blob: 91df7d3c41d4ddbc2a2d94ff94bf1bd2fccd6f7a [file] [log] [blame]
ARCH=arm
SCRIPT_NAME=armcoff
OUTPUT_FORMAT="coff-arm-little"
LITTLE_OUTPUT_FORMAT="coff-arm-little"
BIG_OUTPUT_FORMAT="coff-arm-big"
TEMPLATE_NAME=armcoff