-format
msgid "nested function `%s' declared `extern'"
msgstr "indlejret funktion '%s' er erklæret 'extern'"
#: c-decl.c:3742 cp/decl.c:7226
#, c-format
msgid "function-scope `%s' implicitly auto and declared `__thread'"
msgstr "'%s' i funktionsvirkefelt underforstået auto og erklæret '__thread'"
#. Only the innermost declarator (making a parameter be of
#. array type which is converted to pointer type)
#. may have static or type qualifiers.
#: c-decl.c:3781 c-decl.c:3974
msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
msgstr "static eller typemodifikationer i ikke-parametertabelerklæring"
#: c-decl.c:3825
#, c-format
msgid "declaration of `%s' as array of voids"
msgstr "'%s' erklæret som en tabel af void"
#: c-decl.c:3831
#, c-format
msgid "declaration of `%s' as array of functions"
msgstr "'%s' erklæret som en tabel af funktioner"
#: c-decl.c:3836
msgid "invalid use of structure with flexible array member"
msgstr "ugyldig brug af struktur med fleksibelt tabelmedlem"
#: c-decl.c:3855
#, c-format
msgid "size of array `%s' has non-integer type"
msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er ikke af en heltalstype"
#: c-decl.c:3860
#, c-format
msgid "ISO C forbids zero-size array `%s'"
msgstr "ISO C forbyder tabellen '%s' med størrelsen nul"
#: c-decl.c:3867
#, c-format
msgid "size of array `%s' is negative"
msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er negativ"
#: c-decl.c:3880
#, c-format
msgid "ISO C90 forbids array `%s' whose size can't be evaluated"
msgstr "ISO C90 forbyder tabellen '%s' hvis størrelse ikke kan bestemmes"
#: c-decl.c:3883
#, c-format
msgid "ISO C90 forbids variable-size array `%s'"
msgstr "ISO C90 forbyder tabellen '%s' med variabel størrelse"
#: c-decl.c:3913 c-decl.c:4131 cp/decl.c:7755
#, c-format
msgid "size of array `%s' is too large"
msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er for stor"
#: c-decl.c:3939
msgid "ISO C90 does not support flexible array members"
msgstr "ISO C90 understøtter ikke fleksible tabelmedlemmer"
#: c-decl.c:3949
msgid "array type has incomplete element type"
msgstr "tabeltypen er af en ufuldstændig type"
#: c-decl.c:3994 cp/decl.c:7347
#, c-format
msgid "`%s' declared as function returning a function"
msgstr "'%s' er erklæret som en funktion der returnerer en funktion"
#: c-decl.c:3999 cp/decl.c:7352
#, c-format
msgid "`%s' declared as function returning an array"
msgstr "'%s' er erklæret som en funktion der returnerer en tabel"
#: c-decl.c:4027
msgid "ISO C forbids qualified void function return type"
msgstr "ISO C forbyder void funktionsreturtype med modifikationer"
#: c-decl.c:4031
msgid "type qualifiers ignored on function return type"
msgstr "typemodifikationer ignoreret i funktionsreturtypen"
#: c-decl.c:4060 c-decl.c:4146 c-decl.c:4270 c-decl.c:4356
msgid "ISO C forbids qualified function types"
msgstr "ISO C forbyder funktionsreturtype med modifikationer"
#: c-decl.c:4100 cp/decl.c:7572
msgid "invalid type modifier within pointer declarator"
msgstr "ugyldig typemodifikation i erklæring af henvisning"
#: c-decl.c:4181
msgid "ISO C forbids const or volatile function types"
msgstr "ISO C forbyder const eller volatile funktionstyper"
#: c-decl.c:4201 cp/decl.c:8036
#, c-format
msgid "variable or field `%s' declared void"
msgstr "variabel eller felt '%s' erklæret void"
#: c-decl.c:4234
msgid "attributes in parameter array declarator ignored"
msgstr "egenskaber i parametertabelerklæring ignoreret"
#: c-decl.c:4259
msgid "invalid type modifier within array declarator"
msgstr "ugyldig typemodifikation i tabelerklæring"
#: c-decl.c:4304
#, c-format
msgid "field `%s' declared as a function"
msgstr "feltet '%s' er erklæret som en funktion"
#: c-decl.c:4310
#, c-format
msgid "field `%s' has incomplete type"
msgstr "feltet '%s' er af en ufuldstændig type"
#: c-decl.c:4336 c-decl.c:4338 c-decl.c:4340 c-decl.c:4347
#, c-format
msgid "invalid storage class for function `%s'"
msgstr "ugyldig lagringsklasse for funktion '%s'"
#: c-decl.c:4362
msgid "`noreturn' function returns non-void value"
msgstr "en funktion uden returtype returnerer en ikke-tom værdi"
# at oversætte inline med et udsagnsord her bliver vist for tvetydigt
#: c-decl.c:4377
msgid "cannot inline function `main'"
msgstr "funktionen 'main' kan ikke være inline"
#: c-decl.c:4431
#, fuzzy
msgid "variable previously declared `static' redeclared `extern'"
msgstr "variabel eller felt '%s' erklæret void"
#: c-decl.c:4440
#, fuzzy
msgid "%Jvariable '%D' declared `inline'"
msgstr "variablen '%s' er erklæret 'inline'"
#. A mere warning is sure to result in improper semantics
#. at runtime. Don't bother to allow this to compile.
#: c-decl.c:4468 cp/decl.c:5903
msgid "thread-local storage not supported for this target"
msgstr "trådlokal lagring understøttes ikke på målarkitekturen"
#: c-decl.c:4529 c-decl.c:5495
msgid "function declaration isn't a prototype"
msgstr "funktionserklæringen er ikke en prototype"
#: c-decl.c:4535
msgid "parameter names (without types) in function declaration"
msgstr "parameternavne (uden typer) i funktionserklæringen"
#: c-decl.c:4563
#, c-format
msgid "parameter `%s' has incomplete type"
msgstr "parameteren '%s' er af en ufuldstændig type"
#: c-decl.c:4566
msgid "parameter has incomplete type"
msgstr "parameteren er af en ufuldstændig type"
#: c-decl.c:4615
#, fuzzy
msgid "\"void\" as only parameter may not be qualified"
msgstr "typedef-navn kan ikke klassemodificeres"
#: c-decl.c:4636
#, fuzzy
msgid "\"void\" must be the only parameter"
msgstr "ugyldig brug af skabelonstypeparameter"
#: c-decl.c:4653
#, fuzzy
msgid "%Jparameter \"%D\" has just a forward declaration"
msgstr "parameteren '%s' har kun en forhåndserklæring"
#. The first %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.
#: c-decl.c:4681
#, fuzzy, c-format
msgid "\"%s %s\" declared inside parameter list"
msgstr "'struct %s' erklæret inde i en parameterliste"
#. The %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.
#: c-decl.c:4685
#, fuzzy, c-format
msgid "anonymous %s declared inside parameter list"
msgstr "anonym struct erklæret inde i en parameterliste"
#: c-decl.c:4689
msgid "its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want"
msgstr "dens virkefelt er kun denne definition eller erklæring hvilket sandsynligvis ikke er hvad du ønsker."
#: c-decl.c:4774
#, c-format
msgid "redefinition of `union %s'"
msgstr "omdefinering af 'union %s'"
#: c-decl.c:4776
#, c-format
msgid "redefinition of `struct %s'"
msgstr "omdefinering af 'struct %s'"
#: c-decl.c:4844 cp/decl.c:3534
msgid "declaration does not declare anything"
msgstr "erklæring erklærer ikke noget"
#: c-decl.c:4889 c-decl.c:4905
#, fuzzy
msgid "%Jduplicate member '%D'"
msgstr "medlemmet '%D' optræder mere end én gang"
# engelsk original forkortet
#: c-decl.c:4939 c-decl.c:4942
#, c-format
msgid "%s defined inside parms"
msgstr "%s defineret inden i parameterliste"
#: c-decl.c:4940 c-decl.c:4943 c-decl.c:4954
msgid "union"
msgstr "union"
#: c-decl.c:4940 c-decl.c:4943
msgid "structure"
msgstr "struktur"
#: c-decl.c:4953
#, c-format
msgid "%s has no %s"
msgstr "%s har ingen %s"
#: c-decl.c:4954
msgid "struct"
msgstr "struct"
#: c-decl.c:4955
msgid "named members"
msgstr "navngivne medlemmer"
#: c-decl.c:4955
msgid "members"
msgstr "medlemmer"
#: c-decl.c:4994
#, c-format
msgid "nested redefinition of `%s'"
msgstr "indlejret omdefinering af '%s'"
#: c-decl.c:5015
#, fuzzy
msgid "%Jflexible array member in union"
msgstr "fleksibelt tabelmedlem i union"
#: c-decl.c:5020
#, fuzzy
msgid "%Jflexible array member not at end of struct"
msgstr "fleksibelt tabelmedlem ikke i slutningen af struktur"
#: c-decl.c:5025
#, fuzzy
msgid "%Jflexible array member in otherwise empty struct"
msgstr "fleksibelt tabelmedlem i ellers tom struktur"
#: c-decl.c:5032
#, fuzzy
msgid "%Jinvalid use of structure with flexible array member"
msgstr "ugyldig brug af struktur med fleksibelt tabelmedlem"
#: c-decl.c:5127
msgid "union cannot be made transparent"
msgstr "union kan ikke ikke gøres gennemsigtig"
#. This enum is a named one that has been declared already.
#: c-decl.c:5196
#, c-format
msgid "redeclaration of `enum %s'"
msgstr "omerklæring af 'enum %s'"
# original forkortet
#: c-decl.c:5227
msgid "enum defined inside parms"
msgstr "enum defineret inden i parameterliste"
#: c-decl.c:5260
msgid "enumeration values exceed range of largest integer"
msgstr "enum-værdier overstige rækkevidden af det største heltal"
#: c-decl.c:5363
#, c-format
msgid "enumerator value for `%s' not integer constant"
msgstr "enum-værdien for '%s' er ikke en heltalskonstant"
#: c-decl.c:5376
msgid "overflow in enumeration values"
msgstr "enum-værdier for store"
#: c-decl.c:5381
msgid "ISO C restricts enumerator values to range of `int'"
msgstr "ISO C begrænser enum-værdier til rækkevidden af 'int'"
#: c-decl.c:5457
msgid "return type is an incomplete type"
msgstr "returtypen er en ufuldstændig type"
#: c-decl.c:5465
msgid "return type defaults to `int'"
msgstr "returtypen antages at være 'int'"
#: c-decl.c:5501
#, fuzzy
msgid "%Jno previous prototype for '%D'"
msgstr "ingen tidligere prototype for '%s'"
#: c-decl.c:5507
#, fuzzy
msgid "%J'%D' was used with no prototype before its definition"
msgstr "'%s' blev brugt uden en prototype før dens definition"
#: c-decl.c:5514
#, fuzzy
msgid "%Jno previous declaration for '%D'"
msgstr "ingen tidligere erklæring af '%s'"
#: c-decl.c:5520
#, fuzzy
msgid "%J`%D' was used with no declaration before its definition"
msgstr "'%s' blev brugt uden en erklæring før dens definition"
#: c-decl.c:5556 c-decl.c:6062
#, fuzzy
msgid "%Jreturn type of '%D' is not `int'"
msgstr "returtypen til '%s' er ikke 'int'"
#: c-decl.c:5571
#, fuzzy
msgid "%Jfirst argument of '%D' should be `int'"
msgstr "den første parameter til '%s' skal være 'int'"
#: c-decl.c:5580
#, fuzzy
msgid "%Jsecond argument of '%D' should be 'char **'"
msgstr "den anden parameter til '%s' skal være 'char **'"
#: c-decl.c:5589
#, fuzzy
msgid "%Jthird argument of '%D' should probably be 'char **'"
msgstr "den tredje parameter til '%s' skal sandsynligvis være 'char **'"
#: c-decl.c:5599
#, fuzzy
msgid "%J'%D' takes only zero or two arguments"
msgstr "'%s' tager kun mod to eller ingen parametre"
#: c-decl.c:5602
#, fuzzy
msgid "%J'%D' is normally a non-static function"
msgstr "'%s' er normalt en ikke-statisk funktion"
#: c-decl.c:5658
msgid "%Jold-style parameter declarations in prototyped function definition"
msgstr ""
#: c-decl.c:5672
#, fuzzy
msgid "%Jparameter name omitted"
msgstr "parameternavn udeladt"
#: c-decl.c:5747
#, fuzzy
msgid "%Jparameter name missing from parameter list"
msgstr "parameternavn mangler fra parameterliste"
#: c-decl.c:5757
#, fuzzy
msgid "%J\"%D\" declared as a non-parameter"
msgstr "'%D' er erklæret som en ven"
#: c-decl.c:5762
#, fuzzy
msgid "%Jmultiple parameters named \"%D\""
msgstr "flere parametre ved navn '%s'"
#: c-decl.c:5770
#, fuzzy
msgid "%Jparameter \"%D\" declared void"
msgstr "parameteren '%D' erklæret void"
#: c-decl.c:5785 c-decl.c:5787
#, fuzzy
msgid "%Jtype of \"%D\" defaults to \"int\""
msgstr "typen til '%s' antages at være 'int'"
#: c-decl.c:5801
#, fuzzy
msgid "%Jparameter \"%D\" has incomplete type"
msgstr "parameteren er af en ufuldstændig type"
#: c-decl.c:5807
#, fuzzy
msgid "%Jdeclaration for parameter \"%D\" but no such parameter"
msgstr "erklæring af parameteren '%s', men ingen sådan parameter"
#: c-decl.c:5859
msgid "number of arguments doesn't match prototype"
msgstr "antallet af parametre passer ikke til prototypen"
#: c-decl.c:5860 c-decl.c:5891 c-decl.c:5898
#, fuzzy
msgid "%Hprototype declaration"
msgstr "tom erklæring"
#: c-decl.c:5889
#, fuzzy
msgid "promoted argument \"%D\" doesn't match prototype"
msgstr "den forfremmede parameter '%s' passer ikke til prototypen"
#: c-decl.c:5897
#, fuzzy
msgid "argument \"%D\" doesn't match prototype"
msgstr "parameteren '%s' passer ikke til prototypen"
#: c-decl.c:6094 cp/decl.c:10857
msgid "no return statement in function returning non-void"
msgstr "ingen return-sætning i en funktion der ikke returnerer void"
#: c-decl.c:6101
msgid "this function may return with or without a value"
msgstr "denne funktion kan returnere med eller uden en værdi"
#. If we get here, declarations have been used in a for loop without
#. the C99 for loop scope. This doesn't make much sense, so don't
#. allow it.
#: c-decl.c:6200
#, fuzzy
msgid "'for' loop initial declaration used outside C99 mode"
msgstr "begyndelseserklæring i 'for'-løkke benyttet uden for C99-tilstand"
#: c-decl.c:6224
#, fuzzy, c-format
msgid "'struct %s' declared in 'for' loop initial declaration"
msgstr "'struct %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
#: c-decl.c:6227
#, fuzzy, c-format
msgid "'union %s' declared in 'for' loop initial declaration"
msgstr "'union %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
#: c-decl.c:6230
#, fuzzy, c-format
msgid "'enum %s' declared in 'for' loop initial declaration"
msgstr "'enum %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
#: c-decl.c:6238
#, fuzzy
msgid "%Jdeclaration of non-variable '%D' in 'for' loop initial declaration"
msgstr "erklæring af '%s' der ikke er en variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
#: c-decl.c:6241
#, fuzzy
msgid "%Jdeclaration of static variable '%D' in 'for' loop initial declaration"
msgstr "erklæring af '%s' der er en statisk variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
#: c-decl.c:6244
#, fuzzy
msgid "%Jdeclaration of 'extern' variable '%D' in 'for' loop initial declaration"
msgstr "erklæring af '%s' der er en 'extern'-variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
#: c-decl.c:6557
#, fuzzy
msgid "%Jredefinition of global '%D'"
msgstr "omdefinering af '%s'"
#: c-decl.c:6558
#, fuzzy
msgid "%J'%D' previously defined here"
msgstr "'%#D' tidligere defineret her"
#: c-format.c:94 c-format.c:210
msgid "format string has invalid operand number"
msgstr "formateringsstrengen har et ugyldigt operandtal"
#: c-format.c:111
msgid "function does not return string type"
msgstr "funktionen returnerer ikke en strengtype"
#: c-format.c:140
msgid "format string arg not a string type"
msgstr "formateringsstrengsparameter er ikke af en strengtype"
#: c-format.c:190
msgid "unrecognized format specifier"
msgstr "ukendt formateringsanvisning"
#: c-format.c:203
#, c-format
msgid "`%s' is an unrecognized format function type"
msgstr "'%s' er en ukendt formateringsfunktionstype"
#: c-format.c:216
#, fuzzy
msgid "'...' has invalid operand number"
msgstr "formateringsstrengen har et ugyldigt operandtal"
#: c-format.c:224
msgid "format string arg follows the args to be formatted"
msgstr "formateringsstrengsparameter efterfølger parametrene der skal formateres"
# her er der tale om en signalering
#: c-format.c:565 c-format.c:589
msgid "` ' flag"
msgstr "' '-flag"
#: c-format.c:565 c-format.c:589
msgid "the ` ' printf flag"
msgstr "' '-printf-flaget"
#: c-format.c:566 c-format.c:590 c-format.c:627 c-format.c:683
msgid "`+' flag"
msgstr "'+'-flag"
#: c-format.c:566 c-format.c:590 c-format.c:627
msgid "the `+' printf flag"
msgstr "'+'-printf-flaget"
#: c-format.c:567 c-format.c:591 c-format.c:628 c-format.c:659
msgid "`#' flag"
msgstr "'#'-flag"
#: c-format.c:567 c-format.c:591 c-format.c:628
msgid "the `#' printf flag"
msgstr "'#'-printf-flaget"
#: c-format.c:568 c-format.c:592 c-format.c:657
msgid "`0' flag"
msgstr "'0'-flag"
#: c-format.c:568 c-format.c:592
msgid "the `0' printf flag"
msgstr "'0'-printf-flaget"
#: c-format.c:569 c-format.c:593 c-format.c:656 c-format.c:686
msgid "`-' flag"
msgstr "'-'-flag"
#: c-format.c:569 c-format.c:593
msgid "the `-' printf flag"
msgstr "'-'-printf-flaget"
#: c-format.c:570 c-format.c:640
msgid "`'' flag"
msgstr "'''-flag"
#: c-format.c:570
msgid "the `'' printf flag"
msgstr "'''-printf-flaget"
#: c-format.c:571 c-format.c:641
msgid "`I' flag"
msgstr "'I'-flag"
#: c-format.c:571
msgid "the `I' printf flag"
msgstr "'I'-printf-flaget"
#: c-format.c:572 c-format.c:594 c-format.c:638 c-format.c:660 c-format.c:687
#: c-format.c:1802
msgid "field width"
msgstr "feltbredde"
#: c-format.c:572 c-format.c:594
msgid "field width in printf format"
msgstr "feltbredde i printf-formatering"
#: c-format.c:573 c-format.c:595 c-format.c:618 c-format.c:629
msgid "precision"
msgstr "præcision"
#: c-format.c:573 c-format.c:595 c-format.c:618 c-format.c:629
msgid "precision in printf format"
msgstr "præcision i printf-formatering"
#: c-format.c:574 c-format.c:596 c-format.c:619 c-format.c:630 c-format.c:639
#: c-format.c:690
msgid "length modifier"
msgstr "længdetilpasning"
#: c-format.c:574 c-format.c:596 c-format.c:619 c-format.c:630
msgid "length modifier in printf format"
msgstr "længdetilpasning i printf-formatering"
#: c-format.c:636
msgid "assignment suppression"
msgstr "tildelingsundertrykkelse"
#: c-format.c:636
msgid "the assignment suppression scanf feature"
msgstr "den tildelingsundertrykkende scanf-facilitet"
#: c-format.c:637
msgid "`a' flag"
msgstr "'a'-flag"
#: c-format.c:637
msgid "the `a' scanf flag"
msgstr "'a'-scanf-flaget"
#: c-format.c:638
msgid "field width in scanf format"
msgstr "feltbredde i scanf-formatering"
#: c-format.c:639
msgid "length modifier in scanf format"
msgstr "længdetilpasning i scanf-formatering"
#: c-format.c:640
msgid "the `'' scanf flag"
msgstr "'''-scanf-flaget"
#: c-format.c:641
msgid "the `I' scanf flag"
msgstr "'I'-scanf-flaget"
#: c-format.c:655
msgid "`_' flag"
msgstr "'_'-flag"
#: c-format.c:655
msgid "the `_' strftime flag"
msgstr "'_'-strftime-flaget"
#: c-format.c:656
msgid "the `-' strftime flag"
msgstr "'-'-strftime-flaget"
#: c-format.c:657
msgid "the `0' strftime flag"
msgstr "'0'-strftime-flaget"
#: c-format.c:658 c-format.c:682
msgid "`^' flag"
msgstr "'^'-flag"
#: c-format.c:658
msgid "the `^' strftime flag"
msgstr "'^'-strftime-flaget"
#: c-format.c:659
msgid "the `#' strftime flag"
msgstr "'#'-strftime-flaget"
#: c-format.c:660
msgid "field width in strftime format"
msgstr "feltbredde i strftime-formatering"
#: c-format.c:661
msgid "`E' modifier"
msgstr "'E'-modifikation"
#: c-format.c:661
msgid "the `E' strftime modifier"
msgstr "'E'-strftime-modifikationen"
#: c-format.c:662
msgid "`O' modifier"
msgstr "'O'-modifikation"
#: c-format.c:662
msgid "the `O' strftime modifier"
msgstr "'O'-strftime-modifikationen"
#: c-format.c:663
msgid "the `O' modifier"
msgstr "'O'-modifikation"
#: c-format.c:681
msgid "fill character"
msgstr "udfyldningstegn"
#: c-format.c:681
msgid "fill character in strfmon format"
msgstr "udfyldningstegn i strfmon-formatering"
#: c-format.c:682
msgid "the `^' strfmon flag"
msgstr "'^'-strfmon-flaget"
#: c-format.c:683
msgid "the `+' strfmon flag"
msgstr "'+'-strfmon-flaget"
#: c-format.c:684
msgid "`(' flag"
msgstr "'('-flag"
#: c-format.c:684
msgid "the `(' strfmon flag"
msgstr "'('-strfmon-flaget"
#: c-format.c:685
msgid "`!' flag"
msgstr "'!'-flag"
#: c-format.c:685
msgid "the `!' strfmon flag"
msgstr "'!'-strfmon-flaget"
#: c-format.c:686
msgid "the `-' strfmon flag"
msgstr "'-'-strfmon-flaget"
#: c-format.c:687
msgid "field width in strfmon format"
msgstr "feltbredde i strfmon-formatering"
#: c-format.c:688
msgid "left precision"
msgstr "venstrepræcision"
#: c-format.c:688
msgid "left precision in strfmon format"
msgstr "venstrepræcision i strfmon-formatering"
#: c-format.c:689
msgid "right precision"
msgstr "højrepræcision"
#: c-format.c:689
msgid "right precision in strfmon format"
msgstr "højrepræcision i strfmon-formatering"
#: c-format.c:690
msgid "length modifier in strfmon format"
msgstr "længdemodifikation i strfmon-formatering"
#: c-format.c:1107
#, c-format
msgid "function might be possible candidate for `%s' format attribute"
msgstr "funktion er en mulig kandidat til '%s'-formateringsegenskab"
#: c-format.c:1223 c-format.c:1244 c-format.c:2212
msgid "missing $ operand number in format"
msgstr "manglende $-operandnummer i formatering"
#: c-format.c:1254
#, c-format
msgid "%s does not support %%n$ operand number formats"
msgstr "%s understøtter ikke %%n$-operandnummerformateringer"
#: c-format.c:1261
msgid "operand number out of range in format"
msgstr "operandnummer uden for det gyldige interval"
#: c-format.c:1284
#, c-format
msgid "format argument %d used more than once in %s format"
msgstr "formateringsparameter %d brugt mere end en gang i %s-formatering"
#: c-format.c:1331
#, c-format
msgid "format argument %d unused before used argument %d in $-style format"
msgstr "formateringsparameter %d ubenyttet før den brugte parameter %d i formatering med $"
#: c-format.c:1429
msgid "format not a string literal, format string not checked"
msgstr "formatering er ikke en strengkonstant, formateringsstrengen er ikke kontrolleret"
#: c-format.c:1443
msgid "format not a string literal and no format arguments"
msgstr "formatering er ikke en strengkonstant og der er ingen formateringsparametre"
#: c-format.c:1445
msgid "format not a string literal, argument types not checked"
msgstr "formatering er ikke en strengkonstant, parametertyper er ikke kontrolleret"
#: c-format.c:1458
msgid "too many arguments for format"
msgstr "for mange parametre til formatering"
#: c-format.c:1461
msgid "unused arguments in $-style format"
msgstr "ubenyttede parametre i formatering med $"
#: c-format.c:1464
#, c-format
msgid "zero-length %s format string"
msgstr "formateringsstreng %s med længden nul"
#: c-format.c:1468
msgid "format is a wide character string"
msgstr "formatering er en bredtegnsstreng"
#: c-format.c:1471
msgid "unterminated format string"
msgstr "uafsluttet formateringsstreng"
#: c-format.c:1681
msgid "embedded `\\0' in format"
msgstr "indlejret '\\0' i formatering"
#: c-format.c:1696
#, c-format
msgid "spurious trailing `%%' in format"
msgstr "mystisk afsluttende '%%' i formatering"
#: c-format.c:1735 c-format.c:1972
#, c-format
msgid "repeated %s in format"
msgstr "gentaget %s i formatering"
#: c-format.c:1748
msgid "missing fill character at end of strfmon format"
msgstr "mangler fyldtegn i slutningen af strfmon-formatering"
#: c-format.c:1787 c-format.c:1886 c-format.c:2166 c-format.c:2219
msgid "too few arguments for format"
msgstr "for få parametre til formatering"
#: c-format.c:1828
#, c-format
msgid "zero width in %s format"
msgstr "bredde på nul i %s-formatering"
#: c-format.c:1847
#, c-format
msgid "empty left precision in %s format"
msgstr "tom venstrepræcision i %s-formatering"
#: c-format.c:1901
msgid "field precision"
msgstr "feltpræcision"
#: c-format.c:1916
#, c-format
msgid "empty precision in %s format"
msgstr "tom præcision i %s-formatering"
#: c-format.c:1956
#, c-format
msgid "%s does not support the `%s' %s length modifier"
msgstr "%s understøtter ikke '%s' %s-længdemodifikationen"
#: c-format.c:2006
msgid "conversion lacks type at end of format"
msgstr "konvertering mangler type i slutningen af formatering"
#: c-format.c:2017
#, c-format
msgid "unknown conversion type character `%c' in format"
msgstr "ukendt konverteringstypetegn '%c' i formatering"
#: c-format.c:2020
#, c-format
msgid "unknown conversion type character 0x%x in format"
msgstr "ukendt konverteringstypetegn 0x%x i formatering"
#: c-format.c:2027
#, c-format
msgid "%s does not support the `%%%c' %s format"
msgstr "%s understøtter ikke '%%%c' %s-formateringen"
#: c-format.c:2043
#, c-format
msgid "%s used with `%%%c' %s format"
msgstr "%s brugt med '%%%c' %s-formatering"
#: c-format.c:2052
#, c-format
msgid "%s does not support %s"
msgstr "%s understøtter ikke %s"
#: c-format.c:2061
#, c-format
msgid "%s does not support %s with the `%%%c' %s format"
msgstr "%s understøtter ikke %s med '%%%c' %s-formateringen"
#: c-format.c:2094
#, c-format
msgid "%s ignored with %s and `%%%c' %s format"
msgstr "%s ignoreret med %s og '%%%c' %s-formatering"
#: c-format.c:2098
#, c-format
msgid "%s ignored with %s in %s format"
msgstr "%s ignoreret med %s i %s-formatering"
#: c-format.c:2104
#, c-format
msgid "use of %s and %s together with `%%%c' %s format"
msgstr "brug af %s og %s sammen med '%%%c' %s-formatering"
#: c-format.c:2108
#, c-format
msgid "use of %s and %s together in %s format"
msgstr "brug af %s og %s sammen i %s-formatering"
#: c-format.c:2127
#, c-format
msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year in some locales"
msgstr "'%%%c' giver kun de to sidste cifre af året under nogle regionalindstillinger"
#: c-format.c:2130
#, c-format
msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year"
msgstr "'%%%c' giver kun de to sidste cifre af året"
#. The end of the format string was reached.
#: c-format.c:2146
#, c-format
msgid "no closing `]' for `%%[' format"
msgstr "ingen afsluttende '[' til '%%['-formatering"
#: c-format.c:2159
#, c-format
msgid "use of `%s' length modifier with `%c' type character"
msgstr "brug af '%s'-længdemodifikation med '%c'-typetegn"
#: c-format.c:2180
#, c-format
msgid "%s does not support the `%%%s%c' %s format"
msgstr "%s understøtter ikke '%%%s%c' %s-formateringen"
#: c-format.c:2195
msgid "operand number specified with suppressed assignment"
msgstr "operandnummer angivet med undertrykt tildeling"
#: c-format.c:2197
msgid "operand number specified for format taking no argument"
msgstr "operandnummer angiver for formatering der ikke tager mod parametre"
#: c-format.c:2309
#, c-format
msgid "writing through null pointer (arg %d)"
msgstr "skrivning gennem nulhenvisning (parameter %d)"
#: c-format.c:2318
#, c-format
msgid "reading through null pointer (arg %d)"
msgstr "læsning gennem nulhenvisning (parameter %d)"
#: c-format.c:2338
#, c-format
msgid "writing into constant object (arg %d)"
msgstr "skrivning til konstant objekt (parameter %d)"
#: c-format.c:2348
#, c-format
msgid "extra type qualifiers in format argument (arg %d)"
msgstr "ekstra typemodifikationer i formateringsparameter (parameter %d)"
#: c-format.c:2355
#, c-format
msgid "format argument is not a pointer (arg %d)"
msgstr "formateringsparameter er ikke en henvisning (parameter %d)"
#: c-format.c:2357
#, c-format
msgid "format argument is not a pointer to a pointer (arg %d)"
msgstr "formateringsparameter er ikke en henvisning til en henvisning (parameter %d)"
#: c-format.c:2433
msgid "pointer"
msgstr "henvisning"
#: c-format.c:2435
msgid "different type"
msgstr "anden type"
#: c-format.c:2456
#, c-format
msgid "%s is not type %s (arg %d)"
msgstr "%s er ikke af typen %s (parameter %d)"
#: c-format.c:2459
#, c-format
msgid "%s format, %s arg (arg %d)"
msgstr "%s-formatering, %s-parameter (parameter %d)"
#: c-format.c:2704
msgid "args to be formatted is not '...'"
msgstr "parametrene der skal formateres, er ikke '...'"
#: c-format.c:2713
msgid "strftime formats cannot format arguments"
msgstr "strftime-formater kan ikke formatere parametre"
#: c-incpath.c:68
#, c-format
msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
msgstr "ignorerer mere end én angivelse af kataloget \"%s\"\n"
#: c-incpath.c:71
msgid " as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
msgstr " da det er et ikke-systemkatalog som dublerer et systemkatalog\n"
#: c-incpath.c:75
#, c-format
msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
msgstr "ignorerer det ikke-eksisterende katalog \"%s\"\n"
#: c-incpath.c:273
msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
msgstr "#include \"...\"-søgning begynder her:\n"
#: c-incpath.c:277
msgid "#include <...> search starts here:\n"
msgstr "#include <...>-søgning begynder her:\n"
#: c-incpath.c:282
msgid "End of search list.\n"
msgstr "Slut på søgningslisten.\n"
#: c-lex.c:240
msgid "badly nested C headers from preprocessor"
msgstr "ugyldigt indlejrede C-inkluderingsfiler fra præprocessoren"
#: c-lex.c:281
#, c-format
msgid "ignoring #pragma %s %s"
msgstr "ignorerer #pragma %s %s"
#. ... or not.
#: c-lex.c:385
#, fuzzy
msgid "%Hstray '@' in program"
msgstr "vildfaren '%c' i program"
#: c-lex.c:393
#, c-format
msgid "missing terminating %c character"
msgstr "manglende afsluttende '%c'-tegn"
#: c-lex.c:395
#, c-format
msgid "stray '%c' in program"
msgstr "vildfaren '%c' i program"
#: c-lex.c:397
#, c-format
msgid "stray '\\%o' in program"
msgstr "vildfaren '\\%o' i program"
#: c-lex.c:535
msgid "this decimal constant is unsigned only in ISO C90"
msgstr "denne kommatalskonstant er kun unsigned i ISO C90"
#: c-lex.c:538
msgid "this decimal constant would be unsigned in ISO C90"
msgstr "denne kommatalskonstant ville være unsigned i ISO C90"
#: c-lex.c:554
#, c-format
msgid "integer constant is too large for \"%s\" type"
msgstr "heltalskonstanten er for stor til typen '%s'"
#: c-lex.c:620
#, c-format
msgid "floating constant exceeds range of \"%s\""
msgstr "kommatalskonstant overskrider intervallet for '%s'"
#: c-lex.c:696
#, fuzzy
msgid "traditional C rejects string constant concatenation"
msgstr "traditionel C tillader ikke strengsammensætning"
#: c-objc-common.c:82
msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it is suppressed using -fno-inline"
msgstr ""
#: c-objc-common.c:92
msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it might not be bound within this unit of translation"
msgstr ""
#: c-objc-common.c:100
msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it uses attributes conflicting with inlining"
msgstr ""
#: c-objc-common.c:115
msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it has pending sizes"
msgstr ""
#: c-objc-common.c:128
msgid "%Jnested function '%F' can never be inlined because it has possibly saved pending sizes"
msgstr ""
#: c-opts.c:141
#, fuzzy, c-format
msgid "no class name specified with \"%s\""
msgstr "intet klassenavn angivet med '-%s'"
#: c-opts.c:145
#, fuzzy, c-format
msgid "assertion missing after \"%s\""
msgstr "et postulat mangler efter %s"
#: c-opts.c:150
#, fuzzy, c-format
msgid "macro name missing after \"%s\""
msgstr "et makronavn mangler efter %s"
#: c-opts.c:157
#, fuzzy, c-format
msgid "missing path after \"%s\""
msgstr "et mål mangler efter '-%s'"
#: c-opts.c:166
#, fuzzy, c-format
msgid "missing filename after \"%s\""
msgstr "et filnavn mangler efter '-%s'"
#: c-opts.c:171
#, fuzzy, c-format
msgid "missing makefile target after \"%s\""
msgstr "et mål mangler efter '-%s'"
#: c-opts.c:291
msgid "-I- specified twice"
msgstr "-I- er angivet to gange"
#: c-opts.c:692
#, c-format
msgid "switch \"%s\" is no longer supported"
msgstr "tilvalget '%s' understøttes ikke længere"
#: c-opts.c:812
#, fuzzy
msgid "-fhandle-exceptions has been renamed -fexceptions (and is now on by default)"
msgstr "-fhandle-exceptions er blevet omdøbt til -fexceptions (og er nu til som standard)"
#: c-opts.c:978
msgid "output filename specified twice"
msgstr "uddatafilnavnet er angivet to gange"
#: c-opts.c:1107
msgid "-Wformat-y2k ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-y2k ignoreret uden -Wformat"
#: c-opts.c:1109
msgid "-Wformat-extra-args ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-extra-args ignoreret uden -Wformat"
#: c-opts.c:1111
msgid "-Wformat-zero-length ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-zero-length ignoreret uden -Wformat"
#: c-opts.c:1113
msgid "-Wformat-nonliteral ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-nonliteral ignoreret uden -Wformat"
#: c-opts.c:1115
msgid "-Wformat-security ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-security ignoreret uden -Wformat"
#: c-opts.c:1117
msgid "-Wmissing-format-attribute ignored without -Wformat"
msgstr "-Wmissing-format-attribute ignoreret uden -Wformat"
#: c-opts.c:1131
#, fuzzy, c-format
msgid "opening output file %s: %m"
msgstr "åbner uddatafilen %s"
#: c-opts.c:1136
#, c-format
msgid "too many filenames given. Type %s --help for usage"
msgstr "for mange filnavne angivet - vejledning i brug kan fås med '%s --help'"
#: c-opts.c:1215
msgid "YYDEBUG not defined"
msgstr "YYDEBUG ikke defineret"
#: c-opts.c:1261
#, fuzzy, c-format
msgid "opening dependency file %s: %m"
msgstr "åbner afhængighedsfilen %s"
#: c-opts.c:1271
#, fuzzy, c-format
msgid "closing dependency file %s: %m"
msgstr "lukker afhængighedsfilen %s"
#: c-opts.c:1274
#, fuzzy, c-format
msgid "when writing output to %s: %m"
msgstr "ved skrivning af uddata til %s"
#: c-opts.c:1344
msgid "to generate dependencies you must specify either -M or -MM"
msgstr "for at generere afhængigheder skal du angive enten -M eller -MM"
#: c-opts.c:1404
msgid "<built-in>"
msgstr "<indbygget>"
#: c-opts.c:1419
msgid "<command line>"
msgstr "<kommandolinje>"
#: c-opts.c:1503
msgid "too late for # directive to set debug directory"
msgstr ""
#. Like YYERROR but do call yyerror.
#: c-parse.y:54 objc/objc-parse.y:54
msgid "syntax error"
msgstr "syntaksfejl"
#: /usr/share/bison/bison.simple:179
msgid "syntax error: cannot back up"
msgstr "syntaksfejl: kan ikke gå tilbage"
#: c-parse.y:320 objc/objc-parse.y:344
msgid "ISO C forbids an empty source file"
msgstr "ISO C forbyder en tom kildefil"
#: c-parse.y:349 c-typeck.c:6248 objc/objc-parse.y:374
msgid "argument of `asm' is not a constant string"
msgstr "parameteren til 'asm' er ikke en konstant streng"
#: c-parse.y:357 objc/objc-parse.y:382
msgid "ISO C forbids data definition with no type or storage class"
msgstr "ISO C forbyder definition af data uden angivelse af type eller lagringsklasse"
#: c-parse.y:359 objc/objc-parse.y:384
msgid "data definition has no type or storage class"
msgstr "definition af data uden angivelse af type eller lagringsklasse"
#: c-parse.y:372 objc/objc-parse.y:397
msgid "ISO C does not allow extra `;' outside of a function"
msgstr "ISO C tillader ikke ekstra ';' uden for funktioner"
#: c-parse.y:429 cppexp.c:1253
msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
msgstr "traditionel C tillader ikke operatoren unær plus"
#: c-parse.y:476 objc/objc-parse.y:501
msgid "`sizeof' applied to a bit-field"
msgstr "'sizeof' benyttet på et bitfelt"
#: c-parse.y:563 objc/objc-parse.y:588
msgid "ISO C forbids omitting the middle term of a ?: expression"
msgstr "ISO C forbyder udeladelse af den midterste del af et '?:'-udtryk"
#: c-parse.y:611 objc/objc-parse.y:636
#, fuzzy
msgid "ISO C90 forbids compound literals"
msgstr "ISO C89 forbyder sammensatte konstanter"
#: c-parse.y:625 objc/objc-parse.y:650
msgid "ISO C forbids braced-groups within expressions"
msgstr "ISO C forbyder sætningsblokke inden i udtryk"
#: c-parse.y:653 objc/objc-parse.y:678
msgid "first argument to __builtin_choose_expr not a constant"
msgstr "første parameter til '__builtin_choose_expr' skal være en konstant"
#: c-parse.y:696 objc/objc-parse.y:737
msgid "traditional C rejects ISO C style function definitions"
msgstr "traditionel C tillader ikke ISO C-functionsdefinitioner"
#: c-parse.y:699 c-parse.y:705 objc/objc-parse.y:740 objc/objc-parse.y:746
#, fuzzy
msgid "old-style parameter declaration"
msgstr "kan ikke bruge '::' i parametererklæring"
#: c-parse.y:967 c-parse.y:973 c-parse.y:979 c-parse.y:985 c-parse.y:1006
#: c-parse.y:1012 c-parse.y:1018 c-parse.y:1024 c-parse.y:1057 c-parse.y:1063
#: c-parse.y:1069 c-parse.y:1075 c-parse.y:1120 c-parse.y:1126 c-parse.y:1132
#: c-parse.y:1138 objc/objc-parse.y:1008 objc/objc-parse.y:1014
#: objc/objc-parse.y:1020 objc/objc-parse.y:1026 objc/objc-parse.y:1047
#: objc/objc-parse.y:1053 objc/objc-parse.y:1059 objc/objc-parse.y:1065
#: objc/objc-parse.y:1098 objc/objc-parse.y:1104 objc/objc-parse.y:1110
#: objc/objc-parse.y:1116 objc/objc-parse.y:1161 objc/objc-parse.y:1167
#: objc/objc-parse.y:1173 objc/objc-parse.y:1179
#, c-format
msgid "`%s' is not at beginning of declaration"
msgstr "'%s' er ikke ved begyndelsen af erklæringen"
#: c-parse.y:1300 objc/objc-parse.y:1350
#, fuzzy
msgid "`typeof' applied to a bit-field"
msgstr "'sizeof' benyttet på et bitfelt"
#: c-parse.y:1427 objc/objc-parse.y:1477
msgid "ISO C forbids empty initializer braces"
msgstr "ISO C forbyder tom startværdiblok"
#: c-parse.y:1441 objc/objc-parse.y:1491
#, fuzzy
msgid "ISO C90 forbids specifying subobject to initialize"
msgstr "ISO C89 forbyder angivelse af underobjekt til klargøring"
# RETMIG: hm, gad vide om dette er rigtigt
#: c-parse.y:1444 objc/objc-parse.y:1494
msgid "obsolete use of designated initializer without `='"
msgstr "forældet brug af udpeget startværdi uden '='"
#: c-parse.y:1448 objc/objc-parse.y:1498
msgid "obsolete use of designated initializer with `:'"
msgstr "forældet brug af udpeget startværdi med ':'"
#: c-parse.y:1475 objc/objc-parse.y:1525
msgid "ISO C forbids specifying range of elements to initialize"
msgstr "ISO C forbyder angivelse af interval af elementer til klargøring"
#: c-parse.y:1483 c-parse.y:1514 objc/objc-parse.y:1533 objc/objc-parse.y:1564
msgid "ISO C forbids nested functions"
msgstr "ISO C forbyder indlejrede funktioner"
#: c-parse.y:1691 objc/objc-parse.y:1743
msgid "ISO C forbids forward references to `enum' types"
msgstr "ISO C forbyder forhåndsreferencer til 'enum'-typer"
#: c-parse.y:1703 cp/parser.c:9339 objc/objc-parse.y:1755
msgid "comma at end of enumerator list"
msgstr "komma i slutningen af enum-liste"
#: c-parse.y:1723 objc/objc-parse.y:1775
msgid "no semicolon at end of struct or union"
msgstr "intet semikolon i slutningen af struct eller union"
#: c-parse.y:1732 objc/objc-parse.y:1784 objc/objc-parse.y:2847
msgid "extra semicolon in struct or union specified"
msgstr "ekstra semikolon angivet i struct eller union"
#: c-parse.y:1745 objc/objc-parse.y:1800
msgid "ISO C doesn't support unnamed structs/unions"
msgstr "ISO C understøtter ikke unavngivne struct/union-konstruktioner"
#: c-parse.y:1754 objc/objc-parse.y:1809
msgid "ISO C forbids member declarations with no members"
msgstr "ISO C forbyder medlemserklæringer uden medlemmer"
#: c-parse.y:1915 objc/objc-parse.y:1970
#, fuzzy
msgid "label at end of compound statement"
msgstr "forældet brug af etiket i slutningen af sammensat sætning"
#: c-parse.y:1934 objc/objc-parse.y:1989
#, fuzzy
msgid "ISO C90 forbids mixed declarations and code"
msgstr "ISO C89 forbyder blandede erklæringer og kode"
#: c-parse.y:2012 objc/objc-parse.y:2069
msgid "ISO C forbids label declarations"
msgstr "ISO C forbyder etiketerklæringer"
#: c-parse.y:2062 objc/objc-parse.y:2119
msgid "braced-group within expression allowed only inside a function"
msgstr "sætningsblokke i udtryk er kun tilladt inde i en funktion"
#: c-parse.y:2185 objc/objc-parse.y:2242
msgid "empty body in an else-statement"
msgstr "tom krop i en else-sætning"
#: c-parse.y:2193 objc/objc-parse.y:2250
#, fuzzy
msgid "%Hempty body in an if-statement"
msgstr "tom krop i en else-sætning"
#: c-parse.y:2273 cp/parser.c:6050 objc/objc-parse.y:2330
msgid "break statement not within loop or switch"
msgstr "break-sætning befinder sig ikke i en løkke- eller switch-konstruktion"
#: c-parse.y:2282 cp/parser.c:6061 objc/objc-parse.y:2339
msgid "continue statement not within a loop"
msgstr "continue-sætning befinder sig ikke i en løkke"
#: c-parse.y:2324 objc/objc-parse.y:2381
msgid "ISO C forbids `goto *expr;'"
msgstr "ISO C forbyder 'goto *udtryk;'"
#. Gcc used to allow this as an extension. However, it does
#. not work for all targets, and thus has been disabled.
#. Also, since func (...) and func () are indistinguishable,
#. it caused problems with the code in expand_builtin which
#. tries to verify that BUILT_IN_NEXT_ARG is being used
#. correctly.
#: c-parse.y:2441 objc/objc-parse.y:2549
msgid "ISO C requires a named argument before `...'"
msgstr "ISO C påkræver en navngiven parameter før '...'"
#: c-parse.y:2539 objc/objc-parse.y:2647
msgid "`...' in old-style identifier list"
msgstr "'...' i gammeldags liste af kaldenavne"
#: /usr/share/bison/bison.simple:795
msgid "parse error; also virtual memory exhausted"
msgstr "tolkningsfejl; desuden løbet tør for virtuel hukommelse"
#: /usr/share/bison/bison.simple:799
msgid "parse error"
msgstr "tolkningsfejl"
#: /usr/share/bison/bison.simple:924
msgid "parser stack overflow"
msgstr "overløb i tolkerens stak"
#: c-parse.y:2969 objc/objc-parse.y:3664
#, c-format
msgid "syntax error at '%s' token"
msgstr "syntaksfejl ved symbolet '%s'"
#: c-pch.c:125
#, fuzzy, c-format
msgid "can't create precompiled header %s: %m"
msgstr "kan ikke oprette kataloget %s"
#: c-pch.c:146
#, fuzzy, c-format
msgid "can't write to %s: %m"
msgstr "kan ikke skrive i uddatafil"
#: c-pch.c:152
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' is not a valid output file"
msgstr "\"%s\" er ikke et ugyldigt filnavn"
#: c-pch.c:181 c-pch.c:197 c-pch.c:209
#, fuzzy, c-format
msgid "can't write %s: %m"
msgstr "kan ikke oprette %s"
#: c-pch.c:187
#, fuzzy, c-format
msgid "can't seek in %s: %m"
msgstr "kan ikke genåbne %s"
#: c-pch.c:195 c-pch.c:240 c-pch.c:268 c-pch.c:273 c-pch.c:351
#, fuzzy, c-format
msgid "can't read %s: %m"
msgstr "kan ikke udfolde %s"
#: c-pch.c:253
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: not compatible with this GCC version"
msgstr "-march=%s er ikke forenelig med den valgte ABI"
#. It's a PCH for the wrong language.
#: c-pch.c:256
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: not for %s"
msgstr "%s understøtter ikke %s"
#. Not any kind of PCH.
#: c-pch.c:260
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: not a PCH file"
msgstr "%s: ikke en COFF-fil"
#: c-pch.c:279
#, c-format
msgid "%s: created on host `%.*s', but used on host `%s'"
msgstr ""
#: c-pch.c:289
#, c-format
msgid "%s: created for target `%.*s', but used for target `%s'"
msgstr ""
#: c-pch.c:302
#, c-format
msgid "%s: created by version `%.*s', but this is version `%s'"
msgstr ""
#: c-pch.c:313
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: created using different flags"
msgstr "'%s' omerklæret som en anden form for symbol"
#: c-pch.c:326
#, c-format
msgid "%s: created with -g%s, but used with -g%s"
msgstr ""
#: c-pch.c:340
#, c-format
msgid "%s: had text segment at different address"
msgstr ""
#: c-pch.c:357 cpperror.c:176 gcc.c:6554
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
#: c-pch.c:388
#, fuzzy
msgid "calling fdopen"
msgstr "fdopen"
#: c-pch.c:396 c-pch.c:408
#, fuzzy
msgid "reading"
msgstr "opretter %s"
#: c-pragma.c:106
msgid "#pragma pack (pop) encountered without matching #pragma pack (push, <n>)"
msgstr "'#pragma pack (pop)' mødt uden tilsvarende '#pragma pack (push, <n>)'"
#: c-pragma.c:124
#, c-format
msgid "#pragma pack(pop, %s) encountered without matching #pragma pack(push, %s, <n>)"
msgstr "'#pragma pack(pop, %s)' mødt uden tilsvarende '#pragma pack(push, %s, <n>)'"
#: c-pragma.c:144
msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
msgstr "#pragma pack(push[, id], <n>) understøttes ikke på målarkitekturen"
#: c-pragma.c:146
msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
msgstr "#pragma pack(pop[, id], <n>) understøttes ikke på målarkitekturen"
#: c-pragma.c:165
msgid "missing '(' after '#pragma pack' - ignored"
msgstr "manglende '(' efter '#pragma pack' - ignoreret"
#: c-pragma.c:178 c-pragma.c:228
msgid "malformed '#pragma pack' - ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma pack' - ignoreret"
#: c-pragma.c:183
msgid "malformed '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignoreret"
#: c-pragma.c:185
msgid "malformed '#pragma pack(pop[, id])' - ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma pack(pop[, id])' - ignoreret"
#: c-pragma.c:194
#, c-format
msgid "unknown action '%s' for '#pragma pack' - ignored"
msgstr "ukendt handling '%s' for '#pragma pack' - ignoreret"
#: c-pragma.c:231
msgid "junk at end of '#pragma pack'"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma pack'"
#: c-pragma.c:245
#, c-format
msgid "alignment must be a small power of two, not %d"
msgstr "justering skal være en lille potens af to, ikke %d"
#: c-pragma.c:278
#, fuzzy
msgid "%Japplying #pragma weak '%D' after first use results in unspecified behavior"
msgstr "anvendelse af #pragma weak '%s' efter første brug resulterer i ikke-defineret opførsel"
#: c-pragma.c:325 c-pragma.c:330
msgid "malformed #pragma weak, ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma weak' - ignoreret"
#: c-pragma.c:334
msgid "junk at end of #pragma weak"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma weak'"
#: c-pragma.c:367 c-pragma.c:372
msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma redefine_extname' - ignoreret"
#: c-pragma.c:377
msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma redefine_extname'"
#: c-pragma.c:385 c-pragma.c:463
msgid "#pragma redefine_extname conflicts with declaration"
msgstr "#pragma redefine_extname er i konflikt med erklæring"
#: c-pragma.c:414
msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma extern_prefix' - ignoreret"
#: c-pragma.c:419
msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma extern_prefix'"
#: c-pragma.c:450
msgid "asm declaration conflicts with previous rename"
msgstr "asm-erklæring er i konflikt med tidligere omdøbelse"
#: c-semantics.c:697
#, fuzzy
msgid "destructor needed for `%D'"
msgstr "destruktionsfunktion påkrævet til '%#D'"
#: c-semantics.c:698
msgid "where case label appears here"
msgstr "hvor case-etiket optræder her"
#: c-semantics.c:701
msgid "(enclose actions of previous case statements requiring destructors in their own scope.)"
msgstr "(indesluttede handlinger fra tidligere case-sætninger kræver destruktionsfunktioner i deres eget virkefelt)"
#: c-semantics.c:737 c-typeck.c:6270 cp/semantics.c:1070
#, c-format
msgid "%s qualifier ignored on asm"
msgstr "%s-modifikation ignoreret ved asm"
#: c-semantics.c:991
#, fuzzy
msgid "will never be executed"
msgstr "kald %2d aldrig udført\n"
#: c-typeck.c:123
#, c-format
msgid "`%s' has an incomplete type"
msgstr "'%s' er af en ufuldstændig type"
#: c-typeck.c:145 cp/call.c:2532
msgid "invalid use of void expression"
msgstr "ugyldig brug af void-udtryk"
#: c-typeck.c:153
msgid "invalid use of flexible array member"
msgstr "ugyldig brug af fleksibelt tabelmedlem"
#: c-typeck.c:159
msgid "invalid use of array with unspecified bounds"
msgstr "ugyldig brug af tabel uden angivne grænser"
#: c-typeck.c:167
#, c-format
msgid "invalid use of undefined type `%s %s'"
msgstr "ugyldig brug af en type '%s %s' der ikke er defineret"
#. If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.
#: c-typeck.c:171
#, c-format
msgid "invalid use of incomplete typedef `%s'"
msgstr "ugyldig brug af ufuldstændig typedef '%s'"
#: c-typeck.c:428 c-typeck.c:443
msgid "function types not truly compatible in ISO C"
msgstr "funktionstyper ikke er fuldt ud forenelige i ISO C"
#: c-typeck.c:625
msgid "types are not quite compatible"
msgstr "typer er ikke helt forenelige"
#: c-typeck.c:838
#, fuzzy
msgid "function return types not compatible due to `volatile'"
msgstr "en funktions returtype kan ikke være en funktion"
#: c-typeck.c:984 c-typeck.c:2176
msgid "arithmetic on pointer to an incomplete type"
msgstr "beregninger udført på en henvisning til en ufuldstændig type"
#: c-typeck.c:1357
#, c-format
msgid "%s has no member named `%s'"
msgstr "%s har intet medlem ved navn '%s'"
#: c-typeck.c:1393
#, c-format
msgid "request for member `%s' in something not a structure or union"
msgstr "forespørgsel efter medlemmet '%s' i noget der hverken er en union eller en struktur"
#: c-typeck.c:1422
msgid "dereferencing pointer to incomplete type"
msgstr "forsøg på at følge en henvisning til en variabel af en ufuldstændig type"
#: c-typeck.c:1426
msgid "dereferencing `void *' pointer"
msgstr "forsøg på at følge en 'void *'-henvisning"
#: c-typeck.c:1443 cp/typeck.c:2127
#, c-format
msgid "invalid type argument of `%s'"
msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"
#: c-typeck.c:1461 cp/typeck.c:2152
msgid "subscript missing in array reference"
msgstr "indeks mangler i tabelopslag"
#: c-typeck.c:1482 cp/typeck.c:2194
msgid "array subscript has type `char'"
msgstr "tabelindeks er af typen 'char'"
#: c-typeck.c:1490 c-typeck.c:1579 cp/typeck.c:2198 cp/typeck.c:2284
msgid "array subscript is not an integer"
msgstr "tabelindeks er ikke et heltal"
#: c-typeck.c:1523
msgid "ISO C forbids subscripting `register' array"
msgstr "ISO C forbyder opslag i 'register'-tabel"
#: c-typeck.c:1525
msgid "ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array"
msgstr "ISO C90 forbyder opslag i tabel der ikke er venstreværdi"
#: c-typeck.c:1558
msgid "subscript has type `char'"
msgstr "indeks er af typen 'char'"
#: c-typeck.c:1574 cp/typeck.c:2279
msgid "subscripted value is neither array nor pointer"
msgstr "værdien der er påført et indeks, er hverken en tabel eller en henvisningsvariabel"
#: c-typeck.c:1604
#, c-format
msgid "local declaration of `%s' hides instance variable"
msgstr "den lokale erklæring af funktionen '%s' skjuler instansvariabel"
#: c-typeck.c:1697
msgid "called object is not a function"
msgstr "det kaldte objekt er ikke en funktion"
#. This situation leads to run-time undefined behavior. We can't,
#. therefore, simply error unless we can prove that all possible
#. executions of the program must execute the code.
#: c-typeck.c:1729
#, fuzzy
msgid "function called through a non-compatible type"
msgstr "sizeof benyttet på en ufuldstændig type"
#: c-typeck.c:1787 c-typeck.c:4198 c-typeck.c:4200 c-typeck.c:4216
#: c-typeck.c:4237 c-typeck.c:5616
msgid "initializer element is not constant"
msgstr "startværdielement er ikke en konstant"
#: c-typeck.c:1838 cp/typeck.c:2567
msgid "too many arguments to function"
msgstr "for mange parametre til funktionen"
#: c-typeck.c:1859
#, c-format
msgid "type of formal parameter %d is incomplete"
msgstr "typen af den formelle parameter %d er ufuldstændig"
#: c-typeck.c:1872
#, c-format
msgid "%s as integer rather than floating due to prototype"
msgstr "%s som heltal i stedet for kommatal på grund af prototypen"
#: c-typeck.c:1875
#, c-format
msgid "%s as integer rather than complex due to prototype"
msgstr "%s som heltal i stedet for complex på grund af prototypen"
#: c-typeck.c:1878
#, c-format
msgid "%s as complex rather than floating due to prototype"
msgstr "%s som complex i stedet for kommatal på grund af prototypen"
#: c-typeck.c:1881
#, c-format
msgid "%s as floating rather than integer due to prototype"
msgstr "%s som kommatal i stedet for heltal på grund af prototypen"
#: c-typeck.c:1884
#, c-format
msgid "%s as complex rather than integer due to prototype"
msgstr "%s som complex i stedet for heltal på grund af prototypen"
#: c-typeck.c:1887
#, c-format
msgid "%s as floating rather than complex due to prototype"
msgstr "%s som kommatal i stedet for complex på grund af prototypen"
#: c-typeck.c:1897
#, c-format
msgid "%s as `float' rather than `double' due to prototype"
msgstr "%s som float i stedet for double på grund af prototypen"
#: c-typeck.c:1915
#, c-format
msgid "%s with different width due to prototype"
msgstr "%s med anderledes bredde på grund af prototypen"
#: c-typeck.c:1941
#, c-format
msgid "%s as unsigned due to prototype"
msgstr "%s som unsigned på grund af prototypen"
#: c-typeck.c:1943
#, c-format
msgid "%s as signed due to prototype"
msgstr "%s som signed på grund af prototypen"
#: c-typeck.c:1977 cp/typeck.c:2673
msgid "too few arguments to function"
msgstr "for få parametre til funktionen"
#: c-typeck.c:2017
msgid "suggest parentheses around + or - inside shift"
msgstr "foreslår paranteser omkring + eller - inden i skifteoperation"
#: c-typeck.c:2024
msgid "suggest parentheses around && within ||"
msgstr "foreslår paranteser omkring && inden i ||"
#: c-typeck.c:2033
msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of |"
msgstr "foreslår paranteser omkring beregning i operand til |"
#: c-typeck.c:2036
msgid "suggest parentheses around comparison in operand of |"
msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til |"
#: c-typeck.c:2045
msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of ^"
msgstr "foreslår paranteser omkring beregning i operand til ^"
#: c-typeck.c:2048
msgid "suggest parentheses around comparison in operand of ^"
msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til ^"
#: c-typeck.c:2055
msgid "suggest parentheses around + or - in operand of &"
msgstr "foreslår paranteser omkring + eller - i operand til &"
#: c-typeck.c:2058
msgid "suggest parentheses around comparison in operand of &"
msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til &"
#: c-typeck.c:2065
msgid "comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning"
msgstr "sammenligninger som 'x <= y <= z' følger ikke den matematiske betydning"
#: c-typeck.c:2128
msgid "pointer of type `void *' used in subtraction"
msgstr "henvisning af typen 'void *' benyttet i subtraktion"
#: c-typeck.c:2130
msgid "pointer to a function used in subtraction"
msgstr "henvisning til en funktion benyttet i subtraktion"
#: c-typeck.c:2224
msgid "wrong type argument to unary plus"
msgstr "forkert parametertype til unært plus"
#: c-typeck.c:2237
msgid "wrong type argument to unary minus"
msgstr "forkert parametertype til unært minus"
#: c-typeck.c:2254
msgid "ISO C does not support `~' for complex conjugation"
msgstr "ISO C understøtter ikke '~' til compleks-konjugering"
#: c-typeck.c:2260
msgid "wrong type argument to bit-complement"
msgstr "forkert parametertype til bitkomplement"
#: c-typeck.c:2268
msgid "wrong type argument to abs"
msgstr "forkert parametertype til abs"
#: c-typeck.c:2280
msgid "wrong type argument to conjugation"
msgstr "forkert parametertype til konjugation"
#: c-typeck.c:2294
msgid "wrong type argument to unary exclamation mark"
msgstr "forkert parametertype til unært udråbstegn"
#: c-typeck.c:2337
msgid "ISO C does not support `++' and `--' on complex types"
msgstr "ISO C understøtter ikke '++' og '--' for complex-typer"
# man kan ikke stikke en forøgelse (++) en type som parameter, 'type
# argument' skal opfattes på en anden måde
#: c-typeck.c:2352 c-typeck.c:2384
msgid "wrong type argument to increment"
msgstr "forkert parametertype til forøgelse"
#: c-typeck.c:2354 c-typeck.c:2386
msgid "wrong type argument to decrement"
msgstr "forkert parametertype til formindskelse"
#: c-typeck.c:2375
msgid "increment of pointer to unknown structure"
msgstr "forøgelse af henvisning til en ukendt struktur"
#: c-typeck.c:2377
msgid "decrement of pointer to unknown structure"
msgstr "formindskelse af henvisning til en ukendt struktur"
#: c-typeck.c:2502
msgid "invalid lvalue in unary `&'"
msgstr "ugyldig venstreværdi i unær '&'"
#: c-typeck.c:2534
#, c-format
msgid "attempt to take address of bit-field structure member `%s'"
msgstr "forsøg på at finde adressen af bitfeltstrukturmedlemmet '%s'"
#: c-typeck.c:2668
#, fuzzy
msgid "use of conditional expressions as lvalues is deprecated"
msgstr "ISO C forbyder brug af betingede udtryk som venstreværdier"
#: c-typeck.c:2671
#, fuzzy
msgid "use of compound expressions as lvalues is deprecated"
msgstr "ISO C forbyder brug af sammensatte udtryk som venstreværdier"
#: c-typeck.c:2674
#, fuzzy
msgid "use of cast expressions as lvalues is deprecated"
msgstr "ISO C forbyder brug af typeomtvingningsudtryk som venstreværdier"
# RETMIG: lettere klodset konstruktion
#: c-typeck.c:2689
#, c-format
msgid "%s of read-only member `%s'"
msgstr "%s af medlemmet '%s' der kun må læses"
#: c-typeck.c:2693
#, c-format
msgid "%s of read-only variable `%s'"
msgstr "%s af variablen '%s' der kun må læses"
#: c-typeck.c:2696
#, c-format
msgid "%s of read-only location"
msgstr "%s af placering der kun må læses"
#: c-typeck.c:2714
#, c-format
msgid "cannot take address of bit-field `%s'"
msgstr "kan ikke finde adressen af bitfeltet '%s'"
#: c-typeck.c:2742 treelang/treetree.c:946
#, c-format
msgid "global register variable `%s' used in nested function"
msgstr "global registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"
#: c-typeck.c:2746 treelang/treetree.c:950
#, c-format
msgid "register variable `%s' used in nested function"
msgstr "registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"
#: c-typeck.c:2753 treelang/treetree.c:957
#, c-format
msgid "address of global register variable `%s' requested"
msgstr "forespørgsel efter adressen af den globale registervariabel '%s'"
#: c-typeck.c:2765
msgid "cannot put object with volatile field into register"
msgstr "kan ikke anbringe et objekt med et volatile-felt i et register"
#: c-typeck.c:2769 treelang/treetree.c:962
#, c-format
msgid "address of register variable `%s' requested"
msgstr "forespørgsel efter adressen af registervariablen '%s'"
#: c-typeck.c:2854
msgid "signed and unsigned type in conditional expression"
msgstr "signed og unsigned type i betinget udtryk"
#: c-typeck.c:2861
msgid "ISO C forbids conditional expr with only one void side"
msgstr "ISO C forbyder betingede udtryk med kun én tom side"
#: c-typeck.c:2877 c-typeck.c:2884
msgid "ISO C forbids conditional expr between `void *' and function pointer"
msgstr "ISO C++ forbyder betinget udtryk mellem 'void *' og funktionshenvisning"
#: c-typeck.c:2890
msgid "pointer type mismatch in conditional expression"
msgstr "henvisningstyperne i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
#: c-typeck.c:2897 c-typeck.c:2907
msgid "pointer/integer type mismatch in conditional expression"
msgstr "henvisnings- og heltalstype i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
#: c-typeck.c:2921
msgid "type mismatch in conditional expression"
msgstr "typerne i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
#: c-typeck.c:2981
msgid "left-hand operand of comma expression has no effect"
msgstr "venstreoperanden til kommaudtrykket har ingen virkning"
#: c-typeck.c:3012
msgid "cast specifies array type"
msgstr "typetildelingen angiver en tabeltype"
#: c-typeck.c:3018
msgid "cast specifies function type"
msgstr "typetildelingen angiver en funktionstype"
#: c-typeck.c:3028
msgid "ISO C forbids casting nonscalar to the same type"
msgstr "ISO C forbyder omtvingelse af ikke-skalar til den samme type"
#: c-typeck.c:3046
msgid "ISO C forbids casts to union type"
msgstr "ISO C forbyder omtvingelse til uniontype"
#: c-typeck.c:3054
msgid "cast to union type from type not present in union"
msgstr "typetildeling til en uniontype fra en type der ikke findes i union'en"
#: c-typeck.c:3105
msgid "cast adds new qualifiers to function type"
msgstr "typeomtvingning tilføjer modifikationer til en funktionstype"
#. There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not
#. present in IN_TYPE.
#: c-typeck.c:3110
msgid "cast discards qualifiers from pointer target type"
msgstr "typeomtvingelse kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"
#: c-typeck.c:3125
msgid "cast increases required alignment of target type"
msgstr "typeomtvingelse forøger den påkrævne justering af måltypen"
#: c-typeck.c:3131 cp/typeck.c:4945
msgid "cast from pointer to integer of different size"
msgstr "typeomtvingelse fra henvisning til heltal af en anden størrelse"
#: c-typeck.c:3136
msgid "cast does not match function type"
msgstr "typeomtvingelse passer ikke til funktionstype"
#: c-typeck.c:3143 cp/typeck.c:4952
msgid "cast to pointer from integer of different size"
msgstr "typeomtvingelse fra heltal til henvisning af en anden størrelse"
#: c-typeck.c:3155
msgid "type-punning to incomplete type might break strict-aliasing rules"
msgstr "typeomtvingning af ufuldstændig type bryder muligvis strenge aliasregler"
#: c-typeck.c:3159
msgid "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules"
msgstr "følgning af en typeomtvunget henvisning vil bryde strenge aliasregler"
#: c-typeck.c:3170
#, fuzzy
msgid "ISO C forbids conversion of function pointer to object pointer type"
msgstr "ISO C forbyder sammenligning af 'void *' med funktionshenvisning"
#: c-typeck.c:3179
#, fuzzy
msgid "ISO C forbids conversion of object pointer to function pointer type"
msgstr "ISO C forbyder sammenligning af 'void *' med funktionshenvisning"
#. Now we have handled acceptable kinds of LHS that are not truly lvalues.
#. Reject anything strange now.
#: c-typeck.c:3337
msgid "invalid lvalue in assignment"
msgstr "ugyldig venstreværdi i tildeling"
#. Convert new value to destination type.
#: c-typeck.c:3346 c-typeck.c:3371 c-typeck.c:3388 cp/typeck.c:5064
#: cp/typeck.c:5211 cp/typeck.c:5226
msgid "assignment"
msgstr "tildeling"
#: c-typeck.c:3455
msgid "cannot pass rvalue to reference parameter"
msgstr "kan ikke videregive højreværdi til referenceparameter"
#: c-typeck.c:3564 c-typeck.c:3640
#, c-format
msgid "%s makes qualified function pointer from unqualified"
msgstr "%s opretter en funktionshenvisning med modifikationer fra én uden"
#: c-typeck.c:3568 c-typeck.c:3620
#, c-format
msgid "%s discards qualifiers from pointer target type"
msgstr "%s kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"
#: c-typeck.c:3574
msgid "ISO C prohibits argument conversion to union type"
msgstr "ISO C forbyder parameterkonvertering til uniontype"
#: c-typeck.c:3612
#, c-format
msgid "ISO C forbids %s between function pointer and `void *'"
msgstr "ISO C forbyder %s mellem funktionshenvisning og 'void *'"
#: c-typeck.c:3629
#, c-format
msgid "pointer targets in %s differ in signedness"
msgstr "fortegnene i henvisningsmål i %s er forskellige"
#: c-typeck.c:3645
#, c-format
msgid "%s from incompatible pointer type"
msgstr "%s fra en henvisningstype der ikke er forenelig med målets"
#: c-typeck.c:3651 c-typeck.c:4158 cp/typeck.c:1389
msgid "invalid use of non-lvalue array"
msgstr "ugyldig brug af en tabel der ikke kan optræde som en venstreværdi"
#: c-typeck.c:3665
#, c-format
msgid "%s makes pointer from integer without a cast"
msgstr "%s opretter en henvisningsvariabel ud fra et heltal uden en typeomtvingning"
#: c-typeck.c:3672
#, c-format
msgid "%s makes integer from pointer without a cast"
msgstr "%s opretter et heltal ud fra en henvisningsvariabel uden en typeomtvingning"
#: c-typeck.c:3686 c-typeck.c:3689
#, c-format
msgid "incompatible type for argument %d of `%s'"
msgstr "typen af den %d. parameter i '%s' passer ikke"
#: c-typeck.c:3693
#, c-format
msgid "incompatible type for argument %d of indirect function call"
msgstr "typen af den %d. parameter i det indirekte funktionskald passer ikke"
#: c-typeck.c:3697
#, c-format
msgid "incompatible types in %s"
msgstr "uforenelige typer i %s"
#. Function name is known; supply it.
#: c-typeck.c:3753
#, c-format
msgid "passing arg of `%s'"
msgstr "videregiver parameter til '%s'"
#. Function name unknown (call through ptr).
#: c-typeck.c:3762
msgid "passing arg of pointer to function"
msgstr "videregiver parameter af henvisning til funktion"
#. Function name is known; supply it.
#: c-typeck.c:3770
#, c-format
msgid "passing arg %d of `%s'"
msgstr "videregiver den %d. parameter til '%s'"
#. Function name unknown (call through ptr); just give arg number.
#: c-typeck.c:3779
#, c-format
msgid "passing arg %d of pointer to function"
msgstr "videregiver den %d. parameter af henvisning til funktion"
# 'automatic aggregate' betyder automatisk allokerede variabler, dvs.
# ganske almindelige lokale variabler (kan evt. erklæres med 'auto')
#: c-typeck.c:3836
msgid "traditional C rejects automatic aggregate initialization"
msgstr "traditionel C forbyder klargøring af auto-variabler af sammensatte typer"
#: c-typeck.c:4007 c-typeck.c:4022 c-typeck.c:4037
#, c-format
msgid "(near initialization for `%s')"
msgstr "(i nærheden af klargøringen af '%s')"
#: c-typeck.c:4086 cp/typeck2.c:560
msgid "char-array initialized from wide string"
msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"
#: c-typeck.c:4093 cp/typeck2.c:567
msgid "int-array initialized from non-wide string"
msgstr "int-tabel får tildelt startværdi fra en ikke-bred streng"
#: c-typeck.c:4111 cp/typeck2.c:582
msgid "initializer-string for array of chars is too long"
msgstr "startværdistrengen til char-tabellen er for lang"
#: c-typeck.c:4181
msgid "array initialized from non-constant array expression"
msgstr "tabel får tildelt en startværdi fra et tabeludtryk der ikke er konstant"
#: c-typeck.c:4232
msgid "initialization"
msgstr "klargøring"
#: c-typeck.c:4243 c-typeck.c:5621
msgid "initializer element is not computable at load time"
msgstr "startværdielement kan ikke beregnes ved indlæsningstidspunktet"
#: c-typeck.c:4258 cp/typeck2.c:659
msgid "invalid initializer"
msgstr "ugyldig startværdi"
#: c-typeck.c:4540 cp/decl.c:4484
#, fuzzy
msgid "opaque vector types cannot be initialized"
msgstr "objekt af typen '%T' med variabel størrelse må ikke tildeles en startværdi"
#: c-typeck.c:4734
msgid "extra brace group at end of initializer"
msgstr "overskydende krøllede paranteser ved slutningen af startværdien"
#: c-typeck.c:4754
msgid "missing braces around initializer"
msgstr "krøllede paranteser mangler omkring startværdien"
#: c-typeck.c:4814
msgid "braces around scalar initializer"
msgstr "krøllede paranteser omkring skalarstartværdi"
# RETMIG: eller er det fleksibel tabel-medlem
#: c-typeck.c:4865
msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem i en indlejret kontekst"
#: c-typeck.c:4867
msgid "initialization of a flexible array member"
msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem"
#: c-typeck.c:4898
msgid "missing initializer"
msgstr "manglende startværdi"
#: c-typeck.c:4920
msgid "empty scalar initializer"
msgstr "tom skalarstartværdi"
#: c-typeck.c:4925
msgid "extra elements in scalar initializer"
msgstr "overskydende elementer i skalarstarværdi"
#: c-typeck.c:5010
msgid "initialization designators may not nest"
msgstr "klargøringstegn må ikke indlejres"
#: c-typeck.c:5031 c-typeck.c:5099
msgid "array index in non-array initializer"
msgstr "tabelindeks i en startværdi der ikke er en tabel"
# RETMIG: record?
#: c-typeck.c:5036 c-typeck.c:5152
msgid "field name not in record or union initializer"
msgstr "feltnavn ikke i struktur- eller union-startværdi"
#: c-typeck.c:5095 c-typeck.c:5097
msgid "nonconstant array index in initializer"
msgstr "tabelindekset i startværdien er ikke en konstant"
#: c-typeck.c:5101 c-typeck.c:5104
msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
msgstr "tabelindeks i startværdi overskrider tabelgrænser"
#: c-typeck.c:5115
msgid "empty index range in initializer"
msgstr "tomt indeksinterval i startværdi"
#: c-typeck.c:5124
msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
msgstr "tabelindeksinterval i startværdi overskrider tabelgrænser"
#: c-typeck.c:5164
#, c-format
msgid "unknown field `%s' specified in initializer"
msgstr "ukendt felt '%s' angivet i startværdi"
#: c-typeck.c:5200 c-typeck.c:5221 c-typeck.c:5683
msgid "initialized field with side-effects overwritten"
msgstr "klargjort felt med bivirkninger overskrevet"
#: c-typeck.c:5891
msgid "excess elements in char array initializer"
msgstr "for mange elementer i char-tabelstartværdien"
#: c-typeck.c:5898 c-typeck.c:5944
msgid "excess elements in struct initializer"
msgstr "for mange elementer i struct-startværdi"
#: c-typeck.c:5959
msgid "non-static initialization of a flexible array member"
msgstr "ikke-statisk klargøring af fleksibelt tabelmedlem"
#: c-typeck.c:6026
msgid "excess elements in union initializer"
msgstr "for mange elementer i union-startværdi"
#: c-typeck.c:6047
msgid "traditional C rejects initialization of unions"
msgstr "traditionel C forbyder tildeling af startværdi til unioner"
#: c-typeck.c:6110
msgid "excess elements in array initializer"
msgstr "for mange elementer i tabelstartværdi"
#: c-typeck.c:6139
msgid "excess elements in vector initializer"
msgstr "for mange elementer i vektorstartværdi"
#: c-typeck.c:6161
msgid "excess elements in scalar initializer"
msgstr "for mange elementer i skalarstartværdi"
#: c-typeck.c:6263
msgid "asm template is not a string constant"
msgstr "asm-sætning er ikke en strengkonstant"
#: c-typeck.c:6295
msgid "invalid lvalue in asm statement"
msgstr "ugyldig venstreværdi i asm-sætning"
#: c-typeck.c:6367 cp/typeck.c:5902
msgid "modification by `asm'"
msgstr "ændring af 'asm'"
#: c-typeck.c:6385 cp/typeck.c:5986
msgid "function declared `noreturn' has a `return' statement"
msgstr "funktion der er erklæret 'noreturn' har en 'return'-sætning"
#: c-typeck.c:6392
msgid "`return' with no value, in function returning non-void"
msgstr "'return' uden nogen værdi i en funktion der ikke returnerer void"
#: c-typeck.c:6398
msgid "`return' with a value, in function returning void"
msgstr "'return' med en værdi i en funktion der returnerer void"
#: c-typeck.c:6402
msgid "return"
msgstr "returnering"
#: c-typeck.c:6454
msgid "function returns address of local variable"
msgstr "funktion returnerer adressen på en lokal variabel"
#: c-typeck.c:6509 cp/semantics.c:749
msgid "switch quantity not an integer"
msgstr "switch-størrelsen er ikke et heltal"
#: c-typeck.c:6519
msgid "`long' switch expression not converted to `int' in ISO C"
msgstr "'long'-udtryk i switch konverteres ikke til 'int' i ISO C"
#: c-typeck.c:6560 cp/parser.c:5560
msgid "case label not within a switch statement"
msgstr "case-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"
#: c-typeck.c:6562
msgid "`default' label not within a switch statement"
msgstr "'default'-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"
#: c-typeck.c:6714 c-typeck.c:6748
msgid "division by zero"
msgstr "division med nul"
#: c-typeck.c:6793 cp/typeck.c:2953
msgid "right shift count is negative"
msgstr "højreskiftsantal er negativ"
#: c-typeck.c:6800 cp/typeck.c:2959
msgid "right shift count >= width of type"
msgstr "højreskiftsantal er større end bredden af typen"
#: c-typeck.c:6821 cp/typeck.c:2978
msgid "left shift count is negative"
msgstr "venstreskiftsantal er negativ"
#: c-typeck.c:6824 cp/typeck.c:2980
msgid "left shift count >= width of type"
msgstr "venstreskiftsantal er større end bredden af typen"
#: c-typeck.c:6845
msgid "shift count is negative"
msgstr "skifteantal er negativ"
#: c-typeck.c:6847
msgid "shift count >= width of type"
msgstr "skifteantal er større end bredden af typen"
#: c-typeck.c:6864 cp/typeck.c:3015
msgid "comparing floating point with == or != is unsafe"
msgstr "sammenligning af kommatal med == eller != er ikke sikkert"
#: c-typeck.c:6888 c-typeck.c:6894
msgid "ISO C forbids comparison of `void *' with function pointer"
msgstr "ISO C forbyder sammenligning af 'void *' med funktionshenvisning"
#: c-typeck.c:6897 c-typeck.c:6937 c-typeck.c:6965
msgid "comparison of distinct pointer types lacks a cast"
msgstr "sammenligning med forskellige henvisningstyper mangler en typeomtvingelse"
#: c-typeck.c:6911 c-typeck.c:6916 c-typeck.c:6985 c-typeck.c:6990
msgid "comparison between pointer and integer"
msgstr "sammenligning mellem henvisningsvariabel og heltal"
#: c-typeck.c:6932 c-typeck.c:6960
msgid "ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions"
msgstr "ISO C forbyder ordnede sammenligninger af henvisninger til funktioner"
#: c-typeck.c:6957
msgid "comparison of complete and incomplete pointers"
msgstr "sammenligning mellem en fuldstændig og ufuldstændig henvisning"
#: c-typeck.c:6973 c-typeck.c:6980
msgid "ordered comparison of pointer with integer zero"
msgstr "ordnet sammenligning af henvisning med heltallet nul"
#: c-typeck.c:7004 cp/typeck.c:3151
msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
msgstr "uordnet sammenligning af ikke-kommatalsparameter"
#: c-typeck.c:7214
msgid "comparison between signed and unsigned"
msgstr "sammenligning mellem signed og unsigned"
#: c-typeck.c:7260 cp/typeck.c:3398
msgid "comparison of promoted ~unsigned with constant"
msgstr "sammenligning af forfremmet ~unsigned med konstant"
#: c-typeck.c:7268 cp/typeck.c:3406
msgid "comparison of promoted ~unsigned with unsigned"
msgstr "sammenligning af forfremmet ~unsigned med unsigned"
#: calls.c:1838
#, fuzzy
msgid "%Jinlining failed in call to '%F'"
msgstr "indlejring mislykkedes i kald til '%s'"
#: calls.c:1839 calls.c:2211 tree-inline.c:1339 tree-inline.c:1346
msgid "called from here"
msgstr "kaldt herfra"
#: calls.c:2210
#, fuzzy
msgid "%Jcan't inline call to '%F'"
msgstr "kan ikke indlejre kald til '%s'"
#: calls.c:2219
msgid "ignoring return value of `%D', declared with attribute warn_unused_result"
msgstr ""
#: calls.c:2232
msgid "ignoring return value of function declared with attribute warn_unused_result"
msgstr ""
#: calls.c:2242
msgid "function call has aggregate value"
msgstr "funktionskald har en sammensat værdi"
#: cfg.c:835
#, c-format
msgid "bb %d on wrong place"
msgstr "basisblok %d ved et forkerte sted"
#: cfg.c:841
#, c-format
msgid "prev_bb of %d should be %d, not %d"
msgstr "prev_bb for %d bør være %d, ikke %d"
#: cfg.c:857
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Wrong count of block %i %i"
msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt antal af blok %i %i"
#: cfg.c:863
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Wrong frequency of block %i %i"
msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt frekvens af blok %i %i"
#: cfg.c:871
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Duplicate edge %i->%i"
msgstr "verify_flow_info: Dobbelt kant %i->%i"
#: cfg.c:877
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Wrong probability of edge %i->%i %i"
msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt sandsynlighed for kant %i->%i %i"
#: cfg.c:883
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Wrong count of edge %i->%i %i"
msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt antal for kant %i->%i %i"
#: cfg.c:895
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Basic block %d succ edge is corrupted"
msgstr "verify_flow_info: Efterfølgende kant til basisblok %d er ødelagt"
#: cfg.c:909 cfgrtl.c:1971
#, c-format
msgid "Wrong amount of branch edges after unconditional jump %i"
msgstr "Forkert antal forgreningskanter efter ubetinget spring %i"
#: cfg.c:917
#, c-format
msgid "basic block %d pred edge is corrupted"
msgstr "foregående kant til basisblok %d er ødelagt"
#: cfg.c:943
#, c-format
msgid "basic block %i edge lists are corrupted"
msgstr "kantlister til basisblok %i er ødelagt"
#: cfg.c:955
msgid "verify_flow_info failed"
msgstr "verify_flow_info mislykkedes"
#: cfgloop.c:1134
#, c-format
msgid "Size of loop %d should be %d, not %d."
msgstr "Størrelsen af løkke %d burde være %d, ikke %d."
#: cfgloop.c:1153
#, c-format
msgid "Bb %d do not belong to loop %d."
msgstr "Basisblok %d hører ikke til løkke %d."
#: cfgloop.c:1171
#, c-format
msgid "Loop %d's header does not have exactly 2 entries."
msgstr "Løkke %d's hoved har ikke præcis 2 elementer."
#: cfgloop.c:1179
#, c-format
msgid "Loop %d's latch does not have exactly 1 successor."
msgstr "Løkke %d's ende har ikke præcis 1 efterfølger."
#: cfgloop.c:1184
#, c-format
msgid "Loop %d's latch does not have header as successor."
msgstr "Løkke %d's ende har ikke hoved som efterfølger."
#: cfgloop.c:1189
#, c-format
msgid "Loop %d's latch does not belong directly to it."
msgstr "Løkke %d's ende tilhører ikke direkte løkken."
#: cfgloop.c:1195
#, c-format
msgid "Loop %d's header does not belong directly to it."
msgstr "Løkke %d's hoved tilhører ikke direkte løkken."
#: cfgloop.c:1201
#, fuzzy, c-format
msgid "Loop %d's latch is marked as part of irreducible region."
msgstr "Løkke %d's ende tilhører ikke direkte løkken."
#: cfgloop.c:1231
#, c-format
msgid "Basic block %d should be marked irreducible."
msgstr ""
#: cfgloop.c:1237
#, c-format
msgid "Basic block %d should not be marked irreducible."
msgstr ""
#: cfgloop.c:1245
#, c-format
msgid "Edge from %d to %d should be marked irreducible."
msgstr ""
#: cfgloop.c:1252
#, c-format
msgid "Edge from %d to %d should not be marked irreducible."
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1877
#, c-format
msgid "end insn %d for block %d not found in the insn stream"
msgstr "slutinstruktion %d for blok %d ikke fundet i instruktionsstrømmen"
#: cfgrtl.c:1891
#, c-format
msgid "insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)"
msgstr "instruktion %d er i flere basisblokke (%d og %d)"
#: cfgrtl.c:1903
#, c-format
msgid "head insn %d for block %d not found in the insn stream"
msgstr "hovedinstruktion %d for blok %d ikke fundet i instruktionsstrømmen"
#: cfgrtl.c:1925
#, fuzzy
msgid "verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %wi %i"
msgstr "verify_flow_info: REG_BR_PROB passer ikke til konf. %i %i"
#: cfgrtl.c:1953
#, c-format
msgid "Missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i"
msgstr "Mangler REG_EH_REGION-note i slutningen af basisblok %i"
#: cfgrtl.c:1961
#, c-format
msgid "Too many outgoing branch edges from bb %i"
msgstr "For mange udgående forgreningskanter fra basisblok %i"
#: cfgrtl.c:1966
#, c-format
msgid "Fallthru edge after unconditional jump %i"
msgstr "Fald gennem-kant efter ubetinget spring %i"
#: cfgrtl.c:1977
#, c-format
msgid "Wrong amount of branch edges after conditional jump %i"
msgstr "Forkert antal forgreningskanter efter betinget spring %i"
#: cfgrtl.c:1982
#, c-format
msgid "Call edges for non-call insn in bb %i"
msgstr "Kaldekanter for ikke-kaldsinstruktion i basisblok %i"
#: cfgrtl.c:1991
#, c-format
msgid "Abnormal edges for no purpose in bb %i"
msgstr "Unormale kanter uden noget formål i basisblok %i"
#: cfgrtl.c:2001
#, c-format
msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL"
msgstr "instruktion %d inden i basisblok %d, men block_for_insn er NULL"
#: cfgrtl.c:2005
#, c-format
msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i"
msgstr "instruktion %d inden i basisblok %d, men block_for_insn er %i"
#: cfgrtl.c:2019 cfgrtl.c:2029
#, c-format
msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d"
msgstr "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK mangler for blok %d"
#: cfgrtl.c:2042
#, c-format
msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d"
msgstr "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d i midten af basisblok %d"
#: cfgrtl.c:2052
#, c-format
msgid "in basic block %d:"
msgstr "i basisblok %d:"
#: cfgrtl.c:2053
msgid "flow control insn inside a basic block"
msgstr "strømkontrolinstruktion inden i en basisblok"
#: cfgrtl.c:2099
#, c-format
msgid "missing barrier after block %i"
msgstr "manglende barriere efter blok %i"
#: cfgrtl.c:2112
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i"
msgstr "verify_flow_info: Ukorrekte blokke til fald-gennem %i->%i"
#: cfgrtl.c:2127
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i"
msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt fald-gennem %i->%i"
#: cfgrtl.c:2129
msgid "wrong insn in the fallthru edge"
msgstr "forkert instruktion i fald-gennem-kant"
#: cfgrtl.c:2146
#, fuzzy
msgid "basic blocks not laid down consecutively"
msgstr "basisblokkene er ikke nummeret i rækkefølge"
#: cfgrtl.c:2171
msgid "insn outside basic block"
msgstr "instruktion uden for basisblok"
#: cfgrtl.c:2179
msgid "return not followed by barrier"
msgstr "returnering følges ikke af barriere"
#: cfgrtl.c:2186
#, c-format
msgid "number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)"
msgstr "antallet af basisbloknoter i instruktionskæden (%d) != n_basic_blocks (%d)"
#: cgraph.c:161
#, fuzzy
msgid "function body not available"
msgstr "funktion kan ikke indbygges"
#: cgraph.c:163 cgraphunit.c:341
#, fuzzy
msgid "redefined extern inline functions are not considered for inlining"
msgstr "Advar når en inline funktion ikke kan indbygges"
#: cgraph.c:166 cgraphunit.c:346
#, fuzzy
msgid "function not considered for inlining"
msgstr "funktion kan ikke indbygges"
#: cgraph.c:168 cgraphunit.c:344
#, fuzzy
msgid "function not inlinable"
msgstr "funktion kan ikke indbygges"
#: cgraph.c:485
msgid "%D renamed after being referenced in assembly"
msgstr ""
#: cgraphunit.c:1046
msgid "--param large-function-growth limit reached"
msgstr ""
#: cgraphunit.c:1059
msgid "--param large-function-growth limit reached while inlining the caller"
msgstr ""
#: cgraphunit.c:1124
msgid "--param max-inline-insns-single limit reached"
msgstr ""
#: cgraphunit.c:1148
msgid "--param max-inline-insns-single limit reached after inlining into the callee"
msgstr ""
#: cgraphunit.c:1225
msgid "--param inline-unit-growth limit reached"
msgstr ""
#: cgraphunit.c:1297 cgraphunit.c:1441
msgid "recursive inlining"
msgstr ""
#: collect2.c:406
msgid "internal error"
msgstr "intern fejl"
#: collect2.c:894
msgid "no arguments"
msgstr "ingen parametre"
#: collect2.c:1226 collect2.c:1374 collect2.c:1409
#, c-format
msgid "fopen %s"
msgstr "fopen %s"
#: collect2.c:1229 collect2.c:1379 collect2.c:1412
#, c-format
msgid "fclose %s"
msgstr "fclose %s"
#: collect2.c:1238
#, c-format
msgid "collect2 version %s"
msgstr "collect2 version %s"
#: collect2.c:1328
#, c-format
msgid "%d constructor(s) found\n"
msgstr "%d konstruktionsfunktion(er) fundet\n"
#: collect2.c:1329
#, c-format
msgid "%d destructor(s) found\n"
msgstr "%d destruktionsfunktion(er) fundet\n"
#: collect2.c:1330
#, c-format
msgid "%d frame table(s) found\n"
msgstr "%d rammetabel(ler) fundet\n"
#: collect2.c:1472
#, c-format
msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
msgstr "%s afsluttet af signal %d [%s]%s"
#: collect2.c:1490
#, c-format
msgid "%s returned %d exit status"
msgstr "%s returnerede afslutningskoden %d"
#: collect2.c:1515
#, c-format
msgid "[cannot find %s]"
msgstr "[kan ikke finde %s]"
#: collect2.c:1530
#, c-format
msgid "cannot find `%s'"
msgstr "kan ikke finde '%s'"
#: collect2.c:1541 collect2.c:1544
#, c-format
msgid "redirecting stdout: %s"
msgstr "omdirigerer standard-ud: %s"
#: collect2.c:1583
#, c-format
msgid "[Leaving %s]\n"
msgstr "[Efterlader %s]\n"
#: collect2.c:1803
#, c-format
msgid ""
"\n"
"write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
msgstr ""
"\n"
"write_c_file - uddatanavnet er %s, præfikset er %s\n"
#: collect2.c:2007
msgid "cannot find `nm'"
msgstr "kan ikke finde 'nm'"
#: collect2.c:2017 collect2.c:2446
msgid "pipe"
msgstr "pipe"
#: collect2.c:2021 collect2.c:2450
msgid "fdopen"
msgstr "fdopen"
#: collect2.c:2047 collect2.c:2476
#, c-format
msgid "dup2 %d 1"
msgstr "dup2 %d 1"
#: collect2.c:2050 collect2.c:2053 collect2.c:2066 collect2.c:2479
#: collect2.c:2482 collect2.c:2495
#, c-format
msgid "close %d"
msgstr "close %d"
#: collect2.c:2056 collect2.c:2485
#, c-format
msgid "execv %s"
msgstr "fejl under kørsel (vha. execv) af %s"
#: collect2.c:2110
#, c-format
msgid "init function found in object %s"
msgstr "klargøringsfunktion fundet i objekt %s"
#: collect2.c:2118
#, c-format
msgid "fini function found in object %s"
msgstr "afslutningsfunktion fundet i objekt %s"
#: collect2.c:2141 collect2.c:2534
msgid "fclose"
msgstr "fclose"
#: collect2.c:2183
#, c-format
msgid "unable to open file '%s'"
msgstr "kunne ikke åbne filen '%s'"
#: collect2.c:2185
#, c-format
msgid "unable to stat file '%s'"
msgstr "kunne ikke få fat i oplysninger om filen '%s'"
#: collect2.c:2191
#, c-format
msgid "unable to mmap file '%s'"
msgstr "kunne ikke indlæse filen '%s'"
#: collect2.c:2337
msgid "not found\n"
msgstr "ikke fundet\n"
#: collect2.c:2339 collect2.c:2513
#, c-format
msgid "dynamic dependency %s not found"
msgstr "dynamisk afhængighed %s ikke fundet"
#: collect2.c:2358
#, c-format