blob: e5489422186782c5c7bfc324df3d0c26fcc5e3f0 [file] [log] [blame]
# Swedish messages for GCC.
# Copyright © 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gcc package.
# Dennis Björklund <db@zigo.dhs.org>, 2000, 2001, 2002.
# Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
#
# Reminder to translator: GCC team does not want RCS keywords in the header!
#
# Dictionary:
# assumed type antagen typ
# cast typkonvertering
# kind sort
# rank ordning
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcc 4.8.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-15 17:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-04-28 12:52+0200\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: cfgrtl.c:2318
msgid "flow control insn inside a basic block"
msgstr "flödesstyrningsinstruktion inuti grundblock"
#: cfgrtl.c:2446
msgid "wrong insn in the fallthru edge"
msgstr "fel instruktion i fall-igenom-bågen"
#: cfgrtl.c:2500
msgid "insn outside basic block"
msgstr "instruktion utanför grundblock"
#: cfgrtl.c:2507
msgid "return not followed by barrier"
msgstr "retur inte följt av en barriär"
#: collect2.c:1531
#, c-format
msgid "collect2 version %s\n"
msgstr "collect2 version %s\n"
#: collect2.c:1638
#, c-format
msgid "%d constructor found\n"
msgid_plural "%d constructors found\n"
msgstr[0] "%d konstruerare hittad\n"
msgstr[1] "%d konstruerare hittade\n"
#: collect2.c:1642
#, c-format
msgid "%d destructor found\n"
msgid_plural "%d destructors found\n"
msgstr[0] "%d destruerare hittad\n"
msgstr[1] "%d destruerare hittade\n"
#: collect2.c:1646
#, c-format
msgid "%d frame table found\n"
msgid_plural "%d frame tables found\n"
msgstr[0] "%d ramtabell hittad\n"
msgstr[1] "%d ramtabeller hittade\n"
#: collect2.c:1902
#, c-format
msgid "[cannot find %s]"
msgstr "[kan inte hitta %s]"
#: collect2.c:1958
#, c-format
msgid "[Leaving %s]\n"
msgstr "[Lämnar %s]\n"
#: collect2.c:2177
#, c-format
msgid ""
"\n"
"write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
msgstr ""
"\n"
"write_c_file - utdatanamn är %s, prefix är %s\n"
#: collect2.c:2668
#, c-format
msgid ""
"\n"
"ldd output with constructors/destructors.\n"
msgstr ""
"\n"
"ldd-utdata med konstruerare/destruerare.\n"
#: cprop.c:1766
msgid "const/copy propagation disabled"
msgstr "const/copy-propagering avslagen"
#: diagnostic.c:169
#, c-format
msgid "%s: all warnings being treated as errors"
msgstr "%s: alla varningar behandlas som fel"
#: diagnostic.c:174
#, c-format
msgid "%s: some warnings being treated as errors"
msgstr "%s: några varningar behandlas som fel"
#: diagnostic.c:413
#, c-format
msgid "compilation terminated due to -Wfatal-errors.\n"
msgstr "kompilering avslutad på grund av -Wfatal-errors.\n"
#: diagnostic.c:423
#, c-format
msgid "compilation terminated due to -fmax-errors=%u.\n"
msgstr "kompilering avslutad på grund av -fmax-errors=%u.\n"
#: diagnostic.c:442
#, c-format
msgid ""
"Please submit a full bug report,\n"
"with preprocessed source if appropriate.\n"
msgstr ""
"Var vänlig och skicka in en komplett felrapport,\n"
"om möjligt med preprocessad källfil.\n"
#: diagnostic.c:448
#, c-format
msgid "See %s for instructions.\n"
msgstr "Se %s för instruktioner.\n"
#: diagnostic.c:457
#, c-format
msgid "compilation terminated.\n"
msgstr "kompilering avslutad.\n"
#: diagnostic.c:722
#, c-format
msgid "%s:%d: confused by earlier errors, bailing out\n"
msgstr "%s:%d: förvirrad av tidigare fel, hoppar ut\n"
#: diagnostic.c:1129
#, c-format
msgid "Internal compiler error: Error reporting routines re-entered.\n"
msgstr "Internt kompilatorfel: Felhanteringsrutiner återanropade.\n"
#: final.c:1161
msgid "negative insn length"
msgstr "negativ instruktionslängd"
#: final.c:2897
msgid "could not split insn"
msgstr "gick inte att dela instruktion"
#: final.c:3306
msgid "invalid 'asm': "
msgstr "ogiltig ”asm”: "
#: final.c:3435
#, c-format
msgid "nested assembly dialect alternatives"
msgstr "nästade assemblerdialektalternativ"
#: final.c:3450 final.c:3462
#, c-format
msgid "unterminated assembly dialect alternative"
msgstr "oavslutat assemblerdialektalternativ"
#: final.c:3587
#, c-format
msgid "operand number missing after %%-letter"
msgstr "operandnummer saknas efter %%-tecken"
#: final.c:3590 final.c:3631
#, c-format
msgid "operand number out of range"
msgstr "operandnummer utanför intervall"
#: final.c:3648
#, c-format
msgid "invalid %%-code"
msgstr "ogiltig %%-kod"
#: final.c:3678
#, c-format
msgid "'%%l' operand isn't a label"
msgstr "'%%l'-operand är inte en etikett"
#. We can't handle floating point constants;
#. PRINT_OPERAND must handle them.
#. We can't handle floating point constants;
#. TARGET_PRINT_OPERAND must handle them.
#. We can't handle floating point constants;
#. PRINT_OPERAND must handle them.
#: final.c:3819 config/i386/i386.c:13370 config/pdp11/pdp11.c:1688
#, c-format
msgid "floating constant misused"
msgstr "flyttalskonstant felanvänd"
#: final.c:3877 config/i386/i386.c:13468 config/pdp11/pdp11.c:1729
#, c-format
msgid "invalid expression as operand"
msgstr "ogiltigt uttryck som operand"
#: gcc.c:1403
#, c-format
msgid "Using built-in specs.\n"
msgstr "Använder inbyggda specifikationer.\n"
#: gcc.c:1600
#, c-format
msgid ""
"Setting spec %s to '%s'\n"
"\n"
msgstr ""
"Ställer in specifikationer %s till ”%s”\n"
"\n"
#: gcc.c:1709
#, c-format
msgid "Reading specs from %s\n"
msgstr "Läser specifikationer från %s\n"
#: gcc.c:1834
#, c-format
msgid "could not find specs file %s\n"
msgstr "kunde inte hitta specs-filen %s\n"
#: gcc.c:1903
#, c-format
msgid "rename spec %s to %s\n"
msgstr "byter namn på specifikation %s till %s\n"
#: gcc.c:1905
#, c-format
msgid ""
"spec is '%s'\n"
"\n"
msgstr ""
"specifikation är ”%s”\n"
"\n"
#: gcc.c:2338
#, c-format
msgid "%s\n"
msgstr "%s\n"
#: gcc.c:2705
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Go ahead? (y or n) "
msgstr ""
"\n"
"Fortsätta? (y eller n) "
#: gcc.c:2845
#, c-format
msgid "# %s %.2f %.2f\n"
msgstr "# %s %.2f %.2f\n"
#: gcc.c:3048
#, c-format
msgid "Usage: %s [options] file...\n"
msgstr "Användning: %s [flaggor] fil...\n"
#: gcc.c:3049
msgid "Options:\n"
msgstr "Flaggor:\n"
#: gcc.c:3051
msgid " -pass-exit-codes Exit with highest error code from a phase\n"
msgstr " -pass-exit-codes Avsluta med högsta felkoden från någon av faserna\n"
#: gcc.c:3052
msgid " --help Display this information\n"
msgstr " --help Visa den här informationen\n"
#: gcc.c:3053
msgid " --target-help Display target specific command line options\n"
msgstr " --target-help Visa specifika kommandoradsflaggor för mål\n"
#: gcc.c:3054
msgid " --help={common|optimizers|params|target|warnings|[^]{joined|separate|undocumented}}[,...]\n"
msgstr " --help={common|optimizers|params|target|warnings|[^]{joined|separate|undocumented}}[,…]\n"
#: gcc.c:3055
msgid " Display specific types of command line options\n"
msgstr " Visa specifika typer av kommandoradsflaggor\n"
#: gcc.c:3057
msgid " (Use '-v --help' to display command line options of sub-processes)\n"
msgstr " (Använd '-v --help' för att visa kommandoradsflaggor för barnprocesser)\n"
#: gcc.c:3058
msgid " --version Display compiler version information\n"
msgstr " --version Visa information om kompilatorversion\n"
#: gcc.c:3059
msgid " -dumpspecs Display all of the built in spec strings\n"
msgstr " -dumpspecs Visa de inbyggda spec-strängarna\n"
#: gcc.c:3060
msgid " -dumpversion Display the version of the compiler\n"
msgstr " -dumpversion Visa kompilatorns version\n"
#: gcc.c:3061
msgid " -dumpmachine Display the compiler's target processor\n"
msgstr " -dumpmachine Visa kompilatorns målprocessor\n"
#: gcc.c:3062
msgid " -print-search-dirs Display the directories in the compiler's search path\n"
msgstr " -print-search-dirs Visa katalogerna i kompilatorns sökväg\n"
#: gcc.c:3063
msgid " -print-libgcc-file-name Display the name of the compiler's companion library\n"
msgstr " -print-libgcc-file-name Visa namnet på kompilatorns medföljande bibliotek\n"
#: gcc.c:3064
msgid " -print-file-name=<lib> Display the full path to library <lib>\n"
msgstr " -print-file-name=<bib> Visa hela sökvägen till länkbibliotek <bib>\n"
#: gcc.c:3065
msgid " -print-prog-name=<prog> Display the full path to compiler component <prog>\n"
msgstr " -print-prog-name=<prog> Visa hela sökvägen till kompilatorkomponenten <prog>\n"
#: gcc.c:3066
msgid ""
" -print-multiarch Display the target's normalized GNU triplet, used as\n"
" a component in the library path\n"
msgstr ""
" -print-multiarch Visa målets normaliserade GNU-trippel, använd som\n"
" en del i bibliotekssökvägen\n"
#: gcc.c:3069
msgid " -print-multi-directory Display the root directory for versions of libgcc\n"
msgstr " -print-multi-directory Visa rotkatalogen för olika versioner av libgcc\n"
#: gcc.c:3070
msgid ""
" -print-multi-lib Display the mapping between command line options and\n"
" multiple library search directories\n"
msgstr ""
" -print-multi-lib Visa avbildningen mellan kommandoradsflaggor och\n"
" multipla biblioteks sökkataloger\n"
#: gcc.c:3073
msgid " -print-multi-os-directory Display the relative path to OS libraries\n"
msgstr " -print-multi-os-directory Visa den relativa sökvägen till OS-bibliotek\n"
#: gcc.c:3074
msgid " -print-sysroot Display the target libraries directory\n"
msgstr " -print-sysroot Visa katalogen för målbibliotek\n"
#: gcc.c:3075
msgid " -print-sysroot-headers-suffix Display the sysroot suffix used to find headers\n"
msgstr " -print-sysroot-headers-suffix Visa sysroot-suffixet som används för att hitta huvuden\n"
#: gcc.c:3076
msgid " -Wa,<options> Pass comma-separated <options> on to the assembler\n"
msgstr " -Wa,<flaggor> Skicka kommaseparerade <flaggor> till assembleraren\n"
#: gcc.c:3077
msgid " -Wp,<options> Pass comma-separated <options> on to the preprocessor\n"
msgstr " -Wp,<flaggor> Skicka kommaseparerade <flaggor> till preprocessorn\n"
#: gcc.c:3078
msgid " -Wl,<options> Pass comma-separated <options> on to the linker\n"
msgstr " -Wl,<flaggor> Skicka kommaseparerade <flaggor> till länkaren\n"
#: gcc.c:3079
msgid " -Xassembler <arg> Pass <arg> on to the assembler\n"
msgstr " -Xassembler <arg> Skicka <arg> vidare till assemblern\n"
#: gcc.c:3080
msgid " -Xpreprocessor <arg> Pass <arg> on to the preprocessor\n"
msgstr " -Xpreprocessor <arg> Skicka <arg> vidare till preprocessorn\n"
#: gcc.c:3081
msgid " -Xlinker <arg> Pass <arg> on to the linker\n"
msgstr " -Xlinker <arg> Skicka <arg> vidare till länkaren\n"
#: gcc.c:3082
msgid " -save-temps Do not delete intermediate files\n"
msgstr " -save-temps Radera inte temporära filer\n"
#: gcc.c:3083
msgid " -save-temps=<arg> Do not delete intermediate files\n"
msgstr " -save-temps=<arg> Radera inte temporära filer\n"
#: gcc.c:3084
msgid ""
" -no-canonical-prefixes Do not canonicalize paths when building relative\n"
" prefixes to other gcc components\n"
msgstr ""
" -no-canonical-prefixes Kanonisera inte sökvägar när relativa prefix\n"
" byggs till andra gcc-komponenter\n"
#: gcc.c:3087
msgid " -pipe Use pipes rather than intermediate files\n"
msgstr " -pipe Använd rör istället för temporära filer\n"
#: gcc.c:3088
msgid " -time Time the execution of each subprocess\n"
msgstr " -time Mät tiden det tar att exekvera varje barnprocess\n"
#: gcc.c:3089
msgid " -specs=<file> Override built-in specs with the contents of <file>\n"
msgstr " -specs=<fil> Ersätt inbyggda specs med innehållet i <fil>\n"
#: gcc.c:3090
msgid " -std=<standard> Assume that the input sources are for <standard>\n"
msgstr " -std=<standard> Antag att källkodsfilerna är för <standard>\n"
#: gcc.c:3091
msgid ""
" --sysroot=<directory> Use <directory> as the root directory for headers\n"
" and libraries\n"
msgstr ""
" --sysroot=<katalog> Använd <katalog> som rotkatalogen för huvuden och\n"
" bibliotek\n"
#: gcc.c:3094
msgid " -B <directory> Add <directory> to the compiler's search paths\n"
msgstr " -B <katalog> Lägg till <katalog> till kompilatorns sökvägar\n"
#: gcc.c:3095
msgid " -v Display the programs invoked by the compiler\n"
msgstr " -v Visa vilka program som körs av kompilatorn\n"
#: gcc.c:3096
msgid " -### Like -v but options quoted and commands not executed\n"
msgstr " -### Som -v men flaggor citerade och kommandon inte körda\n"
#: gcc.c:3097
msgid " -E Preprocess only; do not compile, assemble or link\n"
msgstr ""
" -E Preprocessa bara; kompilera, assemblera och\n"
" länka inte\n"
#: gcc.c:3098
msgid " -S Compile only; do not assemble or link\n"
msgstr " -S Kompilera bara; assemblera och länka inte\n"
#: gcc.c:3099
msgid " -c Compile and assemble, but do not link\n"
msgstr " -c Kompilera och assemblera, men länka inte\n"
#: gcc.c:3100
msgid " -o <file> Place the output into <file>\n"
msgstr " -o <fil> Placera utdata i <fil>\n"
#: gcc.c:3101
msgid " -pie Create a position independent executable\n"
msgstr " -pie Skapa ett positionsoberoende körbart program\n"
#: gcc.c:3102
msgid " -shared Create a shared library\n"
msgstr " -shared Skapa ett delat bibliotek\n"
#: gcc.c:3103
msgid ""
" -x <language> Specify the language of the following input files\n"
" Permissible languages include: c c++ assembler none\n"
" 'none' means revert to the default behavior of\n"
" guessing the language based on the file's extension\n"
msgstr ""
" -x <språk> Specificera språk för de följande källkodsfilerna\n"
" Bland tillåtna språk finns: c c++ assembler none\n"
" ”none” innebär att man använder standardmetoden\n"
" att gissa språk beroende på filens ändelse\n"
#: gcc.c:3110
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Options starting with -g, -f, -m, -O, -W, or --param are automatically\n"
" passed on to the various sub-processes invoked by %s. In order to pass\n"
" other options on to these processes the -W<letter> options must be used.\n"
msgstr ""
"\n"
"Flaggor som börjar med -g, -f, -m, -O, -W eller --param skickas automatiskt\n"
"vidare till de barnprocesser som startas av %s. För att skicka med andra\n"
"flaggor till dessa processer måste flaggan -W<bokstav> användas.\n"
#: gcc.c:5365
#, c-format
msgid "Processing spec (%s), which is '%s'\n"
msgstr "Bearbetar specifikationen (%s), som är ”%s”\n"
#: gcc.c:6651
#, c-format
msgid "install: %s%s\n"
msgstr "installation: %s%s\n"
#: gcc.c:6654
#, c-format
msgid "programs: %s\n"
msgstr "program: %s\n"
#: gcc.c:6656
#, c-format
msgid "libraries: %s\n"
msgstr "bibliotek: %s\n"
#: gcc.c:6740
#, c-format
msgid ""
"\n"
"For bug reporting instructions, please see:\n"
msgstr ""
"\n"
"Synpunkter på översättningen till svenska rapporteras till\n"
"<tp-sv@listor.tp-sv.se>.\n"
"För felrapporteringsinstruktioner i övrigt, se:\n"
#: gcc.c:6756
#, c-format
msgid "%s %s%s\n"
msgstr "%s %s%s\n"
#: gcc.c:6759 gcov.c:491 fortran/gfortranspec.c:303 java/jcf-dump.c:1230
msgid "(C)"
msgstr "©"
#: gcc.c:6760 java/jcf-dump.c:1231
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
"\n"
msgstr ""
"Detta är fri programvara, se källkoden för kopieringsvillkor. Det\n"
"finns INGEN garanti, inte ens för KÖP eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT\n"
"SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"
"\n"
#: gcc.c:6777
#, c-format
msgid "Target: %s\n"
msgstr "Mål: %s\n"
#: gcc.c:6778
#, c-format
msgid "Configured with: %s\n"
msgstr "Konfigurerad med: %s\n"
#: gcc.c:6792
#, c-format
msgid "Thread model: %s\n"
msgstr "Trådmodell: %s\n"
#: gcc.c:6803
#, c-format
msgid "gcc version %s %s\n"
msgstr "gcc version %s %s\n"
#: gcc.c:6806
#, c-format
msgid "gcc driver version %s %sexecuting gcc version %s\n"
msgstr "gcc-drivrutin version %s %skör gcc version %s\n"
#: gcc.c:7061
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Linker options\n"
"==============\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Länkningsflaggor\n"
"================\n"
"\n"
#: gcc.c:7062
#, c-format
msgid ""
"Use \"-Wl,OPTION\" to pass \"OPTION\" to the linker.\n"
"\n"
msgstr ""
"Använd ”-Wl,FLAGGA” för att skicka ”FLAGGA” till länkaren.\n"
"\n"
#: gcc.c:8279
#, c-format
msgid ""
"Assembler options\n"
"=================\n"
"\n"
msgstr ""
"Assemblerflaggor\n"
"================\n"
"\n"
#: gcc.c:8280
#, c-format
msgid ""
"Use \"-Wa,OPTION\" to pass \"OPTION\" to the assembler.\n"
"\n"
msgstr "Använd ”-Wa,FLAGGA” för att skicka ”FLAGGA” till assemblern.\n"
#: gcov.c:461
#, c-format
msgid ""
"Usage: gcov [OPTION]... SOURCE|OBJ...\n"
"\n"
msgstr ""
"Användning: gcov [FLAGGA]... KÄLLA|OBJ...\n"
"\n"
#: gcov.c:462
#, c-format
msgid ""
"Print code coverage information.\n"
"\n"
msgstr ""
"Skriv ut kodtäckningsinformation.\n"
"\n"
#: gcov.c:463
#, c-format
msgid " -h, --help Print this help, then exit\n"
msgstr " -h, --help Visa denna hjälp, avsluta sedan\n"
#: gcov.c:464
#, c-format
msgid " -v, --version Print version number, then exit\n"
msgstr " -v, --version Skriv ut versionsnummer, avsluta sedan\n"
#: gcov.c:465
#, c-format
msgid " -a, --all-blocks Show information for every basic block\n"
msgstr " -a, --all-blocks Visa information för varje grundblock\n"
#: gcov.c:466
#, c-format
msgid " -b, --branch-probabilities Include branch probabilities in output\n"
msgstr " -b, --branch-probabilities Tag med hoppsannolikheter i utdata\n"
#: gcov.c:467
#, c-format
msgid ""
" -c, --branch-counts Given counts of branches taken\n"
" rather than percentages\n"
msgstr ""
" -c, --branch-counts Ange antal hopp tagna istället\n"
" för procentsatser\n"
#: gcov.c:469
#, c-format
msgid " -n, --no-output Do not create an output file\n"
msgstr " -n, --no-output Skapa ingen utdatafil\n"
#: gcov.c:470
#, c-format
msgid ""
" -l, --long-file-names Use long output file names for included\n"
" source files\n"
msgstr ""
" -l, --long-file-names Använd långa filnamn i utdata för\n"
" inkluderade källfiler\n"
#: gcov.c:472
#, c-format
msgid " -f, --function-summaries Output summaries for each function\n"
msgstr " -f, --function-summaries Skriv sammanfattningar för varje funktion\n"
#: gcov.c:473
#, c-format
msgid " -o, --object-directory DIR|FILE Search for object files in DIR or called FILE\n"
msgstr ""
" -o, --object-directory KAT|FIL Sök efter objektfiler i KAT eller som \n"
" heter FIL\n"
#: gcov.c:474
#, c-format
msgid " -s, --source-prefix DIR Source prefix to elide\n"
msgstr " -s, --source-prefix DIR Källprefix att utelämna\n"
#: gcov.c:475
#, c-format
msgid " -r, --relative-only Only show data for relative sources\n"
msgstr " -r, --relative-only Visa endast data för relativa källor\n"
#: gcov.c:476
#, c-format
msgid " -p, --preserve-paths Preserve all pathname components\n"
msgstr " -p, --preserve-paths Bevara alla sökvägskomponenter\n"
#: gcov.c:477
#, c-format
msgid " -u, --unconditional-branches Show unconditional branch counts too\n"
msgstr " -u, --unconditional-branches Visa antal ovillkorliga hopp också\n"
#: gcov.c:478
#, c-format
msgid " -d, --display-progress Display progress information\n"
msgstr " -d, --display-progress Visa förloppsinformation\n"
#: gcov.c:479
#, c-format
msgid ""
"\n"
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"%s.\n"
msgstr ""
"\n"
"För att rapportera fel, se:\n"
"%s.\n"
"Fel på översättningen rapporteras till <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
#: gcov.c:489
#, c-format
msgid "gcov %s%s\n"
msgstr "gcov %s%s\n"
#: gcov.c:493
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or \n"
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
"\n"
msgstr ""
"Detta är fri programvara, se källkoden för kopieringsvillkor. Det\n"
"finns INGEN garanti, inte heller vid KÖP eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT\n"
"SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"
"\n"
#: gcov.c:678 gcov.c:741
#, c-format
msgid "\n"
msgstr "\n"
#: gcov.c:723
#, c-format
msgid "Creating '%s'\n"
msgstr "Skapar ”%s”\n"
#: gcov.c:726
#, c-format
msgid "Error writing output file '%s'\n"
msgstr "Fel när utdatafilen ”%s” skrevs\n"
#: gcov.c:731
#, c-format
msgid "Could not open output file '%s'\n"
msgstr "Kunde inte öppna utdatafilen ”%s”\n"
#: gcov.c:737
#, c-format
msgid "Removing '%s'\n"
msgstr "Tar bort ”%s”\n"
#: gcov.c:979
#, c-format
msgid "%s:source file is newer than notes file '%s'\n"
msgstr "%s:källkodsfilen är nyaren än notfilen ”%s”\n"
#: gcov.c:984
#, c-format
msgid "(the message is only displayed one per source file)\n"
msgstr "(meddelandet visas endast en gång per källkodsfil)\n"
#: gcov.c:1009
#, c-format
msgid "%s:cannot open notes file\n"
msgstr "%s:kan inte öppna notfilen\n"
#: gcov.c:1015
#, c-format
msgid "%s:not a gcov notes file\n"
msgstr "%s:inte en gcov-notfil\n"
#: gcov.c:1028
#, c-format
msgid "%s:version '%.4s', prefer '%.4s'\n"
msgstr "%s:version '%.4s', föredrar '%.4s'\n"
#: gcov.c:1068
#, c-format
msgid "%s:already seen blocks for '%s'\n"
msgstr "%s:redan sett block för ”%s”\n"
#: gcov.c:1199
#, c-format
msgid "%s:corrupted\n"
msgstr "%s:trasig\n"
#: gcov.c:1206
#, c-format
msgid "%s:no functions found\n"
msgstr "%s:inga funktioner funna\n"
#: gcov.c:1225
#, c-format
msgid "%s:cannot open data file, assuming not executed\n"
msgstr "%s:kan inte öppna datafilen, antar ingen körning\n"
#: gcov.c:1232
#, c-format
msgid "%s:not a gcov data file\n"
msgstr "%s:inte en gcov-datafil\n"
#: gcov.c:1245
#, c-format
msgid "%s:version '%.4s', prefer version '%.4s'\n"
msgstr "%s:version '%.4s', föredrar version '%.4s'\n"
#: gcov.c:1251
#, c-format
msgid "%s:stamp mismatch with notes file\n"
msgstr "%s:stämpel stämmer inte med notfilen\n"
#: gcov.c:1286
#, c-format
msgid "%s:unknown function '%u'\n"
msgstr "%s:okänd funktion ”%u”\n"
#: gcov.c:1300
#, c-format
msgid "%s:profile mismatch for '%s'\n"
msgstr "%s:profil stämmer inte för ”%s”\n"
#: gcov.c:1319
#, c-format
msgid "%s:overflowed\n"
msgstr "%s:spill\n"
#: gcov.c:1365
#, c-format
msgid "%s:'%s' lacks entry and/or exit blocks\n"
msgstr "%s:”%s” saknar ingångs och/eller utgångsblock\n"
#: gcov.c:1370
#, c-format
msgid "%s:'%s' has arcs to entry block\n"
msgstr "%s:”%s” har bågar till ingångsblock\n"
#: gcov.c:1378
#, c-format
msgid "%s:'%s' has arcs from exit block\n"
msgstr "%s:”%s” har bågar från utgångsblock\n"
#: gcov.c:1586
#, c-format
msgid "%s:graph is unsolvable for '%s'\n"
msgstr "%s:graf är olösbar för ”%s”\n"
#: gcov.c:1694
#, c-format
msgid "Lines executed:%s of %d\n"
msgstr "Körda rader:%s av %d\n"
#: gcov.c:1697
#, c-format
msgid "No executable lines\n"
msgstr "Inga körbara rader\n"
#: gcov.c:1705
#, c-format
msgid "%s '%s'\n"
msgstr "%s: ”%s”\n"
#: gcov.c:1712
#, c-format
msgid "Branches executed:%s of %d\n"
msgstr "Utförda hopp:%s av %d\n"
#: gcov.c:1716
#, c-format
msgid "Taken at least once:%s of %d\n"
msgstr "Tagna minst en gång:%s av %d\n"
#: gcov.c:1722
#, c-format
msgid "No branches\n"
msgstr "Inga grenar\n"
#: gcov.c:1724
#, c-format
msgid "Calls executed:%s of %d\n"
msgstr "Gjorda anrop:%s av %d\n"
#: gcov.c:1728
#, c-format
msgid "No calls\n"
msgstr "Inga anrop\n"
#: gcov.c:1976
#, c-format
msgid "%s:no lines for '%s'\n"
msgstr "%s:inga rader för ”%s\n"
#: gcov.c:2170
#, c-format
msgid "call %2d returned %s\n"
msgstr "anrop %2d returnerade %s\n"
#: gcov.c:2175
#, c-format
msgid "call %2d never executed\n"
msgstr "anrop %2d aldrig utfört\n"
#: gcov.c:2180
#, c-format
msgid "branch %2d taken %s%s\n"
msgstr "hopp %2d gjort %s%s\n"
#: gcov.c:2185
#, c-format
msgid "branch %2d never executed\n"
msgstr "gren %2d aldrig utförd\n"
#: gcov.c:2190
#, c-format
msgid "unconditional %2d taken %s\n"
msgstr "ovillkorligt hopp %2d taget %s\n"
#: gcov.c:2193
#, c-format
msgid "unconditional %2d never executed\n"
msgstr "ovillkorligt hopp %2d aldrig utfört\n"
#: gcov.c:2258
#, c-format
msgid "Cannot open source file %s\n"
msgstr "Kan inte öppna källkodsfilen %s\n"
#: gcse.c:2647
msgid "PRE disabled"
msgstr "PRE avslagen"
#: gcse.c:3576
msgid "GCSE disabled"
msgstr "GCSE avslagen"
#: gengtype-state.c:156
#, c-format
msgid "%s:%d:%d: Invalid state file; %s"
msgstr "%s:%d:%d: Felaktig tillståndsfil; %s"
#: gengtype-state.c:160
#, c-format
msgid "%s:%d: Invalid state file; %s"
msgstr "%s:%d: Ogiltig statusfil; %s"
#. Fatal printf-like message while reading state. This can't be a
#. function, because there is no way to pass a va_arg to a variant of
#. fatal.
#: gengtype-state.c:171
#, c-format
msgid "%s:%d:%d: Invalid state file; "
msgstr "%s:%d:%d: Ogiltig statusfil: "
#: gengtype-state.c:176
#, c-format
msgid "%s:%d: Invalid state file; "
msgstr "%s:%d: Ogiltig statusfil; "
#: gengtype-state.c:701
#, c-format
msgid "Option tag unknown"
msgstr "Okänd alternativtagg"
#: gengtype-state.c:756
#, c-format
msgid "Unexpected type in write_state_scalar_type"
msgstr "Oväntad typ i write_state_scalar_type"
#: gengtype-state.c:771
#, c-format
msgid "Unexpected type in write_state_string_type"
msgstr "Oväntat typ i write_state_state_type"
#: gengtype-state.c:1193
#, c-format
msgid "failed to write state trailer [%s]"
msgstr "det gick inte att skriva avslutning [%s]"
#: gengtype-state.c:1219
#, c-format
msgid "Failed to open file %s for writing state: %s"
msgstr "Det gick inte att öppna filen %s för att skriva tillståndet: %s"
#: gengtype-state.c:1249
#, c-format
msgid "output error when writing state file %s [%s]"
msgstr "utmatningsfel när tillståndsfilen %s skrevs [%s]"
#: gengtype-state.c:1252
#, c-format
msgid "failed to close state file %s [%s]"
msgstr "misslyckades med att stänga tillståndsfilen %s [%s]"
#: gengtype-state.c:1255
#, c-format
msgid "failed to rename %s to state file %s [%s]"
msgstr "misslyckades att byta namn på %s till tillståndsfilen %s [%s]"
#: gengtype-state.c:2527
#, c-format
msgid "Failed to open state file %s for reading [%s]"
msgstr "Misslyckades att öppna tillståndsfilen %s för läsning [%s]"
#: gengtype-state.c:2565
#, c-format
msgid "failed to close read state file %s [%s]"
msgstr "misslyckades med att läst tillståndsfil %s [%s]"
#: incpath.c:74
#, c-format
msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
msgstr "ignorerar dubblerad katalog ”%s”\n"
#: incpath.c:77
#, c-format
msgid " as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
msgstr " eftersom den är en icke-systemkatalog som dubblerar en systemkatalog\n"
#: incpath.c:81
#, c-format
msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
msgstr "ignorerar ej existerande katalog ”%s”\n"
#: incpath.c:374
#, c-format
msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
msgstr "#include \"...\" sökning startar här:\n"
#: incpath.c:378
#, c-format
msgid "#include <...> search starts here:\n"
msgstr "#include <...> sökning startar här:\n"
#: incpath.c:383
#, c-format
msgid "End of search list.\n"
msgstr "Slut på söklistan.\n"
#: input.c:85 cp/error.c:1112
msgid "<built-in>"
msgstr "<inbyggd>"
#. Opening quotation mark.
#: intl.c:62
msgid "`"
msgstr "”"
#. Closing quotation mark.
#: intl.c:65
msgid "'"
msgstr "”"
#: ipa-pure-const.c:151
msgid "function might be candidate for attribute %<%s%>"
msgstr "funktionen kan vara en kandidat för attributet %<%s%>"
#: ipa-pure-const.c:152
msgid "function might be candidate for attribute %<%s%> if it is known to return normally"
msgstr "funktionen kan vara en kandidat för attributet %<%s%> om man vet att den returnerar normalt"
#: langhooks.c:380
msgid "At top level:"
msgstr "På toppnivå:"
#: langhooks.c:400 cp/error.c:3042
#, c-format
msgid "In member function %qs"
msgstr "I medlemsfunktion %qs"
#: langhooks.c:404 cp/error.c:3045
#, c-format
msgid "In function %qs"
msgstr "I funktion %qs"
#: langhooks.c:455 cp/error.c:2995
#, c-format
msgid " inlined from %qs at %s:%d:%d"
msgstr " inline:ad från %qs vid %s:%d:%d"
#: langhooks.c:460 cp/error.c:3000
#, c-format
msgid " inlined from %qs at %s:%d"
msgstr " inline:ad från %qs vid %s:%d"
#: langhooks.c:466 cp/error.c:3006
#, c-format
msgid " inlined from %qs"
msgstr " inline:ad från %qs"
#: loop-iv.c:3029 tree-ssa-loop-niter.c:1925
msgid "assuming that the loop is not infinite"
msgstr "antar att slingan inte är oändlig"
#: loop-iv.c:3030 tree-ssa-loop-niter.c:1926
msgid "cannot optimize possibly infinite loops"
msgstr "kan inte optimera potentiellt oändliga slingor"
#: loop-iv.c:3038 tree-ssa-loop-niter.c:1930
msgid "assuming that the loop counter does not overflow"
msgstr "antar att slingräknaren inte spiller över"
#: loop-iv.c:3039 tree-ssa-loop-niter.c:1931
msgid "cannot optimize loop, the loop counter may overflow"
msgstr "kan inte optimera slinga, slingräknaren kan spilla över"
#: lra-constraints.c:2824 reload.c:3879
msgid "unable to generate reloads for:"
msgstr "kan inte generera omläsningar för:"
#: lto-wrapper.c:183
#, c-format
msgid "pex_init failed"
msgstr "pex_init misslyckades"
#: lto-wrapper.c:214
#, c-format
msgid "can't get program status"
msgstr "kan inte ta programstatus"
#: lto-wrapper.c:223
#, c-format
msgid "%s terminated with signal %d [%s], core dumped"
msgstr "%s terminerade med signal %d [%s], minnesutskrift skapad"
#: lto-wrapper.c:226
#, c-format
msgid "%s terminated with signal %d [%s]"
msgstr "%s terminerade med signal %d [%s]"
#: lto-wrapper.c:231 collect2.c:1831
#, gcc-internal-format, gfc-internal-format
msgid "%s returned %d exit status"
msgstr "%s returnerade avslutningsstatus %d"
#: lto-wrapper.c:247
#, c-format
msgid "deleting LTRANS file %s"
msgstr "raderar LTRANS-fil %s"
#: lto-wrapper.c:269
#, c-format
msgid "failed to open %s"
msgstr "det gick inte att öppna %s"
#: lto-wrapper.c:274
#, c-format
msgid "could not write to temporary file %s"
msgstr "det gick inte att skriva till temporärfil %s"
#: lto-wrapper.c:321
#, c-format
msgid "malformed COLLECT_GCC_OPTIONS"
msgstr "felformaterad COLLECT_GCC_OPTIONS"
#: lto-wrapper.c:430
#, c-format
msgid "Option %s not used consistently in all LTO input files"
msgstr "Flaggan %s inte konsekvent använd i alla LTO-indatafiler"
#: lto-wrapper.c:461
#, c-format
msgid "environment variable COLLECT_GCC must be set"
msgstr "miljövariabeln COLLECT_GCC måste vara satt"
#: lto-wrapper.c:464
#, c-format
msgid "environment variable COLLECT_GCC_OPTIONS must be set"
msgstr "miljövariabeln COLLECT_GCC_OPTIONS måste vara satt"
#: lto-wrapper.c:758
#, c-format
msgid "fopen: %s"
msgstr "fopen: %s"
#. What to print when a switch has no documentation.
#: opts.c:187
msgid "This switch lacks documentation"
msgstr "Denna flagga saknar dokumentation"
#: opts.c:1018
msgid "[default]"
msgstr "[standard]"
#: opts.c:1029
msgid "[enabled]"
msgstr "[aktiverad]"
#: opts.c:1029
msgid "[disabled]"
msgstr "[avslagen]"
#: opts.c:1048
#, c-format
msgid " No options with the desired characteristics were found\n"
msgstr " Det finns inga flaggor med de eftersökta egenskaperna\n"
#: opts.c:1057
#, c-format
msgid " None found. Use --help=%s to show *all* the options supported by the %s front-end\n"
msgstr " Det fanns inga. Använd --help=%s för att visa *alla* flaggorna som stödjs av framänden %s\n"
#: opts.c:1063
#, c-format
msgid " All options with the desired characteristics have already been displayed\n"
msgstr " Alla flaggor med de eftersökta egenskaperna har redan visats\n"
#: opts.c:1158
msgid "The following options are target specific"
msgstr "Följande flaggor är målberoende"
#: opts.c:1161
msgid "The following options control compiler warning messages"
msgstr "Följande flaggor styr kompilatorns varningsmeddelanden"
#: opts.c:1164
msgid "The following options control optimizations"
msgstr "Följande flaggor styr optimeringar"
#: opts.c:1167 opts.c:1206
msgid "The following options are language-independent"
msgstr "Följande flaggor är språkoberoende"
#: opts.c:1170
msgid "The --param option recognizes the following as parameters"
msgstr "Flaggan --param accepterar följande som parametrar"
#: opts.c:1176
msgid "The following options are specific to just the language "
msgstr "Följande flaggor är specifika för just språket"
#: opts.c:1178
msgid "The following options are supported by the language "
msgstr "Följande flaggor stödjs av språket"
#: opts.c:1189
msgid "The following options are not documented"
msgstr "Följande flaggor är inte dokumenterade"
#: opts.c:1191
msgid "The following options take separate arguments"
msgstr "Följande flaggor tar separata argument"
#: opts.c:1193
msgid "The following options take joined arguments"
msgstr "Följande flaggor tar sammanslagna argument"
#: opts.c:1204
msgid "The following options are language-related"
msgstr "Följande flaggor är språkrelaterade"
#: opts.c:2081
msgid "enabled by default"
msgstr "aktiverat som standard"
#: plugin.c:781
msgid "Event"
msgstr "Händelse"
#: plugin.c:781
msgid "Plugins"
msgstr "Insticksmoduler"
#: plugin.c:813
#, c-format
msgid "*** WARNING *** there are active plugins, do not report this as a bug unless you can reproduce it without enabling any plugins.\n"
msgstr "*** VARNING *** det finns aktiva insticksmoduler, rapportera inte detta som ett fel med mindre än att du kan reproducera det utan att aktivera några insticksmoduler.\n"
#: reload1.c:2123
msgid "this is the insn:"
msgstr "detta är instruktionen:"
#. It's the compiler's fault.
#: reload1.c:6095
msgid "could not find a spill register"
msgstr "kunde inte hitta något spillregister"
#. It's the compiler's fault.
#: reload1.c:7942
msgid "VOIDmode on an output"
msgstr "VOIDmode vid utmatning"
#: reload1.c:8703
msgid "failure trying to reload:"
msgstr "misslyckande vid omläsningsförsök:"
#: rtl-error.c:117
msgid "unrecognizable insn:"
msgstr "okänd instruktion:"
#: rtl-error.c:119
msgid "insn does not satisfy its constraints:"
msgstr "instruktionen håller inte sina begränsningar:"
#: targhooks.c:1484
#, c-format
msgid "created and used with differing settings of '%s'"
msgstr "skapad och använd med olika inställningar av ”%s”"
#: targhooks.c:1486
msgid "out of memory"
msgstr "slut på minne"
#: targhooks.c:1501
msgid "created and used with different settings of -fpic"
msgstr "skapad och använd med olika inställningar av -fpic"
#: targhooks.c:1503
msgid "created and used with different settings of -fpie"
msgstr "skapad och använd med olika inställningar av -fpie"
#: tlink.c:389
#, c-format
msgid "collect: reading %s\n"
msgstr "collect: läser %s\n"
#: tlink.c:545
#, c-format
msgid "collect: recompiling %s\n"
msgstr "collect: kompilerar om %s\n"
#: tlink.c:629
#, c-format
msgid "collect: tweaking %s in %s\n"
msgstr "collect: justerar %s i %s\n"
#: tlink.c:845
#, c-format
msgid "collect: relinking\n"
msgstr "collect: länkar om\n"
#: toplev.c:328
#, c-format
msgid "unrecoverable error"
msgstr "fel som inte går att återhämta ifrån"
#: toplev.c:682
#, c-format
msgid ""
"%s%s%s %sversion %s (%s)\n"
"%s\tcompiled by GNU C version %s, "
msgstr ""
"%s%s%s %sversion %s (%s)\n"
"%s\tkompilerad med GNU C version %s, "
#: toplev.c:684
#, c-format
msgid "%s%s%s %sversion %s (%s) compiled by CC, "
msgstr "%s%s%s %sversion %s (%s) kompilerad med CC, "
#: toplev.c:688
#, c-format
msgid "GMP version %s, MPFR version %s, MPC version %s\n"
msgstr "GMP-version %s, MPFR-version %s, MPC-version %s\n"
# Tredje %s blir en förkortning typ GMP
#: toplev.c:690
#, c-format
msgid "%s%swarning: %s header version %s differs from library version %s.\n"
msgstr "%s%svarning: %s-huvud version %s skiljer från biblioteksversion %s.\n"
#: toplev.c:692
#, c-format
msgid "%s%sGGC heuristics: --param ggc-min-expand=%d --param ggc-min-heapsize=%d\n"
msgstr "%s%sGGC heuristik: --param ggc-min-expand=%d --param ggc-min-heapsize=%d\n"
#: toplev.c:852
msgid "options passed: "
msgstr "skickade flaggor: "
#: toplev.c:880
msgid "options enabled: "
msgstr "aktiverade flaggor: "
#: tree-diagnostic.c:295 c-family/c-pretty-print.c:423 c/c-decl.c:4730
#: c/c-typeck.c:5873 cp/error.c:654 cp/error.c:938
msgid "<anonymous>"
msgstr "<anonym>"
#. Function has not be considered for inlining. This is the code for
#. functions that have not been rejected for inlining yet.
#: cif-code.def:38
msgid "function not considered for inlining"
msgstr "funktionen inte beaktad för inline:ing"
#. Inlining failed owing to unavailable function body.
#: cif-code.def:41
msgid "function body not available"
msgstr "funktionskroppen inte tillgänglig"
#: cif-code.def:45
msgid "redefined extern inline functions are not considered for inlining"
msgstr "omdefinierade externa inline-funktioner beaktas inte för inline:ing"
#. Function is not inlinable.
#: cif-code.def:49
msgid "function not inlinable"
msgstr "funktionen kan inte inline:as"
#. Function is not overwritable.
#: cif-code.def:52
msgid "function body can be overwritten at link time"
msgstr "funktionskroppen kan inte skrivas över vid länkningstillfället"
#. Function is not an inlining candidate.
#: cif-code.def:55
msgid "function not inline candidate"
msgstr "funktionen är inte en inline-kandidat"
#: cif-code.def:59
msgid "--param large-function-growth limit reached"
msgstr "gränsen --param large-function-growth nådd"
#: cif-code.def:61
msgid "--param large-stack-frame-growth limit reached"
msgstr "gränsen --param large-stack-frame-growth nådd"
#: cif-code.def:63
msgid "--param max-inline-insns-single limit reached"
msgstr "gränsen --param max-inline-insns-single nådd"
#: cif-code.def:65
msgid "--param max-inline-insns-auto limit reached"
msgstr "gränsen --param max-inline-insns-auto nådd"
#: cif-code.def:67
msgid "--param inline-unit-growth limit reached"
msgstr "gränsen --param inline-unit-growth nådd"
#. Recursive inlining.
#: cif-code.def:70
msgid "recursive inlining"
msgstr "rekursiv inline:ing"
#. Call is unlikely.
#: cif-code.def:73
msgid "call is unlikely and code size would grow"
msgstr "anrop är osannolikt och kodstorleken skulle växa"
#: cif-code.def:77
msgid "function not declared inline and code size would grow"
msgstr "funktionen är inte deklarerad inline och kodstorleken skulle växa"
#: cif-code.def:81
msgid "optimizing for size and code size would grow"
msgstr "optimerar för storlek och kodstorleken skulle växa"
#. Caller and callee disagree on the arguments.
#: cif-code.def:84
msgid "mismatched arguments"
msgstr "argumenten stämmer inte överens"
#: cif-code.def:88
msgid "originally indirect function call not considered for inlining"
msgstr "ursprungligen indirekt funktionsanrop beaktas inte för inline:ing"
#: cif-code.def:92
msgid "indirect function call with a yet undetermined callee"
msgstr "indirekt funktionsanrop med ett ännu ej fastställt anropsmål"
#. We can't inline different EH personalities together.
#: cif-code.def:95
msgid "exception handling personality mismatch"
msgstr "personaliteten stämmer inte för undantagshanteringen"
#. We can't inline if the callee can throw non-call exceptions but the
#. caller cannot.
#: cif-code.def:99
msgid "non-call exception handling mismatch"
msgstr "undantagshantering vid annat än anrop stämmer inte överens"
#. We can't inline because of mismatched target specific options.
#: cif-code.def:102
msgid "target specific option mismatch"
msgstr "målspecifik flagga stämmer inte"
#. We can't inline because of mismatched optimization levels.
#: cif-code.def:105
msgid "optimization level attribute mismatch"
msgstr "attributen för optimeringsnivåer stämmer inte"
#. The remainder are real diagnostic types.
#: diagnostic.def:33
msgid "fatal error: "
msgstr "ödesdigert fel: "
#: diagnostic.def:34
msgid "internal compiler error: "
msgstr "internt kompilatorfel: "
#: diagnostic.def:35
msgid "error: "
msgstr "fel: "
#: diagnostic.def:36
msgid "sorry, unimplemented: "
msgstr "ledsen, inte implementerat: "
#: diagnostic.def:37
msgid "warning: "
msgstr "varning: "
#: diagnostic.def:38
msgid "anachronism: "
msgstr "anakronism: "
#: diagnostic.def:39
msgid "note: "
msgstr "anm: "
#: diagnostic.def:40
msgid "debug: "
msgstr "felsökning: "
#. These two would be re-classified as DK_WARNING or DK_ERROR, so the
#. prefix does not matter.
#: diagnostic.def:43
msgid "pedwarn: "
msgstr "pedvarning: "
#: diagnostic.def:44
msgid "permerror: "
msgstr "permfel: "
#: params.def:44
msgid "Maximal estimated outcome of branch considered predictable"
msgstr "Maximala uppskattade sannolikheten för en gren för att anses förutsägbar"
#: params.def:49
msgid "The minimal estimated speedup allowing inliner to ignore inline-insns-single and inline-isnsns-auto"
msgstr "Den minsta uppskattade hastighetsökningen som tillåter inline:aren att ignorera inline-insns-single och inline-insns-auto"
#: params.def:66
msgid "The maximum number of instructions in a single function eligible for inlining"
msgstr "Det maximala antalet instruktioner i en enskild funktion tänkbar för inline:ing"
#: params.def:78
msgid "The maximum number of instructions when automatically inlining"
msgstr "Det maximala antalet instruktioner vid automatisk inline:ing"
#: params.def:83
msgid "The maximum number of instructions inline function can grow to via recursive inlining"
msgstr "Det maximala antalet instruktioner inline-funktioner kan växa till via rekursiv inline:ing"
#: params.def:88
msgid "The maximum number of instructions non-inline function can grow to via recursive inlining"
msgstr "Det maximala antalet instruktioner icke-inline-funktioner kan växa till via rekursiv inline:ing"
#: params.def:93
msgid "The maximum depth of recursive inlining for inline functions"
msgstr "Det maximala djupet för rekursiv inline:ing för inline-funktioner"
#: params.def:98
msgid "The maximum depth of recursive inlining for non-inline functions"
msgstr "Det maximala djupet för rekursiv inline:ing för icke-inline-funktioner"
#: params.def:103
msgid "Inline recursively only when the probability of call being executed exceeds the parameter"
msgstr "Inline:a rekursivt endast när sannolikheten för att ett anrop skall göras överskrider parametern"
#: params.def:111
msgid "The maximum number of nested indirect inlining performed by early inliner"
msgstr "Det maximala antalet nästade indirekta inline:ingar som utförs av den tidiga inline:aren"
#: params.def:117
msgid "Probability that COMDAT function will be shared with different compilation unit"
msgstr "Sannolikheten att COMDAT-funktionen kommer att delas med en annan kompileringsenhet"
#: params.def:123
msgid "Maximum probability of the entry BB of split region (in percent relative to entry BB of the function) to make partial inlining happen"
msgstr "Maximala sannolikheten för för ingång i GB av delad region (i procent i förhållande till ingång i GB av funktionen) för att partiell inlining skall ske"
#: params.def:130
msgid "If -fvariable-expansion-in-unroller is used, the maximum number of times that an individual variable will be expanded during loop unrolling"
msgstr "Om -fvariable-expansion-in-unroller är på, det maximala antalet gånger som en enskild variabel kommer expanderas under slingutrullning"
#: params.def:136
msgid "If -ftree-vectorize is used, the minimal loop bound of a loop to be considered for vectorization"
msgstr "Om -ftree-vectorize används, den minimala slinggränsen på en slinga för att den skall övervägas för vektorisering"
#: params.def:147
msgid "The maximum number of instructions to consider to fill a delay slot"
msgstr "Det maximala antalet instruktioner att överväga för att fylla ett fördröjningsutrymme"
#: params.def:158
msgid "The maximum number of instructions to consider to find accurate live register information"
msgstr "Det maximala antalet instruktioner att överväga för att hitta korrekt information om aktiva register"
#: params.def:168
msgid "The maximum length of scheduling's pending operations list"
msgstr "Den maximala längden på schemaläggarens lista över väntande operationer"
#: params.def:175
msgid "The maximum number of backtrack attempts the scheduler should make when modulo scheduling a loop"
msgstr "Det maximala antalet försök att gå tillbaka schemaläggaren skall göra vid moduloschemaläggning av en slinga"
#: params.def:180
msgid "The size of function body to be considered large"
msgstr "Storleken på en funktionskropp för att betraktas som stor"
#: params.def:184
msgid "Maximal growth due to inlining of large function (in percent)"
msgstr "Maximal på grund av inline:ing av stora funktioner (i procent)"
#: params.def:188
msgid "The size of translation unit to be considered large"
msgstr "Storleken på en översättningsenhet för att betraktas som stor"
#: params.def:192
msgid "How much can given compilation unit grow because of the inlining (in percent)"
msgstr "Hur mycket kan en given kompileringsenhet växa på grund av inline:ingen (i procent)"
#: params.def:196
msgid "How much can given compilation unit grow because of the interprocedural constant propagation (in percent)"
msgstr "hur mycket kan en given kompileringsenhet växa på grund av interprocedurell konstantpropagering (i procent)"
#: params.def:200
msgid "Maximal estimated growth of function body caused by early inlining of single call"
msgstr "Maximal uppskattad ökning av funktionskropp orsakad av tidigare inline:ing av enkla anrop"
#: params.def:204
msgid "The size of stack frame to be considered large"
msgstr "Storleken på en stackram för att betraktas som stor"
#: params.def:208
msgid "Maximal stack frame growth due to inlining (in percent)"
msgstr "Maximal storleksökning på stackram på grund av inline:ing (i procent)"
#: params.def:215
msgid "The maximum amount of memory to be allocated by GCSE"
msgstr "Den maximala mängden minne som får allokeras av GCSE"
#: params.def:222
msgid "The maximum ratio of insertions to deletions of expressions in GCSE"
msgstr "Det maximala förhållandet mellan insättningar och raderingar av uttryck i GCSE"
#: params.def:233
msgid "The threshold ratio for performing partial redundancy elimination after reload"
msgstr "Tröskelförhållandet för att utföra partiell redundanselimination efter omläsning"
# Undrar om jag fattat syftningen i "critical edges execution count" rätt!
#: params.def:240
msgid "The threshold ratio of critical edges execution count that permit performing redundancy elimination after reload"
msgstr "Tröskelförhållandet av antal beräkningar av kritiska bågar som tillåter att göra redundanseliminering efter omläsning"
#: params.def:248
msgid "Scaling factor in calculation of maximum distance an expression can be moved by GCSE optimizations"
msgstr "Skalfaktor vid beräkning av maximala distansen ett uttryck kan flyttas genom GCSE-optimeringar"
#: params.def:254
msgid "Cost at which GCSE optimizations will not constraint the distance an expression can travel"
msgstr "Kostnaden vid vilken GCSE-optimeringar inte kommer begränsa avståndet ett uttryck kan flytta"
#: params.def:262
msgid "Maximum depth of search in the dominator tree for expressions to hoist"
msgstr "Maximalt djup på sökningen i dominansträd för uttryck att hissa upp"
#: params.def:274
msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop"
msgstr "Det maximala antalet instruktioner för att överväga att rulla ut i en slinga"
#: params.def:280
msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop on average"
msgstr "Det maximala antalet instruktioner för att överväga att rulle ut i en slinga i genomsnitt"
#: params.def:285
msgid "The maximum number of unrollings of a single loop"
msgstr "Det maximala antalet utrullningar av en enskild slinga"
#: params.def:290
msgid "The maximum number of insns of a peeled loop"
msgstr "Det maximala antalet instruktioner i en avskalad slinga"
#: params.def:295
msgid "The maximum number of peelings of a single loop"
msgstr "Det maximala antalet avskalningar av en enskild slinga"
#: params.def:300
msgid "The maximum number of branches on the path through the peeled sequence"
msgstr "Det maximala antalet grenar på vägen genom den skalade sekvensen"
#: params.def:305
msgid "The maximum number of insns of a completely peeled loop"
msgstr "Det maximala antalet instruktioner i en helt avskalad slinga"
#: params.def:310
msgid "The maximum number of peelings of a single loop that is peeled completely"
msgstr "Det maximala antalet avskalningar av en enskild slinga som är helt avskalad"
#: params.def:315
msgid "The maximum number of insns of a peeled loop that rolls only once"
msgstr "Det maximala antalet instruktioner i en avskalad slinga som bara snurrar en gång"
#: params.def:320
msgid "The maximum depth of a loop nest we completely peel"
msgstr "Det maximala djupet av nästade slingor som vi skalar helt"
#: params.def:326
msgid "The maximum number of insns of an unswitched loop"
msgstr "Det maximala antalet instruktioner i en oväxlad slinga"
#: params.def:331
msgid "The maximum number of unswitchings in a single loop"
msgstr "Det maximala antalet omväxlingar i en enskild slinga"
# Är syftningarna rätt här?
#: params.def:338
msgid "Bound on the number of iterations the brute force # of iterations analysis algorithm evaluates"
msgstr "Begränsning på antalet iterationer som utvärderas av råstyrkealgoritmen för att analysera antalet iterationer"
#: params.def:344
msgid "Bound on the cost of an expression to compute the number of iterations"
msgstr "Begränsningen av kostnaden för ett uttryck för att beräkna antalet iterationer"
#: params.def:350
msgid "A factor for tuning the upper bound that swing modulo scheduler uses for scheduling a loop"
msgstr "En faktor för att trimma den övre gränsen som pendlingsmolduloschemaläggaren använder för att schemalägga en slinga"
#: params.def:355
msgid "The minimum value of stage count that swing modulo scheduler will generate."
msgstr "Minimivärdet på steglängden som penlingsschemaläggaren kommer generera."
#: params.def:359
msgid "The number of cycles the swing modulo scheduler considers when checking conflicts using DFA"
msgstr "Antalet cykler som pendlingsschemaläggaren beaktar när den söker efter konflikter med DFA"
#: params.def:363
msgid "A threshold on the average loop count considered by the swing modulo scheduler"
msgstr "Ett tröskelvärde på det genomsnittliga antalet varv som beaktas av pendlingsmoduloschemaläggaren"
#: params.def:368
msgid "A basic block profile count is considered hot if it contributes to the given permillage of the entire profiled execution"
msgstr "Ett grundblocks profilräknare anses het om den bidrar till den givna promillesatsen för hela den profilerade körningen"
#: params.def:373
msgid "Select fraction of the maximal frequency of executions of basic block in function given basic block needs to have to be considered hot"
msgstr "Välj andel av den maximala exekveringsfrekvensen av grundblock i funktion givet grundblock måste ha för att anses hett"
#: params.def:378
msgid "Select fraction of the maximal frequency of executions of basic block in function given basic block get alignment"
msgstr "Välj andel av den maximala exekveringsfrekvensen av grundblock i funktion givet grundblock måste ha för att få justering"
#: params.def:383
msgid "Loops iterating at least selected number of iterations will get loop alignement."
msgstr "Slingor som itererar åtminstone det valda antalet gånger kommer att få slingjustering."
#: params.def:399
msgid "The maximum number of loop iterations we predict statically"
msgstr "Det maximala antalet slingiterationer vi förutsäger statiskt"
#: params.def:403
msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is available"
msgstr "Andelen av funktion i procent, viktad efter exekveringsfrekvens, som måste täckas av spårinformation. Används när profileringsdata är tillgängligt"
#: params.def:407
msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is not available"
msgstr "Andelen av funktion i procent, viktad efter exekveringsfrekvens, som måste täckas av spårinformation. Används när profileringsdata inte är tillgängligt"
#: params.def:411
msgid "Maximal code growth caused by tail duplication (in percent)"
msgstr "Maximal kodtillväxt orsakad av svansduplicering (i procent)"
#: params.def:415
msgid "Stop reverse growth if the reverse probability of best edge is less than this threshold (in percent)"
msgstr "Stoppa omvänd tillväxt om den omvända sannolikheten av bästa båge är mindre än detta tröskelvärde (i procent)"
#: params.def:419
msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is available"
msgstr "Stoppa framåttillväxt om sannolikheten av bästa båge är mindre än detta tröskelvärde (i procent). Används när profileringsdata är tillgänglig"
#: params.def:423
msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is not available"
msgstr "Stoppa framåttillväxt om sannolikheten av bästa båge är mindre än detta tröskelvärde (i procent). Används när profileringsdata inte är tillgänglig"
#: params.def:429
msgid "The maximum number of incoming edges to consider for crossjumping"
msgstr "Det maximala antalet ingående bågar att överväga för korshopp"
#: params.def:435
msgid "The minimum number of matching instructions to consider for crossjumping"
msgstr "Det minsta antal av matchande instruktioner att överväga för korshopp"
#: params.def:441
msgid "The maximum expansion factor when copying basic blocks"
msgstr "Den maximala expansionsfaktorn vid kopiering av grundblock"
#: params.def:447
msgid "The maximum number of insns to duplicate when unfactoring computed gotos"
msgstr "Det maximala antalet instruktioner att duplicera vid avfaktorering av beräknade goto"
#: params.def:453
msgid "The maximum length of path considered in cse"
msgstr "Den maximala längden på sökvägar som övervägs i cse"
#: params.def:457
msgid "The maximum instructions CSE process before flushing"
msgstr "Det maximala antalet instruktioner CSE bearbetar före tömning"
#: params.def:464
msgid "The minimum cost of an expensive expression in the loop invariant motion"
msgstr "Den minsta kostnaden av ett dyrt uttryck vid flyttning av slinginvariant"
#: params.def:473
msgid "Bound on number of candidates below that all candidates are considered in iv optimizations"
msgstr "Gräns för antalet kandidater under vilken alla kandidater övervägs i iv-optimeringar"
#: params.def:481
msgid "Bound on number of iv uses in loop optimized in iv optimizations"
msgstr "Gräns för antal iv-användningar i en slinga optimerad i iv-optimeringar"
#: params.def:489
msgid "If number of candidates in the set is smaller, we always try to remove unused ivs during its optimization"
msgstr "Om antalet kandidater i mängden är mindre, försöker vi alltid ta bort oanvända iv under deras optimering"
#: params.def:494
msgid "Bound on size of expressions used in the scalar evolutions analyzer"
msgstr "Gräns för storleken av uttryck som används i analyseraren av skalära uttryck"
#: params.def:499
msgid "Bound on the complexity of the expressions in the scalar evolutions analyzer"
msgstr "Gräns på komplexiteten av uttryck som används i analyseraren av skalära uttryck"
#: params.def:504
msgid "Bound on the number of variables in Omega constraint systems"
msgstr "Gräns för antalet variabler i Omegasystem av bivillkor"
#: params.def:509
msgid "Bound on the number of inequalities in Omega constraint systems"
msgstr "Gräns för antalet olikheter i Omegasystem av bivillkor"
#: params.def:514
msgid "Bound on the number of equalities in Omega constraint systems"
msgstr "Gräns för antalet likheter i Omegasystem av bivillkor"
#: params.def:519
msgid "Bound on the number of wild cards in Omega constraint systems"
msgstr "Gräns för antalet jokrar i Omegasystem av bivillkor"
#: params.def:524
msgid "Bound on the size of the hash table in Omega constraint systems"
msgstr "Gräns för storleken på hash-tabellen i Omegasystem av bivillkor"
#: params.def:529
msgid "Bound on the number of keys in Omega constraint systems"
msgstr "Gräns för antalet nycklar i Omegasystem av bivillkor"
#: params.def:534
msgid "When set to 1, use expensive methods to eliminate all redundant constraints"
msgstr "När satt till 1, använd dyra metoder för att eliminera alla överflödiga bivillkor"
#: params.def:539
msgid "Bound on number of runtime checks inserted by the vectorizer's loop versioning for alignment check"
msgstr "Gräns för antalet körtidskontroller som läggs in av vektoriserarens slingversionering för justeringskontroller"
#: params.def:544
msgid "Bound on number of runtime checks inserted by the vectorizer's loop versioning for alias check"
msgstr "Gräns för antalet körtidskontroller som läggs in av vektoriserarens slingversionering för aliaskontroller"
#: params.def:549
msgid "The maximum memory locations recorded by cselib"
msgstr "Det maximala antalet minnesplatser noterade av cselib"
#: params.def:562
msgid "Minimum heap expansion to trigger garbage collection, as a percentage of the total size of the heap"
msgstr "Minsta heap-expansion för att utlösa skräpsamling, som en procent av den totala storleken på heap:en"
#: params.def:567
msgid "Minimum heap size before we start collecting garbage, in kilobytes"
msgstr "Minsta heap-storlek före vi börjar samla skräp, i kilobyte"
#: params.def:575
msgid "The maximum number of instructions to search backward when looking for equivalent reload"
msgstr "Det största antalet instruktioner att söka bakåt för att leta efter ekvivalent omläsning"
#: params.def:580
msgid "Target block's relative execution frequency (as a percentage) required to sink a statement"
msgstr "Målet för blocks reletiva exekveringsfrekvens (som en procentsats) som behövs för att sänka en sats"
#: params.def:585 params.def:595
msgid "The maximum number of blocks in a region to be considered for interblock scheduling"
msgstr "Det maximala antalet block i en region som övervägs för interblockschemaläggning"
#: params.def:590 params.def:600
msgid "The maximum number of insns in a region to be considered for interblock scheduling"
msgstr "Det maximala antalet instruktioner i en region för att övervägas för interblockschemaläggning"
#: params.def:605
msgid "The minimum probability of reaching a source block for interblock speculative scheduling"
msgstr "Den minsta sannolikheten för att nå ett källkodsblock för spekulativ schemaläggning mellan block"
#: params.def:610
msgid "The maximum number of iterations through CFG to extend regions"
msgstr "Det maximala antal iterationer genom CFG för utökade regioner"
#: params.def:615
msgid "The maximum conflict delay for an insn to be considered for speculative motion"
msgstr "Den maximala konfliktfördröjningen för att en instruktion skall övervägas för spekulativ förflyttning"
#: params.def:620
msgid "The minimal probability of speculation success (in percents), so that speculative insn will be scheduled."
msgstr "Den minsta sannolikheten för spekulativ framgång (i procent) för att spekulativ instruktion skall schemaläggas."
#: params.def:625
msgid "The minimum probability an edge must have for the scheduler to save its state across it."
msgstr "Den minsta sannolikhet en båge måste ha för att schemaläggaren skall spara sitt tillstånd över den."
#: params.def:630
msgid "The maximum size of the lookahead window of selective scheduling"
msgstr "Den maximala storleken på fönstret för framåtblickar vid selektiv schemaläggning"
#: params.def:635
msgid "Maximum number of times that an insn could be scheduled"
msgstr "Maximalt antal gånger som en instruktion kan schemaläggas"
#: params.def:640
msgid "Maximum number of instructions in the ready list that are considered eligible for renaming"
msgstr "Det maximala antalet instruktioner i redolistan som betraktas som valbara för namnändring"
#: params.def:645
msgid "Minimal distance between possibly conflicting store and load"
msgstr "Minimala avståndet mellan lagring och läsning som kan vara i konflikt"
#: params.def:650
msgid "The maximum number of RTL nodes that can be recorded as combiner's last value"
msgstr "Det maximala antalet RTL-noder som kan noteras som kombinerarens sista värde"
#: params.def:659
msgid "The upper bound for sharing integer constants"
msgstr "Övre gränsen för att dela heltalskonstanter"
#: params.def:664
msgid "The lower bound for a buffer to be considered for stack smashing protection"
msgstr "Den undre gränsen för att en buffer skall övervägas för skydd mot stacksprängning"
#: params.def:682
msgid "Maximum number of statements allowed in a block that needs to be duplicated when threading jumps"
msgstr "Maximalt antal satser som tillåts i ett block som behöver dubbleras när hopp trådas"
#: params.def:691
msgid "Maximum number of fields in a structure before pointer analysis treats the structure as a single variable"
msgstr "Maximalt antal fält i en post före pekaranalys behandlar posten som en enda variabel"
#: params.def:696
msgid "The maximum number of instructions ready to be issued to be considered by the scheduler during the first scheduling pass"
msgstr "Det maximala antalet instruktioner redo att matas ut för att övervägas under det första schemaläggningspasset"
#: params.def:702
msgid "Maximum number of active local stores in RTL dead store elimination"
msgstr "Maximalt antal aktiva lokala lagringar i RTL vid eliminering av döda lagringar"
#: params.def:712
msgid "The number of insns executed before prefetch is completed"
msgstr "Antalet instruktioner som körs före förhandshämtning (prefetch) är klar"
#: params.def:719
msgid "The number of prefetches that can run at the same time"
msgstr "Antalet förhandshämtningar (prefetch) som kan vara igång samtidigt"
#: params.def:726
msgid "The size of L1 cache"
msgstr "Storleken på L1-cachen"
#: params.def:733
msgid "The size of L1 cache line"
msgstr "Storleken på cache-raderna i L1"
#: params.def:740
msgid "The size of L2 cache"
msgstr "Storleken på L2-cachen"
#: params.def:751
msgid "Whether to use canonical types"
msgstr "Om kanoniska typer skall användas"
#: params.def:756
msgid "Maximum length of partial antic set when performing tree pre optimization"
msgstr "Maximal längd på partial förväntansmängd när föroptimeringar på träd görs"
#: params.def:766
msgid "Maximum size of a SCC before SCCVN stops processing a function"
msgstr "Maximal storlek på en SCC före SCCVN slutar bearbeta en funktion"
#: params.def:777
msgid "Maximum number of disambiguations to perform per memory access"
msgstr "Maximalt antal disamgigueringar att utföra per minnesåtkomst"
#: params.def:782
msgid "Max loops number for regional RA"
msgstr "Maximalt slingantal för regional RA"
#: params.def:787
msgid "Max size of conflict table in MB"
msgstr "Maximal storlek på konflikttabell i MB"
#: params.def:792
msgid "The number of registers in each class kept unused by loop invariant motion"
msgstr "Antalet register i varje klass som behålls oanvänt vid flyttning av slinginvariant"
#: params.def:800
msgid "The maximum ratio between array size and switch branches for a switch conversion to take place"
msgstr "Det maximala förhållandet mellan vektorstorlek och switch-grenar för att en switch-konvertering skall ske"
#: params.def:808
msgid "size of tiles for loop blocking"
msgstr "storlek på bitar för slingblockning"
#: params.def:815
msgid "maximum number of parameters in a SCoP"
msgstr "maximalt antal parameter i en SCoP"
#: params.def:822
msgid "maximum number of basic blocks per function to be analyzed by Graphite"
msgstr "maximalt antal grundblock per funktion att analyseras av Graphite"
#: params.def:828
msgid "Maximum number of datarefs in loop for building loop data dependencies"
msgstr "Maximalt antal datareferenser i en slinga för att bygga slingdataberoenden"
#: params.def:835
msgid "Max basic blocks number in loop for loop invariant motion"
msgstr "Maximalt antal grundblock i slinga-för-slinga-invarianta förflyttningar"
#: params.def:841
msgid "Maximum number of instructions in basic block to be considered for SLP vectorization"
msgstr "Det maximala antalet instruktioner i grundblock för beaktas för SLP-vektorisering"
#: params.def:846
msgid "Min. ratio of insns to prefetches to enable prefetching for a loop with an unknown trip count"
msgstr "Minsta förhållande av instruktioner till minnesoperationer för att aktivera förhandshämtning (prefetching) för en slinga med okänt antal turer"
#: params.def:852
msgid "Min. ratio of insns to mem ops to enable prefetching in a loop"
msgstr "Minsta förhållande av instruktioner till minnesoperationer för att aktivera förhandshämtning (prefetching) i en slinga"
#: params.def:859
msgid "Max. size of var tracking hash tables"
msgstr "Max storlek på hashtabell för variabelspårning"
#: params.def:867
msgid "Max. recursion depth for expanding var tracking expressions"
msgstr "Maximalt rekursionsdjup för att expandera variiabelspårningsuttryck"
#: params.def:875
msgid "Max. size of loc list for which reverse ops should be added"
msgstr "Maximal storlek på loc-listan för vilken omvända operationer skall läggas till"
#: params.def:882
msgid "The minimum UID to be used for a nondebug insn"
msgstr "Minsta UID som får användas för en icke-felsökningsinstruktion"
#: params.def:887
msgid "Maximum allowed growth of size of new parameters ipa-sra replaces a pointer to an aggregate with"
msgstr "Största tillåtna storleksökning för nya parametrar som ipa-sra ersätter en pekare till ett aggregat med"
#: params.def:893
msgid "Size in bytes after which thread-local aggregates should be instrumented with the logging functions instead of save/restore pairs"
msgstr "Storlek i byte efter vilken trådlokala aggregat skall instrumenteras med loggningsfunktioner istället för spara/återställ-par"
#: params.def:900
msgid "Maximum size of a list of values associated with each parameter for interprocedural constant propagation"
msgstr "Maximal storlek för en lista på värden associerad med varje parameter för konstantpropagering mellan procedurer"
#: params.def:906
msgid "Threshold ipa-cp opportunity evaluation that is still considered beneficial to clone."
msgstr "Tröskelvärde för ipa-cp-tillfällesberäkning som fortfarande betraktas som fördelaktig att klona."
#: params.def:912
msgid "Maximum number of aggregate content items for a parameter in jump functions and lattices"
msgstr "Mximalt antal av sammansatta innehållsposter för en parameter i hoppfunktioner och gitter"
#: params.def:918
msgid "Compile-time bonus IPA-CP assigns to candidates which make loop bounds or strides known."
msgstr "Bonus IPA-CP tilldelar vid kompileringstillfället till kandidater vilka gör slingbegränsningar eller -steg kända."
#: params.def:926
msgid "Number of partitions the program should be split to"
msgstr "Antal paritioner programmet skall delas upp i"
#: params.def:931
msgid "Minimal size of a partition for LTO (in estimated instructions)"
msgstr "Minimal storlek på en paritition för LTO (i uppskattade instruktioner)"
#: params.def:938
msgid "Maximum number of namespaces to search for alternatives when name lookup fails"
msgstr "Det maximala antalet namnrymder att söka i för alternativ när namnuppslagning misslyckas"
#: params.def:945
msgid "Maximum number of conditional store pairs that can be sunk"
msgstr "Maximalt antal villkorliga lagringspar som kan sänkas"
#: params.def:953
msgid "The smallest number of different values for which it is best to use a jump-table instead of a tree of conditional branches, if 0, use the default for the machine"
msgstr "Det minsta antalet olika värden för vilka det är bäst att använda hopptabeller istället för ett träd med villkorliga grenar, om 0, använd standardvärdet för maskinen"
#: params.def:961
msgid "Allow new data races on loads to be introduced"
msgstr "Tillåt att nya datakapplöpningar vid laddningar introduceras"
#: params.def:966
msgid "Allow new data races on stores to be introduced"
msgstr "Tillåt att nya datakapplöpningar vid lagringar introduceras"
#: params.def:971
msgid "Allow new data races on packed data loads to be introduced"
msgstr "Tillåt att nya datakapplöpningar vid laddning av packade data introduceras"
#: params.def:976
msgid "Allow new data races on packed data stores to be introduced"
msgstr "Tillåt att nya datakapplöpningar vid lagring av packade data introduceras"
#: params.def:982
msgid "Set the maximum number of instructions executed in parallel in reassociated tree. If 0, use the target dependent heuristic."
msgstr "Sätt maximala antalet instruktioner som exekveras parallellt i ett reassociativt träd. Om 0, använd den målberoende heuristiken."
#: params.def:988
msgid "Maximum amount of similar bbs to compare a bb with"
msgstr "Maximalt antal liknande gb att jämföra ett gb med"
#: params.def:993
msgid "Maximum amount of iterations of the pass over a function"
msgstr "Maximalt antal iterationer för passet över en funktion"
#: params.def:1000
msgid "Maximum number of strings for which strlen optimization pass will track string lengths"
msgstr "Maximalt antal strängar för vilket strlen-optimeringspasset kommer följa stränglängder"
#: params.def:1007
msgid "Which -fsched-pressure algorithm to apply"
msgstr "Vilken -fsched-pressure-algoritm som skall användas"
#: params.def:1013
msgid "Maximum length of candidate scans for straight-line strength reduction"
msgstr "Maximal längd på kandidatskanningar efter rätlinjiga styrkereduktioner"
#: c-family/c-format.c:345
msgid "format"
msgstr "format"
#: c-family/c-format.c:346
msgid "field width specifier"
msgstr "fältbreddsspecificerare"
#: c-family/c-format.c:347
msgid "field precision specifier"
msgstr "fältprecisionsspecificerare"
#: c-family/c-format.c:461 c-family/c-format.c:485 config/i386/msformat-c.c:47
msgid "' ' flag"
msgstr "” ”-flagga"
#: c-family/c-format.c:461 c-family/c-format.c:485 config/i386/msformat-c.c:47
msgid "the ' ' printf flag"
msgstr "printf-flaggan ” ”"
#: c-family/c-format.c:462 c-family/c-format.c:486 c-family/c-format.c:520
#: c-family/c-format.c:583 config/i386/msformat-c.c:48
msgid "'+' flag"
msgstr "”+”-flagga"
#: c-family/c-format.c:462 c-family/c-format.c:486 c-family/c-format.c:520
#: config/i386/msformat-c.c:48
msgid "the '+' printf flag"
msgstr "printf-flaggan ”+”"
#: c-family/c-format.c:463 c-family/c-format.c:487 c-family/c-format.c:521
#: c-family/c-format.c:559 config/i386/msformat-c.c:49
#: config/i386/msformat-c.c:84
msgid "'#' flag"
msgstr "”#”-flagga"
#: c-family/c-format.c:463 c-family/c-format.c:487 c-family/c-format.c:521
#: config/i386/msformat-c.c:49
msgid "the '#' printf flag"
msgstr "printf-flaggan ”#”"
#: c-family/c-format.c:464 c-family/c-format.c:488 c-family/c-format.c:557
#: config/i386/msformat-c.c:50
msgid "'0' flag"
msgstr "”0”-flagga"
#: c-family/c-format.c:464 c-family/c-format.c:488 config/i386/msformat-c.c:50
msgid "the '0' printf flag"
msgstr "printf-flaggan ”0”"
#: c-family/c-format.c:465 c-family/c-format.c:489 c-family/c-format.c:556
#: c-family/c-format.c:586 config/i386/msformat-c.c:51
msgid "'-' flag"
msgstr "”-”-flagga"
#: c-family/c-format.c:465 c-family/c-format.c:489 config/i386/msformat-c.c:51
msgid "the '-' printf flag"
msgstr "printf-flaggan ”-”"
#: c-family/c-format.c:466 c-family/c-format.c:539 config/i386/msformat-c.c:52
#: config/i386/msformat-c.c:72
msgid "''' flag"
msgstr "”'”-flagga"
#: c-family/c-format.c:466 config/i386/msformat-c.c:52
msgid "the ''' printf flag"
msgstr "printf-flaggan ”'”"
#: c-family/c-format.c:467 c-family/c-format.c:540
msgid "'I' flag"
msgstr "”I”-flagga"
#: c-family/c-format.c:467
msgid "the 'I' printf flag"
msgstr "printf-flaggan ”I”"
#: c-family/c-format.c:468 c-family/c-format.c:490 c-family/c-format.c:537
#: c-family/c-format.c:560 c-family/c-format.c:587 config/sol2-c.c:44
#: config/i386/msformat-c.c:53 config/i386/msformat-c.c:70
msgid "field width"
msgstr "fältbredd"
#: c-family/c-format.c:468 c-family/c-format.c:490 config/sol2-c.c:44
#: config/i386/msformat-c.c:53
msgid "field width in printf format"
msgstr "fältbredd i printf-format"
#: c-family/c-format.c:469 c-family/c-format.c:491 c-family/c-format.c:523
#: config/i386/msformat-c.c:54
msgid "precision"
msgstr "precision"
#: c-family/c-format.c:469 c-family/c-format.c:491 c-family/c-format.c:523
#: config/i386/msformat-c.c:54
msgid "precision in printf format"
msgstr "precision i printf-format"
#: c-family/c-format.c:470 c-family/c-format.c:492 c-family/c-format.c:524
#: c-family/c-format.c:538 c-family/c-format.c:590 config/sol2-c.c:45
#: config/i386/msformat-c.c:55 config/i386/msformat-c.c:71
msgid "length modifier"
msgstr "längdmodifierare"
#: c-family/c-format.c:470 c-family/c-format.c:492 c-family/c-format.c:524
#: config/sol2-c.c:45 config/i386/msformat-c.c:55
msgid "length modifier in printf format"
msgstr "längdmodifierare i printf-format"
#: c-family/c-format.c:522
msgid "'q' flag"
msgstr "”q”-flagga"
#: c-family/c-format.c:522
msgid "the 'q' diagnostic flag"
msgstr "diagnostikflaggan ”q”"
#: c-family/c-format.c:534 config/i386/msformat-c.c:68
msgid "assignment suppression"
msgstr "utelämnad tilldelning"
#: c-family/c-format.c:534 config/i386/msformat-c.c:68
msgid "the assignment suppression scanf feature"
msgstr "scanf-funktionen för utelämnande av tilldelning"
#: c-family/c-format.c:535 config/i386/msformat-c.c:69
msgid "'a' flag"
msgstr "”a”-flagga"
#: c-family/c-format.c:535 config/i386/msformat-c.c:69
msgid "the 'a' scanf flag"
msgstr "scanf-flaggan ”a”"
#: c-family/c-format.c:536
msgid "'m' flag"
msgstr "”m”-flagga"
#: c-family/c-format.c:536
msgid "the 'm' scanf flag"
msgstr "scanf-flaggan ”m”"
#: c-family/c-format.c:537 config/i386/msformat-c.c:70
msgid "field width in scanf format"
msgstr "fältbredd i scanf-format"
#: c-family/c-format.c:538 config/i386/msformat-c.c:71
msgid "length modifier in scanf format"
msgstr "längdmodifierare i scanf-format"
#: c-family/c-format.c:539 config/i386/msformat-c.c:72
msgid "the ''' scanf flag"
msgstr "scanf-flaggan ”'”"
#: c-family/c-format.c:540
msgid "the 'I' scanf flag"
msgstr "scanf-flaggan ”I”"
#: c-family/c-format.c:555
msgid "'_' flag"
msgstr "”_”-flagga"
#: c-family/c-format.c:555
msgid "the '_' strftime flag"
msgstr "strftime-flaggan ”_”"
#: c-family/c-format.c:556
msgid "the '-' strftime flag"
msgstr "strftime-flaggan ”-”"
#: c-family/c-format.c:557
msgid "the '0' strftime flag"
msgstr "strftime-flaggan ”0”"
#: c-family/c-format.c:558 c-family/c-format.c:582
msgid "'^' flag"
msgstr "”^”-flagga"
#: c-family/c-format.c:558
msgid "the '^' strftime flag"
msgstr "strftime-flaggan ”^”"
#: c-family/c-format.c:559 config/i386/msformat-c.c:84
msgid "the '#' strftime flag"
msgstr "strftime-flaggan ”#”"
#: c-family/c-format.c:560
msgid "field width in strftime format"
msgstr "fältbredd i strftime-format"
#: c-family/c-format.c:561
msgid "'E' modifier"
msgstr "”E”-modifierare"
#: c-family/c-format.c:561
msgid "the 'E' strftime modifier"
msgstr "strftime-modifieraren ”E”"
#: c-family/c-format.c:562
msgid "'O' modifier"
msgstr "”O”-modifierare"
#: c-family/c-format.c:562
msgid "the 'O' strftime modifier"
msgstr "strftime-modifieraren ”O”"
#: c-family/c-format.c:563
msgid "the 'O' modifier"
msgstr "modifieraren ”O”"
#: c-family/c-format.c:581
msgid "fill character"
msgstr "utfyllnadstecken"
#: c-family/c-format.c:581
msgid "fill character in strfmon format"
msgstr "utfyllnadstecken i strfmon-format"
#: c-family/c-format.c:582
msgid "the '^' strfmon flag"
msgstr "strfmon-flaggan ”^”"
#: c-family/c-format.c:583
msgid "the '+' strfmon flag"
msgstr "strfmon-flaggan ”+”"
#: c-family/c-format.c:584
msgid "'(' flag"
msgstr "”(”-flagga"
#: c-family/c-format.c:584
msgid "the '(' strfmon flag"
msgstr "strfmon-flaggan ”(”"
#: c-family/c-format.c:585
msgid "'!' flag"
msgstr "”!”-flagga"
#: c-family/c-format.c:585
msgid "the '!' strfmon flag"
msgstr "strfmon-flaggan ”!”"
#: c-family/c-format.c:586
msgid "the '-' strfmon flag"
msgstr "strfmon-flaggan ”-”"
#: c-family/c-format.c:587
msgid "field width in strfmon format"
msgstr "fältbredd i strfmon-format"
#: c-family/c-format.c:588
msgid "left precision"
msgstr "vänsterprecision"
#: c-family/c-format.c:588
msgid "left precision in strfmon format"
msgstr "vänsterprecision i strfmon-format"
#: c-family/c-format.c:589
msgid "right precision"
msgstr "högerprecision"
#: c-family/c-format.c:589
msgid "right precision in strfmon format"
msgstr "högerprecision i strfmon-format"
#: c-family/c-format.c:590
msgid "length modifier in strfmon format"
msgstr "längdmodifierare i strfmon-format"
#. Handle deferred options from command-line.
#: c-family/c-opts.c:1286 fortran/cpp.c:585
msgid "<command-line>"
msgstr "<kommandorad>"
#: c-family/c-pretty-print.c:344
msgid "<type-error>"
msgstr "<typfel>"
#: c-family/c-pretty-print.c:383
msgid "<unnamed-unsigned:"
msgstr "<namnlös-teckenlös:"
#: c-family/c-pretty-print.c:384
msgid "<unnamed-signed:"
msgstr "<namnlös-med-tecken:"
#: c-family/c-pretty-print.c:387
msgid "<unnamed-float:"
msgstr "<namnlöst-flyttal:"
#: c-family/c-pretty-print.c:390
msgid "<unnamed-fixed:"
msgstr "<namnlös-fixdecimal:"
#: c-family/c-pretty-print.c:405
msgid "<typedef-error>"
msgstr "<typedef-fel>"
#: c-family/c-pretty-print.c:418
msgid "<tag-error>"
msgstr "<tagg-fel>"
#: c-family/c-pretty-print.c:1228
msgid "<erroneous-expression>"
msgstr "<felaktigt-uttryck>"
#: c-family/c-pretty-print.c:1232 cp/cxx-pretty-print.c:152
msgid "<return-value>"
msgstr "<returvärde>"
#: c-family/c-pretty-print.c:2147 cp/error.c:1818 cp/error.c:2768
msgid "<unknown>"
msgstr "<okänd>"
#: config/aarch64/aarch64.c:3225 config/aarch64/aarch64.c:3241
#: config/aarch64/aarch64.c:3254 config/aarch64/aarch64.c:3266
#: config/aarch64/aarch64.c:3277 config/aarch64/aarch64.c:3288
#: config/aarch64/aarch64.c:3298 config/aarch64/aarch64.c:3313
#: config/aarch64/aarch64.c:3332
#, c-format
msgid "invalid operand for '%%%c'"
msgstr "ogiltig operand för ”%%%c”"
#: config/aarch64/aarch64.c:3348 config/aarch64/aarch64.c:3361
#, c-format
msgid "incompatible floating point / vector register operand for '%%%c'"
msgstr "inkompatibla flyttals-/vektorregisteroperander för ”%%%c”"
#: config/aarch64/aarch64.c:3399 config/arm/arm.c:18233
#, c-format
msgid "missing operand"
msgstr "operand saknas"
#: config/aarch64/aarch64.c:3462
#, c-format
msgid "invalid constant"
msgstr "ogiltig konstant"
#: config/aarch64/aarch64.c:3465
#, c-format
msgid "invalid operand"
msgstr "ogiltig operand"
#: config/aarch64/aarch64.c:3545
#, c-format
msgid "invalid operand prefix '%%%c'"
msgstr "ogiltig operandprefix ”%%%c”"
#: config/alpha/alpha.c:5065
#, c-format
msgid "invalid %%H value"
msgstr "ogiltigt %%H-värde"
#: config/alpha/alpha.c:5086 config/bfin/bfin.c:1426
#, c-format
msgid "invalid %%J value"
msgstr "ogiltigt %%J-värde"
#: config/alpha/alpha.c:5116 config/ia64/ia64.c:5442
#, c-format
msgid "invalid %%r value"
msgstr "ogiltigt %%r-värde"
#: config/alpha/alpha.c:5126 config/ia64/ia64.c:5396
#: config/rs6000/rs6000.c:15113 config/xtensa/xtensa.c:2356
#, c-format
msgid "invalid %%R value"
msgstr "ogiltigt %%R-värde"
#: config/alpha/alpha.c:5132 config/rs6000/rs6000.c:15033
#: config/xtensa/xtensa.c:2323
#, c-format
msgid "invalid %%N value"
msgstr "ogiltigt %%N-värde"
#: config/alpha/alpha.c:5140 config/rs6000/rs6000.c:15061
#, c-format
msgid "invalid %%P value"
msgstr "ogiltigt %%P-värde"
#: config/alpha/alpha.c:5148
#, c-format
msgid "invalid %%h value"
msgstr "ogiltigt %%h-värde"
#: config/alpha/alpha.c:5156 config/xtensa/xtensa.c:2349
#, c-format
msgid "invalid %%L value"
msgstr "ogiltigt %%L-värde"
#: config/alpha/alpha.c:5195 config/rs6000/rs6000.c:15015
#, c-format
msgid "invalid %%m value"
msgstr "ogiltigt %%m-värde"
#: config/alpha/alpha.c:5203 config/rs6000/rs6000.c:15023
#, c-format
msgid "invalid %%M value"
msgstr "ogiltigt %%M-värde"
#: config/alpha/alpha.c:5247
#, c-format
msgid "invalid %%U value"
msgstr "ogiltigt %%U-värde"
#: config/alpha/alpha.c:5255 config/alpha/alpha.c:5266
#: config/rs6000/rs6000.c:15121
#, c-format
msgid "invalid %%s value"
msgstr "ogiltigt %%s-värde"
#: config/alpha/alpha.c:5277
#, c-format
msgid "invalid %%C value"
msgstr "ogiltigt %%C-värde"
#: config/alpha/alpha.c:5314 config/rs6000/rs6000.c:14880
#, c-format
msgid "invalid %%E value"
msgstr "ogiltigt %%E-värde"
#: config/alpha/alpha.c:5339 config/alpha/alpha.c:5387
#, c-format
msgid "unknown relocation unspec"
msgstr "okänd avspecifikation av omlokalisering"
#: config/alpha/alpha.c:5348 config/cr16/cr16.c:1539
#: config/rs6000/rs6000.c:15470 config/spu/spu.c:1447
#, c-format
msgid "invalid %%xn code"
msgstr "ogiltig %%xn-kod"
#: config/arm/arm.c:15438 config/arm/arm.c:15463 config/arm/arm.c:15473
#: config/arm/arm.c:15482 config/arm/arm.c:15490
#, c-format
msgid "invalid shift operand"
msgstr "ogiltig skiftoperand"
#: config/arm/arm.c:17576 config/arm/arm.c:17594
#, c-format
msgid "predicated Thumb instruction"
msgstr "förutsade Thumb-instruktion"
#: config/arm/arm.c:17582
#, c-format
msgid "predicated instruction in conditional sequence"
msgstr "förutsade instruktion i villkorlig sekvens"
#: config/arm/arm.c:17713 config/arm/arm.c:17726
#, c-format
msgid "Unsupported operand for code '%c'"
msgstr "Ej stödd operand för kod ”%c”"
#: config/arm/arm.c:17815 config/arm/arm.c:17837 config/arm/arm.c:17847
#: config/arm/arm.c:17857 config/arm/arm.c:17867 config/arm/arm.c:17906
#: config/arm/arm.c:17924 config/arm/arm.c:17949 config/arm/arm.c:17964
#: config/arm/arm.c:17991 config/arm/arm.c:17998 config/arm/arm.c:18016
#: config/arm/arm.c:18023 config/arm/arm.c:18031 config/arm/arm.c:18052
#: config/arm/arm.c:18059 config/arm/arm.c:18184 config/arm/arm.c:18191
#: config/arm/arm.c:18214 config/arm/arm.c:18221 config/bfin/bfin.c:1439
#: config/bfin/bfin.c:1446 config/bfin/bfin.c:1453 config/bfin/bfin.c:1460
#: config/bfin/bfin.c:1469 config/bfin/bfin.c:1476 config/bfin/bfin.c:1483
#: config/bfin/bfin.c:1490
#, c-format
msgid "invalid operand for code '%c'"
msgstr "ogiltig operand för kod ”%c”"
#: config/arm/arm.c:17919
#, c-format
msgid "instruction never executed"
msgstr "instruktionen aldrig utförd"
#. Former Maverick support, removed after GCC-4.7.
#: config/arm/arm.c:17940
#, c-format
msgid "obsolete Maverick format code '%c'"
msgstr "föråldrad Maverick-formatkod ”%c”"
#: config/arm/arm.c:20998
msgid "function parameters cannot have __fp16 type"
msgstr "funktionsparaketrar kan inte ha typen __fp16"
#: config/arm/arm.c:21008
msgid "functions cannot return __fp16 type"
msgstr "funktioner kan inte reutnrera typen __fp16"
#: config/avr/avr.c:1966
#, c-format
msgid "address operand requires constraint for X, Y, or Z register"
msgstr "adressoperander kräver begränsning för X-, Y- eller Z-register"
#: config/avr/avr.c:2120
msgid "operands to %T/%t must be reg + const_int:"
msgstr "operander till %T/%t måste vara reg + const_int:"
#: config/avr/avr.c:2160 config/avr/avr.c:2215
msgid "bad address, not an I/O address:"
msgstr "felaktig adress, inte en I/O-adress:"
#: config/avr/avr.c:2169
msgid "bad address, not a constant:"
msgstr "felaktig adress, inte en konstant:"
#: config/avr/avr.c:2187
msgid "bad address, not (reg+disp):"
msgstr "felaktig adress, inte (reg+avst):"
#: config/avr/avr.c:2194
msgid "bad address, not post_inc or pre_dec:"
msgstr "felaktig adress, inte post_inc eller pre_dec:"
#: config/avr/avr.c:2205
msgid "internal compiler error. Bad address:"
msgstr "internt kompilatorfel. Felaktig adress:"
#: config/avr/avr.c:2234
#, c-format
msgid "Unsupported code '%c' for fixed-point:"
msgstr "Ej stödd kod ”%c” för fixdecimal:"
#: config/avr/avr.c:2243
msgid "internal compiler error. Unknown mode:"
msgstr "internt kompilatorfel. Okänt läge:"
#: config/avr/avr.c:3213 config/avr/avr.c:3787 config/avr/avr.c:4073
msgid "invalid insn:"
msgstr "ogiltig instruktion:"
#: config/avr/avr.c:3242 config/avr/avr.c:3317 config/avr/avr.c:3360
#: config/avr/avr.c:3379 config/avr/avr.c:3470 config/avr/avr.c:3639
#: config/avr/avr.c:3850 config/avr/avr.c:3966 config/avr/avr.c:4102
#: config/avr/avr.c:4193 config/avr/avr.c:4315
msgid "incorrect insn:"
msgstr "felaktig instruktion:"
#: config/avr/avr.c:3394 config/avr/avr.c:3555 config/avr/avr.c:3710
#: config/avr/avr.c:3919 config/avr/avr.c:4012 config/avr/avr.c:4249
#: config/avr/avr.c:4370
msgid "unknown move insn:"
msgstr "okänd move-instruktion:"
#: config/avr/avr.c:4795
msgid "bad shift insn:"
msgstr "felaktig skiftinstruktion:"
#: config/avr/avr.c:4903 config/avr/avr.c:5384 config/avr/avr.c:5799
msgid "internal compiler error. Incorrect shift:"
msgstr "internt kompilatorfel. Felaktig skift:"
#: config/avr/avr.c:7071
msgid "unsupported fixed-point conversion"
msgstr "ej stödd fixdecimalskonvertering"
#: config/bfin/bfin.c:1388
#, c-format
msgid "invalid %%j value"
msgstr "ogiltigt %%j-värde"
#: config/bfin/bfin.c:1581 config/c6x/c6x.c:2290
#, c-format
msgid "invalid const_double operand"
msgstr "ogiltig const_double-operand"
#: config/cris/cris.c:580 config/moxie/moxie.c:111 final.c:3311 final.c:3313
#: fold-const.c:270 gcc.c:4713 gcc.c:4727 loop-iv.c:3031 loop-iv.c:3040
#: rtl-error.c:102 toplev.c:332 tree-ssa-loop-niter.c:1934 tree-vrp.c:6783
#: cp/typeck.c:5618 java/expr.c:389 lto/lto-object.c:189 lto/lto-object.c:287
#: lto/lto-object.c:344 lto/lto-object.c:368
#, gcc-internal-format, gfc-internal-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#: config/cris/cris.c:631
msgid "unexpected index-type in cris_print_index"
msgstr "oväntad indextyp i cris_print_index"
#: config/cris/cris.c:648
msgid "unexpected base-type in cris_print_base"
msgstr "oväntat bastyp i cris_print_base"
#: config/cris/cris.c:712
msgid "invalid operand for 'b' modifier"
msgstr "ogiltig operand för ”b”-modifierare"
#: config/cris/cris.c:729
msgid "invalid operand for 'o' modifier"
msgstr "ogiltig operand för ”o”-modifierare"
#: config/cris/cris.c:748
msgid "invalid operand for 'O' modifier"
msgstr "ogiltig operand för ”O”-modifierare"
#: config/cris/cris.c:781
msgid "invalid operand for 'p' modifier"
msgstr "ogiltig operand för ”p”-modifierare"
#: config/cris/cris.c:820
msgid "invalid operand for 'z' modifier"
msgstr "ogiltig operand för ”z”-modifierare"
#: config/cris/cris.c:884 config/cris/cris.c:918
msgid "invalid operand for 'H' modifier"
msgstr "ogiltig operand för ”H”-modifierare"
#: config/cris/cris.c:894
msgid "bad register"
msgstr "felaktigt register"
#: config/cris/cris.c:938
msgid "invalid operand for 'e' modifier"
msgstr "ogiltig operand för ”e”-modifierare"
#: config/cris/cris.c:955
msgid "invalid operand for 'm' modifier"
msgstr "ogiltig operand för ”m”-modifierare"
#: config/cris/cris.c:980
msgid "invalid operand for 'A' modifier"
msgstr "ogiltig operand för ”A”-modifierare"
#: config/cris/cris.c:1050
msgid "invalid operand for 'D' modifier"
msgstr "ogiltig operand för ”D”-modifierare"
#: config/cris/cris.c:1064
msgid "invalid operand for 'T' modifier"
msgstr "ogiltig operand för ”T”-modifierare"
#: config/cris/cris.c:1084 config/moxie/moxie.c:181
msgid "invalid operand modifier letter"
msgstr "ogiltig operand för modifierarebokstav"
#: config/cris/cris.c:1141
msgid "unexpected multiplicative operand"
msgstr "oväntad multiplikativ operand"
#: config/cris/cris.c:1161 config/moxie/moxie.c:206
msgid "unexpected operand"
msgstr "oväntad operand"
#: config/cris/cris.c:1200 config/cris/cris.c:1210
msgid "unrecognized address"
msgstr "okänd adress"
#: config/cris/cris.c:2506
msgid "unrecognized supposed constant"
msgstr "okänd förmodad konstant"
#: config/cris/cris.c:2912 config/cris/cris.c:2976
msgid "unexpected side-effects in address"
msgstr "oväntad sidoeffekt i adress"
#. Can't possibly get a GOT-needing-fixup for a function-call,
#. right?
#: config/cris/cris.c:3818
msgid "unidentifiable call op"
msgstr "oidentifierbar call-operation"
#: config/cris/cris.c:3870
#, c-format
msgid "PIC register isn't set up"
msgstr "PIC-register är inte uppsatt"
#. Unknown flag.
#. Undocumented flag.
#: config/epiphany/epiphany.c:1204 config/m32r/m32r.c:2216
#: config/sparc/sparc.c:8569
#, c-format
msgid "invalid operand output code"
msgstr "ogiltig operand i utmatningskod"
#: config/fr30/fr30.c:502
#, c-format
msgid "fr30_print_operand_address: unhandled address"
msgstr "fr30_print_operand_address: ohanterad adress"
#: config/fr30/fr30.c:526
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%p code"
msgstr "fr30_print_operand: okänd %%p-kod"
#: config/fr30/fr30.c:546
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%b code"
msgstr "fr30_print_operand: okänd %%b-kod"
#: config/fr30/fr30.c:567
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%B code"
msgstr "fr30_print_operand: okänd %%B-kod"
#: config/fr30/fr30.c:575
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid operand to %%A code"
msgstr "fr30_print_operand: ogiltig operand för %%A-kod"
#: config/fr30/fr30.c:592
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid %%x code"
msgstr "fr30_print_operand: ogiltig %%x-kod"
#: config/fr30/fr30.c:599
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid %%F code"
msgstr "fr30_print_operand: ogiltig %%F-kod"
#: config/fr30/fr30.c:616
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unknown code"
msgstr "fr30_print_operand: okänd kod"
#: config/fr30/fr30.c:644 config/fr30/fr30.c:653 config/fr30/fr30.c:664
#: config/fr30/fr30.c:677
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unhandled MEM"
msgstr "fr30_print_operand: ohanterad MEM"
#: config/frv/frv.c:2535
msgid "bad insn to frv_print_operand_address:"
msgstr "felaktig instruktion till frv_print_operand_address:"
#: config/frv/frv.c:2546
msgid "bad register to frv_print_operand_memory_reference_reg:"
msgstr "felaktigt register till frv_print_operand_memory_reference_reg:"
#: config/frv/frv.c:2585 config/frv/frv.c:2595 config/frv/frv.c:2604
#: config/frv/frv.c:2625 config/frv/frv.c:2630
msgid "bad insn to frv_print_operand_memory_reference:"
msgstr "felaktig instruktion till frv_print_operand_memory_reference:"
#: config/frv/frv.c:2716
#, c-format
msgid "bad condition code"
msgstr "felaktig villkorskod"
#: config/frv/frv.c:2792
msgid "bad insn in frv_print_operand, bad const_double"
msgstr "felaktig instruktion i frv_print_operand, felaktig const_double"
#: config/frv/frv.c:2853
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'e' modifier:"
msgstr "felaktig instruktion till frv_print_operand, ”e”-modifierare:"
#: config/frv/frv.c:2861
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'F' modifier:"
msgstr "felaktig instruktion till frv_print_operand, ”F”-modifierare:"
#: config/frv/frv.c:2877
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'f' modifier:"
msgstr "felaktig instruktion till frv_print_operand, ”f”-modifierare:"
#: config/frv/frv.c:2891
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'g' modifier:"
msgstr "felaktig instruktion till frv_print_operand, ”g”-modifierare:"
#: config/frv/frv.c:2939
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'L' modifier:"
msgstr "felaktig instruktion till frv_print_operand, ”L”-modifierare:"
#: config/frv/frv.c:2952
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'M/N' modifier:"
msgstr "felaktig instruktion till frv_print_operand, ”M/N”-modifierare:"
#: config/frv/frv.c:2973
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'O' modifier:"
msgstr "felaktig instruktion till frv_print_operand, ”O”-modifierare:"
#: config/frv/frv.c:2991
msgid "bad insn to frv_print_operand, P modifier:"
msgstr "felaktig instruktion till frv_print_operand, P-modifierare:"
#: config/frv/frv.c:3011
msgid "bad insn in frv_print_operand, z case"
msgstr "felaktig instruktion i frv_print_operand, z-fall"
#: config/frv/frv.c:3042
msgid "bad insn in frv_print_operand, 0 case"
msgstr "felaktig instruktion i frv_print_operand, 0-fall"
#: config/frv/frv.c:3047
msgid "frv_print_operand: unknown code"
msgstr "frv_print_operand: okänd kod"
#: config/frv/frv.c:4454
msgid "bad output_move_single operand"
msgstr "felaktig operand till output_move_single"
#: config/frv/frv.c:4581
msgid "bad output_move_double operand"
msgstr "felaktig operand till output_move_double"
#: config/frv/frv.c:4723
msgid "bad output_condmove_single operand"
msgstr "felaktig operand till output_condmove_single"
#: config/i386/i386.c:13462
#, c-format
msgid "invalid UNSPEC as operand"
msgstr "ogiltig UNSPEC som operand"
#: config/i386/i386.c:14164
#, c-format
msgid "invalid operand size for operand code 'O'"
msgstr "ogiltig operandstorlek för operandkod ”O”"
#: config/i386/i386.c:14199
#, c-format
msgid "invalid operand size for operand code 'z'"
msgstr "ogiltig operandstorlek för operandkod ”z”"
#: config/i386/i386.c:14269
#, c-format
msgid "invalid operand type used with operand code 'Z'"
msgstr "ogiltig operandtyp vid operandkod ”Z”"
#: config/i386/i386.c:14274
#, c-format
msgid "invalid operand size for operand code 'Z'"
msgstr "ogiltig operandstorlek för operandkod ”Z”"
#: config/i386/i386.c:14349
#, c-format
msgid "operand is not a condition code, invalid operand code 'Y'"
msgstr "operanden är inte en villkorskod, ogiltig operandkod ”Y”"
#: config/i386/i386.c:14422
#, c-format
msgid "operand is not a condition code, invalid operand code 'D'"
msgstr "operand är inte en villkorskod, ogiltig operandkod ”D”"
#: config/i386/i386.c:14439
#, c-format
msgid "operand is not a condition code, invalid operand code '%c'"
msgstr "operand är inte en villkorskod, ogiltig operandkod ”%c”"
#: config/i386/i386.c:14452
#, c-format
msgid "operand is not an offsettable memory reference, invalid operand code 'H'"
msgstr "operand är inte en justerbar minnesreferens, ogiltig operandkod ”H”"
#: config/i386/i386.c:14488
#, c-format
msgid "'%%&' used without any local dynamic TLS references"
msgstr "”%%&” använt utan någon lokal dynamisk TLS-referens"
#: config/i386/i386.c:14561
#, c-format
msgid "invalid operand code '%c'"
msgstr "ogiltig operandkod ”%c”"
#: config/i386/i386.c:14616
#, c-format
msgid "invalid constraints for operand"
msgstr "ogiltig begränsning för operand"
#: config/i386/i386.c:23976
msgid "unknown insn mode"
msgstr "okänt instruktionsläge"
#: config/i386/i386-interix.h:77 config/i386/i386.opt:249
msgid "Use native (MS) bitfield layout"
msgstr "Använd inbyggd (MS) bitfältslayout"
#: config/i386/i386-interix.h:78
msgid "Use gcc default bitfield layout"
msgstr "Använd gcc:s standardbitfältslayout"
#. If the environment variable DJDIR is not defined, then DJGPP is not installed correctly and GCC will quickly become confused with the default prefix settings. Report the problem now so the user doesn't receive deceptive "file not found" error messages later.
#. DJDIR is automatically defined by the DJGPP environment config file pointed to by the environment variable DJGPP. Examine DJGPP to try and figure out what's wrong.
#: config/i386/xm-djgpp.h:60
#, c-format
msgid "environment variable DJGPP not defined"
msgstr "omgivningsvariabeln DJGPP är inte definierad"
#: config/i386/xm-djgpp.h:62
#, c-format
msgid "environment variable DJGPP points to missing file '%s'"
msgstr "omgivningsvariabeln DJGPP pekar på fil ”%s” som saknas"
#: config/i386/xm-djgpp.h:65
#, c-format
msgid "environment variable DJGPP points to corrupt file '%s'"
msgstr "omgivningsvariabeln DJGPP pekar på fil ”%s” som är trasig"
#: config/ia64/ia64.c:5324
#, c-format
msgid "invalid %%G mode"
msgstr "ogiltigt %%G-läge"
#: config/ia64/ia64.c:5494
#, c-format
msgid "ia64_print_operand: unknown code"
msgstr "ia64_print_operand: okänd kod"
#: config/ia64/ia64.c:11051
msgid "invalid conversion from %<__fpreg%>"
msgstr "ogiltig konvertering från %<__fpreg%>"
#: config/ia64/ia64.c:11054
msgid "invalid conversion to %<__fpreg%>"
msgstr "ogiltig konvertering till %<__fpreg%>"
#: config/ia64/ia64.c:11067 config/ia64/ia64.c:11078
msgid "invalid operation on %<__fpreg%>"
msgstr "ogiltig operation på %<__fpreg%>"
#: config/iq2000/iq2000.c:3132 config/tilegx/tilegx.c:5203
#: config/tilepro/tilepro.c:4693
#, c-format
msgid "invalid %%P operand"
msgstr "ogiltig %%P-operand"
#: config/iq2000/iq2000.c:3140 config/rs6000/rs6000.c:15051
#, c-format
msgid "invalid %%p value"
msgstr "ogiltigt %%p-värde"
#: config/iq2000/iq2000.c:3197
#, c-format
msgid "invalid use of %%d, %%x, or %%X"
msgstr "ogiltig användning av %%d, %%x eller %%x"
#: config/lm32/lm32.c:518
#, c-format
msgid "only 0.0 can be loaded as an immediate"
msgstr "endast 0.0 kan läsas in som en omedelbar"
#: config/lm32/lm32.c:588
msgid "bad operand"
msgstr "felaktig operand"
#: config/lm32/lm32.c:600
msgid "can't use non gp relative absolute address"
msgstr "kan inte använda icke-gp-relativa absoluta adresser"
#: config/lm32/lm32.c:604
msgid "invalid addressing mode"
msgstr "ogiltigt adresseringsläge"
#: config/m32r/m32r.c:2065
#, c-format
msgid "invalid operand to %%s code"
msgstr "ogiltig operand till %%s-kod"
#: config/m32r/m32r.c:2072
#, c-format
msgid "invalid operand to %%p code"
msgstr "ogiltig operand till %%p-kod"
#: config/m32r/m32r.c:2095
#, c-format
msgid "invalid operand to %%R code"
msgstr "ogiltig operand för %%R-kod"
#: config/m32r/m32r.c:2118
#, c-format
msgid "invalid operand to %%H/%%L code"
msgstr "ogiltig operand för %%H/%%L-kod"
#: config/m32r/m32r.c:2127
msgid "bad insn for 'A'"
msgstr "felaktig instruktion för ”A”"
#: config/m32r/m32r.c:2174
#, c-format
msgid "invalid operand to %%T/%%B code"
msgstr "ogiltig operand till %%T/%%B-kod"
#: config/m32r/m32r.c:2189
#, c-format
msgid "invalid operand to %%U code"
msgstr "ogiltig operand för %%U-kod"
#: config/m32r/m32r.c:2197
#, c-format
msgid "invalid operand to %%N code"
msgstr "ogiltig operand till %%N-kod"
#: config/m32r/m32r.c:2230
msgid "pre-increment address is not a register"
msgstr "förinkrementeringsadress är inte ett register"
#: config/m32r/m32r.c:2237
msgid "pre-decrement address is not a register"
msgstr "fördekrementeringsadress är inte ett register"
#: config/m32r/m32r.c:2244
msgid "post-increment address is not a register"
msgstr "efterinkrementeringsadress är inte ett register"
#: config/m32r/m32r.c:2320 config/m32r/m32r.c:2335
#: config/rs6000/rs6000.c:25129
msgid "bad address"
msgstr "felaktig adress"
#: config/m32r/m32r.c:2340
msgid "lo_sum not of register"
msgstr "lo_sum inte från register"
#: config/mep/mep.c:3234
#, c-format
msgid "invalid %%L code"
msgstr "ogiltig %%L-kod"
#: config/microblaze/microblaze.c:2156
#, c-format
msgid "unknown punctuation '%c'"
msgstr "okänd interpunktion ”%c”"
#: config/microblaze/microblaze.c:2165
#, c-format
msgid "null pointer"
msgstr "nollpekare"
#: config/microblaze/microblaze.c:2200
#, c-format
msgid "PRINT_OPERAND, invalid insn for %%C"
msgstr "PRINT_OPERAND, ogiltig instruktion för %%C"
#: config/microblaze/microblaze.c:2229
#, c-format
msgid "PRINT_OPERAND, invalid insn for %%N"
msgstr "PRINT_OPERAND, ogiltig instruktion för %%N"
#: config/microblaze/microblaze.c:2249 config/microblaze/microblaze.c:2420
msgid "insn contains an invalid address !"
msgstr "instruktionen innehåller en ogiltig adress!"
#: config/microblaze/microblaze.c:2264 config/microblaze/microblaze.c:2479
#: config/xtensa/xtensa.c:2443
msgid "invalid address"
msgstr "ogiltig adress"
#: config/microblaze/microblaze.c:2363
#, c-format
msgid "letter %c was found & insn was not CONST_INT"
msgstr "tecknet %c upptäcktes och instruktionen var inte CONST_INT"
#: config/mips/mips.c:7926 config/mips/mips.c:7947 config/mips/mips.c:8068
#, c-format
msgid "'%%%c' is not a valid operand prefix"
msgstr "%%%c är inte ett giltigt operandprefix"
#: config/mips/mips.c:8005 config/mips/mips.c:8012 config/mips/mips.c:8019
#: config/mips/mips.c:8026 config/mips/mips.c:8086 config/mips/mips.c:8100
#: config/mips/mips.c:8118 config/mips/mips.c:8127
#, c-format
msgid "invalid use of '%%%c'"
msgstr "felaktig användning av ”%%%c”"
#: config/mmix/mmix.c:1546 config/mmix/mmix.c:1676
msgid "MMIX Internal: Expected a CONST_INT, not this"
msgstr "MMIX-internt: Förväntade en CONST_INT, inte detta"
#: config/mmix/mmix.c:1625
msgid "MMIX Internal: Bad value for 'm', not a CONST_INT"
msgstr "MMIX-internt: Felaktigt värde för ”m”, inte en CONST_INT"
#: config/mmix/mmix.c:1644
msgid "MMIX Internal: Expected a register, not this"
msgstr "MMIX-internt: Förväntade ett register, inte detta"
#: config/mmix/mmix.c:1654
msgid "MMIX Internal: Expected a constant, not this"
msgstr "MMIX-internt: Förväntade en konstant, inte detta"
#. We need the original here.
#: config/mmix/mmix.c:1738
msgid "MMIX Internal: Cannot decode this operand"
msgstr "MMIX-internt: Kan inte avkoda denna operand"
#: config/mmix/mmix.c:1794
msgid "MMIX Internal: This is not a recognized address"
msgstr "MMIX-internt: Detta är inte en känd adress"
#: config/mmix/mmix.c:2671
msgid "MMIX Internal: Trying to output invalidly reversed condition:"
msgstr "MMIX-internt: Försöker mata ut felaktigt omvänt villkor:"
#: config/mmix/mmix.c:2678
msgid "MMIX Internal: What's the CC of this?"
msgstr "MMIX-internt: Vad är CC:t för detta?"
#: config/mmix/mmix.c:2682
msgid "MMIX Internal: What is the CC of this?"
msgstr "MMIX-internt: Vad är CC:t för detta?"
#: config/mmix/mmix.c:2746
msgid "MMIX Internal: This is not a constant:"
msgstr "MMIX-internt: Detta är inte en konstant:"
#: config/picochip/picochip.c:2662
msgid "picochip_print_memory_address - Operand isn't memory based"
msgstr "picochip_print_memory_address - Operand är inte minnesbaserad"
#: config/picochip/picochip.c:2921
msgid "Unknown mode in print_operand (CONST_DOUBLE) :"
msgstr "Okänt läge i print_operand (COUNST_DOUBLE) :"
#: config/picochip/picochip.c:2967 config/picochip/picochip.c:2999
msgid "Bad address, not (reg+disp):"
msgstr "Felaktig adress, inte (reg+avst):"
#: config/picochip/picochip.c:3013
msgid "Bad address, not register:"
msgstr "Felaktig adress, inte register:"
#: config/rl78/rl78.c:1219 config/rl78/rl78.c:1258
#, c-format
msgid "q/Q modifiers invalid for symbol references"
msgstr "q/Q-modifierare är ogiltiga för symbolreferenser"
#: config/rs6000/host-darwin.c:94
#, c-format
msgid "Out of stack space.\n"
msgstr "Slut på stackutrymme.\n"
#: config/rs6000/host-darwin.c:115
#, c-format
msgid "Try running '%s' in the shell to raise its limit.\n"
msgstr "Försök köra ”%s” i skalet för att öka dess gräns.\n"
#: config/rs6000/rs6000.c:2614
msgid "-mvsx requires hardware floating point"
msgstr "-mvsx kräver hårdvaruflyttal"
#: config/rs6000/rs6000.c:2619
msgid "-mvsx and -mpaired are incompatible"
msgstr "-mvsx och -mpaired är inkompatibla"
#: config/rs6000/rs6000.c:2624
msgid "-mvsx used with little endian code"
msgstr "-mvsx använd med kod för omvänd byteordning"
#: config/rs6000/rs6000.c:2626
msgid "-mvsx needs indexed addressing"
msgstr "-mvsx behöver indexerad adressering"
#: config/rs6000/rs6000.c:2631
msgid "-mvsx and -mno-altivec are incompatible"
msgstr "-mvsx och -mno-altivec är inkompatibla"
#: config/rs6000/rs6000.c:2633
msgid "-mno-altivec disables vsx"
msgstr "-mno-altivec avaktiverar vsx"
#: config/rs6000/rs6000.c:7389
msgid "bad move"
msgstr "felaktig förflyttning"
#: config/rs6000/rs6000.c:14889
#, c-format
msgid "invalid %%f value"
msgstr "ogiltigt %%f-värde"
#: config/rs6000/rs6000.c:14898
#, c-format
msgid "invalid %%F value"
msgstr "ogiltigt %%F-värde"
#: config/rs6000/rs6000.c:14907
#, c-format
msgid "invalid %%G value"
msgstr "ogiltigt %%G-värde"
#: config/rs6000/rs6000.c:14942
#, c-format
msgid "invalid %%j code"
msgstr "ogiltig %%j-kod"
#: config/rs6000/rs6000.c:14952
#, c-format
msgid "invalid %%J code"
msgstr "ogiltig %%J-kod"
#: config/rs6000/rs6000.c:14962
#, c-format
msgid "invalid %%k value"
msgstr "ogiltigt %%k-värde"
#: config/rs6000/rs6000.c:14977 config/xtensa/xtensa.c:2342
#, c-format
msgid "invalid %%K value"
msgstr "ogiltigt %%K-värde"
#: config/rs6000/rs6000.c:15041
#, c-format
msgid "invalid %%O value"
msgstr "ogiltigt %%O-värde"
#: config/rs6000/rs6000.c:15088
#, c-format
msgid "invalid %%q value"
msgstr "ogiltigt %%q-värde"
#: config/rs6000/rs6000.c:15131
#, c-format
msgid "invalid %%S value"
msgstr "ogiltigt %%S-värde"
#: config/rs6000/rs6000.c:15171
#, c-format
msgid "invalid %%T value"
msgstr "ogiltigt %%T-värde"
#: config/rs6000/rs6000.c:15181
#, c-format
msgid "invalid %%u value"
msgstr "ogiltigt %%u-värde"
#: config/rs6000/rs6000.c:15190 config/xtensa/xtensa.c:2312
#, c-format
msgid "invalid %%v value"
msgstr "ogiltig %%v-kod"
#: config/rs6000/rs6000.c:15272 config/xtensa/xtensa.c:2363
#, c-format
msgid "invalid %%x value"
msgstr "ogiltigt %%x-värde"
#: config/rs6000/rs6000.c:15418
#, c-format
msgid "invalid %%y value, try using the 'Z' constraint"
msgstr "ogiltigt %%y-värde, försök använda ”Z”-begränsningen"
#: config/rs6000/rs6000.c:27601
msgid "AltiVec argument passed to unprototyped function"
msgstr "AltiVec-argument skickat till funktion utan prototyp"
#: config/s390/s390.c:5354
#, c-format
msgid "symbolic memory references are only supported on z10 or later"
msgstr "symboliska minnesreferenser stödjs endast på z10 eller senare"
#: config/s390/s390.c:5365
#, c-format
msgid "cannot decompose address"
msgstr "kan inte dekomponera adress."
#: config/s390/s390.c:5431
#, c-format
msgid "invalid comparison operator for 'E' output modifier"
msgstr "ogiltig jämförelseoperator för utmatningsmodifieraren ”E”"
#: config/s390/s390.c:5452
#, c-format
msgid "invalid reference for 'J' output modifier"
msgstr "ogiltig referens för utmatningsmodifieraren ”J”"
#: config/s390/s390.c:5466
#, c-format
msgid "memory reference expected for 'O' output modifier"
msgstr "minnesreferens förväntas för utmatningsmodifieraren ”O”"
#: config/s390/s390.c:5477
#, c-format
msgid "invalid address for 'O' output modifier"
msgstr "ogiltig adress för utmatningsmodifieraren ”O”"
#: config/s390/s390.c:5495
#, c-format
msgid "memory reference expected for 'R' output modifier"
msgstr "minnesreferens förväntas för utmatningsmodifieraren ”R”"
#: config/s390/s390.c:5506
#, c-format
msgid "invalid address for 'R' output modifier"
msgstr "ogiltig adress för utmatningsmodifieraren ”R”"
#: config/s390/s390.c:5524
#, c-format
msgid "memory reference expected for 'S' output modifier"
msgstr "minnesreferens förväntas för utmatningsmodifieraren ”S”"
#: config/s390/s390.c:5534
#, c-format
msgid "invalid address for 'S' output modifier"
msgstr "ogiltig adress för ”S”-utmatningsmodifierare"
#: config/s390/s390.c:5555
#, c-format
msgid "register or memory expression expected for 'N' output modifier"
msgstr "register- eller minnesuttryck förväntas för utmatningsmodifieraren ”N”"
#: config/s390/s390.c:5566
#, c-format
msgid "register or memory expression expected for 'M' output modifier"
msgstr "register- eller minnesuttryck förväntas för utmatningsmodifieraren ”M”"
#: config/s390/s390.c:5641 config/s390/s390.c:5661
#, c-format
msgid "invalid constant for output modifier '%c'"
msgstr "ogiltig konstant för utmatningsmodifieraren ”%c”"
#: config/s390/s390.c:5658
#, c-format
msgid "invalid constant - try using an output modifier"
msgstr "ogiltig konstant - försök med att använda en utmatningsmodifierare"
#: config/s390/s390.c:5668
#, c-format
msgid "invalid expression - try using an output modifier"
msgstr "ogiltigt uttryck - försök med att använda en utmatningsmodifierare"
#: config/s390/s390.c:5671
#, c-format
msgid "invalid expression for output modifier '%c'"
msgstr "ogiltigt uttryck för utmatningsmodifieraren ”%c”"
#: config/score/score.c:1314
#, c-format
msgid "invalid operand for code: '%c'"
msgstr "ogiltig operand för kod: ”%c”"
#: config/sh/sh.c:1201
#, c-format
msgid "invalid operand to %%R"
msgstr "ogiltig operand till %%R"
#: config/sh/sh.c:1228
#, c-format
msgid "invalid operand to %%S"
msgstr "ogiltig operand till %%R"
#: config/sh/sh.c:9772
msgid "created and used with different architectures / ABIs"
msgstr "skapad och använd med olika arkitekturer/ABI:er"
#: config/sh/sh.c:9774
msgid "created and used with different ABIs"
msgstr "skapad och använd med olika ABI:er"
#: config/sh/sh.c:9776
msgid "created and used with different endianness"
msgstr "skapad och använd med olika byteordning"
#: config/sparc/sparc.c:8393 config/sparc/sparc.c:8399
#, c-format
msgid "invalid %%Y operand"
msgstr "ogiltig %%Y-operand"
#: config/sparc/sparc.c:8469
#, c-format
msgid "invalid %%A operand"
msgstr "ogiltig %%A-operand"
#: config/sparc/sparc.c:8479
#, c-format
msgid "invalid %%B operand"
msgstr "ogiltig %%B-operand"
#: config/sparc/sparc.c:8508 config/tilegx/tilegx.c:4986
#: config/tilepro/tilepro.c:4496
#, c-format
msgid "invalid %%C operand"
msgstr "ogiltig %%C-operand"
#: config/sparc/sparc.c:8525 config/tilegx/tilegx.c:5019
#, c-format
msgid "invalid %%D operand"
msgstr "ogiltig %%D-operand"
#: config/sparc/sparc.c:8541
#, c-format
msgid "invalid %%f operand"
msgstr "ogiltig %%f-operand"
#: config/sparc/sparc.c:8555
#, c-format
msgid "invalid %%s operand"
msgstr "ogiltig %%s-operand"
#: config/sparc/sparc.c:8609
#, c-format
msgid "long long constant not a valid immediate operand"
msgstr "long long-konstant inte en giltig omedelbar operand"
#: config/sparc/sparc.c:8612
#, c-format
msgid "floating point constant not a valid immediate operand"
msgstr "flyttalskonstant inte en giltig omedelbar operand"
#: config/stormy16/stormy16.c:1729 config/stormy16/stormy16.c:1800
#, c-format
msgid "'B' operand is not constant"
msgstr "”B”-operand är ej konstant"
#: config/stormy16/stormy16.c:1756
#, c-format
msgid "'B' operand has multiple bits set"
msgstr "”B”-operand har flera bitar satta"
#: config/stormy16/stormy16.c:1782
#, c-format
msgid "'o' operand is not constant"
msgstr "”o”-operand är ej konstant"
#: config/stormy16/stormy16.c:1814
#, c-format
msgid "xstormy16_print_operand: unknown code"
msgstr "xstormy16_print_operand: okänd kod"
#: config/tilegx/tilegx.c:4971 config/tilepro/tilepro.c:4481
#, c-format
msgid "invalid %%c operand"
msgstr "ogiltig %%c-operand"
#: config/tilegx/tilegx.c:5002
#, c-format
msgid "invalid %%d operand"
msgstr "ogiltig %%d-operand"
#: config/tilegx/tilegx.c:5099
#, c-format
msgid "invalid %%H specifier"
msgstr "ogiltig %%H-specificerare"
#: config/tilegx/tilegx.c:5141 config/tilepro/tilepro.c:4510
#, c-format
msgid "invalid %%h operand"
msgstr "ogiltig %%h-operand"
#: config/tilegx/tilegx.c:5153 config/tilepro/tilepro.c:4574
#, c-format
msgid "invalid %%I operand"
msgstr "ogiltig %%I-operand"
#: config/tilegx/tilegx.c:5167 config/tilepro/tilepro.c:4588
#, c-format
msgid "invalid %%i operand"
msgstr "ogiltig %%i-operand"
#: config/tilegx/tilegx.c:5190 config/tilepro/tilepro.c:4611
#, c-format
msgid "invalid %%j operand"
msgstr "ogiltig %%j-operand"
#: config/tilegx/tilegx.c:5221
#, c-format
msgid "invalid %%%c operand"
msgstr "ogiltig %%%c-operand"
#: config/tilegx/tilegx.c:5236 config/tilepro/tilepro.c:4725
#, c-format
msgid "invalid %%N operand"
msgstr "ogiltig %%N-operand"
#: config/tilegx/tilegx.c:5280
#, c-format
msgid "invalid operand for 'r' specifier"
msgstr "ogiltig operand för ”r”-modifierare"
#: config/tilegx/tilegx.c:5305 config/tilepro/tilepro.c:4807
#, c-format
msgid "unable to print out operand yet; code == %d (%c)"
msgstr "kan inte skriva ut operanden ännu; kod == %d (%c)"
#: config/tilepro/tilepro.c:4546
#, c-format
msgid "invalid %%H operand"
msgstr "ogiltig %%H-operand"
#: config/tilepro/tilepro.c:4650
#, c-format
msgid "invalid %%L operand"
msgstr "ogiltig %%L-operand"
#: config/tilepro/tilepro.c:4710
#, c-format
msgid "invalid %%M operand"
msgstr "ogiltig %%M-operand"
#: config/tilepro/tilepro.c:4753
#, c-format
msgid "invalid %%t operand"
msgstr "ogiltig %%t-operand"
# Detta är bara första delen av strängen, stränkonkatenering används.
# http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=52726
#: config/tilepro/tilepro.c:4760
#, c-format
msgid "invalid %%t operand '"
msgstr "ogiltig %%t-operand ”"
#: config/tilepro/tilepro.c:4781
#, c-format
msgid "invalid %%r operand"
msgstr "ogiltig %%r-operand"
#: config/v850/v850.c:292
msgid "const_double_split got a bad insn:"
msgstr "const_double_split fick en felaktig instruktion:"
#: config/v850/v850.c:896
msgid "output_move_single:"
msgstr "output_move_single:"
#: config/vax/vax.c:457
#, c-format
msgid "symbol used with both base and indexed registers"
msgstr "symbol använd med både bas- och indexerade register"
#: config/vax/vax.c:466
#, c-format
msgid "symbol with offset used in PIC mode"
msgstr "symbol med avstånd använt i PIC-läge"
#: config/vax/vax.c:554
#, c-format
msgid "symbol used as immediate operand"
msgstr "symbol används som omedelbar operand"
#: config/vax/vax.c:1579
msgid "illegal operand detected"
msgstr "ogiltig operand detekterad"
#: config/xtensa/xtensa.c:765 config/xtensa/xtensa.c:797
#: config/xtensa/xtensa.c:806
msgid "bad test"
msgstr "felaktig test"
#: config/xtensa/xtensa.c:2300
#, c-format
msgid "invalid %%D value"
msgstr "ogiltigt %%D-värde"
#: config/xtensa/xtensa.c:2337
msgid "invalid mask"
msgstr "ogiltigt mask"
#: config/xtensa/xtensa.c:2370
#, c-format
msgid "invalid %%d value"
msgstr "ogiltigt %%d-värde"
#: config/xtensa/xtensa.c:2391 config/xtensa/xtensa.c:2401
#, c-format
msgid "invalid %%t/%%b value"
msgstr "ogiltigt %%t/%%b-värde"
#: config/xtensa/xtensa.c:2468
msgid "no register in address"
msgstr "inget register i adress"
#: config/xtensa/xtensa.c:2476
msgid "address offset not a constant"
msgstr "adressavstånd inte en konstant"
#: c/c-objc-common.c:172
msgid "({anonymous})"
msgstr "({anonym})"
#: c/c-parser.c:943 cp/parser.c:23014
#, gcc-internal-format
msgid "expected end of line"
msgstr "oväntat radslut"
#: c/c-parser.c:1794 c/c-parser.c:1808 c/c-parser.c:4123 c/c-parser.c:4576
#: c/c-parser.c:4837 c/c-parser.c:4995 c/c-parser.c:5012 c/c-parser.c:5177
#: c/c-parser.c:7357 c/c-parser.c:7392 c/c-parser.c:7423 c/c-parser.c:7470
#: c/c-parser.c:7651 c/c-parser.c:8419 c/c-parser.c:8489 c/c-parser.c:8532
#: c/c-parser.c:9810 c/c-parser.c:9825 c/c-parser.c:9834 c/c-parser.c:9979
#: c/c-parser.c:10018 c/c-parser.c:2500 c/c-parser.c:7644 cp/parser.c:22427
#: cp/parser.c:22960
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<;%>"
msgstr "%<;%> förväntades"
#: c/c-parser.c:1838 c/c-parser.c:2438 c/c-parser.c:2729 c/c-parser.c:2794
#: c/c-parser.c:3412 c/c-parser.c:3524 c/c-parser.c:3529 c/c-parser.c:4620
#: c/c-parser.c:4753 c/c-parser.c:4917 c/c-parser.c:5113 c/c-parser.c:5236
#: c/c-parser.c:6381 c/c-parser.c:6419 c/c-parser.c:6544 c/c-parser.c:6688
#: c/c-parser.c:6703 c/c-parser.c:6727 c/c-parser.c:7942 c/c-parser.c:8014
#: c/c-parser.c:8841 c/c-parser.c:8862 c/c-parser.c:8912 c/c-parser.c:9065
#: c/c-parser.c:9144 c/c-parser.c:9228 c/c-parser.c:9942 c/c-parser.c:10766
#: c/c-parser.c:8985 c/c-parser.c:9010 cp/parser.c:20798 cp/parser.c:22963
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<(%>"
msgstr "%<(%> förväntades"
#: c/c-parser.c:1843 c/c-parser.c:6389 c/c-parser.c:6427 c/c-parser.c:6555
#: cp/parser.c:22425 cp/parser.c:22978
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<,%>"
msgstr "%<,%> förväntades"
#: c/c-parser.c:1864 c/c-parser.c:2453 c/c-parser.c:2765 c/c-parser.c:2804
#: c/c-parser.c:3012 c/c-parser.c:3176 c/c-parser.c:3238 c/c-parser.c:3290
#: c/c-parser.c:3419 c/c-parser.c:3606 c/c-parser.c:3617 c/c-parser.c:3626
#: c/c-parser.c:4623 c/c-parser.c:4757 c/c-parser.c:5036 c/c-parser.c:5171
#: c/c-parser.c:5244 c/c-parser.c:5795 c/c-parser.c:5993 c/c-parser.c:6067
#: c/c-parser.c:6148 c/c-parser.c:6326 c/c-parser.c:6344 c/c-parser.c:6365
#: c/c-parser.c:6398 c/c-parser.c:6499 c/c-parser.c:6568 c/c-parser.c:6696
#: c/c-parser.c:6719 c/c-parser.c:6740 c/c-parser.c:6897 c/c-parser.c:7200
#: c/c-parser.c:7736 c/c-parser.c:7757 c/c-parser.c:7965 c/c-parser.c:8018
#: c/c-parser.c:8391 c/c-parser.c:8844 c/c-parser.c:8865 c/c-parser.c:8943
#: c/c-parser.c:9072 c/c-parser.c:9209 c/c-parser.c:9292 c/c-parser.c:9870
#: c/c-parser.c:9987 c/c-parser.c:10029 c/c-parser.c:10775 cp/parser.c:20820
#: cp/parser.c:23008
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<)%>"
msgstr "%<)%> förväntades"
#: c/c-parser.c:3095 c/c-parser.c:3911 c/c-parser.c:3945 c/c-parser.c:5228
#: c/c-parser.c:6491 c/c-parser.c:6760 c/c-parser.c:6878 c/c-parser.c:10678
#: c/c-parser.c:10680 cp/parser.c:22972
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<]%>"
msgstr "%<]%> förväntades"
#: c/c-parser.c:3271
msgid "expected %<;%>, %<,%> or %<)%>"
msgstr "%<;%>, %<,%> eller %<)%> förväntades"
#: c/c-parser.c:3774 c/c-parser.c:9826 cp/parser.c:22966 cp/parser.c:24784
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<}%>"
msgstr "%<}%> förväntades"
#: c/c-parser.c:4064 c/c-parser.c:7985 c/c-parser.c:10272 c/c-parser.c:2318
#: c/c-parser.c:2521 c/c-parser.c:7539 cp/parser.c:14646 cp/parser.c:22969
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<{%>"
msgstr "%<{%> förväntades"
#: c/c-parser.c:4283 c/c-parser.c:4292 c/c-parser.c:5135 c/c-parser.c:5469
#: c/c-parser.c:7750 c/c-parser.c:8125 c/c-parser.c:8182 c/c-parser.c:9198
#: cp/parser.c:23002 cp/parser.c:24005
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<:%>"
msgstr "%<:%> förväntades"
#: c/c-parser.c:4831 cp/parser.c:22896
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<while%>"
msgstr "%<while%> förväntades"
#: c/c-parser.c:6279
msgid "expected %<.%>"
msgstr "%<.%> förväntades"
#: c/c-parser.c:7210 c/c-parser.c:7242 c/c-parser.c:7482 cp/parser.c:24568
#: cp/parser.c:24642
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<@end%>"
msgstr "%<@end%> förväntades"
#: c/c-parser.c:7899 cp/parser.c:22987
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<>%>"
msgstr "%<>%> förväntades"
#: c/c-parser.c:9296 cp/parser.c:23011
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<,%> or %<)%>"
msgstr "%<,%> eller %<)%> förväntades"
#: c/c-parser.c:9549 c/c-parser.c:9580 c/c-parser.c:9816 c/c-parser.c:9968
#: c/c-parser.c:3968 cp/parser.c:22990
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<=%>"
msgstr "%<=%> förväntades"
#: c/c-parser.c:10329 c/c-parser.c:10319 cp/parser.c:27425
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<#pragma omp section%> or %<}%>"
msgstr "%<#pragma omp section%> eller %<}%> förväntades"
#: c/c-parser.c:10666 cp/parser.c:22975
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<[%>"
msgstr "%<[%> förväntades"
#: c/c-typeck.c:6516
msgid "(anonymous)"
msgstr "(anonym)"
#: cp/call.c:8698
msgid "candidate 1:"
msgstr "kandidat 1:"
#: cp/call.c:8699
msgid "candidate 2:"
msgstr "kandidat 2:"
#: cp/cxx-pretty-print.c:171 objc/objc-act.c:6176
msgid "<unnamed>"
msgstr "<namnlös>"
#: cp/cxx-pretty-print.c:2153
msgid "template-parameter-"
msgstr "mallparameter-"
#: cp/decl2.c:729
msgid "candidates are: %+#D"
msgstr "kandidater är: %+#D"
#: cp/decl2.c:731
msgid "candidate is: %+#D"
msgstr "kandidat är: %+#D"
#: cp/error.c:301
msgid "<missing>"
msgstr "<saknas>"
#: cp/error.c:391
msgid "<brace-enclosed initializer list>"
msgstr "<klamrar runt initierarlista>"
#: cp/error.c:393
msgid "<unresolved overloaded function type>"
msgstr "<ej upplöst överlagrad funktionstyp>"
#: cp/error.c:553
msgid "<type error>"
msgstr "<typfel>"
#: cp/error.c:656
#, c-format
msgid "<anonymous %s>"
msgstr "<anonym %s>"
#. A lambda's "type" is essentially its signature.
#: cp/error.c:661
msgid "<lambda"
msgstr "<lambda"
#: cp/error.c:791
msgid "<typeprefixerror>"
msgstr "<typprefixfel>"
#: cp/error.c:905
#, c-format
msgid "(static initializers for %s)"
msgstr "(statiska initierare för %s)"
#: cp/error.c:907
#, c-format
msgid "(static destructors for %s)"
msgstr "(statiska destruerare för %s)"
#: cp/error.c:1006
msgid "vtable for "
msgstr "vtabell för "
#: cp/error.c:1018
msgid "<return value> "
msgstr "<returvärde>"
#: cp/error.c:1033
msgid "{anonymous}"
msgstr "{anonym}"
#: cp/error.c:1035
msgid "(anonymous namespace)"
msgstr "(anonym namnrymd)"
#: cp/error.c:1133
msgid "<template arguments error>"
msgstr "<mallargumentfel>"
#: cp/error.c:1154
msgid "<enumerator>"
msgstr "<uppräknare>"
#: cp/error.c:1194
msgid "<declaration error>"
msgstr "<deklarationsfel>"
#: cp/error.c:1445 cp/error.c:2859
msgid "with"
msgstr "med"
#: cp/error.c:1645 cp/error.c:1665
msgid "<template parameter error>"
msgstr "<mallparameterfel>"
#: cp/error.c:1791
msgid "<statement>"
msgstr "<sats>"
#. While waiting for caret diagnostics, avoid printing
#. __cxa_allocate_exception, __cxa_throw, and the like.
#: cp/error.c:1835
msgid "<throw-expression>"
msgstr "<throw-uttryck>"
#: cp/error.c:2354
msgid "<unparsed>"
msgstr "<otolkat>"
#: cp/error.c:2498
msgid "<lambda>"
msgstr "<lambda>"
#: cp/error.c:2508
msgid "<expression error>"
msgstr "<uttrycksfel>"
#: cp/error.c:2522
msgid "<unknown operator>"
msgstr "<okänd operator>"
#: cp/error.c:2811
msgid "{unknown}"
msgstr "{okänd}"
#: cp/error.c:2926
msgid "At global scope:"
msgstr "I global räckvidd:"
#: cp/error.c:3032
#, c-format
msgid "In static member function %qs"
msgstr "I statisk medlemsfunktion %qs"
#: cp/error.c:3034
#, c-format
msgid "In copy constructor %qs"
msgstr "I kopieringskonstuerare %qs"
#: cp/error.c:3036
#, c-format
msgid "In constructor %qs"
msgstr "I konstruerare %qs"
#: cp/error.c:3038
#, c-format
msgid "In destructor %qs"
msgstr "I destruerare %qs"
#: cp/error.c:3040
msgid "In lambda function"
msgstr "I lambdafunktion"
#: cp/error.c:3060
#, c-format
msgid "%s: In substitution of %qS:\n"
msgstr "%s: Vid substituering av %qS:\n"
#: cp/error.c:3061
msgid "%s: In instantiation of %q#D:\n"
msgstr "%s: Vid instansiering av %q#D:\n"
#: cp/error.c:3084
#, c-format
msgid "%s:%d:%d: "
msgstr "%s:%d:%d: "
#: cp/error.c:3087
#, c-format
msgid "%s:%d: "
msgstr "%s:%d: "
#: cp/error.c:3095
#, c-format
msgid "recursively required by substitution of %qS\n"
msgstr "krävs rekursivt av sustitution av %qS\n"
#: cp/error.c:3096
#, c-format
msgid "required by substitution of %qS\n"
msgstr "krävs av substitution av %qS\n"
#: cp/error.c:3101
msgid "recursively required from %q#D\n"
msgstr "rekursivt begärd från %q#D\n"
#: cp/error.c:3102
msgid "required from %q#D\n"
msgstr "begärs från %q#D\n"
#: cp/error.c:3109
msgid "recursively required from here"
msgstr "rekursivt begärd härifrån"
#: cp/error.c:3110
msgid "required from here"
msgstr "begärd härifrån"
#: cp/error.c:3162
#, c-format
msgid "%s:%d:%d: [ skipping %d instantiation contexts, use -ftemplate-backtrace-limit=0 to disable ]\n"
msgstr "%s:%d:%d: [ hoppar över %d instansieringskontexter, använd -ftemplate-backtrace-limit=0 för att avaktivera ]\n"
#: cp/error.c:3167
#, c-format
msgid "%s:%d: [ skipping %d instantiation contexts, use -ftemplate-backtrace-limit=0 to disable ]\n"
msgstr "%s:%d: [ hoppar över %d instansieringskontexter, använd -ftemplate-backtrace-limit=0 för att avaktivera ]\n"
#: cp/error.c:3231
#, c-format
msgid "%s:%d:%d: in constexpr expansion of %qs"
msgstr "%s:%d:%d: i expansion av konstantuttryck i %qs"
#: cp/error.c:3235
#, c-format
msgid "%s:%d: in constexpr expansion of %qs"
msgstr "%s:%d: i expansion av konstantuttryck i från %qs"
#: cp/pt.c:1751
msgid "candidates are:"
msgstr "kandidater är:"
#: cp/pt.c:17922 cp/call.c:3290
#, gcc-internal-format
msgid "candidate is:"
msgid_plural "candidates are:"
msgstr[0] "kandidat är:"
msgstr[1] "kandidater är:"
#: cp/rtti.c:537
msgid "target is not pointer or reference to class"
msgstr "målet är inte en pekare eller referens till en klass"
#: cp/rtti.c:542
msgid "target is not pointer or reference to complete type"
msgstr "målet är inte en pekare eller referens till en fullständig typ"
#: cp/rtti.c:548
msgid "target is not pointer or reference"
msgstr "målet är inte en pekare eller referens"
#: cp/rtti.c:564
msgid "source is not a pointer"
msgstr "källan är inte en pekare"
#: cp/rtti.c:569
msgid "source is not a pointer to class"
msgstr "källan är inte en pekare till en klass"
#: cp/rtti.c:574
msgid "source is a pointer to incomplete type"
msgstr "källan är en pekare till en ofullständig typ"
#: cp/rtti.c:589
msgid "source is not of class type"
msgstr "källan är inte en klasstyp"
#: cp/rtti.c:594
msgid "source is of incomplete class type"
msgstr "källan är en ofullständig klasstyp"
#: cp/rtti.c:607
msgid "conversion casts away constness"
msgstr "konvertering konverterar bort konstantskap"
#: cp/rtti.c:765
msgid "source type is not polymorphic"
msgstr "källtypen är inte polymorfisk"
#: cp/typeck.c:5375 c/c-typeck.c:3484
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to unary minus"
msgstr "fel typ på argument till unärt minus"
#: cp/typeck.c:5376 c/c-typeck.c:3471
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to unary plus"
msgstr "fel typ på argument till unärt plus"
#: cp/typeck.c:5403 c/c-typeck.c:3510
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to bit-complement"
msgstr "fel typ på argument till bitkomplement"
#: cp/typeck.c:5410 c/c-typeck.c:3518
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to abs"
msgstr "fel typ på argument till abs"
#: cp/typeck.c:5422 c/c-typeck.c:3530
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to conjugation"
msgstr "fel typ på argument till konjunktion"