blob: 39dec0172a2c02ba9c02f54a764121cd8af28aed [file] [log] [blame]
# Finnish messages for binutils.
# Copyright © 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the binutils package.
# Jorma Karvonen <karvjorm@users.sf.net>, 2005, 2007.
# Jorma Karvonen <karvonen.jorma@gmail.com>, 2009-2012, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: binutils 2.24.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-binutils@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-10 09:42+1030\n"
"PO-Revision-Date: 2014-11-02 19:39+0200\n"
"Last-Translator: Jorma Karvonen <karvonen.jorma@gmail.com>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: fi\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
# Käytetty option(s)-suomennoksessa monikkomuotoa. Samoin sanat addr(s) suomennettu monikon partitiivilla.
#: addr2line.c:81
#, c-format
msgid "Usage: %s [option(s)] [addr(s)]\n"
msgstr "Käyttö: %s [valitsimet] [osoitteita]\n"
#: addr2line.c:82
#, c-format
msgid " Convert addresses into line number/file name pairs.\n"
msgstr " Muunna osoitteet rivinumero-tiedostonimipareiksi.\n"
#: addr2line.c:83
#, c-format
msgid " If no addresses are specified on the command line, they will be read from stdin\n"
msgstr " Jos komentorivillä ei ole annettu osoitteita, ne luetaan vakiosyötteestä\n"
#: addr2line.c:84
#, c-format
msgid ""
" The options are:\n"
" @<file> Read options from <file>\n"
" -a --addresses Show addresses\n"
" -b --target=<bfdname> Set the binary file format\n"
" -e --exe=<executable> Set the input file name (default is a.out)\n"
" -i --inlines Unwind inlined functions\n"
" -j --section=<name> Read section-relative offsets instead of addresses\n"
" -p --pretty-print Make the output easier to read for humans\n"
" -s --basenames Strip directory names\n"
" -f --functions Show function names\n"
" -C --demangle[=style] Demangle function names\n"
" -h --help Display this information\n"
" -v --version Display the program's version\n"
"\n"
msgstr ""
" Valitsimet ovat:\n"
" @<tiedosto> Lue valitsimet tiedostosta <tiedosto>\n"
" -a --addresses Näytä osoitteet\n"
" -b --target=<bfd-nimi> Aseta binaaritiedoston muoto\n"
" -e --exe=<suoritustiedosto> Aseta syötetiedoston nimi (oletus on a.out)\n"
" -i --inlines Palauta inline-funktiot\n"
" -j --section=<nimi> Lue lohkosuhteelliset siirrokset eikä osoitteet\n"
" -s --basenames Riisu hakemistonimet\n"
" -f --functions Näytä funktionimet\n"
" -C --demangle[=tyyli] Eheytä funktionimet\n"
" -h --help Näytä nämä tiedot\n"
" -v --version Näytä ohjelman version\n"
"\n"
#: addr2line.c:101 ar.c:332 ar.c:369 coffdump.c:471 dlltool.c:3969
#: dllwrap.c:518 elfedit.c:651 nlmconv.c:1113 objcopy.c:606 objcopy.c:656
#: readelf.c:3705 size.c:99 srconv.c:1744 strings.c:653 sysdump.c:653
#: windmc.c:228 windres.c:687
#, c-format
msgid "Report bugs to %s\n"
msgstr ""
"Ilmoita ohjelmistovioista englanniksi osoitteeseen %s\n"
"Suomennoksen virheistä voi ilmoittaa (suomeksi) osoitteeseen <mailto:translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
#. Note for translators: This printf is used to join the
#. function name just printed above to the line number/
#. file name pair that is about to be printed below. Eg:
#.
#. foo at 123:bar.c
#: addr2line.c:297
#, c-format
msgid " at "
msgstr " osoitteessa "
#. Note for translators: This printf is used to join the
#. line number/file name pair that has just been printed with
#. the line number/file name pair that is going to be printed
#. by the next iteration of the while loop. Eg:
#.
#. 123:bar.c (inlined by) 456:main.c
#: addr2line.c:338
#, c-format
msgid " (inlined by) "
msgstr "(inline-funktiona) "
#: addr2line.c:371
#, c-format
msgid "%s: cannot get addresses from archive"
msgstr "%s: osoitteita ei saa arkistosta"
#: addr2line.c:388
#, c-format
msgid "%s: cannot find section %s"
msgstr "%s: lohkoa %s ei löydy"
#: addr2line.c:457 nm.c:1572 objdump.c:3479
#, c-format
msgid "unknown demangling style `%s'"
msgstr "tuntematon eheytystyyli ”%s”"
#: ar.c:253
#, c-format
msgid "no entry %s in archive\n"
msgstr "arkistossa ei ole alkiota %s\n"
#: ar.c:267
#, c-format
msgid "Usage: %s [emulation options] [-]{dmpqrstx}[abcDfilMNoPsSTuvV] [--plugin <name>] [member-name] [count] archive-file file...\n"
msgstr "Käyttö: %s [emulointivalitsimet] [-]{dmpqrstx}[abcDfilMNoPsSTuvV] [--plugin <nimi>] [jäsennimi] [lukumäärä] arkistotiedosto tiedosto...\n"
#: ar.c:273
#, c-format
msgid "Usage: %s [emulation options] [-]{dmpqrstx}[abcDfilMNoPsSTuvV] [member-name] [count] archive-file file...\n"
msgstr "Käyttö: %s [emulointivalitsimet] [-]{dmpqrstx}[abcDfilMNoPsSTuvV] [jäsennimi] [lukumäärä] arkistotiedosto tiedosto...\n"
#: ar.c:281
#, c-format
msgid " %s -M [<mri-script]\n"
msgstr " %s -M [<mri-skripti]\n"
#: ar.c:282
#, c-format
msgid " commands:\n"
msgstr " komennot:\n"
#: ar.c:283
#, c-format
msgid " d - delete file(s) from the archive\n"
msgstr " d - poista tiedosto(t) arkistosta\n"
#: ar.c:284
#, c-format
msgid " m[ab] - move file(s) in the archive\n"
msgstr " m[ab] - siirrä tiedosto(t) arkistoon\n"
#: ar.c:285
#, c-format
msgid " p - print file(s) found in the archive\n"
msgstr " p - tulosta arkistosta löytyvät tiedosto(t)\n"
#: ar.c:286
#, c-format
msgid " q[f] - quick append file(s) to the archive\n"
msgstr " q[f] - liitä tiedosto(t) nopeasti arkiston loppuun\n"
#: ar.c:287
#, c-format
msgid " r[ab][f][u] - replace existing or insert new file(s) into the archive\n"
msgstr " r[ab][f][u] - korvaa olemassa oleva(t) tai lisää uudet tiedosto(t) arkistoon\n"
#: ar.c:288
#, c-format
msgid " s - act as ranlib\n"
msgstr " s - toimi kuten ranlib\n"
#: ar.c:289
#, c-format
msgid " t - display contents of archive\n"
msgstr " t - näytä arkiston sisältö\n"
#: ar.c:290
#, c-format
msgid " x[o] - extract file(s) from the archive\n"
msgstr " x[o] - pura tiedosto(t) arkistosta\n"
# modifiers on tässä sama kuin options
#: ar.c:291
#, c-format
msgid " command specific modifiers:\n"
msgstr " komentokohtaiset valitsimet:\n"
#: ar.c:292
#, c-format
msgid " [a] - put file(s) after [member-name]\n"
msgstr " [a] - sijoita tiedosto(t) kohteen [jäsennimi] jälkeen\n"
#: ar.c:293
#, c-format
msgid " [b] - put file(s) before [member-name] (same as [i])\n"
msgstr " [b] - laita tiedosto(t) kohteen [jäsennimi] edelle (sama kuin [i])\n"
#: ar.c:296
#, c-format
msgid " [D] - use zero for timestamps and uids/gids (default)\n"
msgstr " [D] - käytä nollaa aikaleimoille ja uid-käyttäjätunnisteisiin/gid-ryhmätunnisteisiin (oletus)\n"
#: ar.c:298
#, c-format
msgid " [U] - use actual timestamps and uids/gids\n"
msgstr " [U] - käytä todellisia aikaleimoja ja uid-käyttäjätunnisteita/gid-ryhmätunnisteita\n"
#: ar.c:303
#, c-format
msgid " [D] - use zero for timestamps and uids/gids\n"
msgstr " [D] - käytä nollaa aikaleimoille ja uid-käyttäjätunnisteisiin/gid-ryhmätunnisteisiin\n"
#: ar.c:305
#, c-format
msgid " [U] - use actual timestamps and uids/gids (default)\n"
msgstr " [U] - käytä todellisia aikaleimoja ja uid-käyttäjätunnisteita/gid-ryhmätunnisteita (oletus)\n"
# Otaksun, että kyse on jostain taulukkomuotoisesta oliosta, jossa on lukumäärän osoittama määrä alkioita. Ohjelmointikielissä se merkataan yleensä olio[5] tai nimi[5]. Valitsimella valitaan ilmeisesti tämän muotoinen ilmentymä.
#: ar.c:308
#, c-format
msgid " [N] - use instance [count] of name\n"
msgstr " [N] - käytä nimen[lukumäärä]-ilmentymää\n"
#: ar.c:309
#, c-format
msgid " [f] - truncate inserted file names\n"
msgstr " [f] - katkaise lisätyt tiedostonimet\n"
#: ar.c:310
#, c-format
msgid " [P] - use full path names when matching\n"
msgstr " [P] - käytä täyttä polkunimeä, kun se täsmää\n"
#: ar.c:311
#, c-format
msgid " [o] - preserve original dates\n"
msgstr " [o] - säilytä alkuperäiset päiväykset\n"
#: ar.c:312
#, c-format
msgid " [u] - only replace files that are newer than current archive contents\n"
msgstr " [u] - korvaa vain tiedostot, jotka ovat arkiston nykysisältöä uudempia\n"
# modifiers on tässä sama kuin options
#: ar.c:313
#, c-format
msgid " generic modifiers:\n"
msgstr " yleiset valitsimet:\n"
#: ar.c:314
#, c-format
msgid " [c] - do not warn if the library had to be created\n"
msgstr " [c] - älä varoita, jos kirjasto pitää luoda\n"
#: ar.c:315
#, c-format
msgid " [s] - create an archive index (cf. ranlib)\n"
msgstr " [s] - luo arkiston sisältöhakemiston (vrt. ranlib)\n"
#: ar.c:316
#, c-format
msgid " [S] - do not build a symbol table\n"
msgstr " [S] - älä koosta symbolitaulua\n"
#: ar.c:317
#, c-format
msgid " [T] - make a thin archive\n"
msgstr " [T] - tee ohut arkisto\n"
#: ar.c:318
#, c-format
msgid " [v] - be verbose\n"
msgstr " [v] - laveasti\n"
#: ar.c:319
#, c-format
msgid " [V] - display the version number\n"
msgstr " [V] - näytä versionumero\n"
#: ar.c:320
#, c-format
msgid " @<file> - read options from <file>\n"
msgstr " @<tiedosto> - lue valitsimet tiedostosta <tiedosto>\n"
#: ar.c:321
#, c-format
msgid " --target=BFDNAME - specify the target object format as BFDNAME\n"
msgstr " --target=BFDNAME - määrittele kohdeobjektimuoto BFDNAME-nimenä\n"
#: ar.c:323
#, c-format
msgid " optional:\n"
msgstr " vaihtoehtoinen:\n"
#: ar.c:324
#, c-format
msgid " --plugin <p> - load the specified plugin\n"
msgstr " --plugin <p> - lataa määritelty lisäosa\n"
#: ar.c:345
#, c-format
msgid "Usage: %s [options] archive\n"
msgstr "Käyttö: %s [valitsimet] arkisto\n"
#: ar.c:346
#, c-format
msgid " Generate an index to speed access to archives\n"
msgstr " Tuota sisältöhakemisto nopeuttamaan arkistohakua\n"
#: ar.c:347
#, c-format
msgid ""
" The options are:\n"
" @<file> Read options from <file>\n"
msgstr ""
" Valitsimet ovat:\n"
" @<tiedosto> Lue valitsimet <tiedosto>sta\n"
#: ar.c:350
#, c-format
msgid " --plugin <name> Load the specified plugin\n"
msgstr " --plugin <nimi> Lataa määritelty lisäosa\n"
#: ar.c:354
#, c-format
msgid ""
" -D Use zero for symbol map timestamp (default)\n"
" -U Use an actual symbol map timestamp\n"
msgstr ""
" -D Käytä nollaa symbolikuvauksen aikaleimoihin (oletus)\n"
" -U Käytä todellista symbolikuvauksen aikaleimaa\n"
#: ar.c:358
#, c-format
msgid ""
" -D Use zero for symbol map timestamp\n"
" -U Use actual symbol map timestamp (default)\n"
msgstr ""
" -D Käytä nollaa symbolikuvauksen aikaleimalle\n"
" -U Käytä todellista symbolikuvauksen aikaleimaa (oletus)\n"
#: ar.c:361
#, c-format
msgid ""
" -t Update the archive's symbol map timestamp\n"
" -h --help Print this help message\n"
" -v --version Print version information\n"
msgstr ""
" -t Päivitä arkiston symbolikuvauksen aikaleima\n"
" -h --help Tulosta tämä opaste\n"
" -V --version Tulosta versiotiedot\n"
#: ar.c:485
msgid "two different operation options specified"
msgstr "kaksi erilaista toimintavalitsinta annettu"
#: ar.c:577 ar.c:638 nm.c:1654
#, c-format
msgid "sorry - this program has been built without plugin support\n"
msgstr "Valitettavasti tämä ohjelma on rakennettu ilman lisäosatukea\n"
#: ar.c:761
msgid "no operation specified"
msgstr "mitään toimintaa ei ole annettu"
#: ar.c:764
msgid "`u' is only meaningful with the `r' option."
msgstr "”u” on merkityksellinen vain ”r”-valitsimen kanssa."
#: ar.c:767
msgid "`u' is not meaningful with the `D' option."
msgstr "”u” on merkityksellinen vain ”D”-valitsimen kanssa."
#: ar.c:770
msgid "`u' modifier ignored since `D' is the default (see `U')"
msgstr "”u” määre ohitetaan koska ”D” on oletusarvo (katso ”U”)"
#: ar.c:781
msgid "`N' is only meaningful with the `x' and `d' options."
msgstr "”N” on merkityksellinen vain ”x”- ja ”d”-valitsimien kanssa."
#: ar.c:784
msgid "Value for `N' must be positive."
msgstr "Arvon ”N” on oltava positiivinen."
#: ar.c:798
msgid "`x' cannot be used on thin archives."
msgstr "”x” ei voida käyttää ohuissa arkistoissa."
#: ar.c:845
#, c-format
msgid "internal error -- this option not implemented"
msgstr "sisäinen virhe -- tätä valitsinta ei ole toteutettu"
# Luomisen kohde on arkisto
#: ar.c:914
#, c-format
msgid "creating %s"
msgstr "luodaan arkisto %s"
#: ar.c:945
#, c-format
msgid "Cannot convert existing library %s to thin format"
msgstr "Olemassaolevan kirjaston %s muuntaminen thin-muotoon epäonnistui"
#: ar.c:951
#, c-format
msgid "Cannot convert existing thin library %s to normal format"
msgstr "Olemassaolevan thin-kirjaston %s muuntaminen normaaliin muotoon epäonnistui"
# stat on *nix-ympäristön vakiokomentoja (katso: man stat)
#: ar.c:983 ar.c:1037 ar.c:1366 objcopy.c:2294
#, c-format
msgid "internal stat error on %s"
msgstr "sisäinen stat-kutsuvirhe kohteessa %s"
#: ar.c:1002 ar.c:1070
#, c-format
msgid "%s is not a valid archive"
msgstr "%s ei ole kelvollinen arkisto"
#: ar.c:1128
msgid "could not create temporary file whilst writing archive"
msgstr "ei voi luoda tilapäistä tiedostoa arkistoa kirjoitettaessa"
#: ar.c:1271
#, c-format
msgid "No member named `%s'\n"
msgstr "Millään jäsenellä ei ole nimeä ”%s”\n"
# Tekemisen kohde on siirrettävät tiedostot
#: ar.c:1321
#, c-format
msgid "no entry %s in archive %s!"
msgstr "ei tiedostoa %s arkistossa %s!"
# Ruotsinkielisessä käännöksessä todetaan, että archive map on lähdekoodissa sama kuin indeksi, tarkoittanee tässä sisältöhakemistoa?
#: ar.c:1460
#, c-format
msgid "%s: no archive map to update"
msgstr "%s: ei sisältöhakemistoa päivitettävänä"
#: arsup.c:89
#, c-format
msgid "No entry %s in archive.\n"
msgstr "Ei alkiota %s arkistossa.\n"
#: arsup.c:114
#, c-format
msgid "Can't open file %s\n"
msgstr "Tiedostoa %s ei voi avata\n"
#: arsup.c:164
#, c-format
msgid "%s: Can't open output archive %s\n"
msgstr "%s: Ei voi avata tulostearkistoa %s\n"
#: arsup.c:181
#, c-format
msgid "%s: Can't open input archive %s\n"
msgstr "%s: Ei voi avata syötearkistoa %s\n"
#: arsup.c:190
#, c-format
msgid "%s: file %s is not an archive\n"
msgstr "%s: tiedosto %s ei ole arkisto\n"
#: arsup.c:230
#, c-format
msgid "%s: no output archive specified yet\n"
msgstr "%s: tulostearkistoa ei ole vielä annettu\n"
#: arsup.c:250 arsup.c:288 arsup.c:330 arsup.c:353 arsup.c:419
#, c-format
msgid "%s: no open output archive\n"
msgstr "%s: ei avointa tulostearkistoa\n"
#: arsup.c:261 arsup.c:374 arsup.c:400
#, c-format
msgid "%s: can't open file %s\n"
msgstr "%s: ei voi avata tiedostoa %s\n"
# Ruotsinkielisessä käännöksessä todetaan, että module file on sama kuin jäsen
#: arsup.c:315 arsup.c:396 arsup.c:477
#, c-format
msgid "%s: can't find module file %s\n"
msgstr "%s: ei voi löytää jäsentä %s\n"
#: arsup.c:428
#, c-format
msgid "Current open archive is %s\n"
msgstr "Nykyinen avoin arkisto on %s\n"
#: arsup.c:452
#, c-format
msgid "%s: no open archive\n"
msgstr "%s: ei avointa arkistoa\n"
#: binemul.c:39
#, c-format
msgid " No emulation specific options\n"
msgstr " Ei emulointikohtaisia valitsimia\n"
#. Macros for common output.
#: binemul.h:49
#, c-format
msgid " emulation options: \n"
msgstr " emulointivalitsimet: \n"
#: bucomm.c:164
#, c-format
msgid "can't set BFD default target to `%s': %s"
msgstr "ei voi asettaa BFD-oletuskohteeksi ”%s”: %s"
#: bucomm.c:176
#, c-format
msgid "%s: Matching formats:"
msgstr "%s: Täsmäävät muodot:"
#: bucomm.c:191
#, c-format
msgid "Supported targets:"
msgstr "Tuetut kohteet:"
#: bucomm.c:193
#, c-format
msgid "%s: supported targets:"
msgstr "%s: tuetut kohteet:"
#: bucomm.c:211
#, c-format
msgid "Supported architectures:"
msgstr "Tuetut arkkitehtuurit:"
#: bucomm.c:213
#, c-format
msgid "%s: supported architectures:"
msgstr "%s: tuetut arkkitehtuurit:"
#: bucomm.c:229
msgid "big endian"
msgstr "”big endian”-tavujärjestys"
# Selvennetty ylimääräisillä lainausmerkeillä
#: bucomm.c:230
msgid "little endian"
msgstr "”little endian”-tavujärjestys"
#: bucomm.c:231
msgid "endianness unknown"
msgstr "endian-tavujärjestystyyppi tuntematon"
#: bucomm.c:252
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
" (header %s, data %s)\n"
msgstr ""
"%s\n"
" (otsake %s, data %s)\n"
#: bucomm.c:408
#, c-format
msgid "BFD header file version %s\n"
msgstr "BFD-otsaketiedoston versio %s\n"
#: bucomm.c:562
#, c-format
msgid "%s: bad number: %s"
msgstr "%s: virheellinen numero: %s"
#: bucomm.c:579 strings.c:408
#, c-format
msgid "'%s': No such file"
msgstr "’%s’: Tiedostoa ei löydy"
# stat-kutsu epäonnistui, ensimmäinen parametri on tiedostonimi
#: bucomm.c:581 strings.c:410
#, c-format
msgid "Warning: could not locate '%s'. reason: %s"
msgstr "Varoitus: tiedostoa ’%s’ ei löytynyt. syy: %s"
#: bucomm.c:585
#, c-format
msgid "Warning: '%s' is not an ordinary file"
msgstr "Varoitus: ’%s’ ei ole tavallinen tiedosto"
#: bucomm.c:587
#, c-format
msgid "Warning: '%s' has negative size, probably it is too large"
msgstr "Varoitus: ’%s’ on negatiivinen koko, ehkä se on liian suuri"
#: coffdump.c:107
#, c-format
msgid "#lines %d "
msgstr "#rivit %d "
#: coffdump.c:130
#, c-format
msgid "size %d "
msgstr "koko %d "
#: coffdump.c:135
#, c-format
msgid "section definition at %x size %x\n"
msgstr "lohkomäärittely osoitteessa %x koko %x\n"
#: coffdump.c:141
#, c-format
msgid "pointer to"
msgstr "osoitin kohteeseen"
#: coffdump.c:146
#, c-format
msgid "array [%d] of"
msgstr "taulukko [%d} /"
# parametri fatal-tulostukseen
#: coffdump.c:151
#, c-format
msgid "function returning"
msgstr "funtio palauttaa"
#: coffdump.c:155
#, c-format
msgid "arguments"
msgstr "argumentit"
#: coffdump.c:159
#, c-format
msgid "code"
msgstr "koodi"
#: coffdump.c:165
#, c-format
msgid "structure definition"
msgstr "tietuemäärittelyjä"
#: coffdump.c:171
#, c-format
msgid "structure ref to UNKNOWN struct"
msgstr "tietueviite TUNTEMATTOMAAN struct-tietueeseen"
#: coffdump.c:173
#, c-format
msgid "structure ref to %s"
msgstr "tietueviite kohteeseen %s"
#: coffdump.c:176
#, c-format
msgid "enum ref to %s"
msgstr "enumeraatioviite kohteeseen %s"
#: coffdump.c:179
#, c-format
msgid "enum definition"
msgstr "enum-määrittelyjä"
#: coffdump.c:252
#, c-format
msgid "Stack offset %x"
msgstr "Pinosiirrososoite: %x"
#: coffdump.c:255
#, c-format
msgid "Memory section %s+%x"
msgstr "Muistilohko %s+%x"
#: coffdump.c:258
#, c-format
msgid "Register %d"
msgstr "Rekisteri %d"
#: coffdump.c:261
#, c-format
msgid "Struct Member offset %x"
msgstr "Struct-tietuejäsenen siirrososoite %x"
#: coffdump.c:264
#, c-format
msgid "Enum Member offset %x"
msgstr "Enum-enumeraation jäsensiirrososoite %x"
#: coffdump.c:267
#, c-format
msgid "Undefined symbol"
msgstr "Määrittelemätön symboli"
#: coffdump.c:334
#, c-format
msgid "List of symbols"
msgstr "Symbolien luettelo"
#: coffdump.c:341
#, c-format
msgid "Symbol %s, tag %d, number %d"
msgstr "Symboli %s, tunniste %d, numero %d"
#: coffdump.c:345 readelf.c:13103 readelf.c:13177
#, c-format
msgid "Type"
msgstr "Tyyppi"
#: coffdump.c:350
#, c-format
msgid "Where"
msgstr "Missä"
#: coffdump.c:354
#, c-format
msgid "Visible"
msgstr "Näkyvä"
#: coffdump.c:370
msgid "List of blocks "
msgstr "Lohkojen luettelo "
#: coffdump.c:383
#, c-format
msgid "vars %d"
msgstr "vars %d"
#: coffdump.c:386
#, c-format
msgid "blocks"
msgstr "lohkot"
#: coffdump.c:404
#, c-format
msgid "List of source files"
msgstr "Lähdetiedostojen luettelo"
#: coffdump.c:410
#, c-format
msgid "Source file %s"
msgstr "Lähdetiedosto %s"
#: coffdump.c:424
#, c-format
msgid "section %s %d %d address %x size %x number %d nrelocs %d"
msgstr "lohko %s %d %d osoite %x koko %x numero %d nrelocs %d"
#: coffdump.c:449
#, c-format
msgid "#sources %d"
msgstr "#sources %d"
#: coffdump.c:462 sysdump.c:646
#, c-format
msgid "Usage: %s [option(s)] in-file\n"
msgstr "Käyttö: %s [valitsimet] syötetiedosto\n"
# Microsoft Portable Executable and CommonObject FileFormat Specification, Revision 6.0-dokumentin mukaan "object file" on tiedosto, joka annetaan syötteenä linkkerille. Linkkeri tuottaa "image file":n, jota vuorostaan käytetään syötteenä ohjelmalataajalle. Termi "object file" ei välttämättä sisällä mitään yhteyttä olioperustaiseen ohjelmointiin.
#: coffdump.c:463
#, c-format
msgid " Print a human readable interpretation of a COFF object file\n"
msgstr " Tulosta luettavamerkkinen COFF-objektitiedoston tulkinta\n"
#: coffdump.c:464
#, c-format
msgid ""
" The options are:\n"
" @<file> Read options from <file>\n"
" -h --help Display this information\n"
" -v --version Display the program's version\n"
"\n"
msgstr ""
" Valitsimet ovat:\n"
" @<tiedosto> Lue valitsimet tiedostosta <tiedosto>\n"
" -h --help Näytä nämä tiedot\n"
" -v --version Näytä ohjelman versio\n"
"\n"
#: coffdump.c:533 srconv.c:1834 sysdump.c:710
msgid "no input file specified"
msgstr "syötetiedostoa ei ole annettu"
#: cxxfilt.c:119 nm.c:270 objdump.c:281
#, c-format
msgid "Report bugs to %s.\n"
msgstr ""
"Ilmoita ohjelmointivirheistä englanniksi osoitteeseen %s.\n"
"Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>.\n"
#: debug.c:647
msgid "debug_add_to_current_namespace: no current file"
msgstr "debug_add_to_current_namespace: ei nykyistä tiedostoa"
#: debug.c:726
msgid "debug_start_source: no debug_set_filename call"
msgstr "debug_start_source: ei debug_set_filename-kutsua"
#: debug.c:780
msgid "debug_record_function: no debug_set_filename call"
msgstr "debug_record_function: ei debug_set_filename-kutsua"
#: debug.c:832
msgid "debug_record_parameter: no current function"
msgstr "debug_record_parameter: ei nykyistä funktiota"
#: debug.c:864
msgid "debug_end_function: no current function"
msgstr "debug_end_function: ei nykyistä funktiota"
#: debug.c:870
msgid "debug_end_function: some blocks were not closed"
msgstr "debug_end_function: joitakin lohkoja ei ollut suljettu"
#: debug.c:898
msgid "debug_start_block: no current block"
msgstr "debug_start_block: ei nykyistä lohkoa"
#: debug.c:934
msgid "debug_end_block: no current block"
msgstr "debug_end_block: ei nykyistä lohkoa"
#: debug.c:941
msgid "debug_end_block: attempt to close top level block"
msgstr "debug_end_block: yritettiin sulkea ylimmän tason lohko"
#: debug.c:964
msgid "debug_record_line: no current unit"
msgstr "debug_record_line: ei nykyistä yksikköä"
#. FIXME
#: debug.c:1017
msgid "debug_start_common_block: not implemented"
msgstr "debug_start_common_block: ei toteutettu"
#. FIXME
#: debug.c:1028
msgid "debug_end_common_block: not implemented"
msgstr "debug_end_common_block: ei toteutettu"
#. FIXME.
#: debug.c:1112
msgid "debug_record_label: not implemented"
msgstr "debug_record_label: ei toteutettu"
#: debug.c:1134
msgid "debug_record_variable: no current file"
msgstr "debug_record_variable: ei nykyistä tiedostoa"
# Ratkaisin tämän kohdan samalla tavalla kuin ruotsinkielisessä käännöksessä: kind tulee DEBUG_KIND_UNION-tyyppisestä tyyppinimestä. Ennen tätä ilmoitusta lähdekoodissa tutkitaan, onko vianjäljitystyyppi struct, union, class, union class vai enum ja jos mikään ei täsmää, palautetaan debug_type_null.
#: debug.c:1662
msgid "debug_make_undefined_type: unsupported kind"
msgstr "debug_make_undefined_type: lajittelua ei tueta"
#: debug.c:1839
msgid "debug_name_type: no current file"
msgstr "debug_name_type: ei nykyistä tiedostoa"
#: debug.c:1884
msgid "debug_tag_type: no current file"
msgstr "debug_tag_type: ei nykyistä tiedostoa"
#: debug.c:1892
msgid "debug_tag_type: extra tag attempted"
msgstr "debug_tag_type: yritetty asettaa ylimääräinen tunniste"
#: debug.c:1929
#, c-format
msgid "Warning: changing type size from %d to %d\n"
msgstr "Varoitus: tyyppikoko %d muutetaan kokoon %d\n"
#: debug.c:1951
msgid "debug_find_named_type: no current compilation unit"
msgstr "debug_find_named_type: ei nykyistä käännösyksikköä"
# Ihan outo käsite
#: debug.c:2054
#, c-format
msgid "debug_get_real_type: circular debug information for %s\n"
msgstr "debug_get_real_type: kehä-vianjäljitystietoa kohteella %s\n"
#: debug.c:2481
msgid "debug_write_type: illegal type encountered"
msgstr "debug_write_type: kohdattu virheellinen tyyppi"
#: dlltool.c:918 dlltool.c:944 dlltool.c:975
#, c-format
msgid "Internal error: Unknown machine type: %d"
msgstr "Sisäinen virhe: Tuntematon konetyyppi: %d"
#: dlltool.c:1016
#, c-format
msgid "Can't open def file: %s"
msgstr "Def-tiedoston avaaminen epäonnistui: %s"
#: dlltool.c:1021
#, c-format
msgid "Processing def file: %s"
msgstr "Käsitellään def-tiedostoa: %s"
#: dlltool.c:1025
msgid "Processed def file"
msgstr "Käsiteltiin def-tiedostoa"
#: dlltool.c:1049
#, c-format
msgid "Syntax error in def file %s:%d"
msgstr "Syntaksivirhe def-tiedostossa %s:%d"
# Microsoft Portable Executable and Common Object File Format Specification, Revision 6.0-dokumentin mukaan "image file" on suoritettava tiedosto joko .EXE- tai .DLL-muodossa. Sitä voidaan pitää "memory image":na. Termiä "image file" on tavallisesti käytetty termin "executable file" sijasta, koska jälkimmäisen joskus oletetaan tarkoittavan vain .EXE-tiedostoa.
#: dlltool.c:1086
#, c-format
msgid "%s: Path components stripped from image name, '%s'."
msgstr "%s: Polkukomponentit riisuttu tiedostovedosnimestä, ’%s’."
# A DEF file contains any number of the following commands:
# NAME <name> [ , <base> ]
# The result is going to be <name>.EXE
#: dlltool.c:1104
#, c-format
msgid "NAME: %s base: %x"
msgstr "NAME-komento: %s kantaluku: %x"
#: dlltool.c:1107 dlltool.c:1128
msgid "Can't have LIBRARY and NAME"
msgstr "Määriteltynä ei voi olla sekä LIBRARY- että NAME-komento"
# A DEF file contains any number of the following commands:
# LIBRARY <name> [ , <base> ]
# The result is going to be <name>.DLL
#: dlltool.c:1125
#, c-format
msgid "LIBRARY: %s base: %x"
msgstr "LIBRARY-komento: %s kantaluku: %x"
#: dlltool.c:1282
#, c-format
msgid "VERSION %d.%d\n"
msgstr "VERSIO %d.%d\n"
#: dlltool.c:1330
#, c-format
msgid "run: %s %s"
msgstr "suorita: %s %s"
# Lähdekoodissa tämä oli status error -tuloste
#: dlltool.c:1370 resrc.c:288
#, c-format
msgid "wait: %s"
msgstr "wait-tilavirhe: %s"
#: dlltool.c:1375 dllwrap.c:416 resrc.c:293
#, c-format
msgid "subprocess got fatal signal %d"
msgstr "aliprosessi sai tuhoisan signaalin %d"
# Ensimmäinen parametri on ohjelma, josta poistutaan (esim. "ld").
#: dlltool.c:1381 dllwrap.c:423 resrc.c:300
#, c-format
msgid "%s exited with status %d"
msgstr "%s-ohjelmasta poistuttiin tilassa %d"
# Microsoft Portable Executable and Common Object File Format Specification, Revision 6.0-dokumentin mukaan "section" on PE/COFF-tiedoston sisällä koodin ja datan perusyksikkö. Objektitiedostossa, esimerkiksi, kaikki koodi voidaan yhdistää yhdeksi lohkoksi, tai (riippuen kääntäjän toiminnasta) jokainen funktio voi varata oman lohkon. "Section" on hämärästi samanlainen kuin "section" Intel® 8086-arkkitehtuurissa.
#: dlltool.c:1412
#, c-format
msgid "Sucking in info from %s section in %s"
msgstr "Imetään tietoja lohkosta %s kohteessa %s"
#: dlltool.c:1552
#, c-format
msgid "Excluding symbol: %s"
msgstr "Poissulkeva symboli: %s"
#: dlltool.c:1641 dlltool.c:1652 nm.c:1006 nm.c:1016 nm.c:1025
#, c-format
msgid "%s: no symbols"
msgstr "%s: ei symboleja"
#. FIXME: we ought to read in and block out the base relocations.
#: dlltool.c:1678
#, c-format
msgid "Done reading %s"
msgstr "Luettu %s"
#: dlltool.c:1688
#, c-format
msgid "Unable to open object file: %s: %s"
msgstr "Objektitiedoston avaaminen epäonnistui: %s: %s"
#: dlltool.c:1691
#, c-format
msgid "Scanning object file %s"
msgstr "Selataan objektitiedostoa %s"
#: dlltool.c:1708
#, c-format
msgid "Cannot produce mcore-elf dll from archive file: %s"
msgstr "Mcore-elf-dll:n tuottaminen arkistotiedostosta epäonnistui: %s"
#: dlltool.c:1810
msgid "Adding exports to output file"
msgstr "Viennit lisätään tulostetiedostoon"
#: dlltool.c:1862
msgid "Added exports to output file"
msgstr "Viennit lisätty tulostetiedostoon"
#: dlltool.c:2004
#, c-format
msgid "Generating export file: %s"
msgstr "Tuotetaan vientitiedosto: %s"
#: dlltool.c:2009
#, c-format
msgid "Unable to open temporary assembler file: %s"
msgstr "Tilapäisen assembler-tiedoston avaaminen epäonnistui: %s"
#: dlltool.c:2012
#, c-format
msgid "Opened temporary file: %s"
msgstr "Avattu tilapäinen tiedosto: %s"
#: dlltool.c:2189
msgid "failed to read the number of entries from base file"
msgstr "alkioiden lukumäärän lukeminen perustiedostosta epäonnistui"
# exports file == export file ??
#: dlltool.c:2237
msgid "Generated exports file"
msgstr "Tuotettu vientitiedosto"
# stub on PE-tiedostoon sisällytetty ohjelma, joka esimerkiksi MS-DOS-ikkunassa ilmoittaa "This program cannot be run in DOS mode"
#: dlltool.c:2447
#, c-format
msgid "bfd_open failed open stub file: %s: %s"
msgstr "bfd_open ei onnistunut avaamaan stub-tiedostoa: %s: %s"
#: dlltool.c:2451
#, c-format
msgid "Creating stub file: %s"
msgstr "Luodaan stub-tiedosto: %s"
# stub on PE-tiedostoon sisällytetty ohjelma, joka esimerkiksi MS-DOS-ikkunassa ilmoittaa "This program cannot be run in DOS mode"
#: dlltool.c:2922
#, c-format
msgid "bfd_open failed reopen stub file: %s: %s"
msgstr "bfd_open ei onnistunut avaamaan uudelleen stub-tiedostoa: %s: %s"
#: dlltool.c:2936 dlltool.c:3012
#, c-format
msgid "failed to open temporary head file: %s"
msgstr "tilapäisen head-tiedoston avaaminen epäonnistui: %s"
#: dlltool.c:2998 dlltool.c:3081
#, c-format
msgid "failed to open temporary head file: %s: %s"
msgstr "tilapäisen head-tiedoston avaaminen epäonnistui: %s: %s"
#: dlltool.c:3095
#, c-format
msgid "failed to open temporary tail file: %s"
msgstr "tilapäisen tail-tiedoston avaaminen epäonnistui: %s"
#: dlltool.c:3152
#, c-format
msgid "failed to open temporary tail file: %s: %s"
msgstr "tilapäisen tail-tiedoston avaaminen epäonnistui: %s: %s"
#: dlltool.c:3174
#, c-format
msgid "Can't create .lib file: %s: %s"
msgstr "Tiedoston .lib luominen epäonnistui: %s: %s"
#: dlltool.c:3178
#, c-format
msgid "Creating library file: %s"
msgstr "Luodaan kirjastotiedosto: %s"
#: dlltool.c:3270 dlltool.c:3276
#, c-format
msgid "cannot delete %s: %s"
msgstr "kohteen %s poistaminen epäonnistui: %s"
#: dlltool.c:3281
msgid "Created lib file"
msgstr "Luotu lib-tiedosto"
#: dlltool.c:3493
#, c-format
msgid "Can't open .lib file: %s: %s"
msgstr "Tiedoston .lib avaaminen epäonnistui: %s: %s"
#: dlltool.c:3501 dlltool.c:3523
#, c-format
msgid "%s is not a library"
msgstr "%s ei ole kirjasto"
#: dlltool.c:3541
#, c-format
msgid "Import library `%s' specifies two or more dlls"
msgstr "Tuontikirjasto ”%s” määrittelee kaksi tai useampia dll-komponentteja"
#: dlltool.c:3552
#, c-format
msgid "Unable to determine dll name for `%s' (not an import library?)"
msgstr "Dll-nimen määritteleminen kohteelle ”%s” epäonnistui (ei tuontikirjasto?)"
#: dlltool.c:3776
#, c-format
msgid "Warning, ignoring duplicate EXPORT %s %d,%d"
msgstr "Varoitus, ei oteta huomioon EXPORT-kaksoiskappaletta %s %d,%d"
#: dlltool.c:3782
#, c-format
msgid "Error, duplicate EXPORT with ordinals: %s"
msgstr "Virhe, EXPORT-kaksoiskappale järjestysluvuilla: %s"
#: dlltool.c:3887
msgid "Processing definitions"
msgstr "Käsitellään määrittelyjä"
#: dlltool.c:3919
msgid "Processed definitions"
msgstr "Käsiteltiin määrittelyjä"
#. xgetext:c-format
#: dlltool.c:3926 dllwrap.c:477
#, c-format
msgid "Usage %s <option(s)> <object-file(s)>\n"
msgstr "Käyttö %s <valitsimet> <objektitiedosto(t)>\n"
#. xgetext:c-format
#: dlltool.c:3928
#, c-format
msgid " -m --machine <machine> Create as DLL for <machine>. [default: %s]\n"
msgstr " -m --machine <kone> Luo DLL:nä kohteelle <kone>. [oletus: %s]\n"
#: dlltool.c:3929
#, c-format
msgid " possible <machine>: arm[_interwork], i386, mcore[-elf]{-le|-be}, ppc, thumb\n"
msgstr " mahdolliset <koneet>: arm[_interwork], i386, mcore[-elf]{-le|-be}, ppc, thumb\n"
#: dlltool.c:3930
#, c-format
msgid " -e --output-exp <outname> Generate an export file.\n"
msgstr " -e --output-exp <tulostenimi> Tuota vientitiedosto.\n"
#: dlltool.c:3931
#, c-format
msgid " -l --output-lib <outname> Generate an interface library.\n"
msgstr " -l --output-lib <tulostenimi> Tuota rajapintakirjasto.\n"
#: dlltool.c:3932
#, c-format
msgid " -y --output-delaylib <outname> Create a delay-import library.\n"
msgstr " -y --output-delaylib <tulostenimi> Luo viive-tuontikirjasto.\n"
# Lisäsin lainausmerkit käsitteen selventämiseksi
#: dlltool.c:3933
#, c-format
msgid " -a --add-indirect Add dll indirects to export file.\n"
msgstr " -a --add-indirect Lisää ”dll indirects” vientitiedostoon.\n"
#: dlltool.c:3934
#, c-format
msgid " -D --dllname <name> Name of input dll to put into interface lib.\n"
msgstr " -D --dllname <nimi> Rajapintakirjastoon sijoitettavan syöte-dll:n nimi.\n"
#: dlltool.c:3935
#, c-format
msgid " -d --input-def <deffile> Name of .def file to be read in.\n"
msgstr " -d --input-def <def-tiedosto> Luettavan .def-syötetiedoston nimi.\n"
#: dlltool.c:3936
#, c-format
msgid " -z --output-def <deffile> Name of .def file to be created.\n"
msgstr " -z --output-def <def-tiedosto> Luotavan .def-tiedoston nimi.\n"
#: dlltool.c:3937
#, c-format
msgid " --export-all-symbols Export all symbols to .def\n"
msgstr " --export-all-symbols Vie kaikki symbolit .def-tiedostoon\n"
#: dlltool.c:3938
#, c-format
msgid " --no-export-all-symbols Only export listed symbols\n"
msgstr " --no-export-all-symbols Vie vain luetellut symbolit\n"
# Tässä "list" suomennettiin sanalla "lista", koska ohjetekstin jälkiosan tekstin alku ei osu samalle kohdalle eri riveillä, jos alkuosa on liian pitkä.
#: dlltool.c:3939
#, c-format
msgid " --exclude-symbols <list> Don't export <list>\n"
msgstr " --exclude-symbols <lista> Älä vie <listan> symboleja\n"
#: dlltool.c:3940
#, c-format
msgid " --no-default-excludes Clear default exclude symbols\n"
msgstr " --no-default-excludes Nollaa oletuspoissulkevat symbolit\n"
#: dlltool.c:3941
#, c-format
msgid " -b --base-file <basefile> Read linker generated base file.\n"
msgstr " -b --base-file <kantatiedosto> Lue linkkerin tuottama perustiedosto.\n"
#: dlltool.c:3942
#, c-format
msgid " -x --no-idata4 Don't generate idata$4 section.\n"
msgstr " -x --no-idata4 Älä tuota idata$4-lohkoa.\n"
#: dlltool.c:3943
#, c-format
msgid " -c --no-idata5 Don't generate idata$5 section.\n"
msgstr " -c --no-idata5 Älä tuota idata$5-lohkoa.\n"
#: dlltool.c:3944
#, c-format
msgid " --use-nul-prefixed-import-tables Use zero prefixed idata$4 and idata$5.\n"
msgstr " --use-nul-prefixed-import-tables Käytä nollaetuliitteisiä idata$4- ja idata$5-lohkoja.\n"
#: dlltool.c:3945
#, c-format
msgid " -U --add-underscore Add underscores to all symbols in interface library.\n"
msgstr " -U --add-underscore Lisää alaviivat rajapintakirjaston kaikkiin symboleihin.\n"
#: dlltool.c:3946
#, c-format
msgid " --add-stdcall-underscore Add underscores to stdcall symbols in interface library.\n"
msgstr " -U --add-underscore Lisää alaviivat rajapintakirjaston std-kutsusymboleihin.\n"
#: dlltool.c:3947
#, c-format
msgid " --no-leading-underscore All symbols shouldn't be prefixed by an underscore.\n"
msgstr " --no-leading-underscore Kaikkiin symboleihin ei pitäisi liittää alaviivaa etuliitteenä.\n"
#: dlltool.c:3948
#, c-format
msgid " --leading-underscore All symbols should be prefixed by an underscore.\n"
msgstr " --leading-underscore Kaikkiin symboleihin pitäisi liittää alaviiva etuliitteenä.\n"
#: dlltool.c:3949
#, c-format
msgid " -k --kill-at Kill @<n> from exported names.\n"
msgstr " -k --kill-at Tuhoa @<numeron> viedyistä nimistä.\n"
#: dlltool.c:3950
#, c-format
msgid " -A --add-stdcall-alias Add aliases without @<n>.\n"
msgstr " -A --add-stdcall-alias Lisää aliaksia ilman @<numeroa>.\n"
#: dlltool.c:3951
#, c-format
msgid " -p --ext-prefix-alias <prefix> Add aliases with <prefix>.\n"
msgstr " -p --ext-prefix-alias <prefiksi> Lisää aliaksiin <prefiksi>.\n"
#: dlltool.c:3952
#, c-format
msgid " -S --as <name> Use <name> for assembler.\n"
msgstr " -S --as <nimi> Käytä <nimeä> assemblerina.\n"
#: dlltool.c:3953
#, c-format
msgid " -f --as-flags <flags> Pass <flags> to the assembler.\n"
msgstr " -f --as-flags <liput> Välitä <liput> assemblerille.\n"
#: dlltool.c:3954
#, c-format
msgid " -C --compat-implib Create backward compatible import library.\n"
msgstr " -C --compat-implib Luo taaksepäin yhteensopiva tuontikirjasto.\n"
# Laskuria dontdeltemps kasvatetaan joka kerta kun -n esiintyy komentorivillä.
#: dlltool.c:3955
#, c-format
msgid " -n --no-delete Keep temp files (repeat for extra preservation).\n"
msgstr " -n --no-delete Pidä tilapäistiedostot (toisto lisäsäilytykseksi).\n"
#: dlltool.c:3956
#, c-format
msgid " -t --temp-prefix <prefix> Use <prefix> to construct temp file names.\n"
msgstr " -t --temp-prefix <prefiksi> Liitä <prefiksi> tilapäistiedostojen nimen eteen.\n"
#: dlltool.c:3957
#, c-format
msgid " -I --identify <implib> Report the name of the DLL associated with <implib>.\n"
msgstr " -I --identify <implib> Ilmoita DLL-nimi, joka liittyi <implib>-kirjastoon.\n"
#: dlltool.c:3958
#, c-format
msgid " --identify-strict Causes --identify to report error when multiple DLLs.\n"
msgstr " --identify-strict Saa valitsimen --identify ilmoittamaan virheestä kun DLL-moduleita on useita.\n"
#: dlltool.c:3959
#, c-format
msgid " -v --verbose Be verbose.\n"
msgstr " -v --verbose Laveasti.\n"
#: dlltool.c:3960
#, c-format
msgid " -V --version Display the program version.\n"
msgstr " -V --version Näytä ohjelman versio.\n"
#: dlltool.c:3961
#, c-format
msgid " -h --help Display this information.\n"
msgstr " -h --help Näytä nämä tiedot.\n"
#: dlltool.c:3962
#, c-format
msgid " @<file> Read options from <file>.\n"
msgstr " @<tiedosto> Lue valitsimet tiedostosta <tiedosto>.\n"
#: dlltool.c:3964
#, c-format
msgid " -M --mcore-elf <outname> Process mcore-elf object files into <outname>.\n"
msgstr " -M --mcore-elf <tulostenimi> Käsittele mcore-elf-objektitiedostot kohteeseen <tulostenimi>.\n"
#: dlltool.c:3965
#, c-format
msgid " -L --linker <name> Use <name> as the linker.\n"
msgstr " -L --linker <nimi> Käytä parametriä <nimi> linkkerinä.\n"
#: dlltool.c:3966
#, c-format
msgid " -F --linker-flags <flags> Pass <flags> to the linker.\n"
msgstr " -F --linker-flags <liput> Välitä <liput> linkkerille.\n"
#: dlltool.c:4113
#, c-format
msgid "Path components stripped from dllname, '%s'."
msgstr "Polkukomponentit riisuttu dll-nimestä, ’%s’."
#: dlltool.c:4161
#, c-format
msgid "Unable to open base-file: %s"
msgstr "Ei voi avata perustiedostoa: %s"
#: dlltool.c:4196
#, c-format
msgid "Machine '%s' not supported"
msgstr "Konetta ’%s’ ei tueta"
#: dlltool.c:4276
#, c-format
msgid "Warning, machine type (%d) not supported for delayimport."
msgstr "Varoitus, konetyyppi (%d) ei tue viivetuontia."
#: dlltool.c:4344 dllwrap.c:207
#, c-format
msgid "Tried file: %s"
msgstr "Yritettiin tiedostoa: %s"
#: dlltool.c:4351 dllwrap.c:214
#, c-format
msgid "Using file: %s"
msgstr "Käytetään tiedostoa: %s"
#: dllwrap.c:297
#, c-format
msgid "Keeping temporary base file %s"
msgstr "Tilapäinen perustiedosto %s pidetään"
#: dllwrap.c:299
#, c-format
msgid "Deleting temporary base file %s"
msgstr "Tilapäinen perustiedosto %s poistetaan"
#: dllwrap.c:313
#, c-format
msgid "Keeping temporary exp file %s"
msgstr "Tilapäinen vientitiedosto %s pidetään"
#: dllwrap.c:315
#, c-format
msgid "Deleting temporary exp file %s"
msgstr "Tilapäinen vientitiedosto %s poistetaan"
#: dllwrap.c:328
#, c-format
msgid "Keeping temporary def file %s"
msgstr "Tilapäinen määrittelytiedosto %s pidetään"
#: dllwrap.c:330
#, c-format
msgid "Deleting temporary def file %s"
msgstr "Tilapäinen määrittelytiedosto %s poistetaan"
#: dllwrap.c:411
#, c-format
msgid "pwait returns: %s"
msgstr "pwait palauttaa: %s"
#: dllwrap.c:478
#, c-format
msgid " Generic options:\n"
msgstr " Yleiset valitsimet:\n"
#: dllwrap.c:479
#, c-format
msgid " @<file> Read options from <file>\n"
msgstr " @<tiedosto> Lue valitsimet tiedostosta <tiedosto>\n"
#: dllwrap.c:480
#, c-format
msgid " --quiet, -q Work quietly\n"
msgstr " --quiet, -q Työskentele hiljaa\n"
#: dllwrap.c:481
#, c-format
msgid " --verbose, -v Verbose\n"
msgstr " --verbose, -v Laveasti\n"
#: dllwrap.c:482
#, c-format
msgid " --version Print dllwrap version\n"
msgstr " --version Tulosta dllwrap-versio\n"
#: dllwrap.c:483
#, c-format
msgid " --implib <outname> Synonym for --output-lib\n"
msgstr " --implib <tulostenimi> Synonyymi valitsimelle --output-lib\n"
#: dllwrap.c:484
#, c-format
msgid " Options for %s:\n"
msgstr " Valitsimet kohteelle %s:\n"
#: dllwrap.c:485
#, c-format
msgid " --driver-name <driver> Defaults to \"gcc\"\n"
msgstr " --driver-name <driveri> Oletukset kohteelle ”gcc”\n"
#: dllwrap.c:486
#, c-format
msgid " --driver-flags <flags> Override default ld flags\n"
msgstr " --driver-flags <liput> Korvaa ld-oletusliput\n"
#: dllwrap.c:487
#, c-format
msgid " --dlltool-name <dlltool> Defaults to \"dlltool\"\n"
msgstr " --dlltool-name <dlltool> Oletukset kohteelle ”dlltool”\n"
#: dllwrap.c:488
#, c-format
msgid " --entry <entry> Specify alternate DLL entry point\n"
msgstr " --entry <tulokohta> Määrittele vaihtoehtoinen DLL-tulokohta\n"
#: dllwrap.c:489
#, c-format
msgid " --image-base <base> Specify image base address\n"
msgstr " --image-base <perus> Määrittele tiedostovedoksen perusosoite\n"
#: dllwrap.c:490
#, c-format
msgid " --target <machine> i386-cygwin32 or i386-mingw32\n"
msgstr " --target <kone> i386-cygwin32 tai i386-mingw32\n"
# Samalla tavalla kuin ruotsinnoksessa
#: dllwrap.c:491
#, c-format
msgid " --dry-run Show what needs to be run\n"
msgstr " --dry-run Näytä mitä pitää suorittaa, älä toteuta\n"
#: dllwrap.c:492
#, c-format
msgid " --mno-cygwin Create Mingw DLL\n"
msgstr " --mno-cygwin Luo Mingw DLL:n\n"
#: dllwrap.c:493
#, c-format
msgid " Options passed to DLLTOOL:\n"
msgstr " DLLTOOL:lle välitetyt valitsimet:\n"
#: dllwrap.c:494
#, c-format
msgid " --machine <machine>\n"
msgstr " --machine <kone>\n"
#: dllwrap.c:495
#, c-format
msgid " --output-exp <outname> Generate export file.\n"
msgstr " --output-exp <tulostenimi> Tuota vientitiedosto.\n"
#: dllwrap.c:496
#, c-format
msgid " --output-lib <outname> Generate input library.\n"
msgstr " --output-lib <tulostenimi> Tuota syötekirjasto.\n"
# Lisäsin lainausmerkit selventämään käsitettä
#: dllwrap.c:497
#, c-format
msgid " --add-indirect Add dll indirects to export file.\n"
msgstr " --add-indirect Lisää ”dll indirects” vientitiedostoon.\n"
#: dllwrap.c:498
#, c-format
msgid " --dllname <name> Name of input dll to put into output lib.\n"
msgstr " --dllname <nimi> Tulostekirjastoon laitettavan syöte-dll:n nimi.\n"
#: dllwrap.c:499
#, c-format
msgid " --def <deffile> Name input .def file\n"
msgstr " --def <def-tiedosto> Aseta .def-syötetiedoston nimi\n"
#: dllwrap.c:500
#, c-format
msgid " --output-def <deffile> Name output .def file\n"
msgstr " --output-def <def-tiedosto> Aseta .def-tulostetiedoston nimi\n"
#: dllwrap.c:501
#, c-format
msgid " --export-all-symbols Export all symbols to .def\n"
msgstr " --export-all-symbols Vie kaikki symbolit kohteeseen .def\n"
#: dllwrap.c:502
#, c-format
msgid " --no-export-all-symbols Only export .drectve symbols\n"
msgstr " --no-export-all-symbols Vie vain .drectve-symbolit\n"
#: dllwrap.c:503
#, c-format
msgid " --exclude-symbols <list> Exclude <list> from .def\n"
msgstr " --exclude-symbols <lista> Sulje pois symbolit <listasta> .def\n"
#: dllwrap.c:504
#, c-format
msgid " --no-default-excludes Zap default exclude symbols\n"
msgstr " --no-default-excludes Poista oletuspoissulkevat symbolit\n"
#: dllwrap.c:505
#, c-format
msgid " --base-file <basefile> Read linker generated base file\n"
msgstr " --base-file <perustiedosto> Lue linkkerin tuottama perustiedosto\n"
#: dllwrap.c:506
#, c-format
msgid " --no-idata4 Don't generate idata$4 section\n"
msgstr " --no-idata4 Älä tuota idata$4-lohkoa\n"
#: dllwrap.c:507
#, c-format
msgid " --no-idata5 Don't generate idata$5 section\n"
msgstr " --no-idata5 Älä tuota idata$5-lohkoa\n"
#: dllwrap.c:508
#, c-format
msgid " -U Add underscores to .lib\n"
msgstr " -U Lisää alaviivat kohteeseen .lib\n"
#: dllwrap.c:509
#, c-format
msgid " -k Kill @<n> from exported names\n"
msgstr " -k Tuhoa @<numero> viedyistä nimistä\n"
#: dllwrap.c:510
#, c-format
msgid " --add-stdcall-alias Add aliases without @<n>\n"
msgstr " --add-stdcall-alias Lisää aliakset ilman @<numeroa>\n"
#: dllwrap.c:511
#, c-format
msgid " --as <name> Use <name> for assembler\n"
msgstr " --as <nimi> Käytä ohjelmaa <nimi> assemblerina\n"
#: dllwrap.c:512
#, c-format
msgid " --nodelete Keep temp files.\n"
msgstr " --nodelete Pidä tilapäiset tiedostot.\n"
#: dllwrap.c:513
#, c-format
msgid " --no-leading-underscore Entrypoint without underscore\n"
msgstr " --no-leading-underscore Tulokohta ilman alaviivaa\n"
#: dllwrap.c:514
#, c-format
msgid " --leading-underscore Entrypoint with underscore.\n"
msgstr " --leading-underscore Tulokohta alaviivalla.\n"
# language driver tarkoittaa esimerkiksi gcc-kääntäjää
#: dllwrap.c:515
#, c-format
msgid " Rest are passed unmodified to the language driver\n"
msgstr " Loput on välitetty sellaisenaan ohjelmointikieliyksikölle\n"
#: dllwrap.c:799
msgid "Must provide at least one of -o or --dllname options"
msgstr "Valitsimista on annettava joko -o tai --dllname"
#: dllwrap.c:828
msgid ""
"no export definition file provided.\n"
"Creating one, but that may not be what you want"
msgstr ""
"vientimäärittelytiedostoa ei ole (erikseen) annettu.\n"
"Sen tilalle luotava ei ehkä ole sellainen kuin haluat"
# Välilyöntejä lisätty ennen kaksoispistettä, jotta kaksoispiste olisi rivien 973 ja 975 kanssa samalla kohtaa
#: dllwrap.c:1017
#, c-format
msgid "DLLTOOL name : %s\n"
msgstr "DLLTOOL-nimi : %s\n"
#: dllwrap.c:1018
#, c-format
msgid "DLLTOOL options : %s\n"
msgstr "DLLTOOL-valitsimet : %s\n"
# DRIVER on esimerkiksi gcc eli compilation unit eli käännösyksikkö. Välilyöntejä lisätty ennen kaksoispistettä, jotta kaksoispiste olisi rivien 973 ja 975 kanssa samalla kohtaa
#: dllwrap.c:1019
#, c-format
msgid "DRIVER name : %s\n"
msgstr "YKSIKKÖ-nimi : %s\n"
# DRIVER on esimerkiksi gcc eli compilation unit eli käännösyksikkö
#: dllwrap.c:1020
#, c-format
msgid "DRIVER options : %s\n"
msgstr "YKSIKKÖ-valitsimet : %s\n"
#: dwarf.c:406 dwarf.c:3215
msgid "badly formed extended line op encountered!\n"
msgstr "virheellisesti muotoiltu laajennusrivin käskykoodi tavattu!\n"
#: dwarf.c:413
#, c-format
msgid " Extended opcode %d: "
msgstr " Laajennettu käskykoodi %d: "
#: dwarf.c:418
#, c-format
msgid ""
"End of Sequence\n"
"\n"
msgstr ""
"Sekvenssin loppu\n"
"\n"
#: dwarf.c:424
#, c-format
msgid "set Address to 0x%s\n"
msgstr "aseta osoitteeksi 0x%s\n"
#: dwarf.c:430
#, c-format
msgid "define new File Table entry\n"
msgstr "määrittele uusi tiedostotaulualkio\n"
#: dwarf.c:431 dwarf.c:2777
#, c-format
msgid " Entry\tDir\tTime\tSize\tName\n"
msgstr " Rivi\tHakemisto\tAika\tKoko\tNimi\n"
#: dwarf.c:445
msgid "DW_LNE_define_file: Bad opcode length\n"
msgstr "DW_LNE_define_file: Väärä käskykoodipituus\n"
#: dwarf.c:449
#, c-format
msgid "set Discriminator to %s\n"
msgstr "aseta Erottajan arvoksi %s\n"
#: dwarf.c:524
#, c-format
msgid " UNKNOWN DW_LNE_HP_SFC opcode (%u)\n"
msgstr " TUNTEMATON DW_LNE_HP_SFC-käskykoodi (%u)\n"
#. The test against DW_LNW_hi_user is redundant due to
#. the limited range of the unsigned char data type used
#. for op_code.
#. && op_code <= DW_LNE_hi_user
#: dwarf.c:541
#, c-format
msgid "user defined: "
msgstr "käyttäjän määrittelemä: "
#: dwarf.c:543
#, c-format
msgid "UNKNOWN: "
msgstr "TUNTEMATON: "
#: dwarf.c:544
#, c-format
msgid "length %d ["
msgstr "pituus %d ["
#: dwarf.c:561 dwarf.c:599
msgid "<no .debug_str section>"
msgstr "<ei .debug_str-lohkoa>"
#: dwarf.c:565
#, c-format
msgid "DW_FORM_strp offset too big: %s\n"
msgstr "DW_FORM_strp-siirros liian suuri: %s\n"
#: dwarf.c:567
msgid "<offset is too big>"
msgstr "<siirros on liian suuri>"
#: dwarf.c:585
msgid "<no .debug_str_offsets.dwo section>"
msgstr "<ei .debug_str_offsets.dwo-lohkoa>"
#: dwarf.c:586
msgid "<no .debug_str_offsets section>"
msgstr "<ei .debug_str_offsets-lohkoa>"
#: dwarf.c:592
#, c-format
msgid "DW_FORM_GNU_str_index offset too big: %s\n"
msgstr "DW_FORM_GNU_str_index-siirros liian suuri: %s\n"
#: dwarf.c:594
msgid "<index offset is too big>"
msgstr "<indeksisiirros on liian suuri>"
#: dwarf.c:598
msgid "<no .debug_str.dwo section>"
msgstr "<ei .debug_str.dwo-lohkoa>"
#: dwarf.c:605
#, c-format
msgid "DW_FORM_GNU_str_index indirect offset too big: %s\n"
msgstr "Epäsuora DW_FORM_GNU_str_index-siirros liian suuri: %s\n"
#: dwarf.c:607
msgid "<indirect index offset is too big>"
msgstr "<epäsuora indeksisiirros on liian suuri>"
#: dwarf.c:619
msgid "<no .debug_addr section>"
msgstr "<ei .debug_addr-lohkoa>"
#: dwarf.c:623
#, c-format
msgid "Offset into section %s too big: %s\n"
msgstr "Siirros lohkoon %s on liian suuri: %s\n"
#. Report the missing single zero which ends the section.
#: dwarf.c:788
msgid ".debug_abbrev section not zero terminated\n"
msgstr ".debug_abbrev-lohkoa ei ole päätetty nollaan\n"
#: dwarf.c:802
#, c-format
msgid "Unknown TAG value: %lx"
msgstr "Tuntematon tunnistearvo: %lx"
#: dwarf.c:822
#, c-format
msgid "Unknown FORM value: %lx"
msgstr "Tuntematon FORM-arvo: %lx"
#: dwarf.c:836
#, c-format
msgid " %s byte block: "
msgstr " %s tavulohko: "
#: dwarf.c:1188
#, c-format
msgid "(DW_OP_call_ref in frame info)"
msgstr "(DW_OP_call_ref kehystiedoissa)"
#: dwarf.c:1210
#, c-format
msgid "size: %s "
msgstr "koko: %s "
#: dwarf.c:1213
#, c-format
msgid "offset: %s "
msgstr "siirrososoite: %s "
#: dwarf.c:1233
#, c-format
msgid "DW_OP_GNU_push_tls_address or DW_OP_HP_unknown"
msgstr "DW_OP_GNU_push_tls_address tai DW_OP_HP_unknown"
#: dwarf.c:1257
#, c-format
msgid "(DW_OP_GNU_implicit_pointer in frame info)"
msgstr "(DW_OP_GNU_implicit_pointer kehystiedoissa)"
#: dwarf.c:1377
#, c-format
msgid "(User defined location op)"
msgstr "(Käyttäjän määrittelemä sijoituskäskykoodi)"
#: dwarf.c:1379
#, c-format
msgid "(Unknown location op)"
msgstr "(Tuntematon sijoituskäskykoodi)"
#: dwarf.c:1473
msgid "corrupt attribute\n"
msgstr "rikkinäinen attribuutti\n"
#: dwarf.c:1488
msgid "Internal error: DWARF version is not 2, 3 or 4.\n"
msgstr "Sisäinen virhe: DWARF-versio ei ole 2, 3 eikä 4.\n"
#: dwarf.c:1614
msgid "DW_FORM_data8 is unsupported when sizeof (dwarf_vma) != 8\n"
msgstr "DW_FORM_data8 ei ole tuettu, kun sizeof (dwarf_vma) != 8\n"
#: dwarf.c:1665
#, c-format
msgid " (indirect string, offset: 0x%s): %s"
msgstr " (epäsuora merkkijono, siirros: 0x%s): %s"
#: dwarf.c:1676
#, c-format
msgid " (indexed string: 0x%s): %s"
msgstr " (indeksoitu merkkijono: 0x%s): %s"
#: dwarf.c:1684
#, c-format
msgid " (alt indirect string, offset: 0x%s)"
msgstr " (vaihtoehtoinen epäsuora merkkijono, siirros: 0x%s)"
#: dwarf.c:1707
#, c-format
msgid " (addr_index: 0x%s): %s"
msgstr " (addr_index: 0x%s): %s"
#: dwarf.c:1713
#, c-format
msgid "Unrecognized form: %lu\n"
msgstr "Tunnistamaton muoto: %lu\n"
#: dwarf.c:1815
#, c-format
msgid "(not inlined)"
msgstr "(ei inline-funktiona)"
#: dwarf.c:1818
#, c-format
msgid "(inlined)"
msgstr "(inline-funktiona)"
#: dwarf.c:1821
#, c-format
msgid "(declared as inline but ignored)"
msgstr "(esitelty inline-funktiona, mutta esittelyä ei ole otettu huomioon)"
#: dwarf.c:1824
#, c-format
msgid "(declared as inline and inlined)"
msgstr "(esitelty inline-funktiona ja toteutettu sellaisena)"
#: dwarf.c:1827
#, c-format
msgid " (Unknown inline attribute value: %s)"
msgstr " (Tuntematon inline-funktion attribuuttiarvo: %s)"
#: dwarf.c:1869
#, c-format
msgid "(implementation defined: %s)"
msgstr "(toteutuss määritelty: %s)"
#: dwarf.c:1872
#, c-format
msgid "(Unknown: %s)"
msgstr "(Tuntematon: %s)"
#: dwarf.c:1911
#, c-format
msgid "(user defined type)"
msgstr "(käyttäjän määrittelemä tyyppi)"
#: dwarf.c:1913
#, c-format
msgid "(unknown type)"
msgstr "(tuntematon tyyppi)"
#: dwarf.c:1926
#, c-format
msgid "(unknown accessibility)"
msgstr "(tuntematon esteettömyys)"
#: dwarf.c:1938
#, c-format
msgid "(unknown visibility)"
msgstr "(tuntematon näkyvyys)"
#: dwarf.c:1949
#, c-format
msgid "(unknown virtuality)"
msgstr "(tuntematon näennäisyys)"
#: dwarf.c:1961
#, c-format
msgid "(unknown case)"
msgstr "(tuntematon tapaus)"
#: dwarf.c:1975
#, c-format
msgid "(user defined)"
msgstr "(käyttäjän määrittelemä)"
#: dwarf.c:1977
#, c-format
msgid "(unknown convention)"
msgstr "(tuntematon käytäntö)"
#: dwarf.c:1985
#, c-format
msgid "(undefined)"
msgstr "(määrittelemätön)"
#: dwarf.c:2008
#, c-format
msgid " (location list)"
msgstr " (sijoitusluettelo)"
#: dwarf.c:2029 dwarf.c:4209 dwarf.c:4335
#, c-format
msgid " [without DW_AT_frame_base]"
msgstr " [DW_AT_frame_base puuttuu]"
#: dwarf.c:2046
#, c-format
msgid "Offset %s used as value for DW_AT_import attribute of DIE at offset %lx is too big.\n"
msgstr "Siirros %s, jota käytettiin DIE:n DW_AT_import-attribuutin arvona siirrososoitteessa %lx on liian suuri.\n"
#: dwarf.c:2056
#, c-format
msgid "\t[Abbrev Number: %ld"
msgstr "\t[Lyhennenumero: %ld"
#: dwarf.c:2098
#, c-format
msgid "Unknown AT value: %lx"
msgstr "Tuntematon AT-arvo: %lx"
#: dwarf.c:2171
#, c-format
msgid "Reserved length value (0x%s) found in section %s\n"
msgstr "Varattu pituusarvo (0x%s) löytyi lohkossa %s\n"
#: dwarf.c:2183
#, c-format
msgid "Corrupt unit length (0x%s) found in section %s\n"
msgstr "Rikkinäinen yksikköpituus (0x%s) löytyi lohkossa %s\n"
# comp units tarkoittanee compilation unit eli käännösyksikköä?
#: dwarf.c:2191
#, c-format
msgid "No comp units in %s section ?"
msgstr "Ei käännösyksikköjä %s-lohkossa ?"
#: dwarf.c:2200
#, c-format
msgid "Not enough memory for a debug info array of %u entries"
msgstr "Muistia ei ole tarpeeksi %u:n alkion vianjäljitystietotaulukolle"
#: dwarf.c:2209 dwarf.c:3544 dwarf.c:3669 dwarf.c:3833 dwarf.c:4086
#: dwarf.c:4444 dwarf.c:4528 dwarf.c:4597 dwarf.c:4738 dwarf.c:4884
#: dwarf.c:6321
#, c-format
msgid ""
"Contents of the %s section:\n"
"\n"
msgstr ""
"Lohkon %s sisältö:\n"
"\n"
#: dwarf.c:2221
#, c-format
msgid "Unable to locate %s section!\n"
msgstr "Lohkon %s paikantaminen epäonnistui!\n"
#: dwarf.c:2309
#, c-format
msgid " Compilation Unit @ offset 0x%s:\n"
msgstr " Käännösyksikkö @ siirros 0x%s:\n"
# Välilyöntilisäys
#: dwarf.c:2311
#, c-format
msgid " Length: 0x%s (%s)\n"
msgstr " Pituus: 0x%s (%s)\n"
# Välilyöntilisäys
#: dwarf.c:2314
#, c-format
msgid " Version: %d\n"
msgstr " Versio: %d\n"
# Välilyöntilisäys
#: dwarf.c:2315
#, c-format
msgid " Abbrev Offset: 0x%s\n"
msgstr " Lyhennesiirros: 0x%s\n"
# Välilyöntilisäys
#: dwarf.c:2317
#, c-format
msgid " Pointer Size: %d\n"
msgstr " Osoitinkoko: %d\n"
#: dwarf.c:2322
#, c-format
msgid " Signature: 0x%s\n"
msgstr " Tuntomerkki: 0x%s\n"
#: dwarf.c:2325
#, c-format
msgid " Type Offset: 0x%s\n"
msgstr " Tyyppisiirros: 0x%s\n"
#: dwarf.c:2333
#, c-format
msgid " Section contributions:\n"
msgstr " Lohkoavustukset:\n"
#: dwarf.c:2334
#, c-format
msgid " .debug_abbrev.dwo: 0x%s 0x%s\n"
msgstr " .debug_abbrev.dwo: 0x%s 0x%s\n"
#: dwarf.c:2337
#, c-format
msgid " .debug_line.dwo: 0x%s 0x%s\n"
msgstr " .debug_line.dwo: 0x%s 0x%s\n"
#: dwarf.c:2340
#, c-format
msgid " .debug_loc.dwo: 0x%s 0x%s\n"
msgstr " .debug_loc.dwo: 0x%s 0x%s\n"
#: dwarf.c:2343
#, c-format
msgid " .debug_str_offsets.dwo: 0x%s 0x%s\n"
msgstr " .debug_str_offsets.dwo: 0x%s 0x%s\n"
#: dwarf.c:2352
#, c-format
msgid "Debug info is corrupted, length of CU at %s extends beyond end of section (length = %s)\n"
msgstr "Vianjäljitystieto on rikkinäinen, käännösyksikön pituus osoitteessa %s ulottuu lohkon lopun ylitse (pituus = %s)\n"
#: dwarf.c:2365
#, c-format
msgid "CU at offset %s contains corrupt or unsupported version number: %d.\n"
msgstr "Käännösyksikkö siirrososoitteessa %s sisältää rikkinäisen tai tukemattoman versionumeron: %d.\n"
#: dwarf.c:2375
#, c-format
msgid "Debug info is corrupted, abbrev offset (%lx) is larger than abbrev section size (%lx)\n"
msgstr "Vianjäljitystieto on rikkinäinen, lyhennesiirros (%lx) on laajempi kuin lyhennelohkon koko (%lx)\n"
#: dwarf.c:2421
#, c-format
msgid " <%d><%lx>: Abbrev Number: 0\n"
msgstr " <%d><%lx>: Lyhennenumero: 0\n"
#: dwarf.c:2431
#, c-format
msgid "Bogus end-of-siblings marker detected at offset %lx in %s section\n"
msgstr "Valesisarusloppumerkitsijä havaittu siirrososoitteessa %lx lohkossa %s\n"
#: dwarf.c:2435
msgid "Further warnings about bogus end-of-sibling markers suppressed\n"
msgstr "Lisävaroitukset valesisarusloppumerkitsijöistä on vaimennettu\n"
#: dwarf.c:2454
#, c-format
msgid " <%d><%lx>: Abbrev Number: %lu"
msgstr " <%d><%lx>: Lyhennenumero: %lu"
#: dwarf.c:2458
#, c-format
msgid " <%d><%lx>: ...\n"
msgstr " <%d><%lx>: ...\n"
#: dwarf.c:2477
#, c-format
msgid "DIE at offset %lx refers to abbreviation number %lu which does not exist\n"
msgstr "DIE siirrososoitteessa %lx viittaa lyhennenumeroon %lu, jota ei ole olemassa\n"
#: dwarf.c:2634
msgid "The line info appears to be corrupt - the section is too small\n"
msgstr "Rivitiedot näyttävät olevan rikkinäisiä - lohko on liian pieni\n"
#: dwarf.c:2647
msgid "Only DWARF version 2, 3 and 4 line info is currently supported.\n"
msgstr "Vain DWARF-versioiden 2, 3 ja 4 rivitiedot on nykyisin tuettu.\n"
#: dwarf.c:2660
msgid "Invalid maximum operations per insn.\n"
msgstr "Virheellinen toimintojen enimmäismäärä per käsky.\n"
#: dwarf.c:2687
#, c-format
msgid ""
"Raw dump of debug contents of section %s:\n"
"\n"
msgstr ""
"Lohkon %s vianjäljityssisällön raakavedos:\n"
"\n"
# DWARF2_Internal_LineInfo-lohkon pituus
#: dwarf.c:2727 dwarf.c:3854
#, c-format
msgid " Offset: 0x%lx\n"
msgstr " Siirros: 0x%lx\n"
# DWARF2_Internal_LineInfo-lohkon pituus
#: dwarf.c:2728
#, c-format
msgid " Length: %ld\n"
msgstr " Pituus: %ld\n"
#: dwarf.c:2729
#, c-format
msgid " DWARF Version: %d\n"
msgstr " DWARF-versio: %d\n"
#: dwarf.c:2730
#, c-format
msgid " Prologue Length: %d\n"
msgstr " Esitoimipituus: %d\n"
#: dwarf.c:2731
#, c-format
msgid " Minimum Instruction Length: %d\n"
msgstr " Minimikäskypituus: %d\n"
#: dwarf.c:2733
#, c-format
msgid " Maximum Ops per Instruction: %d\n"
msgstr " Enimmäistoimintoja per käsky:%d\n"
#: dwarf.c:2734
#, c-format
msgid " Initial value of 'is_stmt': %d\n"
msgstr " Kohteen ’is_stmt’ alkuarvo: %d\n"
# Välilyönti lisätty tarkoituksella.
#: dwarf.c:2735
#, c-format
msgid " Line Base: %d\n"
msgstr " Rivin kantaluku: %d\n"
# Välilyönti lisätty tarkoituksella.
#: dwarf.c:2736
#, c-format
msgid " Line Range: %d\n"
msgstr " Rivinumeroalue: %d\n"
# Välilyönti lisätty tarkoituksella.
#: dwarf.c:2737
#, c-format
msgid " Opcode Base: %d\n"
msgstr " Käskykoodin kantaluku: %d\n"
#: dwarf.c:2744
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Opcodes:\n"
msgstr ""
"\n"
" Käskykoodit:\n"
#: dwarf.c:2747
#, c-format
msgid " Opcode %d has %d args\n"
msgstr " Käskykoodilla %d on %d argumenttia\n"
#: dwarf.c:2753
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The Directory Table is empty.\n"
msgstr ""
"\n"
" Hakemistotaulu on tyhjä.\n"
#: dwarf.c:2756
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The Directory Table (offset 0x%lx):\n"
msgstr ""
"\n"
" Hakemistotaulu (siirros 0x%lx):\n"
#: dwarf.c:2772
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The File Name Table is empty.\n"
msgstr ""
"\n"
" Tiedostonimitaulu on tyhjä.\n"
#: dwarf.c:2775
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The File Name Table (offset 0x%lx):\n"
msgstr ""
"\n"
" Tiedostonimitaulu (siirros 0x%lx):\n"
#: dwarf.c:2801
msgid "Corrupt file name table entry\n"
msgstr "Rikkinäinen tiedostotaulualkio\n"
#: dwarf.c:2815
#, c-format
msgid " No Line Number Statements.\n"
msgstr " Ei rivinumerolausekeita.\n"
#: dwarf.c:2818
#, c-format
msgid " Line Number Statements:\n"
msgstr " Rivinumerolauseke:\n"
#: dwarf.c:2839
#, c-format
msgid " Special opcode %d: advance Address by %s to 0x%s"
msgstr " Erikoiskäskykoodi %d: kasvata %s tavua osoitteeseen 0x%s"
#: dwarf.c:2853
#, c-format
msgid " Special opcode %d: advance Address by %s to 0x%s[%d]"
msgstr " Erikoiskäskykoodi %d: kasvata osoitetta %s tavua osoitteeseen 0x%s[%d]"
#: dwarf.c:2861
#, c-format
msgid " and Line by %s to %d\n"
msgstr " ja %s riviä riville %d\n"
#: dwarf.c:2871
#, c-format
msgid " Copy\n"
msgstr " Kopioi\n"
#: dwarf.c:2881
#, c-format
msgid " Advance PC by %s to 0x%s\n"
msgstr " Kasvata ohjelmalaskuria arvolla %s arvoon 0x%s\n"
#: dwarf.c:2894
#, c-format
msgid " Advance PC by %s to 0x%s[%d]\n"
msgstr " Kasvata ohjelmalaskuria arvolla %s arvoon 0x%s[%d]\n"
#: dwarf.c:2905
#, c-format
msgid " Advance Line by %s to %d\n"
msgstr " Kasvata riviä arvolla %s arvoon %d\n"
#: dwarf.c:2913
#, c-format
msgid " Set File Name to entry %s in the File Name Table\n"
msgstr " Aseta tiedostonimi riville %s tiedostonimitaulussa\n"
#: dwarf.c:2921
#, c-format
msgid " Set column to %s\n"
msgstr " Aseta sarakkeeksi %s\n"
#: dwarf.c:2929
#, c-format
msgid " Set is_stmt to %s\n"
msgstr " Aseta is_stmt-arvoksi %s\n"
#: dwarf.c:2934
#, c-format
msgid " Set basic block\n"
msgstr " Aseta peruslohko\n"
#: dwarf.c:2944
#, c-format
msgid " Advance PC by constant %s to 0x%s\n"
msgstr " Kasvata ohjelmalaskuria vakiolla %s arvoon 0x%s\n"
#: dwarf.c:2957
#, c-format
msgid " Advance PC by constant %s to 0x%s[%d]\n"
msgstr " Kasvata ohjelmalaskuria vakiolla %s arvoon 0x%s[%d]\n"
#: dwarf.c:2968
#, c-format
msgid " Advance PC by fixed size amount %s to 0x%s\n"
msgstr " Kasvata ohjelmalaskuria kiinteäkokoisella summalla %s arvoon 0x%s\n"
#: dwarf.c:2974
#, c-format
msgid " Set prologue_end to true\n"
msgstr " Aseta prologue_end-arvoksi true\n"
#: dwarf.c:2978
#, c-format
msgid " Set epilogue_begin to true\n"
msgstr " Aseta epilogue_begin-arvoksi true\n"
#: dwarf.c:2984
#, c-format
msgid " Set ISA to %s\n"
msgstr " Aseta ISA-arvoksi %s\n"
#: dwarf.c:2988 dwarf.c:3377
#, c-format
msgid " Unknown opcode %d with operands: "
msgstr " Tuntematon käskykoodi %d, jonka operandit ovat: "
#: dwarf.c:3026
#, c-format
msgid ""
"Decoded dump of debug contents of section %s:\n"
"\n"
msgstr ""
"Lohkon %s vianjäljityssisällön dekoodattu vedos:\n"
"\n"
#: dwarf.c:3143
#, c-format
msgid "CU: %s:\n"
msgstr "Käännösyksikkö: %s:\n"
#: dwarf.c:3144 dwarf.c:3156
#, c-format
msgid "File name Line number Starting address\n"
msgstr "Tiedostonimi Rivinumero Aloitusosoite\n"
#: dwarf.c:3152
#, c-format
msgid "CU: %s/%s:\n"
msgstr "Käännösyksikkö: %s/%s:\n"
#: dwarf.c:3266
#, c-format
msgid "UNKNOWN (%u): length %d\n"
msgstr "TUNTEMATON (%u): pituus %d\n"
#: dwarf.c:3308
#, c-format
msgid ""
"\n"
" [Use file table entry %d]\n"
msgstr ""
"\n"
" [Käytä tiedostotaulualkiota %d]\n"
#: dwarf.c:3314
#, c-format
msgid ""
"\n"
" [Use directory table entry %d]\n"
msgstr ""
"\n"
" [Käytä hakemistotaulualkiota %d]\n"
#: dwarf.c:3373
#, c-format
msgid " Set ISA to %lu\n"
msgstr " Aseta ISA-arvoksi %lu\n"
#: dwarf.c:3518
msgid "no info"
msgstr "ei tietoja"
#: dwarf.c:3519
msgid "type"
msgstr "tyyppi"
# Viimeinen %s-parametri virheilmoituksessa: Unable to seek to 0x%x for %s\n
#: dwarf.c:3520
msgid "variable"
msgstr "muuttuja"
#: dwarf.c:3521
msgid "function"
msgstr "funktio"
#: dwarf.c:3522
msgid "other"
msgstr "toinen"
#: dwarf.c:3523
msgid "unused5"
msgstr "unused5"
#: dwarf.c:3524
msgid "unused6"
msgstr "unused6"
#: dwarf.c:3525
msgid "unused7"
msgstr "unused7"
#: dwarf.c:3573 dwarf.c:4636
#, c-format
msgid ".debug_info offset of 0x%lx in %s section does not point to a CU header.\n"
msgstr ".debug_info-siirrososoite: 0x%lx lohkossa %s ei osoita käännösyksikköotsakkeeseen.\n"
# tarkoittaako pubnames julkisia nimiä?
#: dwarf.c:3586
msgid "Only DWARF 2 and 3 pubnames are currently supported\n"
msgstr "Vain DWARF 2:n ja 3:n pub-nimet ovat nykyisin tuettuja\n"
#: dwarf.c:3593
#, c-format
msgid " Length: %ld\n"
msgstr " Pituus: %ld\n"
#: dwarf.c:3595
#, c-format
msgid " Version: %d\n"
msgstr " Versio: %d\n"
#: dwarf.c:3597
#, c-format
msgid " Offset into .debug_info section: 0x%lx\n"
msgstr " Siirros lohkoon .debug_info: 0x%lx\n"
#: dwarf.c:3599
#, c-format
msgid " Size of area in .debug_info section: %ld\n"
msgstr " Alueen koko .debug_info-lohkossa: %ld\n"
#: dwarf.c:3603
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Offset Kind Name\n"
msgstr ""
"\n"
" Siirros Lajittelu Nimi\n"
#: dwarf.c:3605
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Offset\tName\n"
msgstr ""
"\n"
" Siirros\tNimi\n"
#: dwarf.c:3632
msgid "s"
msgstr "s"
#: dwarf.c:3632
msgid "g"
msgstr "g"
#: dwarf.c:3690
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_start_file - lineno: %d filenum: %d\n"
msgstr " DW_MACINFO_start_file - rivinro:%d tied.nro:%d\n"
#: dwarf.c:3696
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_end_file\n"
msgstr " DW_MACINFO_end_file\n"
# lineno tarkoittaa ilmeisesti rivinumeroa
#: dwarf.c:3704
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_define - lineno : %d macro : %s\n"
msgstr " DW_MACINFO_define - rivinro: %d makro : %s\n"
# lineno tarkoittaa ilmeisesti rivinumeroa
#: dwarf.c:3713
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_undef - lineno : %d macro : %s\n"
msgstr " DW_MACINFO_undef - rivinro: %d makro : %s\n"
#: dwarf.c:3725
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_vendor_ext - constant : %d string : %s\n"
msgstr " DW_MACINFO_vendor_ext - vakio : %d merkkijono : %s\n"
#: dwarf.c:3846
#, c-format
msgid "Only GNU extension to DWARF 4 of %s is currently supported.\n"
msgstr "Vain GNU-laajennus kohteen %s DWARF-versioon 4 on nykyisin tuettu.\n"
#: dwarf.c:3856
#, c-format
msgid " Version: %d\n"
msgstr " Versio: %d\n"
#: dwarf.c:3857
#, c-format
msgid " Offset size: %d\n"
msgstr " Siirrososoitekoko: %d\n"
#: dwarf.c:3861
#, c-format
msgid " Offset into .debug_line: 0x%lx\n"
msgstr " Siirrososoite kohteeseen .debug_line: 0x%lx\n"
#: dwarf.c:3875
#, c-format
msgid " Extension opcode arguments:\n"
msgstr " Laajennuksen käskykoodiargumentit:\n"
#: dwarf.c:3883
#, c-format
msgid " DW_MACRO_GNU_%02x has no arguments\n"
msgstr " DW_MACRO_GNU_%02x ei ole argumentteja\n"
#: dwarf.c:3886
#, c-format
msgid " DW_MACRO_GNU_%02x arguments: "
msgstr " DW_MACRO_GNU_%02x-argumentit: "
#: dwarf.c:3912
#, c-format
msgid "Invalid extension opcode form %s\n"
msgstr "Virheellinen laajennuskäskykoodimuoto %s\n"
#: dwarf.c:3929
msgid ".debug_macro section not zero terminated\n"
msgstr ".debug_macro-lohkoa ei ole päätetty nollaan\n"
#: dwarf.c:3950
msgid "DW_MACRO_GNU_start_file used, but no .debug_line offset provided.\n"
msgstr "DW_MACRO_GNU_start_file käytetty, mutta ei ole tarjottu .debug_line siirrososoitetta.\n"
#: dwarf.c:3956
#, c-format
msgid " DW_MACRO_GNU_start_file - lineno: %d filenum: %d\n"
msgstr " DW_MACRO_GNU_start_file - rivinro:%d tied.nro:%d\n"
#: dwarf.c:3959
#, c-format
msgid " DW_MACRO_GNU_start_file - lineno: %d filenum: %d filename: %s%s%s\n"
msgstr " DW_MACRO_GNU_start_file - rivinro:%d tied.nro:%d tiedostonimi: %s%s%s\n"
#: dwarf.c:3967
#, c-format
msgid " DW_MACRO_GNU_end_file\n"
msgstr " DW_MACRO_GNU_end_file\n"
# lineno tarkoittaa ilmeisesti rivinumeroa
#: dwarf.c:3975
#, c-format
msgid " DW_MACRO_GNU_define - lineno : %d macro : %s\n"
msgstr " DW_MACRO_GNU_define - rivinro: %d makro : %s\n"
# lineno tarkoittaa ilmeisesti rivinumeroa
#: dwarf.c:3984
#, c-format
msgid " DW_MACRO_GNU_undef - lineno : %d macro : %s\n"
msgstr " DW_MACRO_GNU_undef - rivinro: %d makro : %s\n"
# lineno tarkoittaa ilmeisesti rivinumeroa
#: dwarf.c:3993
#, c-format
msgid " DW_MACRO_GNU_define_indirect - lineno : %d macro : %s\n"
msgstr " DW_MACRO_GNU_define_indirect - rivinro: %d makro : %s\n"
# lineno tarkoittaa ilmeisesti rivinumeroa
#: dwarf.c:4002
#, c-format
msgid " DW_MACRO_GNU_undef_indirect - lineno : %d macro : %s\n"
msgstr " DW_MACRO_GNU_undef_indirect - rivinro: %d makro : %s\n"
#: dwarf.c:4008
#, c-format
msgid " DW_MACRO_GNU_transparent_include - offset : 0x%lx\n"
msgstr " DW_MACRO_GNU_transparent_include - siirros : 0x%lx\n"
# lineno tarkoittaa ilmeisesti rivinumeroa
#: dwarf.c:4016
#, c-format
msgid " DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt - lineno : %d macro offset : 0x%lx\n"
msgstr " DW_MACRO_GNU_define_indirect_alt - rivinro: %d makrosiirros : 0x%lx\n"
# lineno tarkoittaa ilmeisesti rivinumeroa
#: dwarf.c:4024
#, c-format
msgid " DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt - lineno : %d macro offset : 0x%lx\n"
msgstr " DW_MACRO_GNU_undef_indirect_alt - rivinro: %d makrosiirros : 0x%lx\n"
#: dwarf.c:4030
#, c-format
msgid " DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt - offset : 0x%lx\n"
msgstr " DW_MACRO_GNU_transparent_include_alt - siirros : 0x%lx\n"
#: dwarf.c:4037
#, c-format
msgid " Unknown macro opcode %02x seen\n"
msgstr " Havaittu tuntematon makrokäskykoodi %02x\n"
#: dwarf.c:4049
#, c-format
msgid " DW_MACRO_GNU_%02x\n"
msgstr " DW_MACRO_GNU_%02x\n"
#: dwarf.c:4052
#, c-format
msgid " DW_MACRO_GNU_%02x -"
msgstr " DW_MACRO_GNU_%02x -"
# Seuraava on taulukon otsikko. Itse taulukko on leveydeltään: " %ld %s [%s]". Viimeinen [%s] sisältää tekstin "has children" tai "no children".
#: dwarf.c:4100
#, c-format
msgid " Number TAG (0x%lx)\n"
msgstr " Numero Tunniste (0x%lx)\n"
#: dwarf.c:4109
msgid "has children"
msgstr "on jälkeläisiä"
#: dwarf.c:4109
msgid "no children"
msgstr "ei jälkeläisiä"
#: dwarf.c:4150 dwarf.c:4182 dwarf.c:4191 dwarf.c:4264 dwarf.c:4312
#: dwarf.c:4320
#, c-format
msgid "Location list starting at offset 0x%lx is not terminated.\n"
msgstr "Siirroksesta 0x%lx alkavaa sijaintiluetteloa ei ole päätetty.\n"
#: dwarf.c:4166 dwarf.c:4274 dwarf.c:4939
#, c-format
msgid "<End of list>\n"
msgstr "<Luettelon loppu>\n"
#: dwarf.c:4176
#, c-format
msgid "(base address)\n"
msgstr "(perusosoite)\n"
#: dwarf.c:4212
msgid " (start == end)"
msgstr " (alku == loppu)"
#: dwarf.c:4214
msgid " (start > end)"
msgstr " (alku > loppu)"
#: dwarf.c:4281
#, c-format
msgid "(base address selection entry)\n"
msgstr "(perusosoite valintakohta)\n"
#: dwarf.c:4305
#, c-format
msgid "Unknown location list entry type 0x%x.\n"
msgstr "Tuntematon sijaintiluettelokohtatyyppi 0x%x.\n"
#: dwarf.c:4384 dwarf.c:4524 dwarf.c:4727 dwarf.c:4790 dwarf.c:4837
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The %s section is empty.\n"
msgstr ""
"\n"
"Lohko %s on tyhjä.\n"
#: dwarf.c:4390 dwarf.c:4733 dwarf.c:4843
#, c-format
msgid "Unable to load/parse the .debug_info section, so cannot interpret the %s section.\n"
msgstr "Lohkon .debug_info lataaminen/jäsentäminen epäonnistui, joten lohkon %s tulkinta epäonnistui.\n"
#: dwarf.c:4434
msgid "No location lists in .debug_info section!\n"
msgstr "Ei sijaintiluetteloja .debug_info-lohkossa!\n"
#: dwarf.c:4438
#, c-format
msgid "Location lists in %s section start at 0x%s\n"
msgstr "Sijaintiluettelot %s-lohkossa alkavat osoitteesta 0x%s\n"
#: dwarf.c:4445
#, c-format
msgid " Offset Begin End Expression\n"
msgstr " Siirros Alku Loppu Lauseke\n"
#: dwarf.c:4481
#, c-format
msgid "There is a hole [0x%lx - 0x%lx] in .debug_loc section.\n"
msgstr "Lohkossa .debug_loc on aukko [0x%lx - 0x%lx].\n"
#: dwarf.c:4485
#, c-format
msgid "There is an overlap [0x%lx - 0x%lx] in .debug_loc section.\n"
msgstr "Lohkossa .debug_loc on päällekkäisyys [0x%lx - 0x%lx].\n"
#: dwarf.c:4493
#, c-format
msgid "Offset 0x%lx is bigger than .debug_loc section size.\n"
msgstr "Siirros 0x%lx on suurempi kuin .debug_loc-lohkon koko.\n"
#: dwarf.c:4507
#, c-format
msgid "There are %ld unused bytes at the end of section %s\n"
msgstr "Käyttämättömiä tavuja on %ld lohkon %s lopussa\n"
#: dwarf.c:4644
msgid "Only DWARF 2 and 3 aranges are currently supported.\n"
msgstr "Vain DWARF 2- ja 3-aranges on nykyisin tuettu.\n"
#: dwarf.c:4648
#, c-format
msgid " Length: %ld\n"
msgstr " Pituus: %ld\n"
#: dwarf.c:4650
#, c-format
msgid " Version: %d\n"
msgstr " Versio: %d\n"
#: dwarf.c:4651
#, c-format
msgid " Offset into .debug_info: 0x%lx\n"
msgstr " Siirros lohkoon .debug_info: 0x%lx\n"
#: dwarf.c:4653
#, c-format
msgid " Pointer Size: %d\n"
msgstr " Osoitinkoko: %d\n"
#: dwarf.c:4654
#, c-format
msgid " Segment Size: %d\n"
msgstr " Segmenttikoko: %d\n"
#: dwarf.c:4660
#, c-format
msgid "Invalid address size in %s section!\n"
msgstr "Virheellinen osoitekoko %s-lohkossa!\n"
#: dwarf.c:4670
msgid "Pointer size + Segment size is not a power of two.\n"
msgstr "Osoitinkoko + segmenttikoko ei ole kahden potenssi.\n"
#: dwarf.c:4675
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Address Length\n"
msgstr ""
"\n"
" Osoite Pituus\n"
#: dwarf.c:4677
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Address Length\n"
msgstr ""
"\n"
" Osoite Pituus\n"
#: dwarf.c:4760
#, c-format
msgid " For compilation unit at offset 0x%s:\n"
msgstr " Käännösyksikkö siirrososoitteessa 0x%s:\n"
#: dwarf.c:4763
#, c-format
msgid "\tIndex\tAddress\n"
msgstr "\tIndeksi\tOsoite\n"
#: dwarf.c:4770
#, c-format
msgid "\t%d:\t"
msgstr "\t%d:\t"
#. This can happen when the file was compiled with -gsplit-debug
#. which removes references to range lists from the primary .o file.
#: dwarf.c:4856
#, c-format
msgid "No range lists in .debug_info section.\n"
msgstr "Ei lukualueluetteloja .debug_info-lohkossa.\n"
#: dwarf.c:4881
#, c-format
msgid "Range lists in %s section start at 0x%lx\n"
msgstr "Lukualueluettelot %s-lohkossa alkavat osoitteesta 0x%lx\n"
#: dwarf.c:4885
#, c-format
msgid " Offset Begin End\n"
msgstr " Siirros Alku Loppu\n"
#: dwarf.c:4905
#, c-format
msgid "There is a hole [0x%lx - 0x%lx] in %s section.\n"
msgstr "Aukko [0x%lx - 0x%lx] lohkossa %s.\n"
#: dwarf.c:4912
#, c-format
msgid "There is an overlap [0x%lx - 0x%lx] in %s section.\n"
msgstr "Päällekkäisyys [0x%lx - 0x%lx] lohkossa %s.\n"
#: dwarf.c:4957
msgid "(start == end)"
msgstr "(alku == loppu)"
#: dwarf.c:4959
msgid "(start > end)"
msgstr "(alku > loppu)"
#: dwarf.c:5229
msgid "bad register: "
msgstr "virheellinen rekisteri: "
#. The documentation for the format of this file is in gdb/dwarf2read.c.
#: dwarf.c:5232 dwarf.c:6072
#, c-format
msgid "Contents of the %s section:\n"
msgstr "Lohkon %s sisältö:\n"
#: dwarf.c:6033
#, c-format
msgid " DW_CFA_??? (User defined call frame op: %#x)\n"
msgstr " DW_CFA_??? (Käyttäjämääritelty kutsukehyskäsky: %#x)\n"
#: dwarf.c:6035
#, c-format
msgid "unsupported or unknown Dwarf Call Frame Instruction number: %#x\n"
msgstr "tukematon tai tuntematon Dwarf-kutsukehyskäskynumero: %#x\n"
#: dwarf.c:6076
#, c-format
msgid "Truncated header in the %s section.\n"
msgstr "Rikkoutunut otsake lohkossa ”%s”\n"
#: dwarf.c:6081
#, c-format
msgid "Version %ld\n"
msgstr "versio %ld\n"
#: dwarf.c:6087
#, c-format
msgid "Unsupported version %lu.\n"
msgstr "Tukematon versio %lu.\n"
#: dwarf.c:6091
msgid "The address table data in version 3 may be wrong.\n"
msgstr "Osoitetaulutiedot versiossa 3 saattavat olla virheellisiä.\n"
#: dwarf.c:6093
msgid "Version 4 does not support case insensitive lookups.\n"
msgstr "Versio 4 ei tue kirjainkoosta riippuvia hakuja.\n"
#: dwarf.c:6095
msgid "Version 5 does not include inlined functions.\n"
msgstr "Versio 5 ei sisällä inline-funktioita.\n"
#: dwarf.c:6097
msgid "Version 6 does not include symbol attributes.\n"
msgstr "Versio 6 ei sisällä symboliattribuutteja.\n"
#: dwarf.c:6115
#, c-format
msgid "Corrupt header in the %s section.\n"
msgstr "Rikkoutunut otsake lohkossa %s.\n"
#: dwarf.c:6130
#, c-format
msgid ""
"\n"
"CU table:\n"
msgstr ""
"\n"
"Käännösyksikkötaulu:\n"
#: dwarf.c:6136
#, c-format
msgid "[%3u] 0x%lx - 0x%lx\n"
msgstr "[%3u] 0x%lx - 0x%lx\n"
#: dwarf.c:6141
#, c-format
msgid ""
"\n"
"TU table:\n"
msgstr ""
"\n"
"Käännösyksikkötaulu:\n"
#: dwarf.c:6148
#, c-format
msgid "[%3u] 0x%lx 0x%lx "
msgstr "[%3u] 0x%lx 0x%lx "
#: dwarf.c:6155
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Address table:\n"
msgstr ""
"\n"
"Osoitetaulu:\n"
#: dwarf.c:6164
#, c-format
msgid "%lu\n"
msgstr "%lu\n"
#: dwarf.c:6167
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Symbol table:\n"
msgstr ""
"\n"
"Symbolitaulu:\n"
#: dwarf.c:6200
msgid "static"
msgstr "staattinen"
#: dwarf.c:6200
msgid "global"
msgstr "yleinen"
#: dwarf.c:6238 dwarf.c:6249
msgid "Internal error: out of space in the shndx pool.\n"
msgstr "Sisäinen virhe: tila loppui shndx-varannossa.\n"
#: dwarf.c:6322
#, c-format
msgid " Version: %d\n"
msgstr " Versio: %d\n"
# Levennetty tarkoituksella
#: dwarf.c:6324
#, c-format
msgid " Number of columns: %d\n"
msgstr " Sarakkeiden lukumäärä: %d\n"
# Levennetty tarkoituksella
#: dwarf.c:6325
#, c-format
msgid " Number of used entries: %d\n"
msgstr " Käytettyjen kohtien lukumäärä: %d\n"
# Levennetty tarkoituksella
#: dwarf.c:6326
#, c-format
msgid ""
" Number of slots: %d\n"
"\n"
msgstr ""
" Välien numero: %d\n"
"\n"
#: dwarf.c:6331
#, c-format
msgid "Section %s too small for %d hash table entries\n"
msgstr "Lohko %s on liian pieni %d hash-taulualkioille\n"
#: dwarf.c:6351
#, c-format
msgid " [%3d] Signature: 0x%s Sections: "
msgstr " [%3d] Tuntomerkki: 0x%s Lohkot: "
#: dwarf.c:6358
#, c-format
msgid "Section %s too small for shndx pool\n"
msgstr "Lohko %s on liian pieni shndx-varannolle\n"
#: dwarf.c:6398
#, c-format
msgid "Section %s too small for offset and size tables\n"
msgstr "Lohko %s on liian pieni siirros- ja kokotauluille\n"
#: dwarf.c:6405
#, c-format
msgid " Offset table\n"
msgstr " Siirrostaulu\n"
#: dwarf.c:6407 dwarf.c:6471
msgid "signature"
msgstr "tuntomerkki"
#: dwarf.c:6407 dwarf.c:6471
msgid "dwo_id"
msgstr "dwo_id"
#: dwarf.c:6443 dwarf.c:6489
#, c-format
msgid " [%3d] 0x%s"
msgstr " [%3d] 0x%s"
#: dwarf.c:6469
#, c-format
msgid " Size table\n"
msgstr " Kokotaulu\n"
#: dwarf.c:6511
#, c-format
msgid " Unsupported version\n"
msgstr " Tukematon versio\n"
#: dwarf.c:6576
#, c-format
msgid "Displaying the debug contents of section %s is not yet supported.\n"
msgstr "Lohkon %s vianjäljityssisällön näyttäminen ei ole vielä tuettu.\n"
#: dwarf.c:6714 dwarf.c:6784
#, c-format
msgid "Unrecognized debug option '%s'\n"
msgstr "Tunnistamaton vianjäljitysvalitsin ’%s’\n"
#: elfcomm.c:42
#, c-format
msgid "%s: Error: "
msgstr "%s: Virhe: "
#: elfcomm.c:56
#, c-format
msgid "%s: Warning: "
msgstr "%s: Varoitus: "
#: elfcomm.c:88 elfcomm.c:123 elfcomm.c:224 elfcomm.c:330
#, c-format
msgid "Unhandled data length: %d\n"
msgstr "Käsittelemätön data-pituus: %d\n"
#: elfcomm.c:405 elfcomm.c:419 elfcomm.c:833 readelf.c:4177 readelf.c:4485
#: readelf.c:4528 readelf.c:4602 readelf.c:4681 readelf.c:5468 readelf.c:5492
#: readelf.c:7979 readelf.c:8025 readelf.c:8224 readelf.c:9525 readelf.c:9539
#: readelf.c:10085 readelf.c:10102 readelf.c:10145 readelf.c:10171
#: readelf.c:12792 readelf.c:12984 readelf.c:13978
msgid "Out of memory\n"
msgstr "Muisti loppui\n"
#: elfcomm.c:456
#, c-format
msgid "%s: failed to skip archive symbol table\n"
msgstr "%s: arkistosymbolitaulun yli hyppääminen epäonnistui\n"
#: elfcomm.c:475
#, c-format
msgid "%s: the archive index is empty\n"
msgstr "%s: arkistoindeksi on tyhjä\n"
#: elfcomm.c:483 elfcomm.c:510
#, c-format
msgid "%s: failed to read archive index\n"
msgstr "%s: arkistoindeksin lukeminen epäonnistui\n"
#: elfcomm.c:492
#, c-format
msgid "%s: the archive index is supposed to have %ld entries of %d bytes, but the size is only %ld\n"
msgstr "%s: arkistoindeksissä otaksutaan olevan %ld %d:n tavun alkiota, mutta koko on vain %ld\n"
#: elfcomm.c:502
msgid "Out of memory whilst trying to read archive symbol index\n"
msgstr "Muisti loppui kun yritettiin lukea arkiston symboli-indeksiä\n"
#: elfcomm.c:522
msgid "Out of memory whilst trying to convert the archive symbol index\n"
msgstr "Muisti loppui kun yritettiin muuntaa arkiston symboli-indeksiä\n"
#: elfcomm.c:535
#, c-format
msgid "%s: the archive has an index but no symbols\n"
msgstr "%s: arkistossa on indeksi, mutta ei symboleja\n"
#: elfcomm.c:543
msgid "Out of memory whilst trying to read archive index symbol table\n"
msgstr "Muisti loppui yritettäessä lukea arkistoindeksisymbolitaulua\n"
#: elfcomm.c:551
#, c-format
msgid "%s: failed to read archive index symbol table\n"
msgstr "%s: arkistoindeksisymbolitaulun lukeminen epäonnistui\n"
#: elfcomm.c:561
#, c-format
msgid "%s: failed to read archive header following archive index\n"
msgstr "%s: arkisto-otsaketta seuraavan arkistoindeksin lukeminen epäonnistui\n"
#: elfcomm.c:594
#, c-format
msgid "%s: failed to seek to first archive header\n"
msgstr "%s: ensimmäisen arkisto-otsakkeen haku epäonnistui\n"
#: elfcomm.c:603 elfcomm.c:791 elfedit.c:338 readelf.c:14477
#, c-format
msgid "%s: failed to read archive header\n"
msgstr "%s: arkisto-otsakkeen lukeminen epäonnistui\n"
#: elfcomm.c:620
#, c-format
msgid "%s has no archive index\n"
msgstr "kohteessa %s ei ole arkistoindeksiä\n"
#: elfcomm.c:631
msgid "Out of memory reading long symbol names in archive\n"
msgstr "Muisti loppui luettaessa pitkiä symbolinimiä arkistossa\n"
#: elfcomm.c:639
#, c-format
msgid "%s: failed to read long symbol name string table\n"
msgstr "%s: pitkän symbolinimimerkkijonotaulun lukeminen epäonnistui\n"
#: elfcomm.c:713
msgid "Archive member uses long names, but no longname table found\n"
msgstr "Arkistojäsen käyttää pitkiä nimiä, mutta pitkänimitaulua ei löytynyt\n"
#: elfcomm.c:785
#, c-format
msgid "%s: failed to seek to next file name\n"
msgstr "%s: seuraavan tiedostonimen haku epäonnistui\n"
#: elfcomm.c:796 elfedit.c:345 readelf.c:14483
#, c-format
msgid "%s: did not find a valid archive header\n"
msgstr "%s: kelvollista arkisto-otsaketta ei löytynyt\n"
#: elfcomm.c:815 readelf.c:279 readelf.c:5586 readelf.c:6098 readelf.c:8774
#: readelf.c:8890 readelf.c:9895 readelf.c:9989 readelf.c:10050
#: readelf.c:13313 readelf.c:13316
msgid "<corrupt>"
msgstr "<rikki>"
# Valinnaisessa COFF-otsakkeessa on magic-kenttä, joka kertoo tiedoston tyypin.
#: elfedit.c:71
#, c-format
msgid "%s: Not an ELF file - wrong magic bytes at the start\n"
msgstr "%s: Ei ELF-tiedosto - siinä on väärät maagiset tavut alussa\n"
#: elfedit.c:79
#, c-format
msgid "%s: Unsupported EI_VERSION: %d is not %d\n"
msgstr "%s: Tukematon EI_VERSION: %d ei ole %d\n"
#: elfedit.c:95
#, c-format
msgid "%s: Unmatched EI_CLASS: %d is not %d\n"
msgstr "%s: Täsmäämätön EI_CLASS: %d ei ole %d\n"
#: elfedit.c:106
#, c-format
msgid "%s: Unmatched e_machine: %d is not %d\n"
msgstr "%s: Täsmäämätön e_machine: %d ei ole %d\n"
#: elfedit.c:117
#, c-format
msgid "%s: Unmatched e_type: %d is not %d\n"
msgstr "%s: Täsmäämätön e_type: %d ei ole %d\n"
#: elfedit.c:128
#, c-format
msgid "%s: Unmatched EI_OSABI: %d is not %d\n"
msgstr "%s: Täsmäämätön EI_OSABI: %d ei ole %d\n"
#: elfedit.c:161
#, c-format
msgid "%s: Failed to update ELF header: %s\n"
msgstr "%s: ELF-otsakkeen päivitys epäonnistui: %s\n"
#: elfedit.c:194
#, c-format
msgid "Unsupported EI_CLASS: %d\n"
msgstr "Tukematon EI_CLASS: %d\n"
#: elfedit.c:227
msgid ""
"This executable has been built without support for a\n"
"64 bit data type and so it cannot process 64 bit ELF files.\n"
msgstr ""
"Tähän suoritettavaan tiedostoon ei ole käännetty tukea 64-bittiselle\n"
"datatyypille, joten se ei voi käsitellä 64-bittisiä ELF-tiedostoja.\n"
#: elfedit.c:268
#, c-format
msgid "%s: Failed to read ELF header\n"
msgstr "%s: ELF-otsakkeen lukeminen epäonnistui\n"
#: elfedit.c:275
#, c-format
msgid "%s: Failed to seek to ELF header\n"
msgstr "%s: ELF-otsakkeen haku epäonnistui\n"
#: elfedit.c:329 readelf.c:14469
#, c-format
msgid "%s: failed to seek to next archive header\n"
msgstr "%s: seuraavan arkisto-otsakkeen haku epäonnistui\n"
#: elfedit.c:360 elfedit.c:369 readelf.c:14497 readelf.c:14506
#, c-format
msgid "%s: bad archive file name\n"
msgstr "%s: virheellinen arkistotiedostonimi\n"
#: elfedit.c:389 elfedit.c:481
#, c-format
msgid "Input file '%s' is not readable\n"
msgstr "Syötetiedosto ’%s’ ei ole luettava\n"
#: elfedit.c:413
#, c-format
msgid "%s: failed to seek to archive member\n"
msgstr "%s: arkistojäsenen haku epäonnistui\n"
#: elfedit.c:452 readelf.c:14601
#, c-format
msgid "'%s': No such file\n"
msgstr "’%s’: Tiedostoa ei löydy\n"
# stat-kutsu tiedostonimellä %s epäonnistui, seurauksena tämä sanoma
#: elfedit.c:454 readelf.c:14603
#, c-format
msgid "Could not locate '%s'. System error message: %s\n"
msgstr "Tiedostoa ’%s’ ei löytynyt. Järjestelmävirhesanoma: %s\n"
#: elfedit.c:461 readelf.c:14610
#, c-format
msgid "'%s' is not an ordinary file\n"
msgstr "’%s’ ei ole tavallinen tiedosto\n"
#: elfedit.c:487 readelf.c:14623
#, c-format
msgid "%s: Failed to read file's magic number\n"
msgstr "%s: Tiedoston maagisen numeron lukeminen epäonnistui\n"
#: elfedit.c:545
#, c-format
msgid "Unknown OSABI: %s\n"
msgstr "Tuntematon OSABI: %s\n"
#: elfedit.c:566
#, c-format
msgid "Unknown machine type: %s\n"
msgstr "Tuntematon konetyyppi: %s\n"
#: elfedit.c:585
#, c-format
msgid "Unknown machine type: %d\n"
msgstr "Tuntematon konetyyppi: %d\n"
# Handle an IEEE BB record.
#: elfedit.c:604
#, c-format
msgid "Unknown type: %s\n"
msgstr "Tuntematon tyyppi: %s\n"
#: elfedit.c:635
#, c-format
msgid "Usage: %s <option(s)> elffile(s)\n"
msgstr "Käyttö: %s <valitsimet> elf-tiedosto(t)\n"
#: elfedit.c:637
#, c-format
msgid " Update the ELF header of ELF files\n"
msgstr " Päivitä ELF-tiedostojen ELF-otsake\n"
#: elfedit.c:638 objcopy.c:489 objcopy.c:615
#, c-format
msgid " The options are:\n"
msgstr " Valitsimet ovat:\n"
#: elfedit.c:639
#, c-format
msgid ""
" --input-mach <machine> Set input machine type to <machine>\n"
" --output-mach <machine> Set output machine type to <machine>\n"
" --input-type <type> Set input file type to <type>\n"
" --output-type <type> Set output file type to <type>\n"
" --input-osabi <osabi> Set input OSABI to <osabi>\n"
" --output-osabi <osabi> Set output OSABI to <osabi>\n"
" -h --help Display this information\n"
" -v --version Display the version number of %s\n"
msgstr ""
" --input-mach <kone> Aseta syötekoneen tyypiksi <kone>\n"
" --output-mach <kone> Aseta tulostekoneen tyypiksi <kone>\n"
" --input-type <tyyppi> Aseta syötetiedostotyypiksi <tyyppi>\n"
" --output-type <tyyppi> Aseta tulostetiedostotyypiksi <tyyppi>\n"
" --input-osabi <osabi> Aseta syöte-OSABI:ksi <osabi>\n"
" --output-osabi <osabi> Aseta tuloste-OSABI:ksi <osabi>\n"
" -h --help Näytä nämä tiedot\n"
" -v --version Näytä %s:n versionumero\n"
#: emul_aix.c:45
#, c-format
msgid " [-g] - 32 bit small archive\n"
msgstr " [-g] - 32-bittinen pieni arkisto\n"
#: emul_aix.c:46
#, c-format
msgid " [-X32] - ignores 64 bit objects\n"
msgstr " [-X32] - ei oteta huomioon 64-bittisiä objekteja\n"
#: emul_aix.c:47
#, c-format
msgid " [-X64] - ignores 32 bit objects\n"
msgstr " [-X64] - ei oteta huomioon 32-bittisiä objekteja\n"
#: emul_aix.c:48
#, c-format
msgid " [-X32_64] - accepts 32 and 64 bit objects\n"
msgstr " [-X32_64] - hyväksyy 32- ja 64-bittiset objektit\n"
# Lähdekoodin kommentti ennen tulostusta: Report an unexpected EOF in the IEEE debugging information.
#: ieee.c:311
msgid "unexpected end of debugging information"
msgstr "odottamaton IEEE-vianjäljitystietojen loppu"
#: ieee.c:398
msgid "invalid number"
msgstr "virheellinen numero"
#: ieee.c:451
msgid "invalid string length"
msgstr "virheellinen merkkijonopituus"
#: ieee.c:506 ieee.c:547
msgid "expression stack overflow"
msgstr "lausekepinon ylivuoto"
#: ieee.c:526
msgid "unsupported IEEE expression operator"
msgstr "ei-tuettu IEEE-lausekeoperaattori"
#: ieee.c:541
msgid "unknown section"
msgstr "tuntematon lohko"
#: ieee.c:562
msgid "expression stack underflow"
msgstr "lausekepinon ehtyminen"
#: ieee.c:576
msgid "expression stack mismatch"
msgstr "lausekepinon täsmäämättömyys"
#: ieee.c:613
msgid "unknown builtin type"
msgstr "tuntematon rakenteeseen sisältyvä tyyppi"
#: ieee.c:758
msgid "BCD float type not supported"
msgstr "ei-tuettu binäärikoodattu desimaaliliukulukutyyppi"
#: ieee.c:895
msgid "unexpected number"
msgstr "odottamaton numero"
#: ieee.c:902
msgid "unexpected record type"
msgstr "odottamaton tietuetyyppi"
#: ieee.c:935
msgid "blocks left on stack at end"
msgstr "lohkoja jäi pinoon lopussa"
# Handle an IEEE BB record.
#: ieee.c:1208
msgid "unknown BB type"
msgstr "tuntematon IEEE-BB-tietuetyyppi"
#: ieee.c:1217
msgid "stack overflow"
msgstr "pinon ylivuoto"
#: ieee.c:1240
msgid "stack underflow"
msgstr "pinon ehtyminen"
#: ieee.c:1352 ieee.c:1422 ieee.c:2120
msgid "illegal variable index"
msgstr "virheellinen muuttujaindeksi"
#: ieee.c:1400
msgid "illegal type index"
msgstr "virheellinen tyyppi-indeksi"
#: ieee.c:1410 ieee.c:1447
msgid "unknown TY code"
msgstr "tuntematon TY-koodi"
#: ieee.c:1429
msgid "undefined variable in TY"
msgstr "määrittelemätön muuttuja kohteessa TY"
#. Pascal file name. FIXME.
#: ieee.c:1841
msgid "Pascal file name not supported"
msgstr "Pascal-tiedostonimeä ei tueta"
#: ieee.c:1889
msgid "unsupported qualifier"
msgstr "ei-tuettu tarkenne"
#: ieee.c:2158
msgid "undefined variable in ATN"
msgstr "määrittelemätön muuttuja kohteessa ATN"
#: ieee.c:2201
msgid "unknown ATN type"
msgstr "tuntematon ATN-tyyppi"
#. Reserved for FORTRAN common.
#: ieee.c:2323
msgid "unsupported ATN11"
msgstr "ei-tuettu ATN11"
#. We have no way to record this information. FIXME.
#: ieee.c:2350
msgid "unsupported ATN12"
msgstr "ei-tuettu ATN12"
# Kahdessa seuraavassa on kyse samasta tietueesta.
#: ieee.c:2410
msgid "unexpected string in C++ misc"
msgstr "odottamaton merkkijono C++-misc -tietueessa"
#: ieee.c:2423
msgid "bad misc record"
msgstr "virheellinen misc-tietue"
#: ieee.c:2464
msgid "unrecognized C++ misc record"
msgstr "tunnistamaton C++-misc -tietue"
#: ieee.c:2579
msgid "undefined C++ object"
msgstr "määrittelemätön C++-objekti"
#: ieee.c:2613
msgid "unrecognized C++ object spec"
msgstr "tunnistamaton C++-objektimäärittely"
#: ieee.c:2649
msgid "unsupported C++ object type"
msgstr "ei-tuettu C++-objektityyppi"
#: ieee.c:2659
msgid "C++ base class not defined"
msgstr "C++-kantaluokkaa ei ole määritelty"
#: ieee.c:2671 ieee.c:2776
msgid "C++ object has no fields"
msgstr "C++-objektissa ei ole kenttiä"
#: ieee.c:2690
msgid "C++ base class not found in container"
msgstr "C++-kantaluokkaa ei löytynyt containerista"
#: ieee.c:2797
msgid "C++ data member not found in container"
msgstr "C++-data -jäsentä ei löytynyt containerista"
#: ieee.c:2838 ieee.c:2988
msgid "unknown C++ visibility"
msgstr "tuntematon C++-näkyvyys"
#: ieee.c:2872
msgid "bad C++ field bit pos or size"
msgstr "virheellinen C++-kenttäbittisijainti tai koko"
#: ieee.c:2964
msgid "bad type for C++ method function"
msgstr "virheellinen C++-metodifunktion tyyppi"
#: ieee.c:2974
msgid "no type information for C++ method function"
msgstr "ei tyyppitietoa C++-metodifunktiossa"
#: ieee.c:3013
msgid "C++ static virtual method"
msgstr "C++ staattinen virtuaalimetodi"
#: ieee.c:3108
msgid "unrecognized C++ object overhead spec"
msgstr "tunnistamaton C++-objektin yleisrasitemääritys"
#: ieee.c:3147
msgid "undefined C++ vtable"
msgstr "määrittelemätön C++-vtable"
#: ieee.c:3216
msgid "C++ default values not in a function"
msgstr "funktiossa ei ole C++-oletusarvoja"
#: ieee.c:3256
msgid "unrecognized C++ default type"
msgstr "tunnistamaton C++-oletustyyppi"
#: ieee.c:3287
msgid "reference parameter is not a pointer"
msgstr "viiteparametri ei ole osoitin"
#: ieee.c:3370
msgid "unrecognized C++ reference type"
msgstr "tunnistamaton C++-viitetyyppi"
#: ieee.c:3452
msgid "C++ reference not found"
msgstr "C++-viite ei löytynyt"
#: ieee.c:3460
msgid "C++ reference is not pointer"
msgstr "C++-viite ei ole osoitin"
#: ieee.c:3486 ieee.c:3494
msgid "missing required ASN"
msgstr "vaadittu ASN puuttuu"
#: ieee.c:3521 ieee.c:3529
msgid "missing required ATN65"
msgstr "vaadittu ATN65 puuttuu"
#: ieee.c:3543
msgid "bad ATN65 record"
msgstr "virheellinen ATN65-tietue"
#: ieee.c:4171
#, c-format
msgid "IEEE numeric overflow: 0x"
msgstr "IEEE numeerinen ylivuoto: 0x"
#: ieee.c:4215
#, c-format
msgid "IEEE string length overflow: %u\n"
msgstr "IEEE merkkijonopituuden ylivuoto: %u\n"
#: ieee.c:5213
#, c-format
msgid "IEEE unsupported integer type size %u\n"
msgstr "ei-tuettu IEEE kokonaislukutyyppikoko %u\n"
#: ieee.c:5247
#, c-format
msgid "IEEE unsupported float type size %u\n"
msgstr "ei-tuettu IEEE liukulukutyyppikoko %u\n"
#: ieee.c:5281
#, c-format
msgid "IEEE unsupported complex type size %u\n"
msgstr "ei-tuettu IEEE kompleksilukutyyppikoko %u\n"
#: mclex.c:241
msgid "Duplicate symbol entered into keyword list."
msgstr "Symbolin kaksoiskappale kirjoitettu avainsanaluetteloon."
#: nlmconv.c:273 srconv.c:1825
msgid "input and output files must be different"
msgstr "syöte- ja tulostetiedosto ei saa olla sama tiedosto"
#: nlmconv.c:320
msgid "input file named both on command line and with INPUT"
msgstr "syötetiedosto nimetty sekä komentorivillä että INPUT-tiedostossa"
#: nlmconv.c:329
msgid "no input file"
msgstr "ei syötetiedostoa"
#: nlmconv.c:359
msgid "no name for output file"
msgstr "ei tulostetiedoston nimeä"
#: nlmconv.c:373
msgid "warning: input and output formats are not compatible"
msgstr "varoitus: syöte- ja tulostemuodot eivät ole yhteensopivia"
#: nlmconv.c:403
msgid "make .bss section"
msgstr "tee .bss-lohko"
#: nlmconv.c:413
msgid "make .nlmsections section"
msgstr "tee .nlmsections-lohko"
# vma on Virtual Memory Address
#: nlmconv.c:441
msgid "set .bss vma"
msgstr "aseta .bss-virtuaalimuistiosoite"
#: nlmconv.c:448
msgid "set .data size"
msgstr "aseta .data-koko"
#: nlmconv.c:628
#, c-format
msgid "warning: symbol %s imported but not in import list"
msgstr "varoitus: symboli %s tuotu mutta ei ole tuontiluettelossa"
#: nlmconv.c:648
msgid "set start address"
msgstr "aseta alkuosoite"
#: nlmconv.c:697
#, c-format
msgid "warning: START procedure %s not defined"
msgstr "varoitus: START-proseduuria %s ei ole määritelty"
#: nlmconv.c:699
#, c-format
msgid "warning: EXIT procedure %s not defined"
msgstr "varoitus: EXIT-proseduuria %s ei ole määritelty"
#: nlmconv.c:701
#, c-format
msgid "warning: CHECK procedure %s not defined"
msgstr "varoitus: CHECK-proseduuria %s ei ole määritelty"
#: nlmconv.c:721 nlmconv.c:907
msgid "custom section"
msgstr "räätälöity lohko"
#: nlmconv.c:741 nlmconv.c:936
msgid "help section"
msgstr "opastelohko"
#: nlmconv.c:763 nlmconv.c:954
msgid "message section"
msgstr "sanomalohko"
#: nlmconv.c:778 nlmconv.c:987
msgid "module section"
msgstr "moduulilohko"
#: nlmconv.c:797 nlmconv.c:1003
msgid "rpc section"
msgstr "rpc-lohko"
#. There is no place to record this information.
#: nlmconv.c:833
#, c-format
msgid "%s: warning: shared libraries can not have uninitialized data"
msgstr "%s: varoitus: jaetuissa kirjastoissa ei voi olla alustamatonta dataa"
#: nlmconv.c:854 nlmconv.c:1022
msgid "shared section"
msgstr "jaettu lohko"
#: nlmconv.c:862
msgid "warning: No version number given"
msgstr "varoitus: Mitään versionumeroa ei ole annettu"
# Tämän suomensin kuten ruotsalaisessa käännöksessä
#: nlmconv.c:902 nlmconv.c:931 nlmconv.c:949 nlmconv.c:998 nlmconv.c:1017
#, c-format
msgid "%s: read: %s"
msgstr "%s: lukuvirhe: %s"
#: nlmconv.c:924
msgid "warning: FULLMAP is not supported; try ld -M"
msgstr "varoitus: FULLMAP ei ole tuettu; yritä ld -M"
#: nlmconv.c:1100
#, c-format
msgid "Usage: %s [option(s)] [in-file [out-file]]\n"
msgstr "Käyttö: %s [valitsimet] [syötetiedosto [tulostetiedosto]]\n"
#: nlmconv.c:1101
#, c-format
msgid " Convert an object file into a NetWare Loadable Module\n"
msgstr " Muunna objektitiedosto NetWare Loadable Module -muotoon\n"
#: nlmconv.c:1102
#, c-format
msgid ""
" The options are:\n"
" -I --input-target=<bfdname> Set the input binary file format\n"
" -O --output-target=<bfdname> Set the output binary file format\n"
" -T --header-file=<file> Read <file> for NLM header information\n"
" -l --linker=<linker> Use <linker> for any linking\n"
" -d --debug Display on stderr the linker command line\n"
" @<file> Read options from <file>.\n"
" -h --help Display this information\n"
" -v --version Display the program's version\n"
msgstr ""
" The options are:\n"
" -I --input-target=<bfd-nimi> Aseta binaarin syötetiedoston muoto\n"
" -O --output-target=<bfd-nimi> Aseta binaarin tulostetiedoston muoto\n"
" -T --header-file=<tiedosto> Lue tiedosto <tiedosto> NLM-otsaketiedoille\n"
" -l --linker=<linkkeri> Käytä parametriä <linkkeri> linkittämiseen\n"
" -d --debug Näytä vakiovirhetulosteessa linkkerin komentorivi\n"
" @<tiedosto> Lue valitsimet tiedostosta <tiedosto>.\n"
" -h --help Näytä nämä tiedot\n"
" -v --version Näytä ohjelman versio\n"
#: nlmconv.c:1143
#, c-format
msgid "support not compiled in for %s"
msgstr "tukea ei ole käännetty kohteeseen %s"
#: nlmconv.c:1180
msgid "make section"
msgstr "tee lohko"
#: nlmconv.c:1194
msgid "set section size"
msgstr "aseta lohkokoko"
#: nlmconv.c:1200
msgid "set section alignment"
msgstr "aseta lohkotasaus"
#: nlmconv.c:1204
msgid "set section flags"
msgstr "aseta lohkoliput"
#: nlmconv.c:1215
msgid "set .nlmsections size"
msgstr "aseta .nlmsections-koko"
#: nlmconv.c:1296 nlmconv.c:1304 nlmconv.c:1313 nlmconv.c:1318
msgid "set .nlmsection contents"
msgstr "aseta .nlmsection-sisältö"
#: nlmconv.c:1795
msgid "stub section sizes"
msgstr "stub-lohkokoot"
#: nlmconv.c:1842
msgid "writing stub"
msgstr "kirjoitetaan stub"
#: nlmconv.c:1926
#, c-format
msgid "unresolved PC relative reloc against %s"
msgstr "ratkaisematon ohjelmalaskurisuhteellinen reloc-tietue symbolille %s"
#: nlmconv.c:1990
#, c-format
msgid "overflow when adjusting relocation against %s"
msgstr "ylivuoto säädettäessä uudelleensijoitusta symbolille %s"
#: nlmconv.c:2117
#, c-format
msgid "%s: execution of %s failed: "
msgstr "%s: kohteen %s suoritus epäonnistui: "
#: nlmconv.c:2132
#, c-format
msgid "Execution of %s failed"
msgstr "Kohteen %s suoritus epäonnistui"
#: nm.c:226 size.c:78 strings.c:636
#, c-format
msgid "Usage: %s [option(s)] [file(s)]\n"
msgstr "Käyttö: %s [valitsimet] [tiedosto(t)]\n"
#: nm.c:227
#, c-format
msgid " List symbols in [file(s)] (a.out by default).\n"
msgstr " Luettele symbolit kohteessa [tiedosto(t)] (oletus: a.out).\n"
#: nm.c:228
#, c-format
msgid ""
" The options are:\n"
" -a, --debug-syms Display debugger-only symbols\n"
" -A, --print-file-name Print name of the input file before every symbol\n"
" -B Same as --format=bsd\n"
" -C, --demangle[=STYLE] Decode low-level symbol names into user-level names\n"
" The STYLE, if specified, can be `auto' (the default),\n"
" `gnu', `lucid', `arm', `hp', `edg', `gnu-v3', `java'\n"
" or `gnat'\n"
" --no-demangle Do not demangle low-level symbol names\n"
" -D, --dynamic Display dynamic symbols instead of normal symbols\n"
" --defined-only Display only defined symbols\n"
" -e (ignored)\n"
" -f, --format=FORMAT Use the output format FORMAT. FORMAT can be `bsd',\n"
" `sysv' or `posix'. The default is `bsd'\n"
" -g, --extern-only Display only external symbols\n"
" -l, --line-numbers Use debugging information to find a filename and\n"
" line number for each symbol\n"
" -n, --numeric-sort Sort symbols numerically by address\n"
" -o Same as -A\n"
" -p, --no-sort Do not sort the symbols\n"
" -P, --portability Same as --format=posix\n"
" -r, --reverse-sort Reverse the sense of the sort\n"
msgstr ""
" Valitsimet ovat:\n"
" -a, --debug-syms Näytä vain vianjäljityssymbolit\n"
" -A, --print-file-name Tulosta syötetiedoston nimi ennen jokaista symbolia\n"
" -B Sama kuin --format=bsd\n"
" -C, --demangle[=TYYLI] Eheytä alemman tason symbolinimet käyttäjätason nimiksi\n"
" TYYLI, jos annettu, voi olla ”auto” (oletus),\n"
" ”gnu”, ”lucid”, ”arm”, ”hp”, ”edg”, ”gnu-v3”, ”java”\n"
" tai ”gnat”\n"
" --no-demangle Älä eheytä alemman tason symbolinimiä\n"
" -D, --dynamic Näytä dynaamiset symbolit normaalien symbolien sijasta\n"
" --defined-only Näytä vain määritellyt symbolit\n"
" -e (ei oteta huomioon)\n"
" -f, --format=MUOTO Käytä tulostemuotoa MUOTO. MUOTO voi olla ”bsd”,\n"
" ”sysv” tai ”posix”. Oletus on ”bsd”\n"
" -g, --extern-only Näytä vain ulkoiset symbolit\n"
" -l, --line-numbers Käytä vianjäljitystietoja tiedostonimen löytämiseen ja\n"
" rivinumeroa jokaiselle symbolille\n"
" -n, --numeric-sort Lajittele symbolit numeerisesti osoitteen mukaan\n"
" -o Sama kuin -A\n"
" -p, --no-sort Älä lajittele symboleja\n"
" -P, --portability Sama kuin --format=posix\n"
" -r, --reverse-sort Käännä lajittelu käänteiseksi\n"
#: nm.c:251
#, c-format
msgid " --plugin NAME Load the specified plugin\n"
msgstr " --plugin NIMI Lataa määritelty lisäosa\n"
#: nm.c:254
#, c-format
msgid ""
" -S, --print-size Print size of defined symbols\n"
" -s, --print-armap Include index for symbols from archive members\n"
" --size-sort Sort symbols by size\n"
" --special-syms Include special symbols in the output\n"
" --synthetic Display synthetic symbols as well\n"
" -t, --radix=RADIX Use RADIX for printing symbol values\n"
" --target=BFDNAME Specify the target object format as BFDNAME\n"
" -u, --undefined-only Display only undefined symbols\n"
" -X 32_64 (ignored)\n"
" @FILE Read options from FILE\n"
" -h, --help Display this information\n"
" -V, --version Display this program's version number\n"
"\n"
msgstr ""
" -S, --print-size Tulosta määriteltyjen symbolien koko\n"
" -s, --print-armap Sisällytä indeksi arkistojäsensymboleille\n"
" --size-sort Lajittele symbolit koon mukaan\n"
" --special-syms Sisällytä erityissymbolit tulosteeseen\n"
" --synthetic Näytä myös synteettiset symbolit\n"
" -t, --radix=KANTALUKU Käytä KANTALUKUa symboliarvojen tulosteeseen\n"
" --target=BFD-NIMI Määrittele kohdeobjektin muodoksi BFD-NIMI\n"
" -u, --undefined-only Näytä vain määrittelemättömät symbolit\n"
" -X 32_64 (ei oteta huomioon)\n"
" @TIEDOSTO Lue valitsimet TIEDOSTOsta\n"
" -h, --help Näytä nämä tiedot\n"
" -V, --version Näytä ohjelman versionumero\n"
"\n"
#: nm.c:302
#, c-format
msgid "%s: invalid radix"
msgstr "%s: virheellinen kantaluku"
#: nm.c:326
#, c-format
msgid "%s: invalid output format"
msgstr "%s: virheellinen tulostemuoto"
#: nm.c:347 readelf.c:9254 readelf.c:9304
#, c-format
msgid "<processor specific>: %d"
msgstr "<suoritinkohtainen>: %d"
#: nm.c:349 readelf.c:9263 readelf.c:9323
#, c-format
msgid "<OS specific>: %d"
msgstr "<Käyttöjärjestelmäkohtainen>: %d"
#: nm.c:351 readelf.c:9266 readelf.c:9326
#, c-format
msgid "<unknown>: %d"
msgstr "<tuntematon>: %d"
#: nm.c:391
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Archive index:\n"
msgstr ""
"\n"
"Arkistoindeksi:\n"
#: nm.c:1260
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\n"
"Undefined symbols from %s:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Määrittelemättömiä symboleja kohteesta %s:\n"
"\n"
#: nm.c:1262
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\n"
"Symbols from %s:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Symboleja kohteesta %s:\n"
"\n"
#: nm.c:1264 nm.c:1315
#, c-format
msgid ""
"Name Value Class Type Size Line Section\n"
"\n"
msgstr ""
"Nimi Arvo Luokka Tyyppi Koko Rivi Lohko\n"
"\n"
#: nm.c:1267 nm.c:1318
#, c-format
msgid ""
"Name Value Class Type Size Line Section\n"
"\n"
msgstr ""
"Nimi Arvo Luokka Tyyppi Koko Rivi Lohko\n"
"\n"
#: nm.c:1311
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\n"
"Undefined symbols from %s[%s]:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Määrittelemättömiä symboleja kohteesta %s[%s]:\n"
"\n"
#: nm.c:1313
#, c-format
msgid ""
"\n"
"\n"
"Symbols from %s[%s]:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Symbolit kohteesta %s[%s]:\n"
"\n"
#: nm.c:1405
#, c-format
msgid "Print width has not been initialized (%d)"
msgstr "Tulostusleveyttä ei ole alustettu (%d)"
#: nm.c:1642
msgid "Only -X 32_64 is supported"
msgstr "Vain -X 32_64 on tuettuna"
# Lisäsin ylimääräisiä lainausmerkkejä väliviivojen ja valitsimien erottamiseksi
#: nm.c:1671
msgid "Using the --size-sort and --undefined-only options together"
msgstr "Käytetään ”--size-sort”- ja ”--undefined-only”-valitsimia yhdessä"
#: nm.c:1672
msgid "will produce no output, since undefined symbols have no size."
msgstr "ei tuota mitään tulostetta, koska määrittelemättömissä symboleissa ei ole kokoa."
#: nm.c:1700
#, c-format
msgid "data size %ld"
msgstr "data-koko %ld"
#: objcopy.c:487 srconv.c:1733
#, c-format
msgid "Usage: %s [option(s)] in-file [out-file]\n"
msgstr "Käyttö: %s [valitsimet] syötetiedosto [tulostetiedosto]\n"
#: objcopy.c:488
#, c-format
msgid " Copies a binary file, possibly transforming it in the process\n"
msgstr " Kopioi binaaritiedoston, mahdollisesti muuntaen sitä käsittelyssä\n"
#: objcopy.c:490
#, c-format
msgid ""
" -I --input-target <bfdname> Assume input file is in format <bfdname>\n"
" -O --output-target <bfdname> Create an output file in format <bfdname>\n"
" -B --binary-architecture <arch> Set output arch, when input is arch-less\n"
" -F --target <bfdname> Set both input and output format to <bfdname>\n"
" --debugging Convert debugging information, if possible\n"
" -p --preserve-dates Copy modified/access timestamps to the output\n"
msgstr ""
" -I --input-target <bfd-nimi> Otaksu syötetiedoston olevan muotoa <bfd-nimi>\n"
" -O --output-target <bfd-nimi> Luo tulostetiedosto muodossa <bfd-nimi>\n"
" -B --binary-architecture <arch> Aseta tulostearkkitehtuuri, kun syötteen\n"
" arkkitehtuuria ei ole määritelty\n"
" -F --target <bfd-nimi> Aseta sekä syöte- että tulostemuodoksi <bfd-nimi>\n"
" --debugging Muunna vianjäljitystiedot, jos mahdollista\n"
" -p --preserve-dates Kopioi muokkaus-/kutsuaikaleimat tulosteeseen\n"
#: objcopy.c:498 objcopy.c:623
#, c-format
msgid ""
" -D --enable-deterministic-archives\n"
" Produce deterministic output when stripping archives (default)\n"
" -U --disable-deterministic-archives\n"
" Disable -D behavior\n"
msgstr ""
" -D --enable-deterministic-archives\n"
" Tuota deterministinen tuloste, kun riisutaan arkistoja (oletus)\n"
" -U --disable-deterministic-archives\n"
" Ota pois käytöstä valitsimen -D toiminta\n"
#: objcopy.c:504 objcopy.c:629
#, c-format
msgid ""
" -D --enable-deterministic-archives\n"
" Produce deterministic output when stripping archives\n"
" -U --disable-deterministic-archives\n"
" Disable -D behavior (default)\n"
msgstr ""
" -D --enable-deterministic-archives\n"
" Tuota deterministinen tuloste, kun riisutaan arkistoja\n"
" -U --disable-deterministic-archives\n"
" Ota pois käytöstä valitsimen -D toiminta (oletus)\n"
# demand paged ?? (demand = kysyntä, page = kuuluttaa, kutsua) Only bring a page from the backing store into memory when the page is needed (demanded). Pure demand paging is where no pages are initially brought into memory - a process begins execution by demand paging the first instructions.
# "--pure" ja "--impure"-valitsimet? Kun muistia varataan sivuina, osa viimeisestä sivusta voi jäädä käyttämättä. Jos tämä käyttämätön osa täytetään nollilla, se on pure. Jos käyttämättömässä osassa on roskaa, se on impure. Tarkoitetaanko sitä tässä?
# weak symbol on symboli, jonka arvo voidaan korvata toisella objektitiedostossa tai dynaamisessa kirjastossa.
#: objcopy.c:509
#, c-format
msgid ""
" -j --only-section <name> Only copy section <name> into the output\n"
" --add-gnu-debuglink=<file> Add section .gnu_debuglink linking to <file>\n"
" -R --remove-section <name> Remove section <name> from the output\n"
" -S --strip-all Remove all symbol and relocation information\n"
" -g --strip-debug Remove all debugging symbols & sections\n"
" --strip-dwo Remove all DWO sections\n"
" --strip-unneeded Remove all symbols not needed by relocations\n"
" -N --strip-symbol <name> Do not copy symbol <name>\n"
" --strip-unneeded-symbol <name>\n"
" Do not copy symbol <name> unless needed by\n"
" relocations\n"
" --only-keep-debug Strip everything but the debug information\n"
" --extract-dwo Copy only DWO sections\n"
" --extract-symbol Remove section contents but keep symbols\n"
" -K --keep-symbol <name> Do not strip symbol <name>\n"
" --keep-file-symbols Do not strip file symbol(s)\n"
" --localize-hidden Turn all ELF hidden symbols into locals\n"
" -L --localize-symbol <name> Force symbol <name> to be marked as a local\n"
" --globalize-symbol <name> Force symbol <name> to be marked as a global\n"
" -G --keep-global-symbol <name> Localize all symbols except <name>\n"
" -W --weaken-symbol <name> Force symbol <name> to be marked as a weak\n"
" --weaken Force all global symbols to be marked as weak\n"
" -w --wildcard Permit wildcard in symbol comparison\n"
" -x --discard-all Remove all non-global symbols\n"
" -X --discard-locals Remove any compiler-generated symbols\n"
" -i --interleave [<number>] Only copy N out of every <number> bytes\n"
" --interleave-width <number> Set N for --interleave\n"
" -b --byte <num> Select byte <num> in every interleaved block\n"
" --gap-fill <val> Fill gaps between sections with <val>\n"
" --pad-to <addr> Pad the last section up to address <addr>\n"
" --set-start <addr> Set the start address to <addr>\n"
" {--change-start|--adjust-start} <incr>\n"
" Add <incr> to the start address\n"
" {--change-addresses|--adjust-vma} <incr>\n"
" Add <incr> to LMA, VMA and start addresses\n"
" {--change-section-address|--adjust-section-vma} <name>{=|+|-}<val>\n"
" Change LMA and VMA of section <name> by <val>\n"
" --change-section-lma <name>{=|+|-}<val>\n"
" Change the LMA of section <name> by <val>\n"
" --change-section-vma <name>{=|+|-}<val>\n"
" Change the VMA of section <name> by <val>\n"
" {--[no-]change-warnings|--[no-]adjust-warnings}\n"
" Warn if a named section does not exist\n"
" --set-section-flags <name>=<flags>\n"
" Set section <name>'s properties to <flags>\n"
" --add-section <name>=<file> Add section <name> found in <file> to output\n"
" --dump-section <name>=<file> Dump the contents of section <name> into <file>\n"
" --rename-section <old>=<new>[,<flags>] Rename section <old> to <new>\n"
" --long-section-names {enable|disable|keep}\n"
" Handle long section names in Coff objects.\n"
" --change-leading-char Force output format's leading character style\n"
" --remove-leading-char Remove leading character from global symbols\n"
" --reverse-bytes=<num> Reverse <num> bytes at a time, in output sections with content\n"
" --redefine-sym <old>=<new> Redefine symbol name <old> to <new>\n"
" --redefine-syms <file> --redefine-sym for all symbol pairs \n"
" listed in <file>\n"
" --srec-len <number> Restrict the length of generated Srecords\n"
" --srec-forceS3 Restrict the type of generated Srecords to S3\n"
" --strip-symbols <file> -N for all symbols listed in <file>\n"
" --strip-unneeded-symbols <file>\n"
" --strip-unneeded-symbol for all symbols listed\n"
" in <file>\n"
" --keep-symbols <file> -K for all symbols listed in <file>\n"
" --localize-symbols <file> -L for all symbols listed in <file>\n"
" --globalize-symbols <file> --globalize-symbol for all in <file>\n"
" --keep-global-symbols <file> -G for all symbols listed in <file>\n"
" --weaken-symbols <file> -W for all symbols listed in <file>\n"
" --alt-machine-code <index> Use the target's <index>'th alternative machine\n"
" --writable-text Mark the output text as writable\n"
" --readonly-text Make the output text write protected\n"
" --pure Mark the output file as demand paged\n"
" --impure Mark the output file as impure\n"
" --prefix-symbols <prefix> Add <prefix> to start of every symbol name\n"
" --prefix-sections <prefix> Add <prefix> to start of every section name\n"
" --prefix-alloc-sections <prefix>\n"
" Add <prefix> to start of every allocatable\n"
" section name\n"
" --file-alignment <num> Set PE file alignment to <num>\n"
" --heap <reserve>[,<commit>] Set PE reserve/commit heap to <reserve>/\n"
" <commit>\n"
" --image-base <address> Set PE image base to <address>\n"
" --section-alignment <num> Set PE section alignment to <num>\n"
" --stack <reserve>[,<commit>] Set PE reserve/commit stack to <reserve>/\n"
" <commit>\n"
" --subsystem <name>[:<version>]\n"
" Set PE subsystem to <name> [& <version>]\n"
" --compress-debug-sections Compress DWARF debug sections using zlib\n"
" --decompress-debug-sections Decompress DWARF debug sections using zlib\n"
" -v --verbose List all object files modified\n"
" @<file> Read options from <file>\n"
" -V --version Display this program's version number\n"
" -h --help Display this output\n"
" --info List object formats & architectures supported\n"
msgstr ""
" -j --only-section <nimi> Kopioi vain lohko <nimi> tulosteeseen\n"
" --add-gnu-debuglink=<tiedosto> Lisää lohkon .gnu_debuglink linkitys <tiedostoon>\n"
" -R --remove-section <nimi> Poista lohko <nimi> tulosteesta\n"
" -S --strip-all Poista kaikki symbolit ja uudelleensijoitustiedot\n"
" -g --strip-debug Poista kaikki vianjäljityssymbolit & -lohkot\n"
" --strip-dwo Poista kaikki DWO-lohkot\n"
" --strip-unneeded Poista kaikki symbolit, joita ei tarvita uudelleensijoituksissa\n"
" -N --strip-symbol <nimi> Älä kopioi symbolia <nimi>\n"
" --strip-unneeded-symbol <nimi>\n"
" Älä kopioi symbolia <nimi>, jollei sitä tarvita\n"
" uudelleensijoituksissa\n"
" --only-keep-debug Riisu kaikki paitsi vianjäljitystiedot\n"
" --extract-symbol Poista lohkon sisältö, mutta pidä symbolit\n"
" --extract-dwo Kopioi vain DWO-lohkot\n"
" -K --keep-symbol <nimi> Älä riisu symbolia <nimi>\n"
" --keep-file-symbols Älä riisu tiedostosymboleja\n"
" --localize-hidden Muunna kaikki ELF-piilosymbolit paikallisiksi\n"
" -L --localize-symbol <nimi> Pakota symboli <nimi> merkityksi paikallisena\n"
" --globalize-symbol <nimi> Pakota symboli <nimi> merkityksi yleisenä\n"
" -G --keep-global-symbol <nimi> Paikallista kaikki symbolit paitsi <nimi>\n"
" -W --weaken-symbol <nimi> Pakota symboli <nimi> merkatuksi heikkona symbolina\n"
" --weaken Pakota kaikki yleissymbolit merkityiksi heikkona symboleina\n"
" -w --wildcard Salli jokerimerkit symbolivertailussa\n"
" -x --discard-all Poista kaikki ei-yleissymbolit\n"
" -X --discard-locals Poista kaikki kääntäjän tuottamat symbolit\n"
" -i --interleave [<numero>] Kopioi vain yksi joka <numero>:stä tavusta\n"
" --interleave-width <numero> Aseta N valitsimelle --interleave\n"
" -b --byte <numero> Valitse tavu <numero> jokaisessa lomittuvassa lohkossa\n"
" --gap-fill <arvo> Täytä aukot lohkojen välillä <arvo>lla\n"
" --pad-to <osoite> Täytä viimeinen lohko aina <osoitteeseen> saakka\n"
" --set-start <osoite> Aseta aloitusosoitteeksi <osoite>\n"
" {--change-start|--adjust-start} <kasvatusarvo>\n"
" Lisää <kasvatusarvo> alkuosoitteeseen\n"
" {--change-addresses|--adjust-vma} <kasvatusarvo>\n"
" Lisää <kasvatusarvo> LMA-, VMA- ja alkuosoitteisiin\n"
" {--change-section-address|--adjust-section-vma} <nimi>{=|+|-}<arvo>\n"
" Vaihda LMA- ja VMA-lohkon <nimi> arvolla <arvo>\n"
" --change-section-lma <nimi>{=|+|-}<arvo>\n"
" Vaihda LMA-lohkon <nimi> arvolla <arvo>\n"
" --change-section-vma <nimi>{=|+|-}<arvo>\n"
" Vaihda VMA-lohkon <nimi> arvolla <arvo>\n"