blob: 8c9dd764621e3b65c9864d9bd277822e31b35a81 [file] [log] [blame]
# Danish version of GCC strings.
# Copyright (C) 2002, 03 Free Software Foundation, Inc.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03.
#
# Konventioner:
#
# ABI -> binær grænseflade
# ANSI -> (har jeg tilladt mig at opdatere til (modsvarer Info-hjælpen)) ISO
# access -> tilgangs-
# aggregate -> en variabel af en sammensat type (fx struct, class)
# ambigeous -> tvetydig
# arg, argument -> parameter (for ikke at blande sammen med diskussionsargument)
# array -> tabel
# assembler -> maskinkodeoversætter
# assertion -> postulat
# attribute -> egenskab
# base class -> stamklasse
# basic block -> basisblok (funktioner deles op i disse under oversættelsen)
# braces -> krøllede paranteser
# braced-group -> sætningsblok
# branch -> forgrening
# buffer -> mellemlager
# cast -> typetildeling, omtvingelse af typen
# con-/destructor -> kon-/destruktionsfunktion
# conflicting -> modstridende
# convert -> konvertere, omdanne
# declared -> erklæret
# defaults to -> antages at være
# dereference -> følge
# discard -> fjerne
# discard -> kassere
# driver -> styringsprogram
# duplicate -> optræder mere end én gang; mangfoldiggøre
# edge list -> kantliste
# elt -> udtrykstræ
# endian -> endet (fx storendet, lillendet)
# endianness -> endethed
# exception handling -> håndtering af undtagelser
# excess -> for mange
# expansion -> udfoldning
# extra -> (ret ofte) overskydende
# floating point -> kommatal
# formals -> parametre
# format string -> formateringsstreng
# forward -> forhånd (f.eks. forhåndserklæring)
# frame table -> rammetabel
# friend -> ven(ne-)
# gp (general purpose) register -> alment register (havde først brug- med, med det er overflødigt)
# hard register -> hardware-register
# have no effect -> udvirker intet
# identifier -> kaldenavn
# incompatible -> uforenelig, passer ikke
# incomplete -> ufuldstændig
# initialize -> tildele startværdi, klargøre
# initializer -> startværdi
# initializer list -> klargøringsliste
# inline -> integrede, indbygges (eller som reserveret ord: inline)
# instance -> instans (fx af en klasse)
# issue (fx warnings) -> fremkom med
# iterator -> løkkevariabel
# junk -> ragelse
# keyword -> reserveret ord
# label -> etiket
# linking -> sammenkædning
# lvalue -> venstreværdi
# macro -> makro
# malformed -> forkert udformet, misdannet
# member function/method -> [medlems]funktion (metode i Objective C)
# mismatch -> passer ikke med
# mmap -> indlæse
# modifier, qualifier -> modifikation
# multiple inheritance -> multipel nedarvning
# newline -> linjeskift
# non-numeric -> ikke et tal
# null character -> nultegn
# null pointer -> nul[-]henvisning
# offset -> forskydning
# opcodes (til ovenstående) -> instruktioner
# out of range -> uden for det gyldige (til tider mulige) interval
# overflow -> (til tider) løber over
# overlap -> [interval]sammenfald
# overloading -> flertydiggørelse
# padding -> udfylning
# pass -> overbringe (fx parametre), videregive
# pointer -> henvisning[svariabel]
# preprocessor -> præprocessor
# profiling -> profilering
# promote -> forfremme
# request -> (til tider) forespørgsel
# return -> returnerer
# schedule -> planlæg
# scope -> virkningsfelt
# shadowing -> skygger for
# shift -> skift
# specified -> (oftest) angivet
# specifier -> anvisning, angivelse
# stab -> stik (?)
# statement -> sætning
# storage class -> lagringsklasse
# strict -> nøje
# string -> streng
# subscript -> indeks, opslag
# target -> mål[arkitektur]
# template -> skabelon
# thrown -> kastet
# token -> symbol
# top-level -> øverste niveau
# trigraphs ('??%c'-dimser) -> trigrafer
# undefine -> glemme definitionen
# undefined blahblah -> blahblah er ikke defineret
# underscore -> understreg
# universal-character-name -> universelt tegn[navn]
# unsigned -> uden fortegn
# varargs -> variable parameterlister
# variadic macro -> makro med vilkårligt antal parametre
# variabels -> variabler (med afslutnings-r)
# vtable -> virtuel tabel
# wide character -> bredtegn
# white space -> mellemrum
# whitespace -> mellemrum
#
# Reserverede ord ofte ikke oversat, ej heller er der anbragt ' omkring
# (fx unsigned -> unsigned; derimod function -> funktion). Forkortelser
# som decl (for declaration) og arg (for argument) er oversat uforkortet
# - der er jo masser af plads at tage af.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcc 3.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
"POT-Creation-Date: 2009-04-22 16:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2003-05-25 18:00+0200\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: charset.c:674
#, fuzzy, c-format
msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
msgstr "konvertering fra NaN til unsigned int"
#: charset.c:677
msgid "iconv_open"
msgstr ""
#: charset.c:685
#, c-format
msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
msgstr ""
#: charset.c:773
#, fuzzy, c-format
msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
msgstr "universelt tegnnavn står for '%c', som er en del af det basale kildekodetegnsæt"
#: charset.c:790 charset.c:1398
msgid "converting to execution character set"
msgstr ""
#: charset.c:796
#, c-format
msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
msgstr ""
#: charset.c:920
#, c-format
msgid "Character %x might not be NFKC"
msgstr ""
#: charset.c:980
#, fuzzy
msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
msgstr "universelt tegn '\\U%08x' er ikke gyldigt i kaldenavne"
#: charset.c:983
#, c-format
msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
msgstr "betydningen af '\\%c' er anderledes i traditionel C"
#: charset.c:992
msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
msgstr ""
#: charset.c:1017
#, fuzzy, c-format
msgid "incomplete universal character name %.*s"
msgstr "ufuldstændigt universelt tegnnavn"
#: charset.c:1029
#, fuzzy, c-format
msgid "%.*s is not a valid universal character"
msgstr "'%T::%D' er ikke en gyldig erklærer"
#: charset.c:1039 lex.c:486
#, fuzzy
msgid "'$' in identifier or number"
msgstr "'$'-tegn i kaldenavn eller tal"
#: charset.c:1049
#, fuzzy, c-format
msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
msgstr "universelt tegn '\\U%08x' er ikke gyldigt i kaldenavne"
#: charset.c:1053
#, fuzzy, c-format
msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
msgstr "universelt tegn '\\U%08x' er ikke gyldigt i kaldenavne"
#: charset.c:1085 charset.c:1628
#, fuzzy
msgid "converting UCN to source character set"
msgstr "konverterer NULL til en ikke-henvisningstype"
#: charset.c:1089
#, fuzzy
msgid "converting UCN to execution character set"
msgstr "konverterer NULL til en ikke-henvisningstype"
#: charset.c:1161
msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
msgstr "betydningen af '\\x' er anderledes i traditionel C"
#: charset.c:1178
msgid "\\x used with no following hex digits"
msgstr "\\x angivet uden efterfølgende hexadecimale cifre"
#: charset.c:1185
msgid "hex escape sequence out of range"
msgstr "den hexadecimale undvigesekvens er uden for det gyldige interval"
#: charset.c:1223
msgid "octal escape sequence out of range"
msgstr "den oktale undvigesekvens er uden for det gyldige interval"
#: charset.c:1289
msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
msgstr "betydningen af '\\a' er anderledes i traditionel C"
#: charset.c:1296
#, c-format
msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
msgstr "undvigesekvensen '\\%c' er ikke ISO-standard"
#: charset.c:1304
#, c-format
msgid "unknown escape sequence '\\%c'"
msgstr "ukendt undvigesekvensen '\\%c'"
#: charset.c:1312
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
msgstr "ukendt undvigesekvensen '\\%c'"
#: charset.c:1319
#, fuzzy
msgid "converting escape sequence to execution character set"
msgstr "undvigesekvens er uden for det gyldig interval for tegn"
#: charset.c:1463 charset.c:1527
msgid "character constant too long for its type"
msgstr "tegnkonstanten er for lang for dens type"
#: charset.c:1466
msgid "multi-character character constant"
msgstr "flerbyte-tegnkonstant"
#: charset.c:1566
msgid "empty character constant"
msgstr "tom tegnkonstant"
#: charset.c:1675
#, fuzzy, c-format
msgid "failure to convert %s to %s"
msgstr "kunne ikke konvertere '%E' til '%T'"
#: directives.c:216 directives.c:242
#, c-format
msgid "extra tokens at end of #%s directive"
msgstr "ekstra symboler i slutningen af #%s-direktiv"
#: directives.c:348
#, c-format
msgid "#%s is a GCC extension"
msgstr "#%s er en GCC-udvidelse"
#: directives.c:352
#, fuzzy, c-format
msgid "#%s is a deprecated GCC extension"
msgstr "#%s er en GCC-udvidelse"
#: directives.c:366
msgid "suggest not using #elif in traditional C"
msgstr "foreslår undladelse af brug af #elif i traditionel C"
#: directives.c:369
#, c-format
msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
msgstr "traditionel C ignorerer #%s når '#' er indrykket"
#: directives.c:373
#, c-format
msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
msgstr "foreslår at skjule #%s fra traditionel C vha. indrykket '#'"
#: directives.c:399
msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
msgstr "indlejring af et direktiv inden i makroparametre er ikke portabelt"
#: directives.c:419
msgid "style of line directive is a GCC extension"
msgstr "linjestilsdirektiv er en GCC-udvidelse"
#: directives.c:474
#, c-format
msgid "invalid preprocessing directive #%s"
msgstr "ugyldigt præprocessordirektiv #%s"
#: directives.c:542
msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
msgstr "\"defined\" kan ikke bruges som makronavn"
#: directives.c:548
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
msgstr "\"%s\" kan ikke bruges som et makronavn da det er en operator i C++"
#: directives.c:551
#, c-format
msgid "no macro name given in #%s directive"
msgstr "intet makronavn angivet i direktivet #%s"
#: directives.c:554
msgid "macro names must be identifiers"
msgstr "makronavne skal være kaldenavne"
#: directives.c:603
#, c-format
msgid "undefining \"%s\""
msgstr "glemmer definitionen af \"%s\""
#: directives.c:658
msgid "missing terminating > character"
msgstr "manglende afsluttende '>'-tegn"
#: directives.c:713
#, c-format
msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
msgstr "#%s forventer \"FILNAVN\" eller <FILNAVN>"
#: directives.c:757
#, fuzzy, c-format
msgid "empty filename in #%s"
msgstr "tomt filnavn i #%s"
#: directives.c:767
msgid "#include nested too deeply"
msgstr "#include indlejret for dybt"
#: directives.c:808
msgid "#include_next in primary source file"
msgstr "#include_next i den primære kildekodefil"
#: directives.c:834
#, c-format
msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
msgstr "ugyldigt flag \"%s\" i linjedirektiv"
#: directives.c:894
#, fuzzy
msgid "unexpected end of file after #line"
msgstr "Justér den forventede hukommelsesventetid"
#: directives.c:897
#, c-format
msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
msgstr "\"%s\" efter #line er ikke et positivt heltal"
#: directives.c:903 directives.c:905
msgid "line number out of range"
msgstr "linjenummer er uden for det gyldige interval"
#: directives.c:918 directives.c:998
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid filename"
msgstr "\"%s\" er ikke et ugyldigt filnavn"
#: directives.c:958
#, c-format
msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
msgstr "\"%s\" efter # er ikke et positivt heltal"
#: directives.c:1042
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#: directives.c:1066
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid #%s directive"
msgstr "ugyldigt #ident-direktiv"
#: directives.c:1129
#, c-format
msgid "registering pragmas in namespace \"%s\" with mismatched name expansion"
msgstr ""
#: directives.c:1138
#, fuzzy, c-format
msgid "registering pragma \"%s\" with name expansion and no namespace"
msgstr "registrerer \"%s\" som både et pragma og som et pragmanavnerum"
#: directives.c:1156
#, c-format
msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
msgstr "registrerer \"%s\" som både et pragma og som et pragmanavnerum"
#: directives.c:1159
#, c-format
msgid "#pragma %s %s is already registered"
msgstr "#pragma %s %s er allerede registreret"
#: directives.c:1162
#, c-format
msgid "#pragma %s is already registered"
msgstr "#pragma %s er allerede registreret"
#: directives.c:1192
msgid "registering pragma with NULL handler"
msgstr ""
#: directives.c:1402
msgid "#pragma once in main file"
msgstr "'#pragma once' i hovedfil"
#: directives.c:1425
msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
msgstr "ugyldigt #pragma GCC poison-direktiv"
#: directives.c:1434
#, c-format
msgid "poisoning existing macro \"%s\""
msgstr "forgifter eksisterende makro \"%s\""
#: directives.c:1453
msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
msgstr "'#pragma system_header' ignoreret uden for inkluderingsfil"
#: directives.c:1477
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot find source file %s"
msgstr "kan ikke finde kilden %s"
#: directives.c:1481
#, c-format
msgid "current file is older than %s"
msgstr "aktuel fil er ældre end %s"
#: directives.c:1665
msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
msgstr "_Pragma tager en strengkonstant med paranteser omkring"
#: directives.c:1766
msgid "#else without #if"
msgstr "#else uden #if"
#: directives.c:1771
msgid "#else after #else"
msgstr "#else efter #else"
#: directives.c:1773 directives.c:1806
msgid "the conditional began here"
msgstr "betingelsen begyndte her"
#: directives.c:1799
msgid "#elif without #if"
msgstr "#elif uden #if"
#: directives.c:1804
msgid "#elif after #else"
msgstr "#elif efter #else"
#: directives.c:1842
msgid "#endif without #if"
msgstr "#endif uden #if"
#: directives.c:1919
msgid "missing '(' after predicate"
msgstr "manglende '(' efter udsagn"
#: directives.c:1934
msgid "missing ')' to complete answer"
msgstr "manglende ')' til at fuldføre svar"
#: directives.c:1954
msgid "predicate's answer is empty"
msgstr "udsagnets svar et tomt"
#: directives.c:1981
msgid "assertion without predicate"
msgstr "postulat uden udsagn"
#: directives.c:1983
msgid "predicate must be an identifier"
msgstr "udsagn skal være et kaldenavn"
#: directives.c:2069
#, c-format
msgid "\"%s\" re-asserted"
msgstr "\"%s\" genpostuleret"
#: directives.c:2375
#, c-format
msgid "unterminated #%s"
msgstr "uafsluttet #%s"
#: directives-only.c:222 lex.c:1149 traditional.c:163
msgid "unterminated comment"
msgstr "uafsluttet kommentar"
#: errors.c:118
msgid "warning: "
msgstr "advarsel: "
#: errors.c:120
msgid "internal error: "
msgstr "intern fejl: "
#: errors.c:122
#, fuzzy
msgid "error: "
msgstr "intern fejl: "
#: errors.c:195
msgid "stdout"
msgstr "std-ud"
#: errors.c:197
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
#: expr.c:261
msgid "too many decimal points in number"
msgstr "for mange decimalkommaer i tal"
#: expr.c:290 expr.c:365
#, fuzzy
msgid "fixed-point constants are a GCC extension"
msgstr "imaginære konstanter er en GCC-udvidelse"
#: expr.c:303
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid digit \"%c\" in binary constant"
msgstr "ugyldig ciffer \"%c\" i oktal konstant"
#: expr.c:305
#, c-format
msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
msgstr "ugyldig ciffer \"%c\" i oktal konstant"
#: expr.c:313
#, fuzzy
msgid "invalid prefix \"0b\" for floating constant"
msgstr "ugyldig endelse \"%.*s\" i kommatalskonstant"
#: expr.c:319
msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
msgstr "brug af C99 hexadecimal kommatalskonstant"
#: expr.c:328
msgid "exponent has no digits"
msgstr "der er ingen cifre i eksponent"
#: expr.c:335
msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
msgstr "hexadecimal kommatalskonstant skal have en eksponent"
#: expr.c:341
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
msgstr "ugyldig endelse \"%.*s\" i kommatalskonstant"
#: expr.c:351 expr.c:393
#, c-format
msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
msgstr "traditionel C tillader ikke endelsen \"%.*s\""
#: expr.c:358
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" with hexadecimal floating constant"
msgstr "ugyldig endelse \"%.*s\" i kommatalskonstant"
#: expr.c:369
#, fuzzy
msgid "decimal float constants are a GCC extension"
msgstr "imaginære konstanter er en GCC-udvidelse"
#: expr.c:379
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
msgstr "ugyldig endelse \"%.*s\" i heltalskonstant"
#: expr.c:401
msgid "use of C99 long long integer constant"
msgstr "brug af ISO C99 long long-heltalskonstanter"
#: expr.c:409
msgid "imaginary constants are a GCC extension"
msgstr "imaginære konstanter er en GCC-udvidelse"
#: expr.c:412
#, fuzzy
msgid "binary constants are a GCC extension"
msgstr "imaginære konstanter er en GCC-udvidelse"
#: expr.c:505
msgid "integer constant is too large for its type"
msgstr "heltalskonstanten er for stor for dens type"
#: expr.c:517
msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
msgstr "heltalskonstanten er så stor at den er unsigned"
#: expr.c:612
msgid "missing ')' after \"defined\""
msgstr "manglende ')' efter \"defined\""
#: expr.c:619
msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
msgstr "operatoren \"defined\" kræver et kaldenavn"
#: expr.c:627
#, c-format
msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
msgstr "(\"%s\" er et alternativt symbol for \"%s\" i C++)"
#: expr.c:637
msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
msgstr "denne brug af \"defined\" er muligvis ikke portabel"
#: expr.c:690
msgid "floating constant in preprocessor expression"
msgstr "kommatalskonstant i præprocessorudtryk"
#: expr.c:696
msgid "imaginary number in preprocessor expression"
msgstr "imaginært tal i præprocessorudtryk"
#: expr.c:743
#, c-format
msgid "\"%s\" is not defined"
msgstr "\"%s\" er ikke defineret"
#: expr.c:755
#, fuzzy
msgid "assertions are a GCC extension"
msgstr "#%s er en GCC-udvidelse"
#: expr.c:758
msgid "assertions are a deprecated extension"
msgstr ""
#: expr.c:891 expr.c:920
#, c-format
msgid "missing binary operator before token \"%s\""
msgstr "manglende binær operator før symbolet \"%s\""
#: expr.c:911
#, c-format
msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
msgstr "symbolet \"%s\" er ikke gyldigt i præprocessorudtryk"
#: expr.c:928
#, fuzzy
msgid "missing expression between '(' and ')'"
msgstr "tomt udtryk mellem '(' og ')'"
#: expr.c:931
#, fuzzy, c-format
msgid "%s with no expression"
msgstr "#if uden noget udtryk"
#: expr.c:934
#, c-format
msgid "operator '%s' has no right operand"
msgstr "operatoren '%s' har ikke nogen højre operand"
#: expr.c:939
#, c-format
msgid "operator '%s' has no left operand"
msgstr "operatoren '%s' har ikke nogen venstre operand"
#: expr.c:965
msgid " ':' without preceding '?'"
msgstr " ':' uden forudgående '?'"
#: expr.c:993
#, fuzzy, c-format
msgid "unbalanced stack in %s"
msgstr "uafbalanceret stak i #if"
#: expr.c:1013
#, c-format
msgid "impossible operator '%u'"
msgstr "umulig operator '%u'"
#: expr.c:1114
msgid "missing ')' in expression"
msgstr "manglende ')' i udtryk"
#: expr.c:1143
msgid "'?' without following ':'"
msgstr "'?' uden efterfølgende ':'"
#: expr.c:1153
msgid "integer overflow in preprocessor expression"
msgstr "heltallet løber over i præprocessorudtrykket"
#: expr.c:1158
msgid "missing '(' in expression"
msgstr "manglende '(' i udtryk"
#: expr.c:1190
#, c-format
msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr "den venstre operand til \"%s\" ændrer fortegn ved forfremmelse"
#: expr.c:1195
#, c-format
msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr "den højre operand til \"%s\" ændrer fortegn ved forfremmelse"
#: expr.c:1454
msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
msgstr "traditionel C tillader ikke operatoren unær plus"
#: expr.c:1537
msgid "comma operator in operand of #if"
msgstr "kommeoperator i en operand til #if"
#: expr.c:1669
msgid "division by zero in #if"
msgstr "division med nul i #if"
#: files.c:457
msgid "NULL directory in find_file"
msgstr ""
#: files.c:495
msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
msgstr ""
#: files.c:498
msgid "use -Winvalid-pch for more information"
msgstr ""
#: files.c:588
#, c-format
msgid "%s is a block device"
msgstr "%s er en blokenhed"
#: files.c:605
#, c-format
msgid "%s is too large"
msgstr "%s er for stor"
#: files.c:640
#, c-format
msgid "%s is shorter than expected"
msgstr "%s er kortere end forventet"
#: files.c:875
#, fuzzy, c-format
msgid "no include path in which to search for %s"
msgstr "der er ingen inkluderingssti at finde %s i"
#: files.c:1286
msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
msgstr "Flere inkluderingsvagter kan være nyttige til:\n"
#: init.c:452
msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
msgstr "cppchar_t skal være en unsigned type"
#: init.c:456
#, c-format
msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
msgstr "præprocessorberegning har en maksimal præcision på %lu bit; målarkitektur kræver %lu bit"
#: init.c:463
msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
msgstr "CPP-beregning skal være mindst lige så præcis som en målarkitekturs int"
#: init.c:466
msgid "target char is less than 8 bits wide"
msgstr "målarkitekturs char er mindre end 8 bit bred"
#: init.c:470
msgid "target wchar_t is narrower than target char"
msgstr "målarkitekturs wchar_t er mindre end målarkitekturs char"
#: init.c:474
msgid "target int is narrower than target char"
msgstr "målarkitekturs int er mindre end målarkitekturs char"
#: init.c:479
msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
msgstr "CPP-halvheltal er mindre end CPP-tegn"
#: init.c:483
#, c-format
msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
msgstr "CPP på denne vært kan ikke håndtere bredtegnkonstanter over %lu bit, men målarkitekturen kræver %lu bit"
#: lex.c:285
msgid "backslash and newline separated by space"
msgstr "omvendt skråstreg og linjeskift er adskilt af mellemrum"
#: lex.c:290
msgid "backslash-newline at end of file"
msgstr "omvendt skråstreg efterfulgt af linjeskift ved slutningen af filen"
#: lex.c:305
#, c-format
msgid "trigraph ??%c converted to %c"
msgstr "trigrafen ??%c konverteret til %c"
#: lex.c:312
#, fuzzy, c-format
msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
msgstr "trigrafen ??%c ignoreret"
#: lex.c:358
msgid "\"/*\" within comment"
msgstr "\"/*\" i en kommentar"
#: lex.c:416
#, c-format
msgid "%s in preprocessing directive"
msgstr "%s i præprocessordirektiv"
#: lex.c:425
msgid "null character(s) ignored"
msgstr "nultegn ignoreret"
#: lex.c:462
#, fuzzy, c-format
msgid "`%.*s' is not in NFKC"
msgstr "\"%s\" er ikke defineret"
#: lex.c:465
#, fuzzy, c-format
msgid "`%.*s' is not in NFC"
msgstr "\"%s\" er ikke defineret"
#: lex.c:553
#, c-format
msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
msgstr "forsøg på at bruge forgiftet \"%s\""
#: lex.c:561
msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
msgstr "__VA_ARGS__ kan kun optræde i udfoldelsen af en C99-makro med vilkårligt antal parametre"
#: lex.c:675
msgid "null character(s) preserved in literal"
msgstr "nultegn bevaret i strengkonstant"
#: lex.c:678
#, c-format
msgid "missing terminating %c character"
msgstr "manglende afsluttende '%c'-tegn"
#: lex.c:1160
msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
msgstr "kommentarer i C++-stil er ikke tilladt i ISO C90"
#: lex.c:1162
msgid "(this will be reported only once per input file)"
msgstr "(dette rapporteres kun en enkelt gang per inddatafil)"
#: lex.c:1167
msgid "multi-line comment"
msgstr "flerlinjers kommentar"
#: lex.c:1481
#, c-format
msgid "unspellable token %s"
msgstr "symbol %s kan ikke staves"
#: line-map.c:319
#, c-format
msgid "In file included from %s:%u"
msgstr "I filen inkluderet af %s:%u"
#: line-map.c:337
#, c-format
msgid ""
",\n"
" from %s:%u"
msgstr ""
",\n"
" af %s:%u"
#: macro.c:87
#, c-format
msgid "macro \"%s\" is not used"
msgstr "makroen \"%s\" bliver ikke brugt"
#: macro.c:126 macro.c:321
#, c-format
msgid "invalid built-in macro \"%s\""
msgstr "ugyldig indbygget makro \"%s\""
#: macro.c:160
#, fuzzy
msgid "could not determine file timestamp"
msgstr "kunne ikke bestemme dato og tid"
#: macro.c:256
msgid "could not determine date and time"
msgstr "kunne ikke bestemme dato og tid"
#: macro.c:272
msgid "__COUNTER__ expanded inside directive with -fdirectives-only"
msgstr ""
#: macro.c:427
msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
msgstr "ugyldig strengkonstant, ignorerer afsluttende '\\'"
#: macro.c:487
#, c-format
msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
msgstr "indsættelse af \"%s\" og \"%s\" giver ikke et gyldigt præprocessorsymbol"
#: macro.c:562
msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
msgstr "ISO C99 påkræver at restparametrene skal bruges"
#: macro.c:567
#, c-format
msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
msgstr "makroen \"%s\" kræver %u parametre, men modtager kun %u"
#: macro.c:572
#, c-format
msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
msgstr "makroen \"%s\" bliver viderebragt %u parametre, men tager kun mod %u"
#: macro.c:731 traditional.c:681
#, c-format
msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
msgstr "uafsluttet parameterliste ved kald af makroen \"%s\""
#: macro.c:848
#, c-format
msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
msgstr "funktionsagtig makro \"%s\" skal bruges med parametre i traditionel C"
#: macro.c:1016
#, c-format
msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C90 and ISO C++98"
msgstr ""
#: macro.c:1479
#, c-format
msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
msgstr "makroparameternavnet \"%s\" optræder mere end én gang"
#: macro.c:1525
#, c-format
msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"
#: macro.c:1533
msgid "macro parameters must be comma-separated"
msgstr "makroparametre skal være komma-adskilte"
#: macro.c:1550
msgid "parameter name missing"
msgstr "parameternavn mangler"
#: macro.c:1567
msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
msgstr "anonyme makroer med vilkårligt antal parametre blev introduceret i C99"
#: macro.c:1572
msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
msgstr "ISO C tillader ikke navngivne makroer med vilkårligt antal parametre"
#: macro.c:1581
msgid "missing ')' in macro parameter list"
msgstr "manglende ')' i makroparameterliste"
#: macro.c:1630
msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
msgstr "'##' må ikke optræde ved nogen af enderne i en makrokrop"
#: macro.c:1664
#, fuzzy
msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
msgstr "ISO C påkræver mellemrum efter makronavnet"
#: macro.c:1688
#, fuzzy
msgid "missing whitespace after the macro name"
msgstr "ISO C påkræver mellemrum efter makronavnet"
#: macro.c:1718
msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
msgstr "'#' efterfølges ikke af en makroparameter"
#: macro.c:1837
#, c-format
msgid "\"%s\" redefined"
msgstr "\"%s\" omdefineret"
#: macro.c:1842
msgid "this is the location of the previous definition"
msgstr "den foregående definition er her"
#: macro.c:1903
#, c-format
msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
msgstr "makroparameteren \"%s\" ville blive gjort til en streng i traditionel C"
#: macro.c:1926
#, c-format
msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
msgstr "ugyldig hashtype %d i cpp_macro_definition"
#: pch.c:84 pch.c:332 pch.c:344 pch.c:362 pch.c:368 pch.c:377
msgid "while writing precompiled header"
msgstr ""
#: pch.c:484
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' is poisoned"
msgstr ""
#: pch.c:506
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
msgstr "etiketten '%s' er benyttet, men ikke defineret"
#: pch.c:518
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
msgstr ""
#: pch.c:559
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: not used because `%s' is defined"
msgstr "'%s' brugt, men aldrig defineret"
#: pch.c:579
#, c-format
msgid "%s: not used because `__COUNTER__' is invalid"
msgstr ""
#: pch.c:588 pch.c:758
msgid "while reading precompiled header"
msgstr ""
#: traditional.c:751
#, c-format
msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
msgstr "opdagede rekursion ved udfoldelse af makroen \"%s\""
#: traditional.c:969
#, fuzzy
msgid "syntax error in macro parameter list"
msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"
#~ msgid "`%s' attribute directive ignored"
#~ msgstr "egenskabsdirektivet '%s' ignoreret"
#~ msgid "wrong number of arguments specified for `%s' attribute"
#~ msgstr "forkert antal parametre angivet til egenskaben '%s'"
#~ msgid "`%s' attribute does not apply to types"
#~ msgstr "egenskaben '%s' kan ikke anvendes på typer"
#~ msgid "`%s' attribute only applies to function types"
#~ msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes sammen med funktionstyper"
#~ msgid "`%s' attribute ignored"
#~ msgstr "egenskaben '%s' ignoreret"
#~ msgid "offset outside bounds of constant string"
#~ msgstr "forskydning udenfor grænserne af konstant streng"
#~ msgid "second arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
#~ msgstr "den anden parameter til '__builtin_prefetch' skal være en konstant"
#~ msgid "invalid second arg to __builtin_prefetch; using zero"
#~ msgstr "ugyldig anden parameter til '__builtin_prefetch'; benytter nul"
#~ msgid "third arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
#~ msgstr "en tredje parameter til '__builtin_prefetch' skal være en konstant"
#~ msgid "invalid third arg to __builtin_prefetch; using zero"
#~ msgstr "ugyldig tredje parameter til '__builtin_prefetch'; benytter nul"
#~ msgid "__builtin_saveregs not supported by this target"
#~ msgstr "__builtin_saveregs understøttes ikke af denne målarkitektur"
#~ msgid "argument of `__builtin_args_info' must be constant"
#~ msgstr "parameteren til '__builtin_args_info' skal være konstant"
#~ msgid "argument of `__builtin_args_info' out of range"
#~ msgstr "parameteren til '__builtin_args_info' er uden for det gyldige interval"
#~ msgid "missing argument in `__builtin_args_info'"
#~ msgstr "manglende parameter i '__builtin_args_info'"
#~ msgid "`va_start' used in function with fixed args"
#~ msgstr "`va_start' benyttet i en funktion med fast antal parametre"
#~ msgid "second parameter of `va_start' not last named argument"
#~ msgstr "den anden parameter til 'va_start' er ikke den sidste navngivne parameter"
#~ msgid "`__builtin_next_arg' called without an argument"
#~ msgstr "`__builtin_next_arg' kaldt uden en parameter"
#~ msgid "too many arguments to function `va_start'"
#~ msgstr "for mange parametre til funktionen 'va_start'"
#~ msgid "first argument to `va_arg' not of type `va_list'"
#~ msgstr "den første parameter til 'va_arg' er ikke af typen 'va_list'"
#~ msgid "`%s' is promoted to `%s' when passed through `...'"
#~ msgstr "'%s' forfremmes til '%s' ved overbringelse gennem '...'"
#~ msgid "(so you should pass `%s' not `%s' to `va_arg')"
#~ msgstr "(så du skal overbring '%s' ikke '%s' til 'va_arg')"
#~ msgid "invalid arg to `__builtin_frame_address'"
#~ msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_frame_address'"
#~ msgid "invalid arg to `__builtin_return_address'"
#~ msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_return_address'"
#~ msgid "unsupported arg to `__builtin_frame_address'"
#~ msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_frame_address'"
#~ msgid "unsupported arg to `__builtin_return_address'"
#~ msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_return_address'"
#~ msgid "second arg to `__builtin_expect' must be a constant"
#~ msgstr "den anden parameter til '__builtin_expect' skal være en konstant"
#~ msgid "__builtin_longjmp second argument must be 1"
#~ msgstr "den anden paramter til '__builtin_longjmp' skal være 1"
#~ msgid "built-in function `%s' not currently supported"
#~ msgstr "den indbyggede funktion '%s' understøttes i øjeblikket ikke"
#~ msgid "target format does not support infinity"
#~ msgstr "målprocessoren understøtter ikke uendelig"
#~ msgid "`%s' is not defined outside of function scope"
#~ msgstr "'%s' er ikke defineret uden for funktionsvirkefelt"
#~ msgid "string length `%d' is greater than the length `%d' ISO C%d compilers are required to support"
#~ msgstr "strenglængden '%d' er større end den længde på '%d' som ISO C%d-oversættere er pålagt at understøtte"
#~ msgid "concatenation of string literals with __FUNCTION__ is deprecated"
#~ msgstr "sammensætning af strengkonstanter med __FUNCTION__ er forældet"
#~ msgid "overflow in constant expression"
#~ msgstr "overløb i konstant udtryk"
#~ msgid "integer overflow in expression"
#~ msgstr "heltalsoverløb i udtryk"
#~ msgid "floating point overflow in expression"
#~ msgstr "kommatalsoverløb i udtryk"
#~ msgid "vector overflow in expression"
#~ msgstr "vektoroverløb i udtryk"
#~ msgid "large integer implicitly truncated to unsigned type"
#~ msgstr "stort heltal forkortes underforstået til type uden fortegn"
#~ msgid "negative integer implicitly converted to unsigned type"
#~ msgstr "negativt heltal forkortes underforstået til type uden fortegn"
#~ msgid "overflow in implicit constant conversion"
#~ msgstr "overløb i underforstået konstant konvertering"
#~ msgid "operation on `%s' may be undefined"
#~ msgstr "brug af '%s' er muligvis ikke defineret"
#~ msgid "expression statement has incomplete type"
#~ msgstr "udtrykket er af en ufuldstændig type"
#~ msgid "case label does not reduce to an integer constant"
#~ msgstr "case-etiketten kan ikke reduceres til en heltalskonstant"
#~ msgid "invalid truth-value expression"
#~ msgstr "ugyldigt sandhedsværdiudtryk"
#~ msgid "invalid operands to binary %s"
#~ msgstr "ugyldige operander til binær %s"
#~ msgid "comparison is always false due to limited range of data type"
#~ msgstr "sammenligning er altid falsk på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"
#~ msgid "comparison is always true due to limited range of data type"
#~ msgstr "sammenligning er altid sand på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"
#~ msgid "comparison of unsigned expression >= 0 is always true"
#~ msgstr "sammenligning med unsigned udtryk >= 0 er altid sand"
#~ msgid "comparison of unsigned expression < 0 is always false"
#~ msgstr "sammenligning med unsigned udtryk < 0 er altid falsk"
#~ msgid "pointer of type `void *' used in arithmetic"
#~ msgstr "henvisning af typen 'void *' benyttet i udregning"
#~ msgid "pointer to a function used in arithmetic"
#~ msgstr "henvisning til en funktion benyttet i udregning"
#~ msgid "pointer to member function used in arithmetic"
#~ msgstr "henvisning til en medlemsfunktion benyttet i udregning"
#~ msgid "pointer to a member used in arithmetic"
#~ msgstr "henvisning til et medlem benyttet i udregning"
#~ msgid "struct type value used where scalar is required"
#~ msgstr "værdi af struct-type angivet hvor skalar er påkrævet"
#~ msgid "union type value used where scalar is required"
#~ msgstr "værdi af union-type angivet hvor skalar er påkrævet"
#~ msgid "array type value used where scalar is required"
#~ msgstr "værdi af tabeltype angivet hvor skalar er påkrævet"
#~ msgid "suggest parentheses around assignment used as truth value"
#~ msgstr "foreslår paranteser omkring tildeling der er benyttet som boolsk værdi"
#~ msgid "invalid use of `restrict'"
#~ msgstr "ugyldig brug af 'restrict'"
#~ msgid "invalid application of `sizeof' to a function type"
#~ msgstr "ugyldig anvendelse af 'sizeof' på en funktionstype"
#~ msgid "invalid application of `%s' to a void type"
#~ msgstr "ugyldig anvendelse af '%s' på en void-type"
#~ msgid "invalid application of `%s' to an incomplete type"
#~ msgstr "ugyldig anvendelse af '%s' på en ufuldstændig type"
#~ msgid "`__alignof' applied to a bit-field"
#~ msgstr "'__alignof' benyttet på et bitfelt"
#~ msgid "cannot disable built-in function `%s'"
#~ msgstr "kan ikke deaktivere den indbyggede funktion '%s'"
#~ msgid "too few arguments to function `%s'"
#~ msgstr "for få parametre til funktionen '%s'"
#~ msgid "too many arguments to function `%s'"
#~ msgstr "for mange parametre til funktionen '%s'"
#~ msgid "non-floating-point argument to function `%s'"
#~ msgstr "parameter der ikke er et kommatal, til funktionen '%s'"
#~ msgid "pointers are not permitted as case values"
#~ msgstr "henvisningsvariabler er ikke tilladt som case-værdier"
#~ msgid "ISO C++ forbids range expressions in switch statements"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder intervaludtryk i switch-sætninger"
#~ msgid "ISO C forbids range expressions in switch statements"
#~ msgstr "ISO C forbyder intervaludtryk i switch-sætninger"
#~ msgid "empty range specified"
#~ msgstr "tomt interval angivet"
#~ msgid "duplicate (or overlapping) case value"
#~ msgstr "case-værdi optræder mere end én gang (måske pga. intervalsammenfald)"
#~ msgid "this is the first entry overlapping that value"
#~ msgstr "dette er det første punkt som falder sammen med den værdi"
#~ msgid "duplicate case value"
#~ msgstr "case-værdi optræder mere end én gang"
#~ msgid "previously used here"
#~ msgstr "tidligere benyttet her"
#~ msgid "multiple default labels in one switch"
#~ msgstr "flere default-etiketter i én switch-konstruktion"
#~ msgid "this is the first default label"
#~ msgstr "dette er den første default-etiket"
#~ msgid "ISO C++ forbids taking the address of a label"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder at tage adressen af en etiket"
#~ msgid "ISO C forbids taking the address of a label"
#~ msgstr "ISO C forbyder at tage adressen af en etiket"
#~ msgid "declaration of `%s' shadows %s"
#~ msgstr "erklæring af '%s' skygger for '%s'"
#~ msgid "unknown machine mode `%s'"
#~ msgstr "ukendt maskintilstand '%s'"
#~ msgid "no data type for mode `%s'"
#~ msgstr "ingen datatype til tilstanden '%s'"
#~ msgid "unable to emulate '%s'"
#~ msgstr "kunne ikke emulere '%s'"
#~ msgid "section attribute cannot be specified for local variables"
#~ msgstr "sektionsegenskaben kan ikke angives for lokale variabler"
#~ msgid "section of `%s' conflicts with previous declaration"
#~ msgstr "sektionen '%s' strider mod tidligere erklæring"
#~ msgid "section attribute not allowed for `%s'"
#~ msgstr "sektionsegenskaben er ikke tilladt for '%s'"
#~ msgid "section attributes are not supported for this target"
#~ msgstr "sektionsegenskaber understøttes ikke på denne målarkitektur"
#~ msgid "requested alignment is not a constant"
#~ msgstr "angivet justering er ikke en konstant"
#~ msgid "requested alignment is not a power of 2"
#~ msgstr "angivet justering er ikke en potens af 2"
#~ msgid "requested alignment is too large"
#~ msgstr "angivet justering er for stor"
#~ msgid "alignment may not be specified for `%s'"
#~ msgstr "justering må ikke angives for '%s'"
#~ msgid "`%s' defined both normally and as an alias"
#~ msgstr "'%s' er defineret både normalt og som et alias"
#~ msgid "alias arg not a string"
#~ msgstr "aliasparameter er ikke en streng"
#~ msgid "visibility arg not a string"
#~ msgstr "synlighedsparameter er ikke en streng"
#~ msgid "visibility arg must be one of \"default\", \"hidden\", \"protected\" or \"internal\""
#~ msgstr "synlighedsparameter skal være en af \"default\", \"hidden\", \"protected\" eller \"internal\""
#~ msgid "tls_model arg not a string"
#~ msgstr "tls_model-parameter er ikke en streng"
#~ msgid "tls_model arg must be one of \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" or \"global-dynamic\""
#~ msgstr "tls_model-parameter skal være en af \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" eller \"global-dynamic\""
#~ msgid "`%s' attribute applies only to functions"
#~ msgstr "'%s'-egenskaben kan kun anvendes sammen med funktioner"
#~ msgid "can't set `%s' attribute after definition"
#~ msgstr "kan ikke angive '%s'-egenskaben efter definitionen"
#~ msgid "`%s' attribute ignored for `%s'"
#~ msgstr "'%s'-egenskaben ignoreret for '%s'"
#~ msgid "invalid vector type for attribute `%s'"
#~ msgstr "ugyldig vektortype for egenskaben '%s'"
#~ msgid "no vector mode with the size and type specified could be found"
#~ msgstr "ingen vektortilstand med den angivne størrelse og typen kunne findes"
#~ msgid "nonnull attribute without arguments on a non-prototype"
#~ msgstr "ikke-nul egenskab uden parametre til en ikke-prototype"
#~ msgid "nonnull argument has invalid operand number (arg %lu)"
#~ msgstr "ikke-nul parameter har ugyldig operandnummer (parameter %lu)"
#~ msgid "nonnull argument with out-of-range operand number (arg %lu, operand %lu)"
#~ msgstr "ikke-nul parameter med operandnummer uden for det gyldig interval (parameter %lu, operand %lu)"
#~ msgid "nonnull argument references non-pointer operand (arg %lu, operand %lu)"
#~ msgstr "ikke-nul parameter refererer til ikke-henvisningsoperand (parameter %lu, operand %lu)"
#~ msgid "null argument where non-null required (arg %lu)"
#~ msgstr "nulparameter hvor ikke-nul er påkrævet (parameter %lu)"
#~ msgid "void value not ignored as it ought to be"
#~ msgstr "tom værdi er ikke ignoreret som den burde være"
#~ msgid "conversion to non-scalar type requested"
#~ msgstr "konvertering til ikke-skalartype udbedt"
#~ msgid "array `%s' assumed to have one element"
#~ msgstr "tabellen '%s' antages kun at have ét element"
#~ msgid "`struct %s' incomplete in scope ending here"
#~ msgstr "'struct %s' er ufuldstændig ved virkefeltets afslutning her"
#~ msgid "`union %s' incomplete in scope ending here"
#~ msgstr "'union %s' er ufuldstændig ved virkefeltets afslutning her"
#~ msgid "`enum %s' incomplete in scope ending here"
#~ msgstr "'enum %s' er ufuldstændig ved virkefeltets afslutning her"
#~ msgid "label `%s' defined but not used"
#~ msgstr "etiketten '%s' er defineret, men ikke benyttet"
#~ msgid "function `%s' redeclared as inline"
#~ msgstr "funktionen '%s' omerklæret som inline"
#~ msgid "previous declaration of function `%s' with attribute noinline"
#~ msgstr "tidligere erklæring af funktionen '%s' med egenskaben noinline"
#~ msgid "function `%s' redeclared with attribute noinline"
#~ msgstr "funktionen '%s' omerklæret med egenskaben noinline"
#~ msgid "previous declaration of function `%s' was inline"
#~ msgstr "tidligere erklæring af funktionen '%s' var inline"
# shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
#~ msgid "shadowing built-in function `%s'"
#~ msgstr "skygger for den indbyggede funktion '%s'"
#~ msgid "shadowing library function `%s'"
#~ msgstr "skygger for biblioteksfunktionen '%s'"
#~ msgid "library function `%s' declared as non-function"
#~ msgstr "biblioteksfunktionen '%s' er erklæret som noget der ikke er en funktion"
#~ msgid "built-in function `%s' declared as non-function"
#~ msgstr "den indbyggede funktion '%s' er erklæret som noget der ikke er en funktion"
#~ msgid "`%s' redeclared as different kind of symbol"
#~ msgstr "'%s' omerklæret som en anden form for symbol"
#~ msgid "previous declaration of `%s'"
#~ msgstr "'%s' er tidligere erklæret"
#~ msgid "conflicting types for built-in function `%s'"
#~ msgstr "modstridende typer for den indbyggede funktion '%s'"
#~ msgid "conflicting types for `%s'"
#~ msgstr "modstridende typer for '%s'"
#~ msgid "a parameter list with an ellipsis can't match an empty parameter name list declaration"
#~ msgstr "en parameterliste med '...' passer ikke til en erklæring med en tom parameterliste"
#~ msgid "an argument type that has a default promotion can't match an empty parameter name list declaration"
#~ msgstr "en parametertype med automatisk forfremmelse passer ikke til en erklæring med en tom parameterliste"
#~ msgid "thread-local declaration of `%s' follows non thread-local declaration"
#~ msgstr "trådlokal erklæring af '%s' følger ikke-trådlokal erklæring"
#~ msgid "non thread-local declaration of `%s' follows thread-local declaration"
#~ msgstr "ikke-trådlokal erklæring af '%s' følger trådlokal erklæring"
#~ msgid "redefinition of `%s'"
#~ msgstr "omdefinering af '%s'"
#~ msgid "redeclaration of `%s'"
#~ msgstr "omerklæring af '%s'"
#~ msgid "conflicting declarations of `%s'"
#~ msgstr "modstridende erklæringer af '%s'"
#~ msgid "prototype for `%s' follows"
#~ msgstr "prototypen for '%s' følger"
#~ msgid "non-prototype definition here"
#~ msgstr "definition uden prototype her"
#~ msgid "prototype for `%s' follows and number of arguments doesn't match"
#~ msgstr "prototypen for '%s' følger og antallet af parametre passer ikke"
#~ msgid "prototype for `%s' follows and argument %d doesn't match"
#~ msgstr "prototypen for '%s' følger og den %d. parameter passer ikke"
#~ msgid "`%s' declared inline after being called"
#~ msgstr "'%s' er erklæret inline efter at være blevet kaldt"
#~ msgid "`%s' declared inline after its definition"
#~ msgstr "'%s' er erklæret inline efter dens definition"
# anden 'declaration' er underforstået i engelsk original
#~ msgid "static declaration for `%s' follows non-static"
#~ msgstr "static-erklæring af '%s' følger erklæring uden static"
#~ msgid "non-static declaration for `%s' follows static"
#~ msgstr "erklæring uden static af '%s' følger static-erklæring"
#~ msgid "const declaration for `%s' follows non-const"
#~ msgstr "const-erklæring af '%s' følger ikke-konstant erklæring"
#~ msgid "type qualifiers for `%s' conflict with previous decl"
#~ msgstr "typemodifikationer for '%s' strider mod tidligere erklæring"
#~ msgid "redundant redeclaration of `%s' in same scope"
#~ msgstr "overflødig omerklæring af '%s' i samme virkefelt"
#~ msgid "declaration of `%s' shadows a parameter"
#~ msgstr "erklæring af '%s' skygger for en parameter"
#~ msgid "declaration of `%s' shadows a symbol from the parameter list"
#~ msgstr "erklæring af '%s' skygger for et symbol fra parameterlisten"
#~ msgid "a parameter"
#~ msgstr "en parameter"
#~ msgid "a previous local"
#~ msgstr "en tidligere lokal variabel"
#~ msgid "a global declaration"
#~ msgstr "en global erklæring"
#~ msgid "nested extern declaration of `%s'"
#~ msgstr "indlejret extern-erklæring af '%s'"
#~ msgid "`%s' used prior to declaration"
#~ msgstr "'%s' benyttes før erklæringen"
#~ msgid "`%s' was declared implicitly `extern' and later `static'"
#~ msgstr "'%s' blev underforstået erklæret 'extern' og derefter 'static'"
#~ msgid "type mismatch with previous external decl"
#~ msgstr "typen passer ikke med tidligere ekstern erklæring"
#~ msgid "previous external decl of `%s'"
#~ msgstr "tidligere ekstern erklæring af '%s'"
#~ msgid "type mismatch with previous implicit declaration"
#~ msgstr "typen passer ikke med tidligere underforstået erklæring"
#~ msgid "previous implicit declaration of `%s'"
#~ msgstr "tidligere underforstået erklæring af '%s'"
#~ msgid "`%s' was previously implicitly declared to return `int'"
#~ msgstr "'%s' blev tidligere underforstået erklæret til at returnere 'int'"
#~ msgid "`%s' was declared `extern' and later `static'"
#~ msgstr "'%s' blev erklæret 'extern' og derefter 'static'"
#~ msgid "extern declaration of `%s' doesn't match global one"
#~ msgstr "extern-erklæring af '%s' passer ikke med den globale"
#~ msgid "`%s' locally external but globally static"
#~ msgstr "'%s' er lokalt ekstern, men globalt statisk"
#~ msgid "function `%s' was previously declared within a block"
#~ msgstr "funktionen '%s' blev tidligere erklæret inden for en blok"
#~ msgid "implicit declaration of function `%s'"
#~ msgstr "underforstået erklæring af funktionen '%s'"
#~ msgid "label %s referenced outside of any function"
#~ msgstr "der er blevet henvist til etiketten '%s' uden for en funktion"
#~ msgid "duplicate label declaration `%s'"
#~ msgstr "etiketten '%s' er blevet erklæret mere end én gang"
#~ msgid "this is a previous declaration"
#~ msgstr "dette er en tidligere erklæring"
#~ msgid "unnamed struct/union that defines no instances"
#~ msgstr "unavngiven struct/union som ikke definerer nogen instanser"
#~ msgid "useless keyword or type name in empty declaration"
#~ msgstr "ubrugeligt reserveret ord eller typenavn i tom erklæring"
#~ msgid "two types specified in one empty declaration"
#~ msgstr "to typer angivet i én tom erklæring"
#~ msgid "empty declaration"
#~ msgstr "tom erklæring"
#~ msgid "ISO C90 does not support `static' or type qualifiers in parameter array declarators"
#~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke 'static' eller typemodifikationer i parametertabelerklæringer"
#~ msgid "ISO C90 does not support `[*]' array declarators"
#~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke tabelerklæringer med '[*]'"
#~ msgid "GCC does not yet properly implement `[*]' array declarators"
#~ msgstr "GCC understøtter endnu ikke ordentligt tabelerklæringer med '[*]'"
#~ msgid "static or type qualifiers in abstract declarator"
#~ msgstr "static eller typemodifikationer i abstrakt erklæring"
#~ msgid "`%s' is usually a function"
#~ msgstr "'%s' er sædvanligvis en funktion"
# init dækker over værditildeling her - samme for de næste mange
#~ msgid "typedef `%s' is initialized (use __typeof__ instead)"
#~ msgstr "typedef '%s' bliver tildelt en værdi (benyt __typeof__ i stedet)"
#~ msgid "function `%s' is initialized like a variable"
#~ msgstr "funktionen '%s' bliver tildelt en startværdi som en variabel"
#~ msgid "parameter `%s' is initialized"
#~ msgstr "parameteren '%s' bliver tildelt en startværdi"
#~ msgid "variable-sized object may not be initialized"
#~ msgstr "et objekt af variabel størrelse må ikke tildeles en startværdi"
#~ msgid "variable `%s' has initializer but incomplete type"
#~ msgstr "variablen '%s' bliver tildelt en startværdi, men er af en ufuldstændig type"
#~ msgid "elements of array `%s' have incomplete type"
#~ msgstr "elementer i tabellen '%s' er af en ufuldstændig type"
#~ msgid "declaration of `%s' has `extern' and is initialized"
#~ msgstr "erklæringen af '%s' indeholder 'extern' og variablen bliver tildelt en startværdi"
#~ msgid "inline function `%s' given attribute noinline"
#~ msgstr "inline funktion '%s' givet egenskaben noinline"
#~ msgid "initializer fails to determine size of `%s'"
#~ msgstr "startværdien giver ikke størrelsen af '%s'"
#~ msgid "array size missing in `%s'"
#~ msgstr "tabelstørrelsen mangler i '%s'"
#~ msgid "zero or negative size array `%s'"
#~ msgstr "nul eller negativ størrelse for tabellen '%s'"
#~ msgid "storage size of `%s' isn't known"
#~ msgstr "lagringsstørrelsen af '%s' er ikke kendt"
#~ msgid "storage size of `%s' isn't constant"
#~ msgstr "lagringsstørrelsen af '%s' er ikke konstant"
#~ msgid "ignoring asm-specifier for non-static local variable `%s'"
#~ msgstr "ignorerer asm-anvisning til den ikke-statiske, lokale variabel '%s'"
#~ msgid "ISO C forbids parameter `%s' shadowing typedef"
#~ msgstr "ISO C forbyder at parameteren '%s' skygger for typedef"
#~ msgid "`long long long' is too long for GCC"
#~ msgstr "'long long long' er for langt for GCC"
#~ msgid "ISO C90 does not support `long long'"
#~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke 'long long'"
#~ msgid "duplicate `%s'"
#~ msgstr "'%s' optræder mere end én gang"
#~ msgid "`__thread' before `extern'"
#~ msgstr "'__thread' før 'extern'"
#~ msgid "`__thread' before `static'"
#~ msgstr "'__thread' før 'static'"
#~ msgid "two or more data types in declaration of `%s'"
#~ msgstr "mere end én datatype i erklæringen af '%s'"
#~ msgid "`%s' fails to be a typedef or built in type"
#~ msgstr "'%s' er hverken en typedef eller en indbygget type"
#~ msgid "type defaults to `int' in declaration of `%s'"
#~ msgstr "typen antages at være 'int' i erklæringen af '%s'"
#~ msgid "both long and short specified for `%s'"
#~ msgstr "både long og short er angivet for '%s'"
#~ msgid "long or short specified with char for `%s'"
#~ msgstr "long eller short angivet samtidig med char for '%s'"
#~ msgid "long or short specified with floating type for `%s'"
#~ msgstr "long eller short angivet samtidig med en kommatalstype for '%s'"
#~ msgid "the only valid combination is `long double'"
#~ msgstr "den eneste gyldige kombination er 'long double'"
#~ msgid "both signed and unsigned specified for `%s'"
#~ msgstr "både signed og unsigned er angivet for '%s'"
#~ msgid "long, short, signed or unsigned invalid for `%s'"
#~ msgstr "long, short, signed og unsigned er ugyldige for '%s'"
#~ msgid "long, short, signed or unsigned used invalidly for `%s'"
#~ msgstr "long, short, signed og unsigned er benyttet på ugyldig vis for '%s'"
#~ msgid "complex invalid for `%s'"
#~ msgstr "complex ugyldig for '%s'"
#~ msgid "ISO C90 does not support complex types"
#~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke komplekse typer"
#~ msgid "ISO C does not support plain `complex' meaning `double complex'"
#~ msgstr "ISO C understøtter ikke at blot 'complex' betyder 'double complex'"
#~ msgid "ISO C does not support complex integer types"
#~ msgstr "ISO C understøtter ikke komplekse heltalstyper"
#~ msgid "duplicate `const'"
#~ msgstr "'const' optræder mere end én gang"
#~ msgid "duplicate `restrict'"
#~ msgstr "'restrict' optræder mere end én gang"
#~ msgid "duplicate `volatile'"
#~ msgstr "'volatile' optræder mere end én gang"
#~ msgid "multiple storage classes in declaration of `%s'"
#~ msgstr "flere lagringsklasser optræder i erklæringen af '%s'"
#~ msgid "function definition declared `auto'"
#~ msgstr "'auto' er påhæftet funktionsdefinitionen"
#~ msgid "function definition declared `register'"
#~ msgstr "'register' er påhæftet funktionsdefinitionen"
#~ msgid "function definition declared `typedef'"
#~ msgstr "'typedef' er påhæftet funktionsdefinitionen"
#~ msgid "function definition declared `__thread'"
#~ msgstr "'__thread' er påhæftet funktionsdefinitionen"
#~ msgid "storage class specified for structure field `%s'"
#~ msgstr "lagringsklasse angivet for strukturfelt '%s'"
#~ msgid "storage class specified for parameter `%s'"
#~ msgstr "lagringsklasse angivet for parameter '%s'"
#~ msgid "storage class specified for typename"
#~ msgstr "lagringsklasse angivet for typenavn"
#~ msgid "`%s' initialized and declared `extern'"
#~ msgstr "'%s' bliver tildelt en startværdi og er samtidig erklæret 'extern'"
#~ msgid "`%s' has both `extern' and initializer"
#~ msgstr "'%s' er erklæret 'extern', men bliver tildelt en startværdi"
#~ msgid "top-level declaration of `%s' specifies `auto'"
#~ msgstr "erklæring af '%s' på øverste niveau angiver 'auto'"
#~ msgid "nested function `%s' declared `extern'"
#~ msgstr "indlejret funktion '%s' er erklæret 'extern'"
#~ msgid "function-scope `%s' implicitly auto and declared `__thread'"
#~ msgstr "'%s' i funktionsvirkefelt underforstået auto og erklæret '__thread'"
#~ msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
#~ msgstr "static eller typemodifikationer i ikke-parametertabelerklæring"
#~ msgid "declaration of `%s' as array of voids"
#~ msgstr "'%s' erklæret som en tabel af void"
#~ msgid "declaration of `%s' as array of functions"
#~ msgstr "'%s' erklæret som en tabel af funktioner"
#~ msgid "invalid use of structure with flexible array member"
#~ msgstr "ugyldig brug af struktur med fleksibelt tabelmedlem"
#~ msgid "size of array `%s' has non-integer type"
#~ msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er ikke af en heltalstype"
#~ msgid "ISO C forbids zero-size array `%s'"
#~ msgstr "ISO C forbyder tabellen '%s' med størrelsen nul"
#~ msgid "size of array `%s' is negative"
#~ msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er negativ"
#~ msgid "ISO C90 forbids array `%s' whose size can't be evaluated"
#~ msgstr "ISO C90 forbyder tabellen '%s' hvis størrelse ikke kan bestemmes"
#~ msgid "ISO C90 forbids variable-size array `%s'"
#~ msgstr "ISO C90 forbyder tabellen '%s' med variabel størrelse"
#~ msgid "size of array `%s' is too large"
#~ msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er for stor"
#~ msgid "ISO C90 does not support flexible array members"
#~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke fleksible tabelmedlemmer"
#~ msgid "array type has incomplete element type"
#~ msgstr "tabeltypen er af en ufuldstændig type"
#~ msgid "ISO C forbids const or volatile function types"
#~ msgstr "ISO C forbyder const eller volatile funktionstyper"
#~ msgid "`%s' declared as function returning a function"
#~ msgstr "'%s' er erklæret som en funktion der returnerer en funktion"
#~ msgid "`%s' declared as function returning an array"
#~ msgstr "'%s' er erklæret som en funktion der returnerer en tabel"
#~ msgid "ISO C forbids qualified void function return type"
#~ msgstr "ISO C forbyder void funktionsreturtype med modifikationer"
#~ msgid "type qualifiers ignored on function return type"
#~ msgstr "typemodifikationer ignoreret i funktionsreturtypen"
#~ msgid "ISO C forbids qualified function types"
#~ msgstr "ISO C forbyder funktionsreturtype med modifikationer"
#~ msgid "invalid type modifier within pointer declarator"
#~ msgstr "ugyldig typemodifikation i erklæring af henvisning"
#~ msgid "variable or field `%s' declared void"
#~ msgstr "variabel eller felt '%s' erklæret void"
#~ msgid "attributes in parameter array declarator ignored"
#~ msgstr "egenskaber i parametertabelerklæring ignoreret"
#~ msgid "invalid type modifier within array declarator"
#~ msgstr "ugyldig typemodifikation i tabelerklæring"
#~ msgid "field `%s' declared as a function"
#~ msgstr "feltet '%s' er erklæret som en funktion"
#~ msgid "field `%s' has incomplete type"
#~ msgstr "feltet '%s' er af en ufuldstændig type"
#~ msgid "invalid storage class for function `%s'"
#~ msgstr "ugyldig lagringsklasse for funktion '%s'"
#~ msgid "`noreturn' function returns non-void value"
#~ msgstr "en funktion uden returtype returnerer en ikke-tom værdi"
# at oversætte inline med et udsagnsord her bliver vist for tvetydigt
#~ msgid "cannot inline function `main'"
#~ msgstr "funktionen 'main' kan ikke være inline"
#~ msgid "variable `%s' declared `inline'"
#~ msgstr "variablen '%s' er erklæret 'inline'"
#~ msgid "thread-local storage not supported for this target"
#~ msgstr "trådlokal lagring understøttes ikke på målarkitekturen"
#~ msgid "function declaration isn't a prototype"
#~ msgstr "funktionserklæringen er ikke en prototype"
#~ msgid "parameter names (without types) in function declaration"
#~ msgstr "parameternavne (uden typer) i funktionserklæringen"
#~ msgid "parameter `%s' has incomplete type"
#~ msgstr "parameteren '%s' er af en ufuldstændig type"
#~ msgid "parameter has incomplete type"
#~ msgstr "parameteren er af en ufuldstændig type"
# engelsk original upræcis (hvordan kan man henvise til en type?)
#~ msgid "parameter `%s' points to incomplete type"
#~ msgstr "parameteren '%s' er en henvisning til en ufuldstændig type"
#~ msgid "parameter points to incomplete type"
#~ msgstr "parameteren er en henvisning til en ufuldstændig type"
#~ msgid "parameter `%s' has just a forward declaration"
#~ msgstr "parameteren '%s' har kun en forhåndserklæring"
#~ msgid "`void' in parameter list must be the entire list"
#~ msgstr "'void' i en parameterliste skal udgøre hele listen"
#~ msgid "`struct %s' declared inside parameter list"
#~ msgstr "'struct %s' erklæret inde i en parameterliste"
#~ msgid "`union %s' declared inside parameter list"
#~ msgstr "'union %s' erklæret inde i en parameterliste"
#~ msgid "`enum %s' declared inside parameter list"
#~ msgstr "'enum %s' erklæret inde i en parameterliste"
#~ msgid "anonymous struct declared inside parameter list"
#~ msgstr "anonym struct erklæret inde i en parameterliste"
#~ msgid "anonymous union declared inside parameter list"
#~ msgstr "anonym union erklæret inde i en parameterliste"
#~ msgid "anonymous enum declared inside parameter list"
#~ msgstr "anonym enum erklæret inde i en parameterliste"
#~ msgid "its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want"
#~ msgstr "dens virkefelt er kun denne definition eller erklæring hvilket sandsynligvis ikke er hvad du ønsker."
#~ msgid "redefinition of `union %s'"
#~ msgstr "omdefinering af 'union %s'"
#~ msgid "redefinition of `struct %s'"
#~ msgstr "omdefinering af 'struct %s'"
#~ msgid "declaration does not declare anything"
#~ msgstr "erklæring erklærer ikke noget"
# engelsk original forkortet
#~ msgid "%s defined inside parms"
#~ msgstr "%s defineret inden i parameterliste"
#~ msgid "union"
#~ msgstr "union"
#~ msgid "structure"
#~ msgstr "struktur"
#~ msgid "%s has no %s"
#~ msgstr "%s har ingen %s"
#~ msgid "struct"
#~ msgstr "struct"
#~ msgid "named members"
#~ msgstr "navngivne medlemmer"
#~ msgid "members"
#~ msgstr "medlemmer"
#~ msgid "nested redefinition of `%s'"
#~ msgstr "indlejret omdefinering af '%s'"
#~ msgid "bit-field `%s' width not an integer constant"
#~ msgstr "bredden af bitfeltet '%s' er ikke en heltalskonstant"
#~ msgid "bit-field `%s' has invalid type"
#~ msgstr "bitfeltet '%s' er af en ufuldstændig type"
#~ msgid "bit-field `%s' type invalid in ISO C"
#~ msgstr "typen af bitfeltet '%s' er ugyldig i ISO C"
#~ msgid "negative width in bit-field `%s'"
#~ msgstr "negativ bredde i bitfeltet '%s'"
#~ msgid "width of `%s' exceeds its type"
#~ msgstr "bredden af '%s' overstiger typen"
#~ msgid "zero width for bit-field `%s'"
#~ msgstr "en bredde på nul for bitfeltet '%s'"
# RETMIG: find på et eller andet med præcisionen
#~ msgid "`%s' is narrower than values of its type"
#~ msgstr "'%s' er smallere end værdier af dens type"
#~ msgid "flexible array member in union"
#~ msgstr "fleksibelt tabelmedlem i union"
#~ msgid "flexible array member not at end of struct"
#~ msgstr "fleksibelt tabelmedlem ikke i slutningen af struktur"
#~ msgid "flexible array member in otherwise empty struct"
#~ msgstr "fleksibelt tabelmedlem i ellers tom struktur"
#~ msgid "duplicate member `%s'"
#~ msgstr "medlemmet '%s' optræder mere end én gang"
#~ msgid "union cannot be made transparent"
#~ msgstr "union kan ikke ikke gøres gennemsigtig"
#~ msgid "redeclaration of `enum %s'"
#~ msgstr "omerklæring af 'enum %s'"
# original forkortet
#~ msgid "enum defined inside parms"
#~ msgstr "enum defineret inden i parameterliste"
#~ msgid "enumeration values exceed range of largest integer"
#~ msgstr "enum-værdier overstige rækkevidden af det største heltal"
#~ msgid "enumerator value for `%s' not integer constant"
#~ msgstr "enum-værdien for '%s' er ikke en heltalskonstant"
#~ msgid "overflow in enumeration values"
#~ msgstr "enum-værdier for store"
#~ msgid "ISO C restricts enumerator values to range of `int'"
#~ msgstr "ISO C begrænser enum-værdier til rækkevidden af 'int'"
#~ msgid "return type is an incomplete type"
#~ msgstr "returtypen er en ufuldstændig type"
#~ msgid "return type defaults to `int'"
#~ msgstr "returtypen antages at være 'int'"
#~ msgid "no previous prototype for `%s'"
#~ msgstr "ingen tidligere prototype for '%s'"
#~ msgid "`%s' was used with no prototype before its definition"
#~ msgstr "'%s' blev brugt uden en prototype før dens definition"
#~ msgid "no previous declaration for `%s'"
#~ msgstr "ingen tidligere erklæring af '%s'"
#~ msgid "`%s' was used with no declaration before its definition"
#~ msgstr "'%s' blev brugt uden en erklæring før dens definition"
#~ msgid "return type of `%s' is not `int'"
#~ msgstr "returtypen til '%s' er ikke 'int'"
#~ msgid "first argument of `%s' should be `int'"
#~ msgstr "den første parameter til '%s' skal være 'int'"
#~ msgid "second argument of `%s' should be `char **'"
#~ msgstr "den anden parameter til '%s' skal være 'char **'"
#~ msgid "third argument of `%s' should probably be `char **'"
#~ msgstr "den tredje parameter til '%s' skal sandsynligvis være 'char **'"
#~ msgid "`%s' takes only zero or two arguments"
#~ msgstr "'%s' tager kun mod to eller ingen parametre"
#~ msgid "`%s' is normally a non-static function"
#~ msgstr "'%s' er normalt en ikke-statisk funktion"
#~ msgid "parm types given both in parmlist and separately"
#~ msgstr "parametertyper angivet både i parameterliste og separat"
#~ msgid "parameter name omitted"
#~ msgstr "parameternavn udeladt"
#~ msgid "parameter `%s' declared void"
#~ msgstr "parameteren '%s' erklæret void"
#~ msgid "parameter name missing from parameter list"
#~ msgstr "parameternavn mangler fra parameterliste"
#~ msgid "multiple parameters named `%s'"
#~ msgstr "flere parametre ved navn '%s'"
#~ msgid "type of `%s' defaults to `int'"
#~ msgstr "typen til '%s' antages at være 'int'"
#~ msgid "declaration for parameter `%s' but no such parameter"
#~ msgstr "erklæring af parameteren '%s', men ingen sådan parameter"
#~ msgid "number of arguments doesn't match prototype"
#~ msgstr "antallet af parametre passer ikke til prototypen"
#~ msgid "promoted argument `%s' doesn't match prototype"
#~ msgstr "den forfremmede parameter '%s' passer ikke til prototypen"
#~ msgid "argument `%s' doesn't match prototype"
#~ msgstr "parameteren '%s' passer ikke til prototypen"
#~ msgid "no return statement in function returning non-void"
#~ msgstr "ingen return-sætning i en funktion der ikke returnerer void"
#~ msgid "this function may return with or without a value"
#~ msgstr "denne funktion kan returnere med eller uden en værdi"
#~ msgid "size of return value of `%s' is %u bytes"
#~ msgstr "størrelsen af returtypen til '%s' er %u byte"
#~ msgid "size of return value of `%s' is larger than %d bytes"
#~ msgstr "størrelsen af returtypen til '%s' er større end %d byte"
#~ msgid "`for' loop initial declaration used outside C99 mode"
#~ msgstr "begyndelseserklæring i 'for'-løkke benyttet uden for C99-tilstand"
#~ msgid "`struct %s' declared in `for' loop initial declaration"
#~ msgstr "'struct %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
#~ msgid "`union %s' declared in `for' loop initial declaration"
#~ msgstr "'union %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
#~ msgid "`enum %s' declared in `for' loop initial declaration"
#~ msgstr "'enum %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
#~ msgid "declaration of non-variable `%s' in `for' loop initial declaration"
#~ msgstr "erklæring af '%s' der ikke er en variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
#~ msgid "declaration of static variable `%s' in `for' loop initial declaration"
#~ msgstr "erklæring af '%s' der er en statisk variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
#~ msgid "declaration of `extern' variable `%s' in `for' loop initial declaration"
#~ msgstr "erklæring af '%s' der er en 'extern'-variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
#~ msgid "format string arg not a string type"
#~ msgstr "formateringsstrengsparameter er ikke af en strengtype"
#~ msgid "args to be formatted is not '...'"
#~ msgstr "parametrene der skal formateres, er ikke '...'"
#~ msgid "strftime formats cannot format arguments"
#~ msgstr "strftime-formater kan ikke formatere parametre"
#~ msgid "format string has invalid operand number"
#~ msgstr "formateringsstrengen har et ugyldigt operandtal"
#~ msgid "function does not return string type"
#~ msgstr "funktionen returnerer ikke en strengtype"
#~ msgid "unrecognized format specifier"
#~ msgstr "ukendt formateringsanvisning"
#~ msgid "`%s' is an unrecognized format function type"
#~ msgstr "'%s' er en ukendt formateringsfunktionstype"
#~ msgid "format string arg follows the args to be formatted"
#~ msgstr "formateringsstrengsparameter efterfølger parametrene der skal formateres"
# her er der tale om en signalering
#~ msgid "` ' flag"
#~ msgstr "' '-flag"
#~ msgid "the ` ' printf flag"
#~ msgstr "' '-printf-flaget"
#~ msgid "`+' flag"
#~ msgstr "'+'-flag"
#~ msgid "the `+' printf flag"
#~ msgstr "'+'-printf-flaget"
#~ msgid "`#' flag"
#~ msgstr "'#'-flag"
#~ msgid "the `#' printf flag"
#~ msgstr "'#'-printf-flaget"
#~ msgid "`0' flag"
#~ msgstr "'0'-flag"
#~ msgid "the `0' printf flag"
#~ msgstr "'0'-printf-flaget"
#~ msgid "`-' flag"
#~ msgstr "'-'-flag"
#~ msgid "the `-' printf flag"
#~ msgstr "'-'-printf-flaget"
#~ msgid "`'' flag"
#~ msgstr "'''-flag"
#~ msgid "the `'' printf flag"
#~ msgstr "'''-printf-flaget"
#~ msgid "`I' flag"
#~ msgstr "'I'-flag"
#~ msgid "the `I' printf flag"
#~ msgstr "'I'-printf-flaget"
#~ msgid "field width"
#~ msgstr "feltbredde"
#~ msgid "field width in printf format"
#~ msgstr "feltbredde i printf-formatering"
#~ msgid "precision"
#~ msgstr "præcision"
#~ msgid "precision in printf format"
#~ msgstr "præcision i printf-formatering"
#~ msgid "length modifier"
#~ msgstr "længdetilpasning"
#~ msgid "length modifier in printf format"
#~ msgstr "længdetilpasning i printf-formatering"
#~ msgid "assignment suppression"
#~ msgstr "tildelingsundertrykkelse"
#~ msgid "the assignment suppression scanf feature"
#~ msgstr "den tildelingsundertrykkende scanf-facilitet"
#~ msgid "`a' flag"
#~ msgstr "'a'-flag"
#~ msgid "the `a' scanf flag"
#~ msgstr "'a'-scanf-flaget"
#~ msgid "field width in scanf format"
#~ msgstr "feltbredde i scanf-formatering"
#~ msgid "length modifier in scanf format"
#~ msgstr "længdetilpasning i scanf-formatering"
#~ msgid "the `'' scanf flag"
#~ msgstr "'''-scanf-flaget"
#~ msgid "the `I' scanf flag"
#~ msgstr "'I'-scanf-flaget"
#~ msgid "`_' flag"
#~ msgstr "'_'-flag"
#~ msgid "the `_' strftime flag"
#~ msgstr "'_'-strftime-flaget"
#~ msgid "the `-' strftime flag"
#~ msgstr "'-'-strftime-flaget"
#~ msgid "the `0' strftime flag"
#~ msgstr "'0'-strftime-flaget"
#~ msgid "`^' flag"
#~ msgstr "'^'-flag"
#~ msgid "the `^' strftime flag"
#~ msgstr "'^'-strftime-flaget"
#~ msgid "the `#' strftime flag"
#~ msgstr "'#'-strftime-flaget"
#~ msgid "field width in strftime format"
#~ msgstr "feltbredde i strftime-formatering"
#~ msgid "`E' modifier"
#~ msgstr "'E'-modifikation"
#~ msgid "the `E' strftime modifier"
#~ msgstr "'E'-strftime-modifikationen"
#~ msgid "`O' modifier"
#~ msgstr "'O'-modifikation"
#~ msgid "the `O' strftime modifier"
#~ msgstr "'O'-strftime-modifikationen"
#~ msgid "the `O' modifier"
#~ msgstr "'O'-modifikation"
#~ msgid "fill character"
#~ msgstr "udfyldningstegn"
#~ msgid "fill character in strfmon format"
#~ msgstr "udfyldningstegn i strfmon-formatering"
#~ msgid "the `^' strfmon flag"
#~ msgstr "'^'-strfmon-flaget"
#~ msgid "the `+' strfmon flag"
#~ msgstr "'+'-strfmon-flaget"
#~ msgid "`(' flag"
#~ msgstr "'('-flag"
#~ msgid "the `(' strfmon flag"
#~ msgstr "'('-strfmon-flaget"
#~ msgid "`!' flag"
#~ msgstr "'!'-flag"
#~ msgid "the `!' strfmon flag"
#~ msgstr "'!'-strfmon-flaget"
#~ msgid "the `-' strfmon flag"
#~ msgstr "'-'-strfmon-flaget"
#~ msgid "field width in strfmon format"
#~ msgstr "feltbredde i strfmon-formatering"
#~ msgid "left precision"
#~ msgstr "venstrepræcision"
#~ msgid "left precision in strfmon format"
#~ msgstr "venstrepræcision i strfmon-formatering"
#~ msgid "right precision"
#~ msgstr "højrepræcision"
#~ msgid "right precision in strfmon format"
#~ msgstr "højrepræcision i strfmon-formatering"
#~ msgid "length modifier in strfmon format"
#~ msgstr "længdemodifikation i strfmon-formatering"
#~ msgid "function might be possible candidate for `%s' format attribute"
#~ msgstr "funktion er en mulig kandidat til '%s'-formateringsegenskab"
#~ msgid "missing $ operand number in format"
#~ msgstr "manglende $-operandnummer i formatering"
#~ msgid "%s does not support %%n$ operand number formats"
#~ msgstr "%s understøtter ikke %%n$-operandnummerformateringer"
#~ msgid "operand number out of range in format"
#~ msgstr "operandnummer uden for det gyldige interval"
#~ msgid "format argument %d used more than once in %s format"
#~ msgstr "formateringsparameter %d brugt mere end en gang i %s-formatering"
#~ msgid "format argument %d unused before used argument %d in $-style format"
#~ msgstr "formateringsparameter %d ubenyttet før den brugte parameter %d i formatering med $"
#~ msgid "format not a string literal, format string not checked"
#~ msgstr "formatering er ikke en strengkonstant, formateringsstrengen er ikke kontrolleret"
#~ msgid "format not a string literal and no format arguments"
#~ msgstr "formatering er ikke en strengkonstant og der er ingen formateringsparametre"
#~ msgid "format not a string literal, argument types not checked"
#~ msgstr "formatering er ikke en strengkonstant, parametertyper er ikke kontrolleret"
#~ msgid "too many arguments for format"
#~ msgstr "for mange parametre til formatering"
#~ msgid "unused arguments in $-style format"
#~ msgstr "ubenyttede parametre i formatering med $"
#~ msgid "zero-length %s format string"
#~ msgstr "formateringsstreng %s med længden nul"
#~ msgid "format is a wide character string"
#~ msgstr "formatering er en bredtegnsstreng"
#~ msgid "unterminated format string"
#~ msgstr "uafsluttet formateringsstreng"
#~ msgid "embedded `\\0' in format"
#~ msgstr "indlejret '\\0' i formatering"
#~ msgid "spurious trailing `%%' in format"
#~ msgstr "mystisk afsluttende '%%' i formatering"
#~ msgid "repeated %s in format"
#~ msgstr "gentaget %s i formatering"
#~ msgid "missing fill character at end of strfmon format"
#~ msgstr "mangler fyldtegn i slutningen af strfmon-formatering"
#~ msgid "too few arguments for format"
#~ msgstr "for få parametre til formatering"
#~ msgid "zero width in %s format"
#~ msgstr "bredde på nul i %s-formatering"
#~ msgid "empty left precision in %s format"
#~ msgstr "tom venstrepræcision i %s-formatering"
#~ msgid "field precision"
#~ msgstr "feltpræcision"
#~ msgid "empty precision in %s format"
#~ msgstr "tom præcision i %s-formatering"
#~ msgid "%s does not support the `%s' %s length modifier"
#~ msgstr "%s understøtter ikke '%s' %s-længdemodifikationen"
#~ msgid "conversion lacks type at end of format"
#~ msgstr "konvertering mangler type i slutningen af formatering"
#~ msgid "unknown conversion type character `%c' in format"
#~ msgstr "ukendt konverteringstypetegn '%c' i formatering"
#~ msgid "unknown conversion type character 0x%x in format"
#~ msgstr "ukendt konverteringstypetegn 0x%x i formatering"
#~ msgid "%s does not support the `%%%c' %s format"
#~ msgstr "%s understøtter ikke '%%%c' %s-formateringen"
#~ msgid "%s used with `%%%c' %s format"
#~ msgstr "%s brugt med '%%%c' %s-formatering"
#~ msgid "%s does not support %s"
#~ msgstr "%s understøtter ikke %s"
#~ msgid "%s does not support %s with the `%%%c' %s format"
#~ msgstr "%s understøtter ikke %s med '%%%c' %s-formateringen"
#~ msgid "%s ignored with %s and `%%%c' %s format"
#~ msgstr "%s ignoreret med %s og '%%%c' %s-formatering"
#~ msgid "%s ignored with %s in %s format"
#~ msgstr "%s ignoreret med %s i %s-formatering"
#~ msgid "use of %s and %s together with `%%%c' %s format"
#~ msgstr "brug af %s og %s sammen med '%%%c' %s-formatering"
#~ msgid "use of %s and %s together in %s format"
#~ msgstr "brug af %s og %s sammen i %s-formatering"
#~ msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year in some locales"
#~ msgstr "'%%%c' giver kun de to sidste cifre af året under nogle regionalindstillinger"
#~ msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year"
#~ msgstr "'%%%c' giver kun de to sidste cifre af året"
#~ msgid "no closing `]' for `%%[' format"
#~ msgstr "ingen afsluttende '[' til '%%['-formatering"
#~ msgid "use of `%s' length modifier with `%c' type character"
#~ msgstr "brug af '%s'-længdemodifikation med '%c'-typetegn"
#~ msgid "%s does not support the `%%%s%c' %s format"
#~ msgstr "%s understøtter ikke '%%%s%c' %s-formateringen"
#~ msgid "operand number specified with suppressed assignment"
#~ msgstr "operandnummer angivet med undertrykt tildeling"
#~ msgid "operand number specified for format taking no argument"
#~ msgstr "operandnummer angiver for formatering der ikke tager mod parametre"
#~ msgid "writing through null pointer (arg %d)"
#~ msgstr "skrivning gennem nulhenvisning (parameter %d)"
#~ msgid "reading through null pointer (arg %d)"
#~ msgstr "læsning gennem nulhenvisning (parameter %d)"
#~ msgid "writing into constant object (arg %d)"
#~ msgstr "skrivning til konstant objekt (parameter %d)"
#~ msgid "extra type qualifiers in format argument (arg %d)"
#~ msgstr "ekstra typemodifikationer i formateringsparameter (parameter %d)"
#~ msgid "format argument is not a pointer (arg %d)"
#~ msgstr "formateringsparameter er ikke en henvisning (parameter %d)"
#~ msgid "format argument is not a pointer to a pointer (arg %d)"
#~ msgstr "formateringsparameter er ikke en henvisning til en henvisning (parameter %d)"
#~ msgid "pointer"
#~ msgstr "henvisning"
#~ msgid "different type"
#~ msgstr "anden type"
#~ msgid "%s is not type %s (arg %d)"
#~ msgstr "%s er ikke af typen %s (parameter %d)"
#~ msgid "%s format, %s arg (arg %d)"
#~ msgstr "%s-formatering, %s-parameter (parameter %d)"
#~ msgid "YYDEBUG not defined"
#~ msgstr "YYDEBUG ikke defineret"
#~ msgid "badly nested C headers from preprocessor"
#~ msgstr "ugyldigt indlejrede C-inkluderingsfiler fra præprocessoren"
#~ msgid "ignoring #pragma %s %s"
#~ msgstr "ignorerer #pragma %s %s"
#~ msgid "universal-character-name '\\u%04x' not valid in identifier"
#~ msgstr "universelt tegn '\\u%04x' er ikke gyldigt i kaldenavne"
#~ msgid "stray '%c' in program"
#~ msgstr "vildfaren '%c' i program"
#~ msgid "stray '\\%o' in program"
#~ msgstr "vildfaren '\\%o' i program"
#~ msgid "this decimal constant is unsigned only in ISO C90"
#~ msgstr "denne kommatalskonstant er kun unsigned i ISO C90"
#~ msgid "this decimal constant would be unsigned in ISO C90"
#~ msgstr "denne kommatalskonstant ville være unsigned i ISO C90"
#~ msgid "integer constant is too large for \"%s\" type"
#~ msgstr "heltalskonstanten er for stor til typen '%s'"
#~ msgid "floating constant exceeds range of \"%s\""
#~ msgstr "kommatalskonstant overskrider intervallet for '%s'"
#~ msgid "ignoring invalid multibyte character"
#~ msgstr "ignorerer ugyldigt flerbyte-tegn"
#~ msgid "missing argument to \"-%s\""
#~ msgstr "der mangler en parameter til tilvalget '-%s'"
#~ msgid "no class name specified with \"-%s\""
#~ msgstr "intet klassenavn angivet med '-%s'"
#~ msgid "missing filename after \"-%s\""
#~ msgstr "et filnavn mangler efter '-%s'"
#~ msgid "missing target after \"-%s\""
#~ msgstr "et mål mangler efter '-%s'"
#~ msgid "options array incorrectly sorted: %s is before %s"
#~ msgstr "tilvalgstabel sorteret forkert: %s er før %s"
#~ msgid "too many filenames given. Type %s --help for usage"
#~ msgstr "for mange filnavne angivet - vejledning i brug kan fås med '%s --help'"
#~ msgid "-Wno-strict-prototypes is not supported in C++"
#~ msgstr "-Wno-strict-prototypes er ikke understøttet i C++"
#~ msgid "switch \"%s\" is no longer supported"
#~ msgstr "tilvalget '%s' understøttes ikke længere"
#~ msgid "switch \"%s\" is deprecated, please see documentation for details"
#~ msgstr "tilvalget '%s' er forældet, se venligst dokumentationen for detaljer"
#~ msgid "-fhandle-exceptions has been renamed to -fexceptions (and is now on by default)"
#~ msgstr "-fhandle-exceptions er blevet omdøbt til -fexceptions (og er nu til som standard)"
#~ msgid "output filename specified twice"
#~ msgstr "uddatafilnavnet er angivet to gange"
#~ msgid "-Wformat-y2k ignored without -Wformat"
#~ msgstr "-Wformat-y2k ignoreret uden -Wformat"
#~ msgid "-Wformat-extra-args ignored without -Wformat"
#~ msgstr "-Wformat-extra-args ignoreret uden -Wformat"
#~ msgid "-Wformat-zero-length ignored without -Wformat"
#~ msgstr "-Wformat-zero-length ignoreret uden -Wformat"
#~ msgid "-Wformat-nonliteral ignored without -Wformat"
#~ msgstr "-Wformat-nonliteral ignoreret uden -Wformat"
#~ msgid "-Wformat-security ignored without -Wformat"
#~ msgstr "-Wformat-security ignoreret uden -Wformat"
#~ msgid "-Wmissing-format-attribute ignored without -Wformat"
#~ msgstr "-Wmissing-format-attribute ignoreret uden -Wformat"
#~ msgid "opening output file %s"
#~ msgstr "åbner uddatafilen %s"
#~ msgid "opening dependency file %s"
#~ msgstr "åbner afhængighedsfilen %s"
#~ msgid "closing dependency file %s"
#~ msgstr "lukker afhængighedsfilen %s"
#~ msgid "when writing output to %s"
#~ msgstr "ved skrivning af uddata til %s"
#~ msgid "to generate dependencies you must specify either -M or -MM"
#~ msgstr "for at generere afhængigheder skal du angive enten -M eller -MM"
#~ msgid "\"-%s\" is valid for %s but not for %s"
#~ msgstr "'-%s' er gyldigt for %s, men ikke for %s"
# den fulde tekst til disse bidder findes også senere
#~ msgid ""
#~ "Switches:\n"
#~ " -include <file> Include the contents of <file> before other files\n"
#~ " -imacros <file> Accept definition of macros in <file>\n"
#~ " -iprefix <path> Specify <path> as a prefix for next two options\n"
#~ " -iwithprefix <dir> Add <dir> to the end of the system include path\n"
#~ " -iwithprefixbefore <dir> Add <dir> to the end of the main include path\n"
#~ " -isystem <dir> Add <dir> to the start of the system include path\n"
#~ msgstr ""
#~ "Tilvalg:\n"
#~ " -include <fil> Inkludér indholdet af <fil> før andre filer\n"
#~ " -imacros <fil> Læs makrodefinitionerne i <fil>\n"
#~ " -iprefix <sti> Angiv <sti> som et præfiks til de næste to tilvalg\n"
#~ " -iwithprefix <ktlg> Føj <ktlg> til slutningen af systeminkluderingsstien\n"
#~ " -withprefixbefore <ktlg> Føj <ktlg> til slutningen af den alm. inkluderingssti\n"
#~ " -isystem <ktlg> Føj <ktlg> til begyndelsen af systeminkluderingsstien\n"
#~ msgid ""
#~ " -idirafter <dir> Add <dir> to the end of the system include path\n"
#~ " -I <dir> Add <dir> to the end of the main include path\n"
#~ " -I- Fine-grained include path control; see info docs\n"
#~ " -nostdinc Do not search system include directories\n"
#~ " (dirs specified with -isystem will still be used)\n"
#~ " -nostdinc++ Do not search system include directories for C++\n"
#~ " -o <file> Put output into <file>\n"
#~ msgstr ""
#~ " -idirafter <ktlg> Føj <ktlg> til slutningen af systeminkluderingsstien\n"
#~ " -I <ktlg> Føj <ktlg> til slutningen af den alm. inkluderingssti\n"
#~ " -I- Nøje kontrolleret inkluderingssti; se info-hjælpen\n"
#~ " -nostdinc Søg ikke i systeminkluderingskataloger\n"
#~ " (kataloger angivet med -isystem søges dog stadig)\n"
#~ " -nostdinc++ Søg ikke i systeminkluderingskataloger til C++\n"
#~ " -o <fil> Send uddata til <fil>\n"
#~ msgid ""
#~ " -trigraphs Support ISO C trigraphs\n"
#~ " -std=<std name> Specify the conformance standard; one of:\n"
#~ " gnu89, gnu99, c89, c99, iso9899:1990,\n"
#~ " iso9899:199409, iso9899:1999, c++98\n"
#~ " -w Inhibit warning messages\n"
#~ " -W[no-]trigraphs Warn if trigraphs are encountered\n"
#~ " -W[no-]comment{s} Warn if one comment starts inside another\n"
#~ msgstr ""
#~ " -trigraphs Understøt ISO C trigrafer\n"
#~ " -std=<standardnavn> Angiv at koden retter sig efter en af standarderne:\n"
#~ " gnu89, gnu99, c89, c99, iso9899:1990,\n"
#~ " iso9899:199409, iso9899:1999, c++98\n"
#~ " -w Undertryk advarselsmeddelelser\n"
#~ " -W[no-]trigraphs Advar hvis trigrafer mødes\n"
#~ " -W[no-]comment{s} Advar hvis en kommentar begynder inden i en anden\n"
#~ msgid ""
#~ " -W[no-]traditional Warn about features not present in traditional C\n"
#~ " -W[no-]undef Warn if an undefined macro is used by #if\n"
#~ " -W[no-]import Warn about the use of the #import directive\n"
#~ msgstr ""
#~ " -W[no-]traditional Advar om utilgængelige faciliteter i traditionel C\n"
#~ " -W[no-]undef Advar hvis en ikkedefineret makro bruges med #if\n"
#~ " -W[no-]import Advar om brug af #import-direktivet\n"
#~ msgid ""
#~ " -W[no-]error Treat all warnings as errors\n"
#~ " -W[no-]system-headers Do not suppress warnings from system headers\n"
#~ " -W[no-]all Enable most preprocessor warnings\n"
#~ msgstr ""
#~ " -W[no-]error Behandl alle advarsler som fejl\n"
#~ " -W[no-]system-headers Undertryk ikke advarsler fra systeminkluderingsfiler\n"
#~ " -W[no-]all Slå alle præprocessoradvarsler til\n"
#~ msgid ""
#~ " -M Generate make dependencies\n"
#~ " -MM As -M, but ignore system header files\n"
#~ " -MD Generate make dependencies and compile\n"
#~ " -MMD As -MD, but ignore system header files\n"
#~ " -MF <file> Write dependency output to the given file\n"
#~ " -MG Treat missing header file as generated files\n"
#~ msgstr ""
#~ " -M Generér afhængigheder til make\n"
#~ " -MM Som -M, men ignorér systeminkluderingsfiler\n"
#~ " -MD Generer make-afhængigheder og oversæt\n"
#~ " -MMD Som -MD, men ignorér systeminkluderingsfiler\n"
#~ " -MF <fil> Skriv afhænghedsuddata til den givne fil\n"
#~ " -MG Behandl manglende inkl.-filer som genererede filer\n"
# make kalder phony targets for falske mål
#~ msgid ""
#~ " -MP\t\t\t Generate phony targets for all headers\n"
#~ " -MQ <target> Add a MAKE-quoted target\n"
#~ " -MT <target> Add an unquoted target\n"
#~ msgstr ""
#~ " -MP Generér \"falske\" mål for alle inkluderingsfiler\n"
#~ " -MQ <mål> Tilføj et MAKE-mål i anførselstegn\n"
#~ " -MT <mål> Tilføj et mål uden anførselstegn\n"
#~ msgid ""
#~ " -D<macro> Define a <macro> with string '1' as its value\n"
#~ " -D<macro>=<val> Define a <macro> with <val> as its value\n"
#~ " -A<question>=<answer> Assert the <answer> to <question>\n"
#~ " -A-<question>=<answer> Disable the <answer> to <question>\n"
#~ " -U<macro> Undefine <macro> \n"
#~ " -v Display the version number\n"
#~ msgstr ""
#~ " -D<makro> Definér makroen <makro> med strengen '1' som værdi\n"
#~ " -D<makro>=<værdi> Definér makroen <makro> med værdien <værdi>\n"
#~ " -A<spørgsmål>=<svar> Angiv at <svar> er svar på <spørgsmål>\n"
#~ " -A-<spørgsmål>=<svar> Angiv at <svar> ikke er svar på <spørgsmål>\n"
#~ " -U<makro> Glem definitionen af <makro>\n"
#~ " -v Skriv versionsnummeret\n"
#~ msgid ""
#~ " -H Print the name of header files as they are used\n"
#~ " -C Do not discard comments\n"
#~ " -dM Display a list of macro definitions active at end\n"
#~ " -dD Preserve macro definitions in output\n"
#~ " -dN As -dD except that only the names are preserved\n"
#~ " -dI Include #include directives in the output\n"
#~ msgstr ""
#~ " -H Skriv navnene på inkluderingsfilerne når de bruges\n"
#~ " -C Fjern ikke kommentarer\n"
#~ " -dM Vis til sidst de aktive makrodefinitioner\n"
#~ " -dD Bevar makrodefinitioner i uddata\n"
#~ " -dN Som -dD bortset fra at kun navnene bevares\n"
#~ " -dI Inkludér #include-anvisninger i uddata\n"
#~ msgid ""
#~ " -f[no-]preprocessed Treat the input file as already preprocessed\n"
#~ " -ftabstop=<number> Distance between tab stops for column reporting\n"
#~ " -P Do not generate #line directives\n"
#~ " -remap Remap file names when including files\n"
#~ " --help Display this information\n"
#~ msgstr ""
#~ " -f[no-]preprocessed Behandl inddatafilen som allerede præprocesseret\n"
#~ " -ftabstop=<tal> Afstand mellem tabulatorstop i kolonnerapportering\n"
#~ " -P Generér ikke #line-angivelser\n"
#~ " -remap Omdan filnavne ved filinkludering\n"
#~ " --help Vis denne vejledning\n"
#~ msgid "syntax error"
#~ msgstr "syntaksfejl"
#~ msgid "syntax error: cannot back up"
#~ msgstr "syntaksfejl: kan ikke gå tilbage"
#~ msgid "ISO C forbids an empty source file"
#~ msgstr "ISO C forbyder en tom kildefil"
#~ msgid "argument of `asm' is not a constant string"
#~ msgstr "parameteren til 'asm' er ikke en konstant streng"
#~ msgid "ISO C forbids data definition with no type or storage class"
#~ msgstr "ISO C forbyder definition af data uden angivelse af type eller lagringsklasse"
#~ msgid "data definition has no type or storage class"
#~ msgstr "definition af data uden angivelse af type eller lagringsklasse"
#~ msgid "ISO C does not allow extra `;' outside of a function"
#~ msgstr "ISO C tillader ikke ekstra ';' uden for funktioner"
#~ msgid "`sizeof' applied to a bit-field"
#~ msgstr "'sizeof' benyttet på et bitfelt"
#~ msgid "ISO C forbids omitting the middle term of a ?: expression"
#~ msgstr "ISO C forbyder udeladelse af den midterste del af et '?:'-udtryk"
#~ msgid "ISO C89 forbids compound literals"
#~ msgstr "ISO C89 forbyder sammensatte konstanter"
#~ msgid "ISO C forbids braced-groups within expressions"
#~ msgstr "ISO C forbyder sætningsblokke inden i udtryk"
#~ msgid "first argument to __builtin_choose_expr not a constant"
#~ msgstr "første parameter til '__builtin_choose_expr' skal være en konstant"
#~ msgid "traditional C rejects ISO C style function definitions"
#~ msgstr "traditionel C tillader ikke ISO C-functionsdefinitioner"
#~ msgid "`%s' is not at beginning of declaration"
#~ msgstr "'%s' er ikke ved begyndelsen af erklæringen"
#~ msgid "ISO C forbids empty initializer braces"
#~ msgstr "ISO C forbyder tom startværdiblok"
#~ msgid "ISO C89 forbids specifying subobject to initialize"
#~ msgstr "ISO C89 forbyder angivelse af underobjekt til klargøring"
# RETMIG: hm, gad vide om dette er rigtigt
#~ msgid "obsolete use of designated initializer without `='"
#~ msgstr "forældet brug af udpeget startværdi uden '='"
#~ msgid "obsolete use of designated initializer with `:'"
#~ msgstr "forældet brug af udpeget startværdi med ':'"
#~ msgid "ISO C forbids specifying range of elements to initialize"
#~ msgstr "ISO C forbyder angivelse af interval af elementer til klargøring"
#~ msgid "ISO C forbids nested functions"
#~ msgstr "ISO C forbyder indlejrede funktioner"
#~ msgid "ISO C forbids forward references to `enum' types"
#~ msgstr "ISO C forbyder forhåndsreferencer til 'enum'-typer"
#~ msgid "comma at end of enumerator list"
#~ msgstr "komma i slutningen af enum-liste"
#~ msgid "no semicolon at end of struct or union"
#~ msgstr "intet semikolon i slutningen af struct eller union"
#~ msgid "extra semicolon in struct or union specified"
#~ msgstr "ekstra semikolon angivet i struct eller union"
#~ msgid "ISO C doesn't support unnamed structs/unions"
#~ msgstr "ISO C understøtter ikke unavngivne struct/union-konstruktioner"
#~ msgid "ISO C forbids member declarations with no members"
#~ msgstr "ISO C forbyder medlemserklæringer uden medlemmer"
#~ msgid "deprecated use of label at end of compound statement"
#~ msgstr "forældet brug af etiket i slutningen af sammensat sætning"
#~ msgid "ISO C89 forbids mixed declarations and code"
#~ msgstr "ISO C89 forbyder blandede erklæringer og kode"
#~ msgid "ISO C forbids label declarations"
#~ msgstr "ISO C forbyder etiketerklæringer"
#~ msgid "braced-group within expression allowed only inside a function"
#~ msgstr "sætningsblokke i udtryk er kun tilladt inde i en funktion"
#~ msgid "empty body in an else-statement"
#~ msgstr "tom krop i en else-sætning"
#~ msgid "ISO C forbids `goto *expr;'"
#~ msgstr "ISO C forbyder 'goto *udtryk;'"
#~ msgid "ISO C forbids forward parameter declarations"
#~ msgstr "ISO C forbyder forhåndsparametererklæringer"
#~ msgid "ISO C requires a named argument before `...'"
#~ msgstr "ISO C påkræver en navngiven parameter før '...'"
#~ msgid "`...' in old-style identifier list"
#~ msgstr "'...' i gammeldags liste af kaldenavne"
#~ msgid "parse error; also virtual memory exhausted"
#~ msgstr "tolkningsfejl; desuden løbet tør for virtuel hukommelse"
#~ msgid "parse error"
#~ msgstr "tolkningsfejl"
#~ msgid "parser stack overflow"
#~ msgstr "overløb i tolkerens stak"
#~ msgid "%s at end of input"
#~ msgstr "%s ved slutning af inddata"
#~ msgid "%s before %s'%c'"
#~ msgstr "%s før %s'%c'"
#~ msgid "%s before %s'\\x%x'"
#~ msgstr "%s før %s'\\x%x'"
#~ msgid "%s before string constant"
#~ msgstr "%s før strengkonstant"
#~ msgid "%s before numeric constant"
#~ msgstr "%s før talkonstant"
#~ msgid "%s before \"%s\""
#~ msgstr "%s før \"%s\""
#~ msgid "%s before '%s' token"
#~ msgstr "%s før symbolet '%s'"
#~ msgid "traditional C rejects string concatenation"
#~ msgstr "traditionel C tillader ikke strengsammensætning"
#~ msgid "syntax error at '%s' token"
#~ msgstr "syntaksfejl ved symbolet '%s'"
#~ msgid "#pragma pack (pop) encountered without matching #pragma pack (push, <n>)"
#~ msgstr "'#pragma pack (pop)' mødt uden tilsvarende '#pragma pack (push, <n>)'"
#~ msgid "#pragma pack(pop, %s) encountered without matching #pragma pack(push, %s, <n>)"
#~ msgstr "'#pragma pack(pop, %s)' mødt uden tilsvarende '#pragma pack(push, %s, <n>)'"
#~ msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
#~ msgstr "#pragma pack(push[, id], <n>) understøttes ikke på målarkitekturen"
#~ msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
#~ msgstr "#pragma pack(pop[, id], <n>) understøttes ikke på målarkitekturen"
#~ msgid "missing '(' after '#pragma pack' - ignored"
#~ msgstr "manglende '(' efter '#pragma pack' - ignoreret"
#~ msgid "malformed '#pragma pack' - ignored"
#~ msgstr "forkert udformet '#pragma pack' - ignoreret"
#~ msgid "malformed '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignored"
#~ msgstr "forkert udformet '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignoreret"
#~ msgid "malformed '#pragma pack(pop[, id])' - ignored"
#~ msgstr "forkert udformet '#pragma pack(pop[, id])' - ignoreret"
#~ msgid "unknown action '%s' for '#pragma pack' - ignored"
#~ msgstr "ukendt handling '%s' for '#pragma pack' - ignoreret"
#~ msgid "junk at end of '#pragma pack'"
#~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma pack'"
#~ msgid "alignment must be a small power of two, not %d"
#~ msgstr "justering skal være en lille potens af to, ikke %d"
#~ msgid "applying #pragma weak `%s' after first use results in unspecified behavior"
#~ msgstr "anvendelse af #pragma weak '%s' efter første brug resulterer i ikke-defineret opførsel"
#~ msgid "malformed #pragma weak, ignored"
#~ msgstr "forkert udformet '#pragma weak' - ignoreret"
#~ msgid "junk at end of #pragma weak"
#~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma weak'"
#~ msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
#~ msgstr "forkert udformet '#pragma redefine_extname' - ignoreret"
#~ msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
#~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma redefine_extname'"
#~ msgid "#pragma redefine_extname conflicts with declaration"
#~ msgstr "#pragma redefine_extname er i konflikt med erklæring"
#~ msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
#~ msgstr "forkert udformet '#pragma extern_prefix' - ignoreret"
#~ msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
#~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma extern_prefix'"
#~ msgid "asm declaration conflicts with previous rename"
#~ msgstr "asm-erklæring er i konflikt med tidligere omdøbelse"
#~ msgid "break statement not within loop or switch"
#~ msgstr "break-sætning befinder sig ikke i en løkke- eller switch-konstruktion"
#~ msgid "continue statement not within a loop"
#~ msgstr "continue-sætning befinder sig ikke i en løkke"
#~ msgid "destructor needed for `%#D'"
#~ msgstr "destruktionsfunktion påkrævet til '%#D'"
#~ msgid "where case label appears here"
#~ msgstr "hvor case-etiket optræder her"
#~ msgid "(enclose actions of previous case statements requiring destructors in their own scope.)"
#~ msgstr "(indesluttede handlinger fra tidligere case-sætninger kræver destruktionsfunktioner i deres eget virkefelt)"
#~ msgid "%s qualifier ignored on asm"
#~ msgstr "%s-modifikation ignoreret ved asm"
#~ msgid "`%s' has an incomplete type"
#~ msgstr "'%s' er af en ufuldstændig type"
#~ msgid "invalid use of void expression"
#~ msgstr "ugyldig brug af void-udtryk"
#~ msgid "invalid use of flexible array member"
#~ msgstr "ugyldig brug af fleksibelt tabelmedlem"
#~ msgid "invalid use of array with unspecified bounds"
#~ msgstr "ugyldig brug af tabel uden angivne grænser"
#~ msgid "invalid use of undefined type `%s %s'"
#~ msgstr "ugyldig brug af en type '%s %s' der ikke er defineret"
#~ msgid "invalid use of incomplete typedef `%s'"
#~ msgstr "ugyldig brug af ufuldstændig typedef '%s'"
#~ msgid "function types not truly compatible in ISO C"
#~ msgstr "funktionstyper ikke er fuldt ud forenelige i ISO C"
#~ msgid "types are not quite compatible"
#~ msgstr "typer er ikke helt forenelige"
#~ msgid "arithmetic on pointer to an incomplete type"
#~ msgstr "beregninger udført på en henvisning til en ufuldstændig type"
#~ msgid "%s has no member named `%s'"
#~ msgstr "%s har intet medlem ved navn '%s'"
#~ msgid "request for member `%s' in something not a structure or union"
#~ msgstr "forespørgsel efter medlemmet '%s' i noget der hverken er en union eller en struktur"
#~ msgid "dereferencing pointer to incomplete type"
#~ msgstr "forsøg på at følge en henvisning til en variabel af en ufuldstændig type"
#~ msgid "dereferencing `void *' pointer"
#~ msgstr "forsøg på at følge en 'void *'-henvisning"
#~ msgid "invalid type argument of `%s'"
#~ msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"
#~ msgid "subscript missing in array reference"
#~ msgstr "indeks mangler i tabelopslag"
#~ msgid "array subscript has type `char'"
#~ msgstr "tabelindeks er af typen 'char'"
#~ msgid "array subscript is not an integer"
#~ msgstr "tabelindeks er ikke et heltal"
#~ msgid "ISO C forbids subscripting `register' array"
#~ msgstr "ISO C forbyder opslag i 'register'-tabel"
#~ msgid "ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array"
#~ msgstr "ISO C90 forbyder opslag i tabel der ikke er venstreværdi"
#~ msgid "subscript has type `char'"
#~ msgstr "indeks er af typen 'char'"
#~ msgid "subscripted value is neither array nor pointer"
#~ msgstr "værdien der er påført et indeks, er hverken en tabel eller en henvisningsvariabel"
#~ msgid "`%s' undeclared here (not in a function)"
#~ msgstr "'%s' ikke erklæret her (ikke i en funktion)"
#~ msgid "`%s' undeclared (first use in this function)"
#~ msgstr "'%s' er ikke erklæret (først benyttet i denne funktion)"
#~ msgid "(Each undeclared identifier is reported only once"
#~ msgstr "(et kaldenavn der ikke er erklæret, rapporteres kun én gang"
#~ msgid "for each function it appears in.)"
#~ msgstr "per funktion)"
#~ msgid "local declaration of `%s' hides instance variable"
#~ msgstr "den lokale erklæring af funktionen '%s' skjuler instansvariabel"
#~ msgid "called object is not a function"
#~ msgstr "det kaldte objekt er ikke en funktion"
#~ msgid "too many arguments to function"
#~ msgstr "for mange parametre til funktionen"
#~ msgid "type of formal parameter %d is incomplete"
#~ msgstr "typen af den formelle parameter %d er ufuldstændig"
#~ msgid "%s as integer rather than floating due to prototype"
#~ msgstr "%s som heltal i stedet for kommatal på grund af prototypen"
#~ msgid "%s as integer rather than complex due to prototype"
#~ msgstr "%s som heltal i stedet for complex på grund af prototypen"
#~ msgid "%s as complex rather than floating due to prototype"
#~ msgstr "%s som complex i stedet for kommatal på grund af prototypen"
#~ msgid "%s as floating rather than integer due to prototype"
#~ msgstr "%s som kommatal i stedet for heltal på grund af prototypen"
#~ msgid "%s as complex rather than integer due to prototype"
#~ msgstr "%s som complex i stedet for heltal på grund af prototypen"
#~ msgid "%s as floating rather than complex due to prototype"
#~ msgstr "%s som kommatal i stedet for complex på grund af prototypen"
#~ msgid "%s as `float' rather than `double' due to prototype"
#~ msgstr "%s som float i stedet for double på grund af prototypen"
#~ msgid "%s with different width due to prototype"
#~ msgstr "%s med anderledes bredde på grund af prototypen"
#~ msgid "%s as unsigned due to prototype"
#~ msgstr "%s som unsigned på grund af prototypen"
#~ msgid "%s as signed due to prototype"
#~ msgstr "%s som signed på grund af prototypen"
#~ msgid "too few arguments to function"
#~ msgstr "for få parametre til funktionen"
#~ msgid "suggest parentheses around + or - inside shift"
#~ msgstr "foreslår paranteser omkring + eller - inden i skifteoperation"
#~ msgid "suggest parentheses around && within ||"
#~ msgstr "foreslår paranteser omkring && inden i ||"
#~ msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of |"
#~ msgstr "foreslår paranteser omkring beregning i operand til |"
#~ msgid "suggest parentheses around comparison in operand of |"
#~ msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til |"
#~ msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of ^"
#~ msgstr "foreslår paranteser omkring beregning i operand til ^"
#~ msgid "suggest parentheses around comparison in operand of ^"
#~ msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til ^"
#~ msgid "suggest parentheses around + or - in operand of &"
#~ msgstr "foreslår paranteser omkring + eller - i operand til &"
#~ msgid "suggest parentheses around comparison in operand of &"
#~ msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til &"
#~ msgid "comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning"
#~ msgstr "sammenligninger som 'x <= y <= z' følger ikke den matematiske betydning"
#~ msgid "division by zero"
#~ msgstr "division med nul"
#~ msgid "right shift count is negative"
#~ msgstr "højreskiftsantal er negativ"
#~ msgid "right shift count >= width of type"
#~ msgstr "højreskiftsantal er større end bredden af typen"
#~ msgid "left shift count is negative"
#~ msgstr "venstreskiftsantal er negativ"
#~ msgid "left shift count >= width of type"
#~ msgstr "venstreskiftsantal er større end bredden af typen"
#~ msgid "shift count is negative"
#~ msgstr "skifteantal er negativ"
#~ msgid "shift count >= width of type"
#~ msgstr "skifteantal er større end bredden af typen"
#~ msgid "comparing floating point with == or != is unsafe"
#~ msgstr "sammenligning af kommatal med == eller != er ikke sikkert"
#~ msgid "ISO C forbids comparison of `void *' with function pointer"
#~ msgstr "ISO C forbyder sammenligning af 'void *' med funktionshenvisning"
#~ msgid "comparison of distinct pointer types lacks a cast"
#~ msgstr "sammenligning med forskellige henvisningstyper mangler en typeomtvingelse"
#~ msgid "comparison between pointer and integer"
#~ msgstr "sammenligning mellem henvisningsvariabel og heltal"
#~ msgid "ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions"
#~ msgstr "ISO C forbyder ordnede sammenligninger af henvisninger til funktioner"
#~ msgid "comparison of complete and incomplete pointers"
#~ msgstr "sammenligning mellem en fuldstændig og ufuldstændig henvisning"
#~ msgid "ordered comparison of pointer with integer zero"
#~ msgstr "ordnet sammenligning af henvisning med heltallet nul"
#~ msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
#~ msgstr "uordnet sammenligning af ikke-kommatalsparameter"
#~ msgid "comparison between signed and unsigned"
#~ msgstr "sammenligning mellem signed og unsigned"
#~ msgid "comparison of promoted ~unsigned with constant"
#~ msgstr "sammenligning af forfremmet ~unsigned med konstant"
#~ msgid "comparison of promoted ~unsigned with unsigned"
#~ msgstr "sammenligning af forfremmet ~unsigned med unsigned"
#~ msgid "pointer of type `void *' used in subtraction"
#~ msgstr "henvisning af typen 'void *' benyttet i subtraktion"
#~ msgid "pointer to a function used in subtraction"
#~ msgstr "henvisning til en funktion benyttet i subtraktion"
#~ msgid "wrong type argument to unary plus"
#~ msgstr "forkert parametertype til unært plus"
#~ msgid "wrong type argument to unary minus"
#~ msgstr "forkert parametertype til unært minus"
#~ msgid "ISO C does not support `~' for complex conjugation"
#~ msgstr "ISO C understøtter ikke '~' til compleks-konjugering"
#~ msgid "wrong type argument to bit-complement"
#~ msgstr "forkert parametertype til bitkomplement"
#~ msgid "wrong type argument to abs"
#~ msgstr "forkert parametertype til abs"
#~ msgid "wrong type argument to conjugation"
#~ msgstr "forkert parametertype til konjugation"
#~ msgid "wrong type argument to unary exclamation mark"
#~ msgstr "forkert parametertype til unært udråbstegn"
#~ msgid "ISO C does not support `++' and `--' on complex types"
#~ msgstr "ISO C understøtter ikke '++' og '--' for complex-typer"
# man kan ikke stikke en forøgelse (++) en type som parameter, 'type
# argument' skal opfattes på en anden måde
#~ msgid "wrong type argument to increment"
#~ msgstr "forkert parametertype til forøgelse"
#~ msgid "wrong type argument to decrement"
#~ msgstr "forkert parametertype til formindskelse"
#~ msgid "increment of pointer to unknown structure"
#~ msgstr "forøgelse af henvisning til en ukendt struktur"
#~ msgid "decrement of pointer to unknown structure"
#~ msgstr "formindskelse af henvisning til en ukendt struktur"
# RETMIG: hvad betyder dette?
#~ msgid "ISO C forbids the address of a cast expression"
#~ msgstr "ISO C forbyder adressen af et typeomtvingningsudtryk"
#~ msgid "invalid lvalue in unary `&'"
#~ msgstr "ugyldig venstreværdi i unær '&'"
#~ msgid "attempt to take address of bit-field structure member `%s'"
#~ msgstr "forsøg på at finde adressen af bitfeltstrukturmedlemmet '%s'"
#~ msgid "ISO C forbids use of conditional expressions as lvalues"
#~ msgstr "ISO C forbyder brug af betingede udtryk som venstreværdier"
#~ msgid "ISO C forbids use of compound expressions as lvalues"
#~ msgstr "ISO C forbyder brug af sammensatte udtryk som venstreværdier"
#~ msgid "ISO C forbids use of cast expressions as lvalues"
#~ msgstr "ISO C forbyder brug af typeomtvingningsudtryk som venstreværdier"
# RETMIG: lettere klodset konstruktion
#~ msgid "%s of read-only member `%s'"
#~ msgstr "%s af medlemmet '%s' der kun må læses"
#~ msgid "%s of read-only variable `%s'"
#~ msgstr "%s af variablen '%s' der kun må læses"
#~ msgid "%s of read-only location"
#~ msgstr "%s af placering der kun må læses"
#~ msgid "cannot take address of bit-field `%s'"
#~ msgstr "kan ikke finde adressen af bitfeltet '%s'"
#~ msgid "global register variable `%s' used in nested function"
#~ msgstr "global registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"
#~ msgid "register variable `%s' used in nested function"
#~ msgstr "registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"
#~ msgid "address of global register variable `%s' requested"
#~ msgstr "forespørgsel efter adressen af den globale registervariabel '%s'"
#~ msgid "cannot put object with volatile field into register"
#~ msgstr "kan ikke anbringe et objekt med et volatile-felt i et register"
#~ msgid "address of register variable `%s' requested"
#~ msgstr "forespørgsel efter adressen af registervariablen '%s'"
#~ msgid "signed and unsigned type in conditional expression"
#~ msgstr "signed og unsigned type i betinget udtryk"
#~ msgid "ISO C forbids conditional expr with only one void side"
#~ msgstr "ISO C forbyder betingede udtryk med kun én tom side"
#~ msgid "ISO C forbids conditional expr between `void *' and function pointer"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder betinget udtryk mellem 'void *' og funktionshenvisning"
#~ msgid "pointer type mismatch in conditional expression"
#~ msgstr "henvisningstyperne i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
#~ msgid "pointer/integer type mismatch in conditional expression"
#~ msgstr "henvisnings- og heltalstype i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
#~ msgid "type mismatch in conditional expression"
#~ msgstr "typerne i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
#~ msgid "left-hand operand of comma expression has no effect"
#~ msgstr "venstreoperanden til kommaudtrykket har ingen virkning"
#~ msgid "cast specifies array type"
#~ msgstr "typetildelingen angiver en tabeltype"
#~ msgid "cast specifies function type"
#~ msgstr "typetildelingen angiver en funktionstype"
#~ msgid "ISO C forbids casting nonscalar to the same type"
#~ msgstr "ISO C forbyder omtvingelse af ikke-skalar til den samme type"
#~ msgid "ISO C forbids casts to union type"
#~ msgstr "ISO C forbyder omtvingelse til uniontype"
#~ msgid "cast to union type from type not present in union"
#~ msgstr "typetildeling til en uniontype fra en type der ikke findes i union'en"
#~ msgid "cast adds new qualifiers to function type"
#~ msgstr "typeomtvingning tilføjer modifikationer til en funktionstype"
#~ msgid "cast discards qualifiers from pointer target type"
#~ msgstr "typeomtvingelse kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"
#~ msgid "cast increases required alignment of target type"
#~ msgstr "typeomtvingelse forøger den påkrævne justering af måltypen"
#~ msgid "cast from pointer to integer of different size"
#~ msgstr "typeomtvingelse fra henvisning til heltal af en anden størrelse"
#~ msgid "cast does not match function type"
#~ msgstr "typeomtvingelse passer ikke til funktionstype"
#~ msgid "cast to pointer from integer of different size"
#~ msgstr "typeomtvingelse fra heltal til henvisning af en anden størrelse"
#~ msgid "type-punning to incomplete type might break strict-aliasing rules"
#~ msgstr "typeomtvingning af ufuldstændig type bryder muligvis strenge aliasregler"
#~ msgid "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules"
#~ msgstr "følgning af en typeomtvunget henvisning vil bryde strenge aliasregler"
#~ msgid "invalid lvalue in assignment"
#~ msgstr "ugyldig venstreværdi i tildeling"
#~ msgid "assignment"
#~ msgstr "tildeling"
#~ msgid "cannot pass rvalue to reference parameter"
#~ msgstr "kan ikke videregive højreværdi til referenceparameter"
#~ msgid "%s makes qualified function pointer from unqualified"
#~ msgstr "%s opretter en funktionshenvisning med modifikationer fra én uden"
#~ msgid "%s discards qualifiers from pointer target type"
#~ msgstr "%s kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"
#~ msgid "ISO C prohibits argument conversion to union type"
#~ msgstr "ISO C forbyder parameterkonvertering til uniontype"
#~ msgid "ISO C forbids %s between function pointer and `void *'"
#~ msgstr "ISO C forbyder %s mellem funktionshenvisning og 'void *'"
#~ msgid "pointer targets in %s differ in signedness"
#~ msgstr "fortegnene i henvisningsmål i %s er forskellige"
#~ msgid "%s from incompatible pointer type"
#~ msgstr "%s fra en henvisningstype der ikke er forenelig med målets"
#~ msgid "%s makes pointer from integer without a cast"
#~ msgstr "%s opretter en henvisningsvariabel ud fra et heltal uden en typeomtvingning"
#~ msgid "%s makes integer from pointer without a cast"
#~ msgstr "%s opretter et heltal ud fra en henvisningsvariabel uden en typeomtvingning"
#~ msgid "incompatible type for argument %d of `%s'"
#~ msgstr "typen af den %d. parameter i '%s' passer ikke"
#~ msgid "incompatible type for argument %d of indirect function call"
#~ msgstr "typen af den %d. parameter i det indirekte funktionskald passer ikke"
#~ msgid "incompatible types in %s"
#~ msgstr "uforenelige typer i %s"
#~ msgid "passing arg of `%s'"
#~ msgstr "videregiver parameter til '%s'"
#~ msgid "passing arg of pointer to function"
#~ msgstr "videregiver parameter af henvisning til funktion"
#~ msgid "passing arg %d of `%s'"
#~ msgstr "videregiver den %d. parameter til '%s'"
#~ msgid "passing arg %d of pointer to function"
#~ msgstr "videregiver den %d. parameter af henvisning til funktion"
#~ msgid "initializer for static variable is not constant"
#~ msgstr "startværdien for den statiske variabel er ikke en konstant"
#~ msgid "initializer for static variable uses complicated arithmetic"
#~ msgstr "startværdien for den statiske variabel benytter komplicerede beregninger"
#~ msgid "aggregate initializer is not constant"
#~ msgstr "startværdi til variabel af en sammensat type er ikke en konstant"
#~ msgid "aggregate initializer uses complicated arithmetic"
#~ msgstr "startværdien til variabel af en sammensat type benytter komplicerede beregninger"
# 'automatic aggregate' betyder automatisk allokerede variabler, dvs.
# ganske almindelige lokale variabler (kan evt. erklæres med 'auto')
#~ msgid "traditional C rejects automatic aggregate initialization"
#~ msgstr "traditionel C forbyder klargøring af auto-variabler af sammensatte typer"
#~ msgid "(near initialization for `%s')"
#~ msgstr "(i nærheden af klargøringen af '%s')"
#~ msgid "char-array initialized from wide string"
#~ msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"
#~ msgid "int-array initialized from non-wide string"
#~ msgstr "int-tabel får tildelt startværdi fra en ikke-bred streng"
#~ msgid "initializer-string for array of chars is too long"
#~ msgstr "startværdistrengen til char-tabellen er for lang"
#~ msgid "array initialized from non-constant array expression"
#~ msgstr "tabel får tildelt en startværdi fra et tabeludtryk der ikke er konstant"
#~ msgid "initializer element is not constant"
#~ msgstr "startværdielement er ikke en konstant"
#~ msgid "initialization"
#~ msgstr "klargøring"
#~ msgid "initializer element is not computable at load time"
#~ msgstr "startværdielement kan ikke beregnes ved indlæsningstidspunktet"
#~ msgid "invalid initializer"
#~ msgstr "ugyldig startværdi"
#~ msgid "extra brace group at end of initializer"
#~ msgstr "overskydende krøllede paranteser ved slutningen af startværdien"
#~ msgid "missing braces around initializer"
#~ msgstr "krøllede paranteser mangler omkring startværdien"
#~ msgid "braces around scalar initializer"
#~ msgstr "krøllede paranteser omkring skalarstartværdi"
# RETMIG: eller er det fleksibel tabel-medlem
#~ msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
#~ msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem i en indlejret kontekst"
#~ msgid "initialization of a flexible array member"
#~ msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem"
#~ msgid "missing initializer"
#~ msgstr "manglende startværdi"
#~ msgid "empty scalar initializer"
#~ msgstr "tom skalarstartværdi"
#~ msgid "extra elements in scalar initializer"
#~ msgstr "overskydende elementer i skalarstarværdi"
#~ msgid "initialization designators may not nest"
#~ msgstr "klargøringstegn må ikke indlejres"
#~ msgid "array index in non-array initializer"
#~ msgstr "tabelindeks i en startværdi der ikke er en tabel"
# RETMIG: record?
#~ msgid "field name not in record or union initializer"
#~ msgstr "feltnavn ikke i struktur- eller union-startværdi"
#~ msgid "nonconstant array index in initializer"
#~ msgstr "tabelindekset i startværdien er ikke en konstant"
#~ msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
#~ msgstr "tabelindeks i startværdi overskrider tabelgrænser"
#~ msgid "empty index range in initializer"
#~ msgstr "tomt indeksinterval i startværdi"
#~ msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
#~ msgstr "tabelindeksinterval i startværdi overskrider tabelgrænser"
#~ msgid "unknown field `%s' specified in initializer"
#~ msgstr "ukendt felt '%s' angivet i startværdi"
#~ msgid "initialized field with side-effects overwritten"
#~ msgstr "klargjort felt med bivirkninger overskrevet"
#~ msgid "excess elements in char array initializer"
#~ msgstr "for mange elementer i char-tabelstartværdien"
#~ msgid "excess elements in struct initializer"
#~ msgstr "for mange elementer i struct-startværdi"
#~ msgid "non-static initialization of a flexible array member"
#~ msgstr "ikke-statisk klargøring af fleksibelt tabelmedlem"
#~ msgid "excess elements in union initializer"
#~ msgstr "for mange elementer i union-startværdi"
#~ msgid "traditional C rejects initialization of unions"
#~ msgstr "traditionel C forbyder tildeling af startværdi til unioner"
#~ msgid "excess elements in array initializer"
#~ msgstr "for mange elementer i tabelstartværdi"
#~ msgid "excess elements in vector initializer"
#~ msgstr "for mange elementer i vektorstartværdi"
#~ msgid "excess elements in scalar initializer"
#~ msgstr "for mange elementer i skalarstartværdi"
#~ msgid "asm template is not a string constant"
#~ msgstr "asm-sætning er ikke en strengkonstant"
#~ msgid "invalid lvalue in asm statement"
#~ msgstr "ugyldig venstreværdi i asm-sætning"
#~ msgid "modification by `asm'"
#~ msgstr "ændring af 'asm'"
#~ msgid "function declared `noreturn' has a `return' statement"
#~ msgstr "funktion der er erklæret 'noreturn' har en 'return'-sætning"
#~ msgid "`return' with no value, in function returning non-void"
#~ msgstr "'return' uden nogen værdi i en funktion der ikke returnerer void"
#~ msgid "`return' with a value, in function returning void"
#~ msgstr "'return' med en værdi i en funktion der returnerer void"
#~ msgid "return"
#~ msgstr "returnering"
#~ msgid "function returns address of local variable"
#~ msgstr "funktion returnerer adressen på en lokal variabel"
#~ msgid "switch quantity not an integer"
#~ msgstr "switch-størrelsen er ikke et heltal"
#~ msgid "`long' switch expression not converted to `int' in ISO C"
#~ msgstr "'long'-udtryk i switch konverteres ikke til 'int' i ISO C"
#~ msgid "case label not within a switch statement"
#~ msgstr "case-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"
#~ msgid "`default' label not within a switch statement"
#~ msgstr "'default'-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"
#~ msgid "inlining failed in call to `%s'"
#~ msgstr "indlejring mislykkedes i kald til '%s'"
#~ msgid "called from here"
#~ msgstr "kaldt herfra"
#~ msgid "can't inline call to `%s'"
#~ msgstr "kan ikke indlejre kald til '%s'"
#~ msgid "function call has aggregate value"
#~ msgstr "funktionskald har en sammensat værdi"
#~ msgid "Size of loop %d should be %d, not %d."
#~ msgstr "Størrelsen af løkke %d burde være %d, ikke %d."
#~ msgid "Bb %d do not belong to loop %d."
#~ msgstr "Basisblok %d hører ikke til løkke %d."
#~ msgid "Loop %d's header does not have exactly 2 entries."
#~ msgstr "Løkke %d's hoved har ikke præcis 2 elementer."
#~ msgid "Loop %d's latch does not have exactly 1 successor."
#~ msgstr "Løkke %d's ende har ikke præcis 1 efterfølger."
#~ msgid "Loop %d's latch does not have header as successor."
#~ msgstr "Løkke %d's ende har ikke hoved som efterfølger."
#~ msgid "Loop %d's latch does not belong directly to it."
#~ msgstr "Løkke %d's ende tilhører ikke direkte løkken."
#~ msgid "Loop %d's header does not belong directly to it."
#~ msgstr "Løkke %d's hoved tilhører ikke direkte løkken."
#~ msgid "bb %d on wrong place"
#~ msgstr "basisblok %d ved et forkerte sted"
#~ msgid "prev_bb of %d should be %d, not %d"
#~ msgstr "prev_bb for %d bør være %d, ikke %d"
#~ msgid "end insn %d for block %d not found in the insn stream"
#~ msgstr "slutinstruktion %d for blok %d ikke fundet i instruktionsstrømmen"
#~ msgid "insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)"
#~ msgstr "instruktion %d er i flere basisblokke (%d og %d)"
#~ msgid "head insn %d for block %d not found in the insn stream"
#~ msgstr "hovedinstruktion %d for blok %d ikke fundet i instruktionsstrømmen"
#~ msgid "verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %i %i"
#~ msgstr "verify_flow_info: REG_BR_PROB passer ikke til konf. %i %i"
#~ msgid "verify_flow_info: Wrong count of block %i %i"
#~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt antal af blok %i %i"
#~ msgid "verify_flow_info: Wrong frequency of block %i %i"
#~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt frekvens af blok %i %i"
#~ msgid "verify_flow_info: Duplicate edge %i->%i"
#~ msgstr "verify_flow_info: Dobbelt kant %i->%i"
#~ msgid "verify_flow_info: Wrong probability of edge %i->%i %i"
#~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt sandsynlighed for kant %i->%i %i"
#~ msgid "verify_flow_info: Wrong count of edge %i->%i %i"
#~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt antal for kant %i->%i %i"
#~ msgid "verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i"
#~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekte blokke til fald-gennem %i->%i"
#~ msgid "verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i"
#~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt fald-gennem %i->%i"
#~ msgid "wrong insn in the fallthru edge"
#~ msgstr "forkert instruktion i fald-gennem-kant"
#~ msgid "verify_flow_info: Basic block %d succ edge is corrupted"
#~ msgstr "verify_flow_info: Efterfølgende kant til basisblok %d er ødelagt"
#~ msgid "Missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i"
#~ msgstr "Mangler REG_EH_REGION-note i slutningen af basisblok %i"
#~ msgid "Too many outgoing branch edges from bb %i"
#~ msgstr "For mange udgående forgreningskanter fra basisblok %i"
#~ msgid "Fallthru edge after unconditional jump %i"
#~ msgstr "Fald gennem-kant efter ubetinget spring %i"
#~ msgid "Wrong amount of branch edges after unconditional jump %i"
#~ msgstr "Forkert antal forgreningskanter efter ubetinget spring %i"
#~ msgid "Wrong amount of branch edges after conditional jump %i"
#~ msgstr "Forkert antal forgreningskanter efter betinget spring %i"
#~ msgid "Call edges for non-call insn in bb %i"
#~ msgstr "Kaldekanter for ikke-kaldsinstruktion i basisblok %i"
#~ msgid "Abnormal edges for no purpose in bb %i"
#~ msgstr "Unormale kanter uden noget formål i basisblok %i"
#~ msgid "missing barrier after block %i"
#~ msgstr "manglende barriere efter blok %i"
#~ msgid "basic block %d pred edge is corrupted"
#~ msgstr "foregående kant til basisblok %d er ødelagt"
#~ msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL"
#~ msgstr "instruktion %d inden i basisblok %d, men block_for_insn er NULL"
#~ msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i"
#~ msgstr "instruktion %d inden i basisblok %d, men block_for_insn er %i"
#~ msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d"
#~ msgstr "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK mangler for blok %d"
#~ msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d"
#~ msgstr "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d i midten af basisblok %d"
#~ msgid "in basic block %d:"
#~ msgstr "i basisblok %d:"
#~ msgid "flow control insn inside a basic block"
#~ msgstr "strømkontrolinstruktion inden i en basisblok"
#~ msgid "basic block %i edge lists are corrupted"
#~ msgstr "kantlister til basisblok %i er ødelagt"
#~ msgid "basic blocks not numbered consecutively"
#~ msgstr "basisblokkene er ikke nummeret i rækkefølge"
#~ msgid "insn outside basic block"
#~ msgstr "instruktion uden for basisblok"
#~ msgid "return not followed by barrier"
#~ msgstr "returnering følges ikke af barriere"
#~ msgid "number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)"
#~ msgstr "antallet af basisbloknoter i instruktionskæden (%d) != n_basic_blocks (%d)"
#~ msgid "verify_flow_info failed"
#~ msgstr "verify_flow_info mislykkedes"
#~ msgid "internal error"
#~ msgstr "intern fejl"
#~ msgid "no arguments"
#~ msgstr "ingen parametre"
#~ msgid "fopen %s"
#~ msgstr "fopen %s"
#~ msgid "fclose %s"
#~ msgstr "fclose %s"
#~ msgid "collect2 version %s"
#~ msgstr "collect2 version %s"
#~ msgid "%d constructor(s) found\n"
#~ msgstr "%d konstruktionsfunktion(er) fundet\n"
#~ msgid "%d destructor(s) found\n"
#~ msgstr "%d destruktionsfunktion(er) fundet\n"
#~ msgid "%d frame table(s) found\n"
#~ msgstr "%d rammetabel(ler) fundet\n"
#~ msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
#~ msgstr "%s afsluttet af signal %d [%s]%s"
#~ msgid "%s returned %d exit status"
#~ msgstr "%s returnerede afslutningskoden %d"
#~ msgid "[cannot find %s]"
#~ msgstr "[kan ikke finde %s]"
#~ msgid "cannot find `%s'"
#~ msgstr "kan ikke finde '%s'"
#~ msgid "redirecting stdout: %s"
#~ msgstr "omdirigerer standard-ud: %s"
#~ msgid "[Leaving %s]\n"
#~ msgstr "[Efterlader %s]\n"
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "write_c_file - uddatanavnet er %s, præfikset er %s\n"
#~ msgid "cannot find `nm'"
#~ msgstr "kan ikke finde 'nm'"
#~ msgid "pipe"
#~ msgstr "pipe"
#~ msgid "fdopen"
#~ msgstr "fdopen"
#~ msgid "dup2 %d 1"
#~ msgstr "dup2 %d 1"
#~ msgid "close %d"
#~ msgstr "close %d"
#~ msgid "execv %s"
#~ msgstr "fejl under kørsel (vha. execv) af %s"
#~ msgid "init function found in object %s"
#~ msgstr "klargøringsfunktion fundet i objekt %s"
#~ msgid "fini function found in object %s"
#~ msgstr "afslutningsfunktion fundet i objekt %s"
#~ msgid "fclose"
#~ msgstr "fclose"
#~ msgid "unable to open file '%s'"
#~ msgstr "kunne ikke åbne filen '%s'"
#~ msgid "unable to stat file '%s'"
#~ msgstr "kunne ikke få fat i oplysninger om filen '%s'"
#~ msgid "unable to mmap file '%s'"
#~ msgstr "kunne ikke indlæse filen '%s'"
#~ msgid "not found\n"
#~ msgstr "ikke fundet\n"
#~ msgid "dynamic dependency %s not found"
#~ msgstr "dynamisk afhængighed %s ikke fundet"
#~ msgid "bad magic number in file '%s'"
#~ msgstr "ugyldigt magisk tal i filen '%s'"
#~ msgid "dynamic dependencies.\n"
#~ msgstr "dynamiske afhængigheder.\n"
#~ msgid "cannot find `ldd'"
#~ msgstr "kan ikke finde 'ldd'"
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "ldd output with constructors/destructors.\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "ldd-uddata med konstruktions-/destruktionsfunktioner.\n"
#~ msgid "unable to open dynamic dependency '%s'"
#~ msgstr "kan ikke åbne den dynamiske afhængighed '%s'"
#~ msgid "%s: not a COFF file"
#~ msgstr "%s: ikke en COFF-fil"
#~ msgid "%s: cannot open as COFF file"
#~ msgstr "%s: kan ikke åbnes som en COFF-fil"
#~ msgid "library lib%s not found"
#~ msgstr "biblioteket lib%s ikke fundet"
#~ msgid "open %s"
#~ msgstr "fejl ved åbning af %s"
#~ msgid "incompatibilities between object file & expected values"
#~ msgstr "uoverensstemmelser mellem objektfil og forventede værdier"
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Processing symbol table #%d, offset = 0x%.8lx, kind = %s\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Behandler symboltabel nr. %d, forskydning = 0x%.8lx, form = %s\n"
#~ msgid "string section missing"
#~ msgstr "strengsektion mangler"
#~ msgid "section pointer missing"
#~ msgstr "sektionshenvisning mangler"
#~ msgid "no symbol table found"
#~ msgstr "ingen symboltabel fundet"
#~ msgid "no cmd_strings found"
#~ msgstr "ingen cmd_strings fundet"
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Updating header and load commands.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Opdaterer hoved- og indlæsningskommandoer.\n"
#~ "\n"
#~ msgid "load command map, %d cmds, new size %ld.\n"
#~ msgstr "indlæser kommandooversigt, %d kommandoer, ny størrelse %ld.\n"
#~ msgid ""
#~ "writing load commands.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "skriver indlæsningskommandoer.\n"
#~ "\n"
#~ msgid "close %s"
#~ msgstr "fejl ved lukning af %s"
#~ msgid "could not convert 0x%l.8x into a region"
#~ msgstr "kunne ikke konvertere 0x%l.8x til en region"
#~ msgid "%s function, region %d, offset = %ld (0x%.8lx)\n"
#~ msgstr "%s-funktion, region %d, forskydning = %ld (0x%.8lx)\n"
#~ msgid "bad magic number"
#~ msgstr "ugyldigt magisk tal"
#~ msgid "bad header version"
#~ msgstr "ugyldig version af hovedet"
#~ msgid "bad raw header version"
#~ msgstr "ugyldig version af råhovedet"
#~ msgid "raw header buffer too small"
#~ msgstr "råhoved-mellemlager for småt"
#~ msgid "old raw header file"
#~ msgstr "gammel råhovedfil"
#~ msgid "unsupported version"
#~ msgstr "versionen er ikke understøttet"
#~ msgid "unknown {de,en}code_mach_o_hdr return value %d"
#~ msgstr "ukendt {de,en}code_mach_o_hdr returneringsværdi %d"
#~ msgid "fstat %s"
#~ msgstr "fejl ved egenskabsundersøgelse af filen %s"
#~ msgid "lseek %s 0"
#~ msgstr "fejl ved søgning til begyndelsen i filen %s"
#~ msgid "read %s"
#~ msgstr "fejl ved læsning af %s"
#~ msgid "read %ld bytes, expected %ld, from %s"
#~ msgstr "læste %ld byte, forventede %ld, fra %s"
#~ msgid "msync %s"
#~ msgstr "fejl ved synkronisering mellem hukommelse og disk af %s"
#~ msgid "munmap %s"
#~ msgstr "fejl ved fjernelse af %s fra hukommelsen"
#~ msgid "write %s"
#~ msgstr "fejl ved skrivning til %s"
#~ msgid "wrote %ld bytes, expected %ld, to %s"
#~ msgstr "skrev %ld byte, forventede %ld, til %s"
#~ msgid ""
#~ ";; Combiner statistics: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
#~ ";; %d successes.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ ";; kombineringsstatistik: %d forsøg, %d udskiftninger (%d kræver ny plads),\n"
#~ ";; %d vellykkede.\n"
#~ "\n"
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ ";; Combiner totals: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
#~ ";; %d successes.\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ ";; kombineringstotal: %d forsøg, %d udskiftninger (%d kræver ny plads),\n"
#~ ";; %d succeser.\n"
#~ msgid "cannot convert to a pointer type"
#~ msgstr "kan ikke konverteres til en henvisningstype"
#~ msgid "pointer value used where a floating point value was expected"
#~ msgstr "en henvisningsværdi er angivet hvor der forventedes en kommatalsværdi"
#~ msgid "aggregate value used where a float was expected"
#~ msgstr "en værdi af en sammensat type er angivet hvor der forventedes et kommatal"
#~ msgid "conversion to incomplete type"
#~ msgstr "konvertering til en ufuldstændig type"
#~ msgid "can't convert between vector values of different size"
#~ msgstr "kan ikke konvertere vektorværdier af forskellige størrelser"
#~ msgid "aggregate value used where an integer was expected"
#~ msgstr "en værdi af en sammensat type er angivet hvor der forventedes et heltal"
#~ msgid "pointer value used where a complex was expected"
#~ msgstr "en henvisningsværdi er angivet hvor der forventedes et komplekst tal"
#~ msgid "aggregate value used where a complex was expected"
#~ msgstr "en værdi af en sammensat type er angivet hvor der forventedes et komplekst tal"
#~ msgid "can't convert value to a vector"
#~ msgstr "kan ikke konvertere værdi til en vektor"
#~ msgid "ISO C++ does not permit \"%s\" in #if"
#~ msgstr "ISO C++ tillader ikke \"%s\" i #if"
#~ msgid "invalid character '%c' in #if"
#~ msgstr "ugyldigt tegn '%c' i #if"
#~ msgid "invalid character '\\%03o' in #if"
#~ msgstr "ugyldigt tegn '\\%03o' i #if"
#~ msgid "absolute file name in remap_filename"
#~ msgstr "absolut filnavn i remap_filename"
#~ msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
#~ msgstr "ignorerer det ikke-eksisterende katalog \"%s\"\n"
#~ msgid "%s: Not a directory"
#~ msgstr "%s: ikke et katalog"
#~ msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
#~ msgstr "ignorerer mere end én angivelse af kataloget \"%s\"\n"
#~ msgid " as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
#~ msgstr " da det er et ikke-systemkatalog som dublerer et systemkatalog\n"
#~ msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
#~ msgstr "#include \"...\"-søgning begynder her:\n"
#~ msgid "#include <...> search starts here:\n"
#~ msgstr "#include <...>-søgning begynder her:\n"
#~ msgid "End of search list.\n"
#~ msgstr "Slut på søgningslisten.\n"
#~ msgid "<built-in>"
#~ msgstr "<indbygget>"
#~ msgid "<command line>"
#~ msgstr "<kommandolinje>"
#~ msgid "assertion missing after %s"
#~ msgstr "et postulat mangler efter %s"
#~ msgid "directory name missing after %s"
#~ msgstr "et katalognavn mangler efter %s"
#~ msgid "file name missing after %s"
#~ msgstr "et filnavn mangler efter %s"
#~ msgid "macro name missing after %s"
#~ msgstr "et makronavn mangler efter %s"
#~ msgid "path name missing after %s"
#~ msgstr "navnet på en sti mangler efter %s"
#~ msgid "-I- specified twice"
#~ msgstr "-I- er angivet to gange"
#~ msgid "no newline at end of file"
#~ msgstr "ingen linjeskift ved slutningen af filen"
#~ msgid "unknown string token %s\n"
#~ msgstr "ukendt strengsymbol %s\n"
#~ msgid "non-hex digit '%c' in universal-character-name"
#~ msgstr "'%c' der ikke er et hexadecimalt ciffer, optræder i universelt tegnnavn"
#~ msgid "universal-character-name on EBCDIC target"
#~ msgstr "universelt tegnnavn på EBCDIC-mål"
#~ msgid "universal-character-name out of range"
#~ msgstr "universelt tegnnavn uden for det gyldige interval"
#~ msgid "unknown escape sequence: '\\%03o'"
#~ msgstr "ukendt undvigesekvensen '\\%03o'"
#~ msgid "escape sequence out of range for its type"
#~ msgstr "undvigesekvensen er uden for det gyldig interval for dens type"
#~ msgid "#import is obsolete, use an #ifndef wrapper in the header file"
#~ msgstr "#import er forældet, brug en #ifndef-indpakning i inkluderingsfilen"
#~ msgid "#pragma once is obsolete"
#~ msgstr "'#pragma once' er forældet"
#~ msgid "\"%s\" is not a valid option to the preprocessor"
#~ msgstr "\"%s\" er ikke et gyldigt tilvalg til præprocessoren"
#~ msgid "too many input files"
#~ msgstr "for mange inddatafiler"
#~ msgid ";; Processing block from %d to %d, %d sets.\n"
#~ msgstr ";; Behandler blok fra %d til %d, %d mængder.\n"
#~ msgid "((anonymous))"
#~ msgstr "((anonym))"
#~ msgid "%s: warnings being treated as errors\n"
#~ msgstr "%s: advarsler bliver opfattet som fejl\n"
#~ msgid "%s: %s: "
#~ msgstr "%s: %s: "
#~ msgid "%s "
#~ msgstr "%s "
#~ msgid " %s"
#~ msgstr " %s"
#~ msgid "At top level:"
#~ msgstr "Ved øverste niveau:"
#~ msgid "In member function `%s':"
#~ msgstr "I medlemsfunktionen '%s':"
#~ msgid "In function `%s':"
#~ msgstr "I funktionen '%s':"
#~ msgid "compilation terminated.\n"
#~ msgstr "oversættelse afsluttede.\n"
#~ msgid "%s:%d: confused by earlier errors, bailing out\n"
#~ msgstr "%s:%d: forvirret af tidligere fejl, opgiver ævred\n"
#~ msgid ""
#~ "Please submit a full bug report,\n"
#~ "with preprocessed source if appropriate.\n"
#~ "See %s for instructions.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Indsend venligst en komplet fejlrapport med\n"
#~ "præprocesseret kildekode om nødvendigt.\n"
#~ "Se %s for instruktioner.\n"
#~ msgid "Internal compiler error: Error reporting routines re-entered.\n"
#~ msgstr "Intern oversætterfejl: fejlrapporteringsrutiner blev kaldt igen.\n"
#~ msgid "in %s, at %s:%d"
#~ msgstr "i %s, ved %s:%d"
#~ msgid "In file included from %s:%d"
#~ msgstr "I filen inkluderet af %s:%d"
# kommer til at stå neden under ovenstående, derfor "af"
#~ msgid ""
#~ ",\n"
#~ " from %s:%d"
#~ msgstr ""
#~ ",\n"
#~ " af %s:%d"
#~ msgid ":\n"
#~ msgstr ":\n"
#~ msgid "`%s' is deprecated (declared at %s:%d)"
#~ msgstr "'%s' er forældet (erklæret ved %s:%d)"
#~ msgid "`%s' is deprecated"
#~ msgstr "'%s' er forældet"
#~ msgid "type is deprecated (declared at %s:%d)"
#~ msgstr "type er forældet (erklæret ved %s:%d)"
#~ msgid "type is deprecated"
#~ msgstr "type er forældet"
#~ msgid "dominator of %d should be %d, not %d"
#~ msgstr "dominator for %d burde være %d, ikke %d"
#~ msgid "DW_LOC_OP %s not implemented\n"
#~ msgstr "DW_LOC_OP %s understøttes ikke\n"
#~ msgid "internal regno botch: `%s' has regno = %d\n"
#~ msgstr "internt reg.nr.-problem: '%s' har reg.nr. = %d\n"
#~ msgid "support for the DWARF1 debugging format is deprecated"
#~ msgstr "understøttelse for DWARF1-fejlanalyseringsformatet er forældet"
#~ msgid "can't get current directory"
#~ msgstr "kan ikke få fat i det aktuelle katalog"
#~ msgid "can't access real part of complex value in hard register"
#~ msgstr "kan ikke tilgå den reelle del af komplekst tal i et hardwareregister"
#~ msgid "can't access imaginary part of complex value in hard register"
#~ msgstr "kan ikke tilgå den imaginære del af komplekst tal i et hardwareregister"
#~ msgid "ICE: emit_insn used where emit_jump_insn needed:\n"
#~ msgstr "ICE: emit_insn brugt hvor emit_jump_insn behøves:\n"
#~ msgid "abort in %s, at %s:%d"
#~ msgstr "afbrudt i %s ved %s:%d"
#~ msgid "exception handling disabled, use -fexceptions to enable"
#~ msgstr "håndtering af undtagelser er slået fra, angiv -fexceptions for at slå dem til"
#~ msgid "argument of `__builtin_eh_return_regno' must be constant"
#~ msgstr "parameteren til '__builtin_eh_return_regno' skal være konstant"
#~ msgid "__builtin_eh_return not supported on this target"
#~ msgstr "__builtin_eh_return understøttes ikke på målarkitekturen"
#~ msgid "stack limits not supported on this target"
#~ msgstr "stakgrænser understøttes ikke på målarkitekturen"
#~ msgid "function using short complex types cannot be inline"
#~ msgstr "funktioner der benytter short complex-typer, kan ikke indbygges"
#~ msgid "unsupported wide integer operation"
#~ msgstr "bred heltalsoperation understøttes ikke"
#~ msgid "prior parameter's size depends on `%s'"
#~ msgstr "foregående parameters størrelse afhænger af '%s'"
#~ msgid "returned value in block_exit_expr"
#~ msgstr "returnerede værdi i block_exit_expr"
#~ msgid "cannot take the address of an unaligned member"
#~ msgstr "kan ikke tage adressen af et ikke-justeret medlem"
#~ msgid "negative insn length"
#~ msgstr "negativ instruktionslængde"
#~ msgid "could not split insn"
#~ msgstr "kunne ikke dele instruktion"
#~ msgid "invalid `asm': "
#~ msgstr "ugyldig 'asm': "
#~ msgid "nested assembly dialect alternatives"
#~ msgstr "indlejrede alternativer for maskinkodedialekter"
#~ msgid "unterminated assembly dialect alternative"
#~ msgstr "uafsluttet alternativ for maskinkodedialekt"
#~ msgid "operand number missing after %%-letter"
#~ msgstr "operandtal mangler efter %%-letter"
#~ msgid "operand number out of range"
#~ msgstr "operandtal er uden for det gyldige interval"
#~ msgid "invalid %%-code"
#~ msgstr "ugyldig %%-kode"
#~ msgid "`%%l' operand isn't a label"
#~ msgstr "'%%l'-operand er ikke en etiket"
#~ msgid "floating constant misused"
#~ msgstr "kommatalskonstant misbrugt"
#~ msgid "invalid expression as operand"
#~ msgstr "ugyldigt udtryk som operand"
#~ msgid "function might be possible candidate for attribute `noreturn'"
#~ msgstr "funktion er muligvis en kandidat til egenskaben 'noreturn'"
#~ msgid "`noreturn' function does return"
#~ msgstr "funktion med egenskaben 'noreturn' returnerer"
# RETMIG: dette må kunne gøres bedre
#~ msgid "control reaches end of non-void function"
#~ msgstr "kontrol når til slutningen af ikke-void funktion"
#~ msgid "Attempt to delete prologue/epilogue insn:"
#~ msgstr "forsøg på at slette indledende/afsluttende instruktion:"
#~ msgid "comparison is always %d due to width of bit-field"
#~ msgstr "sammenligning er altid %d på grund af den begrænsede rækkevidde af bitfeltet"
#~ msgid "comparison is always %d"
#~ msgstr "sammenligning er altid %d"
# RETMIG: det giver ikke mening
#~ msgid "`or' of unmatched not-equal tests is always 1"
#~ msgstr "'or' af uafbalancerede sammenligninger med forskellig fra er altid 1"
#~ msgid "`and' of mutually exclusive equal-tests is always 0"
#~ msgstr "'and' af udtryk der hver for sig udelukker hinanden, er altid 0"
#~ msgid "size of variable `%s' is too large"
#~ msgstr "størrelsen af variablen '%s' er for stor"
#~ msgid "impossible constraint in `asm'"
#~ msgstr "umulig begrænsing i 'asm'"
#~ msgid "`%s' might be used uninitialized in this function"
#~ msgstr "'%s' bliver måske brugt uden at have en startværdi i denne funktion"
#~ msgid "variable `%s' might be clobbered by `longjmp' or `vfork'"
#~ msgstr "variablen '%s' bliver måske overskrevet af 'longjmp' eller 'vfork'"
#~ msgid "argument `%s' might be clobbered by `longjmp' or `vfork'"
#~ msgstr "parameteren '%s' bliver måske overskrevet af 'longjmp' eller 'vfork'"
#~ msgid "function returns an aggregate"
#~ msgstr "funktion returnerer en værdi af en sammensat type"
#~ msgid "unused parameter `%s'"
#~ msgstr "ubenyttet parameter '%s'"
#~ msgid "ambiguous abbreviation %s"
#~ msgstr "tvetydig forkortelse %s"
#~ msgid "incomplete `%s' option"
#~ msgstr "ufuldstændigt tilvalg '%s'"
#~ msgid "missing argument to `%s' option"
#~ msgstr "der mangler en parameter til tilvalget '%s'"
#~ msgid "extraneous argument to `%s' option"
#~ msgstr "der er en parameter for meget til tilvalget '%s'"
#~ msgid "Using built-in specs.\n"
#~ msgstr "Benytter indbyggede specifikationer.\n"
#~ msgid ""
#~ "Setting spec %s to '%s'\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Sætter specifikation %s til '%s'\n"
#~ "\n"
#~ msgid "Reading specs from %s\n"
#~ msgstr "Læser specifikationer fra %s\n"
#~ msgid "specs %%include syntax malformed after %ld characters"
#~ msgstr "%%include-syntaks i specifikationer misdannet efter %ld tegn"
#~ msgid "could not find specs file %s\n"
#~ msgstr "kunne ikke finde specifikationsfilen %s\n"
#~ msgid "specs %%rename syntax malformed after %ld characters"
#~ msgstr "%%rename-syntaks i specifikationer misdannet efter %ld tegn"
#~ msgid "specs %s spec was not found to be renamed"
#~ msgstr "%s-specifikation i specifikationer kunne ikke findes til omdøbelse"
#~ msgid "%s: attempt to rename spec '%s' to already defined spec '%s'"
#~ msgstr "%s: forsøg på at omdøbe specifikation '%s' til allerede defineret specifikation '%s'"
#~ msgid "rename spec %s to %s\n"
#~ msgstr "omdøb specifikation %s til %s\n"