blob: 91beefdeb5f305c35048578b05ce55f2c5d31901 [file] [log] [blame]
# Vietnamese translation for CPPlib.
# Bản dịch tiếng Việt dành cho cpplib.
# Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gcc package.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2010.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012-2018, 2021-2022.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cpplib 12.1-b20220213\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gcc.gnu.org/bugs/\n"
"POT-Creation-Date: 2024-02-16 21:34+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2022-02-16 14:33+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"Language-Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
#: charset.cc:759
#, c-format
msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
msgstr "iconv không hỗ trợ khả năng chuyển đổi từ %s sang %s"
#: charset.cc:762
msgid "iconv_open"
msgstr "iconv_open"
#: charset.cc:772
#, c-format
msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
msgstr "iconv chưa thực hiện nên không thể chuyển đổi từ %s sang %s"
#: charset.cc:870
#, c-format
msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
msgstr "ký tự 0x%lx không phải nằm trong bộ ký tự nguồn cơ bản\n"
#: charset.cc:887 charset.cc:2574
msgid "converting to execution character set"
msgstr "đang chuyển đổi sang bộ ký tự thi hành"
#: charset.cc:893
#, c-format
msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
msgstr "ký tự 0x%lx không có dạng byte đơn trong bộ ký tự thi hành"
#: charset.cc:1549
msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
msgstr "tên ký tự chung chỉ hợp lệ trong ngôn ngữ C++ và C99"
#: charset.cc:1553
msgid "C99's universal character names are incompatible with C90"
msgstr "Tên ký tự chung C99 là không tương thích với C99"
#: charset.cc:1556
#, c-format
msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
msgstr "“\\%c” có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"
#: charset.cc:1595
#, fuzzy
#| msgid "'?' without following ':'"
msgid "'\\N' not followed by '{'"
msgstr "dấu hỏi “?” mà không có dấu hai chấm “:” đi sau"
#: charset.cc:1625
msgid "empty named universal character escape sequence; treating it as separate tokens"
msgstr ""
#: charset.cc:1632
#, fuzzy
#| msgid "incomplete universal character name %.*s"
msgid "empty named universal character escape sequence"
msgstr "tên ký tự chung %.*s chưa hoàn thành"
#: charset.cc:1637
#, fuzzy
#| msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
msgid "named universal character escapes are only valid in C++23"
msgstr "tên ký tự chung chỉ hợp lệ trong ngôn ngữ C++ và C99"
#: charset.cc:1657
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%.*s is not a valid universal character"
msgid "\\N{%.*s} is not a valid universal character; treating it as separate tokens"
msgstr "%.*s không phải là ký tự chung hợp lệ"
#: charset.cc:1663
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%.*s is not a valid universal character"
msgid "\\N{%.*s} is not a valid universal character"
msgstr "%.*s không phải là ký tự chung hợp lệ"
#: charset.cc:1673
#, c-format
msgid "did you mean \\N{%s}?"
msgstr ""
#: charset.cc:1691
#, c-format
msgid "'\\N{' not terminated with '}' after %.*s; treating it as separate tokens"
msgstr ""
#: charset.cc:1700
#, c-format
msgid "'\\N{' not terminated with '}' after %.*s"
msgstr ""
#: charset.cc:1708
msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
msgstr "Trong “_cpp_valid_ucn” nhưng mà không phải là một UCN"
#: charset.cc:1750
msgid "empty delimited escape sequence; treating it as separate tokens"
msgstr ""
#: charset.cc:1757 charset.cc:2124 charset.cc:2227
msgid "empty delimited escape sequence"
msgstr ""
#: charset.cc:1761 charset.cc:2130 charset.cc:2233
#, fuzzy
#| msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
msgid "delimited escape sequences are only valid in C++23"
msgstr "tên ký tự chung chỉ hợp lệ trong ngôn ngữ C++ và C99"
#: charset.cc:1775
#, c-format
msgid "'\\u{' not terminated with '}' after %.*s; treating it as separate tokens"
msgstr ""
#: charset.cc:1787
#, c-format
msgid "incomplete universal character name %.*s"
msgstr "tên ký tự chung %.*s chưa hoàn thành"
#: charset.cc:1791
#, c-format
msgid "'\\u{' not terminated with '}' after %.*s"
msgstr ""
#: charset.cc:1806
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid universal character"
msgstr "%.*s không phải là ký tự chung hợp lệ"
#: charset.cc:1816 lex.cc:2082
msgid "'$' in identifier or number"
msgstr "gặp “$” trong định danh hay con số"
#: charset.cc:1826
#, c-format
msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
msgstr "ký tự toàn cầu %.*s không hợp lệ trong một định danh"
#: charset.cc:1830
#, c-format
msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
msgstr "ký tự toàn cầu %.*s không hợp lệ tại đầu của một định danh"
#: charset.cc:1837
#, c-format
msgid "%.*s is outside the UCS codespace"
msgstr "%.*s nằm ngoài không gian mã UCS"
#: charset.cc:1881 charset.cc:3037
msgid "converting UCN to source character set"
msgstr "đang chuyển đổi UCN sang bộ ký tự nguồn"
#: charset.cc:1888
msgid "converting UCN to execution character set"
msgstr "đang chuyển đổi UCN sang bộ ký tự thi hành"
#: charset.cc:1952
#, c-format
msgid "extended character %.*s is not valid in an identifier"
msgstr "ký tự mở rộng %.*s không hợp lệ trong một định danh"
#: charset.cc:1969
#, c-format
msgid "extended character %.*s is not valid at the start of an identifier"
msgstr "ký tự mở rộng %.*s không hợp lệ khi ở đầu của một định danh"
#: charset.cc:2091
msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
msgstr "“\\x” có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"
#: charset.cc:2138
msgid "\\x used with no following hex digits"
msgstr "\\x được dùng mà không có chữ số thập lục theo sau"
#: charset.cc:2144
#, c-format
msgid "'\\x{' not terminated with '}' after %.*s"
msgstr ""
#: charset.cc:2152
msgid "hex escape sequence out of range"
msgstr "dãy thoát dạng thập lục phân ở ngoài phạm vi"
#: charset.cc:2195
#, fuzzy
#| msgid "'?' without following ':'"
msgid "'\\o' not followed by '{'"
msgstr "dấu hỏi “?” mà không có dấu hai chấm “:” đi sau"
#: charset.cc:2239
#, c-format
msgid "'\\o{' not terminated with '}' after %.*s"
msgstr ""
#: charset.cc:2248
msgid "octal escape sequence out of range"
msgstr "dãy thoát dạng bát phân ở ngoài phạm vi"
#: charset.cc:2300 charset.cc:2310
#, c-format
msgid "numeric escape sequence in unevaluated string: '\\%c'"
msgstr ""
#: charset.cc:2338
msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
msgstr "“\\a” có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"
#: charset.cc:2345
#, c-format
msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
msgstr "dãy thoát khác chuẩn ISO: “\\%c”"
#: charset.cc:2353
#, c-format
msgid "unknown escape sequence: '\\%c'"
msgstr "không hiểu dãy thoát: “\\%c”"
#: charset.cc:2363
#, c-format
msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
msgstr "không hiểu dãy thoát: “\\%s”"
#: charset.cc:2371
msgid "converting escape sequence to execution character set"
msgstr "đang chuyển đổi dãy thoát sang bộ ký tự thi hành"
#: charset.cc:2511
msgid "missing open quote"
msgstr "thiếu dấu trích dẫn mở"
#: charset.cc:2772
#, fuzzy
#| msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
msgid "character not encodable in a single execution character code unit"
msgstr "ký tự 0x%lx không có dạng byte đơn trong bộ ký tự thi hành"
#: charset.cc:2777
msgid "at least one character in a multi-character literal not encodable in a single execution character code unit"
msgstr ""
#: charset.cc:2795
#, c-format
msgid "multi-character literal with %ld characters exceeds 'int' size of %ld bytes"
msgstr ""
#: charset.cc:2799 charset.cc:2894
msgid "multi-character literal cannot have an encoding prefix"
msgstr ""
#: charset.cc:2802 charset.cc:2897
msgid "character not encodable in a single code unit"
msgstr ""
#: charset.cc:2806
msgid "multi-character character constant"
msgstr "hằng ký tự đa ký tự"
#: charset.cc:2938
msgid "empty character constant"
msgstr "hằng ký tự trống"
#: charset.cc:3122
#, c-format
msgid "failure to convert %s to %s"
msgstr "gặp lỗi nghiêm trong khi chuyển đổi %s sang %s"
#: directives.cc:237 directives.cc:280
#, c-format
msgid "extra tokens at end of #%s directive"
msgstr "gặp thẻ bài thừa tại kết thúc của chỉ thị #%s"
#: directives.cc:387
#, c-format
msgid "#%s is a GCC extension"
msgstr "#%s là phần mở rộng kiểu GCC"
#: directives.cc:394 directives.cc:2163 directives.cc:2202
#, c-format
msgid "#%s before C++23 is a GCC extension"
msgstr "#%s trước C++23 là một thành phần mở rộng GCC"
#: directives.cc:397 directives.cc:401 directives.cc:2167 directives.cc:2206
#, fuzzy, c-format
#| msgid "#%s before C++23 is a GCC extension"
msgid "#%s before C23 is a GCC extension"
msgstr "#%s trước C++23 là một thành phần mở rộng GCC"
#: directives.cc:407
#, c-format
msgid "#%s is a deprecated GCC extension"
msgstr "#%s là một phần mở rộng GCC đã lạc hậu"
#: directives.cc:420
msgid "suggest not using #elif in traditional C"
msgstr "khuyên bạn không dùng #elif trong ngôn ngữ C truyền thống"
#: directives.cc:423
#, c-format
msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
msgstr "ngôn ngữ C truyền thống bỏ qua #%s với # được thụt lề"
#: directives.cc:427
#, c-format
msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
msgstr "khuyên bạn ẩn #%s khỏi ngôn ngữ C truyền thống bằng # được thụt lề"
#: directives.cc:453
msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
msgstr "khả năng nhúng chỉ thị vào đối số vĩ lệnh không thể mạng theo"
#: directives.cc:481
msgid "style of line directive is a GCC extension"
msgstr "kiểu chỉ thị dòng là phần mở rộng GCC"
#: directives.cc:556
#, c-format
msgid "invalid preprocessing directive #%s; did you mean #%s?"
msgstr "chỉ thị tiền xử lý không hợp lệ #%s; ý bạn là #%s phải không?"
#: directives.cc:562
#, c-format
msgid "invalid preprocessing directive #%s"
msgstr "chỉ thị tiền xử lý không hợp lệ #%s"
#: directives.cc:632
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name"
msgstr "không thể dùng “%s” như là tên vĩ lệnh"
#: directives.cc:639
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
msgstr "không thể dùng “%s” như là tên vĩ lệnh vì nó là toán tử trong ngôn ngữ C++"
#: directives.cc:642
#, c-format
msgid "no macro name given in #%s directive"
msgstr "chỉ thị #%s không chứa tên vĩ lệnh"
#: directives.cc:645
msgid "macro names must be identifiers"
msgstr "mọi tên vĩ lệnh phải là một định danh"
#: directives.cc:698 directives.cc:702
#, c-format
msgid "undefining \"%s\""
msgstr "đang hủy định nghĩa “%s”"
#: directives.cc:759
msgid "missing terminating > character"
msgstr "thiếu ký tự “>” chấm dứt"
#: directives.cc:818
#, c-format
msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
msgstr "#%s cần \"TÊN_TẬP_TIN\" hoặc <TÊN_TẬP_TIN>"
#: directives.cc:864
#, c-format
msgid "empty filename in #%s"
msgstr "#%s chứa tên tập tin trống"
#: directives.cc:873
#, c-format
msgid "#include nested depth %u exceeds maximum of %u (use -fmax-include-depth=DEPTH to increase the maximum)"
msgstr "độ sâu lồng #include %u vượt quá tối đa %u (sử dụng -fmax-include-depth=DEPTH để tăng tối đa)"
#: directives.cc:918
msgid "#include_next in primary source file"
msgstr "gặp “#include_next” (bao gồm kế tiếp) nằm trong tập tin nguồn chính"
#: directives.cc:944
#, c-format
msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
msgstr "gặp cờ không hợp lệ “%s” nằm trong chỉ thị dòng"
#: directives.cc:1011
msgid "unexpected end of file after #line"
msgstr "gặp kết thúc tập tin bất thường đằng sau #line"
#: directives.cc:1014
#, c-format
msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
msgstr "“%s” nằm sau “#line” (dòng) không phải là số nguyên dương"
#: directives.cc:1020 directives.cc:1022
msgid "line number out of range"
msgstr "số dòng nằm ngoài phạm vi"
#: directives.cc:1035 directives.cc:1116
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid filename"
msgstr "“%s” không phải là tên tập tin hợp lệ"
#: directives.cc:1076
#, c-format
msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
msgstr "“%s” nằm sau “#” không phải là số nguyên dương"
#: directives.cc:1143
#, c-format
msgid "file \"%s\" linemarker ignored due to incorrect nesting"
msgstr "tập tin linemarker \"%s\" bị bỏ qua bởi vì lồng nhau không đúng"
#: directives.cc:1221 directives.cc:1223 directives.cc:1225 directives.cc:1816
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#: directives.cc:1249
#, c-format
msgid "invalid #%s directive"
msgstr "chỉ thị #%s không hợp lệ"
#: directives.cc:1312
#, c-format
msgid "registering pragmas in namespace \"%s\" with mismatched name expansion"
msgstr "việc đăng ký các lệnh mã nguồn điều khiển trình biên dịch (pragma) trong miền tên “%s” không khớp mở rộng tên"
#: directives.cc:1321
#, c-format
msgid "registering pragma \"%s\" with name expansion and no namespace"
msgstr "việc đăng ký lệnh mã nguồn điều khiển trình biên dịch (pragma) “%s” có mở rộng tên nhưng không có miền tên"
#: directives.cc:1339
#, c-format
msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
msgstr "đang đăng ký “%s” là cả lệnh nguồn điều khiển trình biên dịch (pragma), lẫn miền tên của lệnh nguồn điều khiển trình biên dịch"
#: directives.cc:1342
#, c-format
msgid "#pragma %s %s is already registered"
msgstr "“#pragma %s %s” đã được đăng ký"
#: directives.cc:1345
#, c-format
msgid "#pragma %s is already registered"
msgstr "“#pragma %s” đã được đăng ký"
#: directives.cc:1375
msgid "registering pragma with NULL handler"
msgstr "việc đăng ký lệnh mã nguồn điều khiển trình biên dịch (pragma) có bộ quản lý vô giá trị (NULL)"
#: directives.cc:1592
msgid "#pragma once in main file"
msgstr "Có “#pragma” một lần trong tập tin chính"
#: directives.cc:1615
msgid "invalid #pragma push_macro directive"
msgstr "gặp chỉ thị #pragma push_macro sai"
#: directives.cc:1672
msgid "invalid #pragma pop_macro directive"
msgstr "gặp chỉ thị #pragma pop_macro sai"
#: directives.cc:1727
msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
msgstr "gặp chỉ thị vô hiệu hóa (poison) GCC “#pragma” không hợp lệ"
#: directives.cc:1736
#, c-format
msgid "poisoning existing macro \"%s\""
msgstr "đang vô hiệu hóa vĩ lệnh tồn tại “%s”"
#: directives.cc:1758
msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
msgstr "“#pragma system_header” (đầu trang hệ thống) bị bỏ qua ở ngoài tập tin bao gồm"
#: directives.cc:1783
#, c-format
msgid "cannot find source file %s"
msgstr "không tìm thấy tập tin nguồn %s"
#: directives.cc:1787
#, c-format
msgid "current file is older than %s"
msgstr "tập tin hiện thời là cũ hơn %s"
#: directives.cc:1811
#, c-format
msgid "invalid \"#pragma GCC %s\" directive"
msgstr "gặp chỉ thị \"#pragma GCC %s\" không hợp lệ"
#: directives.cc:2019
msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
msgstr "“_Pragma” nhận một hằng chuỗi được đặt trong ngoặc đơn"
#: directives.cc:2102
msgid "#else without #if"
msgstr "#else (nếu không) mà không có #if (nếu)"
#: directives.cc:2107
msgid "#else after #else"
msgstr "#else (nếu không) nằm sau #else"
#: directives.cc:2109 directives.cc:2143
msgid "the conditional began here"
msgstr "điều kiện đã bắt đầu ở đây"
#: directives.cc:2135
#, c-format
msgid "#%s without #if"
msgstr "#%s mà không có #if"
#: directives.cc:2140
#, c-format
msgid "#%s after #else"
msgstr "#%s nằm sau #else"
#: directives.cc:2242
msgid "#endif without #if"
msgstr "#endif (nếu không đúng) không có #if (nếu)"
#: directives.cc:2318
msgid "missing '(' after predicate"
msgstr "thiếu “(” nằm sau vị ngữ"
#: directives.cc:2336
msgid "missing ')' to complete answer"
msgstr "thiếu “)” để hoàn tất câu trả lời"
#: directives.cc:2348
msgid "predicate's answer is empty"
msgstr "vị ngữ chứa trả lời trống"
#: directives.cc:2378
msgid "assertion without predicate"
msgstr "sự khẳng định không có vị ngữ"
#: directives.cc:2381
msgid "predicate must be an identifier"
msgstr "vị ngữ phải là định danh"
#: directives.cc:2463
#, c-format
msgid "\"%s\" re-asserted"
msgstr "“%s” được khẳng định lại"
#: directives.cc:2781
#, c-format
msgid "unterminated #%s"
msgstr "#%s chưa chấm dứt"
#: errors.cc:335 errors.cc:350
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
#: errors.cc:348
msgid "stdout"
msgstr "thiết bị xuất chuẩn"
#: expr.cc:667 expr.cc:784
msgid "fixed-point constants are a GCC extension"
msgstr "hằng số thực dấu chấm tĩnh là phần mở rộng GCC"
#: expr.cc:692
msgid "invalid prefix \"0b\" for floating constant"
msgstr "gặp tiền tố không hợp lệ “0b” cho hằng dấu chấm động"
#: expr.cc:705
msgid "use of C++17 hexadecimal floating constant"
msgstr "dùng hằng dấu chấm động thập lục C++17"
#: expr.cc:708
msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
msgstr "dùng hằng dấu chấm động thập lục C99"
#: expr.cc:752
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
msgstr "gặp hậu tố không hợp lệ “%.*s” nằm trên hằng dấu chấm động"
#: expr.cc:763 expr.cc:830
#, c-format
msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
msgstr "ngôn ngữ C truyền thống từ chối hậu tố “%.*s”"
#: expr.cc:771
msgid "suffix for double constant is a GCC extension"
msgstr "hậu tố cho hằng số đôi là một phần mở rộng GCC"
#: expr.cc:777
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" with hexadecimal floating constant"
msgstr "gặp hậu tố không hợp lệ “%.*s” có hằng dấu chấm động thập lục"
#: expr.cc:790 expr.cc:794
#, fuzzy
#| msgid "decimal float constants are a C2X feature"
msgid "decimal float constants are a C23 feature"
msgstr "hằng dấu chấm động thập phân là một tính năng C2X"
#: expr.cc:813
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
msgstr "gặp hậu tố không hợp lệ “%.*s” nằm trên hằng số nguyên"
#: expr.cc:838
msgid "use of C++11 long long integer constant"
msgstr "dùng hằng số nguyên dài dài C++11"
#: expr.cc:839
msgid "use of C99 long long integer constant"
msgstr "dùng hằng số nguyên dài dài C99"
#: expr.cc:853
msgid "use of C++23 %<size_t%> integer constant"
msgstr "dùng hằng số nguyên C++23 %<size_t%>"
#: expr.cc:854
msgid "use of C++23 %<make_signed_t<size_t>%> integer constant"
msgstr "dùng hằng số nguyên C++23 %<make_signed_t<size_t>%>"
#: expr.cc:864 expr.cc:875
msgid "ISO C does not support literal %<wb%> suffixes before C23"
msgstr ""
#: expr.cc:888
msgid "imaginary constants are a GCC extension"
msgstr "hằng ảo là phần mở rộng GCC"
#: expr.cc:895
msgid "binary constants are a C++14 feature or GCC extension"
msgstr "hằng nhị phân là đặc tính C++14 hoặc phần mở rộng GCC"
#: expr.cc:897
#, fuzzy
#| msgid "binary constants are a C2X feature or GCC extension"
msgid "binary constants are a C23 feature or GCC extension"
msgstr "hằng nhị phân là đặc tính C2X hoặc phần mở rộng GCC"
#: expr.cc:902
#, fuzzy
#| msgid "binary constants are a C2X feature"
msgid "binary constants are a C23 feature"
msgstr "hằng nhị phân là một tính năng C2X"
#: expr.cc:998
msgid "integer constant is too large for its type"
msgstr "hằng số nguyên quá lớn cho kiểu nó"
#: expr.cc:1029
msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
msgstr "hằng số nguyên quá lớn thì không có dấu"
#: expr.cc:1124
msgid "missing ')' after \"defined\""
msgstr "thiếu “)” nằm sau “defined” (đã định nghĩa)"
#: expr.cc:1131
msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
msgstr "toán tử “defined” (đã định nghĩa) cần đến định danh"
#: expr.cc:1139
#, c-format
msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
msgstr "(“%s” là một thẻ bài thay thế cho “%s” trong ngôn ngữ C++)"
#: expr.cc:1152
msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
msgstr "khả năng dùng “defined” (đã định nghĩa) có lẽ không khả chuyển"
#: expr.cc:1197
msgid "user-defined literal in preprocessor expression"
msgstr "kiểu do người dùng định nghĩa trong biểu thức tiền xử lý"
#: expr.cc:1202
msgid "floating constant in preprocessor expression"
msgstr "gặp hằng dấu chấm động nằm trong biểu thức tiền xử lý"
#: expr.cc:1208
msgid "imaginary number in preprocessor expression"
msgstr "gặp số ảo nằm trong biểu thức tiền xử lý"
#: expr.cc:1257
#, c-format
msgid "\"%s\" is not defined, evaluates to 0"
msgstr "chưa định nghĩa “%s”, định giá thành 0"
#: expr.cc:1270
msgid "assertions are a GCC extension"
msgstr "khẳng định là một phần mở rộng GCC"
#: expr.cc:1273
msgid "assertions are a deprecated extension"
msgstr "khẳng định là một phần mở rộng GCC bị phản đối"
#: expr.cc:1523
#, c-format
msgid "unbalanced stack in %s"
msgstr "có ngăn xếp không cân bằng trong %s"
#: expr.cc:1543
#, c-format
msgid "impossible operator '%u'"
msgstr "toán tử không thể “%u”"
#: expr.cc:1644
msgid "missing ')' in expression"
msgstr "thiếu “)” trong biểu thức"
#: expr.cc:1673
msgid "'?' without following ':'"
msgstr "dấu hỏi “?” mà không có dấu hai chấm “:” đi sau"
#: expr.cc:1683
msgid "integer overflow in preprocessor expression"
msgstr "tràn số nguyên trong biểu thức tiền xử lý"
#: expr.cc:1688
msgid "missing '(' in expression"
msgstr "thiếu “(” trong biểu thức"
#: expr.cc:1720
#, c-format
msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr "toán hạng bên trái của “%s” thay đổi dấu (dương/âm) khi được tăng cấp"
#: expr.cc:1725
#, c-format
msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr "toán hạng bên phải của “%s” thay đổi dấu (dương/âm) khi đươc tăng cấp"
#: expr.cc:1984
msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
msgstr "ngôn ngữ C truyền thống từ chối toán tử cộng chỉ có một toán hạng"
#: expr.cc:2082
msgid "comma operator in operand of #if"
msgstr "toán tử dấu phẩy nằm trong toán hạng của #if (nếu)"
#: expr.cc:2218
msgid "division by zero in #if"
msgstr "chia cho số không trong #if (nếu)"
#: files.cc:520
msgid "NULL directory in find_file"
msgstr "thư mục RỖNG trong “find_file” (tìm tập tin)"
#: files.cc:583
msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
msgstr "tìm thấy một hay nhiều tập tin PCH, nhưng chúng không hợp lệ"
#: files.cc:587
msgid "use -Winvalid-pch for more information"
msgstr "dùng “-Winvalid-pch” để biết thêm thông tin cần thiết"
#: files.cc:703
#, c-format
msgid "%s is a block device"
msgstr "%s là một thiết bị khối"
#: files.cc:722
#, c-format
msgid "%s is too large"
msgstr "%s quá lớn"
#: files.cc:763
#, c-format
msgid "%s is shorter than expected"
msgstr "%s ngắn hơn mong đợi"
#: files.cc:1075
#, c-format
msgid "no include path in which to search for %s"
msgstr "không có đường dẫn bao gồm trong đó có thể tìm kiếm %s"
#: files.cc:1598
msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
msgstr "Nhiều bộ bảo vệ bao gồm có lẽ hữu ích cho :\n"
#: init.cc:638
msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
msgstr "“cppchar_t” phải là kiểu không dấu"
#: init.cc:642
#, c-format
msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
msgstr "thuật toán của trình tiền xử lý có độ chính xác tối đa là %lu bit còn đích cần đến %lu bit"
#: init.cc:649
msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
msgstr "Số học CPP phải là ít nhất cùng độ chính xác với “int” đích"
#: init.cc:652
msgid "target char is less than 8 bits wide"
msgstr "“char” đích có độ rộng ít hơn 8 bit"
#: init.cc:656
msgid "target wchar_t is narrower than target char"
msgstr "“wchar_t” đích có độ rộng ít hơn “char” đích"
#: init.cc:660
msgid "target int is narrower than target char"
msgstr "“int” đích có độ rộng ít hơn “char” đích"
#: init.cc:665
msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
msgstr "Nửa-số-nguyên CPP có độ rộng hẹp hơn ký tự CPP"
#: init.cc:669
#, c-format
msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
msgstr "Trên máy này, CPP không thể xử lý hằng ký tự rộng hơn %lu bit, còn đích lại yêu cầu %lu bit"
#: lex.cc:1132
msgid "backslash and newline separated by space"
msgstr "dấu gạch ngược và ký tự dòng mới phân cách nhau bởi dấu cách"
#: lex.cc:1137
msgid "backslash-newline at end of file"
msgstr "gặp dấu gạch ngược tại kết thúc của tập tin"
#: lex.cc:1153
#, c-format
msgid "trigraph ??%c converted to %c"
msgstr "bộ ba “??%c” đã được chuyển đổi thành “%c”"
#: lex.cc:1161
#, c-format
msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
msgstr "bộ ba “??%c” bị bỏ qua nên hãy sử dụng tùy chọn “-trigraphs” (bộ ba) để hiệu lực nó"
#: lex.cc:1610
msgid "end of bidirectional context"
msgstr "kết thúc của ngữ cảnh hai hướng"
#: lex.cc:1651
msgid "unpaired UTF-8 bidirectional control characters detected"
msgstr "dò tìm thấy các ký tự điều khiển hai hướng UTF-8 không khớp cặp"
#: lex.cc:1655
msgid "unpaired UTF-8 bidirectional control character detected"
msgstr "dò tìm thấy ký tự điều khiển hai hướng UTF-8 không khớp cặp"
#: lex.cc:1693
#, c-format
msgid "UTF-8 vs UCN mismatch when closing a context by \"%s\""
msgstr "UTF-8 vs UCN không khớp khi đóng một ngữ cảnh bằng \"%s\""
#: lex.cc:1702
#, c-format
msgid "\"%s\" is closing an unopened context"
msgstr "\"%s\" là đóng một ngữ cảnh đã được mở"
#: lex.cc:1706
#, c-format
msgid "found problematic Unicode character \"%s\""
msgstr "tìm thấy ký tự Unicode mơ hồ \"%s\""
#: lex.cc:1736 lex.cc:1742
#, c-format
msgid "invalid UTF-8 character <%x>"
msgstr ""
#: lex.cc:1752 lex.cc:1758
#, c-format
msgid "invalid UTF-8 character <%x><%x>"
msgstr ""
#: lex.cc:1768 lex.cc:1774
#, c-format
msgid "invalid UTF-8 character <%x><%x><%x>"
msgstr ""
#: lex.cc:1784 lex.cc:1790
#, c-format
msgid "invalid UTF-8 character <%x><%x><%x><%x>"
msgstr ""
#: lex.cc:1872
msgid "\"/*\" within comment"
msgstr "gặp “/*” nằm trong chú thích"
#: lex.cc:1976
#, c-format
msgid "%s in preprocessing directive"
msgstr "gặp %s nằm trong chỉ thị tiền xử lý"
#: lex.cc:1988
msgid "null character(s) ignored"
msgstr "(mọi) ký tự null bị bỏ qua"
#: lex.cc:2049
#, c-format
msgid "`%.*s' is not in NFKC"
msgstr "“%.*s” không phải nằm trong NFKC"
#: lex.cc:2052 lex.cc:2055
#, c-format
msgid "`%.*s' is not in NFC"
msgstr "“%.*s” không nằm trong NFC"
#: lex.cc:2144
msgid "__VA_OPT__ is not available until C++20"
msgstr "__VA_OPT__ không sẵn có cho đến tận C++20"
#: lex.cc:2147
#, fuzzy
#| msgid "__VA_OPT__ is not available until C++20"
msgid "__VA_OPT__ is not available until C23"
msgstr "__VA_OPT__ không sẵn có cho đến tận C++20"
#: lex.cc:2155
msgid "__VA_OPT__ can only appear in the expansion of a C++20 variadic macro"
msgstr "__VA_OPT__ chỉ có thể xuất hiện trong phần mở rộng của vĩ lệnh biến thiên C++20"
#: lex.cc:2172
#, c-format
msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
msgstr "đã cố gắng dùng “%s” bị vô hiệu hóa"
#: lex.cc:2177
msgid "poisoned here"
msgstr ""
#: lex.cc:2187
msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C++11 variadic macro"
msgstr "“__VA_ARGS__” chỉ có thể xuất hiện trong sự mở rộng của vĩ lệnh biến thiên C++11"
#: lex.cc:2191
msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
msgstr "“__VA_ARGS__” chỉ có thể xuất hiện trong sự mở rộng của vĩ lệnh biến thiên C99"
#: lex.cc:2203
#, c-format
msgid "identifier \"%s\" is a special operator name in C++"
msgstr "định danh “%s” là một tên toán tử đặc biệt trong C++"
#: lex.cc:2372
msgid "adjacent digit separators"
msgstr "các ký tự ngăn cách số sát ngay"
#: lex.cc:2521
msgid "invalid suffix on literal; C++11 requires a space between literal and string macro"
msgstr "hậu tố ở chuỗi văn bản không hợp lệ; C++11 yêu cầu cần có khoảng trắng giữ chuỗi văn bản và chuỗi vĩ lệnh"
#: lex.cc:2729
msgid "raw string delimiter longer than 16 characters"
msgstr "gặp dấu giới hạn chuỗi thô dài hơn 16 ký tự"
#: lex.cc:2733
msgid "invalid new-line in raw string delimiter"
msgstr "ký tự dòng-mới không hợp lệ trong dấu giới hạn chuỗi thô"
#: lex.cc:2737 lex.cc:5576
#, c-format
msgid "invalid character '%c' in raw string delimiter"
msgstr "gặp ký tự sai “%c” trong dấu giới hạn chuỗi thô"
#: lex.cc:2775 lex.cc:2798
msgid "unterminated raw string"
msgstr "chuỗi thô chưa được chấm dứt"
#: lex.cc:2955
msgid "null character(s) preserved in literal"
msgstr "(các) ký tự rỗng được giữ lại trong chuỗi văn học"
#: lex.cc:2958
#, c-format
msgid "missing terminating %c character"
msgstr "thiếu ký tự “%c” chấm dứt"
#: lex.cc:2991
msgid "C++11 requires a space between string literal and macro"
msgstr "C++11 yêu cầu cần có khoảng trắng giữ chuỗi văn bản và vĩ lệnh"
#: lex.cc:3584
msgid "module control-line cannot be in included file"
msgstr "mô-đun control-line không thể có trong tập tin bao gồm"
#: lex.cc:3598
#, c-format
msgid "module control-line \"%s\" cannot be an object-like macro"
msgstr "mô-đun control-line \"%s\" không thể là một macro giống như đối tượng"
#: lex.cc:4004 lex.cc:5409 traditional.cc:174
msgid "unterminated comment"
msgstr "gặp chú thích chưa được chấm dứt"
#: lex.cc:4018 lex.cc:4052
msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
msgstr "Chú thích kiểu C++ là không được phép trong ISO C90"
#: lex.cc:4020 lex.cc:4031 lex.cc:4055
msgid "(this will be reported only once per input file)"
msgstr "(điều này sẽ được thông báo chỉ một lần cho mỗi tập tin đầu vào)"
#: lex.cc:4029
msgid "C++ style comments are incompatible with C90"
msgstr "Chú thích kiểu C++ là không tương thích với C90"
#: lex.cc:4061
msgid "multi-line comment"
msgstr "gặp chú thích đa dòng"
#: lex.cc:4484
#, c-format
msgid "unspellable token %s"
msgstr "gặp thẻ bài không thể chính tả %s"
#: lex.cc:5564
#, c-format
msgid "raw string delimiter longer than %d characters"
msgstr "gặp dấu giới hạn chuỗi thô dài hơn %d ký tự"
#: lex.cc:5634
msgid "unterminated literal"
msgstr "chuỗi văn chưa chấm dứt"
#: macro.cc:94
msgid "'##' cannot appear at either end of __VA_OPT__"
msgstr "không cho phép “##” nằm hoặc trước __VA_OPT__"
#: macro.cc:144
msgid "__VA_OPT__ may not appear in a __VA_OPT__"
msgstr "__VA_OPT__ không nên xuất hiện trong một __VA_OPT__"
#: macro.cc:157
msgid "__VA_OPT__ must be followed by an open parenthesis"
msgstr "__VA_OPT__ phải được theo sau bởi một dấu ngoặc mở"
#: macro.cc:235
msgid "unterminated __VA_OPT__"
msgstr "__VA_OPT__ chưa chấm dứt"
#: macro.cc:397
#, c-format
msgid "\"%s\" used outside of preprocessing directive"
msgstr "gặp \"%s\" ngoài chỉ thị tiền xử lý"
#: macro.cc:407
#, c-format
msgid "missing '(' before \"%s\" operand"
msgstr "thiếu “(” trước toán hạng \"%s\""
#: macro.cc:422
#, c-format
msgid "operator \"%s\" requires a header-name"
msgstr "toán tử “%s” cần một tên-đầu"
#: macro.cc:439
#, c-format
msgid "missing ')' after \"%s\" operand"
msgstr "thiếu “)” sau toán hạng \"%s\""
#: macro.cc:459
#, c-format
msgid "macro \"%s\" is not used"
msgstr "vĩ lệnh “%s” không được dùng"
#: macro.cc:498 macro.cc:803
#, c-format
msgid "invalid built-in macro \"%s\""
msgstr "vĩ lệnh dựng-sẵn không hợp lệ “%s”"
#: macro.cc:505 macro.cc:613
#, c-format
msgid "macro \"%s\" might prevent reproducible builds"
msgstr "vĩ lệnh \"%s\" có thể ngăn cản việc dịch tái sinh"
#: macro.cc:536
msgid "could not determine file timestamp"
msgstr "không thể xác định nhãn giờ của tập tin"
#: macro.cc:627
msgid "could not determine date and time"
msgstr "không thể phân giải ngày và giờ"
#: macro.cc:659
msgid "__COUNTER__ expanded inside directive with -fdirectives-only"
msgstr "__COUNTER__ đã mở rộng bên trong chỉ thị với “-fdirectives-only”"
#: macro.cc:922
msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
msgstr "chuỗi văn học không hợp lệ nên bỏ qua “\\” cuối cùng"
#: macro.cc:986
#, c-format
msgid "pasting \"%.*s\" and \"%.*s\" does not give a valid preprocessing token"
msgstr "việc dán “%.*s” và “%.*s” không đưa ra thẻ bài tiền xử lý hợp lệ"
#: macro.cc:1118
msgid "ISO C++11 requires at least one argument for the \"...\" in a variadic macro"
msgstr "ISO C++11 cần ít nhất một đối số cho \"…\" còn lại trong vĩ lệnh biến thiên"
#: macro.cc:1122
msgid "ISO C99 requires at least one argument for the \"...\" in a variadic macro"
msgstr "ISO C99 cần ít nhất một đối số cho \"…\" còn lại trong vĩ lệnh biến thiên"
#: macro.cc:1129
#, c-format
msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
msgstr "vĩ lệnh “%s” cần đến %u đối số, nhưng chỉ đưa ra %u thôi"
#: macro.cc:1134
#, c-format
msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
msgstr "vĩ lệnh “%s” đã chuyển %u đối số, nhưng chỉ nhận được %u thôi"
#: macro.cc:1138
#, c-format
msgid "macro \"%s\" defined here"
msgstr "vĩ lệnh “%s” được định nghĩa ở đây"
#: macro.cc:1332 traditional.cc:822
#, c-format
msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
msgstr "danh sách đối số không được chấm dứt có gọi vĩ lệnh “%s”"
#: macro.cc:1478
#, c-format
msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
msgstr "vĩ lệnh giống hàm số “%s” phải được dùng với đối số trong ngôn ngữ C truyền thống"
#: macro.cc:2313
#, c-format
msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C++98"
msgstr "đang gọi vĩ lệnh %s đối số %d: đối số vĩ lệnh trống rỗng là không hợp lệ trong ISO C++98"
#: macro.cc:2321 macro.cc:2330
#, c-format
msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C90"
msgstr "đang gọi vĩ lệnh %s đối số %d: đối số vĩ lệnh trống rỗng là không hợp lệ trong ISO C90"
#: macro.cc:3381
#, c-format
msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
msgstr "tham số vĩ lệnh trùng lặp “%s”"
#: macro.cc:3463
#, c-format
msgid "expected parameter name, found \"%s\""
msgstr "cần tên tham số, nhưng lại gặp \"%s\""
#: macro.cc:3464
#, c-format
msgid "expected ',' or ')', found \"%s\""
msgstr "cần “,” hoặc “)” nhưng lại nhận được “%s”"
#: macro.cc:3465
msgid "expected parameter name before end of line"
msgstr "cần tên tham số trước khi kết thúc dòng"
#: macro.cc:3466
msgid "expected ')' before end of line"
msgstr "cần ')' trước cuối dòng"
#: macro.cc:3467
msgid "expected ')' after \"...\""
msgstr "cần ')' sau \"...\""
#: macro.cc:3524
msgid "anonymous variadic macros were introduced in C++11"
msgstr "vĩ lệnh biến thiên vô danh đã được giới thiệu trong C++11"
#: macro.cc:3525 macro.cc:3529
msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
msgstr "vĩ lệnh biến thiên vô danh đã được giới thiệu trong C99"
#: macro.cc:3535
msgid "ISO C++ does not permit named variadic macros"
msgstr "ISO C++ không cho phép vĩ lệnh biến thiên có tên"
#: macro.cc:3536
msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
msgstr "ISO C không cho phép vĩ lệnh biến thiên có tên"
#: macro.cc:3582
msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
msgstr "không cho phép “##” nằm hoặc trước hoặc sau sự mở rộng vĩ lệnh"
#: macro.cc:3620
msgid "ISO C++11 requires whitespace after the macro name"
msgstr "ISO C++11 cần đến khoảng trắng nằm sau tên vĩ lệnh"
#: macro.cc:3621
msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
msgstr "ISO C99 cần đến khoảng trắng nằm sau tên vĩ lệnh"
#: macro.cc:3645
msgid "missing whitespace after the macro name"
msgstr "thiếu khoảng trắng nằm sau tên vĩ lệnh"
#: macro.cc:3698
msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
msgstr "“#” không cho phép đi theo sau một tham số vĩ lệnh"
#: macro.cc:3862
#, c-format
msgid "\"%s\" redefined"
msgstr "“%s” bị định nghĩa lại"
#: macro.cc:3867
msgid "this is the location of the previous definition"
msgstr "đây là vị trí của lời định nghĩa trước"
#: macro.cc:4004
#, c-format
msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
msgstr "đối số vĩ lệnh “%s” nên được chuyển đổi thành chuỗi trong ngôn ngữ C truyền thống"
#: pch.cc:90 pch.cc:342 pch.cc:356 pch.cc:374 pch.cc:380 pch.cc:389 pch.cc:396
msgid "while writing precompiled header"
msgstr "trong khi ghi đầu trang biên dịch sẵn"
#: pch.cc:616
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' is poisoned"
msgstr "%s: không được dùng vì “%.*s” không còn tin cậy lại (bị dữ liệu sai thay thế)"
#: pch.cc:638
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
msgstr "%s: không được dùng vì chưa định nghĩa “%.*s”"
#: pch.cc:650
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
msgstr "%s: không được dùng vì “%.*s” đã được định nghĩa là “%s” không phải “%.*s”"
#: pch.cc:691
#, c-format
msgid "%s: not used because `%s' is defined"
msgstr "%s: không được dùng vì “%s” đã được định nghĩa"
#: pch.cc:711
#, c-format
msgid "%s: not used because `__COUNTER__' is invalid"
msgstr "%s: không được dùng vì “__COUNTER__” không hợp lệ"
#: pch.cc:720 pch.cc:883
msgid "while reading precompiled header"
msgstr "trong khi đọc đầu trang được biên dịch sẵn"
#: traditional.cc:891
#, c-format
msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
msgstr "đã phát hiện sự đệ qui trong khi mở rộng vĩ lệnh “%s”"
#: traditional.cc:1114
msgid "syntax error in macro parameter list"
msgstr "gặp lỗi cú pháp trong danh sách tham số vĩ lệnh"
#~ msgid "character constant too long for its type"
#~ msgstr "hằng ký tự quá dài cho kiểu nó"
#, c-format
#~ msgid "#%s before C2X is a GCC extension"
#~ msgstr "#%s trước C2X là một thành phần mở rộng GCC"
#~ msgid "#elif without #if"
#~ msgstr "#elif (nếu không thì nếu) không có #if (nếu)"
#~ msgid "#elif after #else"
#~ msgstr "#elif (nếu không thì nếu) nằm sau #else (nếu không)"
#~ msgid "\"__has_include__\" cannot be used as a macro name"
#~ msgstr "không thể dùng “__has_include__” (đã bao gồm) như là tên vĩ lệnh"
#~ msgid "#include nested too deeply"
#~ msgstr "“#include” (bao gồm) lồng nhau quá sâu"
#~ msgid "missing ')' after \"__has_include__\""
#~ msgstr "thiếu “)” sau “__has_include__” (đã bao gồm)"
#~ msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
#~ msgstr "không cho phép “%s” xuất hiện trong danh sách tham số vĩ lệnh"
#~ msgid "macro parameters must be comma-separated"
#~ msgstr "các tham số bộ đối số phải được ngăn cách bởi dấu phẩy"
#~ msgid "parameter name missing"
#~ msgstr "thiếu tên tham số"
#~ msgid "missing ')' in macro parameter list"
#~ msgstr "thiếu “)” trong danh sách tham số bộ đối số"
#~ msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
#~ msgstr "gặp kiểu băm không hợp lệ %d trong “cpp_macro_definition” (lời định nghĩa vĩ lệnh)"
#~ msgid "Character %x might not be NFKC"
#~ msgstr "Ký tự %x có lẽ không phải có kiểu NFKC"
#~ msgid "too many decimal points in number"
#~ msgstr "con số chứa quá nhiều dấu thập phân"
#~ msgid "invalid digit \"%c\" in binary constant"
#~ msgstr "gặp chữ số không hợp lệ “%c” trong hằng nhị phân"
#~ msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
#~ msgstr "gặp chữ số không hợp lệ “%c” trong hằng bát phân"
#~ msgid "no digits in hexadecimal floating constant"
#~ msgstr "hằng dấu chấm động thập lục không chứa chữ số"
#~ msgid "exponent has no digits"
#~ msgstr "số mũ không có chữ số nào"
#~ msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
#~ msgstr "mỗi hằng dấu chấm động thập lục cần đến một số mũ"
#~ msgid "missing binary operator before token \"%s\""
#~ msgstr "thiếu toán tử nhị phân nằm trước thẻ bài “%s”"
#~ msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
#~ msgstr "thẻ bài “%s” không hợp lệ trong biểu thức tiền xử lý"
#~ msgid "missing expression between '(' and ')'"
#~ msgstr "thiếu biểu thức nằm giữa “(” và “)”"
#~ msgid "%s with no expression"
#~ msgstr "%s mà không có biểu thức"
#~ msgid "operator '%s' has no right operand"
#~ msgstr "toán tử “%s” không có toán hạng bên phải"
#~ msgid "operator '%s' has no left operand"
#~ msgstr "toán tử “%s” không có tác từ bên trái"
#~ msgid " ':' without preceding '?'"
#~ msgstr " Dấu hai chấm “:” mà không có dấu hỏi “?” đi trước"