blob: a9492db1192d69fe0da0e1fe116bdbb3de376f12 [file] [log] [blame]
# translation of gas-2.15.96.tr.po to Turkish
# Copyright (C) 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Deniz Akkus Kanca <deniz@arayan.com>, 2002,2003, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gas 2.15.96\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-03-05 20:33+1030\n"
"PO-Revision-Date: 2005-03-14 04:41+0200\n"
"Last-Translator: Deniz Akkus Kanca <deniz@arayan.com>\n"
"Language-Team: Turkish <gnu-tr-u12a@lists.sourceforge.net>\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
#: app.c:468 app.c:482
msgid "end of file in comment"
msgstr "açıklama içinde dosya sonu (EOF)"
#: app.c:561
msgid "end of file in string; inserted '\"'"
msgstr "dizge içinde dosya sonu (EOF): '\"' eklendi"
#: app.c:606
msgid "end of file in string; '\"' inserted"
msgstr "Dizgede dosya sonu: '\"' eklendi"
#: app.c:632
#, c-format
msgid "unknown escape '\\%c' in string; ignored"
msgstr "Dizgede bilinmeyen kaçış '\\%c': Yoksayıldı"
#: app.c:788
msgid "end of file not at end of a line; newline inserted"
msgstr "dosya sonu satır sonunda değil; yenisatır eklendi"
#: app.c:947
msgid "end of file in multiline comment"
msgstr "çok satırlı açıklama içinde dosya sonu (EOF)"
#: app.c:1011
msgid "end of file after a one-character quote; \\0 inserted"
msgstr "bir karakterlik alıntı sonrasında dosya sonu (EOF); \\0 eklendi"
#: app.c:1019
msgid "end of file in escape character"
msgstr "kaçış karakterinde dosya sonu (EOF)"
#: app.c:1031
msgid "missing close quote; (assumed)"
msgstr "Eksik kapanış tırnağı: (varsayıldı)"
#: app.c:1099 app.c:1153 app.c:1164 app.c:1229
msgid "end of file in comment; newline inserted"
msgstr "açıklama içinde dosya sonu (EOF); yenisatır eklendi"
#: as.c:165
msgid "missing emulation mode name"
msgstr "eksik öykünüm kipi adı"
#: as.c:180
#, c-format
msgid "unrecognized emulation name `%s'"
msgstr "bilinmeyen öykünüm adı `%s'"
#: as.c:228
#, c-format
msgid "GNU assembler version %s (%s) using BFD version %s"
msgstr "GNU çevirici %s (%s) sürümü BFD %s sürümü"
#: as.c:231
#, c-format
msgid "GNU assembler version %s (%s)"
msgstr "GNU çevirici %s (%s) sürümü"
#: as.c:239
#, c-format
msgid "Usage: %s [option...] [asmfile...]\n"
msgstr "Kullanım: %s [seçenek...] [asmdosya...]\n"
#: as.c:241
#, c-format
msgid ""
"Options:\n"
" -a[sub-option...]\t turn on listings\n"
" \t Sub-options [default hls]:\n"
" \t c omit false conditionals\n"
" \t d omit debugging directives\n"
" \t h include high-level source\n"
" \t l include assembly\n"
" \t m include macro expansions\n"
" \t n omit forms processing\n"
" \t s include symbols\n"
" \t =FILE list to FILE (must be last sub-option)\n"
msgstr ""
"Seçenekler:\n"
" -a[alt-seçenek...]\t listelemeyi etkinleştirir\n"
" \t Alt-seçenekler [öntanımlı hls]:\n"
" \t c doğrulanmayan şartlı ifadeleri çıkarır\n"
" \t d hata ayıklama yönergelerini çıkarır\n"
" \t h yüksek düzey kodu içerir\n"
" \t l çevirimi içerir\n"
" \t m makro açılımlarını içerir\n"
" \t n form işlemelerini yapmaz\n"
" \t s sembolleri içerir\n"
" \t =DOSYA DOSYA'ya listeler (en son alt seçenek olmalı)\n"
#: as.c:254
#, c-format
msgid " --alternate initially turn on alternate macro syntax\n"
msgstr ""
#: as.c:256
#, c-format
msgid " -D produce assembler debugging messages\n"
msgstr " -D çevirici hata ayıklama iletileri üretir\n"
#: as.c:258
#, c-format
msgid " --defsym SYM=VAL define symbol SYM to given value\n"
msgstr " --defsym SEM=DEĞ sembol SEM'i verilen değere atar\n"
#: as.c:274
#, c-format
msgid " emulate output (default %s)\n"
msgstr " çıktıda öykünüm uygular (öntanımlı %s)\n"
#: as.c:279
#, c-format
msgid " --execstack require executable stack for this object\n"
msgstr " --execstack bu nesne için işlenebilir yığıt şartı koyar\n"
#: as.c:281
#, c-format
msgid " --noexecstack don't require executable stack for this object\n"
msgstr " --noexecstack bu nesne için işlenebilir yığıt şartı koymaz\n"
#: as.c:284
#, c-format
msgid " -f skip whitespace and comment preprocessing\n"
msgstr " -f boşlukları ve açıklama önişlemelerini atlar\n"
#: as.c:286
#, fuzzy, c-format
msgid " -g --gen-debug generate debugging information\n"
msgstr " --gstabs stabs hata ayıklama bilgisi üretir\n"
#: as.c:288
#, fuzzy, c-format
msgid " --gstabs generate STABS debugging information\n"
msgstr " --gstabs stabs hata ayıklama bilgisi üretir\n"
#: as.c:290
#, fuzzy, c-format
msgid " --gstabs+ generate STABS debug info with GNU extensions\n"
msgstr " --gstabs stabs hata ayıklama bilgisi üretir\n"
#: as.c:292
#, fuzzy, c-format
msgid " --gdwarf-2 generate DWARF2 debugging information\n"
msgstr " --gdwarf2 DWARF2 hata ayıklama bilgisi üretir\n"
#: as.c:294
#, c-format
msgid " --help show this message and exit\n"
msgstr " --help bu yardımı gösterir ve çıkar\n"
#: as.c:296
#, c-format
msgid " --target-help show target specific options\n"
msgstr " --target-help hedefe özel seçenekleri gösterir\n"
#: as.c:298
#, c-format
msgid " -I DIR add DIR to search list for .include directives\n"
msgstr " -I DİZ DİZ'i .include yönergeleri için arama listesine ekler\n"
#: as.c:300
#, c-format
msgid " -J don't warn about signed overflow\n"
msgstr " -J signed taşmalarında uyarmaz\n"
#: as.c:302
#, c-format
msgid " -K warn when differences altered for long displacements\n"
msgstr " -K farklar uzak yerdeğişimler için değiştiğinde uyarır\n"
#: as.c:304
#, c-format
msgid " -L,--keep-locals keep local symbols (e.g. starting with `L')\n"
msgstr " -L,--keep-locals yerel sembolleri tutar (örn. `L' ile başlayanları)\n"
#: as.c:306
#, c-format
msgid " -M,--mri assemble in MRI compatibility mode\n"
msgstr " -M,--mri MRI uyumluluk kipinde çevirir\n"
#: as.c:308
#, c-format
msgid " --MD FILE write dependency information in FILE (default none)\n"
msgstr " --MD DOSYA DOSYA'ya bağımlılık bilgisini yazar (öntanımlı hiçbiri)\n"
#: as.c:310
#, c-format
msgid " -nocpp ignored\n"
msgstr " -nocpp yoksayılır\n"
#: as.c:312
#, c-format
msgid " -o OBJFILE name the object-file output OBJFILE (default a.out)\n"
msgstr ""
" -o NESDOS nesne dosyası çıktısını NESDOS olarak adlandırır\n"
" (öntanımlı a.out)\n"
#: as.c:314
#, c-format
msgid " -R fold data section into text section\n"
msgstr " -R veri bölümünü metin bölümüne ilave eder\n"
#: as.c:316
#, c-format
msgid " --statistics print various measured statistics from execution\n"
msgstr " --statistics çalıştırma esnasında ölçülen istatistikleri gösterir\n"
#: as.c:318
#, c-format
msgid " --strip-local-absolute strip local absolute symbols\n"
msgstr " --strip-local-absolute yerel bağımsız sembolleri soyar\n"
#: as.c:320
#, c-format
msgid " --traditional-format Use same format as native assembler when possible\n"
msgstr " --traditional-format Mümkün oldukça yerel çevirici biçemini kullanır\n"
#: as.c:322
#, c-format
msgid " --version print assembler version number and exit\n"
msgstr " --version çevirici sürüm numarasını gösterir ve çıkar\n"
#: as.c:324
#, c-format
msgid " -W --no-warn suppress warnings\n"
msgstr " -W --no-warn uyarıları göstermez\n"
#: as.c:326
#, c-format
msgid " --warn don't suppress warnings\n"
msgstr " --warn uyarıları gösterir\n"
#: as.c:328
#, c-format
msgid " --fatal-warnings treat warnings as errors\n"
msgstr " --fatal-warnings uyarıları hata kabul eder\n"
#: as.c:330
#, c-format
msgid ""
" --itbl INSTTBL extend instruction set to include instructions\n"
" matching the specifications defined in file INSTTBL\n"
msgstr ""
" --itbl YÖNER işlem kümesini YÖNER dosyasında tanımlanan\n"
" niteliklere uygun işlemlerle arttırır\n"
#: as.c:333
#, c-format
msgid " -w ignored\n"
msgstr " -w yoksayılır\n"
#: as.c:335
#, c-format
msgid " -X ignored\n"
msgstr " -X yoksayılır\n"
#: as.c:337
#, c-format
msgid " -Z generate object file even after errors\n"
msgstr " -Z hatalardan sonra dahi nesne dosyası oluşturur\n"
#: as.c:339
#, c-format
msgid ""
" --listing-lhs-width set the width in words of the output data column of\n"
" the listing\n"
msgstr ""
" --listing-lhs-width listelemede çıktı verisi sütun genişliğini word \n"
" cinsinden belirtir\n"
#: as.c:342
#, c-format
msgid ""
" --listing-lhs-width2 set the width in words of the continuation lines\n"
" of the output data column; ignored if smaller than\n"
" the width of the first line\n"
msgstr ""
" --listing-lhs-width2 listelemede çıktı verisi uzatma satırlarındaki sütun\n"
" genişliğini word cinsinden belirtir; eğer ilk satırın\n"
" genişliğinden az ise, yoksayılır\n"
#: as.c:346
#, c-format
msgid ""
" --listing-rhs-width set the max width in characters of the lines from\n"
" the source file\n"
msgstr ""
" --listing-rhs-width kaynak dosyadan alınan satırların maksimum \n"
" genişliğini harf cinsinden belirtir\n"
#: as.c:349
#, c-format
msgid ""
" --listing-cont-lines set the maximum number of continuation lines used\n"
" for the output data column of the listing\n"
msgstr ""
" --listing-cont-lines listelemede çıktı verisi uzatma satırları için\n"
" maksimum satır sayısını belirtir\n"
#: as.c:356
#, c-format
msgid "Report bugs to %s\n"
msgstr ""
"Yazılım hatalarını %s adresine,\n"
"çeviri hatalarını <gnu-tr@belgeler.org> adresine gönderin\n"
#: as.c:549
#, fuzzy, c-format
msgid "unrecognized option -%c%s"
msgstr "bilinmeyen seçenek: `-%c%s'"
#: as.c:588 as.c:590
#, c-format
msgid "GNU assembler %s\n"
msgstr "GNU çevirici %s\n"
#: as.c:592
#, fuzzy, c-format
msgid "Copyright 2005 Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr "Telif Hakkı (c) 2002 Free Software Foundation, Inc.\n"
#: as.c:593
#, c-format
msgid ""
"This program is free software; you may redistribute it under the terms of\n"
"the GNU General Public License. This program has absolutely no warranty.\n"
msgstr ""
"Bu, bir serbest yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansı koşulları altında değişiklik\n"
"yapabilir ve/veya yeniden dağıtabilirsiniz. \n"
"Bu yazılımın herhangi bir garantisi yoktur.\n"
#: as.c:596
#, c-format
msgid "This assembler was configured for a target of `%s'.\n"
msgstr "Bu çevirici, `%s' hedefi için ayarlanmıştır.\n"
#: as.c:603
msgid "multiple emulation names specified"
msgstr "çoklu öykünüm isimleri belirtilmiş"
#: as.c:605
msgid "emulations not handled in this configuration"
msgstr "öykünümler bu ayarlarda desteklenmemektedir"
#: as.c:610
#, c-format
msgid "alias = %s\n"
msgstr "rumuz = %s\n"
#: as.c:611
#, c-format
msgid "canonical = %s\n"
msgstr "canonical = %s\n"
#: as.c:612
#, c-format
msgid "cpu-type = %s\n"
msgstr "cpu türü = %s\n"
#: as.c:614
#, c-format
msgid "format = %s\n"
msgstr "biçem = %s\n"
#: as.c:617
#, c-format
msgid "bfd-target = %s\n"
msgstr "bfd hedefi = %s\n"
#: as.c:630
msgid "bad defsym; format is --defsym name=value"
msgstr "hatalı defsym; biçem: --defsym name=değer"
#: as.c:654
msgid "no file name following -t option"
msgstr "-t seçeneğinden sonra dosya ismi bulunamadı"
#: as.c:669
#, c-format
msgid "failed to read instruction table %s\n"
msgstr "İşlem tablosu %s okunamadı\n"
#: as.c:830
#, c-format
msgid "invalid listing option `%c'"
msgstr "geçersiz listeleme seçeneği `%c'"
#: as.c:890
#, c-format
msgid "%s: total time in assembly: %ld.%06ld\n"
msgstr "%s: çeviride geçen toplam zaman: %ld.%06ld\n"
#: as.c:893
#, c-format
msgid "%s: data size %ld\n"
msgstr "%s: veri boyu %ld\n"
#: as.c:1202
#, c-format
msgid "%d warnings, treating warnings as errors"
msgstr "%d uyarı, uyarılar hata olarak değerlendiriliyor"
#: as.h:199
#, c-format
msgid "Case value %ld unexpected at line %d of file \"%s\"\n"
msgstr "\"%3$s\" dosyası, %2$d satırında beklenmeyen case değeri: %1$ld\n"
#.
#. * We have a GROSS internal error.
#. * This should never happen.
#.
#: atof-generic.c:419 config/tc-m68k.c:3160
msgid "failed sanity check"
msgstr "başarısız kontrol"
#: cond.c:82
msgid "invalid identifier for \".ifdef\""
msgstr "\".ifdef\" için geçersiz tanıtıcı"
#: cond.c:149
msgid "non-constant expression in \".if\" statement"
msgstr "\".if\" deyiminde sabit olmayan ifade"
#: cond.c:242
msgid "bad format for ifc or ifnc"
msgstr "ifc veya ifnc için hatalı biçem"
#: cond.c:272
msgid "\".elseif\" without matching \".if\""
msgstr "\".if\" ile eşlenemeyen \".elseif\""
#: cond.c:276
msgid "\".elseif\" after \".else\""
msgstr "\".else\"den sonra \".elseif\""
#: cond.c:279 cond.c:385
msgid "here is the previous \"else\""
msgstr "bir önceki \"else\" burada"
#: cond.c:282 cond.c:388
msgid "here is the previous \"if\""
msgstr "bir önceki \"if\" burada"
#: cond.c:311
msgid "non-constant expression in \".elseif\" statement"
msgstr "\".elseif\" deyiminde sabit olmayan ifade"
#: cond.c:349
msgid "\".endif\" without \".if\""
msgstr "\".if\" ile eşleşmeyen \".endif\""
#: cond.c:378
msgid "\".else\" without matching \".if\""
msgstr "`if' ile eşleşmeyen `else'"
#: cond.c:382
msgid "duplicate \"else\""
msgstr "birden fazla \"else\""
#: cond.c:433
msgid ".ifeqs syntax error"
msgstr ".ifeqs sözdizim hatası"
#: cond.c:514
msgid "end of macro inside conditional"
msgstr "Macro koşulun içinde bitiyor"
#: cond.c:516
msgid "end of file inside conditional"
msgstr "Dosya koşulun içinde sonlanmış"
#: cond.c:519
msgid "here is the start of the unterminated conditional"
msgstr "sonlanmamış koşulun başlangıcı"
#: cond.c:523
msgid "here is the \"else\" of the unterminated conditional"
msgstr "sonlanmamış koşulun \"else\" bölümü"
#: config/obj-aout.c:162
#, c-format
msgid "Attempt to put a common symbol into set %s"
msgstr "%s kümesine ortak sembol ekleme denemesi"
#: config/obj-aout.c:166
#, c-format
msgid "Attempt to put an undefined symbol into set %s"
msgstr "%s kümesine tanımlanmamış sembol ekleme denemesi"
#: config/obj-aout.c:197 config/obj-coff.c:1415
#, c-format
msgid "Symbol `%s' can not be both weak and common"
msgstr "`%s' sembolü hem zayıf hem ortak olamaz"
#: config/obj-aout.c:255 config/obj-coff.c:2156
msgid "unresolved relocation"
msgstr "çözümlenmemiş yerdeğişim"
#: config/obj-aout.c:257 config/obj-coff.c:2158
#, c-format
msgid "bad relocation: symbol `%s' not in symbol table"
msgstr "hatalı yerdeğişim: `%s' sembolü sembol tablosunda değil"
#: config/obj-aout.c:353
#, c-format
msgid "%s: bad type for weak symbol"
msgstr "%s: zayıf sembol için hatalı tür"
#: config/obj-aout.c:459 config/obj-coff.c:3076 write.c:1904
#, c-format
msgid "%s: global symbols not supported in common sections"
msgstr "%s: ortak bölümlerde evrensel semboller"
#: config/obj-aout.c:529
#, c-format
msgid "Local symbol %s never defined."
msgstr "Yerel %s sembolü tanımlanmamış."
#: config/obj-bout.c:312 config/obj-vms.c:449
#, c-format
msgid "Local symbol %s never defined"
msgstr "Yerel %s sembolü tanımlanmamış"
#: config/obj-coff.c:165
#, c-format
msgid "Inserting \"%s\" into structure table failed: %s"
msgstr "Yapı tablosuna \"%s\" eklenmesi başarısız: %s"
#. Zero is used as an end marker in the file.
#: config/obj-coff.c:426
msgid "Line numbers must be positive integers\n"
msgstr "Satır sayıları pozitif tamsayı olmalı\n"
#. Wrong context.
#: config/obj-coff.c:460 config/obj-coff.c:2501
msgid ".ln pseudo-op inside .def/.endef: ignored."
msgstr ".def/.endef içinde .ln pseudo-op: yoksayıldı."
#: config/obj-coff.c:503 ecoff.c:3240
msgid ".loc outside of .text"
msgstr ".text dışında .loc"
#: config/obj-coff.c:510
msgid ".loc pseudo-op inside .def/.endef: ignored."
msgstr ".def/.endef içinde .loc pseudo-op: yoksayıldı."
#: config/obj-coff.c:598 config/obj-coff.c:2553
msgid ".def pseudo-op used inside of .def/.endef: ignored."
msgstr ".def/.endef içinde .def pseudo-op kullanılmış: yoksayıldı."
#: config/obj-coff.c:644 config/obj-coff.c:2605
msgid ".endef pseudo-op used outside of .def/.endef: ignored."
msgstr ".endef pseudo-op .def/.endef dışında kullanılmış: yoksayıldı."
#: config/obj-coff.c:682
#, c-format
msgid "`%s' symbol without preceding function"
msgstr "Öncesinde işlev olmadan `%s' sembolü"
#: config/obj-coff.c:769 config/obj-coff.c:2685
#, c-format
msgid "unexpected storage class %d"
msgstr "beklenmeyen saklama sınıfı %d"
#: config/obj-coff.c:882 config/obj-coff.c:2792
msgid ".dim pseudo-op used outside of .def/.endef: ignored."
msgstr ".dim pseudo-op, .def/.endef dışında kullanılmış: yoksayıldı."
#: config/obj-coff.c:902 config/obj-coff.c:2812
msgid "badly formed .dim directive ignored"
msgstr "hatalı oluşturulmuş .dim yönergesi yoksayıldı"
#: config/obj-coff.c:953 config/obj-coff.c:2869
msgid ".size pseudo-op used outside of .def/.endef ignored."
msgstr ".def/.endef dışında kullanılan .size pseudo-op yoksayıldı."
#: config/obj-coff.c:969 config/obj-coff.c:2885
msgid ".scl pseudo-op used outside of .def/.endef ignored."
msgstr ".def/.endef dışında kullanılan .scl pseudo-op yoksayıldı."
#: config/obj-coff.c:987 config/obj-coff.c:2903
msgid ".tag pseudo-op used outside of .def/.endef ignored."
msgstr ".def/.endef dışında kullanılan .tag pseudo-op yoksayıldı."
#: config/obj-coff.c:1006 config/obj-coff.c:2920
#, c-format
msgid "tag not found for .tag %s"
msgstr ".tag %s için etiket bulunamadı"
#: config/obj-coff.c:1021 config/obj-coff.c:2934
msgid ".type pseudo-op used outside of .def/.endef ignored."
msgstr ".def/.endef dışında kullanılan .type pseudo-op yoksayıldı."
#: config/obj-coff.c:1043 config/obj-coff.c:2954
msgid ".val pseudo-op used outside of .def/.endef ignored."
msgstr ".def/.endef dışında kullanılan .val pseudo-op yoksayıldı."
#: config/obj-coff.c:1180
#, fuzzy
msgid "badly formed .weak directive ignored"
msgstr "hatalı oluşturulmuş .dim yönergesi yoksayıldı"
#: config/obj-coff.c:1372 config/obj-coff.c:3147
msgid "mismatched .eb"
msgstr "eşlenmeyen .eb"
#: config/obj-coff.c:1393 config/obj-coff.c:3178
msgid "C_EFCN symbol out of scope"
msgstr "C_EFCN sembolü kapsam dışı"
#. STYP_INFO
#. STYP_LIB
#. STYP_OVER
#: config/obj-coff.c:1621
#, c-format
msgid "unsupported section attribute '%c'"
msgstr "desteklenmeyen bölüm özniteliği '%c'"
#: config/obj-coff.c:1626 config/obj-coff.c:3874 config/tc-ppc.c:4595
#, c-format
msgid "unknown section attribute '%c'"
msgstr "bilinmeyen bölüm özniteliği '%c'"
#: config/obj-coff.c:1656 config/tc-ppc.c:4613 config/tc-tic54x.c:4306
#: read.c:2545
#, c-format
msgid "error setting flags for \"%s\": %s"
msgstr "\"%s\" için bayrak atanırken hata oluştu: %s"
#: config/obj-coff.c:1667
#, c-format
msgid "Ignoring changed section attributes for %s"
msgstr "%s için değişmiş bölüm öznitelikleri yoksayıldı"
#: config/obj-coff.c:1803
#, c-format
msgid "0x%lx: \"%s\" type = %ld, class = %d, segment = %d\n"
msgstr "0x%lx: \"%s\" tür = %ld, sınıf = %d, bölüm = %d\n"
#: config/obj-coff.c:1983 config/obj-ieee.c:69
#, c-format
msgid "Out of step\n"
msgstr "Uygun adım dışında\n"
#: config/obj-coff.c:2420
msgid "bfd_coff_swap_scnhdr_out failed"
msgstr "bfd_coff_swap_scnhdr_out başarısız"
#: config/obj-coff.c:2641
#, c-format
msgid "`.bf' symbol without preceding function\n"
msgstr "öncesinde işlev olmadan `.bf' sembolü\n"
#: config/obj-coff.c:3581 config/obj-ieee.c:511
#, c-format
msgid "FATAL: Can't create %s"
msgstr "ÖLÜMCÜL: %s oluşturulamadı"
#: config/obj-coff.c:3784
#, c-format
msgid "Too many new sections; can't add \"%s\""
msgstr "Çok fazla sayıda yeni bölüm; \"%s\" eklenemedi"
#: config/obj-coff.c:4247 config/tc-i960.c:3222
#, c-format
msgid "No 'bal' entry point for leafproc %s"
msgstr "Leafproc %s için 'bal' giriş noktası yok"
#: config/obj-coff.c:4323
#, c-format
msgid "Negative of non-absolute symbol %s"
msgstr "Bağımsız olmayan sembol %s'nin negatifi"
#: config/obj-coff.c:4343
msgid "callj to difference of 2 symbols"
msgstr "2 sembolün farkına callj"
#: config/obj-coff.c:4383
#, c-format
msgid "Can't emit reloc {- %s-seg symbol \"%s\"} @ file address %ld."
msgstr "%3$ld dosya adresinde yerdeğişim {- %1$s-seg sembol \"%2$s\"} üretilemedi."
#: config/obj-coff.c:4469 config/tc-i960.c:2849
msgid "can't use COBR format with external label"
msgstr "Dış etiketle COBR biçemi kullanılamaz"
#: config/obj-coff.c:4542
#, c-format
msgid "Value of %ld too large for field of %d bytes at 0x%lx"
msgstr "0x%3$lx adresinde %2$d baytlık alan için %1$ld değeri fazla yüksek"
#: config/obj-coff.c:4556
#, c-format
msgid "Signed .word overflow; switch may be too large; %ld at 0x%lx"
msgstr "Signed .word taşması; bayrak çok büyük olabilir; 0x%2$lx de %1$ld"
#: config/obj-ecoff.c:192
msgid "Can't set GP value"
msgstr "GP değeri atanamadı"
#: config/obj-ecoff.c:199
msgid "Can't set register masks"
msgstr "Yazmaç maskeleri ayarlanamadı"
#: config/obj-elf.c:307 config/tc-sparc.c:3976 config/tc-v850.c:461
#, c-format
msgid "bad .common segment %s"
msgstr "ortak .common bölümü %s"
#: config/obj-elf.c:574
#, c-format
msgid "setting incorrect section type for %s"
msgstr "%s için hatalı bölüm türü atanıyor"
#: config/obj-elf.c:579
#, c-format
msgid "ignoring incorrect section type for %s"
msgstr "%s için hatalı bölüm türü yoksayıldı"
#: config/obj-elf.c:616
#, c-format
msgid "setting incorrect section attributes for %s"
msgstr "%s için hatalı bölüm öznitelikleri atanıyor"
#: config/obj-elf.c:668
#, fuzzy, c-format
msgid "ignoring changed section type for %s"
msgstr "%s için değişmiş bölüm öznitelikleri yoksayıldı"
#: config/obj-elf.c:680
#, c-format
msgid "ignoring changed section attributes for %s"
msgstr "%s için değişmiş bölüm öznitelikleri yoksayıldı"
#: config/obj-elf.c:682
#, c-format
msgid "ignoring changed section entity size for %s"
msgstr "%s için değişmiş bölüm öznitelikleri yoksayıldı"
#: config/obj-elf.c:735
msgid "unrecognized .section attribute: want a,w,x,M,S,G,T"
msgstr "Bilinmeyen .section özniteliği: a,w,x,M,S,G,T olabilir"
#: config/obj-elf.c:772
msgid "unrecognized section attribute"
msgstr "Bilinmeyen bölüm özniteliği"
#: config/obj-elf.c:800 read.c:2528
msgid "unrecognized section type"
msgstr "bilinmeyen bölüm türü"
#: config/obj-elf.c:830
msgid "missing name"
msgstr "isim eksik"
#: config/obj-elf.c:941
msgid "invalid merge entity size"
msgstr "geçersiz nesne boy birleştirmesi"
#: config/obj-elf.c:948
msgid "entity size for SHF_MERGE not specified"
msgstr "SHF_MERGE için nesne boyu belirtilmemiş"
#: config/obj-elf.c:968
msgid "group name for SHF_GROUP not specified"
msgstr "SHF_GROUP için grup adı belirtilmemiş"
#: config/obj-elf.c:981
msgid "character following name is not '#'"
msgstr "ismi takip eden karakter '#' değil"
#: config/obj-elf.c:1078
msgid ".previous without corresponding .section; ignored"
msgstr ".section ile eşleşmeyen .previous; yoksayıldı"
#: config/obj-elf.c:1104
msgid ".popsection without corresponding .pushsection; ignored"
msgstr ".pushsection ile eşleşmeyen .popsection; yoksayıldı"
#: config/obj-elf.c:1156
msgid "expected comma after name in .symver"
msgstr ".symver'de isimden sonra virgül beklendi"
#: config/obj-elf.c:1180
#, c-format
msgid "missing version name in `%s' for symbol `%s'"
msgstr "`%s' içinde `%s' sembolü için eksik sürüm ismi"
#: config/obj-elf.c:1191
#, c-format
msgid "multiple versions [`%s'|`%s'] for symbol `%s'"
msgstr "`%3$s' sembolü için çoklu sürüm [`%1$s'|`%2$s']"
#: config/obj-elf.c:1421
msgid "expected quoted string"
msgstr "Tırnak içinde bir dizge beklendi"
#: config/obj-elf.c:1441
#, c-format
msgid "expected comma after name `%s' in .size directive"
msgstr ".size yönergesinde `%s' isminden sonra virgül beklendi"
#: config/obj-elf.c:1450
msgid "missing expression in .size directive"
msgstr ".size yönergesinde eksik ifade"
#: config/obj-elf.c:1537
#, c-format
msgid "unrecognized symbol type \"%s\""
msgstr "\"%s\" bilinmeyen sembol türü"
#: config/obj-elf.c:1705
msgid ".size expression too complicated to fix up"
msgstr ".size ifadesi düzeltme için çok karmaşık"
#: config/obj-elf.c:1737
#, c-format
msgid "invalid attempt to declare external version name as default in symbol `%s'"
msgstr "`%s' sembolünde dış sürüm ismini öntanımlı olarak tanımlama girişimi geçersiz"
#: config/obj-elf.c:1798 ecoff.c:3598
#, c-format
msgid "symbol `%s' can not be both weak and common"
msgstr "`%s' sembolü hem zayıf hem ortak olamaz"
#: config/obj-elf.c:1905
#, c-format
msgid "assuming all members of group `%s' are COMDAT"
msgstr "`%s' grubunun bütün öğelerinin COMDAT olduğu varsayıldı"
#: config/obj-elf.c:1927
#, c-format
msgid "can't create group: %s"
msgstr "%s grubu oluşturulamadı"
#: config/obj-elf.c:2036
#, c-format
msgid "failed to set up debugging information: %s"
msgstr "Hata ayıklama bilgisi oluşturma başarısız: %s"
#: config/obj-elf.c:2056
#, c-format
msgid "can't start writing .mdebug section: %s"
msgstr ".mdebug bölümü yazılamıyor: %s"
#: config/obj-elf.c:2064
#, c-format
msgid "could not write .mdebug section: %s"
msgstr ".mdebug bölümü yazılamadı: %s"
#: config/obj-elf.h:140
#, fuzzy, c-format
msgid "can't allocate ELF private section data: %s"
msgstr "%s bölümü oluşturulamıyor"
#: config/obj-ieee.c:449
msgid "too many sections"
msgstr "çok fazla sayıda bölüm"
#: config/obj-som.c:140
msgid "Only one .version pseudo-op per file!"
msgstr "Her dosyada bir adet .version pseudo-op olabilir!"
#: config/obj-som.c:157 config/obj-som.c:203
msgid "Expected quoted string"
msgstr "Tırnak içinde bir dizge beklendi"
#: config/obj-som.c:166
#, c-format
msgid "FATAL: Attaching version header %s"
msgstr "ÖLÜMCÜL: Sürüm başlığı %s ekte"
#: config/obj-som.c:186
msgid "Only one .copyright pseudo-op per file!"
msgstr "Her dosyada bir adet .copyright pseudo-op olabilir!"
#: config/obj-som.c:212
#, c-format
msgid "FATAL: Attaching copyright header %s"
msgstr "ÖLÜMCÜL: Telif hakkı başlığı %s ekte"
#: config/obj-vms.c:367
#, c-format
msgid "compiler emitted zero-size common symbol `%s' already defined"
msgstr "derleyici tarafından oluşturulan sıfır boylu ortak sembol `%s' önceden tanımlı"
#: config/obj-vms.c:375
#, c-format
msgid "compiler redefined zero-size common symbol `%s'"
msgstr "derleyici tarafından tekrar tanımlanan sıfır boylu ortak sembol `%s'"
#: config/obj-vms.c:482
#, c-format
msgid "Couldn't create VMS object file \"%s\""
msgstr "VMS nesne dosyası \"%s\" oluşturulamadı"
#: config/obj-vms.c:507
msgid "I/O error writing VMS object file (length prefix)"
msgstr "VMS nesne dosyası yazılırken G/Ç (I/O) hatası (uzunluk öneki)"
#: config/obj-vms.c:521
msgid "I/O error writing VMS object file"
msgstr "VMS nesne dosyası yazılırken G/Ç hatası (I/O)"
#: config/obj-vms.c:1057
#, c-format
msgid "Couldn't find source file \"%s\", status=%%X%x"
msgstr "Kaynak dosyası \"%s\" bulunamadı, durum=%%X%x"
#: config/obj-vms.c:1505 config/obj-vms.c:2677
#, c-format
msgid "debugger forward reference error, dbx type %d"
msgstr "hata ayıklayıcı öne referans hatası, dbx türü %d"
#: config/obj-vms.c:1579
#, c-format
msgid "Variable descriptor %d too complicated. Defined as `void *'."
msgstr "%d değişken betimleyicisi fazla karmaşık. `void *' olarak tanımlandı."
#: config/obj-vms.c:1894
msgid ""
"***Warning - the assembly code generated by the compiler has placed \n"
" global constant(s) in the text psect. These will not be available to \n"
" other modules, since this is not the correct way to handle this. You \n"
" have two options: 1) get a patched compiler that does not put global \n"
" constants in the text psect, or 2) remove the 'const' keyword from \n"
" definitions of global variables in your source module(s). Don't say \n"
" I didn't warn you! \n"
msgstr ""
"***Uyarı - derleyici tarafından oluşturulan çeviri kodu metin bölümüne evrensel\n"
"sabit(ler) yerleştirdi. Bu sabitler başka modüller tarafından kullanılamayacak,\n"
"çünkü bu işi yapmanın doğru yolu bu değil. İki seçeneğiniz mevcut: 1) evrensel\n"
"sabitleri metin bölümüne yerleştirmeyen düzeltilmiş bir derleyici edinmek;\n"
"veya 2) kaynak kodlarınızda evrensel değişken tanımlarından 'const' anahtar\n"
"kelimesini kaldırmak. Sonra uyarılmadığınızı söylemeyin!\n"
#: config/obj-vms.c:2199
#, c-format
msgid "debugginer output: %d is an unknown untyped variable."
msgstr "Hata ayıklayıcı çıktısı: %d, bilinmeyen, türlenmemiş bir değişken."
#: config/obj-vms.c:2419
#, c-format
msgid "debugger output: structure element `%s' has undefined type"
msgstr "Hata ayıklayıcı çıktısı: yapı öğesi `%s', tanımsız türe sahip"
#: config/obj-vms.c:2530
#, c-format
msgid "debugger output: %d is an unknown type of variable."
msgstr "Hata ayıklayıcı çıktısı: %d bilinmeyen bir tür değişken."
#: config/obj-vms.c:2666
#, c-format
msgid "debugger output: Unable to resolve %d circular references."
msgstr "Hata ayıklayıcı çıktısı: %d çevrimsel referans çözümlenemedi."
#: config/obj-vms.c:2854
#, c-format
msgid "Module name truncated: %s\n"
msgstr "Modül ismi budandı: %s\n"
#: config/obj-vms.c:3096
#, c-format
msgid "Symbol %s replaced by %s\n"
msgstr "%s sembolü %s ile değiştirildi\n"
#. impossible
#: config/obj-vms.c:3322
#, c-format
msgid "Unknown VMS psect type (%ld)"
msgstr "Bilinmeyen VMS psect türü (%ld)"
#: config/obj-vms.c:3360
#, c-format
msgid "Globalsymbol attribute for symbol %s was unexpected."
msgstr "%s sembolü için evrensel sembol özniteliği beklenmiyordu."
#: config/obj-vms.c:3484
msgid "Invalid data type for globalvalue"
msgstr "Evrensel değer (globalvalue) için geçersiz veri türü"
#: config/obj-vms.c:3496
#, c-format
msgid "Invalid globalvalue of %s"
msgstr "%s'nin evrensel değeri (globalvalue) geçersiz"
#: config/obj-vms.c:3736
msgid "Couldn't find fixup fragment when checking for indirect reference"
msgstr "Endirekt referans için düzeltme fragmanı bulunamadı"
#: config/obj-vms.c:4014 config/obj-vms.c:4149
msgid "Fixup data addsy and subsy don't have the same type"
msgstr "Düzeltme verisi addsy ve subsy aynı türden değil"
#: config/obj-vms.c:4018 config/obj-vms.c:4153
msgid "Fixup data addsy and subsy don't have an appropriate type"
msgstr "Düzeltme verisi addsy ve subsy uygun bir türden değil"
#: config/obj-vms.c:4021 config/obj-vms.c:4156
msgid "Fixup data is erroneously \"pcrel\""
msgstr "Düzeltme verisi hatalı olarak \"pcrel\""
#: config/obj-vms.c:4037 config/obj-vms.c:4173
msgid "Fixup datum is not a longword"
msgstr "Düzeltme verisi longword değil"
#: config/obj-vms.c:4041 config/obj-vms.c:4177
msgid "Fixup datum is not \"fixP->fx_addsy\""
msgstr "Düzeltme verisi \"fixP->fx_addsy\" değil"
#: config/obj-vms.c:4353
msgid "Can't handle global xtors symbols yet."
msgstr "Evrensel xtors sembolleri henüz desteklenmiyor."
#: config/obj-vms.c:4356
#, c-format
msgid "Unknown %s"
msgstr "Bilinmeyen %s"
#.
#. * Error otherwise.
#.
#: config/obj-vms.c:4441
#, c-format
msgid "unhandled stab type %d"
msgstr "desteklenmeyen stab türü %d"
#: config/tc-a29k.c:164 config/tc-sparc.c:4028
msgid "Unknown segment type"
msgstr "Bilinmeyen bölüm türü"
#. Probably a memory allocation problem? Give up now.
#: config/tc-a29k.c:334 config/tc-dlx.c:331 config/tc-hppa.c:1480
#: config/tc-mips.c:1152 config/tc-mips.c:1194 config/tc-or32.c:228
#: config/tc-sparc.c:858
msgid "Broken assembler. No assembly attempted."
msgstr "Çalışmayan çevirici. Çevrilmedi."
#: config/tc-a29k.c:379 config/tc-avr.c:1179 config/tc-d10v.c:545
#: config/tc-d30v.c:552 config/tc-h8300.c:470 config/tc-h8500.c:283
#: config/tc-mcore.c:608 config/tc-mmix.c:502 config/tc-mn10200.c:940
#: config/tc-mn10300.c:1820 config/tc-msp430.c:407 config/tc-or32.c:334
#: config/tc-or32.c:390 config/tc-ppc.c:2367 config/tc-s390.c:1218
#: config/tc-sh64.c:2213 config/tc-sh.c:1240 config/tc-tic80.c:280
#: config/tc-v850.c:2034 config/tc-w65.c:215 config/tc-z8k.c:331
msgid "missing operand"
msgstr "işlenen eksik"
#: config/tc-a29k.c:418 config/tc-cris.c:1515 config/tc-cris.c:1523
#: config/tc-crx.c:2028 config/tc-dlx.c:808 config/tc-hppa.c:1616
#: config/tc-i860.c:492 config/tc-i860.c:509 config/tc-i860.c:989
#: config/tc-sparc.c:1420 config/tc-sparc.c:1426
#, c-format
msgid "Unknown opcode: `%s'"
msgstr "Bilinmeyen opkod: `%s'"
#: config/tc-a29k.c:423 config/tc-dlx.c:826
#, c-format
msgid "Unknown opcode `%s'."
msgstr "Bilinmeyen opkod `%s'."
#: config/tc-a29k.c:455 config/tc-dlx.c:887
#, c-format
msgid "Too many operands: %s"
msgstr "Çok fazla işlenen: %s"
#: config/tc-a29k.c:477 config/tc-a29k.c:508
#, c-format
msgid "Immediate value of %ld is too large"
msgstr "%ld'nin şimdiki değeri fazla büyük"
#: config/tc-a29k.c:547 config/tc-i860.c:395 config/tc-i860.c:940
#: config/tc-m68k.c:3485 config/tc-m68k.c:3517 config/tc-sparc.c:2658
msgid "failed sanity check."
msgstr "başarısız kontrol."
#: config/tc-a29k.c:891 config/tc-or32.c:1023 config/tc-or32.c:1147
#, c-format
msgid "bad relocation type: 0x%02x"
msgstr "hatalı yerdeğişim türü: 0x%02x"
#: config/tc-a29k.c:918
#, c-format
msgid "need %o3\n"
msgstr "%o3 gerekli\n"
#: config/tc-a29k.c:934
msgid "a29k_convert_frag\n"
msgstr "a29k_convert_frag\n"
#: config/tc-a29k.c:943
msgid "a29k_estimate_size_before_relax\n"
msgstr "a29k_estimate_size_before_relax\n"
#: config/tc-a29k.c:1037 config/tc-dlx.c:1251 config/tc-or32.c:1342
#, c-format
msgid "label \"$%d\" redefined"
msgstr "\"$%d\" etiketi yeniden tanımlandı"
#: config/tc-a29k.c:1110 config/tc-dlx.c:485 config/tc-or32.c:1435
#, c-format
msgid "Invalid expression after %%%%\n"
msgstr "%%%%'den sonra geçersiz ifade\n"
#: config/tc-a29k.c:1121
msgid "Invalid register in & expression"
msgstr "& ifadesinde geçersiz yazmaç"
#: config/tc-alpha.c:802
#, c-format
msgid "internal error: can't hash opcode `%s': %s"
msgstr "İç hata: `%s' opkodu hash'lenemedi: %s"
#: config/tc-alpha.c:836
#, c-format
msgid "internal error: can't hash macro `%s': %s"
msgstr "İç hata: `%s' makrosu hash'lenemedi: %s"
#: config/tc-alpha.c:919 config/tc-i960.c:2712 config/tc-xtensa.c:5191
#: config/tc-xtensa.c:5260 config/tc-xtensa.c:5311
msgid "syntax error"
msgstr "sözdizimi hatası"
#: config/tc-alpha.c:993 config/tc-h8300.c:2092 config/tc-h8500.c:1204
#: config/tc-hppa.c:4033 config/tc-i860.c:1059 config/tc-m68hc11.c:558
#: config/tc-m68k.c:4576 config/tc-m88k.c:991 config/tc-ns32k.c:1689
#: config/tc-or32.c:902 config/tc-sparc.c:2945 config/tc-z8k.c:1328
msgid "Bad call to MD_ATOF()"
msgstr "MD_ATOF()'a hatalı çağrı"
#: config/tc-alpha.c:1043
#, c-format
msgid "Unknown CPU identifier `%s'"
msgstr "Bilinmeyen CPU tanımlayıcısı `%s'"
#: config/tc-alpha.c:1087
msgid ""
"Alpha options:\n"
"-32addr\t\t\ttreat addresses as 32-bit values\n"
"-F\t\t\tlack floating point instructions support\n"
"-mev4 | -mev45 | -mev5 | -mev56 | -mpca56 | -mev6 | -mev67 | -mev68 | -mall\n"
"\t\t\tspecify variant of Alpha architecture\n"
"-m21064 | -m21066 | -m21164 | -m21164a | -m21164pc | -m21264 | -m21264a | -m21264b\n"
"\t\t\tthese variants include PALcode opcodes\n"
msgstr ""
"Alpha seçenekleri:\n"
"-32addr\t\t\tAdresleri 32bit değerler olarak alır\n"
"-F\t\t\tKayan noktalı işlem desteğini içermez\n"
"-mev4 | -mev45 | -mev5 | -mev56 | -mpca56 | -mev6 | -mev67 | -mev68 | -mall\n"
"\t\t\tAlpha mimarisinin alt-türlerini belirtir\n"
"-m21064 | -m21066 | -m21164 | -m21164a | -m21164pc | -m21264 | -m21264a | -m21264b\n"
"\t\t\tbu alt mimariler PALcode opkodları içerir\n"
#: config/tc-alpha.c:1097
msgid ""
"VMS options:\n"
"-+\t\t\thash encode (don't truncate) names longer than 64 characters\n"
"-H\t\t\tshow new symbol after hash truncation\n"
msgstr ""
"VMS seçenekleri:\n"
"-+\t\t\t64 karakterden uzun isimleri hash ile kodlar (budamaz)\n"
"-H\t\t\thash budamasından sonra yeni sembolü gösterir\n"
#: config/tc-alpha.c:1274
#, c-format
msgid "unhandled relocation type %s"
msgstr "desteklenmeyen yerdeğişim türü %s"
#: config/tc-alpha.c:1287
msgid "non-absolute expression in constant field"
msgstr "sabit alanda sabit olmayan ifade"
#: config/tc-alpha.c:1301
#, c-format
msgid "type %d reloc done?\n"
msgstr "tür %d yerdeğişim tamam mı?\n"
#: config/tc-alpha.c:1349 config/tc-alpha.c:1356 config/tc-mips.c:8442
msgid "Used $at without \".set noat\""
msgstr "\".set noat\" olmaksızın $at kullanıldı"
#: config/tc-alpha.c:1518
#, c-format
msgid "!samegp reloc against symbol without .prologue: %s"
msgstr ".prologue olmaksızın sembole !samegp yerdeğişimi: %s"
#: config/tc-alpha.c:1557 config/tc-xtensa.c:5831
#, c-format
msgid "cannot represent `%s' relocation in object file"
msgstr "Nesne dosyasında `%s' yerdeğişimi gösterilemiyor"
#: config/tc-alpha.c:1564 config/tc-xtensa.c:5839
#, c-format
msgid "internal error? cannot generate `%s' relocation"
msgstr "iç hata? `%s' yerdeğişimi üretilemedi"
#: config/tc-alpha.c:1618
#, c-format
msgid "frame reg expected, using $%d."
msgstr "frame reg beklendi, $%d kullanılıyor."
#: config/tc-alpha.c:1719
#, c-format
msgid "No !literal!%ld was found"
msgstr "!literal!%ld bulunamadı"
#: config/tc-alpha.c:1726
#, c-format
msgid "No !tlsgd!%ld was found"
msgstr "!tlsgd!%ld bulunamadı"
#: config/tc-alpha.c:1733
#, c-format
msgid "No !tlsldm!%ld was found"
msgstr "!tlsldm!%ld bulunamadı"
#: config/tc-alpha.c:1742
#, c-format
msgid "No ldah !gpdisp!%ld was found"
msgstr "ldah !gpdisp!%ld bulunamadı"
#: config/tc-alpha.c:1792
#, c-format
msgid "too many !literal!%ld for %s"
msgstr "%2$s için çok fazla !literal!%1$ld "
#: config/tc-alpha.c:1822
#, c-format
msgid "No lda !gpdisp!%ld was found"
msgstr "lda !gpdisp!%ld bulunamadı"
#. Only support one relocation op per insn.
#: config/tc-alpha.c:1970
msgid "More than one relocation op per insn"
msgstr "Bir işlemde birden fazla yerdeğişim yönergesi"
#: config/tc-alpha.c:1986
msgid "No relocation operand"
msgstr "Yerdeğişim işleneni yok"
#: config/tc-alpha.c:1996
#, c-format
msgid "Unknown relocation operand: !%s"
msgstr "Bilinmeyen yerdeğişim işleneni: !%s"
#: config/tc-alpha.c:2006
#, c-format
msgid "no sequence number after !%s"
msgstr "!%s'den sonra sıra numarası yok"
#: config/tc-alpha.c:2016
#, c-format
msgid "!%s does not use a sequence number"
msgstr "!%s bir sıra numarası kullanmıyor"
#: config/tc-alpha.c:2026
#, c-format
msgid "Bad sequence number: !%s!%s"
msgstr "Hatalı sıra numarası: !%s!%s"
#: config/tc-alpha.c:2352 config/tc-arc.c:331 config/tc-mn10200.c:1344
#: config/tc-mn10300.c:2601 config/tc-ppc.c:1461 config/tc-s390.c:612
#: config/tc-v850.c:1644
#, fuzzy
msgid "operand"
msgstr "Hatalı işlenen"
#: config/tc-alpha.c:2456 config/tc-alpha.c:2480 config/tc-d10v.c:634
#: config/tc-d30v.c:640 config/tc-mn10200.c:995 config/tc-mn10300.c:1893
#: config/tc-ppc.c:2333 config/tc-ppc.c:2550 config/tc-ppc.c:2562
#: config/tc-s390.c:1228 config/tc-s390.c:1328 config/tc-s390.c:1424
#: config/tc-v850.c:1821 config/tc-v850.c:1844 config/tc-v850.c:2057
msgid "too many fixups"
msgstr "çok fazla düzeltme"
#: config/tc-alpha.c:2492
msgid "invalid relocation for instruction"
msgstr "işlem için geçersiz yerdeğişim"
#: config/tc-alpha.c:2503
msgid "invalid relocation for field"
msgstr "Alan için geçersiz yerdeğişim"
#: config/tc-alpha.c:2608
#, c-format
msgid "too many ldah insns for !gpdisp!%ld"
msgstr "!gpdisp!%ld için çok fazla ldah işlemi"
#: config/tc-alpha.c:2610 config/tc-alpha.c:2622
#, c-format
msgid "both insns for !gpdisp!%ld must be in the same section"
msgstr "!gpdisp!%ld için her iki işlem de aynı bölümde olmalı"
#: config/tc-alpha.c:2620
#, c-format
msgid "too many lda insns for !gpdisp!%ld"
msgstr "!gpdisp!%ld için çok fazla lda işlemi"
#: config/tc-alpha.c:2673
#, c-format
msgid "too many lituse insns for !lituse_tlsgd!%ld"
msgstr "!lituse_tlsgd!%ld için çok fazla lituse işlemi"
#: config/tc-alpha.c:2676
#, c-format
msgid "too many lituse insns for !lituse_tlsldm!%ld"
msgstr "!lituse_tlsldm!%ld için çok fazla lituse işlemi"
#: config/tc-alpha.c:2693
#, c-format
msgid "duplicate !tlsgd!%ld"
msgstr "birden fazla !tlsgd!%ld"
#: config/tc-alpha.c:2695
#, c-format
msgid "sequence number in use for !tlsldm!%ld"
msgstr "!tlsldm!%ld'nın sıra numarası kullanılmakta"
#: config/tc-alpha.c:2709
#, c-format
msgid "duplicate !tlsldm!%ld"
msgstr "birden fazla !tlsldm!%ld"
#: config/tc-alpha.c:2711
#, c-format
msgid "sequence number in use for !tlsgd!%ld"
msgstr "!tlsgd!%ld sıra numarası kullanılmakta"
#: config/tc-alpha.c:2756 config/tc-alpha.c:2829
#, c-format
msgid "inappropriate arguments for opcode `%s'"
msgstr "`%s' opkodu için uygun olmayan argümanlar"
#: config/tc-alpha.c:2758 config/tc-alpha.c:2831
#, c-format
msgid "opcode `%s' not supported for target %s"
msgstr "%2$s hedefi için `%1$s' opkodu desteklenmiyor"
#: config/tc-alpha.c:2762 config/tc-alpha.c:2835 config/tc-avr.c:1145
#: config/tc-msp430.c:1777
#, c-format
msgid "unknown opcode `%s'"
msgstr "bilinmeyen opkod `%s'"
#: config/tc-alpha.c:2882
msgid "can not resolve expression"
msgstr "ifade çözümlenemedi"
#: config/tc-alpha.c:3026 config/tc-alpha.c:3205
msgid "overflow in literal (.lita) table"
msgstr "literal (.lita) tablosunda taşma"
#: config/tc-alpha.c:3033 config/tc-alpha.c:3056 config/tc-alpha.c:3218
#: config/tc-alpha.c:3433 config/tc-alpha.c:3478 config/tc-alpha.c:3552
#: config/tc-alpha.c:3644 config/tc-alpha.c:3892 config/tc-alpha.c:3991
msgid "macro requires $at register while noat in effect"
msgstr "makro $at yazmacını gerektiriyor ama noat geçerli"
#: config/tc-alpha.c:3035 config/tc-alpha.c:3058 config/tc-alpha.c:3220
msgid "macro requires $at while $at in use"
msgstr "makro, $at kullanımdayken $at gerektiriyor"
#: config/tc-alpha.c:3166
msgid "bignum invalid; zero assumed"
msgstr "bignum geçersiz; 0 varsayıldı"
#: config/tc-alpha.c:3168
msgid "floating point number invalid; zero assumed"
msgstr "kayan nokta sayısı geçersiz; sıfır varsayıldı"
#: config/tc-alpha.c:3173
msgid "can't handle expression"
msgstr "ifade işlenemedi"
#: config/tc-alpha.c:3211
msgid "overflow in literal (.lit8) table"
msgstr "literal (.lit8) tablosunda taşma"
#: config/tc-alpha.c:4228 config/tc-ppc.c:1766 config/tc-ppc.c:4358
#, c-format
msgid ".COMMon length (%ld.) <0! Ignored."
msgstr ".COMMon uzunluk (%ld.) <0! Yoksayıldı."
#: config/tc-alpha.c:4257 config/tc-sparc.c:3844 config/tc-v850.c:256
msgid "Ignoring attempt to re-define symbol"
msgstr "Sembolü yeniden tanımlama denemesi yoksayıldı"
#: config/tc-alpha.c:4266 config/tc-alpha.c:4275 config/tc-ppc.c:4395
#: config/tc-sparc.c:3852
#, c-format
msgid "Length of .comm \"%s\" is already %ld. Not changed to %ld."
msgstr ".comm \"%s\" uzunluğu zaten %ld. %ld olarak değiştirilmedi."
#: config/tc-alpha.c:4396 ecoff.c:3054
msgid ".ent directive has no name"
msgstr ".ent yönergesinin ismi yok"
#: config/tc-alpha.c:4404
msgid "nested .ent directives"
msgstr "içiçe .ent yönergeleri"
#: config/tc-alpha.c:4449 ecoff.c:3005
msgid ".end directive has no name"
msgstr ".end yönergesinin ismi yok"
#: config/tc-alpha.c:4458
msgid ".end directive without matching .ent"
msgstr "eşleşen .ent yönergesi olmaksızın .end yönergesi"
#: config/tc-alpha.c:4460
msgid ".end directive names different symbol than .ent"
msgstr ".end yönergesi .ent'ten farklı bir sembolü gösteriyor"
#: config/tc-alpha.c:4504 ecoff.c:3140
msgid ".fmask outside of .ent"
msgstr ".ent dışında .fmask"
#: config/tc-alpha.c:4506 ecoff.c:3204
msgid ".mask outside of .ent"
msgstr ".ent dışında .mask"
#: config/tc-alpha.c:4514 ecoff.c:3147
msgid "bad .fmask directive"
msgstr "hatalı .fmask yönergesi"
#: config/tc-alpha.c:4516 ecoff.c:3211
msgid "bad .mask directive"
msgstr "hatalı .mask yönergesi"
#: config/tc-alpha.c:4550 config/tc-mips.c:13757 ecoff.c:3168
msgid ".frame outside of .ent"
msgstr ".ent dışında .frame"
#: config/tc-alpha.c:4561 ecoff.c:3179
msgid "bad .frame directive"
msgstr "hatalı .frame yönergesi"
#: config/tc-alpha.c:4594
msgid ".prologue directive without a preceding .ent directive"
msgstr "öncesinde .ent yönergesi olmaksızın .prologue yönergesi"
#: config/tc-alpha.c:4612
#, c-format
msgid "Invalid argument %d to .prologue."
msgstr ".prologue için geçersiz %d argümanı."
#: config/tc-alpha.c:4707
msgid "ECOFF debugging is disabled."
msgstr "ECOFF hata ayıklaması etkinleştirilmemiş."
#: config/tc-alpha.c:4721
msgid ".ent directive without matching .end"
msgstr "eşleşen .end yönergesi olmaksızın .ent yönergesi"
#: config/tc-alpha.c:4806
msgid ".usepv directive has no name"
msgstr ".usepv yönergesinin ismi yok"
#: config/tc-alpha.c:4817
msgid ".usepv directive has no type"
msgstr ".usepv yönergesinin türü yok"
#: config/tc-alpha.c:4832
msgid "unknown argument for .usepv"
msgstr ".usepv için bilinmeyen argüman"
#: config/tc-alpha.c:4866
msgid "Unknown section directive"
msgstr "Bilinmeyen bölüm yönergesi"
#: config/tc-alpha.c:4902
msgid ".ent directive has no symbol"
msgstr ".ent yönergesinde sembol yok"
#: config/tc-alpha.c:4928
msgid "Bad .frame directive 1./2. param"
msgstr "Hatalı .frame yönergesi 1./2. parametre"
#: config/tc-alpha.c:4940
msgid "Bad .frame directive 3./4. param"
msgstr "Hatalı .frame yönergesi 3./4. parametre"
#: config/tc-alpha.c:4963
msgid ".pdesc directive not in link (.link) section"
msgstr ".pdesc yönergesi link (.link) bölümünde değil"
#: config/tc-alpha.c:4971
msgid ".pdesc has no matching .ent"
msgstr ".pdesc'le eşleşen .ent yok"
#: config/tc-alpha.c:4982
msgid ".pdesc directive has no entry symbol"
msgstr ".pdesc yönergesinin giriş sembolü yok"
#: config/tc-alpha.c:4995
msgid "No comma after .pdesc <entryname>"
msgstr ".pdesc <girişadı> sonrasında virgül yok"
#: config/tc-alpha.c:5018
msgid "unknown procedure kind"
msgstr "bilinmeyen yordam türü"
#: config/tc-alpha.c:5109
msgid ".name directive not in link (.link) section"
msgstr ".name yönergesi link (.link) bölümünde değil"
#: config/tc-alpha.c:5117
msgid ".name directive has no symbol"
msgstr ".name yönergesinde sembol yok"
#: config/tc-alpha.c:5149
msgid "No symbol after .linkage"
msgstr ".linkage'dan sonra sembol yok"
#: config/tc-alpha.c:5175
msgid "No symbol after .code_address"
msgstr ".code_address'ten sonra sembol yok"
#: config/tc-alpha.c:5205
msgid "Bad .mask directive"
msgstr "Hatalı .mask yönergesi"
#: config/tc-alpha.c:5224
msgid "Bad .fmask directive"
msgstr "Hatalı .fmask yönergesi"
#: config/tc-alpha.c:5386
#, c-format
msgid "Expected comma after name \"%s\""
msgstr "\"%s\" isminden sonra virgül beklendi"
#. *symbol_get_obj (symbolP) = (signed char) temp;
#: config/tc-alpha.c:5397
#, c-format
msgid "unhandled: .proc %s,%d"
msgstr "Desteklenmiyor: .proc %s,%d"
#: config/tc-alpha.c:5432
#, c-format
msgid "Tried to .set unrecognized mode `%s'"
msgstr "Bilinmeyen `%s' kipine atanmaya (.set) çalışıldı"
#: config/tc-alpha.c:5457
#, c-format
msgid "Bad base register, using $%d."
msgstr "Hatalı temel yazmaç, $%d kullanıldı."
#: config/tc-alpha.c:5479
#, c-format
msgid "Alignment too large: %d. assumed"
msgstr "Hizalama fazla büyük: %d. varsayıldı"
#: config/tc-alpha.c:5483 config/tc-d30v.c:2183
msgid "Alignment negative: 0 assumed"
msgstr "Hizalama negatif: 0 varsayıldı"
#: config/tc-alpha.c:5790
#, c-format
msgid "Chose GP value of %lx\n"
msgstr "GP değeri olarak %lx seçildi\n"
#: config/tc-alpha.c:5806
msgid "Bad .section directive: want a,s,w,x,M,S,G,T in string"
msgstr "Hatalı .section yönergesi: dizgede a,s,w,x,M,S,T olmalı"
#: config/tc-arc.c:1574 config/tc-arm.c:12232 config/tc-ip2k.c:219
msgid "md_estimate_size_before_relax\n"
msgstr "md_estimate_size_before_relax\n"
#: config/tc-arc.c:1586
msgid "md_convert_frag\n"
msgstr "md_convert_frag\n"
#. We can't actually support subtracting a symbol.
#: config/tc-arc.c:1856 config/tc-arm.c:6622 config/tc-arm.c:9378
#: config/tc-arm.c:9470 config/tc-avr.c:891 config/tc-cris.c:3999
#: config/tc-d10v.c:1708 config/tc-d30v.c:1836 config/tc-mips.c:3835
#: config/tc-mips.c:4949 config/tc-mips.c:5881 config/tc-mips.c:6469
#: config/tc-msp430.c:1871 config/tc-ppc.c:5542 config/tc-v850.c:2367
#: config/tc-xstormy16.c:499
msgid "expression too complex"
msgstr "ifade fazla karmaşık"
#: config/tc-arm.c:758 config/tc-arm.c:14522
msgid "ARM register expected"
msgstr "ARM yazmacı beklendi"
#: config/tc-arm.c:759
msgid "bad or missing co-processor number"
msgstr "Hatalı veya eksik yardımcı işlemci numarası"
#: config/tc-arm.c:760
msgid "co-processor register expected"
msgstr "Yardımcı işlemci yazmacı beklendi"
#: config/tc-arm.c:761
msgid "FPA register expected"
msgstr "FPA yazmacı beklendi"
#: config/tc-arm.c:762
msgid "VFP single precision register expected"
msgstr "tek doğruluklu VFP yazmacı beklendi"
#: config/tc-arm.c:763
msgid "VFP double precision register expected"
msgstr "Çift doğruluklu VFP yazmacı beklendi"
#: config/tc-arm.c:764
msgid "Maverick MVF register expected"
msgstr "Maverick MVF yazmacı beklendi"
#: config/tc-arm.c:765
msgid "Maverick MVD register expected"
msgstr "Maverick MVD yazmacı beklendi"
#: config/tc-arm.c:766
msgid "Maverick MVFX register expected"
msgstr "Maverick MVFX yazmacı beklendi"
#: config/tc-arm.c:767
#, fuzzy
msgid "Maverick MVDX register expected"
msgstr "Maverick MVD yazmacı beklendi"
#: config/tc-arm.c:768
msgid "Maverick MVAX register expected"
msgstr "Maverick MVAX yazmacı beklendi"
#: config/tc-arm.c:769
msgid "Maverick DSPSC register expected"
msgstr "Maverick DSPSC yazmacı beklendi"
#: config/tc-arm.c:770
msgid "Intel Wireless MMX technology register expected"
msgstr "Intel Wireless MMX teknoloji yazmacı beklendi"
#: config/tc-arm.c:964
msgid "bad arguments to instruction"
msgstr "İşleme hatalı argümanlar verilmiş"
#: config/tc-arm.c:965
msgid "r15 not allowed here"
msgstr "r15 burada kullanılamaz"
#: config/tc-arm.c:966
msgid "instruction is not conditional"
msgstr "İşlem koşullu değil"
#: config/tc-arm.c:967
msgid "acc0 expected"
msgstr "acc0 beklendi"
#: config/tc-arm.c:1100
msgid "literal pool overflow"
msgstr "Literal Havuz Taşması"
#: config/tc-arm.c:1475
msgid "selected processor does not support THUMB opcodes"
msgstr "seçilen işlemci THUMB opkodlarını desteklemiyor"
#: config/tc-arm.c:1489
msgid "selected processor does not support ARM opcodes"
msgstr "seçilen işlemci ARM opkodlarını desteklemiyor"
#: config/tc-arm.c:1502
#, c-format
msgid "invalid instruction size selected (%d)"
msgstr "geçersiz işlem boyutu seçildi (%d)"
#: config/tc-arm.c:1509
msgid "invalid syntax for .req directive"
msgstr ".req yönergesi için geçersiz sözdizimi"
#: config/tc-arm.c:1552
#, c-format
msgid "unreq: missing hash entry for \"%s\""
msgstr ""
#: config/tc-arm.c:1571 config/tc-arm.c:1574
#, fuzzy, c-format
msgid ".unreq: unrecognized symbol \"%s\""
msgstr "\"%s\" bilinmeyen sembol türü"
#: config/tc-arm.c:1577
#, fuzzy
msgid "invalid syntax for .unreq directive"
msgstr ".req yönergesi için geçersiz sözdizimi"
#: config/tc-arm.c:1659
#, c-format
msgid "alignment too large: %d assumed"
msgstr "Hizalama fazla büyük: %d varsayıldı"
#: config/tc-arm.c:1662
msgid "alignment negative. 0 assumed."
msgstr "Hizalama negatif. 0 varsayıldı."
#: config/tc-arm.c:1743
#, c-format
msgid "expected comma after name \"%s\""
msgstr "\"%s\" isminden sonra virgül beklendi"
#: config/tc-arm.c:1793 config/tc-m32r.c:617
#, c-format
msgid "symbol `%s' already defined"
msgstr "`%s' sembolü zaten tanımlanmış"
#: config/tc-arm.c:1836
#, c-format
msgid "invalid operand to .code directive (%d) (expecting 16 or 32)"
msgstr ".code yönergesine geçersiz işlenen (%d) verilmiş (16 veya 32 beklendi)"
#: config/tc-arm.c:1846
msgid "garbage following instruction"
msgstr "İşlemden sonra bozulma"
#: config/tc-arm.c:1916
msgid "bad_segment"
msgstr "hatalı_bölüm"
#: config/tc-arm.c:1932 config/tc-arm.c:2699 config/tc-arm.c:3889
#: config/tc-arm.c:5841 config/tc-arm.c:5861 config/tc-i960.c:1940
msgid "invalid constant"
msgstr "geçersiz sabit"
#. In the few cases where we might be able to accept something else
#. this error can be overridden.
#: config/tc-arm.c:1967
#, c-format
msgid "register expected, not '%.100s'"
msgstr "Yazmaç beklendi, '%.100s' değil"
#. In the few cases where we might be able to accept
#. something else this error can be overridden.
#: config/tc-arm.c:2017
#, c-format
msgid "Intel Wireless MMX technology register expected, not '%.100s'"
msgstr "Intel Wireless MMX teknoloji yazmacı beklendi, '%.100s' değil"
#. In the few cases where we might be able to accept
#. something else this error can be overridden.
#: config/tc-arm.c:2087
msgid "flag for {c}psr instruction expected"
msgstr "{c}psr işlemi için bayrak beklendi"
#: config/tc-arm.c:2120
msgid "illegal co-processor number"
msgstr "Geçersiz yardımcı işlemci numarası"
#: config/tc-arm.c:2149 config/tc-arm.c:5101
msgid "bad or missing expression"
msgstr "hatalı veya eksik ifade"
#: config/tc-arm.c:2155
msgid "immediate co-processor expression too large"
msgstr "şimdiki yardımcı işlemci ifadesi fazla büyük"
#: config/tc-arm.c:2214 config/tc-arm.c:2427 config/tc-arm.c:3718
#: config/tc-arm.c:3804 config/tc-arm.c:3868 config/tc-arm.c:4106
#: config/tc-arm.c:4208
msgid "immediate expression expected"
msgstr "şimdi ifade beklendi"
#: config/tc-arm.c:2229
msgid "co-processor address must be word aligned"
msgstr "yardımcı işlemci adresi word hizalı olmalı"
#: config/tc-arm.c:2235 config/tc-arm.c:2442 config/tc-mips.c:5037
msgid "offset too large"
msgstr "göreli konum fazla büyük"
#: config/tc-arm.c:2290
#, fuzzy
msgid "comma expected after closing square bracket"
msgstr "yazmaç adından sonra virgül beklendi"
#: config/tc-arm.c:2305 config/tc-arm.c:2489
msgid "pc may not be used in post-increment"
msgstr "pc arttırma sonrası kullanılamaz"
#: config/tc-arm.c:2333
#, fuzzy
msgid "'option' field too large"
msgstr "göreli konum fazla büyük"
#: config/tc-arm.c:2341
msgid "'}' expected at end of 'option' field"
msgstr ""
#: config/tc-arm.c:2353
#, fuzzy
msgid "non-constant expressions for 'option' field not supported"
msgstr "\".if\" deyiminde sabit olmayan ifade"
#: config/tc-arm.c:2359
#, fuzzy
msgid "# or { expected after comma"
msgstr "PLD ipucundan sonra '[' beklendi"
#: config/tc-arm.c:2369 config/tc-arm.c:2505 config/tc-arm.c:3020
#: config/tc-arm.c:5530 config/tc-arm.c:6134 config/tc-arm.c:6405
msgid "pre-indexed expression expected"
msgstr "önceden indekslenmiş ifade beklendi"
#: config/tc-arm.c:2382 config/tc-arm.c:2518 config/tc-arm.c:3033
#: config/tc-arm.c:5541 config/tc-arm.c:6146 config/tc-arm.c:6417
#: config/tc-arm.c:6800 config/tc-arm.c:9110 config/tc-arm.c:9125
msgid "missing ]"
msgstr "eksik ]"
#: config/tc-arm.c:2392 config/tc-arm.c:2528
msgid "pc may not be used with write-back"
msgstr "pc, geri-yazma (write-back) ile kullanılamaz"
#: config/tc-arm.c:2577
#, fuzzy
msgid "Invalid NOP hint"
msgstr "Geçersiz COPR tanımlayıcısı"
#: config/tc-arm.c:2612
msgid "comma expected after register name"
msgstr "yazmaç adından sonra virgül beklendi"
#: config/tc-arm.c:2631
msgid "CPSR or SPSR expected"
msgstr "CPSR veya SPSR beklendi"
#: config/tc-arm.c:2656
msgid "comma missing after psr flags"
msgstr "psr bayraklarından sonra virgül eksik"
#: config/tc-arm.c:2672 config/tc-arm.c:2682
msgid "only a register or immediate value can follow a psr flag"
msgstr "bir psr bayrağından sonra yalnızca yazmaç veya şimdiki değer gelebilir"
#: config/tc-arm.c:2746
msgid "rdhi, rdlo and rm must all be different"
msgstr "rdhi, rdlo ve rm'un hepsi farklı olmalıdır"
#: config/tc-arm.c:2798
msgid "rd and rm should be different in mul"
msgstr "mul içinde rd ve rm farklı olmalıdır"
#: config/tc-arm.c:2850
msgid "rd and rm should be different in mla"
msgstr "mla içinde rd ve rm farklı olmalıdır"
#: config/tc-arm.c:2896
#, c-format
msgid "acc0 expected, not '%.100s'"
msgstr "acc0 beklendi, '%.100s' değil"
#: config/tc-arm.c:2925 config/tc-arm.c:5439
msgid "address offset too large"
msgstr "adres göreli konumu fazla büyük"
#: config/tc-arm.c:3130
msgid "rdhi and rdlo must be different"
msgstr "rdhi ve rdlo farklı olmalıdır"
#: config/tc-arm.c:3235
msgid "Warning: instruction unpredictable when using r15"
msgstr "Uyarı: r15 kullanılırken işlem sonucu belirsiz"
#: config/tc-arm.c:3444
msgid "use of r15 in bx in ARM mode is not really useful"
msgstr "ARM kipinde bx içinde r15 kullanılması pek faydalı değil"
#: config/tc-arm.c:3466
msgid "use of r15 in bxj is not really useful"
msgstr "bxj içinde r15 kullanılması pek faydalı değil"
#: config/tc-arm.c:3524 config/tc-arm.c:3548
msgid "Rd equal to Rm or Rn yields unpredictable results"
msgstr ""
#: config/tc-arm.c:3577 config/tc-arm.c:3588
msgid "shift expression expected"
msgstr "Kaydırma ifadesi beklendi"
#: config/tc-arm.c:3598
#, fuzzy
msgid "'LSL' or 'ASR' required"
msgstr "')' gerekli"
#: config/tc-arm.c:3604
#, fuzzy
msgid "'LSL' required"
msgstr "')' gerekli"
#: config/tc-arm.c:3610
#, fuzzy
msgid "'ASR' required"
msgstr "')' gerekli"
#: config/tc-arm.c:3632
msgid "shift requires register or #expression"
msgstr "Kaydırma, yazmaç veya #ifade gerektiriyor"
#: config/tc-arm.c:3633
msgid "shift requires #expression"
msgstr "Kaydırma #ifade gerektiriyor"
#: config/tc-arm.c:3663
msgid "shift of 0 ignored."
msgstr "Sıfırlık kaydırma yoksayıldı."
#: config/tc-arm.c:3669
msgid "invalid immediate shift"
msgstr "Geçersiz şimdiki kaydırma"
#: config/tc-arm.c:3723 config/tc-arm.c:3809 config/tc-arm.c:3875
#: config/tc-arm.c:4112 config/tc-arm.c:4214 config/tc-arm.c:4536
#: config/tc-arm.c:4760 config/tc-arm.c:5698 expr.c:1332 read.c:2198
msgid "bad expression"
msgstr "geçersiz ifade"
#: config/tc-arm.c:3728 config/tc-arm.c:3814 config/tc-arm.c:3881
#: config/tc-arm.c:4118 config/tc-arm.c:4220 config/tc-arm.c:5832
#: config/tc-arm.c:6182 config/tc-arm.c:6454 config/tc-arm.c:7063
#: config/tc-v850.c:1924 config/tc-v850.c:1945
msgid "constant expression expected"
msgstr "sabit ifade beklendi"
#: config/tc-arm.c:3734 config/tc-arm.c:3820 config/tc-arm.c:4545
#: config/tc-arm.c:4769 config/tc-arm.c:5109 config/tc-arm.c:8198
#: config/tc-arm.c:8233 config/tc-arm.c:8243 config/tc-z8k.c:1125
#: config/tc-z8k.c:1137
msgid "immediate value out of range"
msgstr "şimdiki değer kapsam dışı"
#: config/tc-arm.c:4020
#, fuzzy
msgid "missing endian specifier"
msgstr "hatalı/eksik psr belirteci"
#: config/tc-arm.c:4029
msgid "valid endian specifiers are be or le"
msgstr ""
#: config/tc-arm.c:4096 config/tc-arm.c:4198
#, fuzzy
msgid "missing rotation field after comma"
msgstr "resmi parametrelerden sonra eksik )"
#: config/tc-arm.c:4140 config/tc-arm.c:4243
msgid "rotation can be 8, 16, 24 or 0 when field is ommited"
msgstr ""
#: config/tc-arm.c:4492
#, fuzzy
msgid "unrecognized flag"
msgstr "bilinmeyen opkod"
#: config/tc-arm.c:4499
msgid "no 'a', 'i', or 'f' flags for 'cps'"
msgstr ""
#: config/tc-arm.c:4810
msgid "lo register required"
msgstr "lo yazmacı gerekli"
#: config/tc-arm.c:4818
msgid "hi register required"
msgstr "hi yazmacı gerekli"
#: config/tc-arm.c:4886
msgid "only lo regs allowed with immediate"
msgstr "Şimdiki ile yalnızca lo yazmaçları kullanılabilir"
#: config/tc-arm.c:4905 config/tc-xtensa.c:4123
msgid "invalid immediate"
msgstr "geçersiz şimdiki"
#: config/tc-arm.c:5141 config/tc-arm.c:5285
#, fuzzy
msgid "non-word size not supported with control register"
msgstr "cr%ld rezerveli bir kontrol yazmacı"
#: config/tc-arm.c:5155
msgid "only r15 allowed here"
msgstr "burada ancak r15 kullanılabilir"
#: config/tc-arm.c:5283
msgid "conditional execution not supported with control register"
msgstr ""
#: config/tc-arm.c:5493
msgid "'[' expected after PLD mnemonic"
msgstr "PLD ipucundan sonra '[' beklendi"
#: config/tc-arm.c:5515
msgid "post-indexed expression used in preload instruction"
msgstr "önyükleme işleminde sonradan indekslenen ifade kullanıldı"
#: config/tc-arm.c:5520 config/tc-arm.c:5550
msgid "writeback used in preload instruction"
msgstr "önyükleme işleminde geri-yazma (write-back) kullanıldı"
#: config/tc-arm.c:5591
msgid "destination register must be even"
msgstr "Hedef yazmaç çift sayı olmalı"
#: config/tc-arm.c:5597
msgid "r14 not allowed here"
msgstr "r14 burada kullanılamaz"
#: config/tc-arm.c:5604
msgid "pre/post-indexing used when modified address register is destination"
msgstr "Hedef değiştirilmiş adres yazmacı olduğu zaman önce/sonra indeksleme kullanılır"
#: config/tc-arm.c:5614
msgid "ldrd destination registers must not overlap index register"
msgstr "ldrd hedef yazmacları indeks yazmacı ile örtüşmemeli"
#: config/tc-arm.c:5874
msgid "register or shift expression expected"
msgstr "Yazmaç veya kaydırma ifadesi beklendi"
#: config/tc-arm.c:5926
msgid "invalid floating point immediate expression"
msgstr "Geçersiz kayan nokta şimdiki ifadesi"
#: config/tc-arm.c:5930
msgid "floating point register or immediate expression expected"
msgstr "Kayan nokta yazmacı veya şimdiki ifade beklendi"
#: config/tc-arm.c:6076 config/tc-arm.c:6264 config/tc-arm.c:6345
msgid "address expected"
msgstr "Adres beklendi"
#: config/tc-arm.c:6106 config/tc-arm.c:6118 config/tc-arm.c:6155
#: config/tc-arm.c:6282 config/tc-arm.c:6375 config/tc-arm.c:6389
#: config/tc-arm.c:6426
#, c-format
msgid "%s register same as write-back base"
msgstr "%s yazmacı geri-yazma (write-back) temeli ile aynı"
#: config/tc-arm.c:6108 config/tc-arm.c:6120 config/tc-arm.c:6157
#: config/tc-arm.c:6284 config/tc-arm.c:6377 config/tc-arm.c:6391
#: config/tc-arm.c:6428
msgid "destination"
msgstr "hedef"
#: config/tc-arm.c:6108 config/tc-arm.c:6120 config/tc-arm.c:6157
#: config/tc-arm.c:6284 config/tc-arm.c:6377 config/tc-arm.c:6391
#: config/tc-arm.c:6428
msgid "source"
msgstr "kaynak"
#: config/tc-arm.c:6167 config/tc-arm.c:6438 config/tc-arm.c:8411
msgid "invalid pseudo operation"
msgstr "geçersiz sanal işlem"
#: config/tc-arm.c:6219 config/tc-arm.c:6489
msgid "literal pool insertion failed"
msgstr "literal havuza ekleme başarısız"
#: config/tc-arm.c:6312 config/tc-arm.c:6318
msgid "post-indexed expression expected"
msgstr "sonradan indekslenmiş ifade beklendi"
#: config/tc-arm.c:6553
msgid "bad range in register list"
msgstr "Yazmaç listesinde hatalı aralık"
#: config/tc-arm.c:6561 config/tc-arm.c:6570 config/tc-arm.c:6612
#, c-format
msgid "Warning: duplicated register (r%d) in register list"
msgstr "Uyarı: Yazmaç listesinde tekrarlanan yazmaç (r%d)"
#: config/tc-arm.c:6573
msgid "Warning: register range not in ascending order"
msgstr "Uyarı: Yazmaç aralığı artan sıralamada değil"
#: config/tc-arm.c:6585
msgid "missing `}'"
msgstr "Eksik `}'"
#: config/tc-arm.c:6601
msgid "invalid register mask"
msgstr "geçersiz yazmaç maskesi"
#: config/tc-arm.c:6659
msgid "r15 not allowed as base register"
msgstr "r15 temel yazmaç olarak kullanılamaz"
#: config/tc-arm.c:6693 config/tc-arm.c:6702
msgid "writeback of base register is UNPREDICTABLE"
msgstr "temel yazmaca geri yazım sonuçları TAHMİN EDİLEMEZ"
#: config/tc-arm.c:6696
msgid "writeback of base register when in register list is UNPREDICTABLE"
msgstr "yazmaç listesinde bulunan temel yazmaca geri yazım sonuçları TAHMİN EDİLEMEZ"
#: config/tc-arm.c:6706
msgid "if writeback register is in list, it must be the lowest reg in the list"
msgstr "eğer listede geriyazım yazmacı varsa, listedeki en düşük yazmaç olmalıdır"
#: config/tc-arm.c:6760 config/tc-arm.c:6774
msgid "r15 not allowed in swap"
msgstr "r15 takasta kullanılamaz"
#: config/tc-arm.c:7069
msgid "constant value required for number of registers"
msgstr "Yazmaç sayısı için sabit değer gerekli"
#: config/tc-arm.c:7077 config/tc-arm.c:14226
msgid "number of registers must be in the range [1:4]"
msgstr "Yazmaç sayısı aralık içinde olmalı [1:4]"
#: config/tc-arm.c:7138
msgid "r15 not allowed as base register with write-back"
msgstr "R15, geri-yazmalı (write-back) temel yazmaç olarak kullanılamaz"
#: config/tc-arm.c:7533 config/tc-arm.c:7572 config/tc-h8300.c:1010
#: config/tc-mips.c:9585 config/tc-mips.c:9615
msgid "invalid register list"
msgstr "geçersiz yazmaç listesi"
#: config/tc-arm.c:7539 config/tc-arm.c:14310 config/tc-arm.c:14317
msgid "register list not in ascending order"
msgstr "Yazmaç listesi artan sıralamada değil"
#: config/tc-arm.c:7564
msgid "register range not in ascending order"
msgstr "Yazmaç aralığı artan sıralamada değil"
#: config/tc-arm.c:7597
msgid "non-contiguous register range"
msgstr "ardışık olmayan yazmaç aralığı"
#: config/tc-arm.c:7626 config/tc-arm.c:7663
msgid "only two consecutive VFP SP registers allowed here"
msgstr "burada yalnızca iki ardışık VFP SP yazmacına izin var"
#: config/tc-arm.c:7810
msgid "VFP system register expected"
msgstr "VFP sistem yazmacı beklendi"
#: config/tc-arm.c:7921 config/tc-arm.c:7958
msgid "this addressing mode requires base-register writeback"
msgstr "bu adresleme kip temel yazmaca geriyazma (write-back) gerektiriyor"
#: config/tc-arm.c:8140 config/tc-arm.c:9219
msgid "dest and source1 must be the same register"
msgstr "hedef ve kaynak1 aynı yazmaç olmalı"
#: config/tc-arm.c:8147
msgid "subtract valid only on lo regs"
msgstr "çıkarma yalnızca lo yazmaçlarında geçerli"
#: config/tc-arm.c:8171
msgid "invalid Hi register with immediate"
msgstr "Şimdiki ile geçersiz hi yazmacı"
#: config/tc-arm.c:8211
msgid "invalid immediate value for stack adjust"
msgstr "Yığıt düzeltme için geçersiz şimdiki değer"
#: config/tc-arm.c:8222
msgid "invalid immediate for address calculation"
msgstr "Adres hesaplaması için geçersiz şimdiki"
#: config/tc-arm.c:8307
msgid "source1 and dest must be same register"
msgstr "kaynak1 ve hedef aynı yazmaç olmalı"
#: config/tc-arm.c:8341
msgid "invalid immediate for shift"
msgstr "Kaydırma için geçersiz şimdiki"
#: config/tc-arm.c:8402
msgid "expected ']'"
msgstr "']' beklendi"
#: config/tc-arm.c:8475
msgid "byte or halfword not valid for base register"
msgstr "bayt veya halfword temel yazmaç için geçersiz"
#: config/tc-arm.c:8480
msgid "r15 based store not allowed"
msgstr "R15 temelli saklama geçersiz"
#: config/tc-arm.c:8485
msgid "invalid base register for register offset"
msgstr "Yazmaç göreli konumu için geçersiz temel yazmaç"
#: config/tc-arm.c:8503 config/tc-arm.c:8538
msgid "invalid offset"
msgstr "geçersiz göreli konum"
#: config/tc-arm.c:8514
msgid "invalid base register in load/store"
msgstr "yükle/sakla için geçersiz temel yazmaç"
#: config/tc-arm.c:8990
msgid "expecting immediate, 7bit operand"
msgstr "şimdiki, 7bitlik işlenen beklendi"
#: config/tc-arm.c:9005
msgid "immediate out of range"
msgstr "şimdiki değer kapsam dışı"
#: config/tc-arm.c:9058
msgid "offset expected"
msgstr "görece beklendi"
#: config/tc-arm.c:9067 config/tc-pj.c:536 config/tc-sh.c:4107
msgid "offset out of range"
msgstr "göreli konum kapsam dışı"
#: config/tc-arm.c:9072
#, fuzzy
msgid "offset not a multiple of 4"
msgstr "yazmaç sakla görecesi %u'nun katı değil"
#: config/tc-arm.c:9227
msgid "Rs and Rd must be different in MUL"
msgstr "MUL içinde Rs ve Rd farklı olmalı"
#: config/tc-arm.c:9362
msgid "inserted missing '!': load/store multiple always writes back base register"
msgstr "Eksik '!' eklendi: yükle/sakla çoğulu hep temel yazmaca geri yazar"
#: config/tc-arm.c:9384
msgid "only lo-regs valid in load/store multiple"
msgstr "yükle/sakla çoğulunda yalnız lo yazmaçları geçerli"
#: config/tc-arm.c:9426
msgid "syntax: ldrs[b] Rd, [Rb, Ro]"
msgstr "Sözdizim: ldrs[b] Rd, [Rb, Ro]"
#: config/tc-arm.c:9486
msgid "invalid register list to push/pop instruction"
msgstr "emme/basma işlemi için geçersiz yazmaç listesi"
#: config/tc-arm.c:9589 config/tc-arm.c:10966
msgid "virtual memory exhausted"
msgstr "Sanal bellek tükendi"
#: config/tc-arm.c:9613
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to create an alias for %s, reason: %s"
msgstr "Hata ayıklama bilgisi oluşturma başarısız: %s"
#: config/tc-arm.c:9677
#, c-format
msgid "register '%s' does not exist\n"
msgstr "'%s' yazmacı yok\n"
#: config/tc-arm.c:9681
#, c-format
msgid "ignoring redefinition of register alias '%s' to non-existant register '%s'"
msgstr ""
"'%s' yazmaç rumuzunun var olmayan '%s' yazmacı olarak yeniden tanımlanması\n"
"yoksayıldı"
#: config/tc-arm.c:9690
#, c-format
msgid "ignoring redefinition of register alias '%s'"
msgstr "'%s' yazmaç rumuzunun yeniden tanımlanması yoksayıldı"
#: config/tc-arm.c:9696
msgid "ignoring incomplete .req pseuso op"
msgstr "eksik .req pseudo-op yoksayıldı"
#: config/tc-arm.c:10990
msgid "use of old and new-style options to set CPU type"
msgstr "CPU türünü belirlemekte hem eski hem de yeni tarz seçeneği kullanılmış"
#: config/tc-arm.c:11000
msgid "use of old and new-style options to set FPU type"
msgstr "FPU türünü belirlemekte hem eski hem de yeni tarz seçeneği kullanılmış"
#: config/tc-arm.c:11062
msgid "hard-float conflicts with specified fpu"
msgstr ""
#: config/tc-arm.c:11246
msgid "bad call to MD_ATOF()"
msgstr "MD_ATOF()'a hatalı çağrı"
#: config/tc-arm.c:11402
#, fuzzy, c-format
msgid "undefined symbol %s used as an immediate value"
msgstr "şimdiki değer olarak sıfır kullanıldı"
#: config/tc-arm.c:11416
#, c-format
msgid "invalid constant (%lx) after fixup"
msgstr "düzeltmeden sonra geçersiz sabit (%lx)"
#: config/tc-arm.c:11453
#, c-format
msgid "unable to compute ADRL instructions for PC offset of 0x%lx"
msgstr "0x%lx PC göreli konumu için ADRL işlemleri hesaplanamadı"
#: config/tc-arm.c:11483
#, c-format
msgid "bad immediate value for offset (%ld)"
msgstr "göreli konum (%ld) için hatalı şimdiki değer"
#: config/tc-arm.c:11505 config/tc-arm.c:11527
msgid "invalid literal constant: pool needs to be closer"
msgstr "geçersiz literal sabit: havuz daha yakın olmalı"
#: config/tc-arm.c:11507
#, c-format
msgid "bad immediate value for half-word offset (%ld)"
msgstr "halfword göreli konumu (%ld) için hatalı şimdiki değer"
#: config/tc-arm.c:11544
msgid "shift expression is too large"
msgstr "kaydırma ifadesi fazla büyük"
#: config/tc-arm.c:11561
#, fuzzy
msgid "invalid smi expression"
msgstr "geçersiz swi ifadesi"
#: config/tc-arm.c:11572 config/tc-arm.c:11581
msgid "invalid swi expression"
msgstr "geçersiz swi ifadesi"
#: config/tc-arm.c:11591
msgid "invalid expression in load/store multiple"
msgstr "yükle/sakla çoğulunda geçersiz ifade"
#: config/tc-arm.c:11641
msgid "GAS can't handle same-section branch dest >= 0x04000000"
msgstr "GAS aynı bölüm dal hedefini desteklemiyor >= 0x04000000"
#: config/tc-arm.c:11650
msgid "out of range branch"
msgstr "dal kapsamı dışında"
#: config/tc-arm.c:11707 config/tc-arm.c:11732
msgid "branch out of range"
msgstr "dal kapsam dışı"
#: config/tc-arm.c:11765
msgid "branch with link out of range"
msgstr "dal ile bağlantı kapsam dışı"
#: config/tc-arm.c:11858
#, fuzzy
msgid "rel31 relocation overflow"
msgstr "yerdeğişim taşması"
#: config/tc-arm.c:11874
msgid "illegal value for co-processor offset"
msgstr "yardımcı işlemci göreli konumu için geçersiz değer"
#: config/tc-arm.c:11886
msgid "Illegal value for co-processor offset"
msgstr "Yardımcı işlemci göreli konumu için geçersiz değer"
#: config/tc-arm.c:11910
#, c-format
msgid "invalid offset, target not word aligned (0x%08X)"
msgstr "geçersiz göreli konum, hedef word hizalı değil (0x%08X)"
#: config/tc-arm.c:11916 config/tc-arm.c:11926 config/tc-arm.c:11934
#: config/tc-arm.c:11942 config/tc-arm.c:11950
#, c-format
msgid "invalid offset, value too big (0x%08lX)"
msgstr "geçersiz göreli konum, değer fazla büyük (0x%08lX)"
#: config/tc-arm.c:11990
msgid "invalid immediate for stack address calculation"
msgstr "yığıt adres hesaplaması için geçersiz şimdiki"
#: config/tc-arm.c:11999
#, c-format
msgid "invalid immediate for address calculation (value = 0x%08lX)"
msgstr "adres hesaplaması için geçersiz şimdiki (değer = 0x%08lX)"
#: config/tc-arm.c:12009
msgid "invalid 8bit immediate"
msgstr "geçersiz 8bitlik şimdiki"
#: config/tc-arm.c:12017
msgid "invalid 3bit immediate"
msgstr "geçersiz 3bitlik şimdiki"
#: config/tc-arm.c:12033
#, c-format
msgid "invalid immediate: %ld is too large"
msgstr "geçersiz şimdiki: %ld fazla büyük"
#: config/tc-arm.c:12048
#, c-format
msgid "illegal Thumb shift value: %ld"
msgstr "geçersiz Thumb kaydırma değeri: %ld"
#: config/tc-arm.c:12062
#, c-format
msgid "bad relocation fixup type (%d)"
msgstr "hatalı yerdeğişim düzeltme türü (%d)"
#: config/tc-arm.c:12133
msgid "literal referenced across section boundary"
msgstr "literal bölüm sınırı ötesinden çağrılmış"
#: config/tc-arm.c:12151
msgid "internal relocation (type: IMMEDIATE) not fixed up"
msgstr "iç yerdeğişim (türü: ŞİMDİKİ) düzeltilmemiş"
#: config/tc-arm.c:12156
msgid "ADRL used for a symbol not defined in the same file"
msgstr "Aynı dosyada tanımlanmamış bir sembol için ADRL kullanılmış"
#: config/tc-arm.c:12165
#, c-format
msgid "undefined local label `%s'"
msgstr ""
#: config/tc-arm.c:12171
msgid "internal_relocation (type: OFFSET_IMM) not fixed up"
msgstr "iç yerdeğişim (türü: OFFSET_IMM) düzeltilmemiş"
#: config/tc-arm.c:12191 config/tc-cris.c:3936 config/tc-mcore.c:2053
#: config/tc-mmix.c:2930 config/tc-ns32k.c:2393
msgid "<unknown>"
msgstr "<bilinmiyor>"
#: config/tc-arm.c:12194 config/tc-arm.c:12215
#, c-format
msgid "cannot represent %s relocation in this object file format"
msgstr "bu nesne dosya biçeminde %s yerdeğişimi gösterilemez"
#: config/tc-arm.c:12342
#, c-format
msgid "no operator -- statement `%s'\n"
msgstr "işlemimi yok -- `%s' deyimi\n"
#: config/tc-arm.c:12360 config/tc-arm.c:12386
#, c-format
msgid "selected processor does not support `%s'"
msgstr "seçilen işlemci `%s'ı desteklemiyor"
#: config/tc-arm.c:12404
#, c-format
msgid "bad instruction `%s'"
msgstr "hatalı işlem `%s'"
#: config/tc-arm.c:12505
msgid "generate PIC code"
msgstr "PIC kodu üretir"
#: config/tc-arm.c:12506
msgid "assemble Thumb code"
msgstr "Thumb kodunu çevirir"
#: config/tc-arm.c:12507
msgid "support ARM/Thumb interworking"
msgstr "ARM/Thumb beraber çalışmasını destekler"
#: config/tc-arm.c:12509
msgid "code uses 32-bit program counter"
msgstr "kod, 32 bit yazılım sayacı kullanıyor"
#: config/tc-arm.c:12510
msgid "code uses 26-bit program counter"
msgstr "kod, 26 bitlik yazılım sayacı kullanıyor"
#: config/tc-arm.c:12511
msgid "floating point args are in fp regs"
msgstr "kayan nokta argümanları kayan nokta yazmaçlarında"
#: config/tc-arm.c:12513
msgid "re-entrant code"
msgstr "yeniden girişli kod"
#: config/tc-arm.c:12514
msgid "code is ATPCS conformant"
msgstr "kod ATPCS uyumlu"
#: config/tc-arm.c:12515
msgid "assemble for big-endian"
msgstr "büyük sonlu için çevirir"
#: config/tc-arm.c:12516
msgid "assemble for little-endian"
msgstr "küçük-sonlu için çevirir"
#. These are recognized by the assembler, but have no affect on code.
#: config/tc-arm.c:12520
msgid "use frame pointer"
msgstr "çerçeve imleyicisi kullanır"
#: config/tc-arm.c:12521
msgid "use stack size checking"
msgstr "yığıt boyu sağlaması kullanır"
#. DON'T add any new processors to this list -- we want the whole list
#. to go away... Add them to the processors table instead.
#: config/tc-arm.c:12525 config/tc-arm.c:12526
msgid "use -mcpu=arm1"
msgstr " -mcpu=arm1 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12527 config/tc-arm.c:12528
msgid "use -mcpu=arm2"
msgstr " -mcpu=arm2 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12529 config/tc-arm.c:12530
msgid "use -mcpu=arm250"
msgstr " -mcpu=arm250 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12531 config/tc-arm.c:12532
msgid "use -mcpu=arm3"
msgstr " -mcpu=arm3 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12533 config/tc-arm.c:12534
msgid "use -mcpu=arm6"
msgstr " -mcpu=arm6 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12535 config/tc-arm.c:12536
msgid "use -mcpu=arm600"
msgstr " -mcpu=arm600 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12537 config/tc-arm.c:12538
msgid "use -mcpu=arm610"
msgstr " -mcpu=arm610 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12539 config/tc-arm.c:12540
msgid "use -mcpu=arm620"
msgstr " -mcpu=arm620 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12541 config/tc-arm.c:12542
msgid "use -mcpu=arm7"
msgstr " -mcpu=arm7 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12543 config/tc-arm.c:12544
msgid "use -mcpu=arm70"
msgstr " -mcpu=arm70 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12545 config/tc-arm.c:12546
msgid "use -mcpu=arm700"
msgstr " -mcpu=arm700 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12547 config/tc-arm.c:12548
msgid "use -mcpu=arm700i"
msgstr " -mcpu=arm700i seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12549 config/tc-arm.c:12550
msgid "use -mcpu=arm710"
msgstr " -mcpu=arm710 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12551 config/tc-arm.c:12552
msgid "use -mcpu=arm710c"
msgstr " -mcpu=arm710c seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12553 config/tc-arm.c:12554
msgid "use -mcpu=arm720"
msgstr " -mcpu=arm720 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12555 config/tc-arm.c:12556
msgid "use -mcpu=arm7d"
msgstr " -mcpu=arm7d seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12557 config/tc-arm.c:12558
msgid "use -mcpu=arm7di"
msgstr " -mcpu=arm7di seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12559 config/tc-arm.c:12560
msgid "use -mcpu=arm7m"
msgstr " -mcpu=arm7m seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12561 config/tc-arm.c:12562
msgid "use -mcpu=arm7dm"
msgstr " -mcpu=arm7dm seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12563 config/tc-arm.c:12564
msgid "use -mcpu=arm7dmi"
msgstr " -mcpu=arm7dmi seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12565 config/tc-arm.c:12566
msgid "use -mcpu=arm7100"
msgstr " -mcpu=arm7100 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12567 config/tc-arm.c:12568
msgid "use -mcpu=arm7500"
msgstr " -mcpu=arm7500 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12569 config/tc-arm.c:12570
msgid "use -mcpu=arm7500fe"
msgstr " -mcpu=arm7500fe seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12571 config/tc-arm.c:12572 config/tc-arm.c:12573
#: config/tc-arm.c:12574
msgid "use -mcpu=arm7tdmi"
msgstr " -mcpu=arm7tdmi seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12575 config/tc-arm.c:12576
msgid "use -mcpu=arm710t"
msgstr " -mcpu=arm710t seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12577 config/tc-arm.c:12578
msgid "use -mcpu=arm720t"
msgstr " -mcpu=arm720t seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12579 config/tc-arm.c:12580
msgid "use -mcpu=arm740t"
msgstr " -mcpu=arm740t seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12581 config/tc-arm.c:12582
msgid "use -mcpu=arm8"
msgstr " -mcpu=arm8 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12583 config/tc-arm.c:12584
msgid "use -mcpu=arm810"
msgstr " -mcpu=arm810 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12585 config/tc-arm.c:12586
msgid "use -mcpu=arm9"
msgstr " -mcpu=arm9 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12587 config/tc-arm.c:12588
msgid "use -mcpu=arm9tdmi"
msgstr " -mcpu=arm9tdmi seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12589 config/tc-arm.c:12590
msgid "use -mcpu=arm920"
msgstr " -mcpu=arm920 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12591 config/tc-arm.c:12592
msgid "use -mcpu=arm940"
msgstr " -mcpu=arm940 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12593
msgid "use -mcpu=strongarm"
msgstr " -mcpu=strongarm seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12595
msgid "use -mcpu=strongarm110"
msgstr " -mcpu=strongarm110 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12597
msgid "use -mcpu=strongarm1100"
msgstr " -mcpu=strongarm1100 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12599
msgid "use -mcpu=strongarm1110"
msgstr " -mcpu=strongarm1110 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12600
msgid "use -mcpu=xscale"
msgstr " -mcpu=xscale seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12601
msgid "use -mcpu=iwmmxt"
msgstr "-mcpu=iwmmxt kullanın"
#: config/tc-arm.c:12602
msgid "use -mcpu=all"
msgstr " -mcpu=all seçeneğini kullanır"
#. Architecture variants -- don't add any more to this list either.
#: config/tc-arm.c:12605 config/tc-arm.c:12606
msgid "use -march=armv2"
msgstr " -march=armv2 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12607 config/tc-arm.c:12608
msgid "use -march=armv2a"
msgstr " -march=armv2a seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12609 config/tc-arm.c:12610
msgid "use -march=armv3"
msgstr " -march=armv3 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12611 config/tc-arm.c:12612
msgid "use -march=armv3m"
msgstr " -march=armv3m seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12613 config/tc-arm.c:12614
msgid "use -march=armv4"
msgstr " -march=armv4 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12615 config/tc-arm.c:12616
msgid "use -march=armv4t"
msgstr " -march=armv4t seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12617 config/tc-arm.c:12618
msgid "use -march=armv5"
msgstr " -march=armv5 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12619 config/tc-arm.c:12620
msgid "use -march=armv5t"
msgstr " -march=armv5t seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12621 config/tc-arm.c:12622
msgid "use -march=armv5te"
msgstr " -march=armv5te seçeneğini kullanır"
#. Floating point variants -- don't add any more to this list either.
#: config/tc-arm.c:12625
msgid "use -mfpu=fpe"
msgstr " -mfpu=fpe seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12626
msgid "use -mfpu=fpa10"
msgstr " -mfpu=fpa10 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12627
msgid "use -mfpu=fpa11"
msgstr " -mfpu=fpa11 seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12629
msgid "use either -mfpu=softfpa or -mfpu=softvfp"
msgstr "ya -mfpu=softfpa ya da -mfpu=softvfp seçeneğini kullanır"
#: config/tc-arm.c:12862
msgid "invalid architectural extension"
msgstr "geçersiz mimari eklenti"
#: config/tc-arm.c:12876
msgid "missing architectural extension"
msgstr "eksik mimari eklenti"
#: config/tc-arm.c:12889
#, c-format
msgid "unknown architectural extnsion `%s'"
msgstr "`%s' mimari yapısı bilinmiyor"
#: config/tc-arm.c:12913
#, c-format
msgid "missing cpu name `%s'"
msgstr "`%s' cpu adı eksik"
#: config/tc-arm.c:12929
#, c-format
msgid "unknown cpu `%s'"
msgstr "bilinmeyen cpu `%s'"
#: config/tc-arm.c:12947
#, c-format
msgid "missing architecture name `%s'"
msgstr "`%s' mimari ismi eksik"
#: config/tc-arm.c:12964
#, c-format
msgid "unknown architecture `%s'\n"
msgstr "`%s' mimarisi bilinmiyor\n"
#: config/tc-arm.c:12980
#, c-format
msgid "unknown floating point format `%s'\n"
msgstr "bilinmeyen kayan nokta biçemi '%s'\n"
#: config/tc-arm.c:12996
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown floating point abi `%s'\n"
msgstr "bilinmeyen kayan nokta biçemi '%s'\n"
#: config/tc-arm.c:13012
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown EABI `%s'\n"
msgstr "bilinmeyen cpu `%s'"
#: config/tc-arm.c:13019
msgid "<cpu name>\t assemble for CPU <cpu name>"
msgstr "<cpu adı>\t <cpu adı> CPU'su için çevirir"
#: config/tc-arm.c:13021
msgid "<arch name>\t assemble for architecture <arch name>"
msgstr "<mimari adı>\t <mimari adı> mimarisi için çevirir"
#: config/tc-arm.c:13023
msgid "<fpu name>\t assemble for FPU architecture <fpu name>"
msgstr "<fpu adı>\t <fpu adı> FPU mimarisi için çevirir"
#: config/tc-arm.c:13025
msgid "<abi>\t assemble for floating point ABI <abi>"
msgstr ""
#: config/tc-arm.c:13028
#, fuzzy
msgid "<ver>\t assemble for eabi version <ver>"
msgstr "<mimari adı>\t <mimari adı> mimarisi için çevirir"
#: config/tc-arm.c:13069 config/tc-arm.c:13091
#, c-format
msgid "option `-%c%s' is deprecated: %s"
msgstr "`-%c%s' seçeneği artık kullanılmıyor: %s"
#: config/tc-arm.c:13112
#, c-format
msgid " ARM-specific assembler options:\n"
msgstr " ARM'a özgü çevirici seçenekleri:\n"
#: config/tc-arm.c:13123
#, c-format
msgid " -EB assemble code for a big-endian cpu\n"
msgstr " -EB büyük-sonlu bir cpu için kod çevrimi yapar\n"
#: config/tc-arm.c:13128
#, c-format
msgid " -EL assemble code for a little-endian cpu\n"
msgstr " -EL küçük-sonlu bir cpu için kod çevrimi yapar\n"
#: config/tc-arm.c:13270
#, c-format
msgid "%s: unexpected function type: %d"
msgstr "%s: beklenmeyen işlev türü: %d"
#: config/tc-arm.c:13540
#, fuzzy
msgid "expected 0 or 1"
msgstr "%c beklendi"
#: config/tc-arm.c:13545
#, fuzzy
msgid "missing comma"
msgstr "`do' eksik"
#: config/tc-arm.c:13838
msgid "handerdata in cantunwind frame"
msgstr ""
#: config/tc-arm.c:13855
msgid "too many unwind opcodes for personality routine 0"
msgstr ""
#: config/tc-arm.c:13887
#, fuzzy
msgid "too many unwind opcodes"
msgstr "çok fazla işlenen"
#: config/tc-arm.c:14017
#, fuzzy
msgid "dupicate .handlerdata directive"
msgstr "eşleşmeyen end yönergesi"
#: config/tc-arm.c:14071
msgid "personality routine specified for cantunwind frame"
msgstr ""
#: config/tc-arm.c:14085
#, fuzzy
msgid "duplicate .personalityindex directive"
msgstr "eşleşmeyen end yönergesi"
#: config/tc-arm.c:14094
msgid "bad personality routine number"
msgstr ""
#: config/tc-arm.c:14113
#, fuzzy
msgid "duplicate .personality directive"
msgstr "psr bit belirteci tekrarlandı"
#: config/tc-arm.c:14139 config/tc-arm.c:14261
#, fuzzy
msgid "expected register list"
msgstr "yazmaç beklendi"
#: config/tc-arm.c:14217
#, fuzzy
msgid "expected , <constant>"
msgstr "<nn> beklendi"
#: config/tc-arm.c:14322
#, fuzzy
msgid "expected wr or wcgr"
msgstr "%c beklendi"
#: config/tc-arm.c:14343
#, fuzzy
msgid "bad register range"
msgstr "Hatalı yazmaç aralığı"
#: config/tc-arm.c:14358
#, fuzzy
msgid "inconsistent register types"
msgstr "yazmaç listesinde hatalı yazmaç"
#. TODO: Maverick registers.
#: config/tc-arm.c:14506
#, fuzzy
msgid "unrecognised register"
msgstr "Bilinmeyen yazmaç ismi"
#: config/tc-arm.c:14529
#, c-format
msgid "r%d not permitted in .unwind_movsp directive"
msgstr ""
#: config/tc-arm.c:14535
#, fuzzy
msgid "unexpected .unwind_movsp directive"
msgstr "içiçe .ent yönergeleri"
#: config/tc-arm.c:14567
#, fuzzy
msgid "expected #constant"
msgstr "<nn> beklendi"
#: config/tc-arm.c:14587
#, fuzzy
msgid "stack increment must be multiple of 4"
msgstr "işlenen 4'ün katı olmalı"
#: config/tc-arm.c:14616
#, fuzzy
msgid "expected <reg>, <reg>"
msgstr "@(exp, reg16) beklendi"
#: config/tc-arm.c:14634
msgid "register must be either sp or set by a previousunwind_movsp directive"
msgstr ""
#: config/tc-arm.c:14671
msgid "expected <offset>, <opcode>"
msgstr ""
#: config/tc-arm.c:14683
#, fuzzy
msgid "unwind opcode too long"
msgstr "bilinmeyen opkod %s"
#: config/tc-arm.c:14688
#, fuzzy
msgid "invalid unwind opcode"
msgstr "geçersiz opkod"
#: config/tc-arm.c:14783
msgid "alignments greater than 32 bytes not supported in .text sections."
msgstr "32 bayttan daha büyük hizalamalar .text bölümlerinde desteklenmiyor."
#: config/tc-arm.h:84
msgid "arm convert_frag\n"
msgstr "arm convert_frag\n"
#: config/tc-avr.c:215
#, c-format
msgid "Known MCU names:"
msgstr "Bilinen MCU adları:"
#: config/tc-avr.c:284
#, c-format
msgid ""
"AVR options:\n"
" -mmcu=[avr-name] select microcontroller variant\n"
" [avr-name] can be:\n"
" avr1 - AT90S1200, ATtiny1x, ATtiny28\n"
" avr2 - AT90S2xxx, AT90S4xxx, AT90S8xxx, ATtiny22\n"
" avr3 - ATmega103, ATmega603\n"
" avr4 - ATmega83, ATmega85\n"
" avr5 - ATmega161, ATmega163, ATmega32, AT94K\n"
" or immediate microcontroller name.\n"
msgstr ""
"AVR seçenekleri:\n"
" -mmcu=[avr-adı] mikrodenetçi alt-türünü seçer\n"
" [avr-adı]:\n"
" avr1 - AT90S1200, ATtiny1x, ATtiny28\n"
" avr2 - AT90S2xxx, AT90S4xxx, AT90S8xxx, ATtiny22\n"
" avr3 - ATmega103, ATmega603\n"
" avr4 - ATmega83, ATmega85\n"
" avr5 - ATmega161, ATmega163, ATmega32, AT94K\n"
" veya şimdiki mikrodenetçi adı.\n"
#: config/tc-avr.c:294
#, c-format
msgid ""
" -mall-opcodes accept all AVR opcodes, even if not supported by MCU\n"
" -mno-skip-bug disable warnings for skipping two-word instructions\n"
" (default for avr4, avr5)\n"
" -mno-wrap reject rjmp/rcall instructions with 8K wrap-around\n"
" (default for avr3, avr5)\n"
msgstr ""
" -mall-opcodes MCU tarafından desteklenmese bile bütün AVR opkodlarını kabul\n"
" eder\n"
" -mno-skip-bug iki-wordlük işlemler atlanırken uyarmaz\n"
" (avr4, avr5 için öntanımlı)\n"
" -mno-wrap 8K başa sarmaya sahip rjmp/rcall işlemlerini reddeder\n"
" (avr3, avr5 için öntanımlı)\n"
#: config/tc-avr.c:342 config/tc-msp430.c:697
#, c-format
msgid "unknown MCU: %s\n"
msgstr "bilinmeyen MCU: %s\n"
#: config/tc-avr.c:351
#, c-format
msgid "redefinition of mcu type `%s' to `%s'"
msgstr "mcu türü `%s'den `%s'ye yeniden tanımlandı"
#: config/tc-avr.c:402 config/tc-crx.c:490 config/tc-d10v.c:319
#: config/tc-d30v.c:366 config/tc-mips.c:10029 config/tc-mmix.c:2297
#: config/tc-mn10200.c:361 config/tc-msp430.c:805 config/tc-pj.c:373
#: config/tc-ppc.c:5192 config/tc-sh.c:2972 config/tc-v850.c:1242
msgid "bad call to md_atof"
msgstr "md_atof'a hatalı çağrı"
#: config/tc-avr.c:465
msgid "constant value required"
msgstr "sabit değer gerekli"
#: config/tc-avr.c:468
#, c-format
msgid "number must be less than %d"
msgstr "sayı %d'den daha az olmalı"
#: config/tc-avr.c:520
msgid "`,' required"
msgstr "`,' gerekli"
#: config/tc-avr.c:539
msgid "undefined combination of operands"
msgstr "tanımlanmamış işlenenler bileşimi"
#: config/tc-avr.c:549
msgid "skipping two-word instruction"
msgstr "iki-wordluk işlem atlandı"
#: config/tc-avr.c:582 config/tc-avr.c:1274
#, c-format
msgid "constant out of 8-bit range: %d"
msgstr "8-bitlik aralık dışında sabit: %d"
#: config/tc-avr.c:636
msgid "register r16-r23 required"
msgstr "r16-r23 yazmaçları gerekli"
#: config/tc-avr.c:642
msgid "register number above 15 required"
msgstr "yazmaç numarası 15'den büyük olmalı"
#: config/tc-avr.c:648
msgid "even register number required"
msgstr "yazmaç numarası çift olmalı"
#: config/tc-avr.c:654
msgid "register r24, r26, r28 or r30 required"
msgstr "r24, r26, r28 veya r30 yazmaçları gerekli"
#: config/tc-avr.c:660
msgid "register name or number from 0 to 31 required"
msgstr "yazmaç ismi veya 0'dan 31'e kadar numara gerekli"
#: config/tc-avr.c:678
msgid "pointer register (X, Y or Z) required"
msgstr "imleyici yazmacı (X, Y veya Z) gerekli"
#: config/tc-avr.c:685
msgid "cannot both predecrement and postincrement"
msgstr "ön-eksiltme ve sonra-arttırma işlemlerinin ikisi birden uygulanamaz"
#: config/tc-avr.c:693
msgid "addressing mode not supported"
msgstr "adresleme kipi desteklenmiyor"
#: config/tc-avr.c:699
msgid "can't predecrement"
msgstr "ön-eksiltme yapılamaz"
#: config/tc-avr.c:702
msgid "pointer register Z required"
msgstr "imleyici yazmacı Z gerekli"
#: config/tc-avr.c:720
msgid "pointer register (Y or Z) required"
msgstr "imleyici yazmacı (Y veya Z) gerekli"
#: config/tc-avr.c:824
#, c-format
msgid "unknown constraint `%c'"
msgstr "`%c' bilinmeyen kısıtı"
#: config/tc-avr.c:918 config/tc-avr.c:934 config/tc-avr.c:1056
#: config/tc-msp430.c:1899 config/tc-msp430.c:1917
#, c-format
msgid "odd address operand: %ld"
msgstr "tek sayılı adres işleneni: %ld"
#: config/tc-avr.c:926 config/tc-avr.c:945 config/tc-avr.c:967
#: config/tc-avr.c:974 config/tc-avr.c:981 config/tc-d10v.c:586
#: config/tc-d30v.c:656 config/tc-msp430.c:1907 config/tc-msp430.c:1922
#: config/tc-msp430.c:1932
#, c-format
msgid "operand out of range: %ld"
msgstr "işlenen kapsam dışı: %ld"
#: config/tc-avr.c:1065 config/tc-d10v.c:1791 config/tc-d30v.c:1958
#: config/tc-msp430.c:1950
#, c-format
msgid "line %d: unknown relocation type: 0x%x"
msgstr "satır %d: bilinmeyen yerdeğişim türü: 0x%x"
#: config/tc-avr.c:1079
msgid "only constant expression allowed"
msgstr "yalnız sabit ifadeler kullanılabilir"
#: config/tc-avr.c:1115 config/tc-d10v.c:1657 config/tc-d30v.c:1791
#: config/tc-mn10200.c:1262 config/tc-mn10300.c:2308 config/tc-msp430.c:1986
#: config/tc-or32.c:1587 config/tc-ppc.c:6013 config/tc-v850.c:2274
#, c-format
msgid "reloc %d not supported by object file format"
msgstr "%d yerdeğişimi nesne dosya biçeminde desteklenmiyor"
#: config/tc-avr.c:1139 config/tc-d10v.c:1248 config/tc-d10v.c:1262
#: config/tc-h8300.c:1887 config/tc-h8500.c:1106 config/tc-mcore.c:939
#: config/tc-msp430.c:1769 config/tc-pj.c:282 config/tc-sh.c:2425
#: config/tc-z8k.c:1200
msgid "can't find opcode "
msgstr "opkod bulunamadı"
#: config/tc-avr.c:1156
#, c-format
msgid "illegal opcode %s for mcu %s"
msgstr "mcu %2$s için geçersiz %1$s opkodu"
#: config/tc-avr.c:1164
msgid "garbage at end of line"
msgstr "satırsonunda bozukluk"
#: config/tc-avr.c:1228 read.c:3203
msgid "illegal expression"
msgstr "geçersiz ifade"
#: config/tc-avr.c:1254 config/tc-avr.c:1318
msgid "`)' required"
msgstr "`)' gerekli"
#: config/tc-avr.c:1346 config/tc-avr.c:1353
#, c-format
msgid "illegal %srelocation size: %d"
msgstr "geçersiz %s yerdeğişim boyu: %d"
#: config/tc-cris.c:540 config/tc-m68hc11.c:2794
#, c-format
msgid "internal inconsistency problem in %s: fr_symbol %lx"
msgstr "%s içinde iç tutarlılık problemi: fr_symbol %lx"
#: config/tc-cris.c:544 config/tc-m68hc11.c:2798 config/tc-msp430.c:2177
#, c-format
msgid "internal inconsistency problem in %s: resolved symbol"
msgstr "%s içinde iç tutarlılık problemi: çözümlenmiş sembol"
#: config/tc-cris.c:554 config/tc-m68hc11.c:2804
#, c-format
msgid "internal inconsistency problem in %s: fr_subtype %d"
msgstr "%s içinde iç tutarlılık problemi: fr_subtype %d"
#: config/tc-cris.c:885
msgid "Relaxation to long branches for .arch common_v10_v32 not implemented"
msgstr ""
#: config/tc-cris.c:915
msgid "Complicated LAPC target operand is not a multiple of two. Use LAPC.D"
msgstr ""
#: config/tc-cris.c:920
#, c-format
msgid "Internal error found in md_convert_frag: offset %ld. Please report this."
msgstr ""
#: config/tc-cris.c:945
#, c-format
msgid "internal inconsistency in %s: bdapq no symbol"
msgstr "%s içinde iç tutarlılık problemi: bdapq sembol yok"
#: config/tc-cris.c:958
#, c-format
msgid "internal inconsistency in %s: bdap.w with no symbol"
msgstr "%s içinde iç tutarlılık problemi: bdap w ile sembol yok"
#: config/tc-cris.c:982
msgid "section alignment must be >= 4 bytes to check MULS/MULU safeness"
msgstr ""
#: config/tc-cris.c:991
msgid "dangerous MULS/MULU location; give it higher alignment"
msgstr ""
#: config/tc-cris.c:1103
msgid "Out-of-range .word offset handling is not implemented for .arch common_v10_v32"
msgstr ""
#: config/tc-cris.c:1168 config/tc-crx.c:581 config/tc-crx.c:608
#: config/tc-crx.c:626
msgid "Virtual memory exhausted"
msgstr "Sanal bellek tükendi"
#: config/tc-cris.c:1201 config/tc-crx.c:591
#, c-format
msgid "Can't hash `%s': %s\n"
msgstr "`%s' hash'lenemedi: %s\n"
#: config/tc-cris.c:1202 config/tc-crx.c:592
msgid "(unknown reason)"
msgstr "(bilinmeyen sebep)"
#: config/tc-cris.c:1206
#, c-format
msgid "Buggy opcode: `%s' \"%s\"\n"
msgstr "Hatalı opkod: `%s' \"%s\"\n"
#: config/tc-cris.c:1621
#, c-format
msgid "Immediate value not in 5 bit unsigned range: %ld"
msgstr "Şimdiki değer 5bitlik unsigned aralıkta değil: %ld"
#: config/tc-cris.c:1637
#, c-format
msgid "Immediate value not in 4 bit unsigned range: %ld"
msgstr "Şimdiki değer 4bitlik unsigned aralıkta değil: %ld"
#: config/tc-cris.c:1689
#, c-format
msgid "Immediate value not in 6 bit range: %ld"
msgstr "Şimdiki değer 6bitlik aralıkta değil: %ld"
#: config/tc-cris.c:1704
#, c-format
msgid "Immediate value not in 6 bit unsigned range: %ld"
msgstr "Şimdiki değer 6bitlik unsigned aralıkta değil: %ld"
#. Others have a generic warning.
#: config/tc-cris.c:1812
#, c-format
msgid "Unimplemented register `%s' specified"
msgstr "Desteklenmeyen `%s' yazmacı belirtilmiş"
#. We've come to the end of instructions with this
#. opcode, so it must be an error.
#: config/tc-cris.c:2055
msgid "Illegal operands"
msgstr "Geçersiz işlenenler"
#: config/tc-cris.c:2096 config/tc-cris.c:2136
#, c-format
msgid "Immediate value not in 8 bit range: %ld"
msgstr "Şimdiki değer 8bit aralığında değil: %ld"
#: config/tc-cris.c:2106 config/tc-cris.c:2157
#, c-format
msgid "Immediate value not in 16 bit range: %ld"
msgstr "Şimdiki değer 16bit aralığında değil: %ld"
#: config/tc-cris.c:2141
#, fuzzy, c-format
msgid "Immediate value not in 8 bit signed range: %ld"
msgstr "Şimdiki değer 5bitlik unsigned aralıkta değil: %ld"
#: config/tc-cris.c:2146
#, fuzzy, c-format
msgid "Immediate value not in 8 bit unsigned range: %ld"
msgstr "Şimdiki değer 6bitlik unsigned aralıkta değil: %ld"
#: config/tc-cris.c:2162
#, fuzzy, c-format
msgid "Immediate value not in 16 bit signed range: %ld"
msgstr "Şimdiki değer 6bitlik unsigned aralıkta değil: %ld"
#: config/tc-cris.c:2167
#, fuzzy, c-format
msgid "Immediate value not in 16 bit unsigned range: %ld"
msgstr "Şimdiki değer 6bitlik unsigned aralıkta değil: %ld"
#: config/tc-cris.c:2189
msgid "PIC relocation size does not match operand size"
msgstr "PIC yerdeğişim boyu işlenen boyuyla eşleşmiyor"
#: config/tc-cris.c:3355
msgid "Calling gen_cond_branch_32 for .arch common_v10_v32\n"
msgstr ""
#: config/tc-cris.c:3359
msgid "32-bit conditional branch generated"
msgstr "32-bit koşullu dal oluşturuldu"
#: config/tc-cris.c:3418
msgid "Complex expression not supported"
msgstr "Karmaşık ifadeler desteklenmiyor"
#. FIXME: Is this function mentioned in the internals.texi manual? If
#. not, add it.
#: config/tc-cris.c:3546
msgid "Bad call to md_atof () - floating point formats are not supported"
msgstr "md_atof()'a hatalı çağrı -- kayan noktalı biçemler desteklenmiyor"
#: config/tc-cris.c:3592
msgid "PC-relative relocation must be trivially resolved"
msgstr "PC-göreceli yerdeğişimler basitçe çözümlenmeli"
#: config/tc-cris.c:3645
#, c-format
msgid "Value not in 16 bit range: %ld"
msgstr "Değer 16bit aralığında değil: %ld"
#: config/tc-cris.c:3656
#, fuzzy, c-format
msgid "Value not in 16 bit signed range: %ld"
msgstr "Değer 6bit unsigned aralığında değil: %ld"
#: config/tc-cris.c:3667
#, c-format
msgid "Value not in 8 bit range: %ld"
msgstr "Değer 8bit aralığında değil: %ld"
#: config/tc-cris.c:3675
#, fuzzy, c-format
msgid "Value not in 8 bit signed range: %ld"
msgstr "Değer 6bit unsigned aralığında değil: %ld"
#: config/tc-cris.c:3686
#, c-format
msgid "Value not in 4 bit unsigned range: %ld"
msgstr "Değer 4bit unsigned aralığında değil: %ld"
#: config/tc-cris.c:3694
#, c-format
msgid "Value not in 5 bit unsigned range: %ld"
msgstr "Değer 5bit unsigned aralığında değil: %ld"
#: config/tc-cris.c:3702
#, c-format
msgid "Value not in 6 bit range: %ld"
msgstr "Değer 6bit aralığında değil: %ld"
#: config/tc-cris.c:3710
#, c-format
msgid "Value not in 6 bit unsigned range: %ld"
msgstr "Değer 6bit unsigned aralığında değil: %ld"
#: config/tc-cris.c:3758
#, c-format
msgid "Please use --help to see usage and options for this assembler.\n"
msgstr "Kullanım ve seçenek bilgileri için lütfen --help seçeneğini kullanın.\n"
#: config/tc-cris.c:3770
msgid "--no-underscore is invalid with a.out format"
msgstr "--no-underscore seçeneği a.out biçemi ile kullanılamaz"
#: config/tc-cris.c:3790
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid <arch> in --march=<arch>: %s"
msgstr "geçersiz yapı -march=%s"
#: config/tc-cris.c:3888
msgid "Semantics error. This type of operand can not be relocated, it must be an assembly-time constant"
msgstr "Sözdizim hatası. Bu tür işlenenin yeri değiştirilemez, çevrim sırasında sabit olmalıdır."
#: config/tc-cris.c:3937
#, c-format
msgid "Cannot generate relocation type for symbol %s, code %s"
msgstr "%s sembolü, %s kodu için yerdeğişim oluşturulamadı."
#. The messages are formatted to line up with the generic options.
#: config/tc-cris.c:3951
#, c-format
msgid "CRIS-specific options:\n"
msgstr "CRIS'a özgü seçenekler:\n"
#: config/tc-cris.c:3953
msgid " -h, -H Don't execute, print this help text. Deprecated.\n"
msgstr ""
" -h, -H İşlem yapmaz, bu yardım iletisini gösterir. \n"
" Artık kullanılmıyor.\n"
#: config/tc-cris.c:3955
msgid " -N Warn when branches are expanded to jumps.\n"
msgstr " -N Dallar atlama olarak genişletildiği zaman uyarır\n"
#: config/tc-cris.c:3957
msgid " --underscore User symbols are normally prepended with underscore.\n"
msgstr " --underscore Kullanıcı sembolleri altçizgi ile başlatılır.\n"
#: config/tc-cris.c:3959
msgid " Registers will not need any prefix.\n"
msgstr " Yazmaçların öneklere ihtiyacı yoktur.\n"
#: config/tc-cris.c:3961
msgid " --no-underscore User symbols do not have any prefix.\n"
msgstr " --no-underscore Kullanıcı sembolleri önek içermez.\n"
#: config/tc-cris.c:3963
msgid " Registers will require a `$'-prefix.\n"
msgstr " Yazmaçlar `$' öneki gerektirir.\n"
#: config/tc-cris.c:3965
msgid " --pic\t\t\tEnable generation of position-independent code.\n"
msgstr " --pic\t\t\tYerden bağımsız kodun üretimine izin verir.\n"
#: config/tc-cris.c:3967
msgid ""
" --march=<arch>\t\tGenerate code for <arch>. Valid choices for <arch>\n"
"\t\t\t\tare v0_v10, v10, v32 and common_v10_v32.\n"
msgstr ""
#: config/tc-cris.c:3991
msgid "Invalid relocation"
msgstr "Geçersiz yerdeğişim"
#: config/tc-cris.c:4029
msgid "Invalid pc-relative relocation"
msgstr "Geçersiz pc-göreli yerdeğişimi"
#: config/tc-cris.c:4078
#, c-format
msgid "Adjusted signed .word (%ld) overflows: `switch'-statement too large."
msgstr "Signed .word (%ld) taşmaları düzeltildi: `switch' deyimi fazla büyük."
#: config/tc-cris.c:4105
#, c-format
msgid ".syntax %s requires command-line option `--underscore'"
msgstr "%s .syntax sözdizimi `--underscore' komut satırı seçeneğini gerektirir"
#: config/tc-cris.c:4114
#, c-format
msgid ".syntax %s requires command-line option `--no-underscore'"
msgstr "%s .syntax sözdizimi `--no-underscore' komut satırı seçeneğini gerektirir"
#: config/tc-cris.c:4152
msgid "Unknown .syntax operand"
msgstr "Bilinmeyen .syntax işleneni"
#: config/tc-cris.c:4163
msgid "Pseudodirective .file is only valid when generating ELF"
msgstr ".file sanalyönergesi yalnız ELF üretilirken geçerli"
#: config/tc-cris.c:4176
msgid "Pseudodirective .loc is only valid when generating ELF"
msgstr ".loc sanal yönergesi yalnız ELF üretilirken geçerli"
#: config/tc-cris.c:4322
#, fuzzy
msgid "unknown operand to .arch"
msgstr "bilinmeyen işlenen %s"
#: config/tc-cris.c:4331
msgid ".arch <arch> requires a matching --march=... option"
msgstr ""
#: config/tc-crx.c:343 config/tc-mn10200.c:1249 write.c:2649
#, c-format
msgid "can't resolve `%s' {%s section} - `%s' {%s section}"
msgstr "`%s' çözümlenemedi {%s bölümü} - `%s' {%s bölümü}"
#: config/tc-crx.c:359
#, fuzzy, c-format
msgid "internal error: reloc %d (`%s') not supported by object file format"
msgstr "%d yerdeğişimi nesne dosya biçeminde desteklenmiyor"
#: config/tc-crx.c:618 config/tc-crx.c:636 config/tc-i386.c:938
#: config/tc-i386.c:961 config/tc-m68k.c:4193
#, c-format
msgid "Internal Error: Can't hash %s: %s"
msgstr "İç Hata: %s hash'lenemedi: %s"
#. Missing or bad expr becomes absolute 0.
#: config/tc-crx.c:664 config/tc-i386.c:4111
#, c-format
msgid "missing or invalid displacement expression `%s' taken as 0"
msgstr "eksik veya hatalı yerdeğişim ifadesi `%s' 0 varsayıldı"
#: config/tc-crx.c:802 config/tc-crx.c:822 config/tc-crx.c:837
#, fuzzy, c-format
msgid "Illegal register `%s' in Instruction `%s'"
msgstr "listede geçersiz yazmaç var"
#: config/tc-crx.c:865
#, c-format
msgid "Illegal Scale - `%d'"
msgstr ""
#: config/tc-crx.c:981
#, fuzzy, c-format
msgid "Illegal operands (whitespace): `%s'"
msgstr "%s için geçersiz işlenen"
#: config/tc-crx.c:993 config/tc-crx.c:1000 config/tc-crx.c:1017
#: config/tc-crx.c:1803
#, fuzzy, c-format
msgid "Missing matching brackets : `%s'"
msgstr "`%s' mimari ismi eksik"
#: config/tc-crx.c:1043
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown exception: `%s'"
msgstr "Bilinmeyen opkod: `%s'"
#: config/tc-crx.c:1139
#, fuzzy, c-format
msgid "Illegal `cinv' parameter: `%c'"
msgstr "Geçersiz temel karakter %c.\n"
#: config/tc-crx.c:1172
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown register: `%d'"
msgstr "Tanımlanmamış yazmaç: '%s'."
#. Issue a error message when register is illegal.
#: config/tc-crx.c:1180
#, fuzzy, c-format
msgid "Illegal register (`%s') in Instruction: `%s'"
msgstr "İşlemin sonunda bozukluk: `%s'."
#: config/tc-crx.c:1309
#, fuzzy, c-format
msgid "Illegal Co-processor register in Instruction `%s' "
msgstr "Bu işlem için geçersiz kaynak yazmacı, 'tfr' kullanın."
#: config/tc-crx.c:1316
#, c-format
msgid "Illegal Co-processor special register in Instruction `%s' "
msgstr ""
#: config/tc-crx.c:1615
#, fuzzy
msgid "Incorrect number of operands"
msgstr "Hatalı sayıda işlenen"
#: config/tc-crx.c:1617
#, fuzzy, c-format
msgid "Illegal type of operand (arg %d)"
msgstr "%s için geçersiz işlenen"
#: config/tc-crx.c:1623
#, fuzzy, c-format
msgid "Operand out of range (arg %d)"
msgstr "işlenen aralık dışı: %d"
#: config/tc-crx.c:1626
#, fuzzy, c-format
msgid "Operand has odd displacement (arg %d)"
msgstr "%x'da tek sayılı sıçrama"
#: config/tc-crx.c:1629
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid DISPU4 operand value (arg %d)"
msgstr "Geçersiz işlenen (1, 2 veya 3 kullanın)"
#: config/tc-crx.c:1632
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid CST4 operand value (arg %d)"
msgstr "Geçersiz işlenen (1, 2 veya 3 kullanın)"
#: config/tc-crx.c:1635
#, c-format
msgid "Operand value is not within upper 64 KB (arg %d)"
msgstr ""
#: config/tc-crx.c:1639 config/tc-crx.c:1670
#, fuzzy, c-format
msgid "Illegal operand (arg %d)"
msgstr "%s için geçersiz işlenen"
#: config/tc-crx.c:1701 config/tc-crx.c:1718
#, c-format
msgid "Same src/dest register is used (`r%d'), result is undefined"
msgstr ""
#: config/tc-crx.c:1710
#, c-format
msgid "`%s' has undefined result"
msgstr ""
#: config/tc-crx.c:1772
#, fuzzy
msgid "Invalid Register in Register List"
msgstr "geçersiz yazmaç listesi"
#: config/tc-crx.c:1826
#, fuzzy, c-format
msgid "Illegal register `%s' in cop-register list"
msgstr "listede geçersiz yazmaç var"
#: config/tc-crx.c:1834
#, fuzzy, c-format
msgid "Illegal register `%s' in cop-special-register list"
msgstr "listede geçersiz yazmaç var"
#: config/tc-crx.c:1853
#, fuzzy, c-format
msgid "Illegal register `%s' in user register list"
msgstr "listede geçersiz yazmaç var"
#: config/tc-crx.c:1872
#, fuzzy, c-format
msgid "Illegal register `%s' in register list"
msgstr "Kayan nokta yazmacı yazmaç listesinde"
#: config/tc-crx.c:1878
#, c-format
msgid "Maximum %d bits may be set in `mask16' operand"
msgstr ""
#: config/tc-crx.c:1887
#, c-format
msgid "rest of line ignored; first ignored character is `%c'"
msgstr "satırın geri kalanı yoksayıldı; ilk yoksayılan karakter `%c'."
#: config/tc-crx.c:1895
#, c-format
msgid "Illegal `mask16' operand, operation is undefined - `%s'"
msgstr ""
#. HI can't be specified without LO (and vise-versa).
#: config/tc-crx.c:1901
msgid "HI/LO registers should be specified together"
msgstr ""
#: config/tc-crx.c:1907
msgid "HI/LO registers should be specified without additional registers"
msgstr ""
#. Give an error if a frag containing code is not aligned to a 2-byte
#. boundary.
#: config/tc-crx.c:1992 config/tc-crx.h:78
#, fuzzy
msgid "instruction address is not a multiple of 2"
msgstr "4'ün katı olan bir adrese dallanmak gerekli"
#: config/tc-d10v.c:252
#, c-format
msgid ""
"D10V options:\n"
"-O Optimize. Will do some operations in parallel.\n"
"--gstabs-packing Pack adjacent short instructions together even\n"
" when --gstabs is specified. On by default.\n"
"--no-gstabs-packing If --gstabs is specified, do not pack adjacent\n"
" instructions together.\n"
msgstr ""
"D10V seçenekleri:\n"
"-O Eniyiler. Bazı işlemleri paralel yapar.\n"
"--gstabs-packing Yanyana olan kısa işlemleri --gstabs kullanılsa bile\n"
" birleştirir. Öntanımlı olarak etkin.\n"
"--no-gstabs-packing --gstabs belirtilmişse yanyana olan işlemleri\n"
" birleştirmez.\n"
#: config/tc-d10v.c:543 config/tc-d30v.c:550 config/tc-mn10200.c:937
#: config/tc-mn10300.c:1817 config/tc-ppc.c:2365 config/tc-s390.c:1216
#: config/tc-tic80.c:276 config/tc-v850.c:2031
msgid "illegal operand"
msgstr "geçersiz işlenen"
#: config/tc-d10v.c:657
msgid "operand is not an immediate"
msgstr "işlenen şimdiki değil"
#: config/tc-d10v.c:675
#, c-format
msgid "operand out of range: %lu"
msgstr "işlenen kapsam dışı: %lu"
#: config/tc-d10v.c:736
msgid "Instruction must be executed in parallel with another instruction."
msgstr "İşlem bir başka işlem ile paralel işlenmeli."
#: config/tc-d10v.c:792
msgid "Instruction must be executed in parallel"
msgstr "İşlem paralel işlenmeli."
#: config/tc-d10v.c:795
msgid "Long instructions may not be combined."
msgstr "Uzun işlemler birleştirilemez."
#: config/tc-d10v.c:828
msgid "One of these instructions may not be executed in parallel."
msgstr "Bu işlemlerin biri paralel işlenemez."
#: config/tc-d10v.c:832 config/tc-d30v.c:877
msgid "Two IU instructions may not be executed in parallel"
msgstr "İki IU işlemi paralel işlenemez."
#: config/tc-d10v.c:834 config/tc-d10v.c:842 config/tc-d10v.c:856
#: config/tc-d10v.c:871 config/tc-d30v.c:878 config/tc-d30v.c:887
msgid "Swapping instruction order"
msgstr "İşlem sırası takas ediliyor."
#: config/tc-d10v.c:840 config/tc-d30v.c:884
msgid "Two MU instructions may not be executed in parallel"
msgstr "İki MU işlemi paralel işlenemez."
#: config/tc-d10v.c:860 config/tc-d30v.c:904
msgid "IU instruction may not be in the left container"
msgstr "IU işlemi sol taşıyıcıda tutulamaz."
#: config/tc-d10v.c:862 config/tc-d10v.c:877
msgid "Instruction in R container is squashed by flow control instruction in L container."
msgstr ""
"R taşıyıcısındaki işlem, L taşıyıcısındaki flow control işlemi tarafından\n"
"etkisizleştirildi."
#: config/tc-d10v.c:875 config/tc-d30v.c:915
msgid "MU instruction may not be in the right container"
msgstr "MU işlemi sağ taşıyıcıda olamaz."
#: config/tc-d10v.c:881 config/tc-d30v.c:927
msgid "unknown execution type passed to write_2_short()"
msgstr "write_2_short()'a bilinmeyen işlem türü geçirildi."
#: config/tc-d10v.c:1072 config/tc-d10v.c:1080
#, c-format
msgid "packing conflict: %s must dispatch sequentially"
msgstr "paketleme çelişkisi: %s sıralı işlenmeli"
#: config/tc-d10v.c:1179
#, c-format
msgid "resource conflict (R%d)"
msgstr "kaynak çelişkisi (R%d)"
#: config/tc-d10v.c:1182
#, c-format
msgid "resource conflict (A%d)"
msgstr "kaynak çelişkisi (A%d)"
#: config/tc-d10v.c:1184
msgid "resource conflict (PSW)"
msgstr "kaynak çelişkisi (PSW)"
#: config/tc-d10v.c:1186
msgid "resource conflict (C flag)"
msgstr "kaynak çelişkisi (C bayrağı)"
#: config/tc-d10v.c:1188
msgid "resource conflict (F flag)"
msgstr "kaynak çelişkisi (F bayrağı)"
#: config/tc-d10v.c:1276 config/tc-d10v.c:1298 config/tc-d30v.c:1408
msgid "Unable to mix instructions as specified"
msgstr "işlemler belirtilen şekilde harmanlanamadı"
#: config/tc-d10v.c:1343 config/tc-d30v.c:1538
#, c-format
msgid "unknown opcode: %s"
msgstr "bilinmeyen opkod: %s"
#: config/tc-d10v.c:1426 config/tc-d10v.c:1601
msgid "bad opcode or operands"
msgstr "hatalı opkod veya işlenenler"
#: config/tc-d10v.c:1501 config/tc-m68k.c:4679
msgid "value out of range"
msgstr "değer aralık dışı"
#: config/tc-d10v.c:1577
msgid "illegal operand - register name found where none expected"
msgstr "hatalı işlenen -- beklenmeyen yerde yazmaç adı"
#: config/tc-d10v.c:1612
msgid "Register number must be EVEN"
msgstr "Yazmaç numarası ÇİFT sayı olmalı"
#: config/tc-d10v.c:1615
msgid "Unsupported use of sp"
msgstr "sp'nin desteklenmeyen kullanımı"
#: config/tc-d10v.c:1634
#, c-format
msgid "cr%ld is a reserved control register"
msgstr "cr%ld rezerveli bir kontrol yazmacı"
#: config/tc-d10v.c:1771
#, c-format
msgid "line %d: rep or repi must include at least 4 instructions"
msgstr "satır %d: rep veya repi en az 4 işlem içermeli"
#: config/tc-d30v.c:193
#, c-format
msgid "Register name %s conflicts with symbol of the same name"
msgstr "Yazmaç ismi %s, aynı isimde sembolle çakışıyor"
#: config/tc-d30v.c:288
#, c-format
msgid ""
"\n"
"D30V options:\n"
"-O Make adjacent short instructions parallel if possible.\n"
"-n Warn about all NOPs inserted by the assembler.\n"
"-N\t\t\tWarn about NOPs inserted after word multiplies.\n"
"-c Warn about symbols whoes names match register names.\n"
"-C Opposite of -C. -c is the default.\n"
msgstr ""
"\n"
"D30V seçenekleri:\n"
"-O Mümkünse yanyana kısa işlemleri paralel yapar.\n"
"-n Çevirici tarafından eklenen bütün NOPlar hakkında\n"
" uyarır.\n"
"-N\t\t\tWord çarpmaları sonrasında eklenen NOPlar hakkında uyarır.\n"
"-c Adları yazmaç adları ile aynı olan semboller hakkında\n"
" uyarır.\n"
"-C -c'nin tersi. -c, öntanımlıdır.\n"
#: config/tc-d30v.c:462
msgid "unexpected 12-bit reloc type"
msgstr "beklenmeyen 12bitlik yerdeğişim türü"
#: config/tc-d30v.c:469
msgid "unexpected 18-bit reloc type"
msgstr "beklenmeyen 18bitlik yerdeğişim türü"
#: config/tc-d30v.c:720
#, c-format
msgid "%s NOP inserted"
msgstr "%s NOP eklendi"
#: config/tc-d30v.c:721
msgid "sequential"
msgstr "ardışık sıralı"
#: config/tc-d30v.c:721
msgid "parallel"
msgstr "paralel"
#: config/tc-d30v.c:873
msgid "Instructions may not be executed in parallel"
msgstr "İşlemler paralel işlenemez"
#: config/tc-d30v.c:886
#, c-format
msgid "Executing %s in IU may not work"
msgstr "%s'i IU'da işlemek çalışmayabilir"
#: config/tc-d30v.c:893
#, c-format
msgid "Executing %s in IU may not work in parallel execution"
msgstr "%s'i IU'da işlemek paralel işlemede çalışmayabilir"
#: config/tc-d30v.c:906
#, c-format
msgid "special left instruction `%s' kills instruction `%s' in right container"
msgstr "`%s' özel sol işlemi, sağ taşıyıcıdaki `%s' işlemini etkisizleştiriyor."
#: config/tc-d30v.c:917
#, c-format
msgid "Executing %s in reverse serial with %s may not work"
msgstr "%s'yi %s ile ters ardışık sırada çalıştırmak başarılı olmayabilir"
#: config/tc-d30v.c:920
#, c-format
msgid "Executing %s in IU in reverse serial may not work"
msgstr "%s'i IU'da ters ardışık sırada çalıştırmak başarılı olmayabilir"
#: config/tc-d30v.c:1287 config/tc-d30v.c:1304
msgid "Cannot assemble instruction"
msgstr "İşlem çevrimlenemedi"
#: config/tc-d30v.c:1289
msgid "First opcode is long. Unable to mix instructions as specified."
msgstr "İlk opkod uzun. İşlemler belirtildiği şekilde harmanlanamadı."
#: config/tc-d30v.c:1358
msgid "word of NOPs added between word multiply and load"
msgstr "Word çarpma ve yükleme arasına NOP word'u eklendi"
#: config/tc-d30v.c:1360
msgid "word of NOPs added between word multiply and 16-bit multiply"
msgstr "Word çarpma ve 16bit çarpma arasına word NOP'u eklendi"
#: config/tc-d30v.c:1392
msgid "Instruction uses long version, so it cannot be mixed as specified"
msgstr "İşlem uzun biçemi kullanıyor, belirtildiği şekilde harmanlanamaz"
#: config/tc-d30v.c:1475 config/tc-d30v.c:1510
#, c-format
msgid "unknown condition code: %s"
msgstr "bilinmeyen koşul: %s"
#: config/tc-d30v.c:1503
#, c-format
msgid "cmpu doesn't support condition code %s"
msgstr "cmpu %s koşulunu desteklemiyor"
#: config/tc-d30v.c:1549
#, c-format
msgid "operands for opcode `%s' do not match any valid format"
msgstr "`%s' opkodunun işlenenleri geçerli bir biçemle eşleşmiyor"
#: config/tc-d30v.c:1764
msgid "Odd numbered register used as target of multi-register instruction"
msgstr "Tek numaralı yazmaç, çoklu yazmaç işleminin hedefi olarak kullanıldı"
#: config/tc-d30v.c:1847
#, c-format
msgid "line %d: unable to place address of symbol '%s' into a byte"
msgstr "satır %d: '%s' sembolünün adresi bir bayta sığdırılamadı"
#: config/tc-d30v.c:1850
#, c-format
msgid "line %d: unable to place value %lx into a byte"
msgstr "satır %d: %lx değeri bir bayta sığdırılamadı."
#: config/tc-d30v.c:1858
#, c-format
msgid "line %d: unable to place address of symbol '%s' into a short"
msgstr "satır %d: '%s' sembolünün adresi bir short'a sığdırılamadı"
#: config/tc-d30v.c:1861
#, c-format
msgid "line %d: unable to place value %lx into a short"
msgstr "satır %d: %lx değeri bir short'a sığdırılamadı"
#: config/tc-d30v.c:1869
#, c-format
msgid "line %d: unable to place address of symbol '%s' into a quad"
msgstr "satır %d: '%s' sembolünün değeri bir quad'a sığdırılamadı"
#: config/tc-d30v.c:2038
#, c-format
msgid "value too large to fit in %d bits"
msgstr "değer, %d bite sığdırmak için fazla büyük"
#: config/tc-d30v.c:2179
#, c-format
msgid "Alignment too large: %d assumed"
msgstr "Hizalama fazla büyük: %d varsayıldı"
#: config/tc-dlx.c:245
msgid "missing .proc"
msgstr ".proc eksik"
#: config/tc-dlx.c:262
msgid ".endfunc missing for previous .proc"
msgstr "önceki .proc için eksik .endfunc"
#: config/tc-dlx.c:472
#, c-format
msgid "Expression Error for operand modifier %%hi/%%lo\n"
msgstr "%%hi/%%lo işlenen değiştiricisi için ifade hatası\n"
#: config/tc-dlx.c:526
#, c-format
msgid "Bad operand for a load instruction: <%s>"
msgstr "Yükleme işlemi için hatalı işlenen: <%s>"
#: config/tc-dlx.c:641
#, c-format
msgid "Bad operand for a store instruction: <%s>"
msgstr "Saklama işlemi için hatalı işlenen: <%s>"
#: config/tc-dlx.c:839
msgid "Can not set dlx_skip_hi16_flag"
msgstr "dlx_skip_hi16_flag bayrağı işaretlenemedi"
#: config/tc-dlx.c:853
#, c-format
msgid "Missing arguments for opcode <%s>."
msgstr "`%s' opkodu için eksik argümanlar"
#: config/tc-dlx.c:924
#, c-format
msgid "Both the_insn.HI and the_insn.LO are set : %s"
msgstr "Hem the_insn.HI hem de the_insn.LO işaretli : %s"
#: config/tc-dlx.c:994
msgid "failed regnum sanity check."
msgstr "başarısız regnum kontrolü."
#: config/tc-dlx.c:1007
msgid "failed general register sanity check."
msgstr "genel yazmaç hata kontrolü başarısız."
#: config/tc-dlx.c:1292
msgid "Invalid expression after # number\n"
msgstr "# sayısından sonra geçersiz ifade\n"
#: config/tc-fr30.c:85
#, c-format
msgid " FR30 specific command line options:\n"
msgstr " FR30'a özgü komut satırı seçenekleri:\n"
#: config/tc-fr30.c:139
#, c-format
msgid "Instruction %s not allowed in a delay slot."
msgstr "%s işlemi gecikme yuvasında olamaz."
#: config/tc-fr30.c:378 config/tc-frv.c:1600 config/tc-i960.c:798
#: config/tc-ip2k.c:350 config/tc-m32r.c:2205 config/tc-openrisc.c:401
#: config/tc-xstormy16.c:654
msgid "Bad call to md_atof()"
msgstr "md_atof()'a hatalı çağrı"
#: config/tc-frv.c:461
#, c-format
msgid "FRV specific command line options:\n"
msgstr "FRV'ye özgü komut satırı seçenekleri:\n"
#: config/tc-frv.c:462
#, c-format
msgid "-G n Data >= n bytes is in small data area\n"
msgstr "-G n Veri >= n bayt, küçük veri bölgesinde tutulur\n"
#: config/tc-frv.c:463
#, c-format
msgid "-mgpr-32 Note 32 gprs are used\n"
msgstr "-mgpr-32 32 gprs kullanılır\n"
#: config/tc-frv.c:464
#, c-format
msgid "-mgpr-64 Note 64 gprs are used\n"
msgstr "-mgpr-64 64 gprs kullanılır\n"
#: config/tc-frv.c:465
#, c-format
msgid "-mfpr-32 Note 32 fprs are used\n"
msgstr "-mfpr-32 32 fprs kullanılır\n"
#: config/tc-frv.c:466
#, c-format
msgid "-mfpr-64 Note 64 fprs are used\n"
msgstr "-mfpr-64 64 fprs kullanılır\n"
#: config/tc-frv.c:467
#, c-format
msgid "-msoft-float Note software fp is used\n"
msgstr "-msoft-float yazılım fp'si kullanılır\n"
#: config/tc-frv.c:468
#, c-format
msgid "-mdword Note stack is aligned to a 8 byte boundary\n"
msgstr "-mdword Yığıt 8bayt sınırına hizalanır\n"
#: config/tc-frv.c:469
#, c-format
msgid "-mno-dword Note stack is aligned to a 4 byte boundary\n"
msgstr "-mno-dword Yığıt 4 bayt sınırına hizalanır\n"
#: config/tc-frv.c:470
#, c-format
msgid "-mdouble Note fp double insns are used\n"
msgstr "-mdouble fp double işlemleri kullanılır\n"
#: config/tc-frv.c:471
#, c-format
msgid "-mmedia Note media insns are used\n"
msgstr "-mmedia media işlemleri kullanılır\n"
#: config/tc-frv.c:472
#, c-format
msgid "-mmuladd Note multiply add/subtract insns are used\n"
msgstr "-mmuladd çarpma toplama/çıkarma işlemleri kullanılır\n"
#: config/tc-frv.c:473
#, c-format
msgid "-mpack Note instructions are packed\n"
msgstr "-mpack işlemler paketlenir\n"
#: config/tc-frv.c:474
#, c-format
msgid "-mno-pack Do not allow instructions to be packed\n"
msgstr "-mno-pack İşlemler paketlenmez\n"
#: config/tc-frv.c:475
#, c-format
msgid "-mpic Note small position independent code\n"
msgstr "-mpic yerden bağımsız küçük kod bulunur\n"
#: config/tc-frv.c:476
#, c-format
msgid "-mPIC Note large position independent code\n"
msgstr "-mPIC yerden bağımsız büyük kod bulunur\n"
#: config/tc-frv.c:477
#, c-format
msgid "-mlibrary-pic Compile library for large position indepedent code\n"
msgstr "-mlibrary-pic Kitaplık, yerden bağımsız büyük kod için derlenir\n"
#: config/tc-frv.c:478
#, c-format
msgid "-mfdpic Assemble for the FDPIC ABI\n"
msgstr ""
#: config/tc-frv.c:479
#, c-format
msgid "-mnopic Disable -mpic, -mPIC, -mlibrary-pic and -mfdpic\n"
msgstr ""
#: config/tc-frv.c:480
#, fuzzy, c-format
msgid "-mcpu={fr500|fr550|fr400|fr405|fr450|fr300|frv|simple|tomcat}\n"
msgstr "-mcpu={fr500|fr400|fr300|frv|simple|tomcat}\n"
#: config/tc-frv.c:481
#, c-format
msgid " Record the cpu type\n"
msgstr " cpu türünü yazdırır\n"
#: config/tc-frv.c:482
#, c-format
msgid "-mtomcat-stats Print out stats for tomcat workarounds\n"
msgstr "-mtomcat-stats Tomcat kestirmeleri için istatistik yazdırır\n"
#: config/tc-frv.c:483
#, c-format
msgid "-mtomcat-debug Debug tomcat workarounds\n"
msgstr "-mtomcat-debug Tomcat kestirmelerinde hata ayıklar\n"
#: config/tc-frv.c:1187
msgid "VLIW packing used for -mno-pack"
msgstr " -mno-pack için VLIW paketlemesi kullanır"
#: config/tc-frv.c:1197
#, fuzzy
msgid "Instruction not supported by this architecture"
msgstr "-R seçeneği bu hedef için desteklenmiyor."
#: config/tc-frv.c:1207
msgid "VLIW packing constraint violation"
msgstr "VLIW paketleme kısıtlama ihlali"
#: config/tc-frv.c:1874
#, c-format
msgid "Relocation %s is not safe for %s"
msgs