blob: 59457e18fa5729355a6cf38743b840462c063f16 [file] [log] [blame]
// { dg-do run }
struct T { ~T() {} };
int g ()
{
foo:
T t;
int f(int);
bar:
T t2;
int f(double);
return f(3);
}
int f(int)
{
return 0;
}
int f(double)
{
return 1;
}
int main()
{
return g();
}