blob: 79a6622fa0978523b6f2542b0af37bb2ed08063a [file] [log] [blame]
# Vietnamese translation for BFD.
# Copyright © 2013 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the binutils package.
# Phan Vĩnh Thịnh <teppi@gmail.com>, 2005.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2008-2010.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012-2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bfd-2.23.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-binutils@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-10-25 11:58+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-06-01 08:14+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: vi\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.5\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: aout-adobe.c:127
msgid "%B: Unknown section type in a.out.adobe file: %x\n"
msgstr "%B: Không rõ kiểu phần trong tập tin a.out.adobe: %x\n"
#: aout-cris.c:199
#, c-format
msgid "%s: Invalid relocation type exported: %d"
msgstr "%s: Đã xuất kiểu định vị lại không hợp lệ: %d"
#: aout-cris.c:242
msgid "%B: Invalid relocation type imported: %d"
msgstr "%B: Đã nhập kiểu định vị lại không hợp lệ: %d"
#: aout-cris.c:253
msgid "%B: Bad relocation record imported: %d"
msgstr "%B: Đã nhập mục ghi định vị lại sai: %d"
#: aoutx.h:1273 aoutx.h:1611
#, c-format
msgid "%s: can not represent section `%s' in a.out object file format"
msgstr "%s: không thể đại diện phân “%s” trong định dạng tập tin đối tượng a.out"
#: aoutx.h:1577
#, c-format
msgid "%s: can not represent section for symbol `%s' in a.out object file format"
msgstr "%s: không thể đại diện phân cho ký hiệu “%s” trong định dạng tập tin đối tượng a.ou"
#: aoutx.h:1579 vms-alpha.c:7671
msgid "*unknown*"
msgstr "• không rõ •"
#: aoutx.h:4018 aoutx.h:4344
msgid "%P: %B: unexpected relocation type\n"
msgstr "%P: %B: kiểu định vị lại bất thường\n"
#: aoutx.h:5375
#, c-format
msgid "%s: relocatable link from %s to %s not supported"
msgstr "%s: không hỗ trợ liên kết có khả năng định vị lại từ %s sang %s"
#: archive.c:2203
msgid "Warning: writing archive was slow: rewriting timestamp\n"
msgstr "Cảnh báo: ghi kho quá chậm nên đang ghi lại nhãn thời gian\n"
#: archive.c:2491
msgid "Reading archive file mod timestamp"
msgstr "Đang đọc nhãn thời gian sửa đổi tập tin kho"
#: archive.c:2515
msgid "Writing updated armap timestamp"
msgstr "Đang ghi nhãn thời gian armap đã cập nhật"
#: bfd.c:398
msgid "No error"
msgstr "Không có lỗi"
#: bfd.c:399
msgid "System call error"
msgstr "Lỗi gọi hệ thống"
#: bfd.c:400
msgid "Invalid bfd target"
msgstr "Đích bfd không hợp lệ"
#: bfd.c:401
msgid "File in wrong format"
msgstr "Tập tin có định dạng không đúng"
#: bfd.c:402
msgid "Archive object file in wrong format"
msgstr "Tập tin đối tượng kho có định dạng không đúng"
#: bfd.c:403
msgid "Invalid operation"
msgstr "Thao tác không hợp lệ"
#: bfd.c:404
msgid "Memory exhausted"
msgstr "Cạn bộ nhớ"
#: bfd.c:405
msgid "No symbols"
msgstr "Không có ký hiệu"
#: bfd.c:406
msgid "Archive has no index; run ranlib to add one"
msgstr "Kho không có chỉ mục: hãy chạy ranlib để thêm"
#: bfd.c:407
msgid "No more archived files"
msgstr "Không còn có tập tin đã lưu trữ nào nữa"
#: bfd.c:408
msgid "Malformed archive"
msgstr "Kho dạng sai"
#: bfd.c:409
msgid "File format not recognized"
msgstr "Không nhận ra định dạng tập tin"
#: bfd.c:410
msgid "File format is ambiguous"
msgstr "Định dạng tập tin mơ hồ"
#: bfd.c:411
msgid "Section has no contents"
msgstr "Phần không có nội dung"
#: bfd.c:412
msgid "Nonrepresentable section on output"
msgstr "Kết xuất có phần không thể đại diện được"
#: bfd.c:413
msgid "Symbol needs debug section which does not exist"
msgstr "Ký hiệu cần phần gỡ lỗi mà không tồn tại"
#: bfd.c:414
msgid "Bad value"
msgstr "Giá trị sai"
#: bfd.c:415
msgid "File truncated"
msgstr "Tập tin bị cắt ngắn"
#: bfd.c:416
msgid "File too big"
msgstr "Tập tin quá lớn"
#: bfd.c:417
#, c-format
msgid "Error reading %s: %s"
msgstr "Gặp lỗi khi đọc %s: %s"
#: bfd.c:418
msgid "#<Invalid error code>"
msgstr "#<mã lỗi không hợp lệ>"
#: bfd.c:945
#, c-format
msgid "BFD %s assertion fail %s:%d"
msgstr "BFD %s khắng định bị lỗi %s:%d"
#: bfd.c:957
#, c-format
msgid "BFD %s internal error, aborting at %s line %d in %s\n"
msgstr "BFD %s lỗi nội bộ nên hủy bỏ tại %s dòng %d trong %s\n"
#: bfd.c:961
#, c-format
msgid "BFD %s internal error, aborting at %s line %d\n"
msgstr "BFD %s lỗi nội bộ nên hủy bỏ tại %s dòng %d\n"
#: bfd.c:963
msgid "Please report this bug.\n"
msgstr "Hãy thông báo lỗi này.\n"
#: bfdwin.c:206
#, c-format
msgid "not mapping: data=%lx mapped=%d\n"
msgstr "không đang ánh xạ: dữ liệu=%lx đã ánh xạ=%d\n"
#: bfdwin.c:209
#, c-format
msgid "not mapping: env var not set\n"
msgstr "không đang ánh xạ: chưa đặt biến môi trường\n"
#: binary.c:271
#, c-format
msgid "Warning: Writing section `%s' to huge (ie negative) file offset 0x%lx."
msgstr "Cảnh báo: đang ghi phần “%s” vào khoảng bù tập tin rất lớn (tức là âm) 0x%lx."
#: bout.c:1146 elf-m10300.c:2063 elf32-avr.c:1654 elf32-frv.c:5734
#: elfxx-sparc.c:2802 reloc.c:6115 reloc16.c:162 elf32-ia64.c:360
#: elf64-ia64.c:360
msgid "%P%F: --relax and -r may not be used together\n"
msgstr "%P%F: không thể dùng với nhau hai tuỳ chọn “--relax” và “-r”\n"
#: cache.c:227
msgid "reopening %B: %s\n"
msgstr "đang mở lại %B: %s\n"
#: coff-alpha.c:491
msgid ""
"%B: Cannot handle compressed Alpha binaries.\n"
" Use compiler flags, or objZ, to generate uncompressed binaries."
msgstr ""
"%B: Không thể xử lý tập tin nhị phân Alpha chưa được nén.\n"
"\tHãy dùng các cờ biên dịch, hoặc objZ, để tạo tập tin nhị phân chưa được nén."
#: coff-alpha.c:648
msgid "%B: unknown/unsupported relocation type %d"
msgstr "%B: kiểu định vị lại không rõ hoặc không được hỗ trợ: %d"
#: coff-alpha.c:900 coff-alpha.c:937 coff-alpha.c:2025 coff-mips.c:1003
msgid "GP relative relocation used when GP not defined"
msgstr "Chưa xác định GP thì sử dụng định vị lại tương đối GP"
#: coff-alpha.c:1502
msgid "using multiple gp values"
msgstr "đang dùng nhiều giá trị GP"
#: coff-alpha.c:1561
msgid "%B: unsupported relocation: ALPHA_R_GPRELHIGH"
msgstr "%B: định vị lại không được hỗ trợ: ALPHA_R_GPRELHIGH"
#: coff-alpha.c:1568
msgid "%B: unsupported relocation: ALPHA_R_GPRELLOW"
msgstr "%B: định vị lại không được hỗ trợ: ALPHA_R_GPRELLOW"
#: coff-alpha.c:1575 elf32-m32r.c:2484 elf64-alpha.c:4074 elf64-alpha.c:4224
#: elf32-ia64.c:3839 elf64-ia64.c:3839
msgid "%B: unknown relocation type %d"
msgstr "%B: không rõ kiểu định vị lại %d"
#: coff-arm.c:1038
#, c-format
msgid "%B: unable to find THUMB glue '%s' for `%s'"
msgstr "%B: không tìm thấy chất kết dính THUMB “%s” cho “%s”"
#: coff-arm.c:1067
#, c-format
msgid "%B: unable to find ARM glue '%s' for `%s'"
msgstr "%B: không tìm thấy chất kết dính ARM “%s” cho “%s”"
#: coff-arm.c:1369 elf32-arm.c:7023
#, c-format
msgid ""
"%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
" first occurrence: %B: arm call to thumb"
msgstr ""
"%B(%s): cảnh báo: chưa bật dùng ảnh hưởng lẫn nhau.\n"
" lần xuất hiện đầu tiên: %B: gọi arm tới thumb"
#: coff-arm.c:1459
#, c-format
msgid ""
"%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
" first occurrence: %B: thumb call to arm\n"
" consider relinking with --support-old-code enabled"
msgstr ""
"%B(%s): cảnh báo: chưa bật dùng ảnh hưởng lẫn nhau.\n"
" lần xuất hiện đầu tiên: %B: gọi thumb tới arm\n"
" coi như liên kết lại với “--support-old-code” được bật"
#: coff-arm.c:1754 coff-tic80.c:695 cofflink.c:3081
msgid "%B: bad reloc address 0x%lx in section `%A'"
msgstr "%B: địa chỉ định vị lại sai 0x%lx trong phần “%A”"
#: coff-arm.c:2079
msgid "%B: illegal symbol index in reloc: %d"
msgstr "%B: chỉ mục ký hiệu cấm trong định vị lại: %d"
#: coff-arm.c:2210
#, c-format
msgid "error: %B is compiled for APCS-%d, whereas %B is compiled for APCS-%d"
msgstr "lỗi: %B được biên dịch cho APCS-%d, còn %B được biên dịch cho APCS-%d"
#: coff-arm.c:2226 elf32-arm.c:15621
#, c-format
msgid "error: %B passes floats in float registers, whereas %B passes them in integer registers"
msgstr "lỗi: %B gửi trôi qua trong thanh ghi trôi, còn %B gửi chúng qua trong thanh ghi số nguyên"
#: coff-arm.c:2229 elf32-arm.c:15625
#, c-format
msgid "error: %B passes floats in integer registers, whereas %B passes them in float registers"
msgstr "lỗi: %B gửi trôi qua trong thanh ghi số nguyên, còn %B gửi chúng qua trong thanh ghi trôi"
#: coff-arm.c:2243
#, c-format
msgid "error: %B is compiled as position independent code, whereas target %B is absolute position"
msgstr "lỗi: %B được biên dịch như mã không phụ thuộc vào vị trí, còn %B là vị trí tuyệt đối"
#: coff-arm.c:2246
#, c-format
msgid "error: %B is compiled as absolute position code, whereas target %B is position independent"
msgstr "lỗi: %B được biên dịch như mã vị trí tuyệt đối, còn %B không phụ thuộc vào vị trí"
#: coff-arm.c:2274 elf32-arm.c:15690
#, c-format
msgid "Warning: %B supports interworking, whereas %B does not"
msgstr "Cảnh báo: %B hỗ trợ ảnh hưởng lẫn nhau, còn %B thì không"
#: coff-arm.c:2277 elf32-arm.c:15696
#, c-format
msgid "Warning: %B does not support interworking, whereas %B does"
msgstr "Cảnh báo: %B không hỗ trợ ảnh hưởng lẫn nhau, còn %B thì có"
#: coff-arm.c:2301
#, c-format
msgid "private flags = %x:"
msgstr "các cờ riêng = %x:"
#: coff-arm.c:2309 elf32-arm.c:11806
#, c-format
msgid " [floats passed in float registers]"
msgstr " [các trôi được gửi qua trong thanh ghi trôi]"
#: coff-arm.c:2311
#, c-format
msgid " [floats passed in integer registers]"
msgstr " [các trôi được gửi qua trong thanh ghi số nguyên]"
#: coff-arm.c:2314 elf32-arm.c:11809
#, c-format
msgid " [position independent]"
msgstr " [không phụ thuộc vào vị trí]"
#: coff-arm.c:2316
#, c-format
msgid " [absolute position]"
msgstr " [vị trí tuyệt đối]"
#: coff-arm.c:2320
#, c-format
msgid " [interworking flag not initialised]"
msgstr " [chưa sở khởi cờ ảnh hưởng lẫn nhau]"
#: coff-arm.c:2322
#, c-format
msgid " [interworking supported]"
msgstr " [hỗ trợ ảnh hưởng lẫn nhau]"
#: coff-arm.c:2324
#, c-format
msgid " [interworking not supported]"
msgstr " [không hỗ trợ ảnh hưởng lẫn nhau]"
#: coff-arm.c:2370 elf32-arm.c:10841
#, c-format
msgid "Warning: Not setting interworking flag of %B since it has already been specified as non-interworking"
msgstr "Cảnh báo: không đang đặt cờ ảnh hưởng lẫn nhau của %B vì nó đã được xác định là không ảnh hưởng lẫn nhau"
#: coff-arm.c:2374 elf32-arm.c:10845
#, c-format
msgid "Warning: Clearing the interworking flag of %B due to outside request"
msgstr "Cảnh báo: Đang xoá cờ ảnh hưởng lẫn nhau của %B theo yêu cầu bên ngoài"
#: coff-h8300.c:1122
#, c-format
msgid "cannot handle R_MEM_INDIRECT reloc when using %s output"
msgstr "không thể xử lý định vị lại R_MEM_INDIRECT khi sử dụng kết xuất %s"
#: coff-i860.c:147
#, c-format
msgid "relocation `%s' not yet implemented"
msgstr "tái định vị “%s” vẫn chưa được viết"
#: coff-i860.c:605 coff-tic54x.c:398 coffcode.h:5198
msgid "%B: warning: illegal symbol index %ld in relocs"
msgstr "%B: cảnh báo: chỉ mục ký hiệu cấm %ld trong định vị lại"
#: coff-i960.c:144 coff-i960.c:507
msgid "uncertain calling convention for non-COFF symbol"
msgstr "quy ước gọi không chắc chắn cho ký hiệu khác COFF"
#: coff-m68k.c:506 elf32-bfin.c:5690 elf32-cr16.c:2897 elf32-m68k.c:4677
msgid "unsupported reloc type"
msgstr "kiểu định vị lại không được hỗ trợ"
#: coff-mips.c:688 elf32-mips.c:1516 elf32-score.c:431 elf32-score7.c:330
#: elf64-mips.c:2618 elfn32-mips.c:2431
msgid "GP relative relocation when _gp not defined"
msgstr "Có định vị lại tương đối GP khi chưa xác định _gp"
#: coff-or32.c:229
msgid "Unrecognized reloc"
msgstr "Định vị lại không được nhận ra"
#: coff-rs6000.c:2720
#, c-format
msgid "%s: unsupported relocation type 0x%02x"
msgstr "%s: kiểu định vị lại không được hỗ trợ 0x%02x"
#: coff-rs6000.c:2805
#, c-format
msgid "%s: TOC reloc at 0x%x to symbol `%s' with no TOC entry"
msgstr "%s: định vị lại TOC tại 0x%x tới ký hiệu “%s” không có mục nhập TOC"
#: coff-rs6000.c:3556 coff64-rs6000.c:2111
msgid "%B: symbol `%s' has unrecognized smclas %d"
msgstr "%B: ký tự “%s” có smclas không nhận ra %d"
#: coff-sh.c:521
#, c-format
msgid "SH Error: unknown reloc type %d"
msgstr "Lỗi SH: không rõ kiểu reloc %d"
#: coff-tic4x.c:195 coff-tic54x.c:299 coff-tic80.c:458
#, c-format
msgid "Unrecognized reloc type 0x%x"
msgstr "Không nhận ra kiểu định vị lại 0x%x"
#: coff-tic4x.c:240
#, c-format
msgid "%s: warning: illegal symbol index %ld in relocs"
msgstr "%s: cảnh báo: chỉ mục ký hiệu cấm %ld trong các định vị lại"
#: coff-w65.c:367
#, c-format
msgid "ignoring reloc %s\n"
msgstr "Đang lờ đi định vị lại %s\n"
#: coffcode.h:997
msgid "%B: warning: COMDAT symbol '%s' does not match section name '%s'"
msgstr "%B: cảnh báo: ký hiệu COMDAT “%s” không tương ứng vơi tên phần “%s”"
#. Generate a warning message rather using the 'unhandled'
#. variable as this will allow some .sys files generate by
#. other toolchains to be processed. See bugzilla issue 196.
#: coffcode.h:1221
msgid "%B: Warning: Ignoring section flag IMAGE_SCN_MEM_NOT_PAGED in section %s"
msgstr "%B: Cảnh báo: Đang lờ đi cờ của phần IMAGE_SCN_MEM_NOT_PAGED trong phần %s"
#: coffcode.h:1288
msgid "%B (%s): Section flag %s (0x%x) ignored"
msgstr "%B (%s): Đã lờ đi cờ của phần %s (0x%x)"
#: coffcode.h:2430
#, c-format
msgid "Unrecognized TI COFF target id '0x%x'"
msgstr "Không nhận ra mã số đích TI COFF “0x%x”"
#: coffcode.h:2744
msgid "%B: reloc against a non-existant symbol index: %ld"
msgstr "%B: định vị lại so với một chỉ mục ký hiệu không tồn tại: %ld"
#: coffcode.h:3302
msgid "%B: too many sections (%d)"
msgstr "%B: Quá nhiều phần: %d (%d)"
#: coffcode.h:3718
msgid "%B: section %s: string table overflow at offset %ld"
msgstr "%B: phần %s: tràn bảng chuỗi ở hiệu %ld"
#: coffcode.h:4523
msgid "%B: warning: line number table read failed"
msgstr "%B: Cảnh bảo: lỗi đọc bảng số thứ tự dòng"
#: coffcode.h:4553
msgid "%B: warning: illegal symbol index %ld in line numbers"
msgstr "%B: cảnh báo: chỉ mục ký hiệu cấm %ld trong các số thứ tự dòng"
#: coffcode.h:4567
msgid "%B: warning: duplicate line number information for `%s'"
msgstr "%B: cảnh báo: thông tin số thứ tự dòng trùng đối với “%s”"
#: coffcode.h:4967
msgid "%B: Unrecognized storage class %d for %s symbol `%s'"
msgstr "%B: Không nhận ra hạng lưu trữ %d cho ký hiệu %s “%s”"
#: coffcode.h:5093
msgid "warning: %B: local symbol `%s' has no section"
msgstr "cảnh báo: %B: ký hiệu cục bộ “%s” không có phần đoạn"
#: coffcode.h:5237
msgid "%B: illegal relocation type %d at address 0x%lx"
msgstr "%B: kiểu định vị lại cấm %d ở địa chỉ 0x%lx"
#: coffgen.c:1595
msgid "%B: bad string table size %lu"
msgstr "%B: kích cỡ bảng chuỗi sai %lu"
#: coffgen.c:2500 elflink.c:12689 linker.c:3122
msgid "%F%P: already_linked_table: %E\n"
msgstr "%F%P: already_linked_table: %E\n"
#: cofflink.c:533 elflink.c:4323
msgid "Warning: type of symbol `%s' changed from %d to %d in %B"
msgstr "Cảnh báo: kiểu ký hiệu “%s” bị thay đổi từ %d thành %d trong %B"
#: cofflink.c:2329
msgid "%B: relocs in section `%A', but it has no contents"
msgstr "%B: định vị lại trong phần “%A”, nhưng nó không có nội dung"
#: cofflink.c:2391 elflink.c:9545
msgid "%X`%s' referenced in section `%A' of %B: defined in discarded section `%A' of %B\n"
msgstr "%X”%s” được tham chiếu trong phần “%A” của %B: được định nghĩa trong phần bị hủy “%A” của %B\n"
#: cofflink.c:2690 coffswap.h:826
#, c-format
msgid "%s: %s: reloc overflow: 0x%lx > 0xffff"
msgstr "%s: %s: tràn định vị lại: 0x%lx > 0xffff"
#: cofflink.c:2699 coffswap.h:812
#, c-format
msgid "%s: warning: %s: line number overflow: 0x%lx > 0xffff"
msgstr "%s: cảnh báo: %s: tràn số thứ tự dòng: 0x%lx > 0xffff"
#: cpu-arm.c:189 cpu-arm.c:200
msgid "error: %B is compiled for the EP9312, whereas %B is compiled for XScale"
msgstr "lỗi: %B được biên dịch cho EP9312, còn %B được biên dịch cho XScale"
#: cpu-arm.c:333
#, c-format
msgid "warning: unable to update contents of %s section in %s"
msgstr "cảnh báo: không thể cập nhật nội dung của phần %s trong %s"
#: dwarf2.c:496
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Can't find %s section."
msgstr "Lỗi Dwarf: không tìm thấy phần %s."
#: dwarf2.c:525
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Offset (%lu) greater than or equal to %s size (%lu)."
msgstr "Lỗi Dwarf: Khoảng bù dòng (%lu) lớn hơn hoặc bằng kích cỡ %s (%lu)."
#: dwarf2.c:949
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Invalid or unhandled FORM value: %u."
msgstr "Lỗi Dwarf: Giá trị FORM sai hoặc chưa được xử lý: %u."
#: dwarf2.c:1200
msgid "Dwarf Error: mangled line number section (bad file number)."
msgstr "Lỗi Dwarf: phần số thứ tự dòng đã rối (số thứ tự tập tin sai)."
#: dwarf2.c:1453
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Unhandled .debug_line version %d."
msgstr "Lỗi Dwarf: Phiên bản .debug_line chưa được quản lý %d."
#: dwarf2.c:1475
msgid "Dwarf Error: Invalid maximum operations per instruction."
msgstr "Lỗi Dwarf: Số thao tác trên mỗi chỉ lệnh tối đa không hợp lệ."
#: dwarf2.c:1662
msgid "Dwarf Error: mangled line number section."
msgstr "Lỗi Dwarf: phần số thứ tự dòng đã rối."
#: dwarf2.c:1989 dwarf2.c:2109 dwarf2.c:2394
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Could not find abbrev number %u."
msgstr "Lỗi Dwarf: Không tìm thấy số viết tắt %u."
#: dwarf2.c:2355
#, c-format
msgid "Dwarf Error: found dwarf version '%u', this reader only handles version 2, 3 and 4 information."
msgstr "Lỗi Dwarf: tìm thấy dwarf phiên bản “%u”, nhưng trình đọc này chỉ có thể nắm bắt được thông tin của phiên bản 2, 3 và 4."
#: dwarf2.c:2362
#, c-format
msgid "Dwarf Error: found address size '%u', this reader can not handle sizes greater than '%u'."
msgstr "Lỗi Dwarf: tìm thấy kích cỡ địa chỉ “%u”, nhưng trình đọc này không điều khiển được kích cỡ lớn hơn “%u”."
#: dwarf2.c:2385
#, c-format
msgid "Dwarf Error: Bad abbrev number: %u."
msgstr "Lỗi Dwarf: Số viết tắt sai: %u."
#: ecoff.c:1239
#, c-format
msgid "Unknown basic type %d"
msgstr "Không rõ kiểu cơ bản %d"
#: ecoff.c:1496
#, c-format
msgid ""
"\n"
" End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" Ký hiệu End+1: %ld"
#: ecoff.c:1503 ecoff.c:1506
#, c-format
msgid ""
"\n"
" First symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" Ký hiệu đầu tiên: %ld"
#: ecoff.c:1518
#, c-format
msgid ""
"\n"
" End+1 symbol: %-7ld Type: %s"
msgstr ""
"\n"
" Ký hiệu End+1: %-7ld Kiểu: %s"
#: ecoff.c:1525
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Local symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" Ký hiệu cục bộ: %ld"
#: ecoff.c:1533
#, c-format
msgid ""
"\n"
" struct; End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" cấu trúc; ký hiệu End+1: %ld"
#: ecoff.c:1538
#, c-format
msgid ""
"\n"
" union; End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" kết hợp; ký hiệu End+1: %ld"
#: ecoff.c:1543
#, c-format
msgid ""
"\n"
" enum; End+1 symbol: %ld"
msgstr ""
"\n"
" enum; ký hiệu End+1: %ld"
#: ecoff.c:1549
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Type: %s"
msgstr ""
"\n"
" Kiểu: %s"
#: elf-attrs.c:569
msgid "error: %B: Object has vendor-specific contents that must be processed by the '%s' toolchain"
msgstr "lỗi: %B: Đối tượng có nội dung “vendor-specific” phải được xử lý bởi toolchain “%s”"
#: elf-attrs.c:578
msgid "error: %B: Object tag '%d, %s' is incompatible with tag '%d, %s'"
msgstr "lỗi: %B: Thẻ đối tượng “%d, %s” không tương thích với thẻ “%d, %s”"
#: elf-eh-frame.c:917
msgid "%P: error in %B(%A); no .eh_frame_hdr table will be created.\n"
msgstr "%P: gặp lỗi trong %B(%A); sẽ không tạo bảng .eh_frame_hdr nào.\n"
#: elf-eh-frame.c:1189
msgid "%P: fde encoding in %B(%A) prevents .eh_frame_hdr table being created.\n"
msgstr "%P: biên mã fde trong %B(%A) thì ngăn cản tạo bảng .eh_frame_hdr.\n"
#: elf-eh-frame.c:1605
msgid "%P: DW_EH_PE_datarel unspecified for this architecture.\n"
msgstr "%P: DW_EH_PE_datarel chưa định nghĩa cho kiến trúc này.\n"
#: elf-ifunc.c:179
msgid "%F%P: dynamic STT_GNU_IFUNC symbol `%s' with pointer equality in `%B' can not be used when making an executable; recompile with -fPIE and relink with -pie\n"
msgstr "%F%P: ký hiệu STT_GNU_IFUNC động “%s” với tình trạng chất lượng con trỏ trong “%B” thì không dùng được khi tạo bản thực thi; hãy biên dịch lại với “-fPIE” và liên kết lại với “-pie”\n"
#: elf-m10200.c:450 elf-m10300.c:1563 elf32-avr.c:1221 elf32-bfin.c:3213
#: elf32-cr16.c:1482 elf32-cr16c.c:780 elf32-cris.c:2081 elf32-crx.c:922
#: elf32-d10v.c:509 elf32-epiphany.c:556 elf32-fr30.c:609 elf32-frv.c:4105
#: elf32-h8300.c:509 elf32-i860.c:1211 elf32-ip2k.c:1468 elf32-iq2000.c:684
#: elf32-lm32.c:1168 elf32-m32c.c:553 elf32-m32r.c:3106 elf32-m68hc1x.c:1138
#: elf32-mep.c:535 elf32-microblaze.c:1231 elf32-moxie.c:282
#: elf32-msp430.c:486 elf32-mt.c:395 elf32-openrisc.c:404 elf32-score.c:2729
#: elf32-score7.c:2537 elf32-spu.c:5044 elf32-tilepro.c:3214 elf32-v850.c:2143
#: elf32-xstormy16.c:935 elf64-mmix.c:1590 elfxx-tilegx.c:3577
msgid "internal error: out of range error"
msgstr "lỗi nội bộ: lỗi ở ngoại phạm vi"
#: elf-m10200.c:454 elf-m10300.c:1567 elf32-avr.c:1225 elf32-bfin.c:3217
#: elf32-cr16.c:1486 elf32-cr16c.c:784 elf32-cris.c:2085 elf32-crx.c:926
#: elf32-d10v.c:513 elf32-fr30.c:613 elf32-frv.c:4109 elf32-h8300.c:513
#: elf32-i860.c:1215 elf32-iq2000.c:688 elf32-lm32.c:1172 elf32-m32c.c:557
#: elf32-m32r.c:3110 elf32-m68hc1x.c:1142 elf32-mep.c:539
#: elf32-microblaze.c:1235 elf32-moxie.c:286 elf32-msp430.c:490
#: elf32-openrisc.c:408 elf32-score.c:2733 elf32-score7.c:2541
#: elf32-spu.c:5048 elf32-tilepro.c:3218 elf32-v850.c:2147
#: elf32-xstormy16.c:939 elf64-mmix.c:1594 elfxx-mips.c:9465
#: elfxx-tilegx.c:3581
msgid "internal error: unsupported relocation error"
msgstr "lỗi nội bộ: lỗi định vị lại không được hỗ trợ"
#: elf-m10200.c:458 elf32-cr16.c:1490 elf32-cr16c.c:788 elf32-crx.c:930
#: elf32-d10v.c:517 elf32-h8300.c:517 elf32-lm32.c:1176 elf32-m32r.c:3114
#: elf32-m68hc1x.c:1146 elf32-microblaze.c:1239 elf32-score.c:2737
#: elf32-score7.c:2545 elf32-spu.c:5052
msgid "internal error: dangerous error"
msgstr "lỗi nội bộ: lỗi nguy hiểm"
#: elf-m10200.c:462 elf-m10300.c:1580 elf32-avr.c:1233 elf32-bfin.c:3225
#: elf32-cr16.c:1494 elf32-cr16c.c:792 elf32-cris.c:2093 elf32-crx.c:934
#: elf32-d10v.c:521 elf32-epiphany.c:571 elf32-fr30.c:621 elf32-frv.c:4117
#: elf32-h8300.c:521 elf32-i860.c:1223 elf32-ip2k.c:1483 elf32-iq2000.c:696
#: elf32-lm32.c:1180 elf32-m32c.c:565 elf32-m32r.c:3118 elf32-m68hc1x.c:1150
#: elf32-mep.c:547 elf32-microblaze.c:1243 elf32-moxie.c:294
#: elf32-msp430.c:498 elf32-mt.c:403 elf32-openrisc.c:416 elf32-score.c:2746
#: elf32-score7.c:2549 elf32-spu.c:5056 elf32-tilepro.c:3226 elf32-v850.c:2167
#: elf32-xstormy16.c:947 elf64-mmix.c:1602 elfxx-tilegx.c:3589
msgid "internal error: unknown error"
msgstr "lỗi nội bộ: lỗi không rõ"
#: elf-m10300.c:1507 elf32-arm.c:10419 elf32-i386.c:4264 elf32-m32r.c:2599
#: elf32-m68k.c:4156 elf32-s390.c:3003 elf32-sh.c:4218 elf32-tilepro.c:3117
#: elf32-xtensa.c:3066 elf64-s390.c:2978 elf64-sh64.c:1640 elf64-x86-64.c:4110
#: elfxx-sparc.c:3835 elfxx-tilegx.c:3500
msgid "%B(%A+0x%lx): unresolvable %s relocation against symbol `%s'"
msgstr "%B(%A+0x%lx): định vị lại không thể giải quyết %s đối với ký hiệu “%s”"
#: elf-m10300.c:1572
msgid "error: inappropriate relocation type for shared library (did you forget -fpic?)"
msgstr "lỗi: kiểu định vị lại không thích hợp cho thư viện chia sẻ (bạn đã quên đặt -fpic không?)"
#: elf-m10300.c:1575
msgid "internal error: suspicious relocation type used in shared library"
msgstr "lỗi nội bộ: kiểu định vị lại đáng ngờ được dùng trong thư viện chia sẻ"
#: elf-m10300.c:4372 elf32-arm.c:12800 elf32-cr16.c:2451 elf32-cris.c:3057
#: elf32-hppa.c:1894 elf32-i370.c:503 elf32-i386.c:2182 elf32-lm32.c:1868
#: elf32-m32r.c:1927 elf32-m68k.c:3253 elf32-s390.c:1652 elf32-sh.c:2931
#: elf32-tic6x.c:2162 elf32-tilepro.c:1940 elf32-vax.c:1041 elf64-s390.c:1635
#: elf64-sh64.c:3381 elf64-x86-64.c:2176 elfxx-sparc.c:2119
#: elfxx-tilegx.c:2261
#, c-format
msgid "dynamic variable `%s' is zero size"
msgstr "biến động “%s” có kích cỡ bằng không"
#: elf.c:334
msgid "%B: invalid string offset %u >= %lu for section `%s'"
msgstr "%B: khoảng bù chuỗi không hợp lệ %u≥%lu cho phần “%s”"
#: elf.c:446
msgid "%B symbol number %lu references nonexistent SHT_SYMTAB_SHNDX section"
msgstr "%B số thứ tự ký hiệu %lu tham chiếu đến phần SHT_SYMTAB_SHNDX không tồn tại"
#: elf.c:602
msgid "%B: Corrupt size field in group section header: 0x%lx"
msgstr "%B: Trường kích cỡ bị hỏng trong phần đầu của phần nhóm: 0x%lx"
#: elf.c:638
msgid "%B: invalid SHT_GROUP entry"
msgstr "%B: mục nhập SHT_GROUP không hợp lệ"
#: elf.c:708
msgid "%B: no group info for section %A"
msgstr "%B: không có thông tin nhóm về phần %A"
#: elf.c:737 elf.c:3121 elflink.c:10135
msgid "%B: warning: sh_link not set for section `%A'"
msgstr "%B: cảnh báo: “sh_link” chưa được đặt cho phần “%A”"
#: elf.c:756
msgid "%B: sh_link [%d] in section `%A' is incorrect"
msgstr "%B: sh_link [%d] không đúng trong phần “%A”"
#: elf.c:791
msgid "%B: unknown [%d] section `%s' in group [%s]"
msgstr "%B: không rõ [%d] phần “%s” trong nhóm [%s]"
#: elf.c:1041
msgid "%B: unable to initialize commpress status for section %s"
msgstr "%B: không thể khởi tạo trạng thái nén cho phần %s"
#: elf.c:1061
msgid "%B: unable to initialize decommpress status for section %s"
msgstr "%B: không thể khởi tạo trạng thái giải nén cho phần %s"
#: elf.c:1181
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Program Header:\n"
msgstr ""
"\n"
"Phần đầu chương trình:\n"
#: elf.c:1223
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Dynamic Section:\n"
msgstr ""
"\n"
"Phần động:\n"
#: elf.c:1359
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Version definitions:\n"
msgstr ""
"\n"
"Phần định nghĩa phiên bản:\n"
#: elf.c:1384
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Version References:\n"
msgstr ""
"\n"
"Tham chiếu phiên bản:\n"
#: elf.c:1389
#, c-format
msgid " required from %s:\n"
msgstr " cần thiết từ %s:\n"
#: elf.c:1796
msgid "%B: invalid link %lu for reloc section %s (index %u)"
msgstr "%B: liên kết không hợp lệ %lu cho phần định vị lại %s (chỉ mục %u)"
#: elf.c:1966
msgid "%B: don't know how to handle allocated, application specific section `%s' [0x%8x]"
msgstr "%B: không biết cách xử lý phần đã cấp phát mà đặc trưng cho ứng dụng “%s” [0x%8x]"
#: elf.c:1978
msgid "%B: don't know how to handle processor specific section `%s' [0x%8x]"
msgstr "%B: không biết cách xử lý phần đặc trưng cho bộ xử lý “%s” [0x%8x]"
#: elf.c:1989
msgid "%B: don't know how to handle OS specific section `%s' [0x%8x]"
msgstr "%B: không biết cách xử lý phần đặc trưng cho HĐH “%s” [0x%8x]"
#: elf.c:1999
msgid "%B: don't know how to handle section `%s' [0x%8x]"
msgstr "%B: không biết cách xử lý phần “%s” [0x%8x]"
#: elf.c:2634
#, c-format
msgid "warning: section `%A' type changed to PROGBITS"
msgstr "cảnh báo: phần “%A” có kiểu bị thay đổi thành PROGBITS"
#: elf.c:3078
msgid "%B: sh_link of section `%A' points to discarded section `%A' of `%B'"
msgstr "%B: sh_link của phần “%A” chỉ tới phần bị hủy “%A” của “%B”"
#: elf.c:3101
msgid "%B: sh_link of section `%A' points to removed section `%A' of `%B'"
msgstr "%B: sh_link của phần “%A” chỉ tới phần bị gỡ bỏ “%A” của “%B”"
#: elf.c:4527
msgid "%B: The first section in the PT_DYNAMIC segment is not the .dynamic section"
msgstr "%B: Phần thứ nhất trong đoạn PT_DYNAMIC không phải là phần .dynamic"
#: elf.c:4554
msgid "%B: Not enough room for program headers, try linking with -N"
msgstr "%B: Không đủ sức chứa cho các phần đầu của chương trình: hãy thử liên kết với “-N”"
#: elf.c:4641
msgid "%B: section %A lma %#lx adjusted to %#lx"
msgstr "%B: phần %A lma %#lx được sửa thành %#lx"
#: elf.c:4776
msgid "%B: section `%A' can't be allocated in segment %d"
msgstr "%B: phần “%A” không thể được cấp phát trong đoạn %d"
#: elf.c:4824
msgid "%B: warning: allocated section `%s' not in segment"
msgstr "%B: cảnh báo: phần đã cấp phát “%s” không nằm trong đoạn"
#: elf.c:5324
msgid "%B: symbol `%s' required but not present"
msgstr "%B: ký hiệu “%s” cần thiết mà không có"
#: elf.c:5662
msgid "%B: warning: Empty loadable segment detected, is this intentional ?\n"
msgstr "%B: cảnh báo: Phát hiện một đoạn rỗng có thể nạp được: trường hợp này có ý định trước không?\n"
#: elf.c:6692
#, c-format
msgid "Unable to find equivalent output section for symbol '%s' from section '%s'"
msgstr "Không tìm thấy phần kết xuất tương đương cho ký hiệu “%s” từ phần “%s”"
#: elf.c:7692
msgid "%B: unsupported relocation type %s"
msgstr "%B: kiểu định vị lại không được hỗ trợ %s"
#: elf32-arm.c:3617
msgid ""
"%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
" first occurrence: %B: Thumb call to ARM"
msgstr ""
"%B(%s): cảnh báo: chưa bật dùng ảnh hưởng lẫn nhau.\n"
" lần xuất hiện đầu: %B: thumb gọi tới ARM"
#: elf32-arm.c:3664
msgid ""
"%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
" first occurrence: %B: ARM call to Thumb"
msgstr ""
"%B(%s): cảnh báo: chưa bật dùng ảnh hưởng lẫn nhau.\n"
" lần xuất hiện đầu tiên: %B: gọi ARM tới Thumb"
#: elf32-arm.c:3878 elf32-arm.c:5315
#, c-format
msgid "%s: cannot create stub entry %s"
msgstr "%s: không thể tạo mục nhập mẩu %s"
#: elf32-arm.c:5431
#, c-format
msgid "unable to find THUMB glue '%s' for '%s'"
msgstr "không tìm thấy keo hồ THUMB “%s” cho “%s”"
#: elf32-arm.c:5467
#, c-format
msgid "unable to find ARM glue '%s' for '%s'"
msgstr "không tìm thấy keo hồ ARM “%s” cho “%s”"
#: elf32-arm.c:6005
msgid "%B: BE8 images only valid in big-endian mode."
msgstr "%B: hình ảnh BE8 chỉ đúng trong chế độ về cuối lớn."
#. Give a warning, but do as the user requests anyway.
#: elf32-arm.c:6235
msgid "%B: warning: selected VFP11 erratum workaround is not necessary for target architecture"
msgstr "%B: cảnh báo: sự khắc phúc các lỗi VFP11 đã chọn không cần thiết cho kiến trúc đích"
#: elf32-arm.c:6779 elf32-arm.c:6799
msgid "%B: unable to find VFP11 veneer `%s'"
msgstr "%B: không tìm thấy lớp gỗ mặt VFP11 “%s”"
#: elf32-arm.c:6848
#, c-format
msgid "Invalid TARGET2 relocation type '%s'."
msgstr "Kiểu định vị lại TARGET2 không hợp lệ “%s”"
#: elf32-arm.c:6933
msgid ""
"%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
" first occurrence: %B: thumb call to arm"
msgstr ""
"%B(%s): cảnh báo: chưa bật dùng ảnh hưởng lẫn nhau.\n"
" lần xuất hiện đầu: %B: thumb gọi tới arm"
#: elf32-arm.c:7717
msgid "%B(%A+0x%lx):unexpected Thumb instruction '0x%x' in TLS trampoline"
msgstr "%B(%A+0x%lx):chỉ lệnh Thumb không mong đợi “0x%x” trong “TLS trampoline”"
#: elf32-arm.c:7756
msgid "%B(%A+0x%lx):unexpected ARM instruction '0x%x' in TLS trampoline"
msgstr "%B(%A+0x%lx):chỉ lệnh ARM không mong đợi “0x%x” trong “TLS trampoline”"
#: elf32-arm.c:8209
msgid "\\%B: Warning: Arm BLX instruction targets Arm function '%s'."
msgstr "\\%B: Cảnh báo: Chỉ dẫn Arm BLX đăt mục tiêu hàm Arm “%s”."
#: elf32-arm.c:8622
msgid "%B: Warning: Thumb BLX instruction targets thumb function '%s'."
msgstr "%B: Cảnh báo: Chỉ dẫn Thumb BLX đăt mục tiêu hàm thumb “%s”."
#: elf32-arm.c:9460
msgid "%B(%A+0x%lx):unexpected Thumb instruction '0x%x' referenced by TLS_GOTDESC"
msgstr "%B(%A+0x%lx):không mong đợi chỉ lệnh Thumb “0x%x” được tham chiếu bởi TLS_GOTDESC"
#: elf32-arm.c:9483
msgid "%B(%A+0x%lx):unexpected ARM instruction '0x%x' referenced by TLS_GOTDESC"
msgstr "%B(%A+0x%lx):không mong đợi chỉ lệnh ARM “0x%x” được tham chiếu bởi TLS_GOTDESC"
#: elf32-arm.c:9512
msgid "%B(%A+0x%lx): R_ARM_TLS_LE32 relocation not permitted in shared object"
msgstr "%B(%A+0x%lx): R_ARM_TLS_LE32 không cho phép định vị lại trong đối tượng dùng chung"
#: elf32-arm.c:9727
msgid "%B(%A+0x%lx): Only ADD or SUB instructions are allowed for ALU group relocations"
msgstr "%B(%A+0x%lx): Chỉ cho phép chỉ dẫn kiểu ADD (cộng) hoặc SUB (trừ) khi định vị lại nhóm ALU"
#: elf32-arm.c:9767 elf32-arm.c:9854 elf32-arm.c:9937 elf32-arm.c:10022
msgid "%B(%A+0x%lx): Overflow whilst splitting 0x%lx for group relocation %s"
msgstr "%B(%A+0x%lx): Tràn trong khi tách ra 0x%lx để định vị lại nhóm %s"
#: elf32-arm.c:10261 elf32-sh.c:4103 elf64-sh64.c:1544
msgid "%B(%A+0x%lx): %s relocation against SEC_MERGE section"
msgstr "%B(%A+0x%lx): %s định vị lại đối lại phần SEC_MERGE"
#: elf32-arm.c:10372 elf32-m68k.c:4191 elf32-xtensa.c:2802
msgid "%B(%A+0x%lx): %s used with TLS symbol %s"
msgstr "%B(%A+0x%lx): %s được dùng với ký hiệu TLS %s"
#: elf32-arm.c:10373 elf32-m68k.c:4192 elf32-xtensa.c:2803
msgid "%B(%A+0x%lx): %s used with non-TLS symbol %s"
msgstr "%B(%A+0x%lx): %s được dùng với ký hiệu khác TLS %s"
#: elf32-arm.c:10453 elf32-tic6x.c:2753
msgid "out of range"
msgstr "ở ngoại phạm vi"
#: elf32-arm.c:10457 elf32-tic6x.c:2757
msgid "unsupported relocation"
msgstr "định vị lại không được hỗ trợ"
#: elf32-arm.c:10465 elf32-tic6x.c:2765
msgid "unknown error"
msgstr "lỗi không rõ"
#: elf32-arm.c:10890
msgid "Warning: Clearing the interworking flag of %B because non-interworking code in %B has been linked with it"
msgstr "Cảnh báo: Đang xóa cờ ảnh hưởng lẫn nhau của %B vì mã không ảnh hưởng lẫn nhau trong %B đã được liên kết với nó"
#: elf32-arm.c:10984
msgid "%B: Unknown mandatory EABI object attribute %d"
msgstr "%B: Không rõ thuộc tính đối tượng EABI %d"
#: elf32-arm.c:10992
msgid "Warning: %B: Unknown EABI object attribute %d"
msgstr "Cảnh báo: %B: Không rõ thuộc tính đối tượng EABI %d"
#: elf32-arm.c:11173
msgid "error: %B: Unknown CPU architecture"
msgstr "lỗi: %B: không rõ kiến trúc CPU"
#: elf32-arm.c:11211
msgid "error: %B: Conflicting CPU architectures %d/%d"
msgstr "lỗi: %B: Các kiến trúc CPU xung đột với nhau %d/%d"
#: elf32-arm.c:11260
msgid "Error: %B has both the current and legacy Tag_MPextension_use attributes"
msgstr "Lỗi: %B có cả hai thuộc tính Tag_MPextension_use hiện nay và cũ"
#: elf32-arm.c:11285
msgid "error: %B uses VFP register arguments, %B does not"
msgstr "lỗi: %B sử dụng các đối số thanh ghi VFP, còn %B thì không"
#: elf32-arm.c:11430
msgid "error: %B: unable to merge virtualization attributes with %B"
msgstr "lỗi: %B: không thể hòa trộng thuộc tính ảo hóa với %B"
#: elf32-arm.c:11456
msgid "error: %B: Conflicting architecture profiles %c/%c"
msgstr "lỗi: %B: Các hồ sơ kiến trúc xung đột với nhau %c/%c"
#: elf32-arm.c:11557
msgid "Warning: %B: Conflicting platform configuration"
msgstr "Cảnh báo: %B: cấu trúc nền tảng xung đột"
#: elf32-arm.c:11566
msgid "error: %B: Conflicting use of R9"
msgstr "lỗi; %B: Dùng R9 một cách xung đột"
#: elf32-arm.c:11578
msgid "error: %B: SB relative addressing conflicts with use of R9"
msgstr "lỗi: %B: đạt địa chỉ tương đối SB cũng xung đột với cách dùng R9"
#: elf32-arm.c:11591
msgid "warning: %B uses %u-byte wchar_t yet the output is to use %u-byte wchar_t; use of wchar_t values across objects may fail"
msgstr "cảnh báo: %B dùng wchar_t %u-byte, còn kết xuất nên dùng wchar_t %u-byte; vì vậy có thể không thành công dùng giá trị wchar_t qua các đối tượng"
#: elf32-arm.c:11622
msgid "warning: %B uses %s enums yet the output is to use %s enums; use of enum values across objects may fail"
msgstr "cảnh báo: %B dùng sự đếm %s, còn kết xuất nên dùng sự đếm %s; vì vậy có thể không thành công dùng giá trị đếm qua các đối tượng"
#: elf32-arm.c:11634
msgid "error: %B uses iWMMXt register arguments, %B does not"
msgstr "lỗi: %B sử dụng các đối số thanh ghi iWMMXt, còn %B thì không"
#: elf32-arm.c:11651
msgid "error: fp16 format mismatch between %B and %B"
msgstr "lỗi: định dạng fp16 không tương ứng giữa %B và %B"
#: elf32-arm.c:11675
msgid "DIV usage mismatch between %B and %B"
msgstr "cách dùng DIV không khớp nhau giữa %B và %B"
#: elf32-arm.c:11694
msgid "%B has has both the current and legacy Tag_MPextension_use attributes"
msgstr "%B có cả hai thuộc tính hiện nay và cũ là Tag_MPextension_use"
#. Ignore init flag - it may not be set, despite the flags field
#. containing valid data.
#. Ignore init flag - it may not be set, despite the flags field containing valid data.
#: elf32-arm.c:11782 elf32-bfin.c:5079 elf32-cris.c:4169 elf32-m68hc1x.c:1282
#: elf32-m68k.c:1236 elf32-score.c:3994 elf32-score7.c:3800 elf32-vax.c:529
#: elfxx-mips.c:14103
#, c-format
msgid "private flags = %lx:"
msgstr "các cờ riêng = %lx:"
#: elf32-arm.c:11791
#, c-format
msgid " [interworking enabled]"
msgstr " [ảnh hưởng lẫn nhau đã bật]"
#: elf32-arm.c:11799
#, c-format
msgid " [VFP float format]"
msgstr " [Định dạng trôi VFP]"
#: elf32-arm.c:11801
#, c-format
msgid " [Maverick float format]"
msgstr " [Định dạng trôi Maverick]"
#: elf32-arm.c:11803
#, c-format
msgid " [FPA float format]"
msgstr " [Định dạng trôi FPA]"
#: elf32-arm.c:11812
#, c-format
msgid " [new ABI]"
msgstr " [ABI mới]"
#: elf32-arm.c:11815
#, c-format
msgid " [old ABI]"
msgstr " [ABI cũ]"
#: elf32-arm.c:11818
#, c-format
msgid " [software FP]"
msgstr " [FP phần mềm]"
#: elf32-arm.c:11827
#, c-format
msgid " [Version1 EABI]"
msgstr " [EABI phiên bản 1]"
#: elf32-arm.c:11830 elf32-arm.c:11841
#, c-format
msgid " [sorted symbol table]"
msgstr " [bảng ký hiệu đã sắp xếp]"
#: elf32-arm.c:11832 elf32-arm.c:11843
#, c-format
msgid " [unsorted symbol table]"
msgstr " [bảng ký hiệu chưa sắp xếp]"
#: elf32-arm.c:11838
#, c-format
msgid " [Version2 EABI]"
msgstr " [EABI phiên bản 2]"
#: elf32-arm.c:11846
#, c-format
msgid " [dynamic symbols use segment index]"
msgstr " [các ký hiệu động sử dụng chỉ mục đoạn]"
#: elf32-arm.c:11849
#, c-format
msgid " [mapping symbols precede others]"
msgstr " [ký hiệu ánh xạ đứng trước]"
#: elf32-arm.c:11856
#, c-format
msgid " [Version3 EABI]"
msgstr " [EABI phiên bản 3]"
#: elf32-arm.c:11860
#, c-format
msgid " [Version4 EABI]"
msgstr " [EABI phiên bản 4]"
#: elf32-arm.c:11864
#, c-format
msgid " [Version5 EABI]"
msgstr " [EABI phiên bản 5]"
#: elf32-arm.c:11867
#, c-format
msgid " [BE8]"
msgstr " [BE8]"
#: elf32-arm.c:11870
#, c-format
msgid " [LE8]"
msgstr " [LE8]"
#: elf32-arm.c:11876
#, c-format
msgid " <EABI version unrecognised>"
msgstr "<Phiên bản EABI không được nhận ra>"
#: elf32-arm.c:11883
#, c-format
msgid " [relocatable executable]"
msgstr " [tập tin có thể thực hiện và định vị lại]"
#: elf32-arm.c:11886
#, c-format
msgid " [has entry point]"
msgstr " [có điểm vào]"
#: elf32-arm.c:11891
#, c-format
msgid "<Unrecognised flag bits set>"
msgstr "<Các bit cờ không được nhận ra đã được đặt>"
#: elf32-arm.c:12189 elf32-i386.c:1461 elf32-s390.c:1000 elf32-tic6x.c:2829
#: elf32-tilepro.c:1336 elf32-xtensa.c:1009 elf64-s390.c:960
#: elf64-x86-64.c:1364 elfxx-sparc.c:1371 elfxx-tilegx.c:1586
msgid "%B: bad symbol index: %d"
msgstr "%B: chỉ mục ký hiệu sai: %d"
#: elf32-arm.c:12337 elf64-x86-64.c:1561 elf64-x86-64.c:1732 elfxx-mips.c:8223
msgid "%B: relocation %s against `%s' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"
msgstr "%B: định vị lại %s so với “%s” không thể được dùng khi tạo một đối tượng chia sẻ; hãy biên dịch lại với “-fPIC”"
#: elf32-arm.c:13460
#, c-format
msgid "Errors encountered processing file %s"
msgstr "Gặp lỗi khi xử lý tập tin %s"
#: elf32-arm.c:14837
msgid "%B: error: Cortex-A8 erratum stub is allocated in unsafe location"
msgstr "%B: lỗi: mẩu mục lỗi Cortex-A8 được cấp phát ở vị trí không an toàn"
#. There's not much we can do apart from complain if this
#. happens.
#: elf32-arm.c:14864
msgid "%B: error: Cortex-A8 erratum stub out of range (input file too large)"
msgstr "%B: lỗi: mẩu mục lỗi Cortex-A8 ở ngoại phạm vi (tập tin nhập quá dài)"
#: elf32-arm.c:14958 elf32-arm.c:14980
msgid "%B: error: VFP11 veneer out of range"
msgstr "%B: lỗi: lớp gỗ mặt VFP11 ở ngoại phạm vi"
#: elf32-arm.c:15518
msgid "error: %B is already in final BE8 format"
msgstr "lỗi: %B đã theo định dạng BE8 cuối cùng"
#: elf32-arm.c:15594
msgid "error: Source object %B has EABI version %d, but target %B has EABI version %d"
msgstr "lỗi: Đối tượng nguồn %B có phiên bản EABI %d, còn đích %B có phiên bản EABI %d"
#: elf32-arm.c:15610
msgid "error: %B is compiled for APCS-%d, whereas target %B uses APCS-%d"
msgstr "lỗi: %B được biên dịch cho APCS-%d, còn đích %B sử dụng APCS-%d"
#: elf32-arm.c:15635
msgid "error: %B uses VFP instructions, whereas %B does not"
msgstr "lỗi: %B sử dụng chỉ dẫn VFP, còn %B thì không"
#: elf32-arm.c:15639
msgid "error: %B uses FPA instructions, whereas %B does not"
msgstr "lỗi: %B sử dụng chỉ dẫn FPA, còn %B thì không"
#: elf32-arm.c:15649
msgid "error: %B uses Maverick instructions, whereas %B does not"
msgstr "lỗi: %B sử dụng chỉ dẫn Maverick, còn %B thì không"
#: elf32-arm.c:15653
msgid "error: %B does not use Maverick instructions, whereas %B does"
msgstr "lỗi: %B không sử dụng chỉ dẫn Maverick, còn %B thì có"
#: elf32-arm.c:15672
msgid "error: %B uses software FP, whereas %B uses hardware FP"
msgstr "lỗi: %B sử dụng FP phần mềm, còn %B sử dụng FP phần cứng"
#: elf32-arm.c:15676
msgid "error: %B uses hardware FP, whereas %B uses software FP"
msgstr "lỗi: %B sử dụng FP phần cứng, còn %B sử dụng FP phần mềm"
#: elf32-avr.c:1229 elf32-bfin.c:3221 elf32-cris.c:2089 elf32-epiphany.c:567
#: elf32-fr30.c:617 elf32-frv.c:4113 elf32-i860.c:1219 elf32-ip2k.c:1479
#: elf32-iq2000.c:692 elf32-m32c.c:561 elf32-mep.c:543 elf32-moxie.c:290
#: elf32-msp430.c:494 elf32-mt.c:399 elf32-openrisc.c:412 elf32-tilepro.c:3222
#: elf32-v850.c:2151 elf32-xstormy16.c:943 elf64-mmix.c:1598
#: elfxx-tilegx.c:3585
msgid "internal error: dangerous relocation"
msgstr "lỗi nội bộ: định vị lại nguy hiểm"
#: elf32-avr.c:2415 elf32-hppa.c:598 elf32-m68hc1x.c:166
msgid "%B: cannot create stub entry %s"
msgstr "%B: không thể tạo mục nhập mẩu %s"
#: elf32-bfin.c:107 elf32-bfin.c:363
msgid "relocation should be even number"
msgstr "tái định vị phải là số chẵn"
#: elf32-bfin.c:1593
msgid "%B(%A+0x%lx): unresolvable relocation against symbol `%s'"
msgstr "%B(%A+0x%lx): định vị lại không thể giải quyết đối với ký hiệu “%s”"
#: elf32-bfin.c:1626 elf32-i386.c:4307 elf32-m68k.c:4233 elf32-s390.c:3055
#: elf64-s390.c:3030 elf64-x86-64.c:4151
msgid "%B(%A+0x%lx): reloc against `%s': error %d"
msgstr "%B(%A+0x%lx): định vị lại đối với “%s”: lỗi %d"
#: elf32-bfin.c:2725
msgid "%B: relocation at `%A+0x%x' references symbol `%s' with nonzero addend"
msgstr "%B: định vị lại ở “%A+0x%x” tham chiếu đến ký hiệu “%s” với số hạng khác không"
#: elf32-bfin.c:2741
msgid "relocation references symbol not defined in the module"
msgstr "định vị lại tham chiếu đến ký hiệu không được định nghĩa trong mô-đun"
#: elf32-bfin.c:2838
msgid "R_BFIN_FUNCDESC references dynamic symbol with nonzero addend"
msgstr "R_FRV_FUNCDESC tham chiếu đến ký hiệu động với số hạng khác không"
#: elf32-bfin.c:2879 elf32-bfin.c:3002
msgid "cannot emit fixups in read-only section"
msgstr "Không thể phát ra sự sửa chữa trong phần chỉ đọc"
#: elf32-bfin.c:2910 elf32-bfin.c:3040 elf32-lm32.c:1103 elf32-sh.c:5016
msgid "cannot emit dynamic relocations in read-only section"
msgstr "không thể phát ra định vị lại động trong phần chỉ đọc"
#: elf32-bfin.c:2960
msgid "R_BFIN_FUNCDESC_VALUE references dynamic symbol with nonzero addend"
msgstr "R_FRV_FUNCDESC_VALUE tham chiếu đến ký hiệu động với số hạng khác không"
#: elf32-bfin.c:3125
msgid "relocations between different segments are not supported"
msgstr "không hỗ trợ định vị lại giữa các đoạn khác nhau"
#: elf32-bfin.c:3126
msgid "warning: relocation references a different segment"
msgstr "cảnh báo: định vị lại tham chiếu đến một đoạn khác"
#: elf32-bfin.c:4971
msgid "%B: unsupported relocation type %i"
msgstr "%B: kiểu định vị lại không được hỗ trợ %i"
#: elf32-bfin.c:5125 elf32-frv.c:6808
#, c-format
msgid "%s: cannot link non-fdpic object file into fdpic executable"
msgstr "%s: không thể liên kết tập tin đối tượng khác fdpic vào tập tin fdpic có thể thực hiện"
#: elf32-bfin.c:5129 elf32-frv.c:6812
#, c-format
msgid "%s: cannot link fdpic object file into non-fdpic executable"
msgstr "%s: không thể liên kết tập tin đối tượng khác fdpic vào tập tin khác fdpic có thể thực hiện"
#: elf32-bfin.c:5283
#, c-format
msgid "*** check this relocation %s"
msgstr "*** kiểm tra tái phân bổ này %s"
#: elf32-cris.c:1176
msgid "%B, section %A: unresolvable relocation %s against symbol `%s'"
msgstr "%B, phần %A: định vị lại không thể giải quyết %s đối với ký hiệu “%s”"
#: elf32-cris.c:1238
msgid "%B, section %A: No PLT nor GOT for relocation %s against symbol `%s'"
msgstr "%B, phần %A: Không có PLT hoặc GOT cho định vị lại %s đối với ký hiệu “%s”"
#: elf32-cris.c:1240
msgid "%B, section %A: No PLT for relocation %s against symbol `%s'"
msgstr "%B, phần %A: Không có PLT cho định vị lại %s đối với ký hiệu “%s”"
#: elf32-cris.c:1246 elf32-cris.c:1379 elf32-cris.c:1639 elf32-cris.c:1722
#: elf32-cris.c:1875 elf32-tic6x.c:2662
msgid "[whose name is lost]"
msgstr "[mất tên của ai]"
#: elf32-cris.c:1365 elf32-tic6x.c:2647
msgid "%B, section %A: relocation %s with non-zero addend %d against local symbol"
msgstr "%B, phần %A: định vị lại %s với số hạng khác không %d đối với ký hiệu cục bộ"
#: elf32-cris.c:1373 elf32-cris.c:1716 elf32-cris.c:1869 elf32-tic6x.c:2655
msgid "%B, section %A: relocation %s with non-zero addend %d against symbol `%s'"
msgstr "%B, phần %A: định vị lại %s với số hạng khác không %d đối với ký hiệu “%s”"
#: elf32-cris.c:1399
msgid "%B, section %A: relocation %s is not allowed for global symbol: `%s'"
msgstr "%B, phần %A: định vị lại %s không được phép cho ký hiệu toàn cục: “%s”"
#: elf32-cris.c:1415
msgid "%B, section %A: relocation %s with no GOT created"
msgstr "%B, phần %A: đã tạo định vị lại %s không có GOT"
#. We shouldn't get here for GCC-emitted code.
#: elf32-cris.c:1630
msgid "%B, section %A: relocation %s has an undefined reference to `%s', perhaps a declaration mixup?"
msgstr "%B: phần %A: sự định vị lại $s có một thàm chiếu chưa xác định đến “%s”, có thể khai báo không rõ ?"
#: elf32-cris.c:2002
msgid "%B, section %A: relocation %s is not allowed for symbol: `%s' which is defined outside the program, perhaps a declaration mixup?"
msgstr "%B, phần %A: sự định vị lại %s không được phép cho ký hiệu “%s” mà được xác định bên ngoài chương trình, có thể khai báo không rõ ?"
#: elf32-cris.c:2055
msgid "(too many global variables for -fpic: recompile with -fPIC)"
msgstr "(quá nhiều biến toàn cục đối với “-fpic”: hãy biên dịch lại với “-fPIC”)"
#: elf32-cris.c:2062
msgid "(thread-local data too big for -fpic or -msmall-tls: recompile with -fPIC or -mno-small-tls)"
msgstr "(dữ liệu cục bộ với mạch cũng quá lớn đối với “fpic” hoặc “-msmall-tls”: hãy biên dịch lại với “-fPIC” hay “-mno-small-tls”)"
#: elf32-cris.c:3261
msgid ""
"%B, section %A:\n"
" v10/v32 compatible object %s must not contain a PIC relocation"
msgstr ""
"%B, phần %A:\n"
" đối tượng tương thích v10/v32 %s không được chứa định vị lại PIC"
#: elf32-cris.c:3366
msgid ""
"%B, section %A:\n"
" relocation %s not valid in a shared object; typically an option mixup, recompile with -fPIC"
msgstr ""
"%B, phần %A:\n"
" không được sử dụng sự định vị lại %s trong một đối tượng chia sẻ; bình thường do khai báo không rõ, hãy biên dịch lại với “-fPIC”"
#: elf32-cris.c:3580
msgid ""
"%B, section %A:\n"
" relocation %s should not be used in a shared object; recompile with -fPIC"
msgstr ""
"%B, phần %A:\n"
" không được sử dụng sự định vị lại %s trong một đối tượng chia sẻ; hãy biên dịch lại với “-fPIC”"
#: elf32-cris.c:4002
msgid ""
"%B, section `%A', to symbol `%s':\n"
" relocation %s should not be used in a shared object; recompile with -fPIC"
msgstr ""
"%B, phần “%A”, tới ký hiệu “%s”:\n"
" không được sử dụng sự định vị lại %s trong một đối tượng chia sẻ; hãy biên dịch lại với “-fPIC”"
#: elf32-cris.c:4118
msgid "Unexpected machine number"
msgstr "Số thứ tự máy bất thường"
#: elf32-cris.c:4172
#, c-format
msgid " [symbols have a _ prefix]"
msgstr " [ký hiệu có một tiền tố _]"
#: elf32-cris.c:4175
#, c-format
msgid " [v10 and v32]"
msgstr " [v10 và v32]"
#: elf32-cris.c:4178
#, c-format
msgid " [v32]"
msgstr " [v32]"
#: elf32-cris.c:4223
msgid "%B: uses _-prefixed symbols, but writing file with non-prefixed symbols"
msgstr "%B: dùng ký hiệu tiền tố _, nhưng đang ghi tập tin với ký hiệu không phải tiền tố"
#: elf32-cris.c:4224
msgid "%B: uses non-prefixed symbols, but writing file with _-prefixed symbols"
msgstr "%B: dùng ký hiệu không phải tiền tố, nhưng đang ghi tập tin với ký hiệu có tiền tố _"
#: elf32-cris.c:4243
msgid "%B contains CRIS v32 code, incompatible with previous objects"
msgstr "%B chứa mã CRIS v32, không tương thích với các đối tượng trước"
#: elf32-cris.c:4245
msgid "%B contains non-CRIS-v32 code, incompatible with previous objects"
msgstr "%B chứa mã khác CRIS v32, không tương thích với các đối tượng trước"
#: elf32-dlx.c:142
#, c-format
msgid "BFD Link Error: branch (PC rel16) to section (%s) not supported"
msgstr "BFD Lỗi liên kết: rẽ nhánh (PC rel16) tới phần (%s) không được hỗ trợ"
#: elf32-dlx.c:204
#, c-format
msgid "BFD Link Error: jump (PC rel26) to section (%s) not supported"
msgstr "BFD Lỗi liên kết: nhảy (PC rel16) tới phần (%s) không được hỗ trợ"
#. Only if it's not an unresolved symbol.
#: elf32-epiphany.c:563 elf32-ip2k.c:1475
msgid "unsupported relocation between data/insn address spaces"
msgstr "gặp định vị lại không được hỗ trợ giữa vùng địa chỉ kiểu dữ liệu và chỉ dẫn"
#: elf32-frv.c:1509 elf32-frv.c:1658
msgid "relocation requires zero addend"
msgstr "định vị lại cần thiết số hạng số không"
#: elf32-frv.c:2888
msgid "%H: relocation to `%s+%v' may have caused the error above\n"
msgstr "%H: định vị lại tới “%s+%x” có thể gây ra lỗi trên\n"
#: elf32-frv.c:2905
msgid "%H: relocation references symbol not defined in the module\n"
msgstr "%H: định vị lại tham chiếu đến ký hiệu không được định nghĩa trong mô-đun\n"
#: elf32-frv.c:2981
msgid "%H: R_FRV_GETTLSOFF not applied to a call instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_GETTLSOFF không áp dụng tới một chỉ dẫn call\n"
#: elf32-frv.c:3022
msgid "%H: R_FRV_GOTTLSDESC12 not applied to an lddi instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_GOTTLSDESC12 không áp dụng tới một chỉ dẫn lddi\n"
#: elf32-frv.c:3093
msgid "%H: R_FRV_GOTTLSDESCHI not applied to a sethi instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_GOTTLSDESCHI không áp dụng tới một chỉ dẫn sethi\n"
#: elf32-frv.c:3130
msgid "%H: R_FRV_GOTTLSDESCLO not applied to a setlo or setlos instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_GOTTLSDESCLO không áp dụng tới một chỉ dẫn setlo hay setlos\n"
#: elf32-frv.c:3177
msgid "%H: R_FRV_TLSDESC_RELAX not applied to an ldd instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_TLSDESC_RELAX không áp dụng tới một chỉ dẫn ldd\n"
#: elf32-frv.c:3261
msgid "%H: R_FRV_GETTLSOFF_RELAX not applied to a calll instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_GETTLSOFF_RELAX không áp dụng tới một chỉ dẫn calll\n"
#: elf32-frv.c:3315
msgid "%H: R_FRV_GOTTLSOFF12 not applied to an ldi instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_GOTTLSOFF12 không áp dụng tới một chỉ dẫn ldi\n"
#: elf32-frv.c:3345
msgid "%H: R_FRV_GOTTLSOFFHI not applied to a sethi instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_GOTTLSOFFHI không áp dụng tới một chỉ dẫn sethi\n"
#: elf32-frv.c:3374
msgid "%H: R_FRV_GOTTLSOFFLO not applied to a setlo or setlos instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_GOTTLSOFFLO không áp dụng tới một chỉ dẫn setlo hay setlos\n"
#: elf32-frv.c:3404
msgid "%H: R_FRV_TLSOFF_RELAX not applied to an ld instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_TLSOFF_RELAX không áp dụng tới một chỉ dẫn ld\n"
#: elf32-frv.c:3449
msgid "%H: R_FRV_TLSMOFFHI not applied to a sethi instruction\n"
msgstr "%H: R_FRV_TLSMOFFHI không áp dụng tới một chỉ dẫn sethi\n"
#: elf32-frv.c:3476
msgid "R_FRV_TLSMOFFLO not applied to a setlo or setlos instruction\n"
msgstr "R_FRV_TLSMOFFLO không áp dụng tới một chỉ dẫn setlo hay setlos\n"
#: elf32-frv.c:3597
msgid "%H: R_FRV_FUNCDESC references dynamic symbol with nonzero addend\n"
msgstr "%H: R_FRV_FUNCDESC tham chiếu đến ký hiệu động với số hạng khác không\n"
#: elf32-frv.c:3638 elf32-frv.c:3760
msgid "%H: cannot emit fixups in read-only section\n"
msgstr "%H: không thể phát ra sự sửa chữa trong phần chỉ đọc\n"
#: elf32-frv.c:3669 elf32-frv.c:3803
msgid "%H: cannot emit dynamic relocations in read-only section\n"
msgstr "%H: không thể phát ra định vị lại động trong phần chỉ đọc\n"
#: elf32-frv.c:3718
msgid "%H: R_FRV_FUNCDESC_VALUE references dynamic symbol with nonzero addend\n"
msgstr "%H: R_FRV_FUNCDESC_VALUE tham chiếu đến ký hiệu động với số hạng khác không\n"
#: elf32-frv.c:3974
msgid "%H: reloc against `%s' references a different segment\n"
msgstr "%H: định vị lại tham chiếu “%s” đến một đoạn khác\n"
#: elf32-frv.c:4124
msgid "%H: reloc against `%s': %s\n"
msgstr "%H: reloc lại “%s”: %s\n"
#: elf32-frv.c:6400
msgid "%B: unsupported relocation type %i\n"
msgstr "%B: kiểu định vị lại không được hỗ trợ %i\n"
#: elf32-frv.c:6722
#, c-format
msgid "%s: compiled with %s and linked with modules that use non-pic relocations"
msgstr "%s: biên dịch với %s và liên kết với môđun sử dụng định vị lại khác pic"
#: elf32-frv.c:6775 elf32-iq2000.c:845 elf32-m32c.c:807
#, c-format
msgid "%s: compiled with %s and linked with modules compiled with %s"
msgstr "%s: biên dịch với %s và liên kết với môđun biên dịch với %s"
#: elf32-frv.c:6787
#, c-format
msgid "%s: uses different unknown e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"
msgstr "%s: sử dụng trường e_flags không rõ (0x%lx) khác với mođun trước (0x%lx)"
#: elf32-frv.c:6837 elf32-iq2000.c:882 elf32-m32c.c:843 elf32-mt.c:576
#: elf32-rx.c:3001
#, c-format
msgid "private flags = 0x%lx:"
msgstr "các cờ riêng = 0x%lx:"
#: elf32-gen.c:69 elf64-gen.c:69
msgid "%B: Relocations in generic ELF (EM: %d)"
msgstr "%B: Định vị lại trong ELF chung (EM: %d)"
#: elf32-hppa.c:850 elf32-hppa.c:3598
msgid "%B(%A+0x%lx): cannot reach %s, recompile with -ffunction-sections"
msgstr "%B(%A+0x%lx): không thể tới %s, hãy biên dịch lại với “-ffunction-sections”"
#: elf32-hppa.c:1284
msgid "%B: relocation %s can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"
msgstr "%B: không dùng được định vị lại %s khi tạo một đối tượng chia sẽ, hãy biên dịch lại với “-fPIC”"
#: elf32-hppa.c:2791
msgid "%B: duplicate export stub %s"
msgstr "%B: mẩu xuất trùng %s"
#: elf32-hppa.c:3437
msgid "%B(%A+0x%lx): %s fixup for insn 0x%x is not supported in a non-shared link"
msgstr "%B(%A+0x%lx): %s sự sửa chữa cho chỉ dẫn 0x%x không được hỗ trợ trong một liên kết không chia sẻ"
#: elf32-hppa.c:4284
msgid "%B(%A+0x%lx): cannot handle %s for %s"
msgstr "%B(%A+0x%lx): không thể xử lý %s cho %s"
#: elf32-hppa.c:4603
msgid ".got section not immediately after .plt section"
msgstr "Phần .got không nằm ngay sau phần .pit"
#. Unknown relocation.
#: elf32-i386.c:373 elf32-m68k.c:384 elf32-ppc.c:1676 elf32-s390.c:379
#: elf32-tic6x.c:2684 elf64-ppc.c:2300 elf64-s390.c:403 elf64-x86-64.c:265
msgid "%B: invalid relocation type %d"
msgstr "%B: kiểu định vị lại không hợp lệ %d"
#: elf32-i386.c:1404 elf64-x86-64.c:1308
msgid "%B: TLS transition from %s to %s against `%s' at 0x%lx in section `%A' failed"
msgstr "%B: không thành công chuyển tiếp TLS từ %s sang %s đối với “%s” ở 0x%lx trong phần “%A”"
#: elf32-i386.c:1549 elf32-i386.c:3244 elf64-x86-64.c:1487 elf64-x86-64.c:3125
#: elfxx-sparc.c:3083
msgid "%B: relocation %s against STT_GNU_IFUNC symbol `%s' isn't handled by %s"
msgstr "%B: sự định vị lại %s đối với ký hiệu STT_GNU_IFUNC “%s” không phải được %s quản lý"
#: elf32-i386.c:1711 elf32-s390.c:1182 elf32-sh.c:6362 elf32-tilepro.c:1434
#: elf32-xtensa.c:1182 elf64-s390.c:1151 elfxx-sparc.c:1548
#: elfxx-tilegx.c:1701
msgid "%B: `%s' accessed both as normal and thread local symbol"
msgstr "%B: đã truy cập “%s” theo ký hiệu cả hai kiểu bình thường và cục bộ cho mạch"
#: elf32-i386.c:2539 elf64-x86-64.c:2506
msgid "%P: %B: warning: relocation against `%s' in readonly section `%A'.\n"
msgstr "%P: %B: cảnh báo: định vị lại dựa vào %s trong phần chỉ đọc “%A”.\n"
#: elf32-i386.c:2629 elf64-x86-64.c:2593
msgid "%P: %B: warning: relocation in readonly section `%A'.\n"
msgstr "%P: %B: cảnh báo: tái định vị trong phần chỉ đọc “%A”.\n"
#: elf32-i386.c:3086 elf32-tilepro.c:2557 elfxx-tilegx.c:2871
msgid "%B: unrecognized relocation (0x%x) in section `%A'"
msgstr "%B: định vị lại không được nhận ra (0x%x) trong phần “%A”"
#: elf32-i386.c:3494 elf64-x86-64.c:3513
msgid "hidden symbol"
msgstr "ký hiệu bị ẩn"
#: elf32-i386.c:3497 elf64-x86-64.c:3516
msgid "internal symbol"
msgstr "ký hiệu nội bộ"
#: elf32-i386.c:3500 elf64-x86-64.c:3519
msgid "protected symbol"
msgstr "ký hiệu bị bảo vệ"
#: elf32-i386.c:3503 elf64-x86-64.c:3522
msgid "symbol"
msgstr "ký hiệu"
#: elf32-i386.c:3508
msgid "%B: relocation R_386_GOTOFF against undefined %s `%s' can not be used when making a shared object"
msgstr "%B: không dùng được định vị lại R_386_GOTOFF đối với %s chưa xác định “%s” khi tạo một đối tượng chia sẻ"
#: elf32-i386.c:3518
msgid "%B: relocation R_386_GOTOFF against protected function `%s' can not be used when making a shared object"
msgstr "%B: không dùng được định vị lại R_386_GOTOFF đối với hàm số đã bảo vệ “%s” khi tạo một đối tượng chia sẻ"
#: elf32-i386.c:4839 elf32-tilepro.c:3467 elf64-x86-64.c:4609
#: elfxx-tilegx.c:3847
#, c-format
msgid "discarded output section: `%A'"
msgstr "phần kết xuất bị bỏ qua: “%A”"
#: elf32-ip2k.c:857 elf32-ip2k.c:863 elf32-ip2k.c:930 elf32-ip2k.c:936
msgid "ip2k relaxer: switch table without complete matching relocation information."
msgstr "trình giảm nhẹ ip2k: chuyển đổi bảng mà không có thông tin định vị lại hoàn thành."
#: elf32-ip2k.c:880 elf32-ip2k.c:963
msgid "ip2k relaxer: switch table header corrupt."
msgstr "trình giảm nhẹ ip2k: bảng chuyển đổi có phần đầu bị hỏng."
#: elf32-ip2k.c:1292
#, c-format
msgid "ip2k linker: missing page instruction at 0x%08lx (dest = 0x%08lx)."
msgstr "trình liên kết ip2k: thiếu chỉ dẫn trang tại 0x%08lx (đích = 0x%08lx)."
#: elf32-ip2k.c:1308
#, c-format
msgid "ip2k linker: redundant page instruction at 0x%08lx (dest = 0x%08lx)."
msgstr "trình liên kết ip2k: thừa chủ dẫn trang tại 0x%08lx (đích = 0x%08lx)."
#: elf32-iq2000.c:858 elf32-m32c.c:819
#, c-format
msgid "%s: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"
msgstr "%s: sử dụng trường e_flags (0x%lx) khác với mo-đun trước (0x%lx)"
#: elf32-lm32.c:706
msgid "global pointer relative relocation when _gp not defined"
msgstr "có định vị lại tương đối với con trỏ toàn cục khi chưa xác định _gp"
#: elf32-lm32.c:761
msgid "global pointer relative address out of range"
msgstr "địa chỉ tương đối với con trỏ toàn cục vẫn ở ngoại phạm vi"
#: elf32-lm32.c:1057
msgid "internal error: addend should be zero for R_LM32_16_GOT"
msgstr "lỗi nội bộ: phần cộng nên là số không cho R_LM32_16_GOT"
#: elf32-m32r.c:1453
msgid "SDA relocation when _SDA_BASE_ not defined"
msgstr "định vị lại SDA khi chưa xác định _SDA_BASE_"
#: elf32-m32r.c:3043
msgid "%B: The target (%s) of an %s relocation is in the wrong section (%A)"
msgstr "%B: Đích (%s) của một định vị lại %s nằm trong phần sai (%A)"
#: elf32-m32r.c:3571
msgid "%B: Instruction set mismatch with previous modules"
msgstr "%B: Bộ chỉ dẫn không tương ứng với các mô-đun trước"
#: elf32-m32r.c:3592
#, c-format
msgid "private flags = %lx"
msgstr "các cờ riêng — %lx"
#: elf32-m32r.c:3597
#, c-format
msgid ": m32r instructions"
msgstr ": chỉ dẫn m32r"
#: elf32-m32r.c:3598
#, c-format
msgid ": m32rx instructions"
msgstr ": chỉ dẫn m32rx"
#: elf32-m32r.c:3599
#, c-format
msgid ": m32r2 instructions"
msgstr ": chỉ dẫn m32r2"
#: elf32-m68hc1x.c:1050
#, c-format
msgid "Reference to the far symbol `%s' using a wrong relocation may result in incorrect execution"
msgstr "Tham chiếu đến ký hiệu ở xa “%s” khi sử dụng một định vị lại sai thì có thể dẫn đến sự thực hiện sai"
#: elf32-m68hc1x.c:1073
#, c-format
msgid "banked address [%lx:%04lx] (%lx) is not in the same bank as current banked address [%lx:%04lx] (%lx)"
msgstr "địa chỉ đã đặt vào khối nhớ [%lx:%04lx] (%lx) không trong cùng khối nhớ với địa chỉ được đặt hiện thời vào khối nhớ [%lx:%04lx] (%lx)"
#: elf32-m68hc1x.c:1092
#, c-format
msgid "reference to a banked address [%lx:%04lx] in the normal address space at %04lx"
msgstr "tham chiếu đến một địa chỉ đã đặt vào khối nhớ [%lx:%04lx] trong vùng địa chỉ thông thường tại %04lx"
#: elf32-m68hc1x.c:1225
msgid "%B: linking files compiled for 16-bit integers (-mshort) and others for 32-bit integers"
msgstr "%B: đang liên kết các tập tin được biên dịch cho số nguyên 16 bit (-mshort) và các tập tin khác cho số nguyên 32 bit"
#: elf32-m68hc1x.c:1232
msgid "%B: linking files compiled for 32-bit double (-fshort-double) and others for 64-bit double"
msgstr "%B: đang liên kết các tập tin được biên dịch 32 bit đôi (-mshort) và các tập tin khác cho 64 bit đôi"
#: elf32-m68hc1x.c:1241
msgid "%B: linking files compiled for HCS12 with others compiled for HC12"
msgstr "%B: đang liên kết tập tin được biên dịch cho HCS12 với các tập tin khác biên dịch cho HC12"
#: elf32-m68hc1x.c:1257 elf32-ppc.c:4227 elf64-sparc.c:706 elfxx-mips.c:13965
msgid "%B: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"
msgstr "%B: sử dụng trường e_flags (0x%lx) khác với mo-đun trước (0x%lx)"
#: elf32-m68hc1x.c:1285
#, c-format
msgid "[abi=32-bit int, "
msgstr "[abi=số nguyên 32-bit, "
#: elf32-m68hc1x.c:1287
#, c-format
msgid "[abi=16-bit int, "
msgstr "[abi=số nguyên 16-bit, "
#: elf32-m68hc1x.c:1290
#, c-format
msgid "64-bit double, "
msgstr "64-bit đôi, "
#: elf32-m68hc1x.c:1292
#, c-format
msgid "32-bit double, "
msgstr "32-bit kép, "
#: elf32-m68hc1x.c:1295
#, c-format
msgid "cpu=HC11]"
msgstr "cpu=HC11]"
#: elf32-m68hc1x.c:1297
#, c-format
msgid "cpu=HCS12]"
msgstr "cpu=HCS12]"
#: elf32-m68hc1x.c:1299
#, c-format
msgid "cpu=HC12]"
msgstr "cpu=HC12]"
#: elf32-m68hc1x.c:1302
#, c-format
msgid " [memory=bank-model]"
msgstr " [bộ nhớ=chế độ khối]"
#: elf32-m68hc1x.c:1304
#, c-format
msgid " [memory=flat]"
msgstr " [bộ nhớ=phẳng]"
#: elf32-m68k.c:1251 elf32-m68k.c:1252 vms-alpha.c:7314 vms-alpha.c:7329
msgid "unknown"
msgstr "không rõ"
#: elf32-m68k.c:1715
msgid "%B: GOT overflow: Number of relocations with 8-bit offset > %d"
msgstr "%B: tràn GOT: số các sự định vị lại với hiệu 8-bit > %d"
#: elf32-m68k.c:1721
msgid "%B: GOT overflow: Number of relocations with 8- or 16-bit offset > %d"
msgstr "%B: tràn GOT: số các sự định vị lại với hiệu 8-bit hay 16-bit > %d"
#: elf32-m68k.c:3957
msgid "%B(%A+0x%lx): R_68K_TLS_LE32 relocation not permitted in shared object"
msgstr "%B(%A+0x%lx): R_68K_TLS_LE32 không cho phép định vị lại trong đối tượng chia sẻ"
#: elf32-mcore.c:99 elf32-mcore.c:442
msgid "%B: Relocation %s (%d) is not currently supported.\n"
msgstr "%B: Định vị lại %s (%d) hiện thời không được hỗ trợ.\n"
#: elf32-mcore.c:428
msgid "%B: Unknown relocation type %d\n"
msgstr "%B: Kiểu định vị lại không rõ %d\n"
#. Pacify gcc -Wall.
#: elf32-mep.c:157
#, c-format
msgid "mep: no reloc for code %d"
msgstr "mep: không reloc cho mã %d"
#: elf32-mep.c:163
#, c-format
msgid "MeP: howto %d has type %d"
msgstr "MeP: sao %d có kiểu %d"
#: elf32-mep.c:648
msgid "%B and %B are for different cores"
msgstr "%B và %B dành cho lõi khác nhau"
#: elf32-mep.c:665
msgid "%B and %B are for different configurations"
msgstr "%B và %B dành cho cấu hình khác nhau"
#: elf32-mep.c:702
#, c-format
msgid "private flags = 0x%lx"
msgstr "các cờ riêng = 0x%lx"
#: elf32-microblaze.c:742
#, c-format
msgid "%s: unknown relocation type %d"
msgstr "%s: không rõ loại định vị lại %d"
#: elf32-microblaze.c:867 elf32-microblaze.c:912
#, c-format
msgid "%s: The target (%s) of an %s relocation is in the wrong section (%s)"
msgstr "%s: Đích (%s) của một sự định vị lại %s nằm trong phần không đúng (%s)"
#: elf32-microblaze.c:1155 elf32-tilepro.c:2891 elfxx-sparc.c:3457
#: elfxx-tilegx.c:3230
msgid "%B: probably compiled without -fPIC?"
msgstr "%B: rất có thể được biên dịch không có “-fPIC” ?"
#: elf32-microblaze.c:2074
msgid "%B: bad relocation section name `%s'"
msgstr "%B: tên phần định vị lại sai “%s”"
#: elf32-mips.c:1549 elf64-mips.c:2683 elfn32-mips.c:2487
msgid "literal relocation occurs for an external symbol"
msgstr "định vị lại nghĩa chữ xảy ra cho một ký hiệu bên ngoài"
#: elf32-mips.c:1596 elf32-score.c:570 elf32-score7.c:469 elf64-mips.c:2726
#: elfn32-mips.c:2528
msgid "32bits gp relative relocation occurs for an external symbol"
msgstr "định vị lại tương đối 32-bit gp xảy ra cho một ký hiệu bên ngoài"
#: elf32-ppc.c:1741
#, c-format
msgid "generic linker can't handle %s"
msgstr "trình liên kết chung không thể xử lý %s"
#: elf32-ppc.c:2184
msgid "corrupt %s section in %B"
msgstr "phần %s bị hỏng trong %b"
#: elf32-ppc.c:2203
msgid "unable to read in %s section from %B"
msgstr "không thể đọc trong phần %s từ %B"
#: elf32-ppc.c:2244
msgid "warning: unable to set size of %s section in %B"
msgstr "cảnh báo: không thể đặt kích cỡ của phần %s trong %B"
#: elf32-ppc.c:2294
msgid "failed to allocate space for new APUinfo section."
msgstr "lỗi cấp phát sức chứa cho phần thông tin APUinfo mới."
#: elf32-ppc.c:2313
msgid "failed to compute new APUinfo section."
msgstr "lỗi tính phần thông tin APUinfo mới."
#: elf32-ppc.c:2316
msgid "failed to install new APUinfo section."
msgstr "lỗi cài đặt phần thông tin APUinfo mới."
#: elf32-ppc.c:3356
msgid "%B: relocation %s cannot be used when making a shared object"
msgstr "%B: không dùng được định vị lại %s khi tạo một đối tượng chia sẻ"
#. It does not make sense to have a procedure linkage
#. table entry for a local symbol.
#: elf32-ppc.c:3700
msgid "%P: %H: %s reloc against local symbol\n"
msgstr "%P: %H: %s reloc dựa vào ký hiệu nội bộ\n"
#: elf32-ppc.c:4039 elf32-ppc.c:4054 elfxx-mips.c:13651 elfxx-mips.c:13677
#: elfxx-mips.c:13699 elfxx-mips.c:13725
msgid "Warning: %B uses hard float, %B uses soft float"
msgstr "Cảnh báo: %B dùng trôi cứng, còn %B dùng trôi mềm"
#: elf32-ppc.c:4042 elf32-ppc.c:4046
msgid "Warning: %B uses double-precision hard float, %B uses single-precision hard float"
msgstr "Cảnh báo: %B dùng trôi cứng chính xác đôi, còn %B dùng trôi cứng chính xác đơn"
#: elf32-ppc.c:4050
msgid "Warning: %B uses soft float, %B uses single-precision hard float"
msgstr "Cảnh báo: %B dùng trôi mềm, còn %B dùng trôi cứng chính xác đơn"
#: elf32-ppc.c:4057 elf32-ppc.c:4061 elfxx-mips.c:13631 elfxx-mips.c:13635
msgid "Warning: %B uses unknown floating point ABI %d"
msgstr "Cảnh báo: %B dùng điểm trôi không rõ ABI %d"
#: elf32-ppc.c:4103 elf32-ppc.c:4107
msgid "Warning: %B uses unknown vector ABI %d"
msgstr "Cảnh báo: %B dùng véc-tơ không nhận ra ABI %d"
#: elf32-ppc.c:4111
msgid "Warning: %B uses vector ABI \"%s\", %B uses \"%s\""
msgstr "Cảnh báo: %B dùng véc-tơ ABI “%s”, còn %B dùng “%s”"
#: elf32-ppc.c:4128 elf32-ppc.c:4131
msgid "Warning: %B uses r3/r4 for small structure returns, %B uses memory"
msgstr "Cảnh báo: %B dùng r3/r4 để trả lại cấu trúc nhỏ, %B dùng phần nhớ"
#: elf32-ppc.c:4134 elf32-ppc.c:4138
msgid "Warning: %B uses unknown small structure return convention %d"
msgstr "Cảnh báo: %B dùng quy ước trả lại cấu trúc nhỏ không rõ %d"
#: elf32-ppc.c:4192
msgid "%B: compiled with -mrelocatable and linked with modules compiled normally"
msgstr "%B: đã biên dịch với “-mrelocatable” và đã liên kết với các môđun biên dịch bình thường"
#: elf32-ppc.c:4200
msgid "%B: compiled normally and linked with modules compiled with -mrelocatable"
msgstr "%B: đã biên dịch bình thường và đã liên kết với các môđun biên dịch với “-mrelocatable”"
#: elf32-ppc.c:4309
msgid "%P: bss-plt forced due to %B\n"
msgstr "%P: bss-plt bị ép buộc bởi vì %B\n"
#: elf32-ppc.c:4312
msgid "%P: bss-plt forced by profiling\n"
msgstr "%P: bss-plt được ép buộc bởi “profiling”\n"
#. Uh oh, we didn't find the expected call. We
#. could just mark this symbol to exclude it
#. from tls optimization but it's safer to skip
#. the entire optimization.
#: elf32-ppc.c:4809 elf64-ppc.c:7858
msgid "%H arg lost __tls_get_addr, TLS optimization disabled\n"
msgstr "%H arg lost __tls_get_addr, tối ưu hóa TLS bị tắt\n"
#: elf32-ppc.c:5044 elf64-ppc.c:6528
msgid "%P: dynamic variable `%s' is zero size\n"
msgstr "%P: biến kiểu động “%s” có kích thước là không\n"
#: elf32-ppc.c:7263 elf64-ppc.c:12675
msgid "%P: %B: unknown relocation type %d for symbol %s\n"
msgstr "%P: %B: không rõ kiểu tái định vị %d cho ký hiệu %s\n"
#: elf32-ppc.c:7524
msgid "%P: %H: non-zero addend on %s reloc against `%s'\n"
msgstr "%P: %H: số hạng khác không trên reloc %s dựa vào “%s”\n"
#: elf32-ppc.c:7720 elf64-ppc.c:13181
msgid "%P: %H: relocation %s for indirect function %s unsupported\n"
msgstr "%P: %H: tái ịnh vị lại %s cho hàm gián tiếp %s không được hỗ trợ\n"
#: elf32-ppc.c:7948 elf32-ppc.c:7978 elf32-ppc.c:8025
msgid "%P: %B: the target (%s) of a %s relocation is in the wrong output section (%s)\n"
msgstr "%P: %B: đích (%s) của một định vị lại %s nằm trong phần kết xuất không đúng (%s)\n"
#: elf32-ppc.c:8097
msgid "%P: %B: relocation %s is not yet supported for symbol %s\n"
msgstr "%P: %B: tái định vị %s thì vẫn chưa được hỗ trợ cho ký hiệu %s\n"
#: elf32-ppc.c:8158 elf64-ppc.c:13467
msgid "%P: %H: unresolvable %s relocation against symbol `%s'\n"
msgstr "%P: %H: không đáp ứng được tái định vị %s dựa vào ký hiệu “%s”\n"
#: elf32-ppc.c:8205 elf64-ppc.c:13512
msgid "%P: %H: %s reloc against `%s': error %d\n"
msgstr "%P: %H: %s reloc lại “%s”: lỗi %d\n"
#: elf32-ppc.c:8696
msgid "%P: %s not defined in linker created %s\n"
msgstr "%P: %s chưa được định nghĩa trong bộ liên kết đã tạo ra %s\n"
#: elf32-rx.c:563
msgid "%B:%A: Warning: deprecated Red Hat reloc "
msgstr "%B:%A: Cảnh báo: không tán thành reloc kiểu Red Hat"
#. Check for unsafe relocs in PID mode. These are any relocs where
#. an absolute address is being computed. There are special cases
#. for relocs against symbols that are known to be referenced in
#. crt0.o before the PID base address register has been initialised.
#: elf32-rx.c:581
msgid "%B(%A): unsafe PID relocation %s at 0x%08lx (against %s in %s)"
msgstr "%B(%A): tái định vị PID không an toàn %s tại 0x%08lx (dựa vào %s trong %s)"
#: elf32-rx.c:1157
msgid "Warning: RX_SYM reloc with an unknown symbol"
msgstr "Cảnh báo: RX_SYM reloc với một ký hiệu chưa được biết đến"
#: elf32-rx.c:1324
msgid "%B(%A): error: call to undefined function '%s'"
msgstr "%B(%A): lỗi: gọi hàm chưa được định nghĩa “%s”"
#: elf32-rx.c:1338
msgid "%B(%A): warning: unaligned access to symbol '%s' in the small data area"
msgstr "%B(%A): cảnh báo: unaligned access to symbol “%s” trong vùng dữ liệu nhỏ"
#: elf32-rx.c:1342
msgid "%B(%A): internal error: out of range error"
msgstr "%B(%A): lỗi nội bộ: lỗi ngoại phạm vi"
#: elf32-rx.c:1346
msgid "%B(%A): internal error: unsupported relocation error"
msgstr "%B(%A): lỗi nội bộ: lỗi định vị lại không được hỗ trợ"
#: elf32-rx.c:1350
msgid "%B(%A): internal error: dangerous relocation"
msgstr "%B(%A): lỗi nội bộ: định vị lại nguy hiểm"
#: elf32-rx.c:1354
msgid "%B(%A): internal error: unknown error"
msgstr "%B(%A): lỗi nội bộ: lỗi không rõ"
#: elf32-rx.c:3004
#, c-format
msgid " [64-bit doubles]"
msgstr " [64-bit kép]"
#: elf32-rx.c:3006
#, c-format
msgid " [dsp]"
msgstr " [dsp]"
#: elf32-s390.c:2200 elf64-s390.c:2187
msgid "%B(%A+0x%lx): invalid instruction for TLS relocation %s"
msgstr "%B(%A+0x%lx): chỉ dẫn không hợp lệ cho định vị lại TLS %s"
#: elf32-score.c:1520 elf32-score7.c:1379 elfxx-mips.c:3435
msgid "not enough GOT space for local GOT entries"
msgstr "không đủ sức chứa GOT cho các mục nhập GOT cục bộ"
#: elf32-score.c:2742
msgid "address not word align"
msgstr "địa chỉ không sắp hàng từ"
#: elf32-score.c:2827 elf32-score7.c:2631
#, c-format
msgid "%s: Malformed reloc detected for section %s"
msgstr "%s: định vị lại dạng sai được phát hiện cho phần %s"
#: elf32-score.c:2878 elf32-score7.c:2682
msgid "%B: CALL15 reloc at 0x%lx not against global symbol"
msgstr "%B: CALL15 định vị lại tại 0x%lx không phải so với ký hiệu toàn cục"
#: elf32-score.c:3997 elf32-score7.c:3803
#, c-format
msgid " [pic]"
msgstr " [ảnh]"
#: elf32-score.c:4001 elf32-score7.c:3807
#, c-format
msgid " [fix dep]"
msgstr " [sửa quan hệ phụ thuộc]"
#: elf32-score.c:4043 elf32-score7.c:3849
msgid "%B: warning: linking PIC files with non-PIC files"
msgstr "%B: cảnh báo: đang liên kết tập tin PIC với tập tin khác PIC"
#: elf32-sh-symbian.c:130
msgid "%B: IMPORT AS directive for %s conceals previous IMPORT AS"
msgstr "%B: chỉ thị IMPORT AS (nhập dạng) cho %s cũng ẩn chỉ thị IMPORT AS trước"
#: elf32-sh-symbian.c:383
msgid "%B: Unrecognised .directive command: %s"
msgstr "%B: Không nhận ra câu lệnh .directive: %s"
#: elf32-sh-symbian.c:504
msgid "%B: Failed to add renamed symbol %s"
msgstr "%B: Lỗi thêm ký hiệu đã đặt tên lại %s"
#: elf32-sh.c:568
msgid "%B: 0x%lx: warning: bad R_SH_USES offset"
msgstr "%B: 0x%lx: cảnh báo: khoảng bù R_SH_USES sai"
#: elf32-sh.c:580
msgid "%B: 0x%lx: warning: R_SH_USES points to unrecognized insn 0x%x"
msgstr "%B: 0x%lx: cảnh báo: R_SH_USES chỉ tới một chỉ dẫn không nhận ra 0x%x"
#: elf32-sh.c:597
msgid "%B: 0x%lx: warning: bad R_SH_USES load offset"
msgstr "%B: 0x%lx: cảnh báo: khoảng bù nạp R_SH_USES sai"
#: elf32-sh.c:612
msgid "%B: 0x%lx: warning: could not find expected reloc"
msgstr "%B: 0x%lx: cảnh báo: không tìm thấy định vị lại mong đợi"
#: elf32-sh.c:640
msgid "%B: 0x%lx: warning: symbol in unexpected section"
msgstr "%B: 0x%lx: cảnh báo: ký hiệu nằm trong phần bất thường"
#: elf32-sh.c:766
msgid "%B: 0x%lx: warning: could not find expected COUNT reloc"
msgstr "%B: 0x%lx: cảnh báo: không tìm thấy định vị lại COUNT (đếm) mong đợi"
#: elf32-sh.c:775
msgid "%B: 0x%lx: warning: bad count"
msgstr "%B: 0x%lx: cảnh báo: đếm sai"
#: elf32-sh.c:1179 elf32-sh.c:1549
msgid "%B: 0x%lx: fatal: reloc overflow while relaxing"
msgstr "%B: 0x%lx: lỗi nặng: tràn định vị lại trong khi giảm nhẹ"
#: elf32-sh.c:4048 elf64-sh64.c:1514
msgid "Unexpected STO_SH5_ISA32 on local symbol is not handled"
msgstr "Không xử lý được STO_SH5_ISA32 không mong đợi trên ký hiệu cục bộ"
#: elf32-sh.c:4299
msgid "%B: 0x%lx: fatal: unaligned branch target for relax-support relocation"
msgstr "%B: 0x%lx: lỗi nặng: có đích nhánh chưa sắp hàng cho định vị lại hỗ trợ giảm nhẹ"
#: elf32-sh.c:4332 elf32-sh.c:4347
msgid "%B: 0x%lx: fatal: unaligned %s relocation 0x%lx"
msgstr "%B: 0x%lx: lỗi nặng: định vị lại %s chưa sắp hàng 0x%lx"
#: elf32-sh.c:4361
msgid "%B: 0x%lx: fatal: R_SH_PSHA relocation %d not in range -32..32"
msgstr "%B: 0x%lx: lỗi nặng: R_SH_PSHA định vị lại %d không nằm trong phạm vi -32..32"
#: elf32-sh.c:4375
msgid "%B: 0x%lx: fatal: R_SH_PSHL relocation %d not in range -32..32"
msgstr "%B: 0x%lx: lỗi nặng: R_SH_PSHL định vị lại %d không nằm trong phạm vi -32..32"
#: elf32-sh.c:4519 elf32-sh.c:4989
msgid "%B(%A+0x%lx): cannot emit fixup to `%s' in read-only section"
msgstr "%B(%A+0x%lx): không thể phát ra sự sửa chữa cho“%s” trong phần chỉ đọc"
#: elf32-sh.c:5096
msgid "%B(%A+0x%lx): %s relocation against external symbol \"%s\""
msgstr "%B(%A+0x%lx): tái định vị %s dựa trên ký hiệu bên ngoài “%s”"
#: elf32-sh.c:5569
#, c-format
msgid "%X%C: relocation to \"%s\" references a different segment\n"
msgstr "%X%C: định vị lại “%s” tham chiếu đến một segment (đoạn) khác\n"
#: elf32-sh.c:5575
#, c-format
msgid "%C: warning: relocation to \"%s\" references a different segment\n"
msgstr "%C: cảnh báo: định vị lại “%s” tham chiếu đến một đoạn khác\n"
#: elf32-sh.c:6353 elf32-sh.c:6436
msgid "%B: `%s' accessed both as normal and FDPIC symbol"
msgstr "%B: “%s” đã được truy cập theo cả hai kiểu bình thường và ký hiệu FDPIC"
#: elf32-sh.c:6358 elf32-sh.c:6440
msgid "%B: `%s' accessed both as FDPIC and thread local symbol"
msgstr "%B: “%s” đã được truy cập theo cả hai kiểu ký hiệu FDPIC và cục bộ cho tuyến trình"
#: elf32-sh.c:6388
msgid "%B: Function descriptor relocation with non-zero addend"
msgstr "%B: Tái định vị bộ mô tả hàm với số hạng khác-không"
#: elf32-sh.c:6624 elf64-alpha.c:4652
msgid "%B: TLS local exec code cannot be linked into shared objects"
msgstr "%B: mã thực hiện cục bộ TLS không thể được liên kết vào đối tượng chia sẻ"
#: elf32-sh64.c:223 elf64-sh64.c:2318
#, c-format
msgid "%s: compiled as 32-bit object and %s is 64-bit"
msgstr "%s: biên dịch như một đối tượng 32-bit và %s là 64-bit"
#: elf32-sh64.c:226 elf64-sh64.c:2321
#, c-format
msgid "%s: compiled as 64-bit object and %s is 32-bit"
msgstr "%s: biên dịch như một đối tượng 64-bit và %s là 32-bit"
#: elf32-sh64.c:228 elf64-sh64.c:2323
#, c-format
msgid "%s: object size does not match that of target %s"
msgstr "%s: kích cỡ đối tượng không tương ứng với kích cỡ của đích %s"
#: elf32-sh64.c:451 elf64-sh64.c:2837
#, c-format
msgid "%s: encountered datalabel symbol in input"
msgstr "%s: gặp ký hiệu nhãn dữ liệu trong dữ liệu nhập vào"
#: elf32-sh64.c:528
msgid "PTB mismatch: a SHmedia address (bit 0 == 1)"
msgstr "Sai khớp PTB: một địa chỉ SHmedia (bit 0 == 1)"
#: elf32-sh64.c:531
msgid "PTA mismatch: a SHcompact address (bit 0 == 0)"
msgstr "Sai khớp PTA: một địa chỉ SHcompact (bit 0 == 0)"
#: elf32-sh64.c:549
#, c-format
msgid "%s: GAS error: unexpected PTB insn with R_SH_PT_16"
msgstr "%s: Lỗi GAS: chỉ dẫn PTB bất thường với R_SH_PT_16"
#: elf32-sh64.c:598
msgid "%B: error: unaligned relocation type %d at %08x reloc %p\n"
msgstr "%B: lỗi: kiểu định vị lại chưa sắp hàng %d tại %08x định vị lại %p\n"
#: elf32-sh64.c:674
#, c-format
msgid "%s: could not write out added .cranges entries"
msgstr "%s: không thể ghi ra các mục nhập .cranges đã thêm"
#: elf32-sh64.c:734
#, c-format
msgid "%s: could not write out sorted .cranges entries"
msgstr "%s: không thể ghi ra các mục nhập .cranges đã sắp xếp"
#: elf32-sparc.c:90
msgid "%B: compiled for a 64 bit system and target is 32 bit"
msgstr "%B: được biên dịch cho hệ thống 64-bit, còn đích là 32-bit"
#: elf32-sparc.c:103
msgid "%B: linking little endian files with big endian files"
msgstr "%B: đang liên kết tập tin về cuối nhỏ với tập tin về cuối lớn"
#: elf32-spu.c:719
msgid "%X%P: overlay section %A does not start on a cache line.\n"
msgstr "%X%P: phần phủ %A không bắt đầu ở một dòng nhớ tạm.\n"
#: elf32-spu.c:727
msgid "%X%P: overlay section %A is larger than a cache line.\n"
msgstr "%X%P: phần phủ %A lớn hơn một dòng nhớ tạm.\n"
#: elf32-spu.c:747
msgid "%X%P: overlay section %A is not in cache area.\n"
msgstr "%X%P: phần phủ %A không phải trong vùng nhớ tạm.\n"
#: elf32-spu.c:787
msgid "%X%P: overlay sections %A and %A do not start at the same address.\n"
msgstr "%X%P: hai phần phủ %A và %A không bắt đầu ở cùng một địa chỉ.\n"
#: elf32-spu.c:1011
msgid "warning: call to non-function symbol %s defined in %B"
msgstr "cảnh báo: cuộc gọi ký hiệu khác hàm %s được xác định trong %B"
#: elf32-spu.c:1361
msgid "%A:0x%v lrlive .brinfo (%u) differs from analysis (%u)\n"
msgstr "%A:0x%v lrlive .brinfo (%u) khác với phân tích (%u)\n"
#: elf32-spu.c:1880
msgid "%B is not allowed to define %s"
msgstr "không cho phép %B xác định %s"
#: elf32-spu.c:1888
#, c-format
msgid "you are not allowed to define %s in a script"
msgstr "không cho phép bạn xác định %s trong một văn lệnh"
#: elf32-spu.c:1922
#, c-format
msgid "%s in overlay section"
msgstr "%s trong phần phủ"
#: elf32-spu.c:1951
msgid "overlay stub relocation overflow"
msgstr "tràn định vị lại mẩu phủ"
#: elf32-spu.c:1960
msgid "stubs don't match calculated size"
msgstr "các mẩu không tương ứng với kích cỡ đã tính"
#: elf32-spu.c:2542
#, c-format
msgid "warning: %s overlaps %s\n"
msgstr "cảnh báo: %s đè lên %s\n"
#: elf32-spu.c:2558
#, c-format
msgid "warning: %s exceeds section size\n"
msgstr "cảnh báo: %s vượt quá kích cỡ phần\n"
#: elf32-spu.c:2589
msgid "%A:0x%v not found in function table\n"
msgstr "%A:0x%v không tìm thấy trong bảng hàm\n"
#: elf32-spu.c:2729
msgid "%B(%A+0x%v): call to non-code section %B(%A), analysis incomplete\n"
msgstr "%B(%A+0x%v): gọi phần khác mã %B(%A), chưa phân tích hoàn toàn\n"
#: elf32-spu.c:3297
#, c-format
msgid "Stack analysis will ignore the call from %s to %s\n"
msgstr "Tiến trình phân tích đống sẽ bỏ qua cuộc gọi từ %s cho %s\n"
#: elf32-spu.c:3988
msgid " %s: 0x%v\n"
msgstr " %s: 0x%v\n"
#: elf32-spu.c:3989
msgid "%s: 0x%v 0x%v\n"
msgstr "%s: 0x%v 0x%v\n"
#: elf32-spu.c:3994
msgid " calls:\n"
msgstr " cuộc gọi:\n"
#: elf32-spu.c:4002
#, c-format
msgid " %s%s %s\n"
msgstr " %s%s %s\n"
#: elf32-spu.c:4307
#, c-format
msgid "%s duplicated in %s\n"
msgstr "%s bị nhân đôi trong %s\n"
#: elf32-spu.c:4311
#, c-format
msgid "%s duplicated\n"
msgstr "%s bị nhân đôi\n"
#: elf32-spu.c:4318
msgid "sorry, no support for duplicate object files in auto-overlay script\n"
msgstr "tiếc là văn lệnh tự động phủ không hỗ trợ tập tin đối tượng tăng đôi\n"
#: elf32-spu.c:4359
msgid "non-overlay size of 0x%v plus maximum overlay size of 0x%v exceeds local store\n"
msgstr "kích cỡ khác phủ 0x%v cộng với kích cỡ phủ tối đa 0x%v thì vượt quá kho cục bộ\n"
#: elf32-spu.c:4514
msgid "%B:%A%s exceeds overlay size\n"
msgstr "%B:%A%s vượt quá kích cỡ phủ\n"
#: elf32-spu.c:4676
msgid "Stack size for call graph root nodes.\n"
msgstr "Kích cỡ đống cho các nút thông tin gốc đồ thị cuộc gọi.\n"
#: elf32-spu.c:4677
msgid ""
"\n"
"Stack size for functions. Annotations: '*' max stack, 't' tail call\n"
msgstr ""
"\n"
"Kích cỡ đống cho hàm, Ghi chú:\n"
" *\tđống tối đa\n"
" t\tcuộc gọi đuôi\n"
#: elf32-spu.c:4687
msgid "Maximum stack required is 0x%v\n"
msgstr "Đống tối đa cần thiết là 0x%v\n"
#: elf32-spu.c:4778
msgid "fatal error while creating .fixup"
msgstr "gặp lỗi nghiêm trọng trong khi tạo .fixup"
#: elf32-spu.c:5008
msgid "%B(%s+0x%lx): unresolvable %s relocation against symbol `%s'"
msgstr "%B(%s+0x%lx): không thể giải quyết định vị lại %s so với ký hiệu “%s”"
#: elf32-tic6x.c:1602
msgid "warning: generating a shared library containing non-PIC code"
msgstr "cảnh báo: đang tạo thư viện liên kết động có chứa mã non-PIC"
#: elf32-tic6x.c:1607
msgid "warning: generating a shared library containing non-PID code"
msgstr "cảnh báo: đang tạo thư viện liên kết động có chứa mã non-PID"
#: elf32-tic6x.c:2541
msgid "%B: SB-relative relocation but __c6xabi_DSBT_BASE not defined"
msgstr "%B: tái định vị SB-liên-quan nhưng __c6xabi_DSBT_BASE lại chưa được định nghĩa"
#: elf32-tic6x.c:2761
msgid "dangerous relocation"
msgstr "định vị lại nguy hiểm"
#: elf32-tic6x.c:3733
msgid "%B: error: unknown mandatory EABI object attribute %d"
msgstr "%B: lỗi: không rõ thuộc tính đối tượng EABI %d"
#: elf32-tic6x.c:3741
msgid "%B: warning: unknown EABI object attribute %d"
msgstr "%B: cảnh báo: không rõ thuộc tính đối tượng EABI %d"
#: elf32-tic6x.c:3853 elf32-tic6x.c:3861
msgid "error: %B requires more stack alignment than %B preserves"
msgstr "lỗi: %B yêu cầu stack sắp hàng nhiều hơn %B dự trữ"
#: elf32-tic6x.c:3871 elf32-tic6x.c:3880
msgid "error: unknown Tag_ABI_array_object_alignment value in %B"
msgstr "lỗi: không hiểu giá trị Tag_ABI_array_object_alignment trong %B"
#: elf32-tic6x.c:3889 elf32-tic6x.c:3898
msgid "error: unknown Tag_ABI_array_object_align_expected value in %B"
msgstr "lỗi: không hiểu giá trị Tag_ABI_array_object_align_expected trong %B"
#: elf32-tic6x.c:3906 elf32-tic6x.c:3913
msgid "error: %B requires more array alignment than %B preserves"
msgstr "lỗi: %B yêu cầu mảng sắp hàng nhiều hơn %B dự trữ"
#: elf32-tic6x.c:3935
msgid "warning: %B and %B differ in wchar_t size"
msgstr "cảnh báo: %B và %B có kích thước wchar_t khác nhau"
#: elf32-tic6x.c:3953
msgid "warning: %B and %B differ in whether code is compiled for DSBT"
msgstr "cảnh báo: %B và %B khác nhau ở chỗ mà mã được dịch cho DSBT"
#: elf32-v850.c:173
#, c-format
msgid "Variable `%s' cannot occupy in multiple small data regions"
msgstr "Biến “%s” không thể chiếm nhiều vùng dữ liệu nhỏ"
#: elf32-v850.c:176
#, c-format
msgid "Variable `%s' can only be in one of the small, zero, and tiny data regions"
msgstr "Biến “%s” chỉ có thể nằm trong một của vùng dữ liệu kiểu nhỏ, số không và rất nhỏ"
#: elf32-v850.c:179
#, c-format
msgid "Variable `%s' cannot be in both small and zero data regions simultaneously"
msgstr "Biến “%s” không thể nằm đồng thời trong cả hai vùng dữ liệu kiểu nhỏ và số không"
#: elf32-v850.c:182
#, c-format
msgid "Variable `%s' cannot be in both small and tiny data regions simultaneously"
msgstr "Biến “%s” không thể nằm đồng thời trong cả hai vùng dữ liệu kiểu nhỏ và rất nhỏ"
#: elf32-v850.c:185
#, c-format
msgid "Variable `%s' cannot be in both zero and tiny data regions simultaneously"
msgstr "Biến “%s” không thể nằm đồng thời trong cả hai vùng dữ liệu kiểu rất nhỏ và số không"
#: elf32-v850.c:483
msgid "FAILED to find previous HI16 reloc"
msgstr "LỖI tìm định vị lại HI16 trước"
#: elf32-v850.c:2155
msgid "could not locate special linker symbol __gp"
msgstr "không tìm thấy ký hiệu liên kết đặc biệt __gp"
#: elf32-v850.c:2159
msgid "could not locate special linker symbol __ep"
msgstr "không tìm thấy ký hiệu liên kết đặc biệt __ep"
#: elf32-v850.c:2163
msgid "could not locate special linker symbol __ctbp"
msgstr "không tìm thấy ký hiệu liên kết đặc biệt __ctbp"
#: elf32-v850.c:2341
msgid "%B: Architecture mismatch with previous modules"
msgstr "%B: sai khớp kiến trúc với mô-đun khác"
#. xgettext:c-format.
#: elf32-v850.c:2360
#, c-format
msgid "private flags = %lx: "
msgstr "các cờ riêng — %lx: "
#: elf32-v850.c:2365
#, c-format
msgid "v850 architecture"
msgstr "Kiến trúc v850"
#: elf32-v850.c:2366
#, c-format
msgid "v850e architecture"
msgstr "Kiến trúc v850e"
#: elf32-v850.c:2367
#, c-format
msgid "v850e1 architecture"
msgstr "Kiến trúc v850e1"
#: elf32-v850.c:2368
#, c-format
msgid "v850e2 architecture"
msgstr "Kiến trúc v850e2"
#: elf32-v850.c:2369
#, c-format
msgid "v850e2v3 architecture"
msgstr "Kiến trúc v850e2v3"
#: elf32-vax.c:532
#, c-format
msgid " [nonpic]"
msgstr " [khác pic]"
#: elf32-vax.c:535
#, c-format
msgid " [d-float]"
msgstr " [trôi d]"
#: elf32-vax.c:538
#, c-format
msgid " [g-float]"
msgstr " [trôi g]"
#: elf32-vax.c:655
#, c-format
msgid "%s: warning: GOT addend of %ld to `%s' does not match previous GOT addend of %ld"
msgstr "%s: cảnh báo: số hạng GOT của %ld cho “%s” không tương ứng với số hạng GOT trước của %ld"
#: elf32-vax.c:1585
#, c-format
msgid "%s: warning: PLT addend of %d to `%s' from %s section ignored"
msgstr "%s: cảnh báo: số hạng PLT của %d cho “%s” từ phần %s bị bỏ qua"
#: elf32-vax.c:1712
#, c-format
msgid "%s: warning: %s relocation against symbol `%s' from %s section"
msgstr "%s: cảnh báo: định vị lại %s so với ký hiệu “%s” từ phần %s"
#: elf32-vax.c:1718
#, c-format
msgid "%s: warning: %s relocation to 0x%x from %s section"
msgstr "%s: cảnh báo: định vị lại %s sang 0x%x từ phần %s"
#: elf32-xstormy16.c:451 elf32-ia64.c:2336 elf64-ia64.c:2336
msgid "non-zero addend in @fptr reloc"
msgstr "số hạng khác không trong định vị lại @fptr"
#: elf32-xtensa.c:918
msgid "%B(%A): invalid property table"
msgstr "%B(%A): bảng thuộc tính sai"
#: elf32-xtensa.c:2777
msgid "%B(%A+0x%lx): relocation offset out of range (size=0x%x)"
msgstr "%B(%A+0x%lx): khoảng bù định vị lại ở ngoại phạm vi (kích cỡ=0x%x)"
#: elf32-xtensa.c:2856 elf32-xtensa.c:2977
msgid "dynamic relocation in read-only section"
msgstr "định vị lại động trong vùng chỉ đọc"
#: elf32-xtensa.c:2953
msgid "TLS relocation invalid without dynamic sections"
msgstr "Định vị lại TLS không hợp lệ mà không có phần động"
#: elf32-xtensa.c:3172
msgid "internal inconsistency in size of .got.loc section"
msgstr "sự mâu thuẫn nội bộ trong kích cỡ của phần .got.loc"
#: elf32-xtensa.c:3485
msgid "%B: incompatible machine type. Output is 0x%x. Input is 0x%x"
msgstr "%B: kiểu máy không tương thích. Kết xuất là 0x%x. Dữ liệu nhập vào là 0x%x."
#: elf32-xtensa.c:4714 elf32-xtensa.c:4722
msgid "Attempt to convert L32R/CALLX to CALL failed"
msgstr "Lỗi thử chuyển đổi L32R/CALLX sang CALL"
#: elf32-xtensa.c:6332 elf32-xtensa.c:6408 elf32-xtensa.c:7524
msgid "%B(%A+0x%lx): could not decode instruction; possible configuration mismatch"
msgstr "%B(%A+0x%lx): không thể giải mã chỉ dẫn; có thể sai khớp cấu hình"
#: elf32-xtensa.c:7264
msgid "%B(%A+0x%lx): could not decode instruction for XTENSA_ASM_SIMPLIFY relocation; possible configuration mismatch"
msgstr "%B(%A+0x%lx): không thể giải mã chỉ dẫn cho định vị lại XTENSA_ASM_SIMPLIFY; có thể sai khớp cấu hình"
#: elf32-xtensa.c:9023
msgid "invalid relocation address"
msgstr "địa chỉ định vị lại không hợp lệ"
#: elf32-xtensa.c:9072
msgid "overflow after relaxation"
msgstr "tràn sau khi giảm nhẹ"
#: elf32-xtensa.c:10204
msgid "%B(%A+0x%lx): unexpected fix for %s relocation"
msgstr "%B(%A+0x%lx): sửa chữa bất thường cho định vị lại %s"
#: elf64-alpha.c:460
msgid "GPDISP relocation did not find ldah and lda instructions"
msgstr "Định vị lại GPDISP không tìm thấy các chỉ dẫn ldah và lda"
#: elf64-alpha.c:2497
msgid "%B: .got subsegment exceeds 64K (size %d)"
msgstr "%B: đoạn phụ .got vượt quá 64 K (kích cỡ %d)"
#: elf64-alpha.c:4387 elf64-alpha.c:4399
msgid "%B: gp-relative relocation against dynamic symbol %s"
msgstr "%B: định vị lại tương đối với gp (gp-relative) so với ký hiệu động %s"
#: elf64-alpha.c:4425 elf64-alpha.c:4565
msgid "%B: pc-relative relocation against dynamic symbol %s"
msgstr "%B: định vị lại tương đối với pc (pc-relative) so với ký hiệu động %s"
#: elf64-alpha.c:4453
msgid "%B: change in gp: BRSGP %s"
msgstr "%B: thay đổi trong gp: BRSGP %s"
#: elf64-alpha.c:4478
msgid "<unknown>"
msgstr "<không rõ>"
#: elf64-alpha.c:4483
msgid "%B: !samegp reloc against symbol without .prologue: %s"
msgstr "%B: định vị lại !samegp so với ký hiệu không có .prologue: %s"
#: elf64-alpha.c:4540
msgid "%B: unhandled dynamic relocation against %s"
msgstr "%B: không xử lý được định vị lại động so với %s"
#: elf64-alpha.c:4572
msgid "%B: pc-relative relocation against undefined weak symbol %s"
msgstr "%B: định vị lại tương đối với pc (pc-relative) so với ký hiệu yếu chưa được xác định %s"
#: elf64-alpha.c:4636
msgid "%B: dtp-relative relocation against dynamic symbol %s"
msgstr "%B: định vị lại tương đối với dtp (dtp-relative) so với ký hiệu động %s"
#: elf64-alpha.c:4659
msgid "%B: tp-relative relocation against dynamic symbol %s"
msgstr "%B: định vị lại tương đối với tp (tp-relative) so với ký hiệu động %s"
#: elf64-hppa.c:2083
#, c-format
msgid "stub entry for %s cannot load .plt, dp offset = %ld"
msgstr "mục nhập mẩu cho %s không thể nạp .plt, khoảng bù dp = %ld"
#: elf64-hppa.c:3275
msgid "%B(%A+0x"
msgstr "%B(%A+0x"
#: elf64-mmix.c:1034
msgid ""
"invalid input relocation when producing non-ELF, non-mmo format output.\n"
" Please use the objcopy program to convert from ELF or mmo,\n"
" or assemble using \"-no-expand\" (for gcc, \"-Wa,-no-expand\""
msgstr ""
"tái định vị kết xuất không hợp lệ khi sản sinh kết xuất định dạng non-ELF, non-mmo.\n"
" Xin hãy sử dụng chương trình objcopy để chuyển từ ELF hoặc mmo,\n"
" hoặc sử dụng assemble “-no-expand” (cho gcc, “-Wa,-no-expand”"
#: elf64-mmix.c:1218
msgid ""
"invalid input relocation when producing non-ELF, non-mmo format output.\n"
" Please use the objcopy program to convert from ELF or mmo,\n"
" or compile using the gcc-option \"-mno-base-addresses\"."
msgstr ""
"tái định vị kết xuất không hợp lệ khi sản sinh kết xuất định dạng non-ELF, non-mmo.\n"
" Xin hãy sử dụng chương trình objcopy để chuyển từ ELF hoặc mmo,\n"
" hoặc dịch sử dụng tùy-chọn-gcc “-mno-base-addresses”."
#: elf64-mmix.c:1244
#, c-format
msgid ""
"%s: Internal inconsistency error for value for\n"
" linker-allocated global register: linked: 0x%lx%08lx != relaxed: 0x%lx%08lx\n"
msgstr ""
"%s: Gặp lỗi mâu thuẫn nội bộ cho giá trị của thanh ghi toàn cục\n"
"cấp phát cho bộ liên kết:\n"
"đã liên kết: 0x%lx%08lx != đã giảm nhẹ: 0x%lx%08lx\n"
#: elf64-mmix.c:1670
#, c-format
msgid "%s: base-plus-offset relocation against register symbol: (unknown) in %s"
msgstr "%s: định vị lại base-plus-offset so với ký hiệu thanh ghi: (không rõ) trong %s"
#: elf64-mmix.c:1675
#, c-format
msgid "%s: base-plus-offset relocation against register symbol: %s in %s"
msgstr "%s: định vị lại base-plus-offset so với ký hiệu thanh ghi: %s trong %s"
#: elf64-mmix.c:1719
#, c-format
msgid "%s: register relocation against non-register symbol: (unknown) in %s"
msgstr "%s: định vị lại thanh ghi so với ký hiệu khác thanh ghi: (không rõ) trong %s"
#: elf64-mmix.c:1724
#, c-format
msgid "%s: register relocation against non-register symbol: %s in %s"
msgstr "%s: định vị lại thanh ghi so với ký hiệu khác thanh ghi: %s trong %s"
#: elf64-mmix.c:1761
#, c-format
msgid "%s: directive LOCAL valid only with a register or absolute value"
msgstr "%s: chỉ thị LOCAL (cục bộ) hợp lệ chỉ với một thanh ghi hoặc giá trị tuyệt đối"
#: elf64-mmix.c:1789
#, c-format
msgid "%s: LOCAL directive: Register $%ld is not a local register. First global register is $%ld."
msgstr ""
"%s: chỉ thị LOCAL (cục bộ): Thanh ghi $%ld không phải là một thanh ghi cục bộ.\n"
"Thanh ghi toàn cục thứ nhất là $%ld."
#: elf64-mmix.c:2253
#, c-format
msgid "%s: Error: multiple definition of `%s'; start of %s is set in a earlier linked file\n"
msgstr ""
"%s: Lỗi: định nghĩa nhiều lần “%s”; đầu của %s được đặt\n"
"trong một tập tin đã liên kết sớm hơn\n"
#: elf64-mmix.c:2311
msgid "Register section has contents\n"
msgstr "Phần thanh ghi có nội dung\n"
#: elf64-mmix.c:2503
#, c-format
msgid ""
"Internal inconsistency: remaining %u != max %u.\n"
" Please report this bug."
msgstr ""
"Sự mâu thuẫn nội bộ: còn lại %u != tối đa %u.\n"
" Hãy thông báo lỗi này."
#: elf64-ppc.c:4185
msgid "%P: %B: cannot create stub entry %s\n"
msgstr "%P: %B: không thể tạo mục gốc %s\n"
#: elf64-ppc.c:6518
msgid "%P: copy reloc against `%s' requires lazy plt linking; avoid setting LD_BIND_NOW=1 or upgrade gcc\n"
msgstr "%P: sao chép reloc (định vị lại) “%s” thì cần thiết chức năng liên kết plt uể oải; hãy tránh đặt LD_BIND_NOW=1, hoặc nâng cấp GCC\n"
#: elf64-ppc.c:6788
msgid "%B: undefined symbol on R_PPC64_TOCSAVE relocation"
msgstr "%B: ký hiệu chưa định nghĩa trong tái định vị R_PPC64_TOCSAVE"
#: elf64-ppc.c:6992
msgid "%P: dynreloc miscount for %B, section %A\n"
msgstr "%P: dynreloc (cấp phát động) tính sai %B, phần %A\n"
#: elf64-ppc.c:7076
msgid "%B: .opd is not a regular array of opd entries"
msgstr "%B: .opd không phải là một mảng chính quy các mục nhập opd"
#: elf64-ppc.c:7085
msgid "%B: unexpected reloc type %u in .opd section"
msgstr "%B: gặp kiểu định vị lại bất thường %u trong phần .opd"
#: elf64-ppc.c:7106
msgid "%B: undefined sym `%s' in .opd section"
msgstr "%B: gặp sym (liên kết mềm?) chưa được xác định “%s” trong phần .opd"
#: elf64-ppc.c:7664
msgid "%H __tls_get_addr lost arg, TLS optimization disabled\n"
msgstr "%H __tls_get_addr mất đối số, tối ưu hóa TLS bị tắt\n"
#: elf64-ppc.c:8003 elf64-ppc.c:8564
#, c-format
msgid "%s defined on removed toc entry"
msgstr "%s đã định nghĩa trên mục của mục lục đã bị gỡ bỏ"
#: elf64-ppc.c:8521
msgid "%P: %H: %s relocation references optimized away TOC entry\n"
msgstr "%P: %H: %s tái định vị tham chiếu tối ưu hóa theo mục TOC\n"
#: elf64-ppc.c:9598
msgid "%P: cannot find opd entry toc for %s\n"
msgstr "%P: không tìm thấy mục opd toc(mục lục) cho %s\n"
#: elf64-ppc.c:9680
msgid "%P: long branch stub `%s' offset overflow\n"
msgstr "%P: mẩu nhánh dài “%s” tràn khoảng bù\n"
#: elf64-ppc.c:9739
msgid "%P: can't find branch stub `%s'\n"
msgstr "%P: không tìm thấy nhánh gốc “%s”\n"
#: elf64-ppc.c:9801 elf64-ppc.c:9943
msgid "%P: linkage table error against `%s'\n"
msgstr "%P: bảng liên kết lại sai “%s”\n"
#: elf64-ppc.c:10126
msgid "%P: can't build branch stub `%s'\n"
msgstr "%P: không thể xây dựng nhánh gốc “%s”\n"
#: elf64-ppc.c:10941
msgid "%B section %A exceeds stub group size"
msgstr "%B phần %A vượt quá kích cỡ nhóm mẩu"
#: elf64-ppc.c:11666 elf64-ppc.c:11699
msgid "%P: %s offset too large for .eh_frame sdata4 encoding"
msgstr "%P: %s giá trị bù quá lớn cho mã hóa “.eh_frame sdata4”"
#: elf64-ppc.c:11744
msgid "%P: stubs don't match calculated size\n"
msgstr "%P: các mẩu (stubs) không tương ứng với kích cỡ đã tính\n"
#: elf64-ppc.c:11756
#, c-format
msgid ""
"linker stubs in %u group%s\n"
" branch %lu\n"
" toc adjust %lu\n"
" long branch %lu\n"
" long toc adj %lu\n"
" plt call %lu"
msgstr ""
"các mẩu liên kết trong nhóm %u%s\n"
" nhánh\t\t\t\t%lu\n"
" điều chỉnh toc\t\t%lu\n"
" nhánh dài\t\t\t%lu\n"
" điều chỉnh toc dài\t\t%lu\n"
" cuộc gọi pit\t\t\t%lu"
#: elf64-ppc.c:12042
msgid "%P: %H: %s used with TLS symbol %s\n"
msgstr "%P: %H: %s được sử dụng với ký hiệu TLS %s\n"
#: elf64-ppc.c:12043
msgid "%P: %H: %s used with non-TLS symbol %s\n"
msgstr "%P: %H: %s được sử dụng với ký hiệu không-phải-TLS %s\n"
#: elf64-ppc.c:12556
msgid "%P: %H: automatic multiple TOCs not supported using your crt files; recompile with -mminimal-toc or upgrade gcc\n"
msgstr "%P: %H: tự động tạo nhiều TOC không được hỗ trợ khi dùng các tập tin CRT của bạn; hãy biên dịch lại với “-mminimal-toc”, hoặc nâng cấp GCC\n"
#: elf64-ppc.c:12562
msgid "%P: %H: sibling call optimization to `%s' does not allow automatic multiple TOCs; recompile with -mminimal-toc or -fno-optimize-sibling-calls, or make `%s' extern\n"
msgstr "%P: %H: tối ưu hoá cuộc gọi cùng chỗ (sibling) cho “%s” không cho phép tự động tạo nhiều TOC; hãy biên dịch lại với “-mminimal-toc” hoặc “-fno-optimize-sibling-calls”, hoặc làm cho “%s” bên ngoài\n"
#: elf64-ppc.c:13286
msgid "%P: %B: relocation %s is not supported for symbol %s\n"
msgstr "%P: %B: tái định vị %s không được hỗ trợ cho ký hiệu %s\n"
#: elf64-ppc.c:13446
msgid "%P: %H: error: %s not a multiple of %u\n"
msgstr "%P: %H: lỗi: %s không phải là bội số của %u\n"
#: elf64-sh64.c:1686
#, c-format
msgid "%s: error: unaligned relocation type %d at %08x reloc %08x\n"
msgstr "%s: lỗi: kiểu định vị lại chưa sắp hàng %d ở %08x định vị lại %08x\n"
#: elf64-sparc.c:446
msgid "%B: Only registers %%g[2367] can be declared using STT_REGISTER"
msgstr "%B: Chỉ các thanh ghi %%g[2367] có thể được tuyên bố dùng STT_REGISTER"
#: elf64-sparc.c:466
msgid "Register %%g%d used incompatibly: %s in %B, previously %s in %B"
msgstr "Thanh ghi %%g%d được dùng một cách không tương thích: %s trong %B, trước là %s trong %b"
#: elf64-sparc.c:489
msgid "Symbol `%s' has differing types: REGISTER in %B, previously %s in %B"
msgstr "Ký hiệu “%s” có các kiểu khác hau: REGISTER (thanh ghi) trong %B, trước là %s trong %B"
#: elf64-sparc.c:534
msgid "Symbol `%s' has differing types: %s in %B, previously REGISTER in %B"
msgstr "Ký hiệu “%s” có các kiểu khác hau: %s trong %b, trước là REGISTER (thanh ghi) trong %B"
#: elf64-sparc.c:687
msgid "%B: linking UltraSPARC specific with HAL specific code"
msgstr "%B: đang liên kết UltraSPARC dứt khoát với mã đặc trưng cho HAL"
#: elf64-x86-64.c:1427
msgid "%B: relocation %s against symbol `%s' isn't supported in x32 mode"
msgstr "%B: sự định vị lại %s dựa vào ký hiệu “%s” không được hỗ trợ trong chế độ x32"
#: elf64-x86-64.c:1656
msgid "%B: '%s' accessed both as normal and thread local symbol"
msgstr "%B; “%s” được truy cập như là ký hiệu cả hai kiểu bình thường và mạch cục bộ"
#: elf64-x86-64.c:3150
msgid "%B: relocation %s against STT_GNU_IFUNC symbol `%s' has non-zero addend: %d"
msgstr "%B: sự định vị lại %s đối với ký hiệu STT_GNU_IFUNC “%s” có phần cộng khác số không: %d"
#: elf64-x86-64.c:3411
msgid "%B: relocation R_X86_64_GOTOFF64 against protected function `%s' can not be used when making a shared object"
msgstr "%B: định vị lại R_X86_64_GOTOFF64 so với hàm đã bảo vệ “%s” thì không thể được dùng khi tạo một đối tượng chia sẻ"
#: elf64-x86-64.c:3523
msgid "; recompile with -fPIC"
msgstr "; biên dịch lại với “-fPIC”"
#: elf64-x86-64.c:3528
msgid "%B: relocation %s against %s `%s' can not be used when making a shared object%s"
msgstr "%B: không dùng được định vị lại %s đối với %s “%s” khi tạo một đối tượng chia sẻ %s"
#: elf64-x86-64.c:3530
msgid "%B: relocation %s against undefined %s `%s' can not be used when making a shared object%s"
msgstr "%B: không dùng được định vị lại %s đối với %s chưa xác định “%s” khi tạo một đối tượng chia sẻ %s"
#: elfcode.h:767
#, c-format
msgid "warning: %s has a corrupt string table index - ignoring"
msgstr "cảnh báo: %s có một chỉ mục bảng chuỗi bị hỏng: nên bỏ qua"
#: elfcode.h:1177
#, c-format
msgid "%s: version count (%ld) does not match symbol count (%ld)"
msgstr "%s: số đếm phiên bản (%ld) không tương ứng với số đếm ký hiệu (%ld)"
#: elfcode.h:1431
#, c-format
msgid "%s(%s): relocation %d has invalid symbol index %ld"
msgstr "%s(%s): định vị lại %d có chỉ mục ký hiệu không hợp lệ %ld"
#: elfcore.h:312
msgid "Warning: %B is truncated: expected core file size >= %lu, found: %lu."
msgstr "Cảnh báo: %B bị cắt ngắn: kích cỡ tập tin lõi mong đợi ≥%lu còn tìm %lu."
#: elflink.c:1117
msgid "%s: TLS definition in %B section %A mismatches non-TLS definition in %B section %A"
msgstr "%s: lời định nghĩa TLS trong %B phần %A không tương ứng với lời định nghĩa TLS trong %B phần %A"
#: elflink.c:1121
msgid "%s: TLS reference in %B mismatches non-TLS reference in %B"
msgstr "%s: lời định nghĩa TLS trong %B không tương ứng với lời định nghĩa khác TLS trong %B"
#: elflink.c:1125
msgid "%s: TLS definition in %B section %A mismatches non-TLS reference in %B"
msgstr "%s: lời định nghĩa TLS trong %B phần %A không tương ứng với lời định nghĩa khác TLS trong %B"
#: elflink.c:1129
msgid "%s: TLS reference in %B mismatches non-TLS definition in %B section %A"
msgstr "%s: lời định nghĩa TLS trong %B không tương ứng với lời định nghĩa khác TLS trong %B phần %A"
#: elflink.c:1762
msgid "%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"
msgstr "%B: gặp lời định nghĩa lại bất thường của ký hiệu gián tiếp đặt phiên bản “%s”"
#: elflink.c:2063
msgid "%B: version node not found for symbol %s"
msgstr "%B: không tìm thấy nút thông tin phiên bản cho ký hiệu %s"
#: elflink.c:2154
msgid "%B: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A'"
msgstr "%B: chỉ mục ký hiệu định vị lại sai (0x%lx ≥ 0x%lx) cho khoảng bù 0x%lx trong phần “%A”"
#: elflink.c:2165
msgid "%B: non-zero symbol index (0x%lx) for offset 0x%lx in section `%A' when the object file has no symbol table"
msgstr "%B: chỉ mục ký hiệu khác số không (0x%lx) cho hiệu 0x%lx trong phần “%A” mà tập tin đối tượng không có bảng ký hiệu"
#: elflink.c:2355
msgid "%B: relocation size mismatch in %B section %A"
msgstr "%B: sai khớp kích cỡ định vị lại trong %B phần %A"
#: elflink.c:2639
#, c-format
msgid "warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"
msgstr "cảnh báo: chưa xác định kiểu và kích cỡ của ký hiệu động “%s”"
#: elflink.c:3391
msgid "%P: alternate ELF machine code found (%d) in %B, expecting %d\n"
msgstr "%P: mã máy ELF luân phiên được tìm (%d) trong %B, còn mong đợi %d\n"
#: elflink.c:4037
msgid "%B: %s: invalid version %u (max %d)"
msgstr "%B: %s: phiên bản không hợp lệ %u (tối đa %d)"
#: elflink.c:4073
msgid "%B: %s: invalid needed version %d"
msgstr "%B: %s: phiên bản cần thiết mà không hợp lệ %d"
#: elflink.c:4269
msgid "Warning: alignment %u of common symbol `%s' in %B is greater than the alignment (%u) of its section %A"
msgstr "Cảnh báo: vị trí sắp hàng %u của ký hiệu dùng chung “%s” trong %B là lớn hơn vị trí sắp hàng (%u) của phần %A của nó"
#: elflink.c:4275
msgid "Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B is smaller than %u in %B"
msgstr "Cảnh báo: vị trí sắp hàng %u của ký hiệu “%s” trong %B là nhỏ hơn %u trong %B"
#: elflink.c:4290
msgid "Warning: size of symbol `%s' changed from %lu in %B to %lu in %B"
msgstr "Cảnh báo: kích cỡ của ký hiệu “%s” đã thay đổi từ %lu trong %B thành %lu trong %B"
#: elflink.c:4463
msgid "%B: undefined reference to symbol '%s'"
msgstr "%B: chưa định nghĩa tham chiếu đến ký hiệu “%s”"
#: elflink.c:4466
msgid "note: '%s' is defined in DSO %B so try adding it to the linker command line"
msgstr "chú ý: “%s” được định nghĩa trong DSO %B do đó hãy thử thêm nó vào trong dòng lệnh của bộ liên kết"
#: elflink.c:5781
#, c-format
msgid "%s: undefined version: %s"
msgstr "%s: phiên bản chưa được xác định: %s"
#: elflink.c:5849
msgid "%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"
msgstr "%B: không cho phép phần “.preinit_array” trong DSO"
#: elflink.c:7604
#, c-format
msgid "undefined %s reference in complex symbol: %s"
msgstr "gặp tham chiếu %s chưa được xác định trong ký hiệu phức tạp %s"
#: elflink.c:7758
#, c-format
msgid "unknown operator '%c' in complex symbol"
msgstr "không rõ toán tử “%c” trong ký hiệu phức tạp"
#: elflink.c:8097 elflink.c:8114 elflink.c:8151 elflink.c:8168
msgid "%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"
msgstr "%B: Không thể sắp xếp các sự định vị lại: chúng có kích cỡ khác nhau"
#: elflink.c:8128 elflink.c:8182
msgid "%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"
msgstr "%B: Không thể sắp xếp các sự định vị lại: chúng có kích cỡ không rõ"
#: elflink.c:8233
msgid "Not enough memory to sort relocations"
msgstr "Không đủ bộ nhớ để sắp xếp các sự định vị lại"
#: elflink.c:8426
msgid "%B: Too many sections: %d (>= %d)"
msgstr "%B: Quá nhiều phần: %d (≥ %d)"
#: elflink.c:8675
msgid "%B: internal symbol `%s' in %B is referenced by DSO"
msgstr "%B: ký hiệu nội tại “%s” trong %B được DSO tham chiếu"
#: elflink.c:8677
msgid "%B: hidden symbol `%s' in %B is referenced by DSO"
msgstr "%B: ký hiệu ẩn “%s” trong %B được DSO tham chiếu"
#: elflink.c:8679
msgid "%B: local symbol `%s' in %B is referenced by DSO"
msgstr "%B: ký hiệu nội bộ “%s” trong %B được tham chiếu bởi DSO"
#: elflink.c:8776
msgid "%B: could not find output section %A for input section %A"
msgstr "%B: không thể tìm thấy phần kết xuất %A cho phần dữ liệu nhập vào %A"
#: elflink.c:8899
msgid "%B: protected symbol `%s' isn't defined"
msgstr "%B: ký hiệu được bảo vệ “%s” chưa được định nghĩa"
#: elflink.c:8901
msgid "%B: internal symbol `%s' isn't defined"
msgstr "%B: ký hiệu nội tại “%s” chưa được định nghĩa"
#: elflink.c:8903
msgid "%B: hidden symbol `%s' isn't defined"
msgstr "%B: ký hiệu ẩn “%s” chưa được định nghĩa"
#: elflink.c:9432
msgid "error: %B: size of section %A is not multiple of address size"
msgstr "lỗi: %B: kích thước của phần %A không phải là bội số của kích thước địa chỉ"
#: elflink.c:9479
msgid "error: %B contains a reloc (0x%s) for section %A that references a non-existent global symbol"
msgstr "lỗi: %B chứa một định vị lại (0x%s) cho phần %A mà tham chiếu đến một ký hiệu toàn cục không tồn tại"
#: elflink.c:10214
msgid "%A has both ordered [`%A' in %B] and unordered [`%A' in %B] sections"
msgstr "%A có phần cả hai được sắp xếp [”%A” trong %B] và chưa sắp xếp [”%A” trong %B]"
#: elflink.c:10219
#, c-format
msgid "%A has both ordered and unordered sections"
msgstr "%A có phần cả hai được sắp xếp và chưa sắp xếp"
#: elflink.c:10784
msgid "%B: file class %s incompatible with %s"
msgstr "%B: lớp tập tin %s không tương thích với %s"
#: elflink.c:11093 elflink.c:11137
msgid "%B: could not find output section %s"
msgstr "%B: không tìm thấy phần kết xuất %s"
#: elflink.c:11098
#, c-format
msgid "warning: %s section has zero size"
msgstr "cảnh báo: phần %s có kích cỡ số không"
#: elflink.c:11143
#, c-format
msgid "warning: section '%s' is being made into a note"
msgstr "cảnh báo: phần “%s” bị làm thành một ghi chú"
#: elflink.c:11212
msgid "%P%X: read-only segment has dynamic relocations.\n"
msgstr "%P%X: đoạn chỉ cho đọc có tái định vị động.\n"
#: elflink.c:11215
msgid "%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object.\n"
msgstr "%P: cảnh báo: đang tạo một DT_TEXTREL trong một đối tượng chia sẻ.\n"
#: elflink.c:11402
msgid "%P%X: can not read symbols: %E\n"
msgstr "%P%X: không thể đọc các ký hiệu: %E\n"
#: elflink.c:11792
msgid "Removing unused section '%s' in file '%B'"
msgstr "Đang gỡ bỏ phần không dùng “%s” trong tập tin “%B”"
#: elflink.c:11998
msgid "Warning: gc-sections option ignored"
msgstr "Cảnh báo: tùy chọn gc-sections bị bỏ qua"
#: elflink.c:12277
#, c-format
msgid "Unrecognized INPUT_SECTION_FLAG %s\n"
msgstr "Không thừa nhận INPUT_SECTION_FLAG %s\n"
#: elfxx-mips.c:1234
msgid "static procedure (no name)"
msgstr "thủ tục tĩnh (không có tên)"
#: elfxx-mips.c:5259
msgid "MIPS16 and microMIPS functions cannot call each other"
msgstr "hàm MIPS16 và microMIPS không được gợi lẫn nhau"
#: elfxx-mips.c:5856
msgid "%B: %A+0x%lx: Direct jumps between ISA modes are not allowed; consider recompiling with interlinking enabled."
msgstr "%B: %A+0x%lx: Nhảy trực tiếp giữa các chế độ ISA là không được phép; cân nhắc việc dịch lại với liên kết móc nối được bật."
#: elfxx-mips.c:6519 elfxx-mips.c:6742
msgid "%B: Warning: bad `%s' option size %u smaller than its header"
msgstr "%B: Cảnh báo: kích cỡ tùy chọn “%s” sai: nhỏ hơn phần đầu của nó"
#: elfxx-mips.c:7495 elfxx-mips.c:7620
msgid "%B: Warning: cannot determine the target function for stub section `%s'"
msgstr "%B: cảnh báo: không thể quyết định hàm đích cho phần mẩu “%s”"
#: elfxx-mips.c:7749
msgid "%B: Malformed reloc detected for section %s"
msgstr "%B: Phát hiện sự định vị lại dạng sai cho phần %s"
#: elfxx-mips.c:7801
msgid "%B: GOT reloc at 0x%lx not expected in executables"
msgstr "%B: định vị lại GOT ở 0x%lx không mong đợi trong tập tin có khả năng thực hiện"
#: elfxx-mips.c:7930
msgid "%B: CALL16 reloc at 0x%lx not against global symbol"
msgstr "%B: định vị lại CALL16 ở 0x%lx không phải so với ký hiệu toàn cục"
#: elfxx-mips.c:8645
#, c-format
msgid "non-dynamic relocations refer to dynamic symbol %s"
msgstr "định vị lại khác động cũng tham chiếu đến ký hiệu động %s"
#: elfxx-mips.c:9347
msgid "%B: Can't find matching LO16 reloc against `%s' for %s at 0x%lx in section `%A'"
msgstr "%B: Không tìm thấy định vị lại LO16 tương ứng so với “%s” cho %s ở 0x%lx trong phần “%A”"
#: elfxx-mips.c:9486
msgid "small-data section exceeds 64KB; lower small-data size limit (see option -G)"
msgstr "Phần small-data (dữ liệu nhỏ) vượt quá 64 KB; hãy giảm giới hạn dữ liệu nhỏ (xem tùy chọn “-G”)"
#: elfxx-mips.c:9505
msgid "JALX to a non-word-aligned address"
msgstr "JALX cho địa chỉ “non-word-aligned”"
#: elfxx-mips.c:13266
#, c-format
msgid "%s: illegal section name `%s'"
msgstr "%s: tên phần cấm “%s”"
#: elfxx-mips.c:13645 elfxx-mips.c:13671
msgid "Warning: %B uses -msingle-float, %B uses -mdouble-float"
msgstr "Cảnh báo: %B dùng “-msingle-float”, còn %B dùng “-mdouble-float”"
#: elfxx-mips.c:13657 elfxx-mips.c:13713
msgid "Warning: %B uses -msingle-float, %B uses -mips32r2 -mfp64"
msgstr "Cảnh báo: %B dùng “-msingle-float”, còn %B dùng “-mips32r2 -mfp64”"
#: elfxx-mips.c:13683 elfxx-mips.c:13719
msgid "Warning: %B uses -mdouble-float, %B uses -mips32r2 -mfp64"
msgstr "Cảnh báo: %B dùng “-mdouble-float”, còn %B dùng “-mips32r2 -mfp64”"
#: elfxx-mips.c:13761
msgid "%B: endianness incompatible with that of the selected emulation"
msgstr "%B: tình trạng về cuối không tương thích với cái của bản mô phỏng đã chọn"
#: elfxx-mips.c:13772
msgid "%B: ABI is incompatible with that of the selected emulation"
msgstr "%B: ABI không tương thích với cái của bản mô phỏng đã chọn"
#: elfxx-mips.c:13856
msgid "%B: warning: linking abicalls files with non-abicalls files"
msgstr "%B: cảnh báo: đang liên kết tập tin abicalls với tập tin khác abicalls"
#: elfxx-mips.c:13873
msgid "%B: linking 32-bit code with 64-bit code"
msgstr "%B: đang liên kết mã 32-bit với mã 64-bit"
#: elfxx-mips.c:13901
msgid "%B: linking %s module with previous %s modules"
msgstr "%B: đang liên kết mô-đun %s với các mô-đun %s trước"
#: elfxx-mips.c:13924
msgid "%B: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"
msgstr "%B: sai khớp ABI: đang liên kết mô-đun %s với các mô-đun %s trước"
#: elfxx-mips.c:13948
msgid "%B: ASE mismatch: linking %s module with previous %s modules"
msgstr "%B: ASE không khớp: liên kết %s mô-đun với mô-đun %s trước đó"
#: elfxx-mips.c:14106
#, c-format
msgid " [abi=O32]"
msgstr " [abi=O32]"
#: elfxx-mips.c:14108
#, c-format
msgid " [abi=O64]"
msgstr " [abi=O64]"
#: elfxx-mips.c:14110
#, c-format
msgid " [abi=EABI32]"
msgstr " [abi=EABI32]"
#: elfxx-mips.c:14112
#, c-format
msgid " [abi=EABI64]"
msgstr " [abi=EABI64]"
#: elfxx-mips.c:14114
#, c-format
msgid " [abi unknown]"
msgstr " [abi không rõ]"
#: elfxx-mips.c:14116
#, c-format
msgid " [abi=N32]"
msgstr " [abi=N32]"
#: elfxx-mips.c:14118
#, c-format
msgid " [abi=64]"
msgstr " [abi=64]"
#: elfxx-mips.c:14120
#, c-format
msgid " [no abi set]"
msgstr " [chưa đặt abi]"
#: elfxx-mips.c:14141
#, c-format
msgid " [unknown ISA]"
msgstr " [không rõ ISA]"
#: elfxx-mips.c:14155
#, c-format
msgid " [not 32bitmode]"
msgstr " [không phải 32bitmode]"
#: elfxx-sparc.c:596
#, c-format
msgid "invalid relocation type %d"
msgstr "kiểu định vị lại không hợp lệ %d"
#: elfxx-tilegx.c:3952
msgid "%B: Cannot link together %s and %s objects."
msgstr "%B: Không thể liên kết hai đối tượng %s và %s với nhau."
#: i386linux.c:451 m68klinux.c:456 sparclinux.c:450
#, c-format
msgid "Output file requires shared library `%s'\n"
msgstr "Tập tin kết xuất cần thiết thư viện chia sẻ “%s”\n"
#: i386linux.c:459 m68klinux.c:464 sparclinux.c:458
#, c-format
msgid "Output file requires shared library `%s.so.%s'\n"
msgstr "Tập tin kết xuất cần thiết thư viện chia sẻ “%s.so.%s”\n"
#: i386linux.c:648 i386linux.c:698 m68klinux.c:656 m68klinux.c:704
#: sparclinux.c:648 sparclinux.c:698
#, c-format
msgid "Symbol %s not defined for fixups\n"
msgstr "Ký hiệu %s chưa được xác định để sửa chữa\n"
#: i386linux.c:722 m68klinux.c:728 sparclinux.c:722
msgid "Warning: fixup count mismatch\n"
msgstr "Cảnh báo: sai khớp số đếm sự sửa chữa\n"
#: ieee.c:159
#, c-format
msgid "%s: string too long (%d chars, max 65535)"
msgstr "%s: chuỗi quá dài (%d ký tự, tối đa 65535)"
#: ieee.c:286
#, c-format
msgid "%s: unrecognized symbol `%s' flags 0x%x"
msgstr "%s: không nhận ra ký hiêu “%s” các cờ 0x%x"
#: ieee.c:792
msgid "%B: unimplemented ATI record %u for symbol %u"
msgstr "%B: mục ghi ATI %u chưa được thực hiện đối với ký hiệu %u"
#: ieee.c:816
msgid "%B: unexpected ATN type %d in external part"
msgstr "%B: gặp kiểu ATN bất thường %d trong phần bên ngoài"
#: ieee.c:838
msgid "%B: unexpected type after ATN"
msgstr "%B: gặp kiểu bất thường đằng sau ATN"
#: ihex.c:230
msgid "%B:%d: unexpected character `%s' in Intel Hex file"
msgstr "%B:%d: gặp ký tự bất thường trong tập tin thập lục Intel"
#: ihex.c:337
msgid "%B:%u: bad checksum in Intel Hex file (expected %u, found %u)"
msgstr "%B:%d: gặp tổng kiểm sai trong tập tin thập lục Intel (đợi %u còn tìm %u)"
#: ihex.c:392
msgid "%B:%u: bad extended address record length in Intel Hex file"
msgstr "%B:%d: gặp chiều dài mục ghi địa chỉ đã mở rộng sai trong tập tin thập lục Intel"
#: ihex.c:409
msgid "%B:%u: bad extended start address length in Intel Hex file"
msgstr "%B:%d: gặp chiều dài địa chỉ đầu đã mở rộng sai trong tập tin thập lục Intel"
#: ihex.c:426
msgid "%B:%u: bad extended linear address record length in Intel Hex file"
msgstr "%B:%d: gặp chiều dài mục ghi địa chỉ tuyến đã mở rộng sai trong tập tin thập lục Intel"
#: ihex.c:443
msgid "%B:%u: bad extended linear start address length in Intel Hex file"
msgstr "%B:%d: gặp chiều dài địa chỉ tuyến đã mở rộng sai trong tập tin thập lục Intel"
#: ihex.c:460
msgid "%B:%u: unrecognized ihex type %u in Intel Hex file"
msgstr "%B:%d: gặp kiểu ihex không được nhận ra %u trong tập tin thập lục Intel"
#: ihex.c:579
msgid "%B: internal error in ihex_read_section"
msgstr "%B: gặp lỗi nội bộ trong ihex_read_section"
#: ihex.c:613
msgid "%B: bad section length in ihex_read_section"
msgstr "%B: gặp chiều dài phần sai trong ihex_read_section"
#: ihex.c:826
#, c-format
msgid "%s: address 0x%s out of range for Intel Hex file"
msgstr "%s: địa chỉ 0x%s ở ngoại phạm vi đối với tập tin thập lục Intel"
#: libbfd.c:863
msgid "%B: unable to get decompressed section %A"
msgstr "%B: không thể lấy phần được giải nén %A"
#: libbfd.c:1012
msgid "%B: compiled for a big endian system and target is little endian"
msgstr "%B: được biên dịch cho một hệ thống về cuối lớn, còn đích về cuối nhỏ"
#: libbfd.c:1014
msgid "%B: compiled for a little endian system and target is big endian"
msgstr "%B: được biên dịch cho một hệ thống về cuối nhỏ, còn đích về cuối lớn"
#: libbfd.c:1043
#, c-format
msgid "Deprecated %s called at %s line %d in %s\n"
msgstr "%s bị phản đối được gọi tại dòng %s %d trong %s\n"
#: libbfd.c:1046
#, c-format
msgid "Deprecated %s called\n"
msgstr "%s bị phản đối được gọi\n"
#: linker.c:1872
msgid "%B: indirect symbol `%s' to `%s' is a loop"
msgstr "%B: ký hiệu gián tiếp “%s” tới “%s” thì tạo một vòng lặp"
#: linker.c:2736
#, c-format
msgid "Attempt to do relocatable link with %s input and %s output"
msgstr "Thử làm liên kết có khả năng định vị lại với đầu vào %s và đầu ra %s"
#: linker.c:3021
msgid "%B: ignoring duplicate section `%A'\n"
msgstr "%B: đang bỏ qua phần trùng “%A”\n"
#: linker.c:3030 linker.c:3039
msgid "%B: duplicate section `%A' has different size\n"
msgstr "%B: phần trùng “%A” có kích cỡ khác\n"
#: linker.c:3047 linker.c:3052
msgid "%B: could not read contents of section `%A'\n"
msgstr "%B: không thể đọc nội dung của phần “%A”\n"
#: linker.c:3056
msgid "%B: duplicate section `%A' has different contents\n"
msgstr "%B: phần trùng “%A” có nội dung khác\n"
#: mach-o.c:407
msgid "bfd_mach_o_canonicalize_symtab: unable to load symbols"
msgstr "bfd_mach_o_canonicalize_symtab: không thể tải các ký hiệu"
#: mach-o.c:1301
#, c-format
msgid "unable to write unknown load command 0x%lx"
msgstr "không thể ghi lệnh tải chưa được biết 0x%lx"
#: mach-o.c:1789
#, c-format
msgid "bfd_mach_o_read_symtab_symbol: unable to read %d bytes at %lu"
msgstr "bfd_mach_o_read_symtab_symbol: không thể đọc %d byte tại %lu"
#: mach-o.c:1807
#, c-format
msgid "bfd_mach_o_read_symtab_symbol: name out of range (%lu >= %lu)"
msgstr "bfd_mach_o_read_symtab_symbol: tên ngoài phạm vi (%lu >= %lu)"
#: mach-o.c:1892
#, c-format
msgid "bfd_mach_o_read_symtab_symbol: symbol \"%s\" specified invalid section %d (max %lu): setting to undefined"
msgstr "bfd_mach_o_read_symtab_symbol: ký hiệu “%s” đã chỉ ra phần không hợp lệ %d (tối đa %lu): đang đặt thành chưa định nghĩa"
#: mach-o.c:1900
#, c-format
msgid "bfd_mach_o_read_symtab_symbol: symbol \"%s\" is unsupported 'indirect' reference: setting to undefined"
msgstr "bfd_mach_o_read_symtab_symbol: ký hiệu “%s” không được hỗ trợ tham chiếu “indirect”: đặt thành chưa định nghĩa"
#: mach-o.c:1906
#, c-format
msgid "bfd_mach_o_read_symtab_symbol: symbol \"%s\" specified invalid type field 0x%x: setting to undefined"
msgstr "bfd_mach_o_read_symtab_symbol: ký hiệu “%s” đã chỉ định sai kiểu tại trường 0x%x: đặt thành chưa định nghĩa"
#: mach-o.c:1979
msgid "bfd_mach_o_read_symtab_symbols: unable to allocate memory for symbols"
msgstr "bfd_mach_o_read_symtab_symbols: không thể cấp phát bộ nhớ cho các ký hiệu"
#: mach-o.c:2014
#, c-format
msgid "bfd_mach_o_read_dysymtab_symbol: unable to read %lu bytes at %lu"
msgstr "bfd_mach_o_read_dysymtab_symbol: không thể đọc %lu byte tại %lu"
#: mach-o.c:2734
#, c-format
msgid "unable to read unknown load command 0x%lx"
msgstr "không thể đọc lệnh tải chưa được biết 0x%lx"
#: mach-o.c:2915
#, c-format
msgid "bfd_mach_o_scan: unknown architecture 0x%lx/0x%lx"
msgstr "bfd_mach_o_scan: kiến trúc chưa được biết đến 0x%lx/0x%lx"
#: mach-o.c:3011
#, c-format
msgid "unknown header byte-order value 0x%lx"
msgstr "không hiểu giá trị thứ-tự-byte trong phần đầu 0x%lx"
#: mach-o.c:3577
msgid "Mach-O header:\n"
msgstr "Phần đầu Mach-O:\n"
#: mach-o.c:3578
#, c-format
msgid " magic : %08lx\n"
msgstr " ma thuật : %08lx\n"
#: mach-o.c:3579
#, c-format
msgid " cputype : %08lx (%s)\n"
msgstr " kiểu CPU : %08lx (%s)\n"
#: mach-o.c:3581
#, c-format
msgid " cpusubtype: %08lx\n"
msgstr " kiểu phụ CPU: %08lx\n"
#: mach-o.c:3582
#, c-format
msgid " filetype : %08lx (%s)\n"
msgstr " kiểu tập tin : %08lx (%s)\n"
#: mach-o.c:3585
#, c-format
msgid " ncmds : %08lx (%lu)\n"
msgstr " ncmds : %08lx (%lu)\n"
#: mach-o.c:3586
#, c-format
msgid " sizeofcmds: %08lx\n"
msgstr " kích cỡ cmds: %08lx\n"
#: mach-o.c:3587
#, c-format
msgid " flags : %08lx ("
msgstr " cờ : %08lx ("
#: mach-o.c:3589 vms-alpha.c:7674
msgid ")\n"
msgstr ")\n"
#: mach-o.c:3590
#, c-format
msgid " reserved : %08x\n"
msgstr " dành riêng : %08x\n"
#: mach-o.c:3600
msgid "Segments and Sections:\n"
msgstr "Đoạn và Phần:\n"
#: mach-o.c:3601
msgid " #: Segment name Section name Address\n"
msgstr " #: Tên đoạn Tên phần Địa chỉ\n"
#: merge.c:832
#, c-format
msgid "%s: access beyond end of merged section (%ld)"
msgstr "%s: truy cập vượt quá kết thúc của phần đã gộp lại (%ld)"
#: mmo.c:456
#, c-format
msgid "%s: No core to allocate section name %s\n"
msgstr "%s: Không có lõi nào để cấp phát tên phần %s\n"
#: mmo.c:531
#, c-format
msgid "%s: No core to allocate a symbol %d bytes long\n"
msgstr "%s: Không có lõi nào để cấp phát một ký hiệu có chiều dài %d byte\n"
#: mmo.c:1187
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: initialization value for $255 is not `Main'\n"
msgstr "%s: tập tin mmo không hợp lệ: giá trị khởi tạo cho $255 không phải là “Main” (chính)\n"
#: mmo.c:1332
#, c-format
msgid "%s: unsupported wide character sequence 0x%02X 0x%02X after symbol name starting with `%s'\n"
msgstr "%s: dãy ký tự rộng không được hỗ trợ 0x%02X 0x%02X đằng sau tên ký hiệu bắt đầu với “%s”\n"
#: mmo.c:1565
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: unsupported lopcode `%d'\n"
msgstr "%s: tập tin mmo không hợp lệ: mã lop không được hỗ trợ “%d”\n"
#: mmo.c:1575
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected YZ = 1 got YZ = %d for lop_quote\n"
msgstr "%s: tập tin mmo không hợp lệ: đợi YZ=1, còn nhận YZ=%d đối với lop_quote (trích dẫn)\n"
#: mmo.c:1611
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected z = 1 or z = 2, got z = %d for lop_loc\n"
msgstr "%s: tập tin mmo không hợp lệ: đợi z=1 hoặc z=2, còn nhận z=%d đối với lop_loc (định vị)\n"
#: mmo.c:1657
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected z = 1 or z = 2, got z = %d for lop_fixo\n"
msgstr "%s: tập tin mmo không hợp lệ: cần z=1 hoặc z=2, nhưng nhận z=%d đối với lop_fixo\n"
#: mmo.c:1696
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected y = 0, got y = %d for lop_fixrx\n"
msgstr "%s: tập tin mmo không hợp lệ: đợi y=0, còn nhận y=%d cho lop_fixrx\n"
#: mmo.c:1705
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: expected z = 16 or z = 24, got z = %d for lop_fixrx\n"
msgstr "%s: tập tin mmo không hợp lệ: đợi z=16 hoặc z=24, còn nhận z=%d đối với lop_fixrx\n"
#: mmo.c:1728
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: leading byte of operand word must be 0 or 1, got %d for lop_fixrx\n"
msgstr "%s: tập tin mmo không hợp lệ: byte đứng đầu của tên số hạng phải là 0 hoặc 1, còn nhận %d đối với lop_fixrx\n"
#: mmo.c:1751
#, c-format
msgid "%s: cannot allocate file name for file number %d, %d bytes\n"
msgstr "%s: không thể cấp phát tên tập tin cho tên số %d, %d byte\n"
#: mmo.c:1771
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: file number %d `%s', was already entered as `%s'\n"
msgstr "%s: tập tin mmo không hợp lệ: tập tin số %d “%s” đã được nhập vào dạng “%s”\n"
#: mmo.c:1784
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: file name for number %d was not specified before use\n"
msgstr "%s: tập tin mmo không hợp lệ: tên tập tin cho số %d đã không được ghi rõ trước khi dùng\n"
#: mmo.c:1890
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: fields y and z of lop_stab non-zero, y: %d, z: %d\n"
msgstr "%s: tập tin mmo không hợp lệ: hai trường y và z của lop_stab không phải là số không, y: %d, z: %d\n"
#: mmo.c:1926
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: lop_end not last item in file\n"
msgstr "%s: tập tin mmo không hợp lệ: lop_end không phải là mục cuối cùng trong tập tin\n"
#: mmo.c:1939
#, c-format
msgid "%s: invalid mmo file: YZ of lop_end (%ld) not equal to the number of tetras to the preceding lop_stab (%ld)\n"
msgstr "%s: tập tin mmo không hợp lệ: YZ của lop_end (%ld) không phải bằng với số tetra tới lop_stab đi trước (%ld)\n"
#: mmo.c:2649
#, c-format
msgid "%s: invalid symbol table: duplicate symbol `%s'\n"
msgstr "%s: bảng ký hiệu không hợp lệ: ký hiệu trùng “%s”\n"
#: mmo.c:2889
#, c-format
msgid "%s: Bad symbol definition: `Main' set to %s rather than the start address %s\n"
msgstr "%s: Sai xác định ký hiệu: “Main” (chính) được đặt thành %s hơn là địa chỉ đầu %s\n"
#: mmo.c:2981
#, c-format
msgid "%s: warning: symbol table too large for mmo, larger than 65535 32-bit words: %d. Only `Main' will be emitted.\n"
msgstr "%s: cảnh báo: bảng ký hiệu quá lớn cho mmo, lớn hơn 65535 từ 32-bit: %d, nên chỉ phát ra “Main” (chính).\n"
#: mmo.c:3026
#, c-format
msgid "%s: internal error, symbol table changed size from %d to %d words\n"
msgstr "%s: gặp lỗi nội bộ: bảng ký hiệu đã thay đổi kích cỡ từ %d thành %d từ\n"
#: mmo.c:3078
#, c-format
msgid "%s: internal error, internal register section %s had contents\n"
msgstr "%s: gặp lỗi nội bộ: phần thanh ghi nội bộ %s có nội dung\n"
#: mmo.c:3129
#, c-format
msgid "%s: no initialized registers; section length 0\n"
msgstr "%s: không có thanh ghi đã khởi tạo, chiều dài phần 0\n"
#: mmo.c:3135
#, c-format
msgid "%s: too many initialized registers; section length %ld\n"
msgstr "%s: quá nhiều thanh ghi đã khởi tạo ; chiều dài phần %ld\n"
#: mmo.c:3140
#, c-format
msgid "%s: invalid start address for initialized registers of length %ld: 0x%lx%08lx\n"
msgstr "%s: địa chỉ đầu không hợp lệ cho các thanh ghi đã khởi tạo có chiều dài %ld: 0x%lx% 08lx\n"
#: oasys.c:882
#, c-format
msgid "%s: can not represent section `%s' in oasys"
msgstr "%s: không thể đại diện phần “%s” theo oasys"
#: osf-core.c:140
#, c-format
msgid "Unhandled OSF/1 core file section type %d\n"
msgstr "Kiểu phần tập tin lõi OSF/1 không được quản lý %d\n"
#: pe-mips.c:607
msgid "%B: `ld -r' not supported with PE MIPS objects\n"
msgstr "%B: “ld -r” không được hỗ trợ với đối tượng MIPS PE\n"
#. OK, at this point the following variables are set up:
#. src = VMA of the memory we're fixing up
#. mem = pointer to memory we're fixing up
#. val = VMA of what we need to refer to.
#: pe-mips.c:719
msgid "%B: unimplemented %s\n"
msgstr "%B: %s chưa được thực hiện\n"
#: pe-mips.c:745
msgid "%B: jump too far away\n"
msgstr "%B: bước nhảy quá xa\n"
#: pe-mips.c:771
msgid "%B: bad pair/reflo after refhi\n"
msgstr "%B: pair/reflo sai đằng sau refhi\n"
#: pef.c:520
#, c-format
msgid "bfd_pef_scan: unknown architecture 0x%lx"
msgstr "bfd_pef_scan: kiến trúc chưa được biết đến 0x%lx"
#: pei-x86_64.c:444
#, c-format
msgid "warning: .pdata section size (%ld) is not a multiple of %d\n"
msgstr "cảnh báo: kích cỡ phần .pdata (%ld) không phải là bội số cho %d\n"
#: pei-x86_64.c:448 peigen.c:1618 peigen.c:1801 pepigen.c:1618 pepigen.c:1801
#: pex64igen.c:1618 pex64igen.c:1801
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The Function Table (interpreted .pdata section contents)\n"
msgstr ""
"\n"
"Bảng Hàm (phiên dịch nội dung phần .pdata)\n"
#: pei-x86_64.c:450
#, c-format
msgid "vma:\t\t\tBeginAddress\t EndAddress\t UnwindData\n"
msgstr "vma:\t\t\tĐịa chi đầu Địa chỉ cuối Thông tin tháo ra\n"
#. XXX code yet to be written.
#: peicode.h:751
msgid "%B: Unhandled import type; %x"
msgstr "%B: Kiểu nhập không được quản lý; %x"
#: peicode.h:756
msgid "%B: Unrecognised import type; %x"
msgstr "%B: Kiểu nhập không được nhận ra; %x"
#: peicode.h:770
msgid "%B: Unrecognised import name type; %x"
msgstr "%B: Kiểu tên nhập không được nhận ra; %x"
#: peicode.h:1166
msgid "%B: Unrecognised machine type (0x%x) in Import Library Format archive"
msgstr "%B: Kiểu máy không được nhận ra (0x%x) trong kho lưu Định dạng Thư viện Nhập"
#: peicode.h:1178
msgid "%B: Recognised but unhandled machine type (0x%x) in Import Library Format archive"
msgstr "%B: Kiểu máy được nhận ra còn không được quản lý (0x%x) trong kho lưu Định dạng Thư viện Nhập"
#: peicode.h:1196
msgid "%B: size field is zero in Import Library Format header"
msgstr "%B: trường kích cỡ là số không trong phần đầu Định dạng Thư viện Nhập"
#: peicode.h:1227
msgid "%B: string not null terminated in ILF object file."
msgstr "%B: chuỗi không phải kết thúc vô hiệu lực trong tập tin đối tượng ILF. "
#: ppcboot.c:414
#, c-format
msgid ""
"\n"
"ppcboot header:\n"
msgstr ""
"\n"
"Phần đầu ppcboot:\n"
#: ppcboot.c:415
#, c-format
msgid "Entry offset = 0x%.8lx (%ld)\n"
msgstr "Khoảng bù vào = 0x%.8lx (%ld)\n"
#: ppcboot.c:417
#, c-format
msgid "Length = 0x%.8lx (%ld)\n"
msgstr "Dài = 0x%.8lx (%ld)\n"
#: ppcboot.c:421
#, c-format
msgid "Flag field = 0x%.2x\n"
msgstr "Trường cờ = 0x%.2x\n"
#: ppcboot.c:427
#, c-format
msgid "Partition name = \"%s\"\n"
msgstr "Tên phân vùng = “%s”\n"
#: ppcboot.c:446
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Partition[%d] start = { 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x }\n"
msgstr ""
"\n"
"Phân vùng[%d] đầu = { 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x }\n"
#: ppcboot.c:452
#, c-format
msgid "Partition[%d] end = { 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x }\n"
msgstr "Phân vùng[%d] cuối = { 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x, 0x%.2x }\n"
#: ppcboot.c:458
#, c-format
msgid "Partition[%d] sector = 0x%.8lx (%ld)\n"
msgstr "Phân vùng[%d] rãnh ghi = 0x%.8lx (%ld)\n"
#: ppcboot.c:460
#, c-format
msgid "Partition[%d] length = 0x%.8lx (%ld)\n"
msgstr "Phân vùng[%d] dài = 0x%.8lx (%ld)\n"
#: reloc.c:6160
msgid "INPUT_SECTION_FLAGS are not supported.\n"
msgstr "INPUT_SECTION_FLAGS không được hỗ trợ.\n"
#: rs6000-core.c:448
#, c-format
msgid "%s: warning core file truncated"
msgstr "%s: cảnh bảo lõi tập tin bị cắt ngắn"
#: som.c:5471
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Exec Auxiliary Header\n"
msgstr ""
"\n"
"Phần đầu phụ thực hiện\n"
#: som.c:5776
msgid "som_sizeof_headers unimplemented"
msgstr "som_sizeof_headers chưa được thực hiện"
#: srec.c:261
msgid "%B:%d: Unexpected character `%s' in S-record file\n"
msgstr "%B:%d Gặp ký tự bất thường “%s” trong tập tin S-record\n"
#: srec.c:567 srec.c:600
msgid "%B:%d: Bad checksum in S-record file\n"
msgstr "%B:%d: sai tổng kiểm trong tập tin S-record\n"
#: stabs.c:279
msgid "%B(%A+0x%lx): Stabs entry has invalid string index."
msgstr "%B(%A+0x%lx): Mục nhập Stabs có chỉ mục chuỗi không hợp lệ."
#: syms.c:1079
msgid "Unsupported .stab relocation"
msgstr "Định vị lại .stab không được hỗ trợ"
#: vms-alpha.c:1299
#, c-format
msgid "Unknown EGSD subtype %d"
msgstr "Không hiểu kiểu phụ EGSD %d"
#: vms-alpha.c:1330
#, c-format
msgid "Stack overflow (%d) in _bfd_vms_push"
msgstr "Tràn đống (%d) trong _bfd_vms_push"
#: vms-alpha.c:1343
msgid "Stack underflow in _bfd_vms_pop"
msgstr "Trán ngược đống trong _bfd_vms_pop"
#. These names have not yet been added to this switch statement.
#: vms-alpha.c:1580
#, c-format
msgid "unknown ETIR command %d"
msgstr "không rõ câu lệnh ETIR %d"
#: vms-alpha.c:1767
#, c-format
msgid "bad section index in %s"
msgstr "chỉ mục phần sai trong %s"
#: vms-alpha.c:1780
#, c-format
msgid "unsupported STA cmd %s"
msgstr "câu lệnh STA không được hỗ trợ %s"
#. Insert field.
#. Unsigned shift.
#. Rotate.
#. Redefine symbol to current location.
#. Define a literal.
#: vms-alpha.c:1956 vms-alpha.c:1987 vms-alpha.c:2234
#, c-format
msgid "%s: not supported"
msgstr "%s: không được hỗ trợ"
#: vms-alpha.c:1962
#, c-format
msgid "%s: not implemented"
msgstr "%s: chưa được thực hiện"
#: vms-alpha.c:2218
#, c-format
msgid "invalid use of %s with contexts"
msgstr "sử dụng sai %s với các ngữ cảnh"
#: vms-alpha.c:2252
#, c-format
msgid "reserved cmd %d"
msgstr "cmd (lệnh) đảo ngược %d"
#: vms-alpha.c:2337
msgid "Object module NOT error-free !\n"
msgstr "Mô-đun đối tượng KHÔNG phải miễn lỗi !\n"
#: vms-alpha.c:2766
#, c-format
msgid "Symbol %s replaced by %s\n"
msgstr "Ký hiệu %s đã bị thay thế bằng %s\n"
#: vms-alpha.c:3769
#, c-format
msgid "SEC_RELOC with no relocs in section %s"
msgstr "SEC_RELOC không có định vị lại trong phần %s"
#: vms-alpha.c:3822 vms-alpha.c:4049
#, c-format
msgid "Size error in section %s"
msgstr "Gặp lỗi kích cỡ trong phần %s"
#: vms-alpha.c:3991
msgid "Spurious ALPHA_R_BSR reloc"
msgstr "Gặp sự định vị lại ALPHA_R_BSR giả"
#: vms-alpha.c:4036
#, c-format
msgid "Unhandled relocation %s"
msgstr "Định vị lại không được quản lý %s"
#: vms-alpha.c:4326
#, c-format
msgid "unknown source command %d"
msgstr "không rõ câu lệnh nguồn %d"
#: vms-alpha.c:4387
msgid "DST__K_SET_LINUM_INCR not implemented"
msgstr "DST__K_SET_LINUM_INCR chưa được thực hiện"
#: vms-alpha.c:4393
msgid "DST__K_SET_LINUM_INCR_W not implemented"
msgstr "DST__K_SET_LINUM_INCR_W chưa được thực hiện"
#: vms-alpha.c:4399
msgid "DST__K_RESET_LINUM_INCR not implemented"
msgstr "DST__K_RESET_LINUM_INCR not implemented"
#: vms-alpha.c:4405
msgid "DST__K_BEG_STMT_MODE not implemented"
msgstr "DST__K_BEG_STMT_MODE chưa được thực hiện"
#: vms-alpha.c:4411
msgid "DST__K_END_STMT_MODE not implemented"
msgstr "DST__K_END_STMT_MODE chưa được thực hiện"
#: vms-alpha.c:4438
msgid "DST__K_SET_PC not implemented"
msgstr "DST__K_SET_PC chưa được thực hiện"
#: vms-alpha.c:4444
msgid "DST__K_SET_PC_W not implemented"
msgstr "DST__K_SET_PC_W chưa được thực hiện"
#: vms-alpha.c:4450
msgid "DST__K_SET_PC_L not implemented"
msgstr "DST__K_SET_PC_L chưa được thực hiện"
#: vms-alpha.c:4456
msgid "DST__K_SET_STMTNUM not implemented"
msgstr "DST__K_SET_STMTNUM chưa được thực hiện"
#: vms-alpha.c:4499
#, c-format
msgid "unknown line command %d"
msgstr "không rõ câu lệnh dòng %d"
#: vms-alpha.c:4953 vms-alpha.c:4970 vms-alpha.c:4984 vms-alpha.c:4999
#: vms-alpha.c:5011 vms-alpha.c:5022 vms-alpha.c:5034
#, c-format
msgid "Unknown reloc %s + %s"
msgstr "Không rõ sự định vị lại %s + %s"
#: vms-alpha.c:5089
#, c-format
msgid "Unknown reloc %s"
msgstr "Không rõ reloc %s"
#: vms-alpha.c:5102
msgid "Invalid section index in ETIR"
msgstr "Phần bảng mục lục không hợp lệ trong ETIR"
#: vms-alpha.c:5109
msgid "Relocation for non-REL psect"
msgstr "Tái định vị cho “non-REL psect”"
#: vms-alpha.c:5156
#, c-format
msgid "Unknown symbol in command %s"
msgstr "Không rõ ký hiệu trong lệnh %s"
#: vms-alpha.c:5671
#, c-format
msgid " EMH %u (len=%u): "
msgstr " EMH %u (dài=%u): "
#: vms-alpha.c:5680
#, c-format
msgid "Module header\n"
msgstr "Đầu của mô-đun\n"
#: vms-alpha.c:5681
#, c-format
msgid " structure level: %u\n"
msgstr " mức cấu trúc: %u\n"
#: vms-alpha.c:5682
#, c-format
msgid " max record size: %u\n"
msgstr " kích thước bản ghi tối đa: %u\n"
#: vms-alpha.c:5685
#, c-format
msgid " module name : %.*s\n"
msgstr " tên mô-đun : %.*s\n"
#: vms-alpha.c:5687
#, c-format
msgid " module version : %.*s\n"
msgstr " phiên bản môđun : %.*s\n"
#: vms-alpha.c:5689
#, c-format
msgid " compile date : %.17s\n"
msgstr " ngày dịch : %.17s\n"
#: vms-alpha.c:5694
#, c-format
msgid "Language Processor Name\n"
msgstr "Tên ngôn ngữ bộ vi xử lý\n"
#: vms-alpha.c:5695
#, c-format
msgid " language name: %.*s\n"
msgstr " tên ngôn ngữ: %.*s\n"
#: vms-alpha.c:5702
#, c-for