blob: 793fb70553ac0d40c47b1d7f626ab1d2771b57d0 [file] [log] [blame]
.section .debug_info,"",%progbits
.4byte 0x77
.2byte 0x4
.4byte .Ldebug_abbrev0
.byte 0x4
.uleb128 0x1
.4byte .LASF3
.byte 0xc
.ascii "x.c\000"
.4byte .LASF4
.4byte .Ltext0
.4byte .Letext0
.4byte .Ldebug_line0
.uleb128 0x2
.ascii "foo\000"
.byte 0x1
.byte 0x2
.4byte .LFB0
.4byte .LFE0
.uleb128 0x1
.byte 0x9c
.4byte 0x64
.uleb128 0x3
.ascii "b\000"
.byte 0x1
.byte 0x2
.4byte 0x64
.4byte .LLST0
.uleb128 0x4
.4byte .LASF0
.byte 0x1
.byte 0x2
.4byte 0x66
.4byte .LLST1
.uleb128 0x5
.ascii "ptr\000"
.byte 0x1
.byte 0x4
.4byte 0x6d
.uleb128 0x1
.byte 0x50
.byte 0
.uleb128 0x6
.byte 0x4
.uleb128 0x7
.byte 0x4
.byte 0x7
.4byte .LASF1
.uleb128 0x8
.byte 0x4
.4byte 0x73
.uleb128 0x7
.byte 0x1
.byte 0x8
.4byte .LASF2
.byte 0
.section .debug_abbrev,"",%progbits
.Ldebug_abbrev0:
.uleb128 0x1
.uleb128 0x11
.byte 0x1
.uleb128 0x25
.uleb128 0xe
.uleb128 0x13
.uleb128 0xb
.uleb128 0x3
.uleb128 0x8
.uleb128 0x1b
.uleb128 0xe
.uleb128 0x11
.uleb128 0x1
.uleb128 0x12
.uleb128 0x6
.uleb128 0x10
.uleb128 0x17
.byte 0
.byte 0
.uleb128 0x2
.uleb128 0x2e
.byte 0x1
.uleb128 0x3f
.uleb128 0x19
.uleb128 0x3
.uleb128 0x8
.uleb128 0x3a
.uleb128 0xb
.uleb128 0x3b
.uleb128 0xb
.uleb128 0x27
.uleb128 0x19
.uleb128 0x11
.uleb128 0x1
.uleb128 0x12
.uleb128 0x6
.uleb128 0x40
.uleb128 0x18
.uleb128 0x2117
.uleb128 0x19
.uleb128 0x1
.uleb128 0x13
.byte 0
.byte 0
.uleb128 0x3
.uleb128 0x5
.byte 0
.uleb128 0x3
.uleb128 0x8
.uleb128 0x3a
.uleb128 0xb
.uleb128 0x3b
.uleb128 0xb
.uleb128 0x49
.uleb128 0x13
.uleb128 0x2
.uleb128 0x17
.byte 0
.byte 0
.uleb128 0x4
.uleb128 0x5
.byte 0
.uleb128 0x3
.uleb128 0xe
.uleb128 0x3a
.uleb128 0xb
.uleb128 0x3b
.uleb128 0xb
.uleb128 0x49
.uleb128 0x13
.uleb128 0x2
.uleb128 0x17
.byte 0
.byte 0
.uleb128 0x5
.uleb128 0x34
.byte 0
.uleb128 0x3
.uleb128 0x8
.uleb128 0x3a
.uleb128 0xb
.uleb128 0x3b
.uleb128 0xb
.uleb128 0x49
.uleb128 0x13
.uleb128 0x2
.uleb128 0x18
.byte 0
.byte 0
.uleb128 0x6
.uleb128 0xf
.byte 0
.uleb128 0xb
.uleb128 0xb
.byte 0
.byte 0
.uleb128 0x7
.uleb128 0x24
.byte 0
.uleb128 0xb
.uleb128 0xb
.uleb128 0x3e
.uleb128 0xb
.uleb128 0x3
.uleb128 0xe
.byte 0
.byte 0
.uleb128 0x8
.uleb128 0xf
.byte 0
.uleb128 0xb
.uleb128 0xb
.uleb128 0x49
.uleb128 0x13
.byte 0
.byte 0
.byte 0
.section .debug_loc,"",%progbits
.Ldebug_loc0:
.LLST0:
.4byte .LVL0
.4byte .LVL2
.2byte 0x1
.byte 0x50
.4byte .LVL2
.4byte .LFE0
.2byte 0x4
.byte 0xf3
.uleb128 0x1
.byte 0x50
.byte 0x9f
.4byte 0
.4byte 0
.LLST1:
.4byte .LVL0
.4byte .LVL1
.2byte 0x1
.byte 0x51
.4byte .LVL1
.4byte .LVL2
.2byte 0x3
.byte 0x71
.sleb128 -1
.byte 0x9f
.4byte .LVL2
.4byte .LVL3
.2byte 0xb
.byte 0x70
.sleb128 0
.byte 0x20
.byte 0xf3
.uleb128 0x1
.byte 0x51
.byte 0x22
.byte 0x70
.sleb128 0
.byte 0x22
.byte 0x9f
.4byte .LVL3
.4byte .LFE0
.2byte 0xb
.byte 0x70
.sleb128 0
.byte 0x20
.byte 0x70
.sleb128 0
.byte 0x22
.byte 0xf3
.uleb128 0x1
.byte 0x51
.byte 0x22
.byte 0x9f
.4byte 0
.4byte 0