blob: 0a10c2908ce00010213d29f0f1e0cac4a6902369 [file] [log] [blame]
# frv testcase for mqmulhs $GRi,$GRj,$ACCk
# mach: all
.include "testutils.inc"
start
.global mqmulhs
mqmulhs:
; Positive operands
set_fr_iimmed 2,3,fr8 ; multiply small numbers
set_fr_iimmed 3,2,fr10
set_fr_iimmed 0,1,fr9 ; multiply by 0
set_fr_iimmed 2,0,fr11
mqmulhs fr8,fr10,acc0
test_accg_immed 0,accg0
test_acc_immed 6,acc0
test_accg_immed 0,accg1
test_acc_immed 6,acc1
test_accg_immed 0,accg2
test_acc_immed 0,acc2
test_accg_immed 0,accg3
test_acc_immed 0,acc3
set_fr_iimmed 2,1,fr8 ; multiply by 1
set_fr_iimmed 1,2,fr10
set_fr_iimmed 0x3fff,2,fr9 ; 15 bit result
set_fr_iimmed 2,0x3fff,fr11
mqmulhs fr8,fr10,acc0
test_accg_immed 0,accg0
test_acc_immed 2,acc0
test_accg_immed 0,accg1
test_acc_immed 2,acc1
test_accg_immed 0,accg2
test_acc_limmed 0,0x7ffe,acc2
test_accg_immed 0,accg3
test_acc_limmed 0,0x7ffe,acc3
set_fr_iimmed 0x4000,2,fr8 ; 16 bit result
set_fr_iimmed 2,0x4000,fr10
set_fr_iimmed 0x7fff,0x7fff,fr9 ; max positive result
set_fr_iimmed 0x7fff,0x7fff,fr11
mqmulhs fr8,fr10,acc0
test_accg_immed 0,accg0
test_acc_limmed 0x0000,0x8000,acc0
test_accg_immed 0,accg1
test_acc_limmed 0x0000,0x8000,acc1
test_accg_immed 0,accg2
test_acc_limmed 0x3fff,0x0001,acc2
test_accg_immed 0,accg3
test_acc_limmed 0x3fff,0x0001,acc3
; Mixed operands
set_fr_iimmed 2,0xfffd,fr8 ; multiply small numbers
set_fr_iimmed 0xfffd,2,fr10
set_fr_iimmed 0xfffe,1,fr9 ; multiply by 1
set_fr_iimmed 1,0xfffe,fr11
mqmulhs fr8,fr10,acc0
test_accg_immed 0xff,accg0
test_acc_immed -6,acc0
test_accg_immed 0xff,accg1
test_acc_immed -6,acc1
test_accg_immed 0xff,accg2
test_acc_immed -2,acc2
test_accg_immed 0xff,accg3
test_acc_immed -2,acc3
set_fr_iimmed 0xfffe,0,fr8 ; multiply by 0
set_fr_iimmed 0,0xfffe,fr10
set_fr_iimmed 0x2001,0xfffe,fr9 ; 15 bit result
set_fr_iimmed 0xfffe,0x2001,fr11
mqmulhs fr8,fr10,acc0
test_accg_immed 0,accg0
test_acc_immed 0,acc0
test_accg_immed 0,accg1
test_acc_immed 0,acc1
test_accg_immed 0xff,accg2
test_acc_limmed 0xffff,0xbffe,acc2
test_accg_immed 0xff,accg3
test_acc_limmed 0xffff,0xbffe,acc3
set_fr_iimmed 0x4000,0xfffe,fr8 ; 16 bit result
set_fr_iimmed 0xfffe,0x4000,fr10
set_fr_iimmed 0x7fff,0x8000,fr9 ; max negative result
set_fr_iimmed 0x8000,0x7fff,fr11
mqmulhs fr8,fr10,acc0
test_accg_immed 0xff,accg0
test_acc_limmed 0xffff,0x8000,acc0
test_accg_immed 0xff,accg1
test_acc_limmed 0xffff,0x8000,acc1
test_accg_immed 0xff,accg2
test_acc_limmed 0xc000,0x8000,acc2
test_accg_immed 0xff,accg3
test_acc_limmed 0xc000,0x8000,acc3
; Negative operands
set_fr_iimmed 0xfffe,0xfffd,fr8 ; multiply small numbers
set_fr_iimmed 0xfffd,0xfffe,fr10
set_fr_iimmed 0xffff,0xfffe,fr9 ; multiply by -1
set_fr_iimmed 0xfffe,0xffff,fr11
mqmulhs fr8,fr10,acc0
test_accg_immed 0,accg0
test_acc_immed 6,acc0
test_accg_immed 0,accg1
test_acc_immed 6,acc1
test_accg_immed 0,accg2
test_acc_immed 2,acc2
test_accg_immed 0,accg3
test_acc_immed 2,acc3
set_fr_iimmed 0x8001,0x8001,fr8 ; almost max positive result
set_fr_iimmed 0x8001,0x8001,fr10
set_fr_iimmed 0x8000,0x8000,fr9 ; max positive result
set_fr_iimmed 0x8000,0x8000,fr11
mqmulhs fr8,fr10,acc0
test_accg_immed 0,accg0
test_acc_immed 0x3fff0001,acc0
test_accg_immed 0,accg1
test_acc_immed 0x3fff0001,acc1
test_accg_immed 0,accg2
test_acc_immed 0x40000000,acc2
test_accg_immed 0,accg3
test_acc_immed 0x40000000,acc3
pass