blob: 99be4c9a34c38ebd509beee3883547ee3026cd0e [file] [log] [blame]
# Greek translation of gcc.
# Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Simos Xenitellis <simos@hellug.gr>, 2001, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcc 3.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gcc.gnu.org/bugs/\n"
"POT-Creation-Date: 2024-02-16 21:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2002-08-18 15:46+0100\n"
"Last-Translator: Simos Xenitellis <simos@hellug.gr>\n"
"Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
"Language: el\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
#: charset.cc:759
#, fuzzy, c-format
msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
#: charset.cc:762
msgid "iconv_open"
msgstr ""
#: charset.cc:772
#, c-format
msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
msgstr ""
#: charset.cc:870
#, c-format
msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
msgstr ""
#: charset.cc:887 charset.cc:2574
msgid "converting to execution character set"
msgstr ""
#: charset.cc:893
#, c-format
msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
msgstr ""
#: charset.cc:1549
#, fuzzy
msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
msgstr "U+%04X: åêôüò ïñßùí ÷áñáêôÞñáò"
#: charset.cc:1553
msgid "C99's universal character names are incompatible with C90"
msgstr ""
#: charset.cc:1556
#, c-format
msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
msgstr ""
#: charset.cc:1595
msgid "'\\N' not followed by '{'"
msgstr ""
#: charset.cc:1625
msgid "empty named universal character escape sequence; treating it as separate tokens"
msgstr ""
#: charset.cc:1632
msgid "empty named universal character escape sequence"
msgstr ""
#: charset.cc:1637
msgid "named universal character escapes are only valid in C++23"
msgstr ""
#: charset.cc:1657
#, c-format
msgid "\\N{%.*s} is not a valid universal character; treating it as separate tokens"
msgstr ""
#: charset.cc:1663
#, fuzzy, c-format
msgid "\\N{%.*s} is not a valid universal character"
msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
#: charset.cc:1673
#, c-format
msgid "did you mean \\N{%s}?"
msgstr ""
#: charset.cc:1691
#, c-format
msgid "'\\N{' not terminated with '}' after %.*s; treating it as separate tokens"
msgstr ""
#: charset.cc:1700
#, c-format
msgid "'\\N{' not terminated with '}' after %.*s"
msgstr ""
#: charset.cc:1708
msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
msgstr ""
#: charset.cc:1750
msgid "empty delimited escape sequence; treating it as separate tokens"
msgstr ""
#: charset.cc:1757 charset.cc:2124 charset.cc:2227
#, fuzzy
msgid "empty delimited escape sequence"
msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
#: charset.cc:1761 charset.cc:2130 charset.cc:2233
msgid "delimited escape sequences are only valid in C++23"
msgstr ""
#: charset.cc:1775
#, c-format
msgid "'\\u{' not terminated with '}' after %.*s; treating it as separate tokens"
msgstr ""
#: charset.cc:1787
#, c-format
msgid "incomplete universal character name %.*s"
msgstr ""
#: charset.cc:1791
#, c-format
msgid "'\\u{' not terminated with '}' after %.*s"
msgstr ""
#: charset.cc:1806
#, fuzzy, c-format
msgid "%.*s is not a valid universal character"
msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
#: charset.cc:1816 lex.cc:2082
msgid "'$' in identifier or number"
msgstr ""
#: charset.cc:1826
#, c-format
msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
msgstr ""
#: charset.cc:1830
#, c-format
msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
msgstr ""
#: charset.cc:1837
#, c-format
msgid "%.*s is outside the UCS codespace"
msgstr ""
#: charset.cc:1881 charset.cc:3037
msgid "converting UCN to source character set"
msgstr ""
#: charset.cc:1888
msgid "converting UCN to execution character set"
msgstr ""
#: charset.cc:1952
#, fuzzy, c-format
msgid "extended character %.*s is not valid in an identifier"
msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
#: charset.cc:1969
#, c-format
msgid "extended character %.*s is not valid at the start of an identifier"
msgstr ""
#: charset.cc:2091
msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
msgstr ""
#: charset.cc:2138
msgid "\\x used with no following hex digits"
msgstr ""
#: charset.cc:2144
#, c-format
msgid "'\\x{' not terminated with '}' after %.*s"
msgstr ""
#: charset.cc:2152
#, fuzzy
msgid "hex escape sequence out of range"
msgstr "ìç Ýãêõñç äéáäéêáóßá äéáöõãÞò óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìéôéêïý"
#: charset.cc:2195
msgid "'\\o' not followed by '{'"
msgstr ""
#: charset.cc:2239
#, c-format
msgid "'\\o{' not terminated with '}' after %.*s"
msgstr ""
#: charset.cc:2248
#, fuzzy
msgid "octal escape sequence out of range"
msgstr "ìç Ýãêõñç äéáäéêáóßá äéáöõãÞò óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìéôéêïý"
#: charset.cc:2300 charset.cc:2310
#, c-format
msgid "numeric escape sequence in unevaluated string: '\\%c'"
msgstr ""
#: charset.cc:2338
msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
msgstr ""
#: charset.cc:2345
#, c-format
msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
msgstr ""
# src/main.c:663
#: charset.cc:2353
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown escape sequence: '\\%c'"
msgstr "¶ãíùóôç óõìâïëïóåéñÜ `%s'"
# src/main.c:663
#: charset.cc:2363
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
msgstr "¶ãíùóôç óõìâïëïóåéñÜ `%s'"
#: charset.cc:2371
#, fuzzy
msgid "converting escape sequence to execution character set"
msgstr "ìç Ýãêõñç äéáäéêáóßá äéáöõãÞò óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìéôéêïý"
#: charset.cc:2511
#, fuzzy
msgid "missing open quote"
msgstr "ÅëëéðÞò Þ êáêïó÷çìáôéóìÝíç éäéüôçôá"
#: charset.cc:2772
msgid "character not encodable in a single execution character code unit"
msgstr ""
#: charset.cc:2777
msgid "at least one character in a multi-character literal not encodable in a single execution character code unit"
msgstr ""
#: charset.cc:2795
#, c-format
msgid "multi-character literal with %ld characters exceeds 'int' size of %ld bytes"
msgstr ""
#: charset.cc:2799 charset.cc:2894
msgid "multi-character literal cannot have an encoding prefix"
msgstr ""
#: charset.cc:2802 charset.cc:2897
msgid "character not encodable in a single code unit"
msgstr ""
#: charset.cc:2806
#, fuzzy
msgid "multi-character character constant"
msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
#: charset.cc:2938
#, fuzzy
msgid "empty character constant"
msgstr "êåíü áëöáñéèìçôéêü"
#: charset.cc:3122
#, fuzzy, c-format
msgid "failure to convert %s to %s"
msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
#: directives.cc:237 directives.cc:280
#, c-format
msgid "extra tokens at end of #%s directive"
msgstr ""
#: directives.cc:387
#, c-format
msgid "#%s is a GCC extension"
msgstr ""
#: directives.cc:394 directives.cc:2163 directives.cc:2202
#, c-format
msgid "#%s before C++23 is a GCC extension"
msgstr ""
#: directives.cc:397 directives.cc:401 directives.cc:2167 directives.cc:2206
#, c-format
msgid "#%s before C23 is a GCC extension"
msgstr ""
#: directives.cc:407
#, fuzzy, c-format
msgid "#%s is a deprecated GCC extension"
msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
#: directives.cc:420
msgid "suggest not using #elif in traditional C"
msgstr ""
#: directives.cc:423
#, c-format
msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
msgstr ""
#: directives.cc:427
#, c-format
msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
msgstr ""
#: directives.cc:453
msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
msgstr ""
#: directives.cc:481
msgid "style of line directive is a GCC extension"
msgstr ""
#: directives.cc:556
#, c-format
msgid "invalid preprocessing directive #%s; did you mean #%s?"
msgstr ""
#: directives.cc:562
#, c-format
msgid "invalid preprocessing directive #%s"
msgstr ""
#: directives.cc:632
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name"
msgstr ""
#: directives.cc:639
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
msgstr ""
#: directives.cc:642
#, c-format
msgid "no macro name given in #%s directive"
msgstr ""
#: directives.cc:645
#, fuzzy
msgid "macro names must be identifiers"
msgstr "äéðëüò ðñïóäéïñéóôÞò ìçíýìáôïò"
#: directives.cc:698 directives.cc:702
#, fuzzy, c-format
msgid "undefining \"%s\""
msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
#: directives.cc:759
#, fuzzy
msgid "missing terminating > character"
msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôï áñ÷åßï ðñïïñéóìïý"
#: directives.cc:818
#, c-format
msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
msgstr ""
#: directives.cc:864
#, fuzzy, c-format
msgid "empty filename in #%s"
msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
#: directives.cc:873
#, c-format
msgid "#include nested depth %u exceeds maximum of %u (use -fmax-include-depth=DEPTH to increase the maximum)"
msgstr ""
#: directives.cc:918
msgid "#include_next in primary source file"
msgstr ""
#: directives.cc:944
#, c-format
msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
msgstr ""
#: directives.cc:1011
msgid "unexpected end of file after #line"
msgstr ""
#: directives.cc:1014
#, fuzzy, c-format
msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
#: directives.cc:1020 directives.cc:1022
#, fuzzy
msgid "line number out of range"
msgstr "%s: áñéèìüò ãñáììÞò Ýîù áðü ôá üñéá"
#: directives.cc:1035 directives.cc:1116
#, fuzzy, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid filename"
msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
#: directives.cc:1076
#, fuzzy, c-format
msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
#: directives.cc:1143
#, c-format
msgid "file \"%s\" linemarker ignored due to incorrect nesting"
msgstr ""
#: directives.cc:1221 directives.cc:1223 directives.cc:1225 directives.cc:1816
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#: directives.cc:1249
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid #%s directive"
msgstr "%%%c: êáôåõèõíôÞñéïò ãñáììÞ ìç Ýãêõñç."
#: directives.cc:1312
#, c-format
msgid "registering pragmas in namespace \"%s\" with mismatched name expansion"
msgstr ""
#: directives.cc:1321
#, c-format
msgid "registering pragma \"%s\" with name expansion and no namespace"
msgstr ""
#: directives.cc:1339
#, c-format
msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
msgstr ""
#: directives.cc:1342
#, c-format
msgid "#pragma %s %s is already registered"
msgstr ""
#: directives.cc:1345
#, fuzzy, c-format
msgid "#pragma %s is already registered"
msgstr "ï ÷Üñôçò ÷áñáêôÞñùí `%s' ïñßóôçêå Þäç"
#: directives.cc:1375
msgid "registering pragma with NULL handler"
msgstr ""
#: directives.cc:1592
msgid "#pragma once in main file"
msgstr ""
#: directives.cc:1615
#, fuzzy
msgid "invalid #pragma push_macro directive"
msgstr "%%%c: êáôåõèõíôÞñéïò ãñáììÞ ìç Ýãêõñç."
#: directives.cc:1672
#, fuzzy
msgid "invalid #pragma pop_macro directive"
msgstr "%%%c: êáôåõèõíôÞñéïò ãñáììÞ ìç Ýãêõñç."
#: directives.cc:1727
msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
msgstr ""
#: directives.cc:1736
#, c-format
msgid "poisoning existing macro \"%s\""
msgstr ""
#: directives.cc:1758
msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
msgstr ""
#: directives.cc:1783
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot find source file %s"
msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò õðïäï÷Þò: %s"
#: directives.cc:1787
#, c-format
msgid "current file is older than %s"
msgstr ""
#: directives.cc:1811
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid \"#pragma GCC %s\" directive"
msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
#: directives.cc:2019
msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
msgstr ""
#: directives.cc:2102
msgid "#else without #if"
msgstr ""
#: directives.cc:2107
msgid "#else after #else"
msgstr "#else ìåôÜ áðü #else"
#: directives.cc:2109 directives.cc:2143
msgid "the conditional began here"
msgstr ""
#: directives.cc:2135
#, c-format
msgid "#%s without #if"
msgstr ""
#: directives.cc:2140
#, fuzzy, c-format
#| msgid "#else after #else"
msgid "#%s after #else"
msgstr "#else ìåôÜ áðü #else"
#: directives.cc:2242
msgid "#endif without #if"
msgstr ""
#: directives.cc:2318
msgid "missing '(' after predicate"
msgstr ""
#: directives.cc:2336
msgid "missing ')' to complete answer"
msgstr ""
#: directives.cc:2348
msgid "predicate's answer is empty"
msgstr ""
#: directives.cc:2378
#, fuzzy
msgid "assertion without predicate"
msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí åðéôñÝðåôáé"
#: directives.cc:2381
#, fuzzy
msgid "predicate must be an identifier"
msgstr "äéðëüò ðñïóäéïñéóôÞò ìçíýìáôïò"
#: directives.cc:2463
#, c-format
msgid "\"%s\" re-asserted"
msgstr ""
#: directives.cc:2781
#, fuzzy, c-format
msgid "unterminated #%s"
msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
# src/request.c:37
#: errors.cc:335 errors.cc:350
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
#: errors.cc:348
msgid "stdout"
msgstr ""
#: expr.cc:667 expr.cc:784
msgid "fixed-point constants are a GCC extension"
msgstr ""
#: expr.cc:692
#, fuzzy
msgid "invalid prefix \"0b\" for floating constant"
msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
#: expr.cc:705
msgid "use of C++17 hexadecimal floating constant"
msgstr ""
#: expr.cc:708
msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
msgstr ""
#: expr.cc:752
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
#: expr.cc:763 expr.cc:830
#, c-format
msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
msgstr ""
#: expr.cc:771
msgid "suffix for double constant is a GCC extension"
msgstr ""
#: expr.cc:777
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" with hexadecimal floating constant"
msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
#: expr.cc:790 expr.cc:794
#, fuzzy
msgid "decimal float constants are a C23 feature"
msgstr "%s: ôï %s åßíáé ôüóï ìåãÜëï ðïõ äå ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß"
#: expr.cc:813
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
#: expr.cc:838
#, fuzzy
msgid "use of C++11 long long integer constant"
msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
#: expr.cc:839
#, fuzzy
msgid "use of C99 long long integer constant"
msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
#: expr.cc:853
msgid "use of C++23 %<size_t%> integer constant"
msgstr ""
#: expr.cc:854
msgid "use of C++23 %<make_signed_t<size_t>%> integer constant"
msgstr ""
#: expr.cc:864 expr.cc:875
msgid "ISO C does not support literal %<wb%> suffixes before C23"
msgstr ""
#: expr.cc:888
msgid "imaginary constants are a GCC extension"
msgstr ""
#: expr.cc:895
msgid "binary constants are a C++14 feature or GCC extension"
msgstr ""
#: expr.cc:897
msgid "binary constants are a C23 feature or GCC extension"
msgstr ""
#: expr.cc:902
msgid "binary constants are a C23 feature"
msgstr ""
#: expr.cc:998
#, fuzzy
msgid "integer constant is too large for its type"
msgstr "%s: ôï %s åßíáé ôüóï ìåãÜëï ðïõ äå ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß"
#: expr.cc:1029
#, fuzzy
msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
msgstr "%s: ôï %s åßíáé ôüóï ìåãÜëï ðïõ äå ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß"
#: expr.cc:1124
#, fuzzy
msgid "missing ')' after \"defined\""
msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ç ëßóôá ìå ôá ðåäßá"
#: expr.cc:1131
msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
msgstr ""
#: expr.cc:1139
#, c-format
msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
msgstr ""
#: expr.cc:1152
msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
msgstr ""
#: expr.cc:1197
msgid "user-defined literal in preprocessor expression"
msgstr ""
#: expr.cc:1202
#, fuzzy
msgid "floating constant in preprocessor expression"
msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
#: expr.cc:1208
#, fuzzy
msgid "imaginary number in preprocessor expression"
msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü ãñáììÝò"
#: expr.cc:1257
#, fuzzy, c-format
msgid "\"%s\" is not defined, evaluates to 0"
msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
#: expr.cc:1270
msgid "assertions are a GCC extension"
msgstr ""
#: expr.cc:1273
msgid "assertions are a deprecated extension"
msgstr ""
# src/dfa.c:652 src/dfa.c:655 src/dfa.c:682 src/dfa.c:686 src/dfa.c:687
# src/dfa.c:690 src/dfa.c:703 src/dfa.c:704
# src/dfa.c:660 src/dfa.c:663 src/dfa.c:690 src/dfa.c:694 src/dfa.c:695
# src/dfa.c:698 src/dfa.c:711 src/dfa.c:712
#: expr.cc:1523
#, fuzzy, c-format
msgid "unbalanced stack in %s"
msgstr "Ìç éóóïñïðçìÝíï ["
#: expr.cc:1543
#, fuzzy, c-format
msgid "impossible operator '%u'"
msgstr "RPC: Ìç óõìâáôÝò åêäüóåéò ôïõ RPC"
#: expr.cc:1644
#, fuzzy
msgid "missing ')' in expression"
msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ç ëßóôá ìå ôéò èÝóåéò"
#: expr.cc:1673
#, fuzzy
msgid "'?' without following ':'"
msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ðñüëïãï: %s"
#: expr.cc:1683
msgid "integer overflow in preprocessor expression"
msgstr ""
#: expr.cc:1688
#, fuzzy
msgid "missing '(' in expression"
msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ç ëßóôá ìå ôéò èÝóåéò"
#: expr.cc:1720
#, c-format
msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr ""
#: expr.cc:1725
#, c-format
msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr ""
#: expr.cc:1984
msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
msgstr ""
#: expr.cc:2082
msgid "comma operator in operand of #if"
msgstr ""
#: expr.cc:2218
#, fuzzy
msgid "division by zero in #if"
msgstr "Äéáßñåóç ìå ìçäÝí óôçí áðïôßìçóç: %s"
#: files.cc:520
msgid "NULL directory in find_file"
msgstr ""
#: files.cc:583
msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
msgstr ""
#: files.cc:587
msgid "use -Winvalid-pch for more information"
msgstr ""
#: files.cc:703
#, fuzzy, c-format
msgid "%s is a block device"
msgstr "Äåí Ýìåéíå êáèüëïõ ÷þñïò óôç óõóêåõÞ"
# src/shred.c:1134
#: files.cc:722
#, fuzzy, c-format
msgid "%s is too large"
msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åßíáé ðïëý ìåãÜëï"
#: files.cc:763
#, fuzzy, c-format
msgid "%s is shorter than expected"
msgstr "%s: Áíáìåíüôáí äõáäéêüò ÷åéñéóôÞò.\n"
#: files.cc:1075
#, c-format
msgid "no include path in which to search for %s"
msgstr ""
#: files.cc:1598
msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
msgstr ""
#: init.cc:638
#, fuzzy
msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
msgstr "äéðëüò ðñïóäéïñéóôÞò ìçíýìáôïò"
#: init.cc:642
#, c-format
msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
msgstr ""
#: init.cc:649
msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
msgstr ""
#: init.cc:652
msgid "target char is less than 8 bits wide"
msgstr ""
#: init.cc:656
msgid "target wchar_t is narrower than target char"
msgstr ""
#: init.cc:660
msgid "target int is narrower than target char"
msgstr ""
#: init.cc:665
msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
msgstr ""
#: init.cc:669
#, c-format
msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
msgstr ""
#: lex.cc:1132
msgid "backslash and newline separated by space"
msgstr ""
#: lex.cc:1137
#, fuzzy
msgid "backslash-newline at end of file"
msgstr "ìç Ýãêõñç äéáöõãÞ ìå ðéóùêÜèåôï óôï ôÝëïò ôïõ áëöáñéèìçôéêïý"
#: lex.cc:1153
#, c-format
msgid "trigraph ??%c converted to %c"
msgstr ""
#: lex.cc:1161
#, c-format
msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
msgstr ""
#: lex.cc:1610
msgid "end of bidirectional context"
msgstr ""
#: lex.cc:1651
msgid "unpaired UTF-8 bidirectional control characters detected"
msgstr ""
#: lex.cc:1655
msgid "unpaired UTF-8 bidirectional control character detected"
msgstr ""
#: lex.cc:1693
#, c-format
msgid "UTF-8 vs UCN mismatch when closing a context by \"%s\""
msgstr ""
#: lex.cc:1702
#, c-format
msgid "\"%s\" is closing an unopened context"
msgstr ""
#: lex.cc:1706
#, fuzzy, c-format
msgid "found problematic Unicode character \"%s\""
msgstr "ëßóôá ìå üëá ôá ãíùóôÜ óýíïëá ÷áñáêôÞñùí"
#: lex.cc:1736 lex.cc:1742
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid UTF-8 character <%x>"
msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò `%c' óôï ôýðï áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
#: lex.cc:1752 lex.cc:1758
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid UTF-8 character <%x><%x>"
msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò `%c' óôï ôýðï áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
#: lex.cc:1768 lex.cc:1774
#, c-format
msgid "invalid UTF-8 character <%x><%x><%x>"
msgstr ""
#: lex.cc:1784 lex.cc:1790
#, c-format
msgid "invalid UTF-8 character <%x><%x><%x><%x>"
msgstr ""
#: lex.cc:1872
msgid "\"/*\" within comment"
msgstr ""
#: lex.cc:1976
#, c-format
msgid "%s in preprocessing directive"
msgstr ""
#: lex.cc:1988
#, fuzzy
msgid "null character(s) ignored"
msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï áñ÷åßï: "
#: lex.cc:2049
#, fuzzy, c-format
msgid "`%.*s' is not in NFKC"
msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
#: lex.cc:2052 lex.cc:2055
#, fuzzy, c-format
msgid "`%.*s' is not in NFC"
msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
#: lex.cc:2144
msgid "__VA_OPT__ is not available until C++20"
msgstr ""
#: lex.cc:2147
msgid "__VA_OPT__ is not available until C23"
msgstr ""
#: lex.cc:2155
msgid "__VA_OPT__ can only appear in the expansion of a C++20 variadic macro"
msgstr ""
#: lex.cc:2172
#, c-format
msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
msgstr ""
#: lex.cc:2177
msgid "poisoned here"
msgstr ""
#: lex.cc:2187
msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C++11 variadic macro"
msgstr ""
#: lex.cc:2191
msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
msgstr ""
#: lex.cc:2203
#, c-format
msgid "identifier \"%s\" is a special operator name in C++"
msgstr ""
#: lex.cc:2372
msgid "adjacent digit separators"
msgstr ""
#: lex.cc:2521
msgid "invalid suffix on literal; C++11 requires a space between literal and string macro"
msgstr ""
#: lex.cc:2729
msgid "raw string delimiter longer than 16 characters"
msgstr ""
#: lex.cc:2733
msgid "invalid new-line in raw string delimiter"
msgstr ""
#: lex.cc:2737 lex.cc:5576
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid character '%c' in raw string delimiter"
msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò `%c' óôï ôýðï áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
#: lex.cc:2775 lex.cc:2798
#, fuzzy
msgid "unterminated raw string"
msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
#: lex.cc:2955
msgid "null character(s) preserved in literal"
msgstr ""
#: lex.cc:2958
#, c-format
msgid "missing terminating %c character"
msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôåñìáôéêüò ÷áñáêôÞñáò %c"
#: lex.cc:2991
msgid "C++11 requires a space between string literal and macro"
msgstr ""
#: lex.cc:3584
msgid "module control-line cannot be in included file"
msgstr ""
#: lex.cc:3598
#, c-format
msgid "module control-line \"%s\" cannot be an object-like macro"
msgstr ""
#: lex.cc:4004 lex.cc:5409 traditional.cc:174
#, fuzzy
msgid "unterminated comment"
msgstr "Ìç ôåñìáôéóìÝíç åíôïëÞ `s'"
#: lex.cc:4018 lex.cc:4052
msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
msgstr ""
#: lex.cc:4020 lex.cc:4031 lex.cc:4055
msgid "(this will be reported only once per input file)"
msgstr ""
#: lex.cc:4029
msgid "C++ style comments are incompatible with C90"
msgstr ""
#: lex.cc:4061
msgid "multi-line comment"
msgstr ""
#: lex.cc:4484
#, fuzzy, c-format
msgid "unspellable token %s"
msgstr "%s: áäýíáôï ôï Üíïéãìá ôïõ %s: %m\n"
#: lex.cc:5564
#, c-format
msgid "raw string delimiter longer than %d characters"
msgstr ""
#: lex.cc:5634
#, fuzzy
msgid "unterminated literal"
msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
#: macro.cc:94
msgid "'##' cannot appear at either end of __VA_OPT__"
msgstr ""
#: macro.cc:144
msgid "__VA_OPT__ may not appear in a __VA_OPT__"
msgstr ""
#: macro.cc:157
msgid "__VA_OPT__ must be followed by an open parenthesis"
msgstr ""
#: macro.cc:235
#, fuzzy
msgid "unterminated __VA_OPT__"
msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
#: macro.cc:397
#, c-format
msgid "\"%s\" used outside of preprocessing directive"
msgstr ""
#: macro.cc:407
#, fuzzy, c-format
msgid "missing '(' before \"%s\" operand"
msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ç ëßóôá ìå ôéò èÝóåéò"
#: macro.cc:422
#, c-format
msgid "operator \"%s\" requires a header-name"
msgstr ""
#: macro.cc:439
#, fuzzy, c-format
msgid "missing ')' after \"%s\" operand"
msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ç ëßóôá ìå ôá ðåäßá"
#: macro.cc:459
#, fuzzy, c-format
msgid "macro \"%s\" is not used"
msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
#: macro.cc:498 macro.cc:803
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid built-in macro \"%s\""
msgstr "ìç Ýãêõñï ìÞêïò ãñáììÞò: %s"
#: macro.cc:505 macro.cc:613
#, c-format
msgid "macro \"%s\" might prevent reproducible builds"
msgstr ""
#: macro.cc:536
#, fuzzy
msgid "could not determine file timestamp"
msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
#: macro.cc:627
#, fuzzy
msgid "could not determine date and time"
msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
#: macro.cc:659
msgid "__COUNTER__ expanded inside directive with -fdirectives-only"
msgstr ""
#: macro.cc:922
#, fuzzy
msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
msgstr "ìç Ýãêõñïò áñ÷éêüò áñéèìüò ãñáììÞò: `%s'"
#: macro.cc:986
#, c-format
msgid "pasting \"%.*s\" and \"%.*s\" does not give a valid preprocessing token"
msgstr ""
#: macro.cc:1118
msgid "ISO C++11 requires at least one argument for the \"...\" in a variadic macro"
msgstr ""
#: macro.cc:1122
#, fuzzy
msgid "ISO C99 requires at least one argument for the \"...\" in a variadic macro"
msgstr "ÊáêÞ áßôçóç ðáñáìÝôñùí"
#: macro.cc:1129
#, c-format
msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
msgstr ""
#: macro.cc:1134
#, c-format
msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
msgstr ""
#: macro.cc:1138
#, fuzzy, c-format
msgid "macro \"%s\" defined here"
msgstr "áüñéóôï"
#: macro.cc:1332 traditional.cc:822
#, c-format
msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
msgstr ""
#: macro.cc:1478
#, c-format
msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
msgstr ""
#: macro.cc:2313
#, c-format
msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C++98"
msgstr ""
#: macro.cc:2321 macro.cc:2330
#, c-format
msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C90"
msgstr ""
#: macro.cc:3381
#, fuzzy, c-format
msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
#: macro.cc:3463
#, fuzzy, c-format
msgid "expected parameter name, found \"%s\""
msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
#: macro.cc:3464
#, c-format
msgid "expected ',' or ')', found \"%s\""
msgstr ""
#: macro.cc:3465
#, fuzzy
msgid "expected parameter name before end of line"
msgstr "%s: áíáìåíüôáí áñéèìçôéêÞ ôéìÞ."
#: macro.cc:3466
msgid "expected ')' before end of line"
msgstr ""
#: macro.cc:3467
msgid "expected ')' after \"...\""
msgstr ""
#: macro.cc:3524
msgid "anonymous variadic macros were introduced in C++11"
msgstr ""
#: macro.cc:3525 macro.cc:3529
msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
msgstr ""
#: macro.cc:3535
msgid "ISO C++ does not permit named variadic macros"
msgstr ""
#: macro.cc:3536
msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
msgstr ""
#: macro.cc:3582
msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
msgstr ""
#: macro.cc:3620
msgid "ISO C++11 requires whitespace after the macro name"
msgstr ""
#: macro.cc:3621
#, fuzzy
msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
msgstr "ÊáêÞ áßôçóç ðáñáìÝôñùí"
#: macro.cc:3645
msgid "missing whitespace after the macro name"
msgstr ""
#: macro.cc:3698
msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
msgstr ""
#: macro.cc:3862
#, fuzzy, c-format
msgid "\"%s\" redefined"
msgstr "áüñéóôï"
#: macro.cc:3867
#, fuzzy
msgid "this is the location of the previous definition"
msgstr "áõôÞ åßíáé ç èÝóç ôïõ ðñþôïõ ïñéóìïý"
#: macro.cc:4004
#, c-format
msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
msgstr ""
#: pch.cc:90 pch.cc:342 pch.cc:356 pch.cc:374 pch.cc:380 pch.cc:389 pch.cc:396
msgid "while writing precompiled header"
msgstr ""
#: pch.cc:616
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' is poisoned"
msgstr ""
#: pch.cc:638
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
msgstr ""
#: pch.cc:650
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
msgstr ""
#: pch.cc:691
#, c-format
msgid "%s: not used because `%s' is defined"
msgstr ""
#: pch.cc:711
#, c-format
msgid "%s: not used because `__COUNTER__' is invalid"
msgstr ""
#: pch.cc:720 pch.cc:883
msgid "while reading precompiled header"
msgstr ""
#: traditional.cc:891
#, c-format
msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
msgstr ""
#: traditional.cc:1114
#, fuzzy
msgid "syntax error in macro parameter list"
msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü êëÜóçò ÷áñáêôÞñùí"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "wrong number of arguments specified for `%s' attribute"
#~ msgstr "ëÜèïò áñéèìüò ïñéóìÜôùí"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "unknown machine mode `%s'"
#~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "no data type for mode `%s'"
#~ msgstr "äåí ïñßóôçêå âáñýôçôá ãéá ôï óýìâïëï `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "section attributes are not supported for this target"
#~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
#, fuzzy
#~ msgid "requested alignment is too large"
#~ msgstr "ÊáêÞ áßôçóç ðáñáìÝôñùí"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "alignment may not be specified for `%s'"
#~ msgstr "ìüíï Ýíá üñéóìá ìðïñåß íá äçëùèåß"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "can't set `%s' attribute after definition"
#~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "`%s' attribute ignored for `%s'"
#~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid vector type for attribute `%s'"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñï åßäïò áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "__builtin_saveregs not supported by this target"
#~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
#, fuzzy
#~ msgid "missing argument in `__builtin_args_info'"
#~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "too many arguments to function `va_start'"
#~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
#, fuzzy
#~ msgid "vector overflow in expression"
#~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid truth-value expression"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid operands to binary %s"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid use of `restrict'"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü ãñáììÝò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "cannot disable built-in function `%s'"
#~ msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ioctl óôï `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "too few arguments to function `%s'"
#~ msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: Ðïëý ëßãá ïñßóìáôá óôï åóùäïìçìÝíï `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "too many arguments to function `%s'"
#~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
#, fuzzy
#~ msgid "empty range specified"
#~ msgstr "ìç ïñéóìÝíï"
#, fuzzy
#~ msgid "this is the first entry overlapping that value"
#~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
#, fuzzy
#~ msgid "duplicate case value"
#~ msgstr "äéðëüò áñéèìüò ìçíýìáôïò"
#, fuzzy
#~ msgid "this is the first default label"
#~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "unknown C standard `%s'"
#~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "conflicting types for `%s'"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñï åßäïò áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "redefinition of `%s'"
#~ msgstr "êáíÝíáò ïñéóìüò ôïõ `UNDEFINED'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "redeclaration of `%s'"
#~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "`%s' declared inline after its definition"
#~ msgstr "%s: äéðëüò ïñéóìüò Ýêäïóçò êáôçãïñßáò"
#, fuzzy
#~ msgid "a parameter"
#~ msgstr "êáêü üñéóìá"
#~ msgid "type mismatch with previous implicit declaration"
#~ msgstr "óöÜëìá ôáéñéÜóìáôïò ôýðïõ ìå ðñïçãïýìåíç áõôïíüçôç äéáêýñçîç"
#, c-format
#~ msgid "previous implicit declaration of `%s'"
#~ msgstr "ðñïçãïýìåíç áõôïíüçôç äéáêýñçîç ôïõ `%s'"
#, c-format
#~ msgid "implicit declaration of function `%s'"
#~ msgstr "áõôïíüçôç äéáêýñçîç ôçò óõíÜñôçóçò `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "duplicate label declaration `%s'"
#~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "this is a previous declaration"
#~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
#, fuzzy
#~ msgid "empty declaration"
#~ msgstr "êåíü áëöáñéèìçôéêü"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "array size missing in `%s'"
#~ msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôçò åéóüäïõ `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "storage size of `%s' isn't known"
#~ msgstr "Ôï üíïìá `%s' åßíáé Üãíùóôï\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "duplicate `%s'"
#~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "both signed and unsigned specified for `%s'"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò äçëùôÞò ðåäßïõ: `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "complex invalid for `%s'"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ðñïôåñáéüôçôá `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "duplicate `const'"
#~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
#, fuzzy
#~ msgid "duplicate `restrict'"
#~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
#, fuzzy
#~ msgid "duplicate `volatile'"
#~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "size of array `%s' is too large"
#~ msgstr "Ï êáôÜëïãïò `%s' äåí åßíáé ðñïóéôüò."
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid storage class for function `%s'"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñç ôÜîç ÷áñáêôÞñùí `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "cannot inline function `main'"
#~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï áñ÷åßï fifo `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "parameter has incomplete type"
#~ msgstr "ìç ðëÞñçò åããñáöÞ"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "redefinition of `union %s'"
#~ msgstr "Ïé ïñéóìïß ðçãÞ âñßóêïíôáé óôï ÁÑ×ÅÉÏ"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s defined inside parms"
#~ msgstr "óõíå÷ßæåôáé óôï ôìÞìá"
#~ msgid "union"
#~ msgstr "Ýíùóç"
#~ msgid "structure"
#~ msgstr "äïìÞ"
# src/request.c:37
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s has no %s"
#~ msgstr "%s óå %s"
#~ msgid "struct"
#~ msgstr "äïìÞ"
#~ msgid "named members"
#~ msgstr "åðþíõìá ìÝëç"
#~ msgid "members"
#~ msgstr "ìÝëç"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "nested redefinition of `%s'"
#~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ ïñéóìïý locale `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "negative width in bit-field `%s'"
#~ msgstr "Áñíçôéêü ðëÜôïò óôçí áðïôßìçóç"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "`%s' is narrower than values of its type"
#~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "duplicate member `%s'"
#~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "enum defined inside parms"
#~ msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
#~ msgid "return type defaults to `int'"
#~ msgstr "ï åðéóôñåöüìåíïò ôýðïò ðñïêáèïñßæåôáé óå `int'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "`%s' was used with no declaration before its definition"
#~ msgstr "áõôÞ åßíáé ç èÝóç ôïõ ðñþôïõ ïñéóìïý"
#, c-format
#~ msgid "return type of `%s' is not `int'"
#~ msgstr "ç åðéóôñåöüìåíç ôéìÞ ôçò `%s' äåí åßíáé `int'"
#, c-format
#~ msgid "first argument of `%s' should be `int'"
#~ msgstr "ôï ðñþôï üñéóìá ôçò `%s' ðñÝðåé íá åßíáé `int'"
#, c-format
#~ msgid "second argument of `%s' should be `char **'"
#~ msgstr "ôï äåýôåñï üñéóìá ôçò `%s' ðñÝðåé íá åßíáé `char **'"
#, c-format
#~ msgid "third argument of `%s' should probably be `char **'"
#~ msgstr "ôï ôñßôï üñéóìá ôçò `%s' ðñÝðåé íá åßíáé `char **'"
#, c-format
#~ msgid "`%s' takes only zero or two arguments"
#~ msgstr "ç `%s' ðáßñíåé åßôå êáíÝíá åßôå äýï ïñßóìáôá"
#, c-format
#~ msgid "`%s' is normally a non-static function"
#~ msgstr "ç `%s' åßíáé óõíÞèùò ìç-óôáôéêÞ óõíÜñôçóç"
#~ msgid "parameter name omitted"
#~ msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôï üíïìá ôçò ðáñáìÝôñïõ"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "parameter `%s' declared void"
#~ msgstr "ï ÷Üñôçò ÷áñáêôÞñùí `%s' ïñßóôçêå Þäç"
#, fuzzy
#~ msgid "no return statement in function returning non-void"
#~ msgstr "`return' ÷ùñßò ôéìÞ, óå óõíÜñôçóç ðïõ åðéóôñÝöåé ìç-êåíü"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "size of return value of `%s' is larger than %d bytes"
#~ msgstr "%s: ïé ôéìÝò ôïõ ðåäßïõ `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü %d"
#, fuzzy
#~ msgid "unrecognized format specifier"
#~ msgstr "Üãíùóôï ðñüèåìá: %s"
#~ msgid "field width"
#~ msgstr "ìÝãåèïò ðåäßïõ"
#~ msgid "precision"
#~ msgstr "áêñßâåéá"
#, fuzzy
#~ msgid "fill character"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò ðáñáâïëÞò"
#, fuzzy
#~ msgid "fill character in strfmon format"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï áñ÷åßï: "
#, fuzzy
#~ msgid "right precision"
#~ msgstr "ÅìöÜíéóç Ýêäïóçò ðñïãñÜììáôïò"
#, fuzzy
#~ msgid "missing $ operand number in format"
#~ msgstr "Ëåßðåé ï äåêáåîáäéêüò áñéèìüò óôïí ÷áñáêôÞñá äéáöõãÞò."
#, fuzzy
#~ msgid "operand number out of range in format"
#~ msgstr "Ï áñéèìüò óýíäåóìïõ åßíáé Ýîù áðü ôï üñéï"
#, fuzzy
#~ msgid "too many arguments for format"
#~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
#, fuzzy
#~ msgid "null format string"
#~ msgstr "Ç áëõóßäá ìïñöÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "repeated %s in format"
#~ msgstr "repeated leap second moment"
#, fuzzy
#~ msgid "too few arguments for format"
#~ msgstr "ðïëý ëßãá ïñßóìáôá"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "zero width in %s format"
#~ msgstr "óöÜëìá åããñáöÞò %s"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "unknown conversion type character `%c' in format"
#~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s does not support %s"
#~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
#, fuzzy
#~ msgid "different type"
#~ msgstr "åßäïò ìïñöÞò"
#, fuzzy
#~ msgid "floating constant out of range"
#~ msgstr "ó÷åôéêÞ èÝóç áñ÷åßïõ åßíáé åêôüò ïñßùí"
#, fuzzy
#~ msgid "'lul' is not a valid integer suffix"
#~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
#, fuzzy
#~ msgid "integer constant is larger than the maximum value for its type"
#~ msgstr ""
#~ "ï äçëùìÝíïò áñéèìüò bytes `%s' åßíáé ìåãáëýôåñïò áðü ôï ìÝãéóôï\n"
#~ "ðïõ ìðïñåß íá áíáðáñáóôáèåß áðü ôï ôýðï äåäïìÝíùí `long'"
#, fuzzy
#~ msgid "ignoring invalid multibyte character"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñï Þ áóõìðëÞñùôï multibyte Þ ðëáôýò ÷áñáêôÞñáò"
#~ msgid "syntax error"
#~ msgstr "óöÜëìá óýíôáîçò"
#, fuzzy
#~ msgid "syntax error: cannot back up"
#~ msgstr "ï äéá÷ùñéóôÞò äå ìðïñåß íá åßíáé êåíüò"
#, fuzzy
#~ msgid "parser stack overflow"
#~ msgstr "Õðåñ÷åßëéóç ðßíáêá áñ÷åßïõ"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "`%s' is not at beginning of declaration"
#~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
#, fuzzy
#~ msgid "comma at end of enumerator list"
#~ msgstr "óêïõðßäéá óôï ôÝëïò ôïõ áñéèìïý"
#~ msgid "parse error; also virtual memory exceeded"
#~ msgstr "óöÜëìá åðåîåñãáóßáò· åðßóçò ç ìíÞìç åîáíôëÞèçêå"
#~ msgid "parse error"
#~ msgstr "óöÜëìá åðåîåñãáóßáò"
#, c-format
#~ msgid "%s at end of input"
#~ msgstr "%s óôï ôÝëïò ôçò åéóüäïõ"
#, c-format
#~ msgid "%s before %s'%c'"
#~ msgstr "%s ðñéí áðü %s'%c'"
#, c-format
#~ msgid "%s before %s'\\x%x'"
#~ msgstr "%s ðñéí áðü %s'\\x%x'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s before string constant"
#~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
#, c-format
#~ msgid "%s before numeric constant"
#~ msgstr "%s ðñéí áðü áñéèìçôéêÞ óôáèåñÜ"
# src/request.c:37
#, c-format
#~ msgid "%s before \"%s\""
#~ msgstr "%s ðñéí áðü \"%s\""
#, c-format
#~ msgid "%s before '%s' token"
#~ msgstr "%s ðñéí áðü ôï óýìâïëï '%s'"
#, c-format
#~ msgid "syntax error at '%s' token"
#~ msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôï óýìâïëï '%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
#~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: ôï --pid=PID äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
#, fuzzy
#~ msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
#~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: ôï --pid=PID äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
#, fuzzy
#~ msgid "malformed '#pragma pack' - ignored"
#~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
#, fuzzy
#~ msgid "malformed #pragma weak, ignored"
#~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
#, fuzzy
#~ msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
#~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
#, fuzzy
#~ msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
#~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
#, fuzzy
#~ msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
#~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
#, fuzzy
#~ msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
#~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid use of void expression"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid use of flexible array member"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñç þñá ôçò ìÝñáò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid use of undefined type `%s %s'"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü êåíÝò ãñáììÝò: `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid use of incomplete typedef `%s'"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò äåýôåñïò ôåëåóôÞò óå êáôÜóôáóç óõìâáôüôçôáò `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid type argument of `%s'"
#~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
#, fuzzy
#~ msgid "called object is not a function"
#~ msgstr "Ôï åðþíõìï áíôéêåßìåíï äåí åßíáé áíáæçôÞóéìï"
#, fuzzy
#~ msgid "too many arguments to function"
#~ msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
#, fuzzy
#~ msgid "too few arguments to function"
#~ msgstr "ðïëý ëßãá ïñßóìáôá"
#~ msgid "division by zero"
#~ msgstr "äéáßñåóç ìå ìçäÝí"
#, fuzzy
#~ msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
#~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
#, fuzzy
#~ msgid "wrong type argument to abs"
#~ msgstr "ëÜèïò áñéèìüò ïñéóìÜôùí"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid lvalue in unary `&'"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò áíáðÞäçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s of read-only variable `%s'"
#~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóéìç ìåôáâëçôÞ `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "cannot take address of bit-field `%s'"
#~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï áñ÷åßï fifo `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid lvalue in assignment"
#~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
#, fuzzy
#~ msgid "assignment"
#~ msgstr "ðñïóðÝñáóìá ïñßóìáôïò"
#, c-format
#~ msgid "%s makes pointer from integer without a cast"
#~ msgstr "%s ìåôáôñÝðåé áêÝñáéï óå äåßêôç ÷ùñßò ìåôáôñïðÝá"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "incompatible type for argument %d of `%s'"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "incompatible types in %s"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñï åßäïò áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
#, c-format
#~ msgid "passing arg %d of `%s'"
#~ msgstr "ôï ðÝñáóìá ôïõ ïñßóìáôïò %d áðü `%s'"
#, c-format
#~ msgid "passing arg %d of pointer to function"
#~ msgstr "ôï ðÝñáóìá ôïõ ïñßóìáôïò %d ôïõ äåßêôç óôç óõíÜñôçóç"
# src/request.c:263
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "(near initialization for `%s')"
#~ msgstr "Ôï âÞìá áñ÷éêïðïßçóçò áðÝôõ÷å"
#, fuzzy
#~ msgid "initializer element is not constant"
#~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
# src/request.c:263
#~ msgid "initialization"
#~ msgstr "áñ÷éêïðïßçóç"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid initializer"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò ïñéæüíôéïõ óôçëïèÝôç: %s"
#, fuzzy
#~ msgid "extra brace group at end of initializer"
#~ msgstr "áêïëïõèïýí óêïõðßäéá óôï ôÝëïò ôçò ãñáììÞò"
#, fuzzy
#~ msgid "missing initializer"
#~ msgstr "Ý÷åé ðáñáëçöèåß ôï áñ÷åßï ðñïïñéóìïý"
#, fuzzy
#~ msgid "asm template is not a string constant"
#~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
#, fuzzy
#~ msgid "modification by `asm'"
#~ msgstr "Ç ôñïðïðïßçóç áðÝôõ÷å"
#~ msgid "`return' with no value, in function returning non-void"
#~ msgstr "`return' ÷ùñßò ôéìÞ, óå óõíÜñôçóç ðïõ åðéóôñÝöåé ìç-êåíü"
#~ msgid "return"
#~ msgstr "åðéóôñïöÞ"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "can't inline call to `%s'"
#~ msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ioctl óôï `%s'"
#~ msgid "internal error"
#~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá"
#~ msgid "no arguments"
#~ msgstr "÷ùñßò ïñßóìáôá"
# src/getopt1.c:132
# src/getopt1.c:132
#, c-format
#~ msgid "fopen %s"
#~ msgstr "fopen %s"
#, c-format
#~ msgid "fclose %s"
#~ msgstr "fclose %s"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
#~ msgstr "%s: Ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C áðÝôõ÷å ìå óÞìá %d\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "[cannot find %s]"
#~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá åêôåëåóôåß ôï %s"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "cannot find `%s'"
#~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "[Leaving %s]\n"
#~ msgstr "äéáãñáöÞ êáôáëüãïõ %s\n"
#, fuzzy
#~ msgid "cannot find `nm'"
#~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
#~ msgid "pipe"
#~ msgstr "óùëÞíùóç"
#~ msgid "fdopen"
#~ msgstr "fdopen"
#, c-format
#~ msgid "dup2 %d 1"
#~ msgstr "dup2 %d 1"
#, c-format
#~ msgid "close %d"
#~ msgstr "close %d"
#, c-format
#~ msgid "execvp %s"
#~ msgstr "execvp %s"
#~ msgid "fclose"
#~ msgstr "fclose"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "unable to open file '%s'"
#~ msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "unable to stat file '%s'"
#~ msgstr "áäõíáìßá ðñïóðÝëáóçò(stat()) áñ÷åßïõ `%s': %s"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "unable to mmap file '%s'"
#~ msgstr "Áäõíáìßá ìåôáöïñÜò óôç ìíÞìç (mmap) ôïõ áñ÷åßïõ %s.\n"
#~ msgid "not found\n"
#~ msgstr "äå âñÝèçêå\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "bad magic number in file '%s'"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áñ÷åßïõ óôç äÞëùóç ðåäßïõ: `%s'"
#~ msgid "dynamic dependencies.\n"
#~ msgstr "äõíáìéêÝò åîáñôÞóåéò.\n"
#, fuzzy
#~ msgid "cannot find `ldd'"
#~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
#, c-format
#~ msgid "execv %s"
#~ msgstr "execv %s"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: not a COFF file"
#~ msgstr "%s: Äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: cannot open as COFF file"
#~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "library lib%s not found"
#~ msgstr "Ðéèáíüí äå âñÝèçêå"
# src/getopt1.c:132
# src/getopt1.c:132
#, c-format
#~ msgid "open %s"
#~ msgstr "open %s"
#, fuzzy
#~ msgid "section pointer missing"
#~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
#, fuzzy
#~ msgid "no symbol table found"
#~ msgstr "äåí äþèçêå óõìâïëéêü üíïìá"
#, fuzzy
#~ msgid "no cmd_strings found"
#~ msgstr "Äåí âñÝèçêå ìÝóï"
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "writing load commands.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr "¸÷åé ðáñáëçöèåß åíôïëÞ"
#, c-format
#~ msgid "close %s"
#~ msgstr "close %s"
#, fuzzy
#~ msgid "bad magic number"
#~ msgstr "ÅóöáëìÝíïò áñéèìüò áñ÷åßïõ"
#~ msgid "bad header version"
#~ msgstr "åóöáëìÝíç Ýêäïóç êåöáëßäáò"
#, fuzzy
#~ msgid "old raw header file"
#~ msgstr "Äåí åßíáé åðþíõìï áñ÷åßï"
#, fuzzy
#~ msgid "unsupported version"
#~ msgstr "ÅìöÜíéóç Ýêäïóçò ðñïãñÜììáôïò"
# src/request.c:37
#, c-format
#~ msgid "fstat %s"
#~ msgstr "fstat %s"
#, c-format
#~ msgid "lseek %s 0"
#~ msgstr "lseek %s 0"
#, c-format
#~ msgid "read %s"
#~ msgstr "read %s"
#, c-format
#~ msgid "msync %s"
#~ msgstr "msync %s"
#, c-format
#~ msgid "munmap %s"
#~ msgstr "munmap %s"
#, c-format
#~ msgid "write %s"
#~ msgstr "write %s"
#, fuzzy
#~ msgid "cannot convert to a pointer type"
#~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá âñåèåß ï ôýðïò ôïõ åðåîåñãáóôÞ."
#, fuzzy
#~ msgid "conversion to incomplete type"
#~ msgstr "ìç ðëÞñçò åããñáöÞ"
#~ msgid "internal error: "
#~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá: "
#~ msgid "warning: "
#~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: "
#, fuzzy
#~ msgid "integer constant out of range"
#~ msgstr "ó÷åôéêÞ èÝóç áñ÷åßïõ åßíáé åêôüò ïñßùí"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid character '\\%03o' in #if"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò `%c' óôï ôýðï áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "\"%s\" is not valid in #if expressions"
#~ msgstr "%s: ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç: %s"
#, fuzzy
#~ msgid "missing binary operator"
#~ msgstr "Áãíùóôïò äõáäéêüò ÷åéñéóôÞò."
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "missing binary operator before '%s'"
#~ msgstr "%s: Áíáìåíüôáí äõáäéêüò ÷åéñéóôÞò.\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
#~ msgstr "äéáãñáöÞ ìç-êáôáëüãïõ `%s'\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: Not a directory"
#~ msgstr "Äåí åßíáé êáôÜëïãïò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
#~ msgstr "áäõíáìßá áëëáãÞò óôï êáôÜëïãï \"%s\""
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "changing search order for system directory \"%s\""
#~ msgstr "áäõíáìßá áëëáãÞò óôï êáôÜëïãï \"%s\""
#, fuzzy
#~ msgid "End of search list.\n"
#~ msgstr "ÔÝëïò ôìÞìáôïò"
#, fuzzy
#~ msgid "I/O error on output"
#~ msgstr "ÓöÜëìá åéóüäïõ/åîüäïõ"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "argument missing after %s"
#~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "assertion missing after %s"
#~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "file name missing after %s"
#~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "number missing after %s"
#~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "target missing after %s"
#~ msgstr "Áñ÷Þ áñ÷åßïõ %s\n"
#, fuzzy
#~ msgid "-I- specified twice"
#~ msgstr "ìç ïñéóìÝíï"
#, fuzzy
#~ msgid "possible start of unterminated string literal"
#~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
#~ msgid "multi-line string literals are deprecated"
#~ msgstr "äå óõíßóôáôáé ðéá ç ÷ñÞóç áëöáñéèìçôéêþí óôáèåñþí ðïëëáðëþí ãñáììþí"
#, fuzzy
#~ msgid "no newline at end of file"
#~ msgstr "%s: ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "unknown string token %s\n"
#~ msgstr "¶ãíùóôÞ åðéëïãÞ ãéá ôï `s'"
# src/main.c:663
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "unknown escape sequence: '\\%03o'"
#~ msgstr "¶ãíùóôç óõìâïëïóåéñÜ `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "character constant too long"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
#~ msgid "#elif after #else"
#~ msgstr "#elif ìåôÜ áðü #else"
#, c-format
#~ msgid "invalid option %s"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ %s"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "\"%s\" is not a valid option to the preprocessor"
#~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
#~ msgid "too many input files"
#~ msgstr "õðåñâïëéêÜ ðïëëÜ áñ÷åßá åéóüäïõ"
#, c-format
#~ msgid "%s:%d: warning: "
#~ msgstr "%s:%d: ðñïåéäïðïßçóç: "
#, c-format
#~ msgid "%s: warning: "
#~ msgstr "%s: ðñïåéäïðïßçóç: "
#~ msgid "((anonymous))"
#~ msgstr "((áíþíõìï))"
# src/request.c:37
#, c-format
#~ msgid "%s: %s: "
#~ msgstr "%s: %s: "
#~ msgid "sorry, not implemented: "
#~ msgstr "óõããíþìç, ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß: "
#, c-format
#~ msgid "%s "
#~ msgstr "%s "
#, c-format
#~ msgid " %s"
#~ msgstr " %s"
#, c-format
#~ msgid "In member function `%s':"
#~ msgstr "Óôç óõíÜñôçóç ìÝëïò `%s':"
#, c-format
#~ msgid "In function `%s':"
#~ msgstr "Óôç óõíÜñôçóç `%s':"
#, fuzzy
#~ msgid "compilation terminated.\n"
#~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí åðéôñÝðåôáé"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "Internal compiler error in %s, at %s:%d"
#~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá óôï %s, ãñáììÞ %u"
#~ msgid ":\n"
#~ msgstr ":\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "DW_LOC_OP %s not implemented\n"
#~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
#, fuzzy
#~ msgid "can't get current directory"
#~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá ëçöèåß ï ôñÝ÷ùí êáôÜëïãïò."
#, fuzzy
#~ msgid "__builtin_eh_return not supported on this target"
#~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
#, fuzzy
#~ msgid "stack limits not supported on this target"
#~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
#, fuzzy
#~ msgid "could not split insn"
#~ msgstr "áäõíáìßá åýñåóçò âñü÷ïõ"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid `asm': "
#~ msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò ïñéæüíôéïõ óôçëïèÝôç: %s"
#, fuzzy
#~ msgid "unterminated assembly dialect alternative"
#~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï óõìâïëéêü üíïìá"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "operand number missing after %%-letter"
#~ msgstr "ïñéóìüò äéêáéùìÜôùí óôï %s"
#, fuzzy
#~ msgid "operand number out of range"
#~ msgstr "Ï áñéèìüò óýíäåóìïõ åßíáé Ýîù áðü ôï üñéï"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%-code"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid expression as operand"
#~ msgstr "%s: ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç: %s"
#~ msgid "control reaches end of non-void function"
#~ msgstr "ï Ýëåã÷ïò öèÜíåé óôï ôÝëïò ìç-êåíÞò óõíÜñôçóçò"
# src/shred.c:1134
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "size of variable `%s' is too large"
#~ msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åßíáé ðïëý ìåãÜëï"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "unused parameter `%s'"
#~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
# src/main.c:785
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "ambiguous abbreviation %s"
#~ msgstr "ÁóáöÞò ìïñöÞ `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "missing argument to `%s' option"
#~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "extraneous argument to `%s' option"
#~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid ""
#~ "Setting spec %s to '%s'\n"
#~ "\n"
#~ msgstr "äçìéïõñãßá %s %s óôï %s"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "rename spec %s to %s\n"
#~ msgstr "äçìéïõñãßá %s %s óôï %s"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "specs unknown %% command after %ld characters"
#~ msgstr "ëßóôá ìå üëá ôá ãíùóôÜ óýíïëá ÷áñáêôÞñùí"
#~ msgid "-pipe not supported"
#~ msgstr "ôï -pipe äåí õðïóôçñßæåôáé"
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Go ahead? (y or n) "
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Íá óõíå÷ßóåôå; (y Þ n) "
#, c-format
#~ msgid "# %s %.2f %.2f\n"
#~ msgstr "# %s %.2f %.2f\n"
#, c-format
#~ msgid "Usage: %s [options] file...\n"
#~ msgstr "÷ñÞóç: %s [åðéëïãÝò] áñ÷åßï...\n"
#~ msgid "Options:\n"
#~ msgstr "ÅðéëïãÝò:\n"
#~ msgid " -pass-exit-codes Exit with highest error code from a phase\n"
#~ msgstr " -pass-exit-codes ¸îïäïò ìå ôï õøçëüôåñï êùäéêü óöÜëìáôïò ôçò öÜóçò\n"
#~ msgid " --help Display this information\n"
#~ msgstr " --help ÅìöÜíéóç áõôþí ôùí ðëçñïöïñéþí\n"
#~ msgid " --target-help Display target specific command line options\n"
#~ msgstr " --target-help ÅìöÜíéóç åðéëïãÝò ãñáììþí åíôïëÞò ó÷åôéêÝò ìå ôï óôü÷ï\n"
#~ msgid " (Use '-v --help' to display command line options of sub-processes)\n"
#~ msgstr " (×ñÞóç '-v --help' ãéá ôçí åìöÜíéóç åðéëïãþí ãñáììÞò åíôïëÞò õðïäéåñãáóéþí)\n"
#~ msgid " -dumpspecs Display all of the built in spec strings\n"
#~ msgstr " -dumpspecs ÅìöÜíéóç üëùí ôùí ðñïêáèïñéóìÝíùí áëöáñéèìçôéêþí ôùí ðñïóäéïñéóìþí\n"
#~ msgid " -dumpversion Display the version of the compiler\n"
#~ msgstr " -dumpversion ÅìöÜíéóç ôçò Ýêäïóçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
#~ msgid " -dumpmachine Display the compiler's target processor\n"
#~ msgstr " -dumpmachine ÅìöÜíéóç ôïõ åðåîåñãáóôÞ óôü÷ïõ ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
#~ msgid " -print-search-dirs Display the directories in the compiler's search path\n"
#~ msgstr " -print-search-dirs ÅìöÜíéóç ôùí êáôáëüãùí óôéò äéáäñïìÝò áíáæÞôçóçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
#~ msgid " -print-libgcc-file-name Display the name of the compiler's companion library\n"
#~ msgstr " -print-libgcc-file-name ÅìöÜíéóç ôïõ ïíüìáôïò ôçò óõíïäåõôéêÞò âéâëéïèÞêçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
#~ msgid " -print-file-name=<lib> Display the full path to library <lib>\n"
#~ msgstr " -print-file-name=<âéâëéïè> ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñçò äéáäñïìÞò óôç âéâëéïèÞêç <âéâëéïè>\n"
#~ msgid " -print-prog-name=<prog> Display the full path to compiler component <prog>\n"
#~ msgstr " -print-prog-name=<ðñüãñ> ÅìöÜíéóç ôçò ðëÞñçò äéáäñïìÞò óôï óõóôáôéêü ìåôáãëùôôéóôÞ <ðñüãñ>\n"
#~ msgid " -print-multi-directory Display the root directory for versions of libgcc\n"
#~ msgstr " -print-multi-directory ÅìöÜíéóç ôïõ ñéæéêïý êáôáëüãïõ ãéá åêäüóåéò ôçò libgcc\n"
#~ msgid ""
#~ " -print-multi-lib Display the mapping between command line options and\n"
#~ " multiple library search directories\n"
#~ msgstr ""
#~ " -print-multi-lib ÅìöÜíéóç ôçò áíôéóôïß÷éóçò ìåôáîý åðéëïãþí ãñáììÞò\n"
#~ " åíôïëÞò êáé êáôáëüãùí áíáæÞôçóçò ðïëëáðëþí\n"
#~ " âéâëéïèçêþí\n"
#~ msgid " -Wa,<options> Pass comma-separated <options> on to the assembler\n"
#~ msgstr " -Wa,<åðéëïãÝò> ÐÝñáóìá <åðéëïãþí> äéá÷ùñéóìÝíùí ìå êüììá óôï óõíáñìïëïãçôÞ\n"
#~ msgid " -Wp,<options> Pass comma-separated <options> on to the preprocessor\n"
#~ msgstr " -Wp,<åðéëïãÝò> ÐÝñáóìá <åðéëïãþí> äéá÷ùñéóìÝíùí ìå êüììá óôïí ðñï-åðåîåñãáóôÞ\n"
#~ msgid " -Wl,<options> Pass comma-separated <options> on to the linker\n"
#~ msgstr " -Wl,<åðéëïãÝò> ÐÝñáóìá <åðéëïãþí> äéá÷ùñéóìÝíùí ìå êüììá óôï óõíäÝôç\n"
#~ msgid " -Xlinker <arg> Pass <arg> on to the linker\n"
#~ msgstr " -Xlinker <üñéóìá> ÐÝñáóìá <ïñßóìáôïò> óôï óõíäÝôç\n"
#~ msgid " -save-temps Do not delete intermediate files\n"
#~ msgstr " -save-temps Íá ìç äéáãñáöïýí ôá åíäéÜìåóá áñ÷åßá\n"
#~ msgid " -pipe Use pipes rather than intermediate files\n"
#~ msgstr " -pipe ×ñÞóç óùëçíþóåùí áíôß åíäéÜìåóùí áñ÷åßùí\n"
#~ msgid " -time Time the execution of each subprocess\n"
#~ msgstr " -time ÌÝôñçóç ôïõ ÷ñüíïõ åêôÝëåóçò êÜèå õðïäéåñãáóßáò\n"
#~ msgid " -specs=<file> Override built-in specs with the contents of <file>\n"
#~ msgstr " -specs=<áñ÷åßï> ×ñÞóç ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôïõ <áñ÷åßïõ> áíôß ôùí ðñïêáèïñéóìÝíùí ðñïóäéïñéóìþí\n"
#~ msgid " -std=<standard> Assume that the input sources are for <standard>\n"
#~ msgstr ""
#~ " -std=<ðñüôõðï> Èåþñçóå üôé ïé ðçãÝò êþäéêá åßíáé ãéá ôï <ðñüôõðï>\n"
#~ "\n"
#~ msgid " -B <directory> Add <directory> to the compiler's search paths\n"
#~ msgstr " -B <êáôÜëïãïò> ÐñïóèÞêç ôïõ <êáôáëüãïõ> óôéò äéáäñïìÝò áíáæÞôçóçò ôïõ ìåôáãëùôôéóôÞ\n"
#~ msgid " -b <machine> Run gcc for target <machine>, if installed\n"
#~ msgstr " -b <ìç÷áíÞ> ÅêôÝëåóç ôïõ gcc ãéá ôï óôü÷ï <ìç÷áíÞ>, áí åßíáé åãêáôåóôçìÝíïò\n"
#~ msgid " -V <version> Run gcc version number <version>, if installed\n"
#~ msgstr " -V <Ýêäïóç> ÅêôÝëåóç ôçò Ýêäïóçò <Ýêäïóç> ôïõ gcc, áí åßíáé åãêáôåóôçìÝíç\n"
#~ msgid " -v Display the programs invoked by the compiler\n"
#~ msgstr " -v ÅìöÜíéóç ôùí ðñïãñáììÜôùí ðïõ êáëåß ï ìåôáãëùôôéóôÞò\n"
#~ msgid " -E Preprocess only; do not compile, assemble or link\n"
#~ msgstr " -E Ðñïåðåîåñãáóßá ìüíï· ü÷é ìåôáãëþôôéóç, óõíáñìïëüãçóç Þ óýíäåóç\n"
#~ msgid " -S Compile only; do not assemble or link\n"
#~ msgstr " -S Ìåôáãëþôôéóç ìüíï· ü÷é óõíáñìïëüãçóç Þóýíäåóç\n"
#~ msgid " -c Compile and assemble, but do not link\n"
#~ msgstr " -c Ìåôáãëþôôéóç êáé óõíáñìïëüãçóç, ü÷éüìùò óýíäåóç\n"
#~ msgid " -o <file> Place the output into <file>\n"
#~ msgstr " -o <áñ÷åßï> ÔïðïèÝôçóç ôçò åîüäïõ óôï <áñ÷åßï>\n"
#~ msgid ""
#~ " -x <language> Specify the language of the following input files\n"
#~ " Permissable languages include: c c++ assembler none\n"
#~ " 'none' means revert to the default behavior of\n"
#~ " guessing the language based on the file's extension\n"
#~ msgstr ""
#~ " -x <ãëþóóá> Êáèïñéóìüò ôçò ãëþóóáò ôùí åðüìåíùí áñ÷Ýéùí åéóüäïõ\n"
#~ " ÁðïäåêôÝò ãëþóóåò åßíáé: c c++ assembler none\n"
#~ " Ôï 'none' óçìáßíåé åðáíáöïñÜ óôçí åî ïñéóìïý\n"
#~ " óõìðåñéöïñÜ åýñåóçò ôçò ãëþóóáò âÜóåé ôçò åðÝêôáóçò\n"
#~ " ôïõ áñ÷åßïõ\n"
#, c-format
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Options starting with -g, -f, -m, -O, -W, or --param are automatically\n"
#~ " passed on to the various sub-processes invoked by %s. In order to pass\n"
#~ " other options on to these processes the -W<letter> options must be used.\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Ïé åðéëïãÝò ðïõ îåêéíïýí ìå -g, -f, -m, -O, -W Þ --param ðåñíïýí áõôüìáôá\n"
#~ " óôéò äéÜöïñåò õðïäéåñãáóßåò ðïõ êáëåß ôï %s. Ãéá íá ðåñÜóåôå Üëëåò\n"
#~ " åðéëïãÝò óå áõôÝò ôéò äéåñãáóßåò, ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôéò åðéëïãÝò\n"
#~ " -W<ãñÜììá>.\n"
#, c-format
#~ msgid "%s (GCC) %s\n"
#~ msgstr "%s (GCC) %s\n"
#~ msgid "Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.\n"
#~ msgstr "ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.\n"
# src/main.c:850
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
#~ "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Áõôü åßíáé åëåýèåñï ëïãéóìéêü· äåßôå ôïí ðçãáßï êþäéêá ãéá ôïõò êáíïíéóìïýò\n"
#~ "áíôéãñáöÞò. Äåí õðÜñ÷åé ÊÁÌÉÁ åããýçóç· ïýôå áêüìá ãéá ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÔÇÔÁ Þ \n"
#~ "ÊÁÔÁËËÇËÏÔÇÔÁ ÃÉÁ ÅÍÁ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ ÓÊÏÐÏ.\n"
#, fuzzy
#~ msgid "argument to `-Xlinker' is missing"
#~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
#, fuzzy
#~ msgid "argument to `-l' is missing"
#~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
#, fuzzy
#~ msgid "argument to `-specs' is missing"
#~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
#, fuzzy
#~ msgid "argument to `-specs=' is missing"
#~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
#, fuzzy
#~ msgid "argument to `-b' is missing"
#~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
#, fuzzy
#~ msgid "argument to `-B' is missing"
#~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
#, fuzzy
#~ msgid "argument to `-V' is missing"
#~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid version number format"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñç äéáìüñöùóç óõíôüìåõóçò"
#, fuzzy
#~ msgid "argument to `-x' is missing"
#~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "argument to `-%s' is missing"
#~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid specification! Bug in cc"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ñýèìéóç èýñáò (port)"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "spec failure: unrecognized spec option '%c'"
#~ msgstr "%s: ìç áíáãíùñßóéìç åðéëïãÞ `-%c'\n"
#, c-format
#~ msgid "unrecognized option `-%s'"
#~ msgstr "ìç áíáãíùñßóçìç åðéëïãÞ `-%s'"
#, c-format
#~ msgid "install: %s%s\n"
#~ msgstr "åãêáôÜóôáóç: %s%s\n"
#, c-format
#~ msgid "programs: %s\n"
#~ msgstr "ðñïãñÜììáôá: %s\n"
#, c-format
#~ msgid "libraries: %s\n"
#~ msgstr "âéâëéïèÞêåò: %s\n"
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "For bug reporting instructions, please see:\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Ãéá ïäçãßåò ãéá áíáöïñÝò óöáëìÜôùí. ðáñáêáëþ äåßôå:\n"
#, c-format
#~ msgid "Configured with: %s\n"
#~ msgstr "¸÷åé ñõèìéóôåß ìå: %s\n"
#, c-format
#~ msgid "Thread model: %s\n"
#~ msgstr "ÌïíôÝëï íçìÜôùí: %s\n"
#, c-format
#~ msgid "gcc version %s\n"
#~ msgstr "Ýêäïóç gcc %s\n"
#, c-format
#~ msgid "gcc driver version %s executing gcc version %s\n"
#~ msgstr "Ýêäïóç ïäçãïý gcc %s åêôåëåß ôçí Ýêäïóç gcc %s\n"
#~ msgid "no input files"
#~ msgstr "äåí õðÜñ÷ïõí áñ÷åßá åéóüäïõ"
#, c-format
#~ msgid "%s: %s compiler not installed on this system"
#~ msgstr "%s: ï ìåôáãëùôôéóôÞò %s äåí Ý÷åé åãêáôáóôáèåß óôï óýóôçìá áõôü"
#~ msgid "internal gcc abort"
#~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá gcc"
# src/main.c:178
#, fuzzy
#~ msgid "Internal gcov abort.\n"
#~ msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá (recoding)"
#~ msgid ""
#~ "Usage: gcov [OPTION]... SOURCEFILE\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "×ñÞóç: gcov [ÅÐÉËÏÃÇ]... [ÁÑןÏÐÇÃÇÓ]\n"
#~ "\n"
#~ msgid ""
#~ "Print code coverage information.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "EìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí êÜëõøçò êþäéêá.\n"
#~ "\n"
#~ msgid " -h, --help Print this help, then exit\n"
#~ msgstr " -h, --help ÅìöÜíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò, ìåôÜ Ýîïäïò\n"
#~ msgid " -v, --version Print version number, then exit\n"
#~ msgstr " -v, --version ÅìöÜíéóç áñéèìïý Ýêäïóçò, ìåôÜ Ýîïäïò\n"
#, c-format
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "For bug reporting instructions, please see:\n"
#~ "%s.\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Ãéá ïäçãßåò óôéò áíáöïñÝò óöáëìÜôùí, ðáñáêáëþ äåßôå:\n"
#~ "%s.\n"
#, c-format
#~ msgid "gcov (GCC) %s\n"
#~ msgstr "gcov (GCC) %s\n"
#~ msgid "Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
#~ msgstr "ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "Could not open basic block file %s.\n"
#~ msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "Could not open program flow graph file %s.\n"
#~ msgstr "Áäýíáôç ç äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ êáôáãñáöþí \"%s\""
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "No executable code associated with file %s.\n"
#~ msgstr "ÊáìéÜ äéåýèõíóç äåí óõíäÝåôáé ìå ôï üíïìá"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "No branches in function %s\n"
#~ msgstr "Äåí âñÝèçêáí ôáéñéÜóìáôá óôç ìïñöÞ `%s'.\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "No calls in function %s\n"
#~ msgstr "Äåí âñÝèçêáí URL óôï %s.\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "didn't use all bb entries of graph, function %s\n"
#~ msgstr "äéáãñáöÞ üëùí ôùí åããñáöþí ôïõ êáôáëüãïõ %s\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "No branches in file %s\n"
#~ msgstr ""
#~ "Äåí õðÜñ÷åé áñ÷åßï `%s'.\n"
#~ "\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "No calls in file %s\n"
#~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "Could not open source file %s.\n"
#~ msgstr "Äåí ìðüñåóá íá áíïßîù ôï áñ÷åßï %s"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "Could not open output file %s.\n"
#~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ `%s'"
#, c-format
#~ msgid "Creating %s.\n"
#~ msgstr "Äçìéïõñãßá ôïõ %s.\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "can't open %s"
#~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò ôïõ `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "function cannot be inline"
#~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid parameter `%s'"
#~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: internal abort\n"
#~ msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá ôïõ áíáëõôÞ äéåõèýíóåùí"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: error writing file `%s': %s\n"
#~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åããñáöÞ ôïõ %s\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkN ] [ -i <istring> ] [ filename ... ]'\n"
#~ msgstr "%s: ç ÷ñÞóç åßíáé %s [ -v ] [ -c äéáêïðÞ ] ïíïìáóßá æþíçò ...\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkNlgC ] [ -B <dirname> ] [ filename ... ]'\n"
#~ msgstr "%s: ç ÷ñÞóç åßíáé %s [ -v ] [ -c äéáêïðÞ ] ïíïìáóßá æþíçò ...\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: warning: no read access for file `%s'\n"
#~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: warning: no write access for file `%s'\n"
#~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: invalid file name: %s\n"
#~ msgstr "%s: ìç Ýãêõñï åßäïò áñ÷åßïõ"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: %s: can't get status: %s\n"
#~ msgstr "%s: áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï %s: %s\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: compiling `%s'\n"
#~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åããñáöÞ ôïõ %s\n"
# src/request.c:37
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: wait: %s\n"
#~ msgstr "%s óå %s"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: subprocess got fatal signal %d\n"
#~ msgstr "%s: Ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C áðÝôõ÷å ìå óÞìá %d\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: %s exited with status %d\n"
#~ msgstr "%s: Ï ðñïåðåîåñãáóôÞò C áðÝôõ÷å ìå óÞìá %d\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: warning: missing SYSCALLS file `%s'\n"
#~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: can't read aux info file `%s': %s\n"
#~ msgstr "%s: áäõíáìßá óôçí áíÜãíùóç %s: %s\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: can't get status of aux info file `%s': %s\n"
#~ msgstr "áäõíáìßá ðñïóðÝëáóçò(stat()) áñ÷åßïõ `%s': %s"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: can't open aux info file `%s' for reading: %s\n"
#~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäï `%s' ãéá ôçí êáôçãïñßá `%s'"
# src/shred.c:1103
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: error reading aux info file `%s': %s\n"
#~ msgstr "%s: óöÜëìá åããñáöÞò óôç èÝóç %s"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: error closing aux info file `%s': %s\n"
#~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôïõ %s: %s\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: can't delete aux info file `%s': %s\n"
#~ msgstr "%s: Äå ìðïñåß íá äéáãñáöåß ôï %s: %s\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: can't delete file `%s': %s\n"
#~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìéïõñãçèåß %s: %s\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: warning: can't rename file `%s' to `%s': %s\n"
#~ msgstr "%s: Ðñïåéäïðïßçóç: ç uname áðÝôõ÷å: %s\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: %d: warning: no extern definition for `%s'\n"
#~ msgstr "%s: ðñïåéäïðïßçóç: äå âñÝèçêå áñ÷Þ êåöáëßäáò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "%s: warning: too few parameter lists in declaration of `%s'\n"
#~ msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: Ðïëý ëßãá ïñßóìáôá óôï åóùäïìçìÝíï `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: `%s' not converted\n"
#~ msgstr "%s: `%s': äåí âñÝèçêå ôáßñéáóìá"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: would convert file `%s'\n"
#~ msgstr "%s: ç Ýîïäïò èá åðéêáëýøåé ôï %s\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: converting file `%s'\n"
#~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: can't get status for file `%s': %s\n"
#~ msgstr "áäõíáìßá ðñïóðÝëáóçò(stat()) áñ÷åßïõ `%s': %s"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: can't open file `%s' for reading: %s\n"
#~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá áíïé÷ôåß ôï %s: %s\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "%s: error reading input file `%s': %s\n"
#~ msgstr "%s: ÓöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ %s\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: can't create/open clean file `%s': %s\n"
#~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá äçìéïõñãçèåß %s: %s\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: can't link file `%s' to `%s': %s\n"
#~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá óõíäåèåß ôï %s ìå ôï %s: %s\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: can't create/open output file `%s': %s\n"
#~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: can't change mode of file `%s': %s\n"
#~ msgstr "%s: Äåí åßíáé äõíáôüí íá áöáéñåèåß ôï %s: %s\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: cannot get working directory: %s\n"
#~ msgstr "%s: äåí åßíáé äõíáôü íá ãñáöôåß ðÜíù óå êáôÜëïãï"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: input file names must have .c suffixes: %s\n"
#~ msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åéóüäïõ åßíáé ôï áñ÷åßï åîüäïõ"
#, fuzzy
#~ msgid "conversion from NaN to int"
#~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
#, fuzzy
#~ msgid "floating point overflow"
#~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: argument domain error"
#~ msgstr "%s: óöÜëìá áíÜãíùóçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: overflow range error"
#~ msgstr "%s: óöÜëìá åããñáöÞò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: underflow range error"
#~ msgstr "%s: óöÜëìá åããñáöÞò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "unknown register name: %s"
#~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "unable to generate reloads for:"
#~ msgstr "Áäýíáôç ç äçìéïõñãßá äéåñãáóßáò óôïí åîõðçñåôçôÞ"
#, fuzzy
#~ msgid "this is the insn:"
#~ msgstr "áõôüò åßíáé ï ðñþôïò ïñéóìüò"
#, fuzzy
#~ msgid "could not find a spill register"
#~ msgstr "áäõíáìßá åýñåóçò âñü÷ïõ"
#, fuzzy
#~ msgid "unrecognizable insn:"
#~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóéìç ìåôáâëçôÞ `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid punctuation `%c' in constraint"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìÝôñçóç åðáíÜëçøçò `%s' óôç êáôáóêåõÞ [c*n]"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "unknown register name `%s' in `asm'"
#~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò óôï ðåäßï `%s' ôçò êáôçãïñßáò `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "too many alternatives in `asm'"
#~ msgstr "Õðåñâïëéêá ðïëëÜ áíïéêôÜ áñ÷åßá óôï óýóôçìá"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "duplicate asm operand name '%s'"
#~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "undefined named operand '%s'"
#~ msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
#, c-format
#~ msgid "unused variable `%s'"
#~ msgstr "á÷ñçóéìïðïßçôç ìåôáâëçôÞ `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "size of `%s' is larger than %d bytes"
#~ msgstr "%s: ïé ôéìÝò ôïõ ðåäßïõ `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü %d"
#~ msgid " TOTAL :"
#~ msgstr " ÓÕÍÏËÉÊÁ :"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "collect: reading %s\n"
#~ msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò %s"
#, c-format
#~ msgid "ld returned %d exit status"
#~ msgstr "ç ld åðÝóôñåøå êáôÜóôáóç åîüäïõ %d"
#, fuzzy
#~ msgid "Floating-point operations can trap"
#~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
#, fuzzy
#~ msgid "Do not suppress warnings from system headers"
#~ msgstr "Áðïóéþðçóç ðñïçäïðïéÞóåùí êáé ìçíõìÜôùí ðëçñïöüñçóçò"
#, c-format
#~ msgid "invalid option `%s'"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "internal error: %s"
#~ msgstr "óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç åéóüäïõ: %s"
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Target specific options:\n"
#~ msgstr "äÞëùóç ðëÜôïõò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "unrecognized gcc debugging option: %c"
#~ msgstr "ìç áíáãíùñßóçìç åðéëïãÞ `-%c'"
# src/request.c:806 src/request.c:912
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "unrecognized register name `%s'"
#~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóçìï üíïìá åðéöÜíåéáò `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "unrecognized option `%s'"
#~ msgstr "ìç áíáãíùñßóçìç åðéëïãÞ `-%c'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "`%s': unknown or unsupported -g option"
#~ msgstr "%s: Üãíùóôï/ìç õðïóôçñéæüìåíï åßäïò áñ÷åßïõ.\n"
#, fuzzy
#~ msgid "-param option missing argument"
#~ msgstr "ðáñÜëçøç ïñßóìáôïò áñ÷åßïõ"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid --param option: %s"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid parameter value `%s'"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñï äéÜóôçìá ÷ñüíïõ `%s'"
# src/getopt1.c:132
# src/getopt1.c:132
#, fuzzy
#~ msgid "options passed: "
#~ msgstr "åðéëïãÞ %s"
# src/getopt1.c:155
# src/getopt1.c:155
#, fuzzy
#~ msgid "options enabled: "
#~ msgstr "åðéëïãÞ á\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "can't open %s for writing"
#~ msgstr "%s: ÓöÜëìá åããñáöÞò "
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "ignoring command line option '%s'"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "instruction scheduling not supported on this target machine"
#~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "-f%sleading-underscore not supported on this target machine"
#~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
#, fuzzy
#~ msgid "-ffunction-sections not supported for this target"
#~ msgstr "ôï --no-dereference (-h) äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
#, fuzzy
#~ msgid "-fdata-sections not supported for this target"
#~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
#, fuzzy
#~ msgid "-fprefetch-loop-arrays not supported for this target"
#~ msgstr "ôï --no-dereference (-h) äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
#, fuzzy
#~ msgid "-fprefetch-loop-arrays is not supported with -Os"
#~ msgstr "ôï --no-dereference (-h) äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "error writing to %s"
#~ msgstr "óöÜëìá åããñáöÞò %s"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "error closing %s"
#~ msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò %s"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid character constant in #if"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid token in expression"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
#, fuzzy
#~ msgid "octal character constant does not fit in a byte"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò óôáèåñüò ÷áñáêôÞñáò óôï áëöáñéèìéôéêü"
#, fuzzy
#~ msgid "Junk after end of expression."
#~ msgstr "Ðñüùñï ôÝëïò ôçò êáíïíéêÞò Ýêöñáóçò"
#, fuzzy
#~ msgid "-traditional is not supported in C++"
#~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
#, fuzzy
#~ msgid "-traditional and -ansi are mutually exclusive"
#~ msgstr "ïé åðéëïãÝò --string êáé --check åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíåò"
#, fuzzy
#~ msgid "-pedantic and -traditional are mutually exclusive"
#~ msgstr "\"Æþíç %s\" ãñáììÞ êáé åðéëïãÞ -l åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíá"
#, fuzzy
#~ msgid "-trigraphs and -traditional are mutually exclusive"
#~ msgstr "ïé åðéëïãÝò --string êáé --check åßíáé áìïéâáßùò áðïêëåéüìåíåò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "unterminated #%s conditional"
#~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåío áëöáñéèìçôéêü"
#, fuzzy
#~ msgid "not in any file?!"
#~ msgstr "Äåí åßíáé åðþíõìï áñ÷åßï"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid macro name"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñï üíïìá ìÞíá"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid macro name `%s'"
#~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
#, fuzzy
#~ msgid "unterminated parameter list in #define"
#~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï üíïìá âÜñïõò"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid format #line command"
#~ msgstr "Ç áëõóßäá ìïñöÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "undefining `defined'"
#~ msgstr "áüñéóôï"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "undefining `%s'"
#~ msgstr "¶íïéãìá ôïõ `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "#warning%.*s"
#~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: "
#, fuzzy
#~ msgid "unterminated string or character constant"
#~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "arguments given to macro `%s'"
#~ msgstr "Ëåßðåé ðáñÜìåôñïò ãéá `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "no args to macro `%s'"
#~ msgstr "Üãíùóôïò ÷áñáêôÞñáò `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "could not open dump file `%s'"
#~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "ignoring unknown option `%.*s' in `-f%s'"
#~ msgstr "¶ãíùóôç åðéëïãÞ: %s %s %s"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid initializer for bit string"
#~ msgstr "Ç áëõóßäá ìïñöÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "register name not specified for `%s'"
#~ msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí ôùí åðéëåãìÝíùí ëÝîåùí-êëåéäéþí"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid register name for `%s'"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò ðåäßïõ: `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "unknown set constructor type"
#~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôüí íá âñåèåß ï ôýðïò ôïõ åðåîåñãáóôÞ."
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid initial value for member `%s'"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò ðåäßïõ: `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "weak declaration of `%s' after first use results in unspecified behavior"
#~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "weak declaration of `%s' not supported"
#~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
#, fuzzy
#~ msgid "too many #pragma options align=reset"
#~ msgstr "ÕðåñâïëéêÝò ðáñÜìåôñïé ðïõ äåí åßíáé åðéëïãÝò."
#, fuzzy
#~ msgid "malformed '#pragma options', ignoring"
#~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%Q value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%C value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%N value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%M value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%m value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%L value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%O value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%P value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%V value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "-f%s ignored for Unicos/Mk (not supported)"
#~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
#, fuzzy
#~ msgid "-mieee not supported on Unicos/Mk"
#~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
#, fuzzy
#~ msgid "trap mode not supported on Unicos/Mk"
#~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
#, fuzzy
#~ msgid "rounding mode not supported for VAX floats"
#~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
#, fuzzy
#~ msgid "trap mode not supported for VAX floats"
#~ msgstr "Ôï servname äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôï ai_socktype"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%H value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%J value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%r value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%R value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%h value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%U value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%s value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%E value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%xn code"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "argument of `%s' attribute is not a string constant"
#~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò óôï `%s' ðñÝðåé íá åßíáé Ýíáò áðëüò ÷áñáêôÞñáò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid operand to %%R code"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid operand to %%H/%%L code"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid operand to %%U code"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid operand to %%V code"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid operand output code"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò êþäéêáò áßôçóçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid floating point emulation option: -mfpe-%s"
#~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
#, fuzzy
#~ msgid "Don't do symbol renaming"
#~ msgstr "äåí äþèçêå óõìâïëéêü üíïìá"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "MCU `%s' not supported"
#~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid insn:"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy
#~ msgid "incorrect insn:"
#~ msgstr "ëÜèïò óõíèçìáôéêü"
#, fuzzy
#~ msgid "unknown move insn:"
#~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "Specify the MCU name"
#~ msgstr "Ïñéóìüò ïíüìáôïò ðñïãñÜììáôïò"
#, fuzzy
#~ msgid "trampolines not supported"
#~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "malformed '#pragma %s' - ignored"
#~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
#, fuzzy
#~ msgid "mode not QImode"
#~ msgstr "íåá_êáôÜóôáóç: êáôÜóôáóç ëåéôïõñãßáò\n"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid indirect memory address"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò ëÞîçò"
#, fuzzy
#~ msgid "Do not allocate BK register"
#~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá äåóìåõôåß ìíÞìç"
#, fuzzy
#~ msgid "Enable parallel instructions"
#~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
#, fuzzy
#~ msgid "Disable parallel instructions"
#~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid operand for 'b' modifier"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid operand for 'v' modifier"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid operand for 'P' modifier"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid operand for 'p' modifier"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid operand for 'z' modifier"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid operand for 'H' modifier"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "bad register"
#~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid operand for 'e' modifier"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid operand for 'm' modifier"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid operand for 'A' modifier"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid operand for 'D' modifier"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid operand for 'T' modifier"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid operand modifier letter"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "internal error: bad register: %d"
#~ msgstr "åóùôåñéêü óöÜëìá óôï %s, ãñáììÞ %u"
#, fuzzy
#~ msgid "unexpected operand"
#~ msgstr "Ìç ïñéóìÝíï üíïìá %s"
# src/request.c:806 src/request.c:912
#, fuzzy
#~ msgid "unrecognized address"
#~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóçìï üíïìá åðéöÜíåéáò `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "unrecognized supposed constant"
#~ msgstr "Üãíùóôï ðñüèåìá: %s"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "unknown CRIS cpu version specification in -mtune= : %s"
#~ msgstr "ðÜñá ðïëëÝò äçëþóåéò ìåôáôñïðÞò óôçí êáôÜëçîç"
#, fuzzy
#~ msgid "-fPIC and -fpic are not supported in this configuration"
#~ msgstr "Ç ïéêïãÝíåéá äéåõèýíóåùí äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí ïéêïãÝíåéá ðñùôïêüëëïõ"
#, fuzzy
#~ msgid "unexpected address expression"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ðñïðïñåõüìåíç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
#, fuzzy
#~ msgid "Debug argument support in compiler"
#~ msgstr "%s: ç õðïóôÞñéîç åêóöáëìÜôùóçò äåí Ý÷åé óõìðåñéëçöèåß óôç ìåôáãëþôôéóç.\n"
#, fuzzy
#~ msgid "Debug stack support in compiler"
#~ msgstr "%s: ç õðïóôÞñéîç åêóöáëìÜôùóçò äåí Ý÷åé óõìðåñéëçöèåß óôç ìåôáãëþôôéóç.\n"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid addressing mode"
#~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
#, fuzzy
#~ msgid "bad register extension code"
#~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid offset in ybase addressing"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò Ýíáñîçò"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid register in ybase addressing"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò Ýíáñîçò"
#, fuzzy
#~ msgid "inline float constants not supported on this host"
#~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid mode for gen_tst_reg"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç ãéá ôçí dlopen()"
#, fuzzy
#~ msgid "Generate code for near calls"
#~ msgstr "×ñÞóç îå÷ùñéóôÞò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò ãéá êÜèå ÷ñÞóôç"
#, fuzzy
#~ msgid "Generate code for near jumps"
#~ msgstr "×ñÞóç îå÷ùñéóôÞò ëáíèÜíïõóáò ìíÞìçò ãéá êÜèå ÷ñÞóôç"
#, fuzzy
#~ msgid "profiling not implemented yet"
#~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
#, fuzzy
#~ msgid "trampolines not yet implemented"
#~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "fr30_print_operand: invalid operand to %%A code"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "fr30_print_operand: invalid %%x code"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
#, fuzzy
#~ msgid "Use registers for argument passing"
#~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
#, fuzzy
#~ msgid "malformed #pragma map, ignored"
#~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
#, fuzzy
#~ msgid "Generate char instructions"
#~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
#, fuzzy
#~ msgid "code model `large' not supported yet"
#~ msgstr "åéäéêÜ áñ÷åßá ìðëïê äåí õðïóôçñßæïíôáé"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%i-bit mode not compiled in"
#~ msgstr "%s: ç õðïóôÞñéîç åêóöáëìÜôùóçò äåí Ý÷åé óõìðåñéëçöèåß óôç ìåôáãëþôôéóç.\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "argument to `%s' attribute larger than %d"
#~ msgstr "%s: ïé ôéìÝò ôïõ ðåäßïõ `%s' äåí ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñåò áðü %d"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid UNSPEC as operand"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìåôáôüðéóç UTC"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid operand code `%c'"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
# src/grep.c:1133
#, fuzzy
#~ msgid "unknown insn mode"
#~ msgstr "Üãíùóôç ìÝèïäïò êáôáëüãùí"
#, fuzzy
#~ msgid "selector must be an immediate"
#~ msgstr "ç ôéìÞ ãéá ôï %s ðñÝðåé íá åßíáé áêÝñáéïò"
#, fuzzy
#~ msgid "mask must be an immediate"
#~ msgstr "ç ôéìÞ ãéá ôï %s ðñÝðåé íá åßíáé áêÝñáéïò"
#, fuzzy
#~ msgid "Retain legend information"
#~ msgstr "åìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí ðñïüäïõ"
# lib/argmatch.c:188
#, fuzzy
#~ msgid "argument is a structure"
#~ msgstr "¸ãêõñá ïñßóìáôá åßíáé:"
#, fuzzy
#~ msgid "Alternate calling convention"
#~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
#, fuzzy
#~ msgid "Use mcount for profiling"
#~ msgstr "áäýíáôç ç öüñôùóç äåäïìÝíùí ðñïößë"
#, fuzzy
#~ msgid "malformed #pragma align - ignored"
#~ msgstr "êáêïäéáìïñöùìÝíç ãñáììÞ áãíïÞèçêå"
#, fuzzy
#~ msgid "stack limit expression is not supported"
#~ msgstr "åéäéêÜ áñ÷åßá ìðëïê äåí õðïóôçñßæïíôáé"
#, fuzzy
#~ msgid "Do not use complex addressing modes"
#~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid argument of `%s' attribute"
#~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò `%s' äåí åßíáé Ýãêõñç."
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid operand to %%s code"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid operand to %%p code"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid operand to %%T/%%B code"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid operand to %%N code"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "bad address"
#~ msgstr "ÅóöáëìÝíç äéåýèõíóç"
#, fuzzy
#~ msgid "lo_sum not of register"
#~ msgstr "RPC: Ôï ðñüãñáììá äåí Ý÷åé êáôá÷ùñçèåß"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid operand in the instruction"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìÝôñçóç åðáíÜëçøçò `%s' óôç êáôáóêåõÞ [c*n]"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid register in the instruction"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò `%c' óôï ôýðï áëöáñéèìçôéêïý `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid rotate insn"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá `%s'."
#, fuzzy
#~ msgid "cannot do z-register replacement"
#~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
#, fuzzy
#~ msgid "Do not use direct addressing mode for soft registers"
#~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
#, fuzzy
#~ msgid "Specify the register allocation order"
#~ msgstr "Áðïôõ÷ßá äÝóìåõóçò ðüñùí óõóôÞìáôïò"
#, fuzzy
#~ msgid "Use unaligned memory references"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç ðéóù-ðáñáðïìðÞ"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%x/X value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%q value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%o value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%p value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%s/S value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%P operand"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%B value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%D value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid code"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid option `-mshort-data-%s'"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid option `-mstack-increment=%s'"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "Emit call graph information"
#~ msgstr "åìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí ðñïüäïõ"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "-mips%d not supported"
#~ msgstr "Ôï ai_family äåí õðïóôçñßæåôáé"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "-mabi=%s does not support -mips%d"
#~ msgstr "Ôï ai_socktype äåí õðïóôçñßæåôáé"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid option `entry%s'"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "can't rewind temp file"
#~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
#, fuzzy
#~ msgid "can't write to output file"
#~ msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò áñ÷åßùí åîüäïõ óôï `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "can't read from temp file"
#~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
#, fuzzy
#~ msgid "can't close temp file"
#~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "can not handle inconsistent calls to `%s'"
#~ msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ioctl óôï `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "Use symbolic register names"
#~ msgstr "äåí äþèçêå óõìâïëéêü üíïìá"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "-f%s not supported: ignored"
#~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "stack frame not a multiple of 8 bytes: %d"
#~ msgstr "ï ßäéïò êáíüíáò óå ðïëëáðëÜ áñ÷åßá"
#, fuzzy
#~ msgid "Do not use addresses that allocate global registers"
#~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôü íá äåóìåõôåß ìíÞìç"
#, fuzzy
#~ msgid "Do not use register sb"
#~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç êáôá÷þñçóç ôçò õðçñåóßáò"
#, fuzzy
#~ msgid "Use bit-field instructions"
#~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
#, fuzzy
#~ msgid "-g option disabled"
#~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá NIS+ áðÝôõ÷å"
#, fuzzy
#~ msgid "Return floating point results in ac0"
#~ msgstr "Åîáßñåóç êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò"
#, fuzzy
#~ msgid "Target does not have split I&D"
#~ msgstr "-nt äåí äÝ÷åôáé -l\n"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%S value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%b value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%z value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%Z value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%k value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%j value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy
#~ msgid "-mmultiple is not supported on little endian systems"
#~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
#, fuzzy
#~ msgid "-mstring is not supported on little endian systems"
#~ msgstr "ðñïåéäïðïßçóç: ôï --pid=PID äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôü ôï óýóôçìá"
#, fuzzy
#~ msgid "-fdata-sections not supported on AIX"
#~ msgstr "Ç ëåéôïõñãßá äåí õðïóôçñßæåôáé"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "unknown ABI specified: '%s'"
#~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "argument 3 of `%s' must be a 2-bit literal"
#~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò óôï `%s' ðñÝðåé íá åßíáé Ýíáò áðëüò ÷áñáêôÞñáò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%f value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%F value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%G value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%j code"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%J code"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñï äéêáßùìá"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%K value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%T value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%u value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%v value"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy
#~ msgid "Always pass floating-point arguments in memory"
#~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
#, fuzzy
#~ msgid "Don't always pass floating-point arguments in memory"
#~ msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò êéíçôÞò õðïäéáóôïëÞò äåí åßíáé Ýãêõñç: %s"
#, fuzzy
#~ msgid "Use AltiVec instructions"
#~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç åíôïëÞ"
#, fuzzy
#~ msgid "no description yet"
#~ msgstr "(÷ùñßò ðåñéãñáöÞ)"
#, fuzzy
#~ msgid "Use alternate register names"
#~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï üíïìá âÜñïõò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "bad value for -mcall-%s"
#~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ôéìÞ óôï ai_flags"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "bad value for -msdata=%s"
#~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ôéìÞ óôï ai_flags"
#, fuzzy
#~ msgid "-mcall-aixdesc must be big endian"
#~ msgstr "ôá ìåãÝèç ôïõ óôçëïãíþìïíá ðñÝðåé íá åßíáé êáôÜ áýîïõóá óåéñÜ"
#, fuzzy
#~ msgid "Cannot decompose address."
#~ msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç åê÷þñçóç ôçò æçôçèÞóáò äéåýèõíóçò"
#~ msgid "64 bit mode"
#~ msgstr "êáôÜóôáóç 64 bit"
#~ msgid "31 bit mode"
#~ msgstr "êáôÜóôáóç 31 bit"
#, fuzzy
#~ msgid "mvcle use"
#~ msgstr "Ç óõóêåõÞ åßíáé áðáó÷ïëçìÝíç"
#, fuzzy
#~ msgid "__builtin_saveregs not supported by this subtarget"
#~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "`%s' attribute argument not a string constant"
#~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
#, fuzzy
#~ msgid "Profiling is not supported on this target."
#~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s is not supported by this configuration"
#~ msgstr "Ç ïéêïãÝíåéá äéåõèýíóåùí äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí ïéêïãÝíåéá ðñùôïêüëëïõ"
#, fuzzy
#~ msgid "-mcmodel= is not supported on 32 bit systems"
#~ msgstr "óõìâïëéêïß óýíäåóìïé äåí õðïóôçñßæïíôáé óôï óýóôçìá áõôü"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%Y operand"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%A operand"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%B operand"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%c operand"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%C operand"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñç ìåôáôüðéóç UTC"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%d operand"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%D operand"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid %%f operand"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy
#~ msgid "Utilize Visual Instruction Set"
#~ msgstr "ÐáñÜíïìç ÅíôïëÞ"
#~ msgid "Use 32-bit ABI"
#~ msgstr "×ñÞóç ABI 32-bit"
#~ msgid "Use 64-bit ABI"
#~ msgstr "×ñÞóç ABI 64-bit"
# src/request.c:806 src/request.c:912
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "unrecognized section name \"%s\""
#~ msgstr "Ìç áíáãíùñßóçìï üíïìá åðéöÜíåéáò `%s'"
# src/dfa.c:569 src/dfa.c:583 src/dfa.c:587
# src/dfa.c:577 src/dfa.c:591 src/dfa.c:595
#, fuzzy
#~ msgid "malformed #pragma ghs section"
#~ msgstr "êáêïó÷çìáôéóìÝíïò ìåôñçôÞò åðáíÜëçøçò"
# src/shred.c:1134
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s=%s is too large"
#~ msgstr "%s: ôï áñ÷åßï åßíáé ðïëý ìåãÜëï"
#, fuzzy
#~ msgid "output_move_single:"
#~ msgstr "áñ÷åßï åîüäïõ"
#, fuzzy
#~ msgid "bad test"
#~ msgstr "ÅóöáëìÝíç äéåýèõíóç"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid mask"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid address"
#~ msgstr "ÁêáôÜëëçëç ÷ñÞóç ôïõ äéáìïñöùôÞ äéåýèõíóçò"
#, fuzzy
#~ msgid "no register in address"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñüíïò Ýíáñîçò"
#, fuzzy
#~ msgid "address offset not a constant"
#~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
#, fuzzy
#~ msgid "Use the Xtensa boolean register option"
#~ msgstr "ìç ôåñìáôéæüìåíï üíïìá âÜñïõò"
#, fuzzy
#~ msgid "conversion from `%T' to `%T' is ambiguous"
#~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
# src/getopt.c:813
# src/getopt.c:813
#, fuzzy
#~ msgid "call of `(%T) (%A)' is ambiguous"
#~ msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `-W %s' åßíáé äéöïñïýìåíç\n"
#, fuzzy
#~ msgid "`%+#D' is inaccessible"
#~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ìç-ðñïóðåëÜóéìï"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid conversion from `%T' to `%T'"
#~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
#, fuzzy
#~ msgid " initializing argument %P of `%D'"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid " in call to `%D'"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid " for conversion from `%T' to `%T'"
#~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
#, fuzzy
#~ msgid "duplicate enum value `%D'"
#~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "duplicate nested type `%D'"
#~ msgstr "äéðëü üíïìá ÷áñáêôÞñá `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "duplicate member `%D'"
#~ msgstr "äéðëüò áñéèìüò ìçíýìáôïò"
#, fuzzy
#~ msgid "`%D' invalid in `%T'"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "`%D' invalid in `%#T'"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "redefinition of `%#T'"
#~ msgstr "êáíÝíáò ïñéóìüò ôïõ `UNDEFINED'"
#, fuzzy
#~ msgid "previous definition of `%#T'"
#~ msgstr "êáíÝíáò ïñéóìüò ôïõ `UNDEFINED'"
#~ msgid " by `%D'"
#~ msgstr " êáôÜ `%D'"
#, fuzzy
#~ msgid "negative width in bit-field `%D'"
#~ msgstr "Áñíçôéêü ðëÜôïò óôçí áðïôßìçóç"
#, fuzzy
#~ msgid "field `%#D' with same name as class"
#~ msgstr "ÕðÜñ÷åé áíôéêåßìåíï ìå ôï ßäéï üíïìá"
#, fuzzy
#~ msgid "not enough type information"
#~ msgstr "åìöÜíéóç ðëçñïöïñéþí ðñïüäïõ"
#, fuzzy
#~ msgid "declaration of `%#D'"
#~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
#, fuzzy
#~ msgid "conversion of `%E' from `%T' to `%T' is ambiguous"
#~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
#, fuzzy
#~ msgid "converting from `%T' to `%T'"
#~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
#, fuzzy
#~ msgid "cannot convert `%E' from type `%T' to type `%T'"
#~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "conversion from `%T' to `%T' discards qualifiers"
#~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
#, fuzzy
#~ msgid "cannot convert type `%T' to type `%T'"
#~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "conversion from `%#T' to `%#T'"
#~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
#, fuzzy
#~ msgid "conversion from `%T' to non-scalar type `%T' requested"
#~ msgstr "ç ìåôáôñïðÞ áðü `%s' óå `%s' äåí õðïóôçñßæåôå"
#, fuzzy
#~ msgid "`%#D' previously declared here"
#~ msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ðñïçãïýìåíç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç"
#, fuzzy
#~ msgid "after previous specification in `%#D'"
#~ msgstr "%s: Ìç Ýãêõñç ñýèìéóç `%s'.\n"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid redeclaration of `%D'"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "`%#D' hides constructor for `%#T'"
#~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
#~ msgid "implicit declaration of function `%#D'"
#~ msgstr "áõôïíüçôç äéáêýñçîç ôçò óõíÜñôçóçò `%#D'"
#, fuzzy
#~ msgid "duplicate label `%D'"
#~ msgstr "äéðëü êëåéäß"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid use of `%D'"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá `%s'."
#, fuzzy
#~ msgid "`%D::%D' is not a template"
#~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
#, fuzzy
#~ msgid "`%#D' is not a static member of `%#T'"
#~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
# src/request.c:263
#, fuzzy
#~ msgid "duplicate initialization of %D"
#~ msgstr "Ôï âÞìá áñ÷éêïðïßçóçò áðÝôõ÷å"
#, fuzzy
#~ msgid "cannot initialize `%T' from `%T'"
#~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá ìåôáíïìáóôåß ôï `.' Þ ôï `..'"
#, fuzzy
#~ msgid "array size missing in `%D'"
#~ msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôï êëåßóéìï ôçò åéóüäïõ `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "uninitialized const `%D'"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid catch parameter"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò ðáñáâïëÞò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "creating %s"
#~ msgstr "äçìéïõñãßá áñ÷åßïõ `%s'\n"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid declarator"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy
#~ msgid "`%D' as declarator"
#~ msgstr "ôï `%s' åßíáé êáôÜëïãïò"
#, fuzzy
#~ msgid "`bool' is now a keyword"
#~ msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
#, fuzzy
#~ msgid "multiple declarations `%T' and `%T'"
#~ msgstr "ðïëëáðëüò áñéèìüò åðéëïãþí ôçí åíôïëÞ `s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "can't initialize friend function `%s'"
#~ msgstr "Äåí Þôáí äõíáôÞ ç åýñåóç åôéêÝôôáò ãéá ìåôáãùãÞ óôï `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "friend declaration not in class definition"
#~ msgstr "óõíôáêôéêü óöÜëìá óôïí ïñéóìü êëÜóçò ÷áñáêôÞñùí"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "cannot declare %s to references"
#~ msgstr "áäõíáìßá áëëáãÞò óôï êáôÜëïãï %s"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid type: `void &'"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "cannot declare member `%T::%s' within `%T'"
#~ msgstr "äåí åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãçèåß ôï %s `%s' óôï `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "template parameters cannot be friends"
#~ msgstr "ï äéá÷ùñéóôÞò äå ìðïñåß íá åßíáé êåíüò"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid use of `::'"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷ñÞóôçò"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "invalid string constant `%E'"
#~ msgstr "ìç ôåñìáôéæìÝíï áëöáñéèìçôéêü óôáèåñÜò"
#, fuzzy
#~ msgid "duplicate base type `%T' invalid"
#~ msgstr "äéðëüò ïñéóìüò óõíüëïõ"
#, fuzzy
#~ msgid "multiple definition of `%#T'"
#~ msgstr "áäõíáìßá áíïßãìáôïò áñ÷åßïõ ïñéóìïý locale `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "-f%s is no longer supported"
#~ msgstr "áñ÷åßá fifo äåí õðïóôçñßæïíôáé"
#, fuzzy
#~ msgid "prototype for `%#D' does not match any in class `%T'"
#~ msgstr "ôï áñ÷åßï äåäïìÝíùí ðñïößë `%s' äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï äéáìïéñáæüìåíï áíôéêåßìåíï `%s'"
#~ msgid " %#D"
#~ msgstr " %#D"
#, fuzzy
#~ msgid "local class `%#T' shall not have static data member `%#D'"
#~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid initializer for virtual method `%D'"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç áêÝñáéá ðáñÜìåôñïò `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "use of old-style cast"
#~ msgstr "ðáëáéïý åßäïõò èÝóç"
# src/getopt.c:628
# src/getopt.c:628
#, fuzzy
#~ msgid "use of `%D' is ambiguous"
#~ msgstr "%s: ç åðéëïãÞ `%s' åßíáé áóáöÞò\n"
#, fuzzy
#~ msgid "`%D' is not a function,"
#~ msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
#, fuzzy
#~ msgid "unknown namespace `%D'"
#~ msgstr "Üãíùóôï óåô `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "`%T' is not a namespace"
#~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
#, fuzzy
#~ msgid "`%D' is not a namespace"
#~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
#, fuzzy
#~ msgid "`%D' not declared"
#~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
#, fuzzy
#~ msgid "`%T' does not have a class or union named `%D'"
#~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
#, fuzzy
#~ msgid "`%T' is not a class or union type"
#~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "`%s' not supported by %s"
#~ msgstr "Äåí õðïóôçñßæåôáé"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "%s: In instantiation of `%s':\n"
#~ msgstr "%s: Ìç Ýãêõñç ñýèìéóç `%s'.\n"
#, fuzzy
#~ msgid "`%#T' is not a template"
#~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
#, fuzzy
#~ msgid "`%T' is already a friend of `%T'"
#~ msgstr "ôï `%s' åßíáé ðñüãïíïò ôïõ `%s'"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "argument to `%s' missing\n"
#~ msgstr "Ý÷ïõí ðáñáëçöèåß ïñßóìáôá"
#, fuzzy
#~ msgid "base class `%T' already initialized"
#~ msgstr "ç êëÜóç ÷áñáêôÞñùí `%s' ïñßóôçêå Þäç"
#, fuzzy
#~ msgid "type `%D' is not a direct base of `%T'"
#~ msgstr "Ôï `%s' äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
#, fuzzy
#~ msgid "`%T' is not an aggregate type"
#~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid use of non-static field `%D'"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü óôÞëåò: `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid use of member `%D'"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò ðåäßïõ: `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "`%D' is not a member of type `%T'"
#~ msgstr "äåí åßóôå ìÝëïò ôçò ïìÜäáò `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "illegal pointer to bit-field `%D'"
#~ msgstr "áêáôÜëëçëïò ôýðïò äéêôýïõ :`%s'\n"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid type `void' for new"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç ãéá ôçí dlopen()"
#, fuzzy
#~ msgid "type name expected before `*'"
#~ msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí ôùí åðéëåãìÝíùí êáôçãïñéþí"
#, fuzzy
#~ msgid "type name expected before `&'"
#~ msgstr "ÅããñáöÞ ïíïìÜôùí ôùí åðéëåãìÝíùí êáôçãïñéþí"
#, fuzzy
#~ msgid "`%D' not defined"
#~ msgstr "áüñéóôï"
#, fuzzy, c-format
#~ msgid "name lookup of `%s' changed"
#~ msgstr "ç ïìÜäá ôïõ %s Üëëáîå óå %s\n"
#, fuzzy
#~ msgid "`%s' tag used in naming `%#T'"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
# src/grep.c:785 src/grep.c:792
# src/grep.c:1060 src/grep.c:1067 src/grep.c:1076
#, fuzzy
#~ msgid "invalid default template argument"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá ìÞêïõò ðåñéå÷ïìÝíïõ"
#, fuzzy
#~ msgid "`%T' is not a valid expression"
#~ msgstr "%s' äåí åßíáé éó÷ýùí èåôéêüò áêÝñáéïò."
# src/dfa.c:962
# src/dfa.c:970
#, fuzzy
#~ msgid "sigof type specifier"
#~ msgstr "Äåí ïñßóôçêå óõíôáêôéêü"
#, fuzzy
#~ msgid "`%T' is not a class or namespace"
#~ msgstr "ôï `%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï"
#, fuzzy
#~ msgid "no type `%D' in `%T'"
#~ msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid "invalid member template declaration `%D'"
#~ msgstr "ìç Ýãêõñïò áñéèìüò áðü êåíÝò ãñáììÝò: `%s'"
#, fuzzy
#~ msgid " from definition of `%#D'"
#~ msgstr "êáíÝíáò ïñéóìüò ôïõ `UNDEFINED'"
#~ msgid " `%D'"
#~ msgstr " `%D'"</