blob: d7762ce7db7e91347eb525ac2fe5a60325d58f5e [file] [log] [blame]
# Turkish translations for cpplib messages.
# Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
#
# Nilgün Belma Bugüner <nilgun@buguner.name.tr>, 2001, ..., 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cpplib 4.2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
"POT-Creation-Date: 2009-04-22 16:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-23 01:17+0300\n"
"Last-Translator: Nilgün Belma Bugüner <nilgun@buguner.name.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <gnu-tr-u12a@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: charset.c:674
#, c-format
msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
msgstr "%s ile %s arasında dönüşüm iconv tarafından desteklenmiyor"
#: charset.c:677
msgid "iconv_open"
msgstr "iconv_open"
#: charset.c:685
#, c-format
msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
msgstr "iconv bulunamadığından %s ile %s karakter kümeleri arasında dönüşüm yapılamıyor"
#: charset.c:773
#, c-format
msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
msgstr "0x%lx karakteri temel kaynak karakter kümesinde değil\n"
#: charset.c:790 charset.c:1398
msgid "converting to execution character set"
msgstr "çalışma karakter kümesine dönüştürülüyor"
#: charset.c:796
#, c-format
msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
msgstr "0x%lx karakteri icra karakter kümesindeki tek baytlık karakterlerden değil"
#: charset.c:920
#, c-format
msgid "Character %x might not be NFKC"
msgstr "%x karakteri NFKC olmayabilir"
#: charset.c:980
msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
msgstr "evrensel karakter isimleri sadece C++ ve C99 için geçerlidir"
#: charset.c:983
#, c-format
msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
msgstr "`\\%c'nin anlamı geleneksel C'de farklıdır"
#: charset.c:992
msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
msgstr "Bir UCN içinde değil, _cpp_valid_ucn içinde"
#: charset.c:1017
#, c-format
msgid "incomplete universal character name %.*s"
msgstr "evrensel karakter ismi %.*s tamamlanmamış"
#: charset.c:1029
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid universal character"
msgstr "%.*s geçerli bir evrensel karakter değil"
#: charset.c:1039 lex.c:486
msgid "'$' in identifier or number"
msgstr "belirteç ya da sayı içinde '$'"
#: charset.c:1049
#, c-format
msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
msgstr "evrensel karakter %.*s bir belirteç içinde geçerli değil"
#: charset.c:1053
#, c-format
msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
msgstr "evrensel karakter %.*s bir belirtecin başında geçerli değil"
#: charset.c:1085 charset.c:1628
msgid "converting UCN to source character set"
msgstr "UCN'den kaynak karakter kümesine dönüşüm"
#: charset.c:1089
msgid "converting UCN to execution character set"
msgstr "UCN'den icra karakter kümesine dönüşüm"
#: charset.c:1161
msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
msgstr "'\\x'in anlamı geleneksel C'de farklıdır"
#: charset.c:1178
msgid "\\x used with no following hex digits"
msgstr "\\x izleyen onaltılık rakamlar olmaksızın kullanılmış"
#: charset.c:1185
msgid "hex escape sequence out of range"
msgstr "onaltılık önceleme dizgesi kapsamdışı"
#: charset.c:1223
msgid "octal escape sequence out of range"
msgstr "sekizlik önceleme dizgesi kapsamdışı"
#: charset.c:1289
msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
msgstr "`\\a'nın anlamı geleneksel C'de farklıdır"
#: charset.c:1296
#, c-format
msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
msgstr "ISO standardı olmayan önceleme dizgesi, '\\%c'"
#: charset.c:1304
#, c-format
msgid "unknown escape sequence '\\%c'"
msgstr "bilinmeyen önceleme dizgesi '\\%c'"
#: charset.c:1312
#, c-format
msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
msgstr "bilinmeyen önceleme dizgesi '\\%s'"
#: charset.c:1319
msgid "converting escape sequence to execution character set"
msgstr "önceleme diziliminden icra karakter kümesine dönüşüm"
#: charset.c:1463 charset.c:1527
msgid "character constant too long for its type"
msgstr "karakter sabiti, türü için çok uzun"
#: charset.c:1466
msgid "multi-character character constant"
msgstr "çoklu-karakter karakter sabiti"
#: charset.c:1566
msgid "empty character constant"
msgstr "karakter sabit boş"
#: charset.c:1675
#, c-format
msgid "failure to convert %s to %s"
msgstr "`%s' ile `%s' arasında dönüşüm başarısız"
#: directives.c:216 directives.c:242
#, c-format
msgid "extra tokens at end of #%s directive"
msgstr "#%s yönergesinin sonunda fazladan dizgecikler"
#: directives.c:348
#, c-format
msgid "#%s is a GCC extension"
msgstr "#%s bir GCC uzantısıdır"
#: directives.c:352
#, fuzzy, c-format
msgid "#%s is a deprecated GCC extension"
msgstr "#%s bir GCC uzantısıdır"
#: directives.c:366
msgid "suggest not using #elif in traditional C"
msgstr "geleneksel C'de #elif kullanılmıyor varsayılır"
#: directives.c:369
#, c-format
msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
msgstr "geleneksel C'de girintili # ile #%s yoksayılır"
#: directives.c:373
#, c-format
msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
msgstr "geleneksel C'den #%s in saklanması için bir girintili # kullanılmış farzedilir"
#: directives.c:399
msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
msgstr "bir yönergenin makro argümanlarla gömülmesi uyarlanabilir değil"
#: directives.c:419
msgid "style of line directive is a GCC extension"
msgstr "satır yönergesinin tarzı bir GCC özelliğidir"
#: directives.c:474
#, c-format
msgid "invalid preprocessing directive #%s"
msgstr "önişlem yönergesi #%s geçersiz"
#: directives.c:542
msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
msgstr "\"defined\" makro ismi olarak kullanılamaz"
#: directives.c:548
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
msgstr "\"%s\" C++'da bir işleç olduğundan makro ismi olarak kullanılamaz"
#: directives.c:551
#, c-format
msgid "no macro name given in #%s directive"
msgstr "#%s yönergesinde makro ismi verilmemiş"
#: directives.c:554
msgid "macro names must be identifiers"
msgstr "makro isimleri tanımlayıcılar olmalı"
#: directives.c:603
#, c-format
msgid "undefining \"%s\""
msgstr "tanımsız yapılan \"%s\""
#: directives.c:658
msgid "missing terminating > character"
msgstr "sonlandıran > karakteri eksik"
#: directives.c:713
#, c-format
msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
msgstr "#%s \"DOSYA\" ya da <DOSYA> gerektirir"
#: directives.c:757
#, c-format
msgid "empty filename in #%s"
msgstr "#%s ile belirtilen dosya boş"
#: directives.c:767
msgid "#include nested too deeply"
msgstr "#include iç içeliği çok derin"
#: directives.c:808
msgid "#include_next in primary source file"
msgstr "birncil kaynak dosyasında #include_next"
#: directives.c:834
#, c-format
msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
msgstr "satır yönergesinde geçersiz \"%s\" seçeneği"
#: directives.c:894
msgid "unexpected end of file after #line"
msgstr ""
#: directives.c:897
#, c-format
msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
msgstr "#line'dan sonraki \"%s\" bir pozitif tamsayı değil"
#: directives.c:903 directives.c:905
msgid "line number out of range"
msgstr "satır numarası kapsam dışı"
#: directives.c:918 directives.c:998
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid filename"
msgstr "\"%s\" geçerli bir dosya ismi değil"
#: directives.c:958
#, c-format
msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
msgstr "#'dan sonraki \"%s\" bir pozitif tamsayı değil"
#: directives.c:1042
#, c-format
msgid "%s"
msgstr ""
#: directives.c:1066
#, c-format
msgid "invalid #%s directive"
msgstr "#%s yönergesi geçersiz"
#: directives.c:1129
#, c-format
msgid "registering pragmas in namespace \"%s\" with mismatched name expansion"
msgstr "\"%s\" isim-alanındaki pragmalar uyumsuz isim yorumlaması ile kaydediliyor"
#: directives.c:1138
#, c-format
msgid "registering pragma \"%s\" with name expansion and no namespace"
msgstr "pragma \"%s\" isim alansız olarak isim yorumlamasıyla kaydediliyor"
#: directives.c:1156
#, c-format
msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
msgstr "\"%s\" hem pragma hem de pragma isim alanı olarak kaydediliyor"
#: directives.c:1159
#, c-format
msgid "#pragma %s %s is already registered"
msgstr "#pragma %s %s zaten kayıtlı"
#: directives.c:1162
#, c-format
msgid "#pragma %s is already registered"
msgstr "#pragma %s zaten kayıtlı"
#: directives.c:1192
msgid "registering pragma with NULL handler"
msgstr "pragma NULL eylemci ile kaydediliyor"
#: directives.c:1402
msgid "#pragma once in main file"
msgstr "main dosyasında '#pragma once'"
#: directives.c:1425
msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
msgstr "geçersiz #pragma GCC poison yönergesi"
#: directives.c:1434
#, c-format
msgid "poisoning existing macro \"%s\""
msgstr "zehirlenen mevcut makro \"%s\""
#: directives.c:1453
msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
msgstr "başlık dosyasının dışındaki '#pragma system_header' yoksayıldı"
#: directives.c:1477
#, c-format
msgid "cannot find source file %s"
msgstr "%s kaynak dosyası bulunamıyor"
#: directives.c:1481
#, c-format
msgid "current file is older than %s"
msgstr "mevcut dosya %s den daha eski"
#: directives.c:1665
msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
msgstr "_Pragma bir parantezli dizge sabiti alır"
#: directives.c:1766
msgid "#else without #if"
msgstr "#if siz #else"
#: directives.c:1771
msgid "#else after #else"
msgstr "#else den sonra #else"
#: directives.c:1773 directives.c:1806
msgid "the conditional began here"
msgstr "koşul başlangıcı burası"
#: directives.c:1799
msgid "#elif without #if"
msgstr "#if siz #elif "
#: directives.c:1804
msgid "#elif after #else"
msgstr "#else den sonra #elif"
#: directives.c:1842
msgid "#endif without #if"
msgstr "#if siz #endif"
#: directives.c:1919
msgid "missing '(' after predicate"
msgstr "dayanaktan sonra '(' eksik"
#: directives.c:1934
msgid "missing ')' to complete answer"
msgstr "yanıtı tamamlayacak ')' eksik"
#: directives.c:1954
msgid "predicate's answer is empty"
msgstr "dayanakların cevabı boş"
#: directives.c:1981
msgid "assertion without predicate"
msgstr "dayanaksız olumlama"
#: directives.c:1983
msgid "predicate must be an identifier"
msgstr "dayanak bir tanımlayıcı olmalı"
#: directives.c:2069
#, c-format
msgid "\"%s\" re-asserted"
msgstr "\"%s\" tekrar olumlanmış"
#: directives.c:2375
#, c-format
msgid "unterminated #%s"
msgstr "sonlandırılmamış #%s"
#: directives-only.c:222 lex.c:1149 traditional.c:163
msgid "unterminated comment"
msgstr "sonlandırılmamış açıklama"
#: errors.c:118
msgid "warning: "
msgstr "uyarı: "
#: errors.c:120
msgid "internal error: "
msgstr "iç hata: "
#: errors.c:122
msgid "error: "
msgstr "hata: "
#: errors.c:195
msgid "stdout"
msgstr "stdÇ"
#: errors.c:197
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
#: expr.c:261
msgid "too many decimal points in number"
msgstr "sayı içindeki ondalık nokta sayısı çok fazla"
#: expr.c:290 expr.c:365
#, fuzzy
msgid "fixed-point constants are a GCC extension"
msgstr "sanal sabitler bir GCC genişletmesidir"
#: expr.c:303
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid digit \"%c\" in binary constant"
msgstr "sekizlik sabit içindeki \"%c\" geçersiz"
#: expr.c:305
#, c-format
msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
msgstr "sekizlik sabit içindeki \"%c\" geçersiz"
#: expr.c:313
#, fuzzy
msgid "invalid prefix \"0b\" for floating constant"
msgstr "gerçel sabitin \"%.*s\" soneki geçersiz"
#: expr.c:319
msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
msgstr "C99 onaltılık gerçel sayı sabit kullanımı"
#: expr.c:328
msgid "exponent has no digits"
msgstr "üs rakam içermiyor"
#: expr.c:335
msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
msgstr "onaltılık gerçel sabitler bir üs gerektirir"
#: expr.c:341
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
msgstr "gerçel sabitin \"%.*s\" soneki geçersiz"
#: expr.c:351 expr.c:393
#, c-format
msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
msgstr "geleneksel C \"%.*s\" sonekini kullanmaz"
#: expr.c:358
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" with hexadecimal floating constant"
msgstr "onaltılık kayan sabitli \"%.*s\" soneki geçersiz"
#: expr.c:369
#, fuzzy
msgid "decimal float constants are a GCC extension"
msgstr "sanal sabitler bir GCC genişletmesidir"
#: expr.c:379
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
msgstr "tamsayı sabitte sonek \"%.*s\" soneki geçersiz"
#: expr.c:401
msgid "use of C99 long long integer constant"
msgstr "ISO C99 long long tamsayı sabitleri yasaklar"
#: expr.c:409
msgid "imaginary constants are a GCC extension"
msgstr "sanal sabitler bir GCC genişletmesidir"
#: expr.c:412
#, fuzzy
msgid "binary constants are a GCC extension"
msgstr "sanal sabitler bir GCC genişletmesidir"
#: expr.c:505
msgid "integer constant is too large for its type"
msgstr "tamsayı sabit, türü için oldukça büyük"
#: expr.c:517
msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
msgstr "tamsayı sabit unsigned olarak oldukça büyük"
#: expr.c:612
msgid "missing ')' after \"defined\""
msgstr "\"defined\" dan sonra ')' eksik"
#: expr.c:619
msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
msgstr "\"defined\" işleci bir tanımlayıcı gerektirir"
#: expr.c:627
#, c-format
msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
msgstr "(C++'da \"%s\" \"%s\" için bir alternatif dizgeciktir)"
#: expr.c:637
msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
msgstr "\"defined\" bu kullanımıyla uyarlanabilir olmayabilir"
#: expr.c:690
msgid "floating constant in preprocessor expression"
msgstr "önişlemci ifadesinde gerçel sayı taşması"
#: expr.c:696
msgid "imaginary number in preprocessor expression"
msgstr "önişlemci ifadesinde sanal sayı"
#: expr.c:743
#, c-format
msgid "\"%s\" is not defined"
msgstr "\"%s\" tanımlı değil"
#: expr.c:755
#, fuzzy
msgid "assertions are a GCC extension"
msgstr "#%s bir GCC uzantısıdır"
#: expr.c:758
msgid "assertions are a deprecated extension"
msgstr ""
#: expr.c:891 expr.c:920
#, c-format
msgid "missing binary operator before token \"%s\""
msgstr "\"%s\" dizgeciğinden önceki iki terimli işleç eksik"
#: expr.c:911
#, c-format
msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
msgstr "\"%s\" dizgeciği önişlemci ifadelerinde geçersizdir"
#: expr.c:928
msgid "missing expression between '(' and ')'"
msgstr "'(' ve ')' arasında ifade eksik"
#: expr.c:931
#, fuzzy, c-format
msgid "%s with no expression"
msgstr "#if ifadesiz"
#: expr.c:934
#, c-format
msgid "operator '%s' has no right operand"
msgstr "`%s' işlecinin sağ tarafı yok"
#: expr.c:939
#, c-format
msgid "operator '%s' has no left operand"
msgstr "`%s' işlecinin sol terimi yok"
#: expr.c:965
msgid " ':' without preceding '?'"
msgstr "':' den önce '?' yok"
#: expr.c:993
#, fuzzy, c-format
msgid "unbalanced stack in %s"
msgstr "#if ifadesinde karşılıksız yığın"
#: expr.c:1013
#, c-format
msgid "impossible operator '%u'"
msgstr "işleç '%u' imkansız"
#: expr.c:1114
msgid "missing ')' in expression"
msgstr "ifadede ')' eksik"
#: expr.c:1143
msgid "'?' without following ':'"
msgstr "'?' dan sonra ':' yok"
#: expr.c:1153
msgid "integer overflow in preprocessor expression"
msgstr "önişlemci ifadesinde tamsayı taşması"
#: expr.c:1158
msgid "missing '(' in expression"
msgstr "ifadede '(' eksik"
#: expr.c:1190
#, c-format
msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr "\"%s\"in soldaki terimi yükseltgenirken işaret değiştiriyor"
#: expr.c:1195
#, c-format
msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr "\"%s\"in sağdaki terimi yükseltgenirken işaret değiştiriyor"
#: expr.c:1454
msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
msgstr "geleneksel C tekil artı işlecini dışlar"
#: expr.c:1537
msgid "comma operator in operand of #if"
msgstr "#if'in teriminde virgül"
#: expr.c:1669
msgid "division by zero in #if"
msgstr "#if içinde sıfırla bölme"
#: files.c:457
msgid "NULL directory in find_file"
msgstr "find_file içinde boş dizin"
#: files.c:495
msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
msgstr "bir veya daha fazla PCH dosyası bulundu ama bunlar geçersiz"
#: files.c:498
msgid "use -Winvalid-pch for more information"
msgstr "daha fazla bilgi almak için -Winvalid-pch kullanın"
#: files.c:588
#, c-format
msgid "%s is a block device"
msgstr "%s bir blok aygıtıdır"
#: files.c:605
#, c-format
msgid "%s is too large"
msgstr "%s çok büyük"
#: files.c:640
#, c-format
msgid "%s is shorter than expected"
msgstr "%s beklenenden daha kısa"
#: files.c:875
#, c-format
msgid "no include path in which to search for %s"
msgstr "%s için aranacaklar içinde başlık dosyaları yolu yok"
#: files.c:1286
msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
msgstr "Çoklu include önlemleri aşağıdakiler için kullanışlı olabilir:\n"
#: init.c:452
msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
msgstr "cppchar_t bir usigned tür olmalı"
#: init.c:456
#, c-format
msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
msgstr "önişlemci aritmetiği %lu bitlik maksimum genişliğe sahip; hedef için %lu bit gerekiyor"
#: init.c:463
msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
msgstr "CPP aritmetiği en azından bir hedef int kadar genişlikte olmalı "
#: init.c:466
msgid "target char is less than 8 bits wide"
msgstr "hedef char 8bitlik genişlikten küçük"
#: init.c:470
msgid "target wchar_t is narrower than target char"
msgstr "hedef wchar_t hedef char'dan daha dar"
#: init.c:474
msgid "target int is narrower than target char"
msgstr "hedef int hedef char'dan daha dar"
#: init.c:479
msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
msgstr "CPP half-integer'ı CPP character'dan daha dar"
#: init.c:483
#, c-format
msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
msgstr "Bu konaktaki CPP %lu bitten büyük karakter sabitleriyle çalışamaz, hedef ise %lu bit gerektiriyor"
#: lex.c:285
msgid "backslash and newline separated by space"
msgstr "ters bölü ve satırsonu arasında boşluk var"
#: lex.c:290
msgid "backslash-newline at end of file"
msgstr "dosyanın sonunda tersbölülü satırsonu"
#: lex.c:305
#, c-format
msgid "trigraph ??%c converted to %c"
msgstr "??%c üçlü harfi %c olarak dönüştürüldü"
#: lex.c:312
#, c-format
msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
msgstr "??%c üçlü harfi yoksayıldı, yoksayılmaması için -trigraphs kullanın"
#: lex.c:358
msgid "\"/*\" within comment"
msgstr "açıklama içinde \"/*\" bulundu"
#: lex.c:416
#, c-format
msgid "%s in preprocessing directive"
msgstr "önişlem yönergesi içinde %s"
#: lex.c:425
msgid "null character(s) ignored"
msgstr "null karakter(ler) yoksayıldı"
#: lex.c:462
#, c-format
msgid "`%.*s' is not in NFKC"
msgstr "`%.*s' NFKC'de yok"
#: lex.c:465
#, c-format
msgid "`%.*s' is not in NFC"
msgstr "`%.*s' NFC'de yok"
#: lex.c:553
#, c-format
msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
msgstr "zehirli \"%s\" kullanılmaya çalışılıyor"
#: lex.c:561
msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
msgstr "__VA_ARGS__ sadece argümanlarının sayısı değişebilen bir C99 makrosunun genişleme alanında görünebilir"
#: lex.c:675
msgid "null character(s) preserved in literal"
msgstr "null karakter(ler) sabit içinde saklanmış"
#: lex.c:678
#, c-format
msgid "missing terminating %c character"
msgstr "sonlandıran %c karakteri eksik"
#: lex.c:1160
msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
msgstr "C++ tarzı açıklamalara ISO C90'da izin verilmez"
#: lex.c:1162
msgid "(this will be reported only once per input file)"
msgstr "(her girdi dosyasında sadece bir kere raporlanacaktır)"
#: lex.c:1167
msgid "multi-line comment"
msgstr "çok satırlı açıklama"
#: lex.c:1481
#, c-format
msgid "unspellable token %s"
msgstr "dizgecik %s okunabilir değil"
#: line-map.c:319
#, c-format
msgid "In file included from %s:%u"
msgstr ""
"Sırayla bir altındaki dosyada içerilerek:\n"
"\t\t%s:%u"
#: line-map.c:337
#, c-format
msgid ""
",\n"
" from %s:%u"
msgstr ""
",\n"
"\t\t%s:%u"
#: macro.c:87
#, c-format
msgid "macro \"%s\" is not used"
msgstr "\"%s\" makrosu kullanılmadı"
#: macro.c:126 macro.c:321
#, c-format
msgid "invalid built-in macro \"%s\""
msgstr "geçersiz yerleşik makro \"%s\""
#: macro.c:160
msgid "could not determine file timestamp"
msgstr "dosya tarih damgası saptanamadı"
#: macro.c:256
msgid "could not determine date and time"
msgstr "tarih ve saat saptanamadı"
#: macro.c:272
msgid "__COUNTER__ expanded inside directive with -fdirectives-only"
msgstr ""
#: macro.c:427
msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
msgstr "geçersiz dizge sabit, son '\\' yoksayılıyor"
#: macro.c:487
#, c-format
msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
msgstr "\"%s\" ve \"%s\" geçişi geçerli bir önişlem dizgeciği vermez"
#: macro.c:562
msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
msgstr "ISO C kalan argümanların kullanılmış olmasını gerektirir"
#: macro.c:567
#, c-format
msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
msgstr "makro \"%s\" %u argüman gerektiriyor ama sadece %u argüman verilmiş"
#: macro.c:572
#, c-format
msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
msgstr "makro \"%s\" için %u argüman verilmiş ama tam %u argüman alıyor"
#: macro.c:731 traditional.c:681
#, c-format
msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
msgstr "sonlandırılmamış argüman listesi çağıran makro \"%s\""
#: macro.c:848
#, c-format
msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
msgstr "işlev benzeri makro \"%s\" geleneksel C'de argümanlarla kullanılmalıdır"
#: macro.c:1016
#, c-format
msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C90 and ISO C++98"
msgstr ""
#: macro.c:1479
#, c-format
msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
msgstr "yinelenmiş makro parametresi \"%s\""
#: macro.c:1525
#, c-format
msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
msgstr "\"%s\" makro parametre listesinde görünmeyebilir"
#: macro.c:1533
msgid "macro parameters must be comma-separated"
msgstr "makro parametreleri virgüllerle ayrılmış olmalı"
#: macro.c:1550
msgid "parameter name missing"
msgstr "parametre ismi eksik"
#: macro.c:1567
msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
msgstr "argümanlarının sayısı değişebilen anonim makrolar C99 da tanıtıldı"
#: macro.c:1572
msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
msgstr "ISO C argümanlarının sayısı değişebilen isimli makrolara izin vermez"
#: macro.c:1581
msgid "missing ')' in macro parameter list"
msgstr "makro parametre listesinde ')' eksik"
#: macro.c:1630
msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
msgstr "'##' bir makronun her iki ucunda da görünemez"
#: macro.c:1664
msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
msgstr "ISO C99 makro isminden sonra boşluk gerektirir"
#: macro.c:1688
msgid "missing whitespace after the macro name"
msgstr "makro isminden sonra boşluk gerekir"
#: macro.c:1718
msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
msgstr "'#' işaretinden sonra bir makro parametresi yok"
#: macro.c:1837
#, c-format
msgid "\"%s\" redefined"
msgstr "\"%s\" yeniden tanımlanmış"
#: macro.c:1842
msgid "this is the location of the previous definition"
msgstr "burası evvelki tanımın yapıldığı yer"
#: macro.c:1903
#, c-format
msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
msgstr "makro argümanı \"%s\" geleneksel C'de dizgelenmiş olmalıydı"
#: macro.c:1926
#, c-format
msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
msgstr "cpp_macro_definition içindeki isimli yapı türü %d geçersiz"
#: pch.c:84 pch.c:332 pch.c:344 pch.c:362 pch.c:368 pch.c:377
msgid "while writing precompiled header"
msgstr "önderlemeli başlık yazılırken"
#: pch.c:484
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' is poisoned"
msgstr "%s: `%s' tanımlı olduğundan kullanılmadı"
#: pch.c:506
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
msgstr "%s: `%.*s' tanımlı olmadığından kullanılmadı"
#: pch.c:518
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
msgstr "%s: `%.*s' kullanılmadı çünkü `%s' olarak tanımlı, `%.*s' değil"
#: pch.c:559
#, c-format
msgid "%s: not used because `%s' is defined"
msgstr "%s: `%s' tanımlı olduğundan kullanılmadı"
#: pch.c:579
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: not used because `__COUNTER__' is invalid"
msgstr "%s: `%s' tanımlı olduğundan kullanılmadı"
#: pch.c:588 pch.c:758
msgid "while reading precompiled header"
msgstr "önderlemeli başlık okunurken"
#: traditional.c:751
#, c-format
msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
msgstr "makro \"%s\" genişletilirken iç içelik saptandı"
#: traditional.c:969
msgid "syntax error in macro parameter list"
msgstr "makro parametre listesinde sözdizimi hatası"
#~ msgid "no newline at end of file"
#~ msgstr "dosya sonunda satırsonu karakteri yok"