blob: be4f95f716d39f65c863ab3dd3b74ef428da4045 [file] [log] [blame]
template <class T> class CO {
class CI1 {
class CI2;
};
};
template <class T>
class CO<T>::CI1::CI2 {};