blob: 48095e7c38bce54321b6caf8273adb2cb264aea5 [file] [log] [blame]
#define B 95
foo (a, b, p)
unsigned a, b;
int *p;
{
p[1] = a % B;
p[0] = a / B;
}
bar (a, b, p)
unsigned a, b;
int *p;
{
p[0] = a / B;
p[1] = a % B;
}