blob: 8e3bb43f9521028b1c1311c05732de90f2558380 [file] [log] [blame]
int
main (void)
{
#pragma acc parallel
;
}