blob: ea7bcbfa31a7cd5ca4d8c966e5752de450d01044 [file] [log] [blame]
# Swedish translation for the GNU CC.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Dennis Björklund <db@zigo.dhs.org>, 2000, 2001, 2002.
#
# Kom ihåg att i svenskan så använder vi "" för citat
# och inte '' som det är i originaluttrycken.
#
# Jag har gjort en liten ordlista över uttryck som kan finnas i
# översättningen
#
# http://www.zigo.dhs.org/~dennis/gcc/
#
# Denna lista är inte komplett men är det någon som vill hjälpa till
# att översätta gcc och har åsikter om hur dessa uttryck skall skrivas
# så ta kontakt så kan vi uppdatera den.
#
# Det mesta av övdersättningen som finns nu kommer från tiden
# innan version 3.0 av gcc. Dessvärre så fungerade aldrig gcc
# med översättningar korrekt då, så den kom inte till användning.
# Jag har överfört de gamla strängarna till dagens version (3.2)
# så det finns en början, men det är mycket kvar. Men vill någon hjälpa
# till så vore det jättebra. Jag kommer översätta en bit då och då
# i mån av tid, men det är en stor fil med komplicerade uttryck så
# det tar en stund att bli klar.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcc 3.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-01 11:41-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2002-08-26 12:58+0200\n"
"Last-Translator: Dennis Björklund <db@zigo.dhs.org>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
#: attribs.c:178
#, c-format
msgid "`%s' attribute directive ignored"
msgstr "attributet \"%s\" ignorerat"
#: attribs.c:186
#, c-format
msgid "wrong number of arguments specified for `%s' attribute"
msgstr "fel antal argument angett för attributet `%s'"
#: attribs.c:203
#, c-format
msgid "`%s' attribute does not apply to types"
msgstr "attributet \"%s\" är inte applicerbart på typer"
#: attribs.c:249
#, c-format
msgid "`%s' attribute only applies to function types"
msgstr "attributet \"%s\" fungerar bara på funktionstyper"
#: attribs.c:416 c-common.c:4307 c-common.c:4326 c-common.c:4344
#: c-common.c:4371 c-common.c:4390 c-common.c:4413 c-common.c:4436
#: c-common.c:4462 c-common.c:4496 c-common.c:4540 c-common.c:4568
#: c-common.c:4596 c-common.c:4615 c-common.c:4870 c-common.c:4892
#: c-common.c:4927 c-common.c:4994 c-common.c:5040 c-common.c:5098
#: c-common.c:5129 c-common.c:5475 c-common.c:5498 c-common.c:5537
#: config/arm/arm.c:2281 config/arm/arm.c:2308 config/avr/avr.c:4539
#: config/h8300/h8300.c:4284 config/h8300/h8300.c:4307 config/i386/i386.c:1620
#: config/i386/i386.c:15397 config/i386/winnt.c:86 config/ia64/ia64.c:1057
#: config/ip2k/ip2k.c:3151
#, c-format
msgid "`%s' attribute ignored"
msgstr "attributet `%s' ignorerat"
#: builtins.c:318
msgid "offset outside bounds of constant string"
msgstr "index till en konstant sträng pekar utanför dess gränser"
#: builtins.c:786
msgid "second arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
msgstr "andra argumentet till \"__builtin_prefetch\" måste vara en konstant"
#: builtins.c:793
msgid "invalid second arg to __builtin_prefetch; using zero"
msgstr "ogiltigt andra argument till __builtin_prefetch; använder noll"
#: builtins.c:800
msgid "third arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
msgstr "tredje argumentet till \"__builtin_prefetch\" måste vara en konstant"
#: builtins.c:807
msgid "invalid third arg to __builtin_prefetch; using zero"
msgstr "ogiltigt tredje argument till __builtin_prefetch; använder noll"
#: builtins.c:3828
msgid "argument of `__builtin_args_info' must be constant"
msgstr "argumentet till \"__builtin_args_info\" måste vara konstant"
#: builtins.c:3834
msgid "argument of `__builtin_args_info' out of range"
msgstr "argument till \"__builtin_args_info\" är utanför sitt intervall"
#: builtins.c:3840
msgid "missing argument in `__builtin_args_info'"
msgstr "argument saknas till \"__builtin_args_info\""
#: builtins.c:3856
msgid "`va_start' used in function with fixed args"
msgstr "\"va_start\" används i en funktion med fixt antal parametrar"
#: builtins.c:3875
msgid "second parameter of `va_start' not last named argument"
msgstr "andra parametern till \"va_start\" var inte det sista namngivna argumentet"
#. Evidently an out of date version of <stdarg.h>; can't validate
#. va_start's second argument, but can still work as intended.
#: builtins.c:3880
msgid "`__builtin_next_arg' called without an argument"
msgstr "\"__builtin_next_arg\" anropad utan argument"
#: builtins.c:3969
msgid "too many arguments to function `va_start'"
msgstr "För många argument till funktionen \"va_start\""
#: builtins.c:4091
msgid "first argument to `va_arg' not of type `va_list'"
msgstr "första argumentet till \"va_arg\" är inte av typen \"va_list\""
#. Unfortunately, this is merely undefined, rather than a constraint
#. violation, so we cannot make this an error. If this call is never
#. executed, the program is still strictly conforming.
#: builtins.c:4123
#, c-format
msgid "`%s' is promoted to `%s' when passed through `...'"
msgstr "\"%s\" konverteras till \"%s\" när det skickas via \"...\""
#: builtins.c:4128
#, c-format
msgid "(so you should pass `%s' not `%s' to `va_arg')"
msgstr "(alltså skall du skicka \"%s\" och inte \"%s\" till \"va_arg\")"
#. We can, however, treat "undefined" any way we please.
#. Call abort to encourage the user to fix the program.
#: builtins.c:4134 c-typeck.c:1733
msgid "if this code is reached, the program will abort"
msgstr ""
#: builtins.c:4241
msgid "invalid arg to `__builtin_frame_address'"
msgstr "ogiltigt argument till \"__builtin_frame_address\""
#: builtins.c:4243
msgid "invalid arg to `__builtin_return_address'"
msgstr "ogiltigt argument till \"__builtin_return_address\""
#: builtins.c:4257
msgid "unsupported arg to `__builtin_frame_address'"
msgstr "Icke supportat argument till \"__builtin_frame_address\""
#: builtins.c:4259
msgid "unsupported arg to `__builtin_return_address'"
msgstr "Icke supportat argument till \"__builtin_return_address\""
#: builtins.c:4419
msgid "second arg to `__builtin_expect' must be a constant"
msgstr "andra argumentet till \"__builtin_expect\" måste vara en konstant"
#: builtins.c:5360
msgid "__builtin_longjmp second argument must be 1"
msgstr "andra argumentet till __builtin_longjmp måste vara 1"
#: builtins.c:5458
#, c-format
msgid "built-in function `%s' not currently supported"
msgstr "inbyggd funktion \"%s\" stöds inte för närvarande"
#: builtins.c:5598
#, fuzzy
msgid "target format does not support infinity"
msgstr "målprocessorn stödjer inte THUMB-instruktioner"
#: c-common.c:917
msgid "%Hsuggest explicit braces to avoid ambiguous `else'"
msgstr ""
#: c-common.c:1141
#, fuzzy
msgid "%J'%D' is not defined outside of function scope"
msgstr "\"%s\" är inte definierad utanför funktions-scope"
#: c-common.c:1161
#, c-format
msgid "string length `%d' is greater than the length `%d' ISO C%d compilers are required to support"
msgstr "stränglängden \"%d\" är större än den minsta längden \"%d\" som ISO C%d kompilatorer behöver stödja"
#: c-common.c:1201
msgid "overflow in constant expression"
msgstr "spill i konstant uttryck"
#: c-common.c:1221
msgid "integer overflow in expression"
msgstr "heltalsspill i uttryck"
#: c-common.c:1230
msgid "floating point overflow in expression"
msgstr "flyttalsspill i uttryck"
#: c-common.c:1236
#, fuzzy
msgid "vector overflow in expression"
msgstr "heltalsspill i uttryck"
#. This detects cases like converting -129 or 256 to unsigned char.
#: c-common.c:1258
msgid "large integer implicitly truncated to unsigned type"
msgstr "stort heltal implicit trunkerat till unsigned typ"
#: c-common.c:1260
msgid "negative integer implicitly converted to unsigned type"
msgstr "negativt heltal implicit konverterat till unsigned typ"
#: c-common.c:1306
msgid "overflow in implicit constant conversion"
msgstr "spill i implicit constant konvertering"
#: c-common.c:1442
#, c-format
msgid "operation on `%s' may be undefined"
msgstr "operation på \"%s\" kan vara odefinierad"
#: c-common.c:1726
msgid "expression statement has incomplete type"
msgstr "uttryckssats har inkomplett typ"
#: c-common.c:1758
msgid "case label does not reduce to an integer constant"
msgstr "case-etikett reducerar inte till en heltalskonstant"
#: c-common.c:2088
msgid "invalid truth-value expression"
msgstr "ogiltigt sanningsvärdeuttryck"
#: c-common.c:2139
#, c-format
msgid "invalid operands to binary %s"
msgstr "ogiltiga operander till binär %s"
#: c-common.c:2373
msgid "comparison is always false due to limited range of data type"
msgstr "jämförelsen är alltid falsk på grund av begränsat intervall för datatypen"
#: c-common.c:2375
msgid "comparison is always true due to limited range of data type"
msgstr "jämförelsen är alltid sann på grund av begränsat intervall för datatypen"
#: c-common.c:2445
msgid "comparison of unsigned expression >= 0 is always true"
msgstr "jämförelse med unsigned-uttryck >= 0 är alltid sant"
#: c-common.c:2454
msgid "comparison of unsigned expression < 0 is always false"
msgstr "jämförelse med unsigned-uttryck < 0 är alltid falskt"
#: c-common.c:2499
msgid "pointer of type `void *' used in arithmetic"
msgstr "pekare av typen \"void *\" använd med aritmetik"
#: c-common.c:2505
msgid "pointer to a function used in arithmetic"
msgstr "pekare till funktion använd med aritmetik"
#: c-common.c:2511
msgid "pointer to member function used in arithmetic"
msgstr "pekare till medlemsfunktion använd med aritmetik"
#: c-common.c:2600 f/com.c:14734
msgid "struct type value used where scalar is required"
msgstr "struct-värde använt där skalär krävs"
#: c-common.c:2604 f/com.c:14738
msgid "union type value used where scalar is required"
msgstr "union-värde använt där skalär krävs"
#: c-common.c:2608 f/com.c:14742
msgid "array type value used where scalar is required"
msgstr "fält-värde använd där skalär krävs"
#. Common Ada/Pascal programmer's mistake. We always warn
#. about this since it is so bad.
#: c-common.c:2645
msgid "the address of `%D', will always evaluate as `true'"
msgstr ""
#: c-common.c:2739 f/com.c:14874
msgid "suggest parentheses around assignment used as truth value"
msgstr "föreslår parenteser runt tilldelning som används som sanningsvärde"
#: c-common.c:2785 c-common.c:2825
msgid "invalid use of `restrict'"
msgstr "ogiltigt användande av \"restrict\""
#: c-common.c:2935
#, fuzzy
msgid "invalid application of `sizeof' to a function type"
msgstr "ISO C++ förbjuder användning av \"sizeof\" på funktioner"
#: c-common.c:2945
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid application of `%s' to a void type"
msgstr "ogiltig operation på oinstansierad typ"
#: c-common.c:2951
#, fuzzy
msgid "invalid application of `%s' to incomplete type `%T' "
msgstr "sizeof applicerat på en inkomplett typ"
#: c-common.c:2992
msgid "`__alignof' applied to a bit-field"
msgstr ""
#: c-common.c:3484
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot disable built-in function `%s'"
msgstr "döljer inbyggd funktion \"%s\""
#: c-common.c:3645 c-typeck.c:1974
#, c-format
msgid "too few arguments to function `%s'"
msgstr "för få argument till funktionen \"%s\""
#: c-common.c:3651 c-typeck.c:1835
#, c-format
msgid "too many arguments to function `%s'"
msgstr "för många argument till funktionen \"%s\""
#: c-common.c:3670
#, fuzzy, c-format
msgid "non-floating-point argument to function `%s'"
msgstr "för många argument till funktionen \"%s\""
#: c-common.c:3897
msgid "pointers are not permitted as case values"
msgstr "pekare är inte tillåtna case-värden"
#: c-common.c:3901
#, fuzzy
msgid "range expressions in switch statements are non-standard"
msgstr "ISO C förbjuder intervalluttryck i switch-satser"
#: c-common.c:3930
msgid "empty range specified"
msgstr "tomt intervall angivet"
#: c-common.c:3981
msgid "duplicate (or overlapping) case value"
msgstr "dubbla (eller överlappand) case-värden"
#: c-common.c:3982
#, fuzzy
msgid "%Jthis is the first entry overlapping that value"
msgstr "detta är det första fallet som överlappar det värdet"
#: c-common.c:3986
msgid "duplicate case value"
msgstr "upprepat case-värde"
#: c-common.c:3987
#, fuzzy
msgid "%Jpreviously used here"
msgstr "tidigare använd här"
#: c-common.c:3991
msgid "multiple default labels in one switch"
msgstr "flera default-etiketter i en switch"
#: c-common.c:3992
#, fuzzy
msgid "%Jthis is the first default label"
msgstr "detta är den första default-etiketten"
#: c-common.c:4017
#, fuzzy
msgid "taking the address of a label is non-standard"
msgstr "ISO C++ förbjuder att man tar adressen till funktionen \"::main\""
#: c-common.c:4063
msgid "%Hignoring return value of `%D', declared with attribute warn_unused_result"
msgstr ""
#: c-common.c:4068
msgid "%Hignoring return value of function declared with attribute warn_unused_result"
msgstr ""
#: c-common.c:4649
#, c-format
msgid "unknown machine mode `%s'"
msgstr "okänt maskinläge `%s'"
#: c-common.c:4652
#, c-format
msgid "no data type for mode `%s'"
msgstr "ingen datatyp för läge `%s'"
#: c-common.c:4656
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid pointer mode `%s'"
msgstr "ogiltig operand för %V"
#: c-common.c:4663 c-common.c:5226
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to emulate '%s'"
msgstr "kan inte öppna fil \"%s\""
#: c-common.c:4707
#, fuzzy
msgid "%Jsection attribute cannot be specified for local variables"
msgstr "attributet \"section\" kan inte anges för lokala variabler"
#: c-common.c:4718
#, fuzzy
msgid "%Jsection of '%D' conflicts with previous declaration"
msgstr "sektion \"%s\" står i konflikt med tidigare deklaration"
#: c-common.c:4727
#, fuzzy
msgid "%Jsection attribute not allowed for '%D'"
msgstr "attributet \"section\" är inte tillåten för \"%s\""
#: c-common.c:4733
#, fuzzy
msgid "%Jsection attributes are not supported for this target"
msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
#: c-common.c:4771
msgid "requested alignment is not a constant"
msgstr "efterfrågad minnesjustering är inte konstant"
#: c-common.c:4776
msgid "requested alignment is not a power of 2"
msgstr "efterrågad minnesjustering är inte en potens av 2"
#: c-common.c:4781
msgid "requested alignment is too large"
msgstr "efterfrågad minnesjustering är för stor"
#: c-common.c:4807
#, fuzzy
msgid "%Jalignment may not be specified for '%D'"
msgstr "minnesjustering kan inte anges för \"%s\""
#: c-common.c:4845
#, fuzzy
msgid "%J'%D' defined both normally and as an alias"
msgstr "\"%s\" är definierad både normalt och som ett alias"
#: c-common.c:4855
msgid "alias arg not a string"
msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
#: c-common.c:4898
#, fuzzy
msgid "visibility arg not a string"
msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
#: c-common.c:4911
msgid "visibility arg must be one of \"default\", \"hidden\", \"protected\" or \"internal\""
msgstr ""
#: c-common.c:4937
#, fuzzy
msgid "tls_model arg not a string"
msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
#: c-common.c:4946
msgid "tls_model arg must be one of \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" or \"global-dynamic\""
msgstr ""
#: c-common.c:4968 c-common.c:5014
#, fuzzy
msgid "%J'%E' attribute applies only to functions"
msgstr "attributet \"%s\" fungerar bara på funktioner"
#: c-common.c:4973 c-common.c:5019
#, fuzzy
msgid "%Jcan't set '%E' attribute after definition"
msgstr "kan inte sätta attributet \"%s\" efter definitionen"
#: c-common.c:5095
#, c-format
msgid "`%s' attribute ignored for `%s'"
msgstr "attributet `%s' ignorerat för \"%s\""
#: c-common.c:5158
#, c-format
msgid "invalid vector type for attribute `%s'"
msgstr "ogiltigt vektortype för attribut \"%s\""
#: c-common.c:5182 c-common.c:5214
msgid "no vector mode with the size and type specified could be found"
msgstr ""
#: c-common.c:5316
#, fuzzy
msgid "nonnull attribute without arguments on a non-prototype"
msgstr "antalet argument matchar inte prototypen"
#: c-common.c:5331
#, fuzzy, c-format
msgid "nonnull argument has invalid operand number (arg %lu)"
msgstr "formatsträng har ett ogiltigt antal operander"
#: c-common.c:5350
#, c-format
msgid "nonnull argument with out-of-range operand number (arg %lu, operand %lu)"
msgstr ""
#: c-common.c:5358
#, c-format
msgid "nonnull argument references non-pointer operand (arg %lu, operand %lu)"
msgstr ""
#: c-common.c:5438
#, c-format
msgid "null argument where non-null required (arg %lu)"
msgstr ""
#: c-common.c:5509
#, fuzzy
msgid "cleanup arg not an identifier"
msgstr "predikat måste vara en identifierare"
#: c-common.c:5516
#, fuzzy
msgid "cleanup arg not a function"
msgstr "anropat objekt är inte en funktion"
#: c-common.c:5877
#, c-format
msgid "%s at end of input"
msgstr "%s vid slutet av indatan"
#: c-common.c:5883
#, c-format
msgid "%s before %s'%c'"
msgstr "%s före %s'%c'"
#: c-common.c:5885
#, c-format
msgid "%s before %s'\\x%x'"
msgstr "%s före %s'\\x%x'"
#: c-common.c:5889
#, c-format
msgid "%s before string constant"
msgstr "%s före strängkonstant"
#: c-common.c:5891
#, c-format
msgid "%s before numeric constant"
msgstr "%s före numerisk konstant"
#: c-common.c:5893
#, c-format
msgid "%s before \"%s\""
msgstr "%s före \"%s\""
#: c-common.c:5895
#, c-format
msgid "%s before '%s' token"
msgstr "%s före symbolen '%s'"
#. Use `%s' to print the string in case there are any escape
#. characters in the message.
#: c-common.c:5897 c-typeck.c:2612 c-typeck.c:4004 c-typeck.c:4019
#: c-typeck.c:4034 final.c:2776 final.c:2778 gcc.c:4581 rtl-error.c:109
#: toplev.c:1357 config/cris/cris.c:552 cp/parser.c:1848 cp/typeck.c:4155
#: java/expr.c:356 java/verify.c:1456 java/verify.c:1457 java/verify.c:1472
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#: c-convert.c:82 c-typeck.c:1211 c-typeck.c:3444 cp/typeck.c:1363
#: cp/typeck.c:5708 treelang/tree-convert.c:79
msgid "void value not ignored as it ought to be"
msgstr "värdet av typen void ignoreras inte vilket bör göras"
#: c-convert.c:114 java/typeck.c:148 treelang/tree-convert.c:105
msgid "conversion to non-scalar type requested"
msgstr "konvertering till icke-skalär typ begärd"
#: c-decl.c:371
#, fuzzy
msgid "%Jarray '%D' assumed to have one element"
msgstr "fält \"%s\" antas ha ett element"
#: c-decl.c:580
#, fuzzy
msgid "%Jlabel `%D' used but not defined"
msgstr "etikett \"%s\" använd men inte definierad"
#: c-decl.c:586
#, fuzzy
msgid "%Jlabel `%D' defined but not used"
msgstr "etikett \"%s\" definierad men inte använd"
#: c-decl.c:588
#, fuzzy
msgid "%Jlabel `%D' declared but not defined"
msgstr "etikett \"%s\" använd men inte definierad"
#: c-decl.c:613
#, fuzzy
msgid "%Junused variable `%D'"
msgstr "oanvänd variabel \"%s\""
#: c-decl.c:821
#, fuzzy
msgid "a parameter list with an ellipsis can't match an empty parameter name list declaration"
msgstr "En parameterlista med ellips kan inte matcha en tom namnlistdeklaration."
#: c-decl.c:828
#, fuzzy
msgid "an argument type that has a default promotion can't match an empty parameter name list declaration"
msgstr "En parameterlista med ellips kan inte matcha en tom namnlistdeklaration."
#: c-decl.c:864
msgid "%Jprototype for '%D' declares more arguments than previous old-style definition"
msgstr ""
#: c-decl.c:870
msgid "%Jprototype for '%D' declares fewer arguments than previous old-style definition"
msgstr ""
#: c-decl.c:879
msgid "%Jprototype for '%D' declares arg %d with incompatible type"
msgstr ""
#. If we get here, no errors were found, but do issue a warning
#. for this poor-style construct.
#: c-decl.c:891
#, fuzzy
msgid "%Jprototype for '%D' follows non-prototype definition"
msgstr "icke-prototypdefinition here"
#: c-decl.c:906
#, fuzzy
msgid "%Jprevious definition of '%D' was here"
msgstr "\"%s\" definierades tidigare här"
#: c-decl.c:908
#, fuzzy
msgid "%Jprevious implicit declaration of '%D' was here"
msgstr "tidigare implicit deklaration av \"%s\""
#: c-decl.c:910
#, fuzzy
msgid "%Jprevious declaration of '%D' was here"
msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
#: c-decl.c:945
#, fuzzy
msgid "%J'%D' redeclared as different kind of symbol"
msgstr "\"%s\" omdeklarerad som en annan sorts symbol"
#: c-decl.c:950
#, fuzzy
msgid "%Jbuilt-in function '%D' declared as non-function"
msgstr "inbyggd funktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
#: c-decl.c:953 c-decl.c:1045
#, fuzzy
msgid "%Jshadowing built-in function '%D'"
msgstr "döljer inbyggd funktion \"%s\""
#. If types don't match for a built-in, throw away the
#. built-in. No point in calling locate_old_decl here, it
#. won't print anything.
#: c-decl.c:974
#, fuzzy
msgid "%Jconflicting types for built-in function '%D'"
msgstr "motstridiga typer på inbyggd funktion \"%s\""
#: c-decl.c:998 c-decl.c:1006
#, fuzzy
msgid "%Jconflicting types for '%D'"
msgstr "motstridiga typer på \"%s\""
#. allow OLDDECL to continue in use
#: c-decl.c:1021
#, fuzzy
msgid "%Jredefinition of typedef '%D'"
msgstr "omdefiniering av \"%s\""
#: c-decl.c:1058 c-decl.c:1122
#, fuzzy
msgid "%Jredefinition of '%D'"
msgstr "omdefiniering av \"%s\""
#: c-decl.c:1089 c-decl.c:1139
#, fuzzy
msgid "%Jstatic declaration of '%D' follows non-static declaration"
msgstr "statisk deklaration av \"%s\" följer på icke-statisk"
#: c-decl.c:1097 c-decl.c:1136
#, fuzzy
msgid "%Jnon-static declaration of '%D' follows static declaration"
msgstr "icke-statisk deklaration av \"%s\" följer på statisk"
#: c-decl.c:1109
#, fuzzy
msgid "%Jthread-local declaration of '%D' follows non-thread-local declaration"
msgstr "statisk deklaration av \"%s\" följer på icke-statisk"
#: c-decl.c:1112
#, fuzzy
msgid "%Jnon-thread-local declaration of '%D' follows thread-local declaration"
msgstr "icke-statisk deklaration av \"%s\" följer på statisk"
#: c-decl.c:1152
#, fuzzy
msgid "%Jextern declaration of '%D' follows declaration with no linkage"
msgstr "extern deklaration av \"%s\" matchar inte den globala"
#: c-decl.c:1155
#, fuzzy
msgid "%Jdeclaration of '%D' with no linkage follows extern declaration"
msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med funktioner"
#: c-decl.c:1158
#, fuzzy
msgid "%Jredeclaration of '%D' with no linkage"
msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
#: c-decl.c:1172
msgid "%Jredeclaration of '%D' with different visibility (old visibility preserved)"
msgstr ""
#: c-decl.c:1183
#, fuzzy
msgid "%Jinline declaration of '%D' follows declaration with attribute noinline"
msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
#: c-decl.c:1190
#, fuzzy
msgid "%Jdeclaration of '%D' with attribute noinline follows inline declaration "
msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
#: c-decl.c:1202
#, fuzzy
msgid "%J'%D' declared inline after being called"
msgstr "\"%s\" är deklarerad inline efter att den blivit anropad"
#: c-decl.c:1208
#, fuzzy
msgid "%J'%D' declared inline after its definition"
msgstr "\"%s\" deklarerad inline efter sin definition"
#: c-decl.c:1221
#, fuzzy
msgid "%Jredefinition of parameter '%D'"
msgstr "omdefiniering av \"struct %s\""
#: c-decl.c:1230
#, fuzzy
msgid "%Jvolatile declaration of '%D' follows non-volatile declaration"
msgstr "statisk deklaration av \"%s\" följer på icke-statisk"
#: c-decl.c:1233
#, fuzzy
msgid "%Jnon-volatile declaration of '%D' follows volatile declaration"
msgstr "icke-statisk deklaration av \"%s\" följer på statisk"
#: c-decl.c:1240
#, fuzzy
msgid "%Jconst declaration of '%D' follows non-const declaration"
msgstr "const-deklaration för \"%s\" följer på icke-const"
#: c-decl.c:1243
#, fuzzy
msgid "%Jnon-const declaration of '%D' follows const declaration"
msgstr "icke-statisk deklaration av \"%s\" följer på statisk"
#: c-decl.c:1262
#, fuzzy
msgid "%Jredundant redeclaration of '%D'"
msgstr "redundant omdeklaration av \"%s\" i samma scope"
#: c-decl.c:1581
#, fuzzy
msgid "%Jdeclaration of '%D' shadows a parameter"
msgstr "deklaration av \"%s\" döljer en parameter"
#: c-decl.c:1583
#, fuzzy
msgid "%Jdeclaration of '%D' shadows a global declaration"
msgstr "deklaration av \"%s\" döljer en parameter"
# local, det kan troligen vara både lokal variabel och lokal funktion??
#: c-decl.c:1585
#, fuzzy
msgid "%Jdeclaration of '%D' shadows a previous local"
msgstr "deklaration av \"%s\" döljer en tidigare lokal"
#: c-decl.c:1587 cp/name-lookup.c:969 cp/name-lookup.c:992
#: cp/name-lookup.c:1000
#, fuzzy
msgid "%Jshadowed declaration is here"
msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
#: c-decl.c:1697
#, c-format
msgid "nested extern declaration of `%s'"
msgstr "nästlad extern deklaration av \"%s\""
#: c-decl.c:1838 objc/objc-act.c:2534 objc/objc-act.c:6794
#, fuzzy
msgid "%Jprevious declaration of '%D'"
msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
#: c-decl.c:1879 c-decl.c:1881
#, c-format
msgid "implicit declaration of function `%s'"
msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
#: c-decl.c:1897
#, c-format
msgid "`%s' undeclared here (not in a function)"
msgstr "\"%s\" odeklarerad här (inte i en funktion)"
#: c-decl.c:1903
#, c-format
msgid "`%s' undeclared (first use in this function)"
msgstr "\"%s\" odeklarerad (första förekomsten i denna funktionen)"
#: c-decl.c:1908
msgid "(Each undeclared identifier is reported only once"
msgstr "(Varje odeklarerad identifierare rapporteras bara"
#: c-decl.c:1909
msgid "for each function it appears in.)"
msgstr "en gång för varje funktion den finns i.)"
#: c-decl.c:1962
#, c-format
msgid "label %s referenced outside of any function"
msgstr "etikett %s är refererad till utanför en funktion"
#: c-decl.c:2009
#, c-format
msgid "duplicate label declaration `%s'"
msgstr "dubbel deklaration av etikett \"%s\""
#: c-decl.c:2010
#, fuzzy
msgid "%Jthis is a previous declaration"
msgstr "detta är en tidigare deklaration"
#: c-decl.c:2045
#, fuzzy
msgid "%Hduplicate label `%D'"
msgstr "upprepning av medlem \"%s\""
#: c-decl.c:2047
#, fuzzy
msgid "%J`%D' previously defined here"
msgstr "\"%s\" definierades tidigare här"
#: c-decl.c:2049
#, fuzzy
msgid "%J`%D' previously declared here"
msgstr "\"%s\" är tidigare deklarerad här"
#: c-decl.c:2069
msgid "%Htraditional C lacks a separate namespace for labels, identifier `%s' conflicts"
msgstr ""
#: c-decl.c:2140
#, fuzzy
msgid "%H`%s' defined as wrong kind of tag"
msgstr "\"%s\" omdeklarerad som en annan sorts symbol"
#: c-decl.c:2378
msgid "unnamed struct/union that defines no instances"
msgstr "odöpt struktur/union som inte har någon instans"
#: c-decl.c:2397
msgid "useless keyword or type name in empty declaration"
msgstr "oanvändbart nyckelord eller typnamn i tom deklaration"
#: c-decl.c:2404
msgid "two types specified in one empty declaration"
msgstr "två typer angivna i en tom deklaration"
#: c-decl.c:2409 c-parse.y:735 c-parse.y:737 objc/objc-parse.y:776
#: objc/objc-parse.y:778 objc/objc-parse.y:3017
msgid "empty declaration"
msgstr "tom deklaration"
#: c-decl.c:2435
#, fuzzy
msgid "ISO C90 does not support `static' or type qualifiers in parameter array declarators"
msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
#: c-decl.c:2437
#, fuzzy
msgid "ISO C90 does not support `[*]' array declarators"
msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
#: c-decl.c:2440
msgid "GCC does not yet properly implement `[*]' array declarators"
msgstr ""
#: c-decl.c:2456
msgid "static or type qualifiers in abstract declarator"
msgstr ""
#: c-decl.c:2526
#, fuzzy
msgid "%J'%D' is usually a function"
msgstr "\"%s\" är vanligtvis en funktion"
#: c-decl.c:2535
#, fuzzy, c-format
msgid "typedef `%s' is initialized (use __typeof__ instead)"
msgstr "typedef \"%s\" är initierad"
#: c-decl.c:2541
#, c-format
msgid "function `%s' is initialized like a variable"
msgstr "funktion \"%s\" är initierad som en variabel"
#. DECL_INITIAL in a PARM_DECL is really DECL_ARG_TYPE.
#: c-decl.c:2548
#, c-format
msgid "parameter `%s' is initialized"
msgstr "parameter \"%s\" är initierad"
#: c-decl.c:2568 c-typeck.c:4254
msgid "variable-sized object may not be initialized"
msgstr "objekt med variabel storlek kan inte initieras"
#: c-decl.c:2574
#, c-format
msgid "variable `%s' has initializer but incomplete type"
msgstr "variabel \"%s\" har initierare men är av inkomplett typ"
#: c-decl.c:2580
#, c-format
msgid "elements of array `%s' have incomplete type"
msgstr "elementen i fält \"%s\" har en ofullständig typ"
#: c-decl.c:2649 c-decl.c:5451 cp/decl.c:3761 cp/decl.c:10141
#, fuzzy
msgid "%Jinline function '%D' given attribute noinline"
msgstr "inbyggd funktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
#: c-decl.c:2725
#, fuzzy
msgid "%Jinitializer fails to determine size of '%D'"
msgstr "initierare misslyckas med att bestämma storlek på \"%s\""
#: c-decl.c:2730
#, fuzzy
msgid "%Jarray size missing in '%D'"
msgstr "fältstorlek saknas i \"%s\""
#: c-decl.c:2746
#, fuzzy
msgid "%Jzero or negative size array '%D'"
msgstr "noll eller negativ storlek på fält \"%s\""
#: c-decl.c:2774
#, fuzzy
msgid "%Jstorage size of '%D' isn't known"
msgstr "lagringsstorlek på \"%s\" är okänd"
#: c-decl.c:2784
#, fuzzy
msgid "%Jstorage size of '%D' isn't constant"
msgstr "lagringsstorlek på \"%s\" är inte konstant"
#: c-decl.c:2867
#, fuzzy
msgid "%Jignoring asm-specifier for non-static local variable '%D'"
msgstr "ignorerar asm för ickestatisk lokal variabel \"%s\""
#: c-decl.c:2978
msgid "ISO C forbids forward parameter declarations"
msgstr ""
#: c-decl.c:3160
#, fuzzy
msgid "<anonymous>"
msgstr "<anonym %s>"
#: c-decl.c:3169
#, c-format
msgid "bit-field `%s' width not an integer constant"
msgstr ""
#: c-decl.c:3177
#, c-format
msgid "negative width in bit-field `%s'"
msgstr "negativ storlek i bitfält \"%s\""
#: c-decl.c:3182
#, c-format
msgid "zero width for bit-field `%s'"
msgstr "Storleken noll på bitfält \"%s\""
#: c-decl.c:3192
#, c-format
msgid "bit-field `%s' has invalid type"
msgstr "bitfält \"%s\" har en icke godkänd typ"
#: c-decl.c:3201
#, fuzzy, c-format
msgid "type of bit-field `%s' is a GCC extension"
msgstr "#%s är en GCC-utvidgning"
#: c-decl.c:3210
#, c-format
msgid "width of `%s' exceeds its type"
msgstr "storleken på \"%s\" är större än sin typ"
#: c-decl.c:3220
#, c-format
msgid "`%s' is narrower than values of its type"
msgstr ""
#: c-decl.c:3370 cp/decl.c:6805
msgid "`long long long' is too long for GCC"
msgstr "\"long long long\" är för långt för GCC"
#: c-decl.c:3375
#, fuzzy
msgid "ISO C90 does not support `long long'"
msgstr "ISO C89 stödjer inte \"long long\"'"
#: c-decl.c:3384 c-decl.c:3387 cp/decl.c:6810
#, c-format
msgid "duplicate `%s'"
msgstr "flera \"%s\""
#: c-decl.c:3397 cp/decl.c:6816
msgid "`__thread' before `extern'"
msgstr ""
#: c-decl.c:3399 cp/decl.c:6818
msgid "`__thread' before `static'"
msgstr ""
#: c-decl.c:3407 cp/decl.c:6845
#, c-format
msgid "two or more data types in declaration of `%s'"
msgstr "två eller fler datatyper i deklaration av \"%s\""
#: c-decl.c:3427 cp/decl.c:6850
#, c-format
msgid "`%s' fails to be a typedef or built in type"
msgstr ""
#: c-decl.c:3466
#, c-format
msgid "type defaults to `int' in declaration of `%s'"
msgstr ""
#: c-decl.c:3495
#, c-format
msgid "both long and short specified for `%s'"
msgstr "både long och short angivet för \"%s\""
#: c-decl.c:3499 cp/decl.c:6950
#, c-format
msgid "long or short specified with char for `%s'"
msgstr "long eller short angiven med char för \"%s\""
#: c-decl.c:3506 cp/decl.c:6954
#, c-format
msgid "long or short specified with floating type for `%s'"
msgstr "long eller short angiven med flyttalstyp för \"%s\""
#: c-decl.c:3509
msgid "the only valid combination is `long double'"
msgstr "den enda giltiga kombinationen är \"long double\""
#: c-decl.c:3515
#, c-format
msgid "both signed and unsigned specified for `%s'"
msgstr "både signed och unsigned specificerat för \"%s\""
#: c-decl.c:3517 cp/decl.c:6943
#, c-format
msgid "long, short, signed or unsigned invalid for `%s'"
msgstr "long, short, signed eller unsigned ogiltig för \"%s\""
#: c-decl.c:3523 cp/decl.c:6963
#, c-format
msgid "long, short, signed or unsigned used invalidly for `%s'"
msgstr "long, short, signed eller unsigned använd felaktigt på \"%s\""
#: c-decl.c:3541 cp/decl.c:6984
#, c-format
msgid "complex invalid for `%s'"
msgstr "complex ogiltig för \"%s\""
#: c-decl.c:3583
#, fuzzy
msgid "ISO C90 does not support complex types"
msgstr "ISO C89 stöder inte typen complex"
#: c-decl.c:3595
msgid "ISO C does not support plain `complex' meaning `double complex'"
msgstr "ISO C stöder inte bara \"complex\" i meningen \"double complex\""
#: c-decl.c:3601 c-decl.c:3613
msgid "ISO C does not support complex integer types"
msgstr "ISO C stöder inte komplexa heltalstyper"
#: c-decl.c:3643 c-decl.c:4104 cp/decl.c:7576
msgid "duplicate `const'"
msgstr "upprepning av \"const\""
#: c-decl.c:3645 c-decl.c:4108 cp/decl.c:7580
msgid "duplicate `restrict'"
msgstr "upprepning av \"restrict\""
#: c-decl.c:3647 c-decl.c:4106 cp/decl.c:7578
msgid "duplicate `volatile'"
msgstr "upprepning av \"volatile\""
#: c-decl.c:3676 cp/decl.c:7147
#, c-format
msgid "multiple storage classes in declaration of `%s'"
msgstr "flera lagringsklasser i deklaration av \"%s\""
#: c-decl.c:3686
msgid "function definition declared `auto'"
msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"auto\""
#: c-decl.c:3688
msgid "function definition declared `register'"
msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"register\""
#: c-decl.c:3690
msgid "function definition declared `typedef'"
msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"typedef\""
#: c-decl.c:3692
#, fuzzy
msgid "function definition declared `__thread'"
msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"typedef\""
#: c-decl.c:3705
#, c-format
msgid "storage class specified for structure field `%s'"
msgstr "lagringsklass angiven för strukturfält \"%s\""
#: c-decl.c:3709 cp/decl.c:7192
#, c-format
msgid "storage class specified for parameter `%s'"
msgstr "lagringsklass angiven för parameter \"%s\""
#: c-decl.c:3712 cp/decl.c:7194
msgid "storage class specified for typename"
msgstr "lagringsklass angiven för typnamn"
#: c-decl.c:3724 cp/decl.c:7209
#, c-format
msgid "`%s' initialized and declared `extern'"
msgstr "`%s' initierad och deklarerad \"extern\""
#: c-decl.c:3726 cp/decl.c:7212
#, c-format
msgid "`%s' has both `extern' and initializer"
msgstr "\"%s\" är både \"extern\" och initierare"
#: c-decl.c:3731
#, fuzzy, c-format
msgid "file-scope declaration of `%s' specifies `auto'"
msgstr "toppnivådeklaration av \"%s\" anger \"auto\""
#: c-decl.c:3736 cp/decl.c:7216
#, c-format
msgid "nested function `%s' declared `extern'"
msgstr "nästlad funktion \"%s\" är deklarerad \"extern\""
#: c-decl.c:3742 cp/decl.c:7226
#, fuzzy, c-format
msgid "function-scope `%s' implicitly auto and declared `__thread'"
msgstr "funktion \"%s\" kan inte deklareras som \"mutable\""
#. Only the innermost declarator (making a parameter be of
#. array type which is converted to pointer type)
#. may have static or type qualifiers.
#: c-decl.c:3781 c-decl.c:3974
#, fuzzy
msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
msgstr "två typer angivna i en tom deklaration"
#: c-decl.c:3825
#, c-format
msgid "declaration of `%s' as array of voids"
msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med void"
#: c-decl.c:3831
#, c-format
msgid "declaration of `%s' as array of functions"
msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med funktioner"
#: c-decl.c:3836
#, fuzzy
msgid "invalid use of structure with flexible array member"
msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
#: c-decl.c:3855
#, c-format
msgid "size of array `%s' has non-integer type"
msgstr "storlek på fält \"%s\" är inte av heltalstyp"
#: c-decl.c:3860
#, c-format
msgid "ISO C forbids zero-size array `%s'"
msgstr "ISO C förbjuder fält \"%s\" med storlek noll"
#: c-decl.c:3867
#, c-format
msgid "size of array `%s' is negative"
msgstr "storlek på fält \"%s\" är negativt"
#: c-decl.c:3880
#, fuzzy, c-format
msgid "ISO C90 forbids array `%s' whose size can't be evaluated"
msgstr "ISO C89 förbjuder fält \"%s\" vars storlek inte kan beräknas"
#: c-decl.c:3883
#, fuzzy, c-format
msgid "ISO C90 forbids variable-size array `%s'"
msgstr "ISO C89 förbjuder fält \"%s\" med variabel storlek"
#: c-decl.c:3913 c-decl.c:4131 cp/decl.c:7755
#, c-format
msgid "size of array `%s' is too large"
msgstr "fältet \"%s\" är för stort"
#: c-decl.c:3939
#, fuzzy
msgid "ISO C90 does not support flexible array members"
msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
#: c-decl.c:3949
msgid "array type has incomplete element type"
msgstr "fälttyp har inkomplett elementtyp"
#: c-decl.c:3994 cp/decl.c:7347
#, c-format
msgid "`%s' declared as function returning a function"
msgstr "\"%s\" är deklarerad som en funktion som returnerar en funktion"
#: c-decl.c:3999 cp/decl.c:7352
#, c-format
msgid "`%s' declared as function returning an array"
msgstr "\"%s\" är deklarerad som en funktion som returnerar ett fält"
#: c-decl.c:4027
msgid "ISO C forbids qualified void function return type"
msgstr ""
#: c-decl.c:4031
msgid "type qualifiers ignored on function return type"
msgstr ""
#: c-decl.c:4060 c-decl.c:4146 c-decl.c:4270 c-decl.c:4356
msgid "ISO C forbids qualified function types"
msgstr ""
#: c-decl.c:4100 cp/decl.c:7572
msgid "invalid type modifier within pointer declarator"
msgstr ""
#: c-decl.c:4181
msgid "ISO C forbids const or volatile function types"
msgstr ""
#: c-decl.c:4201 cp/decl.c:8036
#, c-format
msgid "variable or field `%s' declared void"
msgstr "variabel eller fält \"%s\" deklarerad som void"
#: c-decl.c:4234
msgid "attributes in parameter array declarator ignored"
msgstr ""
#: c-decl.c:4259
msgid "invalid type modifier within array declarator"
msgstr ""
#: c-decl.c:4304
#, c-format
msgid "field `%s' declared as a function"
msgstr "fält \"%s\" deklarerad som en funktion"
#: c-decl.c:4310
#, c-format
msgid "field `%s' has incomplete type"
msgstr "fält \"%s\" har en inkomplett typ"
#: c-decl.c:4336 c-decl.c:4338 c-decl.c:4340 c-decl.c:4347
#, c-format
msgid "invalid storage class for function `%s'"
msgstr "ogiltig lagringsklass för funktion \"%s\""
#: c-decl.c:4362
msgid "`noreturn' function returns non-void value"
msgstr "\"noreturn\"-funktion returnerar ett icke-void värde"
#: c-decl.c:4377
msgid "cannot inline function `main'"
msgstr "kan inte inline:a funktion \"main\""
#: c-decl.c:4431
#, fuzzy
msgid "variable previously declared `static' redeclared `extern'"
msgstr "variabel eller fält \"%s\" deklarerad som void"
#: c-decl.c:4440
#, fuzzy
msgid "%Jvariable '%D' declared `inline'"
msgstr "variabel \"%s\" deklarerad \"inline\""
#. A mere warning is sure to result in improper semantics
#. at runtime. Don't bother to allow this to compile.
#: c-decl.c:4468 cp/decl.c:5903
#, fuzzy
msgid "thread-local storage not supported for this target"
msgstr "-fdata-sections stöds inte för AIX"
#: c-decl.c:4529 c-decl.c:5495
msgid "function declaration isn't a prototype"
msgstr "funktionsdeklaration är inte en prototyp"
#: c-decl.c:4535
msgid "parameter names (without types) in function declaration"
msgstr ""
#: c-decl.c:4563
#, c-format
msgid "parameter `%s' has incomplete type"
msgstr "parameter \"%s\" har en inkomplett typ"
#: c-decl.c:4566
msgid "parameter has incomplete type"
msgstr "parameter har en inkomplett typ"
#: c-decl.c:4615
msgid "\"void\" as only parameter may not be qualified"
msgstr ""
#: c-decl.c:4636
#, fuzzy
msgid "\"void\" must be the only parameter"
msgstr "ogiltigt typargument"
#: c-decl.c:4653
msgid "%Jparameter \"%D\" has just a forward declaration"
msgstr ""
#. The first %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.
#: c-decl.c:4681
#, fuzzy, c-format
msgid "\"%s %s\" declared inside parameter list"
msgstr "\"%s %s\" deklarerad inuti parameterlista"
#. The %s will be one of 'struct', 'union', or 'enum'.
#: c-decl.c:4685
#, fuzzy, c-format
msgid "anonymous %s declared inside parameter list"
msgstr "anonym struktur deklarerad i parameterlista"
#: c-decl.c:4689
msgid "its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want"
msgstr "dess scope-område är endast denna definition eller deklaration, vilket troligen inte är vad du vill."
#: c-decl.c:4774
#, c-format
msgid "redefinition of `union %s'"
msgstr "omdefiniering av \"union %s\""
#: c-decl.c:4776
#, c-format
msgid "redefinition of `struct %s'"
msgstr "omdefiniering av \"struct %s\""
#: c-decl.c:4844 cp/decl.c:3534
msgid "declaration does not declare anything"
msgstr ""
#: c-decl.c:4889 c-decl.c:4905
#, fuzzy
msgid "%Jduplicate member '%D'"
msgstr "upprepning av medlem \"%s\""
#: c-decl.c:4939 c-decl.c:4942
#, c-format
msgid "%s defined inside parms"
msgstr ""
#: c-decl.c:4940 c-decl.c:4943 c-decl.c:4954
msgid "union"
msgstr "union"
#: c-decl.c:4940 c-decl.c:4943
msgid "structure"
msgstr "struktur"
#: c-decl.c:4953
#, c-format
msgid "%s has no %s"
msgstr "%s har ingen %s"
#: c-decl.c:4954
msgid "struct"
msgstr "struct"
#: c-decl.c:4955
msgid "named members"
msgstr "namngivna medlemmar"
#: c-decl.c:4955
msgid "members"
msgstr "medlemmar"
#: c-decl.c:4994
#, c-format
msgid "nested redefinition of `%s'"
msgstr "nästlad omdefinition av \"%s\""
#: c-decl.c:5015
#, fuzzy
msgid "%Jflexible array member in union"
msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
#: c-decl.c:5020
msgid "%Jflexible array member not at end of struct"
msgstr ""
#: c-decl.c:5025
msgid "%Jflexible array member in otherwise empty struct"
msgstr ""
#: c-decl.c:5032
#, fuzzy
msgid "%Jinvalid use of structure with flexible array member"
msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
#: c-decl.c:5127
msgid "union cannot be made transparent"
msgstr ""
#. This enum is a named one that has been declared already.
#: c-decl.c:5196
#, c-format
msgid "redeclaration of `enum %s'"
msgstr "omdeklaration av \"enum %s\""
#: c-decl.c:5227
msgid "enum defined inside parms"
msgstr ""
#: c-decl.c:5260
msgid "enumeration values exceed range of largest integer"
msgstr ""
#: c-decl.c:5363
#, c-format
msgid "enumerator value for `%s' not integer constant"
msgstr "uppräkningsvärde för \"%s\" är inte en heltalskonstant"
#: c-decl.c:5376
msgid "overflow in enumeration values"
msgstr "överspill i uppräkningsvärden"
#: c-decl.c:5381
msgid "ISO C restricts enumerator values to range of `int'"
msgstr "ISO C begränsar enumreringsvärden till intervallet av en \"int\""
#: c-decl.c:5457
msgid "return type is an incomplete type"
msgstr "returtypen är en inkomplett typ"
#: c-decl.c:5465
msgid "return type defaults to `int'"
msgstr "returtyp sätts till \"int\""
#: c-decl.c:5501
#, fuzzy
msgid "%Jno previous prototype for '%D'"
msgstr "ingen tidigare prototyp för `%s'"
#: c-decl.c:5507
#, fuzzy
msgid "%J'%D' was used with no prototype before its definition"
msgstr "\"%s\" användes utan någon prototyp innan sin definition"
#: c-decl.c:5514
#, fuzzy
msgid "%Jno previous declaration for '%D'"
msgstr "ingen tidigare deklaration av \"%s\""
#: c-decl.c:5520
#, fuzzy
msgid "%J`%D' was used with no declaration before its definition"
msgstr "\"%s\" användes utan någon deklaration innan sin definition"
#: c-decl.c:5556 c-decl.c:6062
#, fuzzy
msgid "%Jreturn type of '%D' is not `int'"
msgstr "returtypen på \"%s\" är inte \"int\""
#: c-decl.c:5571
#, fuzzy
msgid "%Jfirst argument of '%D' should be `int'"
msgstr "första argumentet till \"%s\" skall vara \"int\""
#: c-decl.c:5580
#, fuzzy
msgid "%Jsecond argument of '%D' should be 'char **'"
msgstr "andra argumentet till \"%s\" skall vara \"char **\""
#: c-decl.c:5589
#, fuzzy
msgid "%Jthird argument of '%D' should probably be 'char **'"
msgstr "tredje argumentet till \"%s2 skall troligen vara \"char **\""
#: c-decl.c:5599
#, fuzzy
msgid "%J'%D' takes only zero or two arguments"
msgstr "\"%s\" tar bara noll eller två argument"
#: c-decl.c:5602
#, fuzzy
msgid "%J'%D' is normally a non-static function"
msgstr "\"%s\" är normalt en icke-statisk function"
#: c-decl.c:5658
msgid "%Jold-style parameter declarations in prototyped function definition"
msgstr ""
#: c-decl.c:5672
#, fuzzy
msgid "%Jparameter name omitted"
msgstr "parameternamn utlämnat"
#: c-decl.c:5747
#, fuzzy
msgid "%Jparameter name missing from parameter list"
msgstr "parameternamn saknas i parameterlista"
#: c-decl.c:5757
#, fuzzy
msgid "%J\"%D\" declared as a non-parameter"
msgstr "fält \"%s\" deklarerad som en funktion"
#: c-decl.c:5762
#, fuzzy
msgid "%Jmultiple parameters named \"%D\""
msgstr "flera parametrar med namn \"%s\""
#: c-decl.c:5770
#, fuzzy
msgid "%Jparameter \"%D\" declared void"
msgstr "parameter \"%s\" deklarerad som void"
#: c-decl.c:5785 c-decl.c:5787
#, fuzzy
msgid "%Jtype of \"%D\" defaults to \"int\""
msgstr "typen på \"%s\" sätts till \"int\""
#: c-decl.c:5801
#, fuzzy
msgid "%Jparameter \"%D\" has incomplete type"
msgstr "parameter har en inkomplett typ"
#: c-decl.c:5807
#, fuzzy
msgid "%Jdeclaration for parameter \"%D\" but no such parameter"
msgstr "deklaration av parameter \"%s\" med det finns ingen sådan parameter"
#: c-decl.c:5859
msgid "number of arguments doesn't match prototype"
msgstr "antalet argument matchar inte prototypen"
#: c-decl.c:5860 c-decl.c:5891 c-decl.c:5898
#, fuzzy
msgid "%Hprototype declaration"
msgstr "tom deklaration"
#: c-decl.c:5889
#, fuzzy
msgid "promoted argument \"%D\" doesn't match prototype"
msgstr "argument \"%s\" matchar inte prototypen"
#: c-decl.c:5897
#, fuzzy
msgid "argument \"%D\" doesn't match prototype"
msgstr "argument \"%s\" matchar inte prototypen"
#: c-decl.c:6094 cp/decl.c:10857
msgid "no return statement in function returning non-void"
msgstr "ingen return i funktion som returnerar icke-void"
#: c-decl.c:6101
msgid "this function may return with or without a value"
msgstr "denna funktion kan returnera med eller utan ett värde"
#. If we get here, declarations have been used in a for loop without
#. the C99 for loop scope. This doesn't make much sense, so don't
#. allow it.
#: c-decl.c:6200
msgid "'for' loop initial declaration used outside C99 mode"
msgstr ""
#: c-decl.c:6224
#, fuzzy, c-format
msgid "'struct %s' declared in 'for' loop initial declaration"
msgstr "\"struct %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
#: c-decl.c:6227
#, fuzzy, c-format
msgid "'union %s' declared in 'for' loop initial declaration"
msgstr "\"union %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
#: c-decl.c:6230
#, fuzzy, c-format
msgid "'enum %s' declared in 'for' loop initial declaration"
msgstr "\"enum %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
#: c-decl.c:6238
#, fuzzy
msgid "%Jdeclaration of non-variable '%D' in 'for' loop initial declaration"
msgstr "\"enum %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
#: c-decl.c:6241
#, fuzzy
msgid "%Jdeclaration of static variable '%D' in 'for' loop initial declaration"
msgstr "\"union %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
#: c-decl.c:6244
#, fuzzy
msgid "%Jdeclaration of 'extern' variable '%D' in 'for' loop initial declaration"
msgstr "\"union %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
#: c-decl.c:6557
#, fuzzy
msgid "%Jredefinition of global '%D'"
msgstr "omdefiniering av \"%s\""
#: c-decl.c:6558
#, fuzzy
msgid "%J'%D' previously defined here"
msgstr "\"%s\" definierades tidigare här"
#: c-format.c:94 c-format.c:210
msgid "format string has invalid operand number"
msgstr "formatsträng har ett ogiltigt antal operander"
#: c-format.c:111
msgid "function does not return string type"
msgstr ""
#: c-format.c:140
msgid "format string arg not a string type"
msgstr "argument för formatsträng är inte av strängtyp"
#: c-format.c:190
msgid "unrecognized format specifier"
msgstr "oigenkänd formatangivelse"
#: c-format.c:203
#, c-format
msgid "`%s' is an unrecognized format function type"
msgstr "\"%s\" är ett ej känt funktionsformat"
#: c-format.c:216
#, fuzzy
msgid "'...' has invalid operand number"
msgstr "formatsträng har ett ogiltigt antal operander"
#: c-format.c:224
msgid "format string arg follows the args to be formatted"
msgstr "formatsträngen kommer efter argumenten som skall formateras"
#: c-format.c:565 c-format.c:589
msgid "` ' flag"
msgstr ""
#: c-format.c:565 c-format.c:589
msgid "the ` ' printf flag"
msgstr ""
#: c-format.c:566 c-format.c:590 c-format.c:627 c-format.c:683
msgid "`+' flag"
msgstr ""
#: c-format.c:566 c-format.c:590 c-format.c:627
msgid "the `+' printf flag"
msgstr ""
#: c-format.c:567 c-format.c:591 c-format.c:628 c-format.c:659
msgid "`#' flag"
msgstr ""
#: c-format.c:567 c-format.c:591 c-format.c:628
msgid "the `#' printf flag"
msgstr ""
#: c-format.c:568 c-format.c:592 c-format.c:657
msgid "`0' flag"
msgstr ""
#: c-format.c:568 c-format.c:592
msgid "the `0' printf flag"
msgstr ""
#: c-format.c:569 c-format.c:593 c-format.c:656 c-format.c:686
msgid "`-' flag"
msgstr ""
#: c-format.c:569 c-format.c:593
msgid "the `-' printf flag"
msgstr ""
#: c-format.c:570 c-format.c:640
msgid "`'' flag"
msgstr ""
#: c-format.c:570
msgid "the `'' printf flag"
msgstr ""
#: c-format.c:571 c-format.c:641
msgid "`I' flag"
msgstr ""
#: c-format.c:571
msgid "the `I' printf flag"
msgstr ""
#: c-format.c:572 c-format.c:594 c-format.c:638 c-format.c:660 c-format.c:687
#: c-format.c:1802
msgid "field width"
msgstr ""
#: c-format.c:572 c-format.c:594
msgid "field width in printf format"
msgstr ""
#: c-format.c:573 c-format.c:595 c-format.c:618 c-format.c:629
msgid "precision"
msgstr ""
#: c-format.c:573 c-format.c:595 c-format.c:618 c-format.c:629
msgid "precision in printf format"
msgstr ""
#: c-format.c:574 c-format.c:596 c-format.c:619 c-format.c:630 c-format.c:639
#: c-format.c:690
msgid "length modifier"
msgstr ""
#: c-format.c:574 c-format.c:596 c-format.c:619 c-format.c:630
msgid "length modifier in printf format"
msgstr ""
#: c-format.c:636
msgid "assignment suppression"
msgstr ""
#: c-format.c:636
msgid "the assignment suppression scanf feature"
msgstr ""
#: c-format.c:637
msgid "`a' flag"
msgstr ""
#: c-format.c:637
msgid "the `a' scanf flag"
msgstr ""
#: c-format.c:638
msgid "field width in scanf format"
msgstr ""
#: c-format.c:639
msgid "length modifier in scanf format"
msgstr ""
#: c-format.c:640
msgid "the `'' scanf flag"
msgstr ""
#: c-format.c:641
msgid "the `I' scanf flag"
msgstr ""
#: c-format.c:655
msgid "`_' flag"
msgstr ""
#: c-format.c:655
msgid "the `_' strftime flag"
msgstr ""
#: c-format.c:656
msgid "the `-' strftime flag"
msgstr ""
#: c-format.c:657
msgid "the `0' strftime flag"
msgstr ""
#: c-format.c:658 c-format.c:682
msgid "`^' flag"
msgstr ""
#: c-format.c:658
msgid "the `^' strftime flag"
msgstr ""
#: c-format.c:659
msgid "the `#' strftime flag"
msgstr ""
#: c-format.c:660
msgid "field width in strftime format"
msgstr ""
#: c-format.c:661
msgid "`E' modifier"
msgstr ""
#: c-format.c:661
msgid "the `E' strftime modifier"
msgstr ""
#: c-format.c:662
msgid "`O' modifier"
msgstr ""
#: c-format.c:662
msgid "the `O' strftime modifier"
msgstr ""
#: c-format.c:663
msgid "the `O' modifier"
msgstr ""
#: c-format.c:681
msgid "fill character"
msgstr ""
#: c-format.c:681
msgid "fill character in strfmon format"
msgstr ""
#: c-format.c:682
msgid "the `^' strfmon flag"
msgstr ""
#: c-format.c:683
msgid "the `+' strfmon flag"
msgstr ""
#: c-format.c:684
msgid "`(' flag"
msgstr ""
#: c-format.c:684
msgid "the `(' strfmon flag"
msgstr ""
#: c-format.c:685
msgid "`!' flag"
msgstr ""
#: c-format.c:685
msgid "the `!' strfmon flag"
msgstr ""
#: c-format.c:686
msgid "the `-' strfmon flag"
msgstr ""
#: c-format.c:687
msgid "field width in strfmon format"
msgstr ""
#: c-format.c:688
msgid "left precision"
msgstr ""
#: c-format.c:688
msgid "left precision in strfmon format"
msgstr ""
#: c-format.c:689
msgid "right precision"
msgstr ""
#: c-format.c:689
msgid "right precision in strfmon format"
msgstr ""
#: c-format.c:690
msgid "length modifier in strfmon format"
msgstr ""
#: c-format.c:1107
#, c-format
msgid "function might be possible candidate for `%s' format attribute"
msgstr "funktionen är en möjlig kandidat för formatattributet \"%s\""
#: c-format.c:1223 c-format.c:1244 c-format.c:2212
msgid "missing $ operand number in format"
msgstr "saknar numerisk $-operand i formatsträng"
#: c-format.c:1254
#, c-format
msgid "%s does not support %%n$ operand number formats"
msgstr ""
#: c-format.c:1261
msgid "operand number out of range in format"
msgstr ""
#: c-format.c:1284
#, c-format
msgid "format argument %d used more than once in %s format"
msgstr ""
#: c-format.c:1331
#, c-format
msgid "format argument %d unused before used argument %d in $-style format"
msgstr ""
#: c-format.c:1429
msgid "format not a string literal, format string not checked"
msgstr ""
#: c-format.c:1443
msgid "format not a string literal and no format arguments"
msgstr ""
#: c-format.c:1445
msgid "format not a string literal, argument types not checked"
msgstr ""
#: c-format.c:1458
msgid "too many arguments for format"
msgstr "för många argument för för formatsträng"
#: c-format.c:1461
msgid "unused arguments in $-style format"
msgstr ""
#: c-format.c:1464
#, fuzzy, c-format
msgid "zero-length %s format string"
msgstr "formatsträng med längden noll"
#: c-format.c:1468
msgid "format is a wide character string"
msgstr ""
#: c-format.c:1471
msgid "unterminated format string"
msgstr "icke terminerad formatsträng"
#: c-format.c:1681
msgid "embedded `\\0' in format"
msgstr ""
#: c-format.c:1696
#, c-format
msgid "spurious trailing `%%' in format"
msgstr ""
#: c-format.c:1735 c-format.c:1972
#, c-format
msgid "repeated %s in format"
msgstr ""
#: c-format.c:1748
msgid "missing fill character at end of strfmon format"
msgstr ""
#: c-format.c:1787 c-format.c:1886 c-format.c:2166 c-format.c:2219
msgid "too few arguments for format"
msgstr "för få argument enligt formatsträngen"
#: c-format.c:1828
#, c-format
msgid "zero width in %s format"
msgstr "nollstorlek i %s formatsträng"
#: c-format.c:1847
#, c-format
msgid "empty left precision in %s format"
msgstr ""
#: c-format.c:1901
msgid "field precision"
msgstr ""
#: c-format.c:1916
#, c-format
msgid "empty precision in %s format"
msgstr ""
#: c-format.c:1956
#, c-format
msgid "%s does not support the `%s' %s length modifier"
msgstr ""
#: c-format.c:2006
msgid "conversion lacks type at end of format"
msgstr ""
#: c-format.c:2017
#, c-format
msgid "unknown conversion type character `%c' in format"
msgstr ""
#: c-format.c:2020
#, c-format
msgid "unknown conversion type character 0x%x in format"
msgstr ""
#: c-format.c:2027
#, c-format
msgid "%s does not support the `%%%c' %s format"
msgstr ""
#: c-format.c:2043
#, c-format
msgid "%s used with `%%%c' %s format"
msgstr ""
#: c-format.c:2052
#, c-format
msgid "%s does not support %s"
msgstr ""
#: c-format.c:2061
#, c-format
msgid "%s does not support %s with the `%%%c' %s format"
msgstr ""
#: c-format.c:2094
#, c-format
msgid "%s ignored with %s and `%%%c' %s format"
msgstr ""
#: c-format.c:2098
#, c-format
msgid "%s ignored with %s in %s format"
msgstr ""
#: c-format.c:2104
#, c-format
msgid "use of %s and %s together with `%%%c' %s format"
msgstr ""
#: c-format.c:2108
#, c-format
msgid "use of %s and %s together in %s format"
msgstr ""
# fixme: ordet locale borde standardiseras
#: c-format.c:2127
#, c-format
msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year in some locales"
msgstr "\"%%%c\" ger bara de sista två siffrorna i året i vissa landsinställningar"
#: c-format.c:2130
#, c-format
msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year"
msgstr "\"%%%c\" ger bara de sista två siffrorna i året"
#. The end of the format string was reached.
#: c-format.c:2146
#, c-format
msgid "no closing `]' for `%%[' format"
msgstr ""
#: c-format.c:2159
#, c-format
msgid "use of `%s' length modifier with `%c' type character"
msgstr ""
#: c-format.c:2180
#, c-format
msgid "%s does not support the `%%%s%c' %s format"
msgstr ""
#: c-format.c:2195
msgid "operand number specified with suppressed assignment"
msgstr ""
#: c-format.c:2197
msgid "operand number specified for format taking no argument"
msgstr ""
#: c-format.c:2309
#, c-format
msgid "writing through null pointer (arg %d)"
msgstr ""
#: c-format.c:2318
#, c-format
msgid "reading through null pointer (arg %d)"
msgstr ""
#: c-format.c:2338
#, c-format
msgid "writing into constant object (arg %d)"
msgstr ""
#: c-format.c:2348
#, c-format
msgid "extra type qualifiers in format argument (arg %d)"
msgstr ""
#: c-format.c:2355
#, c-format
msgid "format argument is not a pointer (arg %d)"
msgstr ""
#: c-format.c:2357
#, c-format
msgid "format argument is not a pointer to a pointer (arg %d)"
msgstr ""
#: c-format.c:2433
msgid "pointer"
msgstr ""
#: c-format.c:2435
msgid "different type"
msgstr ""
#: c-format.c:2456
#, c-format
msgid "%s is not type %s (arg %d)"
msgstr ""
#: c-format.c:2459
#, c-format
msgid "%s format, %s arg (arg %d)"
msgstr ""
#: c-format.c:2704
msgid "args to be formatted is not '...'"
msgstr "argumenten som skall formateras är inte \"...\""
#: c-format.c:2713
msgid "strftime formats cannot format arguments"
msgstr ""
#: c-incpath.c:68
#, c-format
msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
msgstr ""
#: c-incpath.c:71
msgid " as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
msgstr ""
#: c-incpath.c:75
#, c-format
msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
msgstr "ignorerar ej existerande katalog \"%s\"\n"
#: c-incpath.c:273
msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
msgstr "#include \"...\" sökning startar här:\n"
#: c-incpath.c:277
msgid "#include <...> search starts here:\n"
msgstr "#include <...> sökning startar här:\n"
#: c-incpath.c:282
msgid "End of search list.\n"
msgstr "Slut på söklistan.\n"
#: c-lex.c:240
msgid "badly nested C headers from preprocessor"
msgstr ""
#: c-lex.c:281
#, c-format
msgid "ignoring #pragma %s %s"
msgstr "ignorerar #pragma %s %s"
#. ... or not.
#: c-lex.c:385
msgid "%Hstray '@' in program"
msgstr ""
#: c-lex.c:393
#, c-format
msgid "missing terminating %c character"
msgstr ""
#: c-lex.c:395
#, c-format
msgid "stray '%c' in program"
msgstr ""
#: c-lex.c:397
#, c-format
msgid "stray '\\%o' in program"
msgstr ""
#: c-lex.c:535
msgid "this decimal constant is unsigned only in ISO C90"
msgstr ""
#: c-lex.c:538
msgid "this decimal constant would be unsigned in ISO C90"
msgstr ""
#: c-lex.c:554
#, fuzzy, c-format
msgid "integer constant is too large for \"%s\" type"
msgstr "heltalskonstant är större än maximala värdet för sin typ"
#: c-lex.c:620
#, fuzzy, c-format
msgid "floating constant exceeds range of \"%s\""
msgstr "flyttal utanför intervallet för \"%s\""
#: c-lex.c:696
#, fuzzy
msgid "traditional C rejects string constant concatenation"
msgstr "traditionell C stödjer inte sträng-sammanslagning"
#: c-objc-common.c:82
msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it is suppressed using -fno-inline"
msgstr ""
#: c-objc-common.c:92
msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it might not be bound within this unit of translation"
msgstr ""
#: c-objc-common.c:100
msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it uses attributes conflicting with inlining"
msgstr ""
#: c-objc-common.c:115
msgid "%Jfunction '%F' can never be inlined because it has pending sizes"
msgstr ""
#: c-objc-common.c:128
msgid "%Jnested function '%F' can never be inlined because it has possibly saved pending sizes"
msgstr ""
#: c-opts.c:141
#, fuzzy, c-format
msgid "no class name specified with \"%s\""
msgstr "Utdatafilnamn angivet två gånger"
#: c-opts.c:145
#, fuzzy, c-format
msgid "assertion missing after \"%s\""
msgstr "Makronamn saknas efter %s"
#: c-opts.c:150
#, fuzzy, c-format
msgid "macro name missing after \"%s\""
msgstr "Makronamn saknas efter %s"
#: c-opts.c:157
#, fuzzy, c-format
msgid "missing path after \"%s\""
msgstr "Argument saknas efter %s"
#: c-opts.c:166
#, fuzzy, c-format
msgid "missing filename after \"%s\""
msgstr "Filnamn saknas efter %s"
#: c-opts.c:171
#, fuzzy, c-format
msgid "missing makefile target after \"%s\""
msgstr "saknar mellanrum efter nummer \"%.*s\""
#: c-opts.c:291
msgid "-I- specified twice"
msgstr "-I- angiven två gånger"
#: c-opts.c:692
#, fuzzy, c-format
msgid "switch \"%s\" is no longer supported"
msgstr "-f%s stödjs inte längre"
#: c-opts.c:812
msgid "-fhandle-exceptions has been renamed -fexceptions (and is now on by default)"
msgstr ""
#: c-opts.c:978
#, fuzzy
msgid "output filename specified twice"
msgstr "Utdatafilnamn angivet två gånger"
#: c-opts.c:1107
msgid "-Wformat-y2k ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-y2k ignorerad utan -Wformat"
#: c-opts.c:1109
msgid "-Wformat-extra-args ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-extra-args ignorerad utan -Wformat"
#: c-opts.c:1111
#, fuzzy
msgid "-Wformat-zero-length ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-extra-args ignorerad utan -Wformat"
#: c-opts.c:1113
msgid "-Wformat-nonliteral ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-nonliteral ignorerad utan -Wformat"
#: c-opts.c:1115
msgid "-Wformat-security ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-security ignorerad utan -Wformat"
#: c-opts.c:1117
msgid "-Wmissing-format-attribute ignored without -Wformat"
msgstr "-Wmissing-format-attribute ignorerad utan -Wformat"
#: c-opts.c:1131
#, fuzzy, c-format
msgid "opening output file %s: %m"
msgstr "Kan inte öppna utdatafil \"%s\""
#: c-opts.c:1136
#, fuzzy, c-format
msgid "too many filenames given. Type %s --help for usage"
msgstr "För många filnamn. Skriv %s --help för användningsinformation"
#: c-opts.c:1215
#, fuzzy
msgid "YYDEBUG not defined"
msgstr "YYDEBUG är inte definierad."
#: c-opts.c:1261
#, c-format
msgid "opening dependency file %s: %m"
msgstr ""
#: c-opts.c:1271
#, c-format
msgid "closing dependency file %s: %m"
msgstr ""
#: c-opts.c:1274
#, fuzzy, c-format
msgid "when writing output to %s: %m"
msgstr "fel vid skrivning till %s"
#: c-opts.c:1344
#, fuzzy
msgid "to generate dependencies you must specify either -M or -MM"
msgstr "du måste dessutom ange antingen -M eller -MM"
#: c-opts.c:1404
#, fuzzy
msgid "<built-in>"
msgstr "<inbyggd>"
#: c-opts.c:1419
msgid "<command line>"
msgstr ""
#: c-opts.c:1503
msgid "too late for # directive to set debug directory"
msgstr ""
#. Like YYERROR but do call yyerror.
#: c-parse.y:54 objc/objc-parse.y:54
msgid "syntax error"
msgstr "syntaxfel"
#: /usr/share/bison/bison.simple:179
msgid "syntax error: cannot back up"
msgstr "syntaxfel: kan inte backa tillbaka"
#: c-parse.y:320 objc/objc-parse.y:344
msgid "ISO C forbids an empty source file"
msgstr "ISO C förbjuder tomma källkodsfiler"
#: c-parse.y:349 c-typeck.c:6248 objc/objc-parse.y:374
msgid "argument of `asm' is not a constant string"
msgstr "argumentet till \"asm\" är inte en konstant sträng"
#: c-parse.y:357 objc/objc-parse.y:382
msgid "ISO C forbids data definition with no type or storage class"
msgstr "ISO C förbjuder datadefinition utan typ eller lagringsklass"
#: c-parse.y:359 objc/objc-parse.y:384
msgid "data definition has no type or storage class"
msgstr "datadefinition har ingen typ eller lagringsklass"
#: c-parse.y:372 objc/objc-parse.y:397
msgid "ISO C does not allow extra `;' outside of a function"
msgstr "ISO C tillåter inte extra \";\" utanför funktioner"
#: c-parse.y:429 cppexp.c:1253
msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
msgstr "traditionell C hanterar inte operatorn unärt plus"
#: c-parse.y:476 objc/objc-parse.y:501
msgid "`sizeof' applied to a bit-field"
msgstr "\"sizeof\" applicerat på ett bitfält"
#: c-parse.y:563 objc/objc-parse.y:588
msgid "ISO C forbids omitting the middle term of a ?: expression"
msgstr "ISO C förbjuder uteslutande av den mittersta termen i ett ?: uttryck"
#: c-parse.y:611 objc/objc-parse.y:636
#, fuzzy
msgid "ISO C90 forbids compound literals"
msgstr "ISO C++ förbjuder beräknade goto"
#: c-parse.y:625 objc/objc-parse.y:650
msgid "ISO C forbids braced-groups within expressions"
msgstr ""
#: c-parse.y:653 objc/objc-parse.y:678
msgid "first argument to __builtin_choose_expr not a constant"
msgstr "första argumentet till \"__builtin_choose_expr\" är inte en konstant"
#: c-parse.y:696 objc/objc-parse.y:737
#, fuzzy
msgid "traditional C rejects ISO C style function definitions"
msgstr "traditionell C stödjer inte sträng-sammanslagning"
#: c-parse.y:699 c-parse.y:705 objc/objc-parse.y:740 objc/objc-parse.y:746
#, fuzzy
msgid "old-style parameter declaration"
msgstr "tom deklaration"
#: c-parse.y:967 c-parse.y:973 c-parse.y:979 c-parse.y:985 c-parse.y:1006
#: c-parse.y:1012 c-parse.y:1018 c-parse.y:1024 c-parse.y:1057 c-parse.y:1063
#: c-parse.y:1069 c-parse.y:1075 c-parse.y:1120 c-parse.y:1126 c-parse.y:1132
#: c-parse.y:1138 objc/objc-parse.y:1008 objc/objc-parse.y:1014
#: objc/objc-parse.y:1020 objc/objc-parse.y:1026 objc/objc-parse.y:1047
#: objc/objc-parse.y:1053 objc/objc-parse.y:1059 objc/objc-parse.y:1065
#: objc/objc-parse.y:1098 objc/objc-parse.y:1104 objc/objc-parse.y:1110
#: objc/objc-parse.y:1116 objc/objc-parse.y:1161 objc/objc-parse.y:1167
#: objc/objc-parse.y:1173 objc/objc-parse.y:1179
#, c-format
msgid "`%s' is not at beginning of declaration"
msgstr "\"%s\" är inte i början av deklarationen"
#: c-parse.y:1300 objc/objc-parse.y:1350
#, fuzzy
msgid "`typeof' applied to a bit-field"
msgstr "\"sizeof\" applicerat på ett bitfält"
#: c-parse.y:1427 objc/objc-parse.y:1477
msgid "ISO C forbids empty initializer braces"
msgstr ""
#: c-parse.y:1441 objc/objc-parse.y:1491
#, fuzzy
msgid "ISO C90 forbids specifying subobject to initialize"
msgstr "ISO C89 förbjuder specifiering av subobjekt som skall initieras"
#: c-parse.y:1444 objc/objc-parse.y:1494
msgid "obsolete use of designated initializer without `='"
msgstr "obsolet angivelse av initierare utan \"=\""
#: c-parse.y:1448 objc/objc-parse.y:1498
msgid "obsolete use of designated initializer with `:'"
msgstr "obsolet användning av initierare med \":\""
#: c-parse.y:1475 objc/objc-parse.y:1525
msgid "ISO C forbids specifying range of elements to initialize"
msgstr ""
#: c-parse.y:1483 c-parse.y:1514 objc/objc-parse.y:1533 objc/objc-parse.y:1564
msgid "ISO C forbids nested functions"
msgstr "ISO C förbjuder nästlade funktioner"
#: c-parse.y:1691 objc/objc-parse.y:1743
msgid "ISO C forbids forward references to `enum' types"
msgstr ""
#: c-parse.y:1703 cp/parser.c:9339 objc/objc-parse.y:1755
msgid "comma at end of enumerator list"
msgstr "komma i slutet av uppräkningslista"
#: c-parse.y:1723 objc/objc-parse.y:1775
msgid "no semicolon at end of struct or union"
msgstr "inget semikolon vid slutet av struktur eller union"
#: c-parse.y:1732 objc/objc-parse.y:1784 objc/objc-parse.y:2847
msgid "extra semicolon in struct or union specified"
msgstr "extra semikolon i struktur eller union angivet"
#: c-parse.y:1745 objc/objc-parse.y:1800
msgid "ISO C doesn't support unnamed structs/unions"
msgstr "ISO C stödjer inte ej namnsatta strukturer/unioner"
#: c-parse.y:1754 objc/objc-parse.y:1809
msgid "ISO C forbids member declarations with no members"
msgstr "ISO C förbjuder medlemsdeklarationer utan medlemmar"
#: c-parse.y:1915 objc/objc-parse.y:1970
msgid "label at end of compound statement"
msgstr ""
#: c-parse.y:1934 objc/objc-parse.y:1989
#, fuzzy
msgid "ISO C90 forbids mixed declarations and code"
msgstr "ISO C89 förbjuder blandade deklarationer och kod"
#: c-parse.y:2012 objc/objc-parse.y:2069
msgid "ISO C forbids label declarations"
msgstr ""
#: c-parse.y:2062 objc/objc-parse.y:2119
msgid "braced-group within expression allowed only inside a function"
msgstr ""
#: c-parse.y:2185 objc/objc-parse.y:2242
msgid "empty body in an else-statement"
msgstr "tom kropp i else-sats"
#: c-parse.y:2193 objc/objc-parse.y:2250
#, fuzzy
msgid "%Hempty body in an if-statement"
msgstr "tom kropp i else-sats"
#: c-parse.y:2273 cp/parser.c:6050 objc/objc-parse.y:2330
msgid "break statement not within loop or switch"
msgstr "break-sats som inte är i en loop eller switch"
#: c-parse.y:2282 cp/parser.c:6061 objc/objc-parse.y:2339
msgid "continue statement not within a loop"
msgstr "continue-sats som inte är i en loop"
#: c-parse.y:2324 objc/objc-parse.y:2381
msgid "ISO C forbids `goto *expr;'"
msgstr "ISO C förbjuder \"goto *expr;\""
#. Gcc used to allow this as an extension. However, it does
#. not work for all targets, and thus has been disabled.
#. Also, since func (...) and func () are indistinguishable,
#. it caused problems with the code in expand_builtin which
#. tries to verify that BUILT_IN_NEXT_ARG is being used
#. correctly.
#: c-parse.y:2441 objc/objc-parse.y:2549
msgid "ISO C requires a named argument before `...'"
msgstr "ISO C kräver ett namnsatt argument före \"...\""
#: c-parse.y:2539 objc/objc-parse.y:2647
msgid "`...' in old-style identifier list"
msgstr "\"...\" i en gammaldags identifierarlista"
#: /usr/share/bison/bison.simple:795
#, fuzzy
msgid "parse error; also virtual memory exhausted"
msgstr "parsningsfel; och det virtuella minnet tog slut"
#: /usr/share/bison/bison.simple:799
msgid "parse error"
msgstr "parsningsfel"
#: /usr/share/bison/bison.simple:924
msgid "parser stack overflow"
msgstr "parsestack överfull"
#: c-parse.y:2969 objc/objc-parse.y:3664
#, c-format
msgid "syntax error at '%s' token"
msgstr "syntaxfel vid token \"%s\""
#: c-pch.c:125
#, fuzzy, c-format
msgid "can't create precompiled header %s: %m"
msgstr "kan inte skapa katalog %s"
#: c-pch.c:146
#, fuzzy, c-format
msgid "can't write to %s: %m"
msgstr "kan inte skriva till %s"
#: c-pch.c:152
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' is not a valid output file"
msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt filnamn"
#: c-pch.c:181 c-pch.c:197 c-pch.c:209
#, fuzzy, c-format
msgid "can't write %s: %m"
msgstr "kan inte stänga %s"
#: c-pch.c:187
#, fuzzy, c-format
msgid "can't seek in %s: %m"
msgstr "kan inte öppna %s"
# fixme: spola tillbaka är inte perfekt
#: c-pch.c:195 c-pch.c:240 c-pch.c:268 c-pch.c:273 c-pch.c:351
#, fuzzy, c-format
msgid "can't read %s: %m"
msgstr "kan inte spola tillbaka %s"
#: c-pch.c:253
#, c-format
msgid "%s: not compatible with this GCC version"
msgstr ""
#. It's a PCH for the wrong language.
#: c-pch.c:256
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: not for %s"
msgstr "%s före \"%s\""
#. Not any kind of PCH.
#: c-pch.c:260
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: not a PCH file"
msgstr "%s: är inte en COFF-fil"
#: c-pch.c:279
#, c-format
msgid "%s: created on host `%.*s', but used on host `%s'"
msgstr ""
#: c-pch.c:289
#, c-format
msgid "%s: created for target `%.*s', but used for target `%s'"
msgstr ""
#: c-pch.c:302
#, c-format
msgid "%s: created by version `%.*s', but this is version `%s'"
msgstr ""
#: c-pch.c:313
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: created using different flags"
msgstr "\"%s\" omdeklarerad som en annan sorts symbol"
#: c-pch.c:326
#, c-format
msgid "%s: created with -g%s, but used with -g%s"
msgstr ""
#: c-pch.c:340
#, c-format
msgid "%s: had text segment at different address"
msgstr ""
#: c-pch.c:357 cpperror.c:176 gcc.c:6554
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
#: c-pch.c:388
#, fuzzy
msgid "calling fdopen"
msgstr "fdopen"
#: c-pch.c:396 c-pch.c:408
#, fuzzy
msgid "reading"
msgstr "Skapar %s.\n"
#: c-pragma.c:106
msgid "#pragma pack (pop) encountered without matching #pragma pack (push, <n>)"
msgstr "#pragma pack (pop) påträffat utan matchande #pragma pack (push, <n>)"
#: c-pragma.c:124
#, c-format
msgid "#pragma pack(pop, %s) encountered without matching #pragma pack(push, %s, <n>)"
msgstr "#pragma pack(pop, %s) påträffat utan matchande #pragma pack(push, %s, <n>)"
#: c-pragma.c:144
#, fuzzy
msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
#: c-pragma.c:146
#, fuzzy
msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
#: c-pragma.c:165
#, fuzzy
msgid "missing '(' after '#pragma pack' - ignored"
msgstr "saknas '(' efter predikat"
#: c-pragma.c:178 c-pragma.c:228
msgid "malformed '#pragma pack' - ignored"
msgstr ""
#: c-pragma.c:183
msgid "malformed '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignored"
msgstr ""
#: c-pragma.c:185
msgid "malformed '#pragma pack(pop[, id])' - ignored"
msgstr ""
#: c-pragma.c:194
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown action '%s' for '#pragma pack' - ignored"
msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma pack\""
#: c-pragma.c:231
msgid "junk at end of '#pragma pack'"
msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma pack\""
#: c-pragma.c:245
#, c-format
msgid "alignment must be a small power of two, not %d"
msgstr ""
#: c-pragma.c:278
msgid "%Japplying #pragma weak '%D' after first use results in unspecified behavior"
msgstr ""
#: c-pragma.c:325 c-pragma.c:330
msgid "malformed #pragma weak, ignored"
msgstr ""
#: c-pragma.c:334
msgid "junk at end of #pragma weak"
msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
#: c-pragma.c:367 c-pragma.c:372
msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
msgstr ""
#: c-pragma.c:377
#, fuzzy
msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
#: c-pragma.c:385 c-pragma.c:463
msgid "#pragma redefine_extname conflicts with declaration"
msgstr ""
#: c-pragma.c:414
msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
msgstr ""
#: c-pragma.c:419
#, fuzzy
msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
#: c-pragma.c:450
#, fuzzy
msgid "asm declaration conflicts with previous rename"
msgstr "sektion \"%s\" står i konflikt med tidigare deklaration"
#: c-semantics.c:697
#, fuzzy
msgid "destructor needed for `%D'"
msgstr "destruerare behövs för \"%#D\""
#: c-semantics.c:698
msgid "where case label appears here"
msgstr ""
#: c-semantics.c:701
msgid "(enclose actions of previous case statements requiring destructors in their own scope.)"
msgstr ""
#: c-semantics.c:737 c-typeck.c:6270 cp/semantics.c:1070
#, c-format
msgid "%s qualifier ignored on asm"
msgstr ""
#: c-semantics.c:991
#, fuzzy
msgid "will never be executed"
msgstr "anrop %d aldrig utfört\n"
#: c-typeck.c:123
#, c-format
msgid "`%s' has an incomplete type"
msgstr "\"%s\" har en inkomplett typ"
#: c-typeck.c:145 cp/call.c:2532
msgid "invalid use of void expression"
msgstr "ogiltig användning av void-uttryck"
#: c-typeck.c:153
#, fuzzy
msgid "invalid use of flexible array member"
msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
#: c-typeck.c:159
msgid "invalid use of array with unspecified bounds"
msgstr ""
#: c-typeck.c:167
#, c-format
msgid "invalid use of undefined type `%s %s'"
msgstr ""
#. If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.
#: c-typeck.c:171
#, c-format
msgid "invalid use of incomplete typedef `%s'"
msgstr ""
#: c-typeck.c:428 c-typeck.c:443
msgid "function types not truly compatible in ISO C"
msgstr "funktionstyper inte riktigt kompatibla i ISO C"
#: c-typeck.c:625
msgid "types are not quite compatible"
msgstr "typerna är inte riktigt kompatibla"
#: c-typeck.c:838
#, fuzzy
msgid "function return types not compatible due to `volatile'"
msgstr "funktionstyper inte riktigt kompatibla i ISO C"
#: c-typeck.c:984 c-typeck.c:2176
msgid "arithmetic on pointer to an incomplete type"
msgstr "aritmetik på pekare till inkomplett typ"
#: c-typeck.c:1357
#, c-format
msgid "%s has no member named `%s'"
msgstr "%s har ingen medlem med namn \"%s\""
#: c-typeck.c:1393
#, c-format
msgid "request for member `%s' in something not a structure or union"
msgstr "begäran av medlem \"%s\" i något som inte är en struktur eller union"
#: c-typeck.c:1422
msgid "dereferencing pointer to incomplete type"
msgstr "derefererar pekare till inkomplett typ"
#: c-typeck.c:1426
msgid "dereferencing `void *' pointer"
msgstr "derefererar \"void *\"-pekare"
#: c-typeck.c:1443 cp/typeck.c:2127
#, c-format
msgid "invalid type argument of `%s'"
msgstr "ogiltigt typargument till \"%s\""
#: c-typeck.c:1461 cp/typeck.c:2152
msgid "subscript missing in array reference"
msgstr ""
#: c-typeck.c:1482 cp/typeck.c:2194
msgid "array subscript has type `char'"
msgstr "fältindex har typen \"char\""
#: c-typeck.c:1490 c-typeck.c:1579 cp/typeck.c:2198 cp/typeck.c:2284
msgid "array subscript is not an integer"
msgstr "fältindex är inte ett heltal"
#: c-typeck.c:1523
msgid "ISO C forbids subscripting `register' array"
msgstr ""
#: c-typeck.c:1525
#, fuzzy
msgid "ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array"
msgstr "ISO C++ förbjuder tilldelning av fält"
#: c-typeck.c:1558
msgid "subscript has type `char'"
msgstr "index har typen \"char\""
#: c-typeck.c:1574 cp/typeck.c:2279
msgid "subscripted value is neither array nor pointer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:1604
#, c-format
msgid "local declaration of `%s' hides instance variable"
msgstr ""
#: c-typeck.c:1697
msgid "called object is not a function"
msgstr "anropat objekt är inte en funktion"
#. This situation leads to run-time undefined behavior. We can't,
#. therefore, simply error unless we can prove that all possible
#. executions of the program must execute the code.
#: c-typeck.c:1729
#, fuzzy
msgid "function called through a non-compatible type"
msgstr "sizeof applicerat på en inkomplett typ"
#: c-typeck.c:1787 c-typeck.c:4198 c-typeck.c:4200 c-typeck.c:4216
#: c-typeck.c:4237 c-typeck.c:5616
msgid "initializer element is not constant"
msgstr ""
#: c-typeck.c:1838 cp/typeck.c:2567
msgid "too many arguments to function"
msgstr "för många argument till funktion"
#: c-typeck.c:1859
#, c-format
msgid "type of formal parameter %d is incomplete"
msgstr ""
#: c-typeck.c:1872
#, c-format
msgid "%s as integer rather than floating due to prototype"
msgstr ""
#: c-typeck.c:1875
#, c-format
msgid "%s as integer rather than complex due to prototype"
msgstr ""
#: c-typeck.c:1878
#, c-format
msgid "%s as complex rather than floating due to prototype"
msgstr ""
#: c-typeck.c:1881
#, c-format
msgid "%s as floating rather than integer due to prototype"
msgstr ""
#: c-typeck.c:1884
#, c-format
msgid "%s as complex rather than integer due to prototype"
msgstr "%s som complex istället för heltal grund av prototyp"
#: c-typeck.c:1887
#, c-format
msgid "%s as floating rather than complex due to prototype"
msgstr ""
#: c-typeck.c:1897
#, c-format
msgid "%s as `float' rather than `double' due to prototype"
msgstr ""
#: c-typeck.c:1915
#, c-format
msgid "%s with different width due to prototype"
msgstr ""
#: c-typeck.c:1941
#, c-format
msgid "%s as unsigned due to prototype"
msgstr "%s som unsigned på grund av prototyp"
#: c-typeck.c:1943
#, c-format
msgid "%s as signed due to prototype"
msgstr "%s som signed på grund av prototyp"
#: c-typeck.c:1977 cp/typeck.c:2673
msgid "too few arguments to function"
msgstr "för få argument till funktion"
#: c-typeck.c:2017
msgid "suggest parentheses around + or - inside shift"
msgstr "föreslår parenteser runt + eller - inuti skift"
#: c-typeck.c:2024
msgid "suggest parentheses around && within ||"
msgstr "föreslår parenteser runt && inuti ||"
#: c-typeck.c:2033
msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of |"
msgstr "föreslår parenteser runt aritmetik inuti operanden till |"
#: c-typeck.c:2036
msgid "suggest parentheses around comparison in operand of |"
msgstr "föreslår parenteser runt jämförelse inuti operanden till |"
#: c-typeck.c:2045
msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of ^"
msgstr "föreslår parenteser runt aritmetik inuti operanden till ^"
#: c-typeck.c:2048
msgid "suggest parentheses around comparison in operand of ^"
msgstr "föreslår parenteser runt jämförelse inuti operanden till ^"
#: c-typeck.c:2055
msgid "suggest parentheses around + or - in operand of &"
msgstr "föreslår parenteser runt + eller - inuti operanden till &"
#: c-typeck.c:2058
msgid "suggest parentheses around comparison in operand of &"
msgstr "föreslår parenteser runt jämförelser inuti operanden till &"
#: c-typeck.c:2065
msgid "comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning"
msgstr "jämförelser som X<=Y<=Z har inte sin matematiska mening"
#: c-typeck.c:2128
msgid "pointer of type `void *' used in subtraction"
msgstr "pekare av typ \"void *\" använd i subtraktion"
#: c-typeck.c:2130
msgid "pointer to a function used in subtraction"
msgstr "pekare till funktion använd i subtraktion"
#: c-typeck.c:2224
msgid "wrong type argument to unary plus"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2237
msgid "wrong type argument to unary minus"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2254
msgid "ISO C does not support `~' for complex conjugation"
msgstr "ISO C stödjer inte ~ för komplex konjugering"
#: c-typeck.c:2260
msgid "wrong type argument to bit-complement"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2268
msgid "wrong type argument to abs"
msgstr "fel typ på argument till abs"
#: c-typeck.c:2280
msgid "wrong type argument to conjugation"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2294
msgid "wrong type argument to unary exclamation mark"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2337
msgid "ISO C does not support `++' and `--' on complex types"
msgstr "ISO C stöder inte \"++\" och \"--\" på komplexa typer"
#: c-typeck.c:2352 c-typeck.c:2384
#, fuzzy
msgid "wrong type argument to increment"
msgstr "fel typ på argument till %s"
#: c-typeck.c:2354 c-typeck.c:2386
#, fuzzy
msgid "wrong type argument to decrement"
msgstr "fel typ på argument till %s"
#: c-typeck.c:2375
msgid "increment of pointer to unknown structure"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2377
msgid "decrement of pointer to unknown structure"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2502
msgid "invalid lvalue in unary `&'"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2534
#, c-format
msgid "attempt to take address of bit-field structure member `%s'"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2668
msgid "use of conditional expressions as lvalues is deprecated"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2671
msgid "use of compound expressions as lvalues is deprecated"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2674
msgid "use of cast expressions as lvalues is deprecated"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2689
#, c-format
msgid "%s of read-only member `%s'"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2693
#, c-format
msgid "%s of read-only variable `%s'"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2696
#, c-format
msgid "%s of read-only location"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2714
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot take address of bit-field `%s'"
msgstr "kan inte ta adressen till bitfält \"%s\""
#: c-typeck.c:2742 treelang/treetree.c:946
#, c-format
msgid "global register variable `%s' used in nested function"
msgstr "global registervariabel \"%s\" använd i nästlad funktion"
#: c-typeck.c:2746 treelang/treetree.c:950
#, c-format
msgid "register variable `%s' used in nested function"
msgstr "registervariabel \\\"%s\\\" använd i nästlad funktion"
#: c-typeck.c:2753 treelang/treetree.c:957
#, c-format
msgid "address of global register variable `%s' requested"
msgstr "adress på global registervariabel \"%s\" efterfrågad"
#: c-typeck.c:2765
msgid "cannot put object with volatile field into register"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2769 treelang/treetree.c:962
#, c-format
msgid "address of register variable `%s' requested"
msgstr "adress på register variabel \"%s\" efterfrågad"
#: c-typeck.c:2854
msgid "signed and unsigned type in conditional expression"
msgstr "typ signed och unsigned i villkorsuttryck"
#: c-typeck.c:2861
msgid "ISO C forbids conditional expr with only one void side"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2877 c-typeck.c:2884
msgid "ISO C forbids conditional expr between `void *' and function pointer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2890
msgid "pointer type mismatch in conditional expression"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2897 c-typeck.c:2907
msgid "pointer/integer type mismatch in conditional expression"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2921
msgid "type mismatch in conditional expression"
msgstr "typfel i villkorsuttryck"
#: c-typeck.c:2981
msgid "left-hand operand of comma expression has no effect"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3012
msgid "cast specifies array type"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3018
msgid "cast specifies function type"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3028
msgid "ISO C forbids casting nonscalar to the same type"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3046
msgid "ISO C forbids casts to union type"
msgstr "ISO C förbjuder typkonvertering till unionstyper"
#: c-typeck.c:3054
msgid "cast to union type from type not present in union"
msgstr "typkonvertering till unionstyp från typ som ej finns i unionen"
#: c-typeck.c:3105
#, fuzzy
msgid "cast adds new qualifiers to function type"
msgstr "typkonvertering matchar inte en funktionstyp"
#. There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not
#. present in IN_TYPE.
#: c-typeck.c:3110
msgid "cast discards qualifiers from pointer target type"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3125
msgid "cast increases required alignment of target type"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3131 cp/typeck.c:4945
msgid "cast from pointer to integer of different size"
msgstr "typkonvertering från pekare till heltal av annan storlek"
#: c-typeck.c:3136
msgid "cast does not match function type"
msgstr "typkonvertering matchar inte en funktionstyp"
#: c-typeck.c:3143 cp/typeck.c:4952
msgid "cast to pointer from integer of different size"
msgstr "typkonvertering till pekare från heltal med annan storlek"
#: c-typeck.c:3155
msgid "type-punning to incomplete type might break strict-aliasing rules"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3159
msgid "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3170
#, fuzzy
msgid "ISO C forbids conversion of function pointer to object pointer type"
msgstr "ISO C++ förbjuder användning av pekare till medlem i pekararitmetik"
#: c-typeck.c:3179
#, fuzzy
msgid "ISO C forbids conversion of object pointer to function pointer type"
msgstr "ISO C förbjuder jämförelse mellan \"void *\" och funktionspekare"
#. Now we have handled acceptable kinds of LHS that are not truly lvalues.
#. Reject anything strange now.
#: c-typeck.c:3337
msgid "invalid lvalue in assignment"
msgstr "ogiltigt lvalue i tilldelning"
#. Convert new value to destination type.
#: c-typeck.c:3346 c-typeck.c:3371 c-typeck.c:3388 cp/typeck.c:5064
#: cp/typeck.c:5211 cp/typeck.c:5226
msgid "assignment"
msgstr "tilldelning"
#: c-typeck.c:3455
#, fuzzy
msgid "cannot pass rvalue to reference parameter"
msgstr "kan inte deklarera pekare till referenser"
#: c-typeck.c:3564 c-typeck.c:3640
#, c-format
msgid "%s makes qualified function pointer from unqualified"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3568 c-typeck.c:3620
#, c-format
msgid "%s discards qualifiers from pointer target type"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3574
msgid "ISO C prohibits argument conversion to union type"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3612
#, c-format
msgid "ISO C forbids %s between function pointer and `void *'"
msgstr "ISO C förbjuder %s mellan funktionspekare och \"void *\""
#: c-typeck.c:3629
#, c-format
msgid "pointer targets in %s differ in signedness"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3645
#, c-format
msgid "%s from incompatible pointer type"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3651 c-typeck.c:4158 cp/typeck.c:1389
msgid "invalid use of non-lvalue array"
msgstr ""
# fixme: vad är %s
#: c-typeck.c:3665
#, c-format
msgid "%s makes pointer from integer without a cast"
msgstr "%s skapar pekare från heltal utan typkonvertering"
#: c-typeck.c:3672
#, c-format
msgid "%s makes integer from pointer without a cast"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3686 c-typeck.c:3689
#, c-format
msgid "incompatible type for argument %d of `%s'"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3693
#, c-format
msgid "incompatible type for argument %d of indirect function call"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3697
#, c-format
msgid "incompatible types in %s"
msgstr "inkompatibla typer i %s"
#. Function name is known; supply it.
#: c-typeck.c:3753
#, fuzzy, c-format
msgid "passing arg of `%s'"
msgstr "Saknar argument till flaggan \"%s\""
#. Function name unknown (call through ptr).
#: c-typeck.c:3762
#, fuzzy
msgid "passing arg of pointer to function"
msgstr "för många argument till funktion"
#. Function name is known; supply it.
#: c-typeck.c:3770
#, c-format
msgid "passing arg %d of `%s'"
msgstr ""
#. Function name unknown (call through ptr); just give arg number.
#: c-typeck.c:3779
#, c-format
msgid "passing arg %d of pointer to function"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3836
msgid "traditional C rejects automatic aggregate initialization"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4007 c-typeck.c:4022 c-typeck.c:4037
#, c-format
msgid "(near initialization for `%s')"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4086 cp/typeck2.c:560
msgid "char-array initialized from wide string"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4093 cp/typeck2.c:567
msgid "int-array initialized from non-wide string"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4111 cp/typeck2.c:582
msgid "initializer-string for array of chars is too long"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4181
msgid "array initialized from non-constant array expression"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4232
msgid "initialization"
msgstr "initiering"
#: c-typeck.c:4243 c-typeck.c:5621
msgid "initializer element is not computable at load time"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4258 cp/typeck2.c:659
msgid "invalid initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4540 cp/decl.c:4484
#, fuzzy
msgid "opaque vector types cannot be initialized"
msgstr "objekt med variabel storlek kan inte initieras"
#: c-typeck.c:4734
msgid "extra brace group at end of initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4754
msgid "missing braces around initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4814
msgid "braces around scalar initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4865
msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4867
msgid "initialization of a flexible array member"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4898
msgid "missing initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4920
msgid "empty scalar initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4925
msgid "extra elements in scalar initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5010
msgid "initialization designators may not nest"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5031 c-typeck.c:5099
msgid "array index in non-array initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5036 c-typeck.c:5152
msgid "field name not in record or union initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5095 c-typeck.c:5097
msgid "nonconstant array index in initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5101 c-typeck.c:5104
msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5115
msgid "empty index range in initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5124
msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5164
#, c-format
msgid "unknown field `%s' specified in initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5200 c-typeck.c:5221 c-typeck.c:5683
msgid "initialized field with side-effects overwritten"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5891
msgid "excess elements in char array initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5898 c-typeck.c:5944
msgid "excess elements in struct initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5959
msgid "non-static initialization of a flexible array member"
msgstr ""
#: c-typeck.c:6026
msgid "excess elements in union initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:6047
msgid "traditional C rejects initialization of unions"
msgstr ""
#: c-typeck.c:6110
msgid "excess elements in array initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:6139
msgid "excess elements in vector initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:6161
msgid "excess elements in scalar initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:6263
msgid "asm template is not a string constant"
msgstr ""
#: c-typeck.c:6295
msgid "invalid lvalue in asm statement"
msgstr ""
#: c-typeck.c:6367 cp/typeck.c:5902
msgid "modification by `asm'"
msgstr ""
#: c-typeck.c:6385 cp/typeck.c:5986
msgid "function declared `noreturn' has a `return' statement"
msgstr ""
#: c-typeck.c:6392
msgid "`return' with no value, in function returning non-void"
msgstr ""
#: c-typeck.c:6398
msgid "`return' with a value, in function returning void"
msgstr "\"return\" med värde i funktion som returnerar void"
#: c-typeck.c:6402
msgid "return"
msgstr "return"
#: c-typeck.c:6454
msgid "function returns address of local variable"
msgstr "funktionen returnerar adress till en lokal variabel"
#: c-typeck.c:6509 cp/semantics.c:749
msgid "switch quantity not an integer"
msgstr "switch-argument är inte ett heltal"
#: c-typeck.c:6519
msgid "`long' switch expression not converted to `int' in ISO C"
msgstr ""
#: c-typeck.c:6560 cp/parser.c:5560
msgid "case label not within a switch statement"
msgstr "case-etikett är inte i en switch-sats"
#: c-typeck.c:6562
msgid "`default' label not within a switch statement"
msgstr "\"default\"-etikett är inte i en switch-sats"
#: c-typeck.c:6714 c-typeck.c:6748
msgid "division by zero"
msgstr ""
#: c-typeck.c:6793 cp/typeck.c:2953
msgid "right shift count is negative"
msgstr "högershiftoperanden är negativ"
#: c-typeck.c:6800 cp/typeck.c:2959
msgid "right shift count >= width of type"
msgstr "högershiftoperanden >= storleken på typen"
#: c-typeck.c:6821 cp/typeck.c:2978
msgid "left shift count is negative"
msgstr "vänstershiftoperanden är negativ"
#: c-typeck.c:6824 cp/typeck.c:2980
msgid "left shift count >= width of type"
msgstr "vänstershiftoperanden >= storleken på typen"
#: c-typeck.c:6845
msgid "shift count is negative"
msgstr "shiftoperanden är negativ"
#: c-typeck.c:6847
msgid "shift count >= width of type"
msgstr "shiftoperanden >= storleken på typen"
#: c-typeck.c:6864 cp/typeck.c:3015
msgid "comparing floating point with == or != is unsafe"
msgstr "jämföra flyttal med == eller != är osäkert"
#: c-typeck.c:6888 c-typeck.c:6894
msgid "ISO C forbids comparison of `void *' with function pointer"
msgstr "ISO C förbjuder jämförelse mellan \"void *\" och funktionspekare"
#: c-typeck.c:6897 c-typeck.c:6937 c-typeck.c:6965
msgid "comparison of distinct pointer types lacks a cast"
msgstr ""
#: c-typeck.c:6911 c-typeck.c:6916 c-typeck.c:6985 c-typeck.c:6990
msgid "comparison between pointer and integer"
msgstr "jämförelse mellan pekare och heltal"
#: c-typeck.c:6932 c-typeck.c:6960
msgid "ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions"
msgstr "ISO C förbjuder ordningsjämförelse på pekare till funktioner"
#: c-typeck.c:6957
msgid "comparison of complete and incomplete pointers"
msgstr "jämförelse av kompletta och inkompletta pekare"
#: c-typeck.c:6973 c-typeck.c:6980
msgid "ordered comparison of pointer with integer zero"
msgstr ""
#: c-typeck.c:7004 cp/typeck.c:3151
msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
msgstr ""
#: c-typeck.c:7214
msgid "comparison between signed and unsigned"
msgstr "jämföreslse mellan signed och unsigned"
#: c-typeck.c:7260 cp/typeck.c:3398
msgid "comparison of promoted ~unsigned with constant"
msgstr ""
#: c-typeck.c:7268 cp/typeck.c:3406
msgid "comparison of promoted ~unsigned with unsigned"
msgstr ""
#: calls.c:1838
#, fuzzy
msgid "%Jinlining failed in call to '%F'"
msgstr "inlining misslyckades i anrop av \"%s\""
#: calls.c:1839 calls.c:2211 tree-inline.c:1339 tree-inline.c:1346
msgid "called from here"
msgstr "anropad härifrån"
#: calls.c:2210
#, fuzzy
msgid "%Jcan't inline call to '%F'"
msgstr "kan inte inline:a anrop till \"%s\""
#: calls.c:2219
msgid "ignoring return value of `%D', declared with attribute warn_unused_result"
msgstr ""
#: calls.c:2232
msgid "ignoring return value of function declared with attribute warn_unused_result"
msgstr ""
#: calls.c:2242
msgid "function call has aggregate value"
msgstr ""
#: cfg.c:835
#, c-format
msgid "bb %d on wrong place"
msgstr ""
#: cfg.c:841
#, c-format
msgid "prev_bb of %d should be %d, not %d"
msgstr ""
#: cfg.c:857
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Wrong count of block %i %i"
msgstr ""
#: cfg.c:863
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Wrong frequency of block %i %i"
msgstr ""
#: cfg.c:871
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Duplicate edge %i->%i"
msgstr ""
#: cfg.c:877
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Wrong probability of edge %i->%i %i"
msgstr ""
#: cfg.c:883
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Wrong count of edge %i->%i %i"
msgstr ""
#: cfg.c:895
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Basic block %d succ edge is corrupted"
msgstr ""
#: cfg.c:909 cfgrtl.c:1971
#, c-format
msgid "Wrong amount of branch edges after unconditional jump %i"
msgstr ""
#: cfg.c:917
#, c-format
msgid "basic block %d pred edge is corrupted"
msgstr ""
#: cfg.c:943
#, c-format
msgid "basic block %i edge lists are corrupted"
msgstr ""
#: cfg.c:955
msgid "verify_flow_info failed"
msgstr ""
#: cfgloop.c:1134
#, c-format
msgid "Size of loop %d should be %d, not %d."
msgstr ""
#: cfgloop.c:1153
#, c-format
msgid "Bb %d do not belong to loop %d."
msgstr ""
#: cfgloop.c:1171
#, c-format
msgid "Loop %d's header does not have exactly 2 entries."
msgstr ""
#: cfgloop.c:1179
#, c-format
msgid "Loop %d's latch does not have exactly 1 successor."
msgstr ""
#: cfgloop.c:1184
#, c-format
msgid "Loop %d's latch does not have header as successor."
msgstr ""
#: cfgloop.c:1189
#, c-format
msgid "Loop %d's latch does not belong directly to it."
msgstr ""
#: cfgloop.c:1195
#, c-format
msgid "Loop %d's header does not belong directly to it."
msgstr ""
#: cfgloop.c:1201
#, c-format
msgid "Loop %d's latch is marked as part of irreducible region."
msgstr ""
#: cfgloop.c:1231
#, c-format
msgid "Basic block %d should be marked irreducible."
msgstr ""
#: cfgloop.c:1237
#, c-format
msgid "Basic block %d should not be marked irreducible."
msgstr ""
#: cfgloop.c:1245
#, c-format
msgid "Edge from %d to %d should be marked irreducible."
msgstr ""
#: cfgloop.c:1252
#, c-format
msgid "Edge from %d to %d should not be marked irreducible."
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1877
#, c-format
msgid "end insn %d for block %d not found in the insn stream"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1891
#, c-format
msgid "insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1903
#, c-format
msgid "head insn %d for block %d not found in the insn stream"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1925
msgid "verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %wi %i"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1953
#, c-format
msgid "Missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1961
#, c-format
msgid "Too many outgoing branch edges from bb %i"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1966
#, c-format
msgid "Fallthru edge after unconditional jump %i"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1977
#, fuzzy, c-format
msgid "Wrong amount of branch edges after conditional jump %i"
msgstr "Föredra hopp framför villkorlig körning"
#: cfgrtl.c:1982
#, c-format
msgid "Call edges for non-call insn in bb %i"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1991
#, c-format
msgid "Abnormal edges for no purpose in bb %i"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2001
#, c-format
msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2005
#, c-format
msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2019 cfgrtl.c:2029
#, c-format
msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2042
#, c-format
msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2052
#, c-format
msgid "in basic block %d:"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2053
msgid "flow control insn inside a basic block"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2099
#, c-format
msgid "missing barrier after block %i"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2112
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2127
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2129
msgid "wrong insn in the fallthru edge"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2146
msgid "basic blocks not laid down consecutively"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2171
msgid "insn outside basic block"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2179
msgid "return not followed by barrier"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2186
#, c-format
msgid "number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)"
msgstr ""
#: cgraph.c:161
#, fuzzy
msgid "function body not available"
msgstr "funktion \"%s\" kan inte deklareras som \"mutable\""
#: cgraph.c:163 cgraphunit.c:341
msgid "redefined extern inline functions are not considered for inlining"
msgstr ""
#: cgraph.c:166 cgraphunit.c:346
#, fuzzy
msgid "function not considered for inlining"
msgstr "funktion \"%s\" kan inte deklareras som \"mutable\""
#: cgraph.c:168 cgraphunit.c:344
#, fuzzy
msgid "function not inlinable"
msgstr "funktion \"%s\" kan inte deklareras som \"mutable\""
#: cgraph.c:485
msgid "%D renamed after being referenced in assembly"
msgstr ""
#: cgraphunit.c:1046
msgid "--param large-function-growth limit reached"
msgstr ""
#: cgraphunit.c:1059
msgid "--param large-function-growth limit reached while inlining the caller"
msgstr ""
#: cgraphunit.c:1124
msgid "--param max-inline-insns-single limit reached"
msgstr ""
#: cgraphunit.c:1148
msgid "--param max-inline-insns-single limit reached after inlining into the callee"
msgstr ""
#: cgraphunit.c:1225
msgid "--param inline-unit-growth limit reached"
msgstr ""
#: cgraphunit.c:1297 cgraphunit.c:1441
msgid "recursive inlining"
msgstr ""
#: collect2.c:406
msgid "internal error"
msgstr "internt fel"
#: collect2.c:894
msgid "no arguments"
msgstr "inga argument"
#: collect2.c:1226 collect2.c:1374 collect2.c:1409
#, c-format
msgid "fopen %s"
msgstr "fopen %s"
#: collect2.c:1229 collect2.c:1379 collect2.c:1412
#, c-format
msgid "fclose %s"
msgstr "fclose %s"
#: collect2.c:1238
#, c-format
msgid "collect2 version %s"
msgstr ""
#: collect2.c:1328
#, c-format
msgid "%d constructor(s) found\n"
msgstr "%d konstruerare hittad(e)\n"
#: collect2.c:1329
#, c-format
msgid "%d destructor(s) found\n"
msgstr "%d destruerare hittad(e)\n"
#: collect2.c:1330
#, c-format
msgid "%d frame table(s) found\n"
msgstr ""
#: collect2.c:1472
#, c-format
msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
msgstr "%s terminerade med signal %d [%s]%s"
#: collect2.c:1490
#, c-format
msgid "%s returned %d exit status"
msgstr "%s returnerade avslutningsstatus %d"
#: collect2.c:1515
#, c-format
msgid "[cannot find %s]"
msgstr "[kan inte hitta %s]"
#: collect2.c:1530
#, c-format
msgid "cannot find `%s'"
msgstr "kan inte hitta \"%s\""
#: collect2.c:1541 collect2.c:1544
#, c-format
msgid "redirecting stdout: %s"
msgstr "omdirigerar stdout: %s"
#: collect2.c:1583
#, c-format
msgid "[Leaving %s]\n"
msgstr "[Lämnar %s]\n"
#: collect2.c:1803
#, c-format
msgid ""
"\n"
"write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
msgstr ""
#: collect2.c:2007
msgid "cannot find `nm'"
msgstr "kan inte hitta \"nm\""
#: collect2.c:2017 collect2.c:2446
msgid "pipe"
msgstr "rör"
#: collect2.c:2021 collect2.c:2450
msgid "fdopen"
msgstr "fdopen"
#: collect2.c:2047 collect2.c:2476
#, c-format
msgid "dup2 %d 1"
msgstr "dup2 %d 1"
#: collect2.c:2050 collect2.c:2053 collect2.c:2066 collect2.c:2479
#: collect2.c:2482 collect2.c:2495
#, c-format
msgid "close %d"
msgstr "close %d"
#: collect2.c:2056 collect2.c:2485
#, c-format
msgid "execv %s"
msgstr "execv %s"
#: collect2.c:2110
#, c-format
msgid "init function found in object %s"
msgstr ""
#: collect2.c:2118
#, c-format
msgid "fini function found in object %s"
msgstr ""
#: collect2.c:2141 collect2.c:2534
msgid "fclose"
msgstr "fclose"
#: collect2.c:2183
#, c-format
msgid "unable to open file '%s'"
msgstr "kan inte öppna fil \"%s\""
#: collect2.c:2185
#, c-format
msgid "unable to stat file '%s'"
msgstr ""
#: collect2.c:2191
#, c-format
msgid "unable to mmap file '%s'"
msgstr "kan inte göra mmap på fil \"%s\""
#: collect2.c:2337
msgid "not found\n"
msgstr "hittades inte\n"
#: collect2.c:2339 collect2.c:2513
#, c-format
msgid "dynamic dependency %s not found"
msgstr ""
#: collect2.c:2358
#, c-format
msgid "bad magic number in file '%s'"
msgstr "felaktigt magiskt nummer i fil \"%s\""
#: collect2.c:2380
msgid "dynamic dependencies.\n"
msgstr "dynamiskt beroende.\n"
#: collect2.c:2437
msgid "cannot find `ldd'"
msgstr "kan inte hitta \"ldd\""
#: collect2.c:2498
msgid ""
"\n"
"ldd output with constructors/destructors.\n"
msgstr ""
#: collect2.c:2525
#, c-format
msgid "unable to open dynamic dependency '%s'"
msgstr ""
#: collect2.c:2685
#, c-format
msgid "%s: not a COFF file"
msgstr "%s: är inte en COFF-fil"
#: collect2.c:2805
#, c-format
msgid "%s: cannot open as COFF file"
msgstr "%s: kan inte öppna som COFF-fil"
#: collect2.c:2860
#, fuzzy, c-format
msgid "library lib%s not found"
msgstr "Hittade inte bibliotek lib%s"
#: combine.c:13048
#, c-format
msgid ""
";; Combiner statistics: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
";; %d successes.\n"
"\n"
msgstr ""
#: combine.c:13057
#, c-format
msgid ""
"\n"
";; Combiner totals: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
";; %d successes.\n"
msgstr ""
#: convert.c:70
msgid "cannot convert to a pointer type"
msgstr "kan inte konvertera till en pekartyp"
#: convert.c:267
msgid "pointer value used where a floating point value was expected"
msgstr ""
#: convert.c:271
msgid "aggregate value used where a float was expected"
msgstr ""
#: convert.c:296
msgid "conversion to incomplete type"
msgstr ""
#: convert.c:600 convert.c:678
msgid "can't convert between vector values of different size"
msgstr ""
#: convert.c:606
msgid "aggregate value used where an integer was expected"
msgstr ""
#: convert.c:657 f/com.c:1101
msgid "pointer value used where a complex was expected"
msgstr ""
#: convert.c:661 f/com.c:1103
msgid "aggregate value used where a complex was expected"
msgstr ""
#: convert.c:684
msgid "can't convert value to a vector"
msgstr ""
#: coverage.c:164
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' is not a gcov data file"
msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt filnamn"
#: coverage.c:175
#, c-format
msgid "`%s' is version `%.4s', expected version `%.4s'"
msgstr ""
#: coverage.c:255 coverage.c:263
#, c-format
msgid "coverage mismatch for function %u while reading execution counters."
msgstr ""
#: coverage.c:257 coverage.c:340
#, c-format
msgid "checksum is %x instead of %x"
msgstr ""
#: coverage.c:265 coverage.c:348
#, c-format
msgid "number of counters is %d instead of %d"
msgstr ""
#: coverage.c:271
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot merge separate %s counters for function %u"
msgstr "kan inte deklarera en statisk funktion i en annan funktion"
#: coverage.c:296
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' has overflowed"
msgstr "parsestack överfull"
#: coverage.c:296
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' is corrupted"
msgstr "tredje argumentet till \"%s\" är inte länge rekommenderat"
#: coverage.c:319
#, c-format
msgid "file %s not found, execution counts assumed to be zero"
msgstr ""
#: coverage.c:329
#, fuzzy, c-format
msgid "no coverage for function '%s' found."
msgstr "ogiltig lagringsklass för funktion \"%s\""
#: coverage.c:337 coverage.c:345
#, c-format
msgid "coverage mismatch for function '%s' while reading counter '%s'."
msgstr ""
#: coverage.c:493
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "kan inte öppna %s"
#: coverage.c:528
#, fuzzy, c-format
msgid "error writing `%s'"
msgstr "fel vid skrivning till %s"
#. XXX should be DL_SORRY
#: cppcharset.c:653
#, fuzzy, c-format
msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
msgstr "konveretering från NaN till unsigned int"
#: cppcharset.c:656
msgid "iconv_open"
msgst