blob: c9f6a08bc83ee663371a024393792a30c33c0cd8 [file] [log] [blame]
# Hitachi H8 testcase 'shlr'
# mach(): h8300s h8sx
# as(h8300): --defsym sim_cpu=0
# as(h8300h): --defsym sim_cpu=1
# as(h8300s): --defsym sim_cpu=2
# as(h8sx): --defsym sim_cpu=3
# ld(h8300h): -m h8300helf
# ld(h8300s): -m h8300self
# ld(h8sx): -m h8300sxelf
.include "testutils.inc"
start
.data
byte_dest: .byte 0xa5
.align 2
word_dest: .word 0xa5a5
.align 4
long_dest: .long 0xa5a5a5a5
.text
shlr_b_reg8_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.b r0l ; shift right logical by one
;;; .word 0x1108
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr16 0xa552 r0 ; 1010 0101 -> 0101 0010
.if (sim_cpu)
test_h_gr32 0xa5a5a552 er0
.endif
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
.if (sim_cpu == h8sx)
shlr_b_ind_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #byte_dest, er0
shlr.b @er0 ; shift right logical by one, indirect
;;; .word 0x7d00
;;; .word 0x1100
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 byte_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0101 0010
cmp.b #0x52, @byte_dest
beq .Lbind1
fail
.Lbind1:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_postinc_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #byte_dest, er0
shlr.b @er0+ ; shift right logical by one, postinc
;;; .word 0x0174
;;; .word 0x6c08
;;; .word 0x1100
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 byte_dest+1 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0101 0010
cmp.b #0x52, @byte_dest
beq .Lbpostinc1
fail
.Lbpostinc1:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_postdec_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #byte_dest, er0
shlr.b @er0- ; shift right logical by one, postdec
;;; .word 0x0176
;;; .word 0x6c08
;;; .word 0x1100
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 byte_dest-1 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0101 0010
cmp.b #0x52, @byte_dest
beq .Lbpostdec1
fail
.Lbpostdec1:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_preinc_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #byte_dest-1, er0
shlr.b @+er0 ; shift right logical by one, preinc
;;; .word 0x0175
;;; .word 0x6c08
;;; .word 0x1100
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 byte_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0101 0010
cmp.b #0x52, @byte_dest
beq .Lbpreinc1
fail
.Lbpreinc1:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_predec_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #byte_dest+1, er0
shlr.b @-er0 ; shift right logical by one, predec
;;; .word 0x0177
;;; .word 0x6c08
;;; .word 0x1100
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 byte_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0101 0010
cmp.b #0x52, @byte_dest
beq .Lbpredec1
fail
.Lbpredec1:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_disp2_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #byte_dest-2, er0
shlr.b @(2:2, er0) ; shift right logical by one, disp2
;;; .word 0x0176
;;; .word 0x6808
;;; .word 0x1100
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 byte_dest-2 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0101 0010
cmp.b #0x52, @byte_dest
beq .Lbdisp21
fail
.Lbdisp21:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_disp16_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #byte_dest-44, er0
shlr.b @(44:16, er0) ; shift right logical by one, disp16
;;; .word 0x0174
;;; .word 0x6e08
;;; .word 44
;;; .word 0x1100
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 byte_dest-44 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0101 0010
cmp.b #0x52, @byte_dest
beq .Lbdisp161
fail
.Lbdisp161:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_disp32_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #byte_dest-666, er0
shlr.b @(666:32, er0) ; shift right logical by one, disp32
;;; .word 0x7884
;;; .word 0x6a28
;;; .long 666
;;; .word 0x1100
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 byte_dest-666 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0101 0010
cmp.b #0x52, @byte_dest
beq .Lbdisp321
fail
.Lbdisp321:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_abs16_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.b @byte_dest:16 ; shift right logical by one, abs16
;;; .word 0x6a18
;;; .word byte_dest
;;; .word 0x1100
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_gr_a5a5 0 ; Make sure ALL general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0101 0010
cmp.b #0x52, @byte_dest
beq .Lbabs161
fail
.Lbabs161:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_abs32_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.b @byte_dest:32 ; shift right logical by one, abs32
;;; .word 0x6a38
;;; .long byte_dest
;;; .word 0x1100
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_gr_a5a5 0 ; Make sure ALL general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0101 0010
cmp.b #0x52, @byte_dest
beq .Lbabs321
fail
.Lbabs321:
mov.b #0xa5, @byte_dest
.endif
shlr_b_reg8_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.b #2, r0l ; shift right logical by two
;;; .word 0x1148
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr16 0xa529 r0 ; 1010 0101 -> 0010 1001
.if (sim_cpu)
test_h_gr32 0xa5a5a529 er0
.endif
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
.if (sim_cpu == h8sx)
shlr_b_ind_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #byte_dest, er0
shlr.b #2, @er0 ; shift right logical by two, indirect
;;; .word 0x7d00
;;; .word 0x1140
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 byte_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0010 1001
cmp.b #0x29, @byte_dest
beq .Lbind2
fail
.Lbind2:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_postinc_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #byte_dest, er0
shlr.b #2, @er0+ ; shift right logical by two, postinc
;;; .word 0x0174
;;; .word 0x6c08
;;; .word 0x1140
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 byte_dest+1 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0010 1001
cmp.b #0x29, @byte_dest
beq .Lbpostinc2
fail
.Lbpostinc2:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_postdec_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #byte_dest, er0
shlr.b #2, @er0- ; shift right logical by two, postdec
;;; .word 0x0176
;;; .word 0x6c08
;;; .word 0x1140
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 byte_dest-1 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0010 1001
cmp.b #0x29, @byte_dest
beq .Lbpostdec2
fail
.Lbpostdec2:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_preinc_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #byte_dest-1, er0
shlr.b #2, @+er0 ; shift right logical by two, preinc
;;; .word 0x0175
;;; .word 0x6c08
;;; .word 0x1140
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 byte_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0010 1001
cmp.b #0x29, @byte_dest
beq .Lbpreinc2
fail
.Lbpreinc2:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_predec_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #byte_dest+1, er0
shlr.b #2, @-er0 ; shift right logical by two, predec
;;; .word 0x0177
;;; .word 0x6c08
;;; .word 0x1140
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 byte_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0010 1001
cmp.b #0x29, @byte_dest
beq .Lbpredec2
fail
.Lbpredec2:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_disp2_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #byte_dest-2, er0
shlr.b #2, @(2:2, er0) ; shift right logical by two, disp2
;;; .word 0x0176
;;; .word 0x6808
;;; .word 0x1140
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 byte_dest-2 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0010 1001
cmp.b #0x29, @byte_dest
beq .Lbdisp22
fail
.Lbdisp22:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_disp16_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #byte_dest-44, er0
shlr.b #2, @(44:16, er0) ; shift right logical by two, disp16
;;; .word 0x0174
;;; .word 0x6e08
;;; .word 44
;;; .word 0x1140
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 byte_dest-44 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0010 1001
cmp.b #0x29, @byte_dest
beq .Lbdisp162
fail
.Lbdisp162:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_disp32_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #byte_dest-666, er0
shlr.b #2, @(666:32, er0) ; shift right logical by two, disp32
;;; .word 0x7884
;;; .word 0x6a28
;;; .long 666
;;; .word 0x1140
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 byte_dest-666 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0010 1001
cmp.b #0x29, @byte_dest
beq .Lbdisp322
fail
.Lbdisp322:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_abs16_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.b #2, @byte_dest:16 ; shift right logical by two, abs16
;;; .word 0x6a18
;;; .word byte_dest
;;; .word 0x1140
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_gr_a5a5 0 ; Make sure ALL general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0010 1001
cmp.b #0x29, @byte_dest
beq .Lbabs162
fail
.Lbabs162:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_abs32_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.b #2, @byte_dest:32 ; shift right logical by two, abs32
;;; .word 0x6a38
;;; .long byte_dest
;;; .word 0x1140
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_gr_a5a5 0 ; Make sure ALL general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0010 1001
cmp.b #0x29, @byte_dest
beq .Lbabs322
fail
.Lbabs322:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_reg8_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.b #4, r0l ; shift right logical by four
;;; .word 0x11a8
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr16 0xa50a r0 ; 1010 0101 -> 0000 1010
test_h_gr32 0xa5a5a50a er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
shlr_b_reg8_reg8:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #5, r0h
shlr.b r0h, r0l ; shift right logical by register value
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr16 0x0505 r0 ; 1010 0101 -> 0000 0101
test_h_gr32 0xa5a50505 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
shlr_b_ind_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #byte_dest, er0
shlr.b #4, @er0 ; shift right logical by four, indirect
;;; .word 0x7d00
;;; .word 0x11a0
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 byte_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0000 1010
cmp.b #0x0a, @byte_dest
beq .Lbind4
fail
.Lbind4:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_postinc_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #byte_dest, er0
shlr.b #4, @er0+ ; shift right logical by four, postinc
;;; .word 0x0174
;;; .word 0x6c08
;;; .word 0x11a0
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 byte_dest+1 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0000 1010
cmp.b #0x0a, @byte_dest
beq .Lbpostinc4
fail
.Lbpostinc4:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_postdec_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #byte_dest, er0
shlr.b #4, @er0- ; shift right logical by four, postdec
;;; .word 0x0176
;;; .word 0x6c08
;;; .word 0x11a0
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 byte_dest-1 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0000 1010
cmp.b #0x0a, @byte_dest
beq .Lbpostdec4
fail
.Lbpostdec4:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_preinc_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #byte_dest-1, er0
shlr.b #4, @+er0 ; shift right logical by four, preinc
;;; .word 0x0175
;;; .word 0x6c08
;;; .word 0x11a0
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 byte_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0000 1010
cmp.b #0x0a, @byte_dest
beq .Lbpreinc4
fail
.Lbpreinc4:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_predec_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #byte_dest+1, er0
shlr.b #4, @-er0 ; shift right logical by four, predec
;;; .word 0x0177
;;; .word 0x6c08
;;; .word 0x11a0
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 byte_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0000 1010
cmp.b #0x0a, @byte_dest
beq .Lbpredec4
fail
.Lbpredec4:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_disp2_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #byte_dest-2, er0
shlr.b #4, @(2:2, er0) ; shift right logical by four, disp2
;;; .word 0x0176
;;; .word 0x6808
;;; .word 0x11a0
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 byte_dest-2 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0000 1010
cmp.b #0x0a, @byte_dest
beq .Lbdisp24
fail
.Lbdisp24:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_disp16_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #byte_dest-44, er0
shlr.b #4, @(44:16, er0) ; shift right logical by four, disp16
;;; .word 0x0174
;;; .word 0x6e08
;;; .word 44
;;; .word 0x11a0
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 byte_dest-44 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0000 1010
cmp.b #0x0a, @byte_dest
beq .Lbdisp164
fail
.Lbdisp164:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_disp32_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #byte_dest-666, er0
shlr.b #4, @(666:32, er0) ; shift right logical by four, disp32
;;; .word 0x7884
;;; .word 0x6a28
;;; .long 666
;;; .word 0x11a0
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 byte_dest-666 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0000 1010
cmp.b #0x0a, @byte_dest
beq .Lbdisp324
fail
.Lbdisp324:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_abs16_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.b #4, @byte_dest:16 ; shift right logical by four, abs16
;;; .word 0x6a18
;;; .word byte_dest
;;; .word 0x11a0
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_gr_a5a5 0 ; Make sure ALL general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0000 1010
cmp.b #0x0a, @byte_dest
beq .Lbabs164
fail
.Lbabs164:
mov.b #0xa5, @byte_dest
shlr_b_abs32_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.b #4, @byte_dest:32 ; shift right logical by four, abs32
;;; .word 0x6a38
;;; .long byte_dest
;;; .word 0x11a0
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_gr_a5a5 0 ; Make sure ALL general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 -> 0000 1010
cmp.b #0x0a, @byte_dest
beq .Lbabs324
fail
.Lbabs324:
mov.b #0xa5, @byte_dest
.endif
.if (sim_cpu == h8sx)
shlr_w_imm5_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.w #15:5, r0 ; shift right logical by 5-bit immediate
;;; .word 0x038f
;;; .word 0x1110
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
; 1010 0101 1010 0101 -> 0000 0000 0000 0001
test_h_gr32 0xa5a50001 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
.endif
.if (sim_cpu) ; Not available in h8300 mode
shlr_w_reg16_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.w r0 ; shift right logical by one
;;; .word 0x1110
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr16 0x52d2 r0 ; 1010 0101 1010 0101 -> 0101 0010 1101 0010
test_h_gr32 0xa5a552d2 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
.if (sim_cpu == h8sx)
shlr_w_ind_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest, er0
shlr.w @er0 ; shift right logical by one, indirect
;;; .word 0x7d80
;;; .word 0x1110
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0101 0010 1101 0010
cmp.w #0x52d2, @word_dest
beq .Lwind1
fail
.Lwind1:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_postinc_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest, er0
shlr.w @er0+ ; shift right logical by one, postinc
;;; .word 0x0154
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1110
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest+2 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0101 0010 1101 0010
cmp.w #0x52d2, @word_dest
beq .Lwpostinc1
fail
.Lwpostinc1:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_postdec_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest, er0
shlr.w @er0- ; shift right logical by one, postdec
;;; .word 0x0156
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1110
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest-2 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0101 0010 1101 0010
cmp.w #0x52d2, @word_dest
beq .Lwpostdec1
fail
.Lwpostdec1:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_preinc_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest-2, er0
shlr.w @+er0 ; shift right logical by one, preinc
;;; .word 0x0155
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1110
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0101 0010 1101 0010
cmp.w #0x52d2, @word_dest
beq .Lwpreinc1
fail
.Lwpreinc1:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_predec_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest+2, er0
shlr.w @-er0 ; shift right logical by one, predec
;;; .word 0x0157
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1110
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0101 0010 1101 0010
cmp.w #0x52d2, @word_dest
beq .Lwpredec1
fail
.Lwpredec1:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_disp2_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest-4, er0
shlr.w @(4:2, er0) ; shift right logical by one, disp2
;;; .word 0x0156
;;; .word 0x6908
;;; .word 0x1110
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest-4 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0101 0010 1101 0010
cmp.w #0x52d2, @word_dest
beq .Lwdisp21
fail
.Lwdisp21:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_disp16_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest-44, er0
shlr.w @(44:16, er0) ; shift right logical by one, disp16
;;; .word 0x0154
;;; .word 0x6f08
;;; .word 44
;;; .word 0x1110
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest-44 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0101 0010 1101 0010
cmp.w #0x52d2, @word_dest
beq .Lwdisp161
fail
.Lwdisp161:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_disp32_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest-666, er0
shlr.w @(666:32, er0) ; shift right logical by one, disp32
;;; .word 0x7884
;;; .word 0x6b28
;;; .long 666
;;; .word 0x1110
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest-666 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0101 0010 1101 0010
cmp.w #0x52d2, @word_dest
beq .Lwdisp321
fail
.Lwdisp321:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_abs16_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.w @word_dest:16 ; shift right logical by one, abs16
;;; .word 0x6b18
;;; .word word_dest
;;; .word 0x1110
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_gr_a5a5 0 ; Make sure ALL general regs not disturbed
test_gr_a5a5 1
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0101 0010 1101 0010
cmp.w #0x52d2, @word_dest
beq .Lwabs161
fail
.Lwabs161:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_abs32_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.w @word_dest:32 ; shift right logical by one, abs32
;;; .word 0x6b38
;;; .long word_dest
;;; .word 0x1110
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_gr_a5a5 0 ; Make sure ALL general regs not disturbed
test_gr_a5a5 1
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0101 0010 1101 0010
cmp.w #0x52d2, @word_dest
beq .Lwabs321
fail
.Lwabs321:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
.endif
shlr_w_reg16_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.w #2, r0 ; shift right logical by two
;;; .word 0x1150
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr16 0x2969 r0 ; 1010 0101 1010 0101 -> 0010 1001 0110 1001
test_h_gr32 0xa5a52969 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
.if (sim_cpu == h8sx)
shlr_w_ind_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest, er0
shlr.w #2, @er0 ; shift right logical by two, indirect
;;; .word 0x7d80
;;; .word 0x1150
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0010 1001 0110 1001
cmp.w #0x2969, @word_dest
beq .Lwind2
fail
.Lwind2:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_postinc_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest, er0
shlr.w #2, @er0+ ; shift right logical by two, postinc
;;; .word 0x0154
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1150
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest+2 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0010 1001 0110 1001
cmp.w #0x2969, @word_dest
beq .Lwpostinc2
fail
.Lwpostinc2:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_postdec_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest, er0
shlr.w #2, @er0- ; shift right logical by two, postdec
;;; .word 0x0156
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1150
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest-2 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0010 1001 0110 1001
cmp.w #0x2969, @word_dest
beq .Lwpostdec2
fail
.Lwpostdec2:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_preinc_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest-2, er0
shlr.w #2, @+er0 ; shift right logical by two, preinc
;;; .word 0x0155
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1150
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0010 1001 0110 1001
cmp.w #0x2969, @word_dest
beq .Lwpreinc2
fail
.Lwpreinc2:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_predec_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest+2, er0
shlr.w #2, @-er0 ; shift right logical by two, predec
;;; .word 0x0157
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1150
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0010 1001 0110 1001
cmp.w #0x2969, @word_dest
beq .Lwpredec2
fail
.Lwpredec2:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_disp2_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest-4, er0
shlr.w #2, @(4:2, er0) ; shift right logical by two, disp2
;;; .word 0x0156
;;; .word 0x6908
;;; .word 0x1150
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest-4 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0010 1001 0110 1001
cmp.w #0x2969, @word_dest
beq .Lwdisp22
fail
.Lwdisp22:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_disp16_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest-44, er0
shlr.w #2, @(44:16, er0) ; shift right logical by two, disp16
;;; .word 0x0154
;;; .word 0x6f08
;;; .word 44
;;; .word 0x1150
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest-44 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0010 1001 0110 1001
cmp.w #0x2969, @word_dest
beq .Lwdisp162
fail
.Lwdisp162:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_disp32_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest-666, er0
shlr.w #2, @(666:32, er0) ; shift right logical by two, disp32
;;; .word 0x7884
;;; .word 0x6b28
;;; .long 666
;;; .word 0x1150
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest-666 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0010 1001 0110 1001
cmp.w #0x2969, @word_dest
beq .Lwdisp322
fail
.Lwdisp322:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_abs16_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.w #2, @word_dest:16 ; shift right logical by two, abs16
;;; .word 0x6b18
;;; .word word_dest
;;; .word 0x1150
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_gr_a5a5 0 ; Make sure ALL general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0010 1001 0110 1001
cmp.w #0x2969, @word_dest
beq .Lwabs162
fail
.Lwabs162:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_abs32_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.w #2, @word_dest:32 ; shift right logical by two, abs32
;;; .word 0x6b38
;;; .long word_dest
;;; .word 0x1150
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_gr_a5a5 0 ; Make sure ALL general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0010 1001 0110 1001
cmp.w #0x2969, @word_dest
beq .Lwabs322
fail
.Lwabs322:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_reg16_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.w #4, r0 ; shift right logical by four
;;; .word 0x1120
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr16 0x0a5a r0 ; 1010 0101 1010 0101 -> 0000 1010 0101 1010
test_h_gr32 0xa5a50a5a er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
shlr_w_reg16_reg8:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #5, r1l
shlr.w r1l, r0 ; shift right logical by register value
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr16 0x052d r0 ; 1010 0101 1010 0101 -> 0000 0101 0010 1101
test_h_gr32 0xa5a5052d er0
test_h_gr32 0xa5a5a505 er1
test_gr_a5a5 2 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
shlr_w_ind_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest, er0
shlr.w #4, @er0 ; shift right logical by four, indirect
;;; .word 0x7d80
;;; .word 0x1120
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0000 1010 0101 1010
cmp.w #0x0a5a, @word_dest
beq .Lwind4
fail
.Lwind4:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_postinc_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest, er0
shlr.w #4, @er0+ ; shift right logical by four, postinc
;;; .word 0x0154
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1120
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest+2 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0000 1010 0101 1010
cmp.w #0x0a5a, @word_dest
beq .Lwpostinc4
fail
.Lwpostinc4:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_postdec_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest, er0
shlr.w #4, @er0- ; shift right logical by four, postdec
;;; .word 0x0156
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1120
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest-2 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0000 1010 0101 1010
cmp.w #0x0a5a, @word_dest
beq .Lwpostdec4
fail
.Lwpostdec4:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_preinc_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest-2, er0
shlr.w #4, @+er0 ; shift right logical by four, preinc
;;; .word 0x0155
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1120
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0000 1010 0101 1010
cmp.w #0x0a5a, @word_dest
beq .Lwpreinc4
fail
.Lwpreinc4:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_predec_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest+2, er0
shlr.w #4, @-er0 ; shift right logical by four, predec
;;; .word 0x0157
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1120
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0000 1010 0101 1010
cmp.w #0x0a5a, @word_dest
beq .Lwpredec4
fail
.Lwpredec4:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_disp2_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest-4, er0
shlr.w #4, @(4:2, er0) ; shift right logical by four, disp2
;;; .word 0x0156
;;; .word 0x6908
;;; .word 0x1120
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest-4 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0000 1010 0101 1010
cmp.w #0x0a5a, @word_dest
beq .Lwdisp24
fail
.Lwdisp24:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_disp16_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest-44, er0
shlr.w #4, @(44:16, er0) ; shift right logical by four, disp16
;;; .word 0x0154
;;; .word 0x6f08
;;; .word 44
;;; .word 0x1120
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest-44 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0000 1010 0101 1010
cmp.w #0x0a5a, @word_dest
beq .Lwdisp164
fail
.Lwdisp164:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_disp32_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest-666, er0
shlr.w #4, @(666:32, er0) ; shift right logical by four, disp32
;;; .word 0x7884
;;; .word 0x6b28
;;; .long 666
;;; .word 0x1120
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest-666 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0000 1010 0101 1010
cmp.w #0x0a5a, @word_dest
beq .Lwdisp324
fail
.Lwdisp324:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_abs16_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.w #4, @word_dest:16 ; shift right logical by four, abs16
;;; .word 0x6b18
;;; .word word_dest
;;; .word 0x1120
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_gr_a5a5 0 ; Make sure ALL general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0000 1010 0101 1010
cmp.w #0x0a5a, @word_dest
beq .Lwabs164
fail
.Lwabs164:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_abs32_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.w #4, @word_dest:32 ; shift right logical by four, abs32
;;; .word 0x6b38
;;; .long word_dest
;;; .word 0x1120
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_gr_a5a5 0 ; Make sure ALL general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0000 1010 0101 1010
cmp.w #0x0a5a, @word_dest
beq .Lwabs324
fail
.Lwabs324:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_reg16_8:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.w #8, r0 ; shift right logical by eight
;;; .word 0x1160
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr16 0x00a5 r0 ; 1010 0101 1010 0101 -> 0000 0000 1010 0101
test_h_gr32 0xa5a500a5 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
shlr_w_ind_8:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest, er0
shlr.w #8, @er0 ; shift right logical by eight, indirect
;;; .word 0x7d80
;;; .word 0x1160
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0000 0000 1010 0101
cmp.w #0x00a5, @word_dest
beq .Lwind8
fail
.Lwind8:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_postinc_8:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest, er0
shlr.w #8, @er0+ ; shift right logical by eight, postinc
;;; .word 0x0154
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1160
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest+2 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0000 0000 1010 0101
cmp.w #0x00a5, @word_dest
beq .Lwpostinc8
fail
.Lwpostinc8:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_postdec_8:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest, er0
shlr.w #8, @er0- ; shift right logical by eight, postdec
;;; .word 0x0156
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1160
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest-2 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0000 0000 1010 0101
cmp.w #0x00a5, @word_dest
beq .Lwpostdec8
fail
.Lwpostdec8:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_preinc_8:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest-2, er0
shlr.w #8, @+er0 ; shift right logical by eight, preinc
;;; .word 0x0155
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1160
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0000 0000 1010 0101
cmp.w #0x00a5, @word_dest
beq .Lwpreinc8
fail
.Lwpreinc8:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_predec_8:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest+2, er0
shlr.w #8, @-er0 ; shift right logical by eight, predec
;;; .word 0x0157
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1160
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0000 0000 1010 0101
cmp.w #0x00a5, @word_dest
beq .Lwpredec8
fail
.Lwpredec8:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_disp2_8:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest-4, er0
shlr.w #8, @(4:2, er0) ; shift right logical by eight, disp2
;;; .word 0x0156
;;; .word 0x6908
;;; .word 0x1160
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest-4 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0000 0000 1010 0101
cmp.w #0x00a5, @word_dest
beq .Lwdisp28
fail
.Lwdisp28:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_disp16_8:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest-44, er0
shlr.w #8, @(44:16, er0) ; shift right logical by eight, disp16
;;; .word 0x0154
;;; .word 0x6f08
;;; .word 44
;;; .word 0x1160
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest-44 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0000 0000 1010 0101
cmp.w #0x00a5, @word_dest
beq .Lwdisp168
fail
.Lwdisp168:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_disp32_8:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #word_dest-666, er0
shlr.w #8, @(666:32, er0) ; shift right logical by eight, disp32
;;; .word 0x7884
;;; .word 0x6b28
;;; .long 666
;;; .word 0x1160
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 word_dest-666 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0000 0000 1010 0101
cmp.w #0x00a5, @word_dest
beq .Lwdisp328
fail
.Lwdisp328:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_abs16_8:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.w #8, @word_dest:16 ; shift right logical by eight, abs16
;;; .word 0x6b18
;;; .word word_dest
;;; .word 0x1160
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_gr_a5a5 0 ; Make sure ALL general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0000 0000 1010 0101
cmp.w #0x00a5, @word_dest
beq .Lwabs168
fail
.Lwabs168:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_w_abs32_8:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.w #8, @word_dest:32 ; shift right logical by eight, abs32
;;; .word 0x6b38
;;; .long word_dest
;;; .word 0x1160
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_gr_a5a5 0 ; Make sure ALL general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 -> 0000 0000 1010 0101
cmp.w #0x00a5, @word_dest
beq .Lwabs328
fail
.Lwabs328:
mov.w #0xa5a5, @word_dest
shlr_l_imm5_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.l #31:5, er0 ; shift right logical by 5-bit immediate
;;; .word 0x0399
;;; .word 0x1130
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
; -> 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
test_h_gr32 0x1 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
.endif
shlr_l_reg32_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.l er0 ; shift right logical by one, register
;;; .word 0x1130
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
; -> 0101 0010 1101 0010 1101 0010 1101 0010
test_h_gr32 0x52d2d2d2 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
.if (sim_cpu == h8sx)
shlr_l_ind_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest, er0
shlr.l @er0 ; shift right logical by one, indirect
;;; .word 0x0104
;;; .word 0x6908
;;; .word 0x1130
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0101 0010 1101 0010 1101 0010 1101 0010
cmp.l #0x52d2d2d2, @long_dest
beq .Llind1
fail
.Llind1:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_postinc_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest, er0
shlr.l @er0+ ; shift right logical by one, postinc
;;; .word 0x0104
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1130
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest+4 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0101 0010 1101 0010 1101 0010 1101 0010
cmp.l #0x52d2d2d2, @long_dest
beq .Llpostinc1
fail
.Llpostinc1:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_postdec_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest, er0
shlr.l @er0- ; shift right logical by one, postdec
;;; .word 0x0106
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1130
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest-4 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0101 0010 1101 0010 1101 0010 1101 0010
cmp.l #0x52d2d2d2, @long_dest
beq .Llpostdec1
fail
.Llpostdec1:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_preinc_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest-4, er0
shlr.l @+er0 ; shift right logical by one, preinc
;;; .word 0x0105
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1130
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0101 0010 1101 0010 1101 0010 1101 0010
cmp.l #0x52d2d2d2, @long_dest
beq .Llpreinc1
fail
.Llpreinc1:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_predec_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest+4, er0
shlr.l @-er0 ; shift right logical by one, predec
;;; .word 0x0107
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1130
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0101 0010 1101 0010 1101 0010 1101 0010
cmp.l #0x52d2d2d2, @long_dest
beq .Llpredec1
fail
.Llpredec1:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_disp2_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest-8, er0
shlr.l @(8:2, er0) ; shift right logical by one, disp2
;;; .word 0x0106
;;; .word 0x6908
;;; .word 0x1130
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest-8 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0101 0010 1101 0010 1101 0010 1101 0010
cmp.l #0x52d2d2d2, @long_dest
beq .Lldisp21
fail
.Lldisp21:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_disp16_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest-44, er0
shlr.l @(44:16, er0) ; shift right logical by one, disp16
;;; .word 0x0104
;;; .word 0x6f08
;;; .word 44
;;; .word 0x1130
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest-44 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0101 0010 1101 0010 1101 0010 1101 0010
cmp.l #0x52d2d2d2, @long_dest
beq .Lldisp161
fail
.Lldisp161:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_disp32_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest-666, er0
shlr.l @(666:32, er0) ; shift right logical by one, disp32
;;; .word 0x7884
;;; .word 0x6b28
;;; .long 666
;;; .word 0x1130
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest-666 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0101 0010 1101 0010 1101 0010 1101 0010
cmp.l #0x52d2d2d2, @long_dest
beq .Lldisp321
fail
.Lldisp321:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_abs16_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.l @long_dest:16 ; shift right logical by one, abs16
;;; .word 0x0104
;;; .word 0x6b08
;;; .word long_dest
;;; .word 0x1130
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_gr_a5a5 0 ; Make sure ALL general regs not disturbed
test_gr_a5a5 1
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0101 0010 1101 0010 1101 0010 1101 0010
cmp.l #0x52d2d2d2, @long_dest
beq .Llabs161
fail
.Llabs161:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_abs32_1:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.l @long_dest:32 ; shift right logical by one, abs32
;;; .word 0x0104
;;; .word 0x6b28
;;; .long long_dest
;;; .word 0x1130
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_gr_a5a5 0 ; Make sure ALL general regs not disturbed
test_gr_a5a5 1
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0101 0010 1101 0010 1101 0010 1101 0010
cmp.l #0x52d2d2d2, @long_dest
beq .Llabs321
fail
.Llabs321:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
.endif
shlr_l_reg32_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.l #2, er0 ; shift right logical by two, register
;;; .word 0x1170
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
; -> 0010 1001 0110 1001 0110 1001 0110 1001
test_h_gr32 0x29696969 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
.if (sim_cpu == h8sx)
shlr_l_ind_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest, er0
shlr.l #2, @er0 ; shift right logical by two, indirect
;;; .word 0x0104
;;; .word 0x6908
;;; .word 0x1170
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0010 1001 0110 1001 0110 1001 0110 1001
cmp.l #0x29696969, @long_dest
beq .Llind2
fail
.Llind2:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_postinc_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest, er0
shlr.l #2, @er0+ ; shift right logical by two, postinc
;;; .word 0x0104
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1170
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest+4 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0010 1001 0110 1001 0110 1001 0110 1001
cmp.l #0x29696969, @long_dest
beq .Llpostinc2
fail
.Llpostinc2:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_postdec_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest, er0
shlr.l #2, @er0- ; shift right logical by two, postdec
;;; .word 0x0106
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1170
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest-4 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0010 1001 0110 1001 0110 1001 0110 1001
cmp.l #0x29696969, @long_dest
beq .Llpostdec2
fail
.Llpostdec2:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_preinc_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest-4, er0
shlr.l #2, @+er0 ; shift right logical by two, preinc
;;; .word 0x0105
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1170
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0010 1001 0110 1001 0110 1001 0110 1001
cmp.l #0x29696969, @long_dest
beq .Llpreinc2
fail
.Llpreinc2:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_predec_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest+4, er0
shlr.l #2, @-er0 ; shift right logical by two, predec
;;; .word 0x0107
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1170
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0010 1001 0110 1001 0110 1001 0110 1001
cmp.l #0x29696969, @long_dest
beq .Llpredec2
fail
.Llpredec2:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_disp2_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest-8, er0
shlr.l #2, @(8:2, er0) ; shift right logical by two, disp2
;;; .word 0x0106
;;; .word 0x6908
;;; .word 0x1170
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest-8 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0010 1001 0110 1001 0110 1001 0110 1001
cmp.l #0x29696969, @long_dest
beq .Lldisp22
fail
.Lldisp22:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_disp16_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest-44, er0
shlr.l #2, @(44:16, er0) ; shift right logical by two, disp16
;;; .word 0x0104
;;; .word 0x6f08
;;; .word 44
;;; .word 0x1170
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest-44 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0010 1001 0110 1001 0110 1001 0110 1001
cmp.l #0x29696969, @long_dest
beq .Lldisp162
fail
.Lldisp162:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_disp32_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest-666, er0
shlr.l #2, @(666:32, er0) ; shift right logical by two, disp32
;;; .word 0x7884
;;; .word 0x6b28
;;; .long 666
;;; .word 0x1170
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest-666 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0010 1001 0110 1001 0110 1001 0110 1001
cmp.l #0x29696969, @long_dest
beq .Lldisp322
fail
.Lldisp322:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_abs16_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.l #2, @long_dest:16 ; shift right logical by two, abs16
;;; .word 0x0104
;;; .word 0x6b08
;;; .word long_dest
;;; .word 0x1170
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_gr_a5a5 0 ; Make sure ALL general regs not disturbed
test_gr_a5a5 1
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0010 1001 0110 1001 0110 1001 0110 1001
cmp.l #0x29696969, @long_dest
beq .Llabs162
fail
.Llabs162:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_abs32_2:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.l #2, @long_dest:32 ; shift right logical by two, abs32
;;; .word 0x0104
;;; .word 0x6b28
;;; .long long_dest
;;; .word 0x1170
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_gr_a5a5 0 ; Make sure ALL general regs not disturbed
test_gr_a5a5 1
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0010 1001 0110 1001 0110 1001 0110 1001
cmp.l #0x29696969, @long_dest
beq .Llabs322
fail
.Llabs322:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_reg32_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.l #4, er0 ; shift right logical by four, register
;;; .word 0x1138
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
; -> 0000 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010
test_h_gr32 0x0a5a5a5a er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
shlr_l_reg32_reg8:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #5, r1l
shlr.l r1l, er0 ; shift right logical by value of register
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
; -> 0000 0101 0010 1101 0010 1101 0010 1101
test_h_gr32 0x052d2d2d er0
test_h_gr32 0xa5a5a505 er1
test_gr_a5a5 2 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
shlr_l_ind_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest, er0
shlr.l #4, @er0 ; shift right logical by four, indirect
;;; .word 0x0104
;;; .word 0x6908
;;; .word 0x1138
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0000 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010
cmp.l #0x0a5a5a5a, @long_dest
beq .Llind4
fail
.Llind4:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_postinc_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest, er0
shlr.l #4, @er0+ ; shift right logical by four, postinc
;;; .word 0x0104
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1138
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest+4 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0000 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010
cmp.l #0x0a5a5a5a, @long_dest
beq .Llpostinc4
fail
.Llpostinc4:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_postdec_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest, er0
shlr.l #4, @er0- ; shift right logical by four, postdec
;;; .word 0x0106
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1138
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest-4 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0000 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010
cmp.l #0x0a5a5a5a, @long_dest
beq .Llpostdec4
fail
.Llpostdec4:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_preinc_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest-4, er0
shlr.l #4, @+er0 ; shift right logical by four, preinc
;;; .word 0x0105
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1138
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0000 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010
cmp.l #0x0a5a5a5a, @long_dest
beq .Llpreinc4
fail
.Llpreinc4:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_predec_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest+4, er0
shlr.l #4, @-er0 ; shift right logical by four, predec
;;; .word 0x0107
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1138
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0000 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010
cmp.l #0x0a5a5a5a, @long_dest
beq .Llpredec4
fail
.Llpredec4:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_disp2_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest-8, er0
shlr.l #4, @(8:2, er0) ; shift right logical by four, disp2
;;; .word 0x0106
;;; .word 0x6908
;;; .word 0x1138
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest-8 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0000 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010
cmp.l #0x0a5a5a5a, @long_dest
beq .Lldisp24
fail
.Lldisp24:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_disp16_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest-44, er0
shlr.l #4, @(44:16, er0) ; shift right logical by four, disp16
;;; .word 0x0104
;;; .word 0x6f08
;;; .word 44
;;; .word 0x1138
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest-44 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0000 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010
cmp.l #0x0a5a5a5a, @long_dest
beq .Lldisp164
fail
.Lldisp164:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_disp32_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest-666, er0
shlr.l #4, @(666:32, er0) ; shift right logical by four, disp32
;;; .word 0x7884
;;; .word 0x6b28
;;; .long 666
;;; .word 0x1138
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest-666 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0000 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010
cmp.l #0x0a5a5a5a, @long_dest
beq .Lldisp324
fail
.Lldisp324:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_abs16_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.l #4, @long_dest:16 ; shift right logical by four, abs16
;;; .word 0x0104
;;; .word 0x6b08
;;; .word long_dest
;;; .word 0x1138
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_gr_a5a5 0 ; Make sure ALL general regs not disturbed
test_gr_a5a5 1
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0000 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010
cmp.l #0x0a5a5a5a, @long_dest
beq .Llabs164
fail
.Llabs164:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_abs32_4:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.l #4, @long_dest:32 ; shift right logical by four, abs32
;;; .word 0x0104
;;; .word 0x6b28
;;; .long long_dest
;;; .word 0x1138
test_carry_clear ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=0
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_gr_a5a5 0 ; Make sure ALL general regs not disturbed
test_gr_a5a5 1
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0000 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010
cmp.l #0x0a5a5a5a, @long_dest
beq .Llabs324
fail
.Llabs324:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_reg32_8:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
shlr.l #8, er0 ; shift right logical by eight, register
;;; .word 0x1178
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
; -> 0000 0000 1010 0101 1010 0101 1010 0101
test_h_gr32 0x00a5a5a5 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
shlr_l_ind_8:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest, er0
shlr.l #8, @er0 ; shift right logical by eight, indirect
;;; .word 0x0104
;;; .word 0x6908
;;; .word 0x1178
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0000 0000 1010 0101 1010 0101 1010 0101
cmp.l #0x00a5a5a5, @long_dest
beq .Llind8
fail
.Llind8:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_postinc_8:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest, er0
shlr.l #8, @er0+ ; shift right logical by eight, postinc
;;; .word 0x0104
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1178
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest+4 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0000 0000 1010 0101 1010 0101 1010 0101
cmp.l #0x00a5a5a5, @long_dest
beq .Llpostinc8
fail
.Llpostinc8:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_postdec_8:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest, er0
shlr.l #8, @er0- ; shift right logical by eight, postdec
;;; .word 0x0106
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1178
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest-4 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0000 0000 1010 0101 1010 0101 1010 0101
cmp.l #0x00a5a5a5, @long_dest
beq .Llpostdec8
fail
.Llpostdec8:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_preinc_8:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest-4, er0
shlr.l #8, @+er0 ; shift right logical by eight, preinc
;;; .word 0x0105
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1178
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0000 0000 1010 0101 1010 0101 1010 0101
cmp.l #0x00a5a5a5, @long_dest
beq .Llpreinc8
fail
.Llpreinc8:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_predec_8:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest+4, er0
shlr.l #8, @-er0 ; shift right logical by eight, predec
;;; .word 0x0107
;;; .word 0x6d08
;;; .word 0x1178
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0000 0000 1010 0101 1010 0101 1010 0101
cmp.l #0x00a5a5a5, @long_dest
beq .Llpredec8
fail
.Llpredec8:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_disp2_8:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest-8, er0
shlr.l #8, @(8:2, er0) ; shift right logical by eight, disp2
;;; .word 0x0106
;;; .word 0x6908
;;; .word 0x1178
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest-8 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0000 0000 1010 0101 1010 0101 1010 0101
cmp.l #0x00a5a5a5, @long_dest
beq .Lldisp28
fail
.Lldisp28:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_disp16_8:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest-44, er0
shlr.l #8, @(44:16, er0) ; shift right logical by eight, disp16
;;; .word 0x0104
;;; .word 0x6f08
;;; .word 44
;;; .word 0x1178
test_carry_set ; H=0 N=0 Z=0 V=0 C=1
test_zero_clear
test_ovf_clear
test_neg_clear
test_h_gr32 long_dest-44 er0
test_gr_a5a5 1 ; Make sure other general regs not disturbed
test_gr_a5a5 2
test_gr_a5a5 3
test_gr_a5a5 4
test_gr_a5a5 5
test_gr_a5a5 6
test_gr_a5a5 7
; 1010 0101 1010 0101 1010 0101 1010 0101
;; -> 0000 0000 1010 0101 1010 0101 1010 0101
cmp.l #0x00a5a5a5, @long_dest
beq .Lldisp168
fail
.Lldisp168:
mov #0xa5a5a5a5, @long_dest
shlr_l_disp32_8:
set_grs_a5a5 ; Fill all general regs with a fixed pattern
set_ccr_zero
mov #long_dest-666, er0
shlr.l #8, @(666:32, er0) ; shift right logical by eight, disp32
;;; .word 0x7884