blob: 0e41b6063e35339b7108add55a3749fd0afcb9ca [file] [log] [blame]
# Swedish messages for binutils.
# Copyright © 2001, 2002, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the binutils package.
#
# Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>, 2001, 2002, 2004.
# Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
#
# $Revision: 1.28 $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: binutils 2.35.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-binutils@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2021-01-09 10:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-01-12 16:25+0100\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: addr2line.c:87
#, c-format
msgid "Usage: %s [option(s)] [addr(s)]\n"
msgstr "Användning: %s [flaggor] [adress(er)]]\n"
#: addr2line.c:88
#, c-format
msgid " Convert addresses into line number/file name pairs.\n"
msgstr " Konvertera adresser till radnummer/filnamn-par.\n"
#: addr2line.c:89
#, c-format
msgid " If no addresses are specified on the command line, they will be read from stdin\n"
msgstr " Om inga adresser är valda på kommandoraden läses de från standard in\n"
#: addr2line.c:90
#, c-format
msgid ""
" The options are:\n"
" @<file> Read options from <file>\n"
" -a --addresses Show addresses\n"
" -b --target=<bfdname> Set the binary file format\n"
" -e --exe=<executable> Set the input file name (default is a.out)\n"
" -i --inlines Unwind inlined functions\n"
" -j --section=<name> Read section-relative offsets instead of addresses\n"
" -p --pretty-print Make the output easier to read for humans\n"
" -s --basenames Strip directory names\n"
" -f --functions Show function names\n"
" -C --demangle[=style] Demangle function names\n"
" -R --recurse-limit Enable a limit on recursion whilst demangling. [Default]\n"
" -r --no-recurse-limit Disable a limit on recursion whilst demangling\n"
" -h --help Display this information\n"
" -v --version Display the program's version\n"
"\n"
msgstr ""
" Flaggorna är:\n"
" @<fil> Läs flaggor från <fil>\n"
" -a --addresses Visa adresser\n"
" -b --target=<bfdnamn> Välj format på binärfilen\n"
" -e --exe=<körfil> Ange infilens namn (standard är a.out)\n"
" -i --inlines Red ut inline:ade funktioner\n"
" -j --section=<namn> Läs sektionsrelativa avstånd istället för adresser\n"
" -p --pretty-print Gör utdata mer lättläst för människor\n"
" -s --basenames Visa inte katalognamn\n"
" -f --functions Visa funktionsnamn\n"
" -C --demangle[=stil] Avkoda manglade funktionsnamn\n"
" -R --recurse-limit Aktivera en rekursionsgräns vid avmangling. [Standard]\n"
" -r --no-recurse-limit Avaktivera rekursionsgränsen vid avmangling\n"
" -h --help Visa denna hjälp\n"
" -v --version Visa programmets version\n"
"\n"
#: addr2line.c:109 ar.c:358 ar.c:395 coffdump.c:471 dlltool.c:3707
#: dllwrap.c:518 elfedit.c:938 objcopy.c:692 objcopy.c:746 readelf.c:4662
#: size.c:109 srconv.c:1704 strings.c:727 sysdump.c:646 windmc.c:227
#: windres.c:690
#, c-format
msgid "Report bugs to %s\n"
msgstr ""
"Rapportera fel till %s\n"
"Rapportera synpunkter på översättningen till tp-sv@listor.tp-sv.se\n"
#. Note for translators: This printf is used to join the
#. function name just printed above to the line number/
#. file name pair that is about to be printed below. Eg:
#.
#. foo at 123:bar.c
#: addr2line.c:313
#, c-format
msgid " at "
msgstr " på "
#. Note for translators: This printf is used to join the
#. line number/file name pair that has just been printed with
#. the line number/file name pair that is going to be printed
#. by the next iteration of the while loop. Eg:
#.
#. 123:bar.c (inlined by) 456:main.c
#: addr2line.c:353
#, c-format
msgid " (inlined by) "
msgstr "(inline:ad av)"
#: addr2line.c:386
#, c-format
msgid "%s: cannot get addresses from archive"
msgstr "%s: kan inte hämta adresser från arkivet"
#: addr2line.c:403
#, c-format
msgid "%s: cannot find section %s"
msgstr "%s: kan inte hitta sektionen %s"
#: addr2line.c:444 ar.c:759 dlltool.c:3231 nm.c:1738 objcopy.c:6058
#: objdump.c:5161 size.c:153 strings.c:291 windmc.c:960 windres.c:817
msgid "fatal error: libbfd ABI mismatch"
msgstr "ödesdigert fel: libbfd-ABI:et stämmer inte"
#: addr2line.c:471 nm.c:1764 objdump.c:5208 readelf.c:4928
#, c-format
msgid "unknown demangling style `%s'"
msgstr "okänd avkodningsstil ”%s”"
#: ar.c:275
#, c-format
msgid "no entry %s in archive\n"
msgstr "ingen post %s i arkivet\n"
#: ar.c:289
#, c-format
msgid "Usage: %s [emulation options] [-]{dmpqrstx}[abcDfilMNoOPsSTuvV] [--plugin <name>] [member-name] [count] archive-file file...\n"
msgstr "Användning: %s [emuleringsflaggor] [-]{dmpqrstx}[abcDfilMNoOPsSTuvV] [--plugin <namn>] [medlemsnamn] [nummer] arkivfil fil…\n"
#: ar.c:295
#, c-format
msgid "Usage: %s [emulation options] [-]{dmpqrstx}[abcDfilMNoOPsSTuvV] [member-name] [count] archive-file file...\n"
msgstr "Användning: %s [emuleringsflaggor] [-]{dmpqrstx}[abcDfilMNoOPsSTuvV] [medlemsnamn] [nummer] arkivfil fil…\n"
#: ar.c:303
#, c-format
msgid " %s -M [<mri-script]\n"
msgstr " %s -M [<mri-skript]\n"
#: ar.c:304
#, c-format
msgid " commands:\n"
msgstr " kommandon:\n"
#: ar.c:305
#, c-format
msgid " d - delete file(s) from the archive\n"
msgstr " d - radera fil(er) i arkivet\n"
#: ar.c:306
#, c-format
msgid " m[ab] - move file(s) in the archive\n"
msgstr " m[ab] - flytta fil(er) i arkivet\n"
#: ar.c:307
#, c-format
msgid " p - print file(s) found in the archive\n"
msgstr " p - skriv ut fil(er) som påträffas i arkivet\n"
#: ar.c:308
#, c-format
msgid " q[f] - quick append file(s) to the archive\n"
msgstr " q[f] - snabbfoga fil(er) till slutet av arkivet\n"
#: ar.c:309
#, c-format
msgid " r[ab][f][u] - replace existing or insert new file(s) into the archive\n"
msgstr " r[ab][f][u] - ersätt existerande eller infoga ny(a) fil(er) i arkivet\n"
#: ar.c:310
#, c-format
msgid " s - act as ranlib\n"
msgstr " s - fungera som ranlib\n"
#: ar.c:311
#, c-format
msgid " t[O][v] - display contents of the archive\n"
msgstr " t[O][v] - visa innehållet i arkivet\n"
#: ar.c:312
#, c-format
msgid " x[o] - extract file(s) from the archive\n"
msgstr " x[o] - hämta fil(er) från arkivet\n"
#: ar.c:313
#, c-format
msgid " command specific modifiers:\n"
msgstr " modifierare specifika för kommandona:\n"
#: ar.c:314
#, c-format
msgid " [a] - put file(s) after [member-name]\n"
msgstr " [a] - infoga fil(er) efter [medlemsnamn]\n"
#: ar.c:315
#, c-format
msgid " [b] - put file(s) before [member-name] (same as [i])\n"
msgstr " [b] - infoga fil(er) före [medlemsnamn] (samma som [i])\n"
#: ar.c:318
#, c-format
msgid " [D] - use zero for timestamps and uids/gids (default)\n"
msgstr " [D] - använd noll som tidsstämpel och uid/gid (standard)\n"
#: ar.c:320
#, c-format
msgid " [U] - use actual timestamps and uids/gids\n"
msgstr " [D] - använd verkliga tidsstämplar och uid/gid\n"
#: ar.c:325
#, c-format
msgid " [D] - use zero for timestamps and uids/gids\n"
msgstr " [D] - använd noll som tidsstämpel och uid/gid\n"
#: ar.c:327
#, c-format
msgid " [U] - use actual timestamps and uids/gids (default)\n"
msgstr " [D] - använd verkliga tidsstämplar och uid/gid (standard)\n"
#: ar.c:330
#, c-format
msgid " [N] - use instance [count] of name\n"
msgstr " [N] - använd förekomst [nummer] av namn\n"
#: ar.c:331
#, c-format
msgid " [f] - truncate inserted file names\n"
msgstr " [f] - korta av infogade filnamn\n"
#: ar.c:332
#, c-format
msgid " [P] - use full path names when matching\n"
msgstr " [P] - mönsterpassa mot namnets hela sökväg\n"
#: ar.c:333
#, c-format
msgid " [o] - preserve original dates\n"
msgstr " [o] - bevara ursprungliga datum\n"
#: ar.c:334
#, c-format
msgid " [O] - display offsets of files in the archive\n"
msgstr " [O] - visa avstånd till filer i arkivet\n"
#: ar.c:335
#, c-format
msgid " [u] - only replace files that are newer than current archive contents\n"
msgstr " [u] - ersätt bara filer som är nyare än i arkivet\n"
#: ar.c:336
#, c-format
msgid " generic modifiers:\n"
msgstr " generella modifierare:\n"
#: ar.c:337
#, c-format
msgid " [c] - do not warn if the library had to be created\n"
msgstr " [c] - varna inte om biblioteket måste skapas\n"
#: ar.c:338
#, c-format
msgid " [s] - create an archive index (cf. ranlib)\n"
msgstr " [s] - skapa ett index över arkivet (jfr. ranlib)\n"
#: ar.c:339
#, c-format
msgid " [l <text> ] - specify the dependencies of this library\n"
msgstr " [l <text> ] - ange beroendena för detta bibliotek\n"
#: ar.c:340
#, c-format
msgid " [S] - do not build a symbol table\n"
msgstr " [S] - skapa inget index över arkivet\n"
#: ar.c:341
#, c-format
msgid " [T] - make a thin archive\n"
msgstr " [T] - skapa ett tunt arkiv\n"
#: ar.c:342
#, c-format
msgid " [v] - be verbose\n"
msgstr " [v] - beskriv utförligt\n"
#: ar.c:343
#, c-format
msgid " [V] - display the version number\n"
msgstr " [V] - visa versionsinformation\n"
#: ar.c:344
#, c-format
msgid " @<file> - read options from <file>\n"
msgstr " @<fil> - läs flaggor från <fil>\n"
#: ar.c:345
#, c-format
msgid " --target=BFDNAME - specify the target object format as BFDNAME\n"
msgstr " --target=BFDNAMN - ange målobjektformatet att vara BFDNAMN\n"
#: ar.c:346
#, c-format
msgid " --output=DIRNAME - specify the output directory for extraction operations\n"
msgstr " --output=KATNAMN - ange utmatningskatalogen för extraheringsflaggor\n"
#: ar.c:347
#, c-format
msgid " --record-libdeps=<text> - specify the dependencies of this library\n"
msgstr " --record-libdeps=<text> - ange beroendena för detta bibliotek\n"
#: ar.c:349
#, c-format
msgid " optional:\n"
msgstr " valfria:\n"
#: ar.c:350
#, c-format
msgid " --plugin <p> - load the specified plugin\n"
msgstr " --plugin <p> - ladda den angivna insticksmodulen\n"
#: ar.c:371
#, c-format
msgid "Usage: %s [options] archive\n"
msgstr "Användning: %s [flaggor] arkiv\n"
#: ar.c:372
#, c-format
msgid " Generate an index to speed access to archives\n"
msgstr " Generera ett index för att snabba upp uppslagningar i arkivet\n"
#: ar.c:373
#, c-format
msgid ""
" The options are:\n"
" @<file> Read options from <file>\n"
msgstr ""
" Flaggorna är:\n"
" @<fil> Läs flaggor från <fil>\n"
#: ar.c:376
#, c-format
msgid " --plugin <name> Load the specified plugin\n"
msgstr " --plugin <namn> Ladda den angivna insticksmodulen\n"
#: ar.c:380
#, c-format
msgid ""
" -D Use zero for symbol map timestamp (default)\n"
" -U Use an actual symbol map timestamp\n"
msgstr ""
" -D Använd noll som tidsstämpel i symbolkartan (standard)\n"
" -U Använd verklig tidsstämpel i symbolkartan\n"
#: ar.c:384
#, c-format
msgid ""
" -D Use zero for symbol map timestamp\n"
" -U Use actual symbol map timestamp (default)\n"
msgstr ""
" -D Använd noll som tidsstämpel i symbolkartan\n"
" -U Använd verklig tidsstämpel i symbolkartan (standard)\n"
#: ar.c:387
#, c-format
msgid ""
" -t Update the archive's symbol map timestamp\n"
" -h --help Print this help message\n"
" -v --version Print version information\n"
msgstr ""
" -t Uppdatera tidsstämpeln på arkivets symbolkarta\n"
" -h --help Visa denna hjälp\n"
" -V --version Visa versionsinformation\n"
#: ar.c:512
msgid "two different operation options specified"
msgstr "två olika kommandoflaggor gavs"
#: ar.c:548
msgid "libdeps specified more than once"
msgstr "libdeps angivet mer än en gång"
#: ar.c:609 ar.c:684 nm.c:1854
#, c-format
msgid "sorry - this program has been built without plugin support\n"
msgstr "ledsen - detta program är byggt utan stöd för insticksmoduler\n"
#: ar.c:815
msgid "no operation specified"
msgstr "ingen kommandoflagga gavs"
#: ar.c:818
msgid "`u' is only meaningful with the `r' option."
msgstr "”u” är bara meningsfull tillsammans med ”r”."
#: ar.c:821
msgid "`u' is not meaningful with the `D' option."
msgstr "”u” är bara meningsfull tillsammans med flaggan ”D”."
#: ar.c:824
msgid "`u' modifier ignored since `D' is the default (see `U')"
msgstr "modifieraren ”u” ignoreras eftersom ”D” är standard (se ”U”)"
#: ar.c:833
msgid "missing position arg."
msgstr "saknat positionsargument."
#: ar.c:839
msgid "`N' is only meaningful with the `x' and `d' options."
msgstr "”N” är bara meningsfull tillsammans med ”x” eller ”d”."
#: ar.c:841
msgid "`N' missing value."
msgstr "”N” saknar värde."
#: ar.c:844
msgid "Value for `N' must be positive."
msgstr "Argumentet till ”N” måste vara positivt."
#: ar.c:860
msgid "`x' cannot be used on thin archives."
msgstr "”x” kan inte användas på tunna arkiv."
#: ar.c:874
msgid "Cannot create libdeps record."
msgstr "Kan inte skapa libdeps-post."
#: ar.c:877
msgid "Cannot set libdeps record type to binary."
msgstr "Kan inte sätta libdeps-posttypen till binär."
#: ar.c:880
msgid "Cannot set libdeps object format."
msgstr "Kan inte sätta libdeps-objektformatet."
#: ar.c:883
msgid "Cannot make libdeps object writable."
msgstr "Kan inte göra libdeps-objektet skrivbart."
#: ar.c:886
msgid "Cannot write libdeps record."
msgstr "Kan inte skriva libdeps-posten."
#: ar.c:889
msgid "Cannot make libdeps object readable."
msgstr "Kan inte göra libdeps-objektet läsbart."
#: ar.c:892
msgid "Cannot reset libdeps record type."
msgstr "Kan inte återställa libdeps-posttypen."
#: ar.c:953
#, c-format
msgid "internal error -- this option not implemented"
msgstr "internt fel -- flaggan är inte implementerad"
#: ar.c:1022
#, c-format
msgid "creating %s"
msgstr "skapar %s"
#: ar.c:1053
#, c-format
msgid "Cannot convert existing library %s to thin format"
msgstr "Kan inte konvertera ett befintligt bibliotek %s till tunt format"
#: ar.c:1059
#, c-format
msgid "Cannot convert existing thin library %s to normal format"
msgstr "Kan inte konvertera ett befintligt tunt bibliotek %s till normalt format"
#: ar.c:1091 ar.c:1188 ar.c:1520 objcopy.c:3617
#, c-format
msgid "internal stat error on %s"
msgstr "internt stat-fel för %s"
#: ar.c:1110 ar.c:1214
#, c-format
msgid "%s is not a valid archive"
msgstr "%s är inte ett giltigt arkiv"
#: ar.c:1138
#, c-format
msgid "illegal output pathname for archive member: %s, using '%s' instead"
msgstr "otillåten utmatningssökväg för arkivmedlem: %s, använder ”%s” istället"
#: ar.c:1265
msgid "could not create temporary file whilst writing archive"
msgstr "kunde inte skapa en temporärfil när arkivet skrevs"
#: ar.c:1423
#, c-format
msgid "No member named `%s'\n"
msgstr "Ingen medlem heter ”%s”\n"
#: ar.c:1473
#, c-format
msgid "no entry %s in archive %s!"
msgstr "ingen post %s i arkiv %s!"
# archive map verkar vara vad indexet kallas i källkoden
#: ar.c:1633
#, c-format
msgid "%s: no archive map to update"
msgstr "%s: inget index att uppdatera"
#: arsup.c:89
#, c-format
msgid "No entry %s in archive.\n"
msgstr "Ingen post %s i arkivet.\n"
#: arsup.c:114
#, c-format
msgid "Can't open file %s\n"
msgstr "Kan inte öppna fil %s\n"
#: arsup.c:160
#, c-format
msgid "%s: Can't allocate memory for temp name (%s)\n"
msgstr "%s: Kan inte allokera minne för temporärnamn (%s)\n"
#: arsup.c:171
#, c-format
msgid "%s: Can't open output archive %s\n"
msgstr "%s: Kan inte öppna utdataarkivet %s\n"
#: arsup.c:188
#, c-format
msgid "%s: Can't open input archive %s\n"
msgstr "%s: Kan inte öppna indataarkivet %s\n"
#: arsup.c:197
#, c-format
msgid "%s: file %s is not an archive\n"
msgstr "%s: fil %s är inte ett arkiv\n"
#: arsup.c:237
#, c-format
msgid "%s: no output archive specified yet\n"
msgstr "%s: inget utdataarkiv anvisat än\n"
#: arsup.c:257 arsup.c:300 arsup.c:342 arsup.c:377 arsup.c:443
#, c-format
msgid "%s: no open output archive\n"
msgstr "%s: inget öppet utdataarkiv\n"
#: arsup.c:273 arsup.c:398 arsup.c:424
#, c-format
msgid "%s: can't open file %s\n"
msgstr "%s: kan inte öppna fil %s\n"
# module file är detsamma som member
#: arsup.c:327 arsup.c:420 arsup.c:501
#, c-format
msgid "%s: can't find module file %s\n"
msgstr "%s: hittar inte medlem %s\n"
#: arsup.c:452
#, c-format
msgid "Current open archive is %s\n"
msgstr "Det aktuella öppna arkivet är %s\n"
#: arsup.c:476
#, c-format
msgid "%s: no open archive\n"
msgstr "%s: inget öppet arkiv\n"
#: binemul.c:38
#, c-format
msgid " No emulation specific options\n"
msgstr " Inga emuleringsspecifika flaggor\n"
#. Macros for common output.
#: binemul.h:53
#, c-format
msgid " emulation options: \n"
msgstr " emuleringsflaggor:\n"
#: bucomm.c:50 bucomm.c:84
msgid "cause of error unknown"
msgstr "orsak till felet okänd"
#: bucomm.c:164
#, c-format
msgid "can't set BFD default target to `%s': %s"
msgstr "kan inte sätta BFD:s standardmål till ”%s”: %s"
#: bucomm.c:176
#, c-format
msgid "%s: Matching formats:"
msgstr "%s: Passande format:"
#: bucomm.c:191
#, c-format
msgid "Supported targets:"
msgstr "Mål som hanteras:"
#: bucomm.c:193
#, c-format
msgid "%s: supported targets:"
msgstr "%s: mål som hanteras:"
#: bucomm.c:211
#, c-format
msgid "Supported architectures:"
msgstr "Arkitekturer som hanteras:"
#: bucomm.c:213
#, c-format
msgid "%s: supported architectures:"
msgstr "%s: arkitekturer som hanteras:"
#: bucomm.c:226
msgid "big endian"
msgstr "rak byteordning"
#: bucomm.c:227
msgid "little endian"
msgstr "omvänd byteordning"
#: bucomm.c:228
msgid "endianness unknown"
msgstr "okänd byteordning"
#: bucomm.c:275
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
" (header %s, data %s)\n"
msgstr ""
"%s\n"
" (huvud %s, data %s)\n"
#: bucomm.c:424
#, c-format
msgid "BFD header file version %s\n"
msgstr "BFD-huvudfil version %s\n"
#: bucomm.c:454
#, c-format
msgid "<time data corrupt>"
msgstr "<tidsdata trasig>"
#: bucomm.c:594
#, c-format
msgid "%s: bad number: %s"
msgstr "%s: felaktigt tal: %s"
#: bucomm.c:614 strings.c:404
#, c-format
msgid "'%s': No such file"
msgstr "”%s”: Filen finns inte"
#: bucomm.c:616 strings.c:406
#, c-format
msgid "Warning: could not locate '%s'. reason: %s"
msgstr "Varning: kunde inte hitta ”%s”. orsak: %s"
#: bucomm.c:620 strings.c:412
#, c-format
msgid "Warning: '%s' is a directory"
msgstr "Varning: ”%s” är en katalog"
#: bucomm.c:622
#, c-format
msgid "Warning: '%s' is not an ordinary file"
msgstr "Varning: ”%s” är inte en vanlig fil"
#: bucomm.c:624
#, c-format
msgid "Warning: '%s' has negative size, probably it is too large"
msgstr "Varning: ”%s” har negativ storlek, förmodligen är den för stor"
#: coffdump.c:106
#, c-format
msgid "#lines %d "
msgstr "#rader %d "
#: coffdump.c:129
#, c-format
msgid "size %d "
msgstr "storlek %d "
#: coffdump.c:134
#, c-format
msgid "section definition at %x size %x\n"
msgstr "sektionsdefinition vid %x storlek %x\n"
#: coffdump.c:140
#, c-format
msgid "pointer to"
msgstr "pekar på"
#: coffdump.c:145
#, c-format
msgid "array [%d] of"
msgstr "vektor [%d] av"
#: coffdump.c:150
#, c-format
msgid "function returning"
msgstr "funktion returnerar"
#: coffdump.c:154
#, c-format
msgid "arguments"
msgstr "argument"
#: coffdump.c:158
#, c-format
msgid "code"
msgstr "kod"
#: coffdump.c:164
#, c-format
msgid "structure definition"
msgstr "postdefinition"
#: coffdump.c:170
#, c-format
msgid "structure ref to UNKNOWN struct"
msgstr "postreferens till OKÄND post"
#: coffdump.c:172
#, c-format
msgid "structure ref to %s"
msgstr "postreferens till %s"
#: coffdump.c:175
#, c-format
msgid "enum ref to %s"
msgstr "uppräkningsreferens till %s"
#: coffdump.c:178
#, c-format
msgid "enum definition"
msgstr "uppräkningsdefinition"
#: coffdump.c:251
#, c-format
msgid "Stack offset %x"
msgstr "Stackavstånd %x"
#: coffdump.c:254
#, c-format
msgid "Memory section %s+%x"
msgstr "Minnessektion %s+%x"
#: coffdump.c:257
#, c-format
msgid "Register %d"
msgstr "Register %d"
#: coffdump.c:260
#, c-format
msgid "Struct Member offset %x"
msgstr "Postmedlemsavstånd %x"
#: coffdump.c:263
#, c-format
msgid "Enum Member offset %x"
msgstr "Uppräkningsmedlemsavstånd %x"
#: coffdump.c:266
#, c-format
msgid "Undefined symbol"
msgstr "Odefinierad symbol"
#: coffdump.c:334
#, c-format
msgid "List of symbols"
msgstr "Lista över symboler"
#: coffdump.c:341
#, c-format
msgid "Symbol %s, tag %d, number %d"
msgstr "Symbol %s, tagg %d, nummer %d"
#: coffdump.c:345 readelf.c:18016 readelf.c:18107
#, c-format
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: coffdump.c:350
#, c-format
msgid "Where"
msgstr "Var"
#: coffdump.c:354
#, c-format
msgid "Visible"
msgstr "Synlig"
#: coffdump.c:370
msgid "List of blocks "
msgstr "Lista över block "
#: coffdump.c:383
#, c-format
msgid "vars %d"
msgstr "variabler %d"
#: coffdump.c:386
#, c-format
msgid "blocks"
msgstr "block"
#: coffdump.c:404
#, c-format
msgid "List of source files"
msgstr "Lista över källfiler"
#: coffdump.c:410
#, c-format
msgid "Source file %s"
msgstr "Källkodsfil %s"
#: coffdump.c:424
#, c-format
msgid "section %s %d %d address %x size %x number %d nrelocs %u"
msgstr "sektion %s %d %d adress %x storlek %x nummer %d nomlok %u"
#. PR 17512: file: 0a38fb7c.
#: coffdump.c:436
msgid "<no sym>"
msgstr "<ingen symbol>"
#: coffdump.c:451
#, c-format
msgid "#sources %d"
msgstr "antal källor %d"
#: coffdump.c:462 sysdump.c:639
#, c-format
msgid "Usage: %s [option(s)] in-file\n"
msgstr "Användning: %s [flaggor] infil\n"
#: coffdump.c:463
#, c-format
msgid " Print a human readable interpretation of a COFF object file\n"
msgstr " Skriv en mänskligt läsbar tolkning av en COFF-objektfil\n"
#: coffdump.c:464
#, c-format
msgid ""
" The options are:\n"
" @<file> Read options from <file>\n"
" -h --help Display this information\n"
" -v --version Display the program's version\n"
"\n"
msgstr ""
" Flaggorna är:\n"
" @<fil> Läs flaggor från <fil>\n"
" -h --help Visa denna hjälp\n"
" -v --version Visa programmets versionsinformation\n"
"\n"
#: coffdump.c:534 srconv.c:1795 sysdump.c:704
msgid "no input file specified"
msgstr "ingen infil valdes"
#: coffgrok.c:107
msgid "Out of context scope change encountered"
msgstr "Stötte på räckviddsändring utanför sitt sammanhang"
#: coffgrok.c:130
#, c-format
msgid "Invalid section target index: %u"
msgstr "Felaktigt index för sektionsmål: %u"
#: coffgrok.c:187
#, c-format
msgid "Invalid section target index: %d"
msgstr "Felaktigt index för sektionsmål: %d"
#: coffgrok.c:190
msgid "Target section has insufficient relocs"
msgstr "Målsektionen har otillräckligt med omlokaliseringar"
#: coffgrok.c:198 coffgrok.c:445
#, c-format
msgid "Symbol index %u encountered when there are no symbols"
msgstr "Påträffade symbolindex %u när det inte finns några symboler"
#: coffgrok.c:199 coffgrok.c:446
#, c-format
msgid "Invalid symbol index %u encountered"
msgstr "Felaktigt symbolindex %u påträffat"
#: coffgrok.c:251
#, c-format
msgid "Invalid section number (%d) encountered"
msgstr "Felaktigt sektionsnummer (%d) påträffat"
#: coffgrok.c:273
#, c-format
msgid "Unrecognized symbol class: %d"
msgstr "Okänd symbolklass: %d"
#: coffgrok.c:351
#, c-format
msgid "Type entry %u does not have enough symbolic information"
msgstr "Typpost %u har inte tillräckligt med symbolinformation"
#: coffgrok.c:354
#, c-format
msgid "Type entry %u does not refer to a symbol"
msgstr "Typposten %u refererar inte till en symbol"
#: coffgrok.c:376
msgid "Section definition needs a section length"
msgstr "Sektionsdefinitionen behöver en sektionslängd"
#: coffgrok.c:427
msgid "Aggregate definition needs auxiliary information"
msgstr "Aggregatdefinitionen behöver ytterligare information"
#: coffgrok.c:436
#, c-format
msgid "Invalid tag index %#lx encountered"
msgstr "Felaktitgt taggindex %#lx påträffat"
#: coffgrok.c:477
msgid "Enum definition needs auxiliary information"
msgstr "Enum-definitionen behöver ytterligare information"
#: coffgrok.c:484
#, c-format
msgid "Invalid enum symbol index %u encountered"
msgstr "Felaktigt enum-symbolindex %u påträffat"
#: coffgrok.c:520
msgid "Array definition needs auxiliary information"
msgstr "Vektordefinitionen behöver ytterligare information"
#: coffgrok.c:536
#, c-format
msgid "Out of range sum for els (%#x) * size (%#x)"
msgstr "Utanför intervallsumman för el (%#x) · storlek (%#x)"
#: coffgrok.c:627 coffgrok.c:870
#, c-format
msgid "Unrecognised symbol class: %d"
msgstr "Okänd symbolklass: %d"
#: coffgrok.c:644
msgid "ICE: do_define called without a block"
msgstr "ICE: do_define anropad utan ett block"
#: coffgrok.c:646
#, c-format
msgid "Out of range symbol index: %u"
msgstr "Symbolindex utanför intervallet: %u"
#: coffgrok.c:683
msgid "Section referenced before any file is defined"
msgstr "En sektion refererad före någon fil definierats"
#: coffgrok.c:701
#, c-format
msgid "Out of range sum for offset (%#x) + size (%#x)"
msgstr "Utanför intervallsumman för avstånd (%#x) · storlek (%#x)"
#: coffgrok.c:706
#, c-format
msgid "Out of range type size: %u"
msgstr "Typstorlek utanför intervallet: %u"
#: coffgrok.c:792
msgid "Function start encountered without a top level scope."
msgstr "En funktionsstart påträffad utan någon räckvidd"
#: coffgrok.c:818
msgid "Block start encountered without a scope for it."
msgstr "En blockstart påträffad utan en räckvidd för den."
#: coffgrok.c:828
msgid "Function arguments encountered without a function definition"
msgstr "Funktionsargument påträffade utan en funktionsdefinition"
#: coffgrok.c:836
msgid "Structure element encountered without a structure definition"
msgstr "Ett postelement påträffat utan en postdefinition"
#: coffgrok.c:841
msgid "Enum element encountered without an enum definition"
msgstr "Ett enum-element påträffat utan en enum-definition"
#: coffgrok.c:849
msgid "Aggregate definition encountered without a scope"
msgstr "En aggregatdefinition påträffad utan en räckvidd"
#: coffgrok.c:855
msgid "Label definition encountered without a file scope"
msgstr "En etikettdefinition påträffad utan en filräckvidd"
#: coffgrok.c:863
msgid "Variable definition encountered without a scope"
msgstr "En variabeldefinition påträffad utan en räckvidd"
#: coffgrok.c:886
#, c-format
msgid "%s: is not a COFF format file"
msgstr "%s: är inte en fil i COFF-format"
#: cxxfilt.c:124 nm.c:296 objdump.c:318
#, c-format
msgid "Report bugs to %s.\n"
msgstr ""
"Rapportera fel till %s.\n"
"Rapportera synpunkter på översättningen till tp-sv@listor.tp-sv.se.\n"
#: debug.c:647
msgid "debug_add_to_current_namespace: no current file"
msgstr "debug_add_to_current_namespace: ingen aktuell fil"
#: debug.c:726
msgid "debug_start_source: no debug_set_filename call"
msgstr "debug_start_source: inget anrop till debug_set_filename"
#: debug.c:780
msgid "debug_record_function: no debug_set_filename call"
msgstr "debug_record_function: inget anrop till debug_set_filename"
#: debug.c:832
msgid "debug_record_parameter: no current function"
msgstr "debug_record_parameter: ingen aktuell funktion"
#: debug.c:864
msgid "debug_end_function: no current function"
msgstr "debug_end_function: ingen aktuell funktion"
#: debug.c:870
msgid "debug_end_function: some blocks were not closed"
msgstr "debug_end_function: några block avslutades inte"
#: debug.c:898
msgid "debug_start_block: no current block"
msgstr "debug_start_block: inget aktuellt block"
#: debug.c:934
msgid "debug_end_block: no current block"
msgstr "debug_end_block: inget aktuellt block"
#: debug.c:941
msgid "debug_end_block: attempt to close top level block"
msgstr "debug_end_block: försök gjordes att avsluta yttersta blocket"
#: debug.c:964
msgid "debug_record_line: no current unit"
msgstr "debug_record_line: ingen aktuell kompileringsenhet"
#. FIXME
#: debug.c:1017
msgid "debug_start_common_block: not implemented"
msgstr "debug_start_common_block: inte implementerat"
#. FIXME
#: debug.c:1028
msgid "debug_end_common_block: not implemented"
msgstr "debug_end_common_block: inte implementerat"
#. FIXME.
#: debug.c:1112
msgid "debug_record_label: not implemented"
msgstr "debug_record_label: inte implementerat"
#: debug.c:1134
msgid "debug_record_variable: no current file"
msgstr "debug_record_variable: ingen aktuell fil"
#: debug.c:1662
msgid "debug_make_undefined_type: unsupported kind"
msgstr "debug_make_undefined_type: sorten hanteras inte"
#: debug.c:1839
msgid "debug_name_type: no current file"
msgstr "debug_name_type: ingen aktuell fil"
#: debug.c:1884
msgid "debug_tag_type: no current file"
msgstr "debug_tag_type: ingen aktuell fil"
#: debug.c:1892
msgid "debug_tag_type: extra tag attempted"
msgstr "debug_tag_type: försök gjordes att sätta en extra tagg"
#: debug.c:1929
#, c-format
msgid "Warning: changing type size from %d to %d\n"
msgstr "Varning: ändrar datatypens storlek från %d till %d\n"
#: debug.c:1951
msgid "debug_find_named_type: no current compilation unit"
msgstr "debug_find_named_type: ingen aktuell kompileringsenhet"
#: debug.c:2054
#, c-format
msgid "debug_get_real_type: circular debug information for %s\n"
msgstr "debug_get_real_type: %s har cirkulär felsökningsinformation\n"
#: debug.c:2484
msgid "debug_write_type: illegal type encountered"
msgstr "debug_write_type: påträffade en ogiltig typ"
#: dlltool.c:866 dlltool.c:890 dlltool.c:919
#, c-format
msgid "Internal error: Unknown machine type: %d"
msgstr "Internt fel: Okänd maskintyp: %d"
#: dlltool.c:960
#, c-format
msgid "Can't open def file: %s"
msgstr "Kan inte öppna def-fil: %s"
#: dlltool.c:965
#, c-format
msgid "Processing def file: %s"
msgstr "Bearbetar def-fil: %s"
#: dlltool.c:969
msgid "Processed def file"
msgstr "Def-filen är bearbetad"
#: dlltool.c:993
#, c-format
msgid "Syntax error in def file %s:%d"
msgstr "Syntaktiskt fel i def-fil %s:%d"
#: dlltool.c:1030
#, c-format
msgid "%s: Path components stripped from image name, '%s'."
msgstr "%s: Sökvägskomponenter borttagna från avbildsnamnet, ”%s”."
#: dlltool.c:1048
#, c-format
msgid "NAME: %s base: %x"
msgstr "NAME: %s bas: %x"
#: dlltool.c:1051 dlltool.c:1072
msgid "Can't have LIBRARY and NAME"
msgstr "Kan inte ha både LIBRARY och NAME"
#: dlltool.c:1069
#, c-format
msgid "LIBRARY: %s base: %x"
msgstr "LIBRARY: %s bas: %x"
#: dlltool.c:1224
#, c-format
msgid "VERSION %d.%d\n"
msgstr "VERSION %d.%d\n"
#: dlltool.c:1272
#, c-format
msgid "run: %s %s"
msgstr "kör: %s %s"
#: dlltool.c:1313 resrc.c:288
#, c-format
msgid "wait: %s"
msgstr "wait: %s"
#: dlltool.c:1318 dllwrap.c:416 resrc.c:293
#, c-format
msgid "subprocess got fatal signal %d"
msgstr "subprocessen fick fatal signal %d"
#: dlltool.c:1324 dllwrap.c:423 resrc.c:300
#, c-format
msgid "%s exited with status %d"
msgstr "%s avslutade med status %d"
#: dlltool.c:1355
#, c-format
msgid "Sucking in info from %s section in %s"
msgstr "Suger åt mig info från sektion %s i %s"
#: dlltool.c:1495
#, c-format
msgid "Excluding symbol: %s"
msgstr "Undantar symbol: %s"
#: dlltool.c:1584 dlltool.c:1595 nm.c:1133 nm.c:1143 nm.c:1152
#, c-format
msgid "%s: no symbols"
msgstr "%s: inga symboler"
#. FIXME: we ought to read in and block out the base relocations.
#: dlltool.c:1621
#, c-format
msgid "Done reading %s"
msgstr "Klar med att läsa %s"
#: dlltool.c:1631
#, c-format
msgid "Unable to open object file: %s: %s"
msgstr "Kan inte öppna objektfilen: %s: %s"
#: dlltool.c:1634
#, c-format
msgid "Scanning object file %s"
msgstr "Avläser objektfil %s"
#: dlltool.c:1654
#, c-format
msgid "Cannot produce mcore-elf dll from archive file: %s"
msgstr "Kan inte producera en mcore-elf-dll från arkivfil: %s"
#: dlltool.c:1756
msgid "Adding exports to output file"
msgstr "Lägger till exporter till utfilen"
#: dlltool.c:1808
msgid "Added exports to output file"
msgstr "La till exporter till utfilen"
#: dlltool.c:1976
#, c-format
msgid "Generating export file: %s"
msgstr "Genererar exportfil: %s"
#: dlltool.c:1981
#, c-format
msgid "Unable to open temporary assembler file: %s"
msgstr "Kan inte öppna temporär assemblerfil: %s"
#: dlltool.c:1986
#, c-format
msgid "Opened temporary file: %s"
msgstr "Öppnade temporär fil: %s"
#: dlltool.c:2162
msgid "failed to read the number of entries from base file"
msgstr "misslyckades att läsa antalet poster från basfilen"
#: dlltool.c:2213
msgid "Generated exports file"
msgstr "Genererade exportfil"
#: dlltool.c:2371
#, c-format
msgid "bfd_open failed open stub file: %s: %s"
msgstr "bfd_open lyckades inte öppna stubbfilen: %s: %s"
#: dlltool.c:2375
#, c-format
msgid "Creating stub file: %s"
msgstr "Skapar stubbfil: %s"
#: dlltool.c:2689
#, c-format
msgid "bfd_open failed reopen stub file: %s: %s"
msgstr "bfd_open lyckades inte återöppna stubbfil: %s: %s"
#: dlltool.c:2703 dlltool.c:2782
#, c-format
msgid "failed to open temporary head file: %s"
msgstr "lyckades inte öppna temporär huvudfil: %s"
#: dlltool.c:2767 dlltool.c:2853
#, c-format
msgid "failed to open temporary head file: %s: %s"
msgstr "lyckades inte öppna temporär huvudfil: %s: %s"
#: dlltool.c:2868
#, c-format
msgid "failed to open temporary tail file: %s"
msgstr "lyckades inte öppna temporär svansfil: %s"
#: dlltool.c:2904
#, c-format
msgid "failed to open temporary tail file: %s: %s"
msgstr "lyckades inte öppna temporär svansfil: %s: %s"
#: dlltool.c:2927
#, c-format
msgid "Can't create .lib file: %s: %s"
msgstr "Kan inte skapa .lib-fil: %s: %s"
#: dlltool.c:2931
#, c-format
msgid "Creating library file: %s"
msgstr "Skapar biblioteksfil: %s"
#: dlltool.c:3018 dlltool.c:3024
#, c-format
msgid "cannot delete %s: %s"
msgstr "kan inte radera %s: %s"
#: dlltool.c:3030
msgid "Created lib file"
msgstr "Skapade biblioteksfilen"
#: dlltool.c:3236
#, c-format
msgid "Can't open .lib file: %s: %s"
msgstr "Kan inte öppna .lib-fil: %s: %s"
#: dlltool.c:3244 dlltool.c:3266
#, c-format
msgid "%s is not a library"
msgstr "%s är inte ett bibliotek"
#: dlltool.c:3284
#, c-format
msgid "Import library `%s' specifies two or more dlls"
msgstr "importbiblioteket ”%s” anger två eller flera dll:er"
#: dlltool.c:3295
#, c-format
msgid "Unable to determine dll name for `%s' (not an import library?)"
msgstr "Kan inte avgöra dll-namnet för ”%s” (inte ett importbibliotek?)"
#: dlltool.c:3521
#, c-format
msgid "Warning, ignoring duplicate EXPORT %s %d,%d"
msgstr "Varning, ignorerar dubbel EXPORT %s %d,%d"
#: dlltool.c:3527
#, c-format
msgid "Error, duplicate EXPORT with ordinals: %s"
msgstr "Fel, dubbel EXPORT med ordningstal: %s"
#: dlltool.c:3630
msgid "Processing definitions"
msgstr "Bearbetar definitioner"
#: dlltool.c:3657
msgid "Processed definitions"
msgstr "Definitionerna är bearbetade"
#. xgetext:c-format
#: dlltool.c:3664 dllwrap.c:477
#, c-format
msgid "Usage %s <option(s)> <object-file(s)>\n"
msgstr "Användning: %s <flaggor> <objektfil(er)>\n"
#. xgetext:c-format
#: dlltool.c:3666
#, c-format
msgid " -m --machine <machine> Create as DLL for <machine>. [default: %s]\n"
msgstr " -m --machine <maskin> Skapa som DLL för <maskin>. [förval: %s]\n"
#: dlltool.c:3667
#, c-format
msgid " possible <machine>: arm[_interwork], i386, mcore[-elf]{-le|-be}, thumb\n"
msgstr " möjliga <maskin>: arm[_interwork], i386, mcore[-elf]{-le|-be}, thumb\n"
#: dlltool.c:3668
#, c-format
msgid " -e --output-exp <outname> Generate an export file.\n"
msgstr " -e --output-exp <utnamn> Generera en exportfil.\n"
#: dlltool.c:3669
#, c-format
msgid " -l --output-lib <outname> Generate an interface library.\n"
msgstr " -l --output-lib <utnamn> Generera ett gränssnittsbibliotek.\n"
#: dlltool.c:3670
#, c-format
msgid " -y --output-delaylib <outname> Create a delay-import library.\n"
msgstr " -y --output-delaylib <utnamn> Skapa ett bibliotek för fördröjd import.\n"
#: dlltool.c:3671
#, c-format
msgid " -a --add-indirect Add dll indirects to export file.\n"
msgstr " -a --add-indirect Lägg till indirekta dll till exportfilen.\n"
#: dlltool.c:3672
#, c-format
msgid " -D --dllname <name> Name of input dll to put into interface lib.\n"
msgstr " -D --dllname <namn> Namn på indata-dll att infoga i gränssnittsbiblioteket.\n"
#: dlltool.c:3673
#, c-format
msgid " -d --input-def <deffile> Name of .def file to be read in.\n"
msgstr " -d --input-def <def-fil> Namn på .def-fil att läsa in.\n"
#: dlltool.c:3674
#, c-format
msgid " -z --output-def <deffile> Name of .def file to be created.\n"
msgstr " -z --output-def <def-fil> Namn på .def-fil att skapa.\n"
#: dlltool.c:3675
#, c-format
msgid " --export-all-symbols Export all symbols to .def\n"
msgstr " --export-all-symbols Exportera alla symboler till .def\n"
# Följande sträng har den beskrivande delen indenterad två tecken
# extra i den engelska texten för att två flaggor är för långa. I den
# svenska översättningen är de indenterade tre tecken extra för att
# den ena flaggan blev ytterligare ett tecken för lång.
#: dlltool.c:3676
#, c-format
msgid " --no-export-all-symbols Only export listed symbols\n"
msgstr " --no-export-all-symbols Exportera endast anvisade symboler\n"
# Följande sträng har den beskrivande delen indenterad två tecken
# extra i den engelska texten för att två flaggor är för långa. I den
# svenska översättningen är de indenterade tre tecken extra för att
# den ena flaggan blev ytterligare ett tecken för lång.
#: dlltool.c:3677
#, c-format
msgid " --exclude-symbols <list> Don't export <list>\n"
msgstr " --exclude-symbols <lista> Exportera inte symboler i <lista>\n"
#: dlltool.c:3678
#, c-format
msgid " --no-default-excludes Clear default exclude symbols\n"
msgstr " --no-default-excludes Låt bli att inte exportera vissa standardsymboler\n"
#: dlltool.c:3679
#, c-format
msgid " -b --base-file <basefile> Read linker generated base file.\n"
msgstr " -b --base-file <basfil> Läs den länkgenererade basfilen.\n"
#: dlltool.c:3680
#, c-format
msgid " -x --no-idata4 Don't generate idata$4 section.\n"
msgstr " -x --no-idata4 Generera ingen idata$4-sektion.\n"
#: dlltool.c:3681
#, c-format
msgid " -c --no-idata5 Don't generate idata$5 section.\n"
msgstr " -c --no-idata5 Generera ingen idata$5-sektion.\n"
#: dlltool.c:3682
#, c-format
msgid " --use-nul-prefixed-import-tables Use zero prefixed idata$4 and idata$5.\n"
msgstr " --use-nul-prefixed-import-tables Använd idata$4 och idata$5 med nollprefix.\n"
#: dlltool.c:3683
#, c-format
msgid " -U --add-underscore Add underscores to all symbols in interface library.\n"
msgstr " -U --add-underscore Lägg till understrykningstecken till alla symboler i gränssnittsbiblioteket.\n"
#: dlltool.c:3684
#, c-format
msgid " --add-stdcall-underscore Add underscores to stdcall symbols in interface library.\n"
msgstr " --add-stdcall-underscore Lägg till understrykningstecken till stdcall-symboler i gränssnittsbiblioteket.\n"
#: dlltool.c:3685
#, c-format
msgid " --no-leading-underscore All symbols shouldn't be prefixed by an underscore.\n"
msgstr " --no-leading-underscore Ha inte ett understrykningsprefix på alla symboler.\n"
#: dlltool.c:3686
#, c-format
msgid " --leading-underscore All symbols should be prefixed by an underscore.\n"
msgstr " --leading-underscore Ha ett understrykningsprefix på alla symboler.\n"
#: dlltool.c:3687
#, c-format
msgid " -k --kill-at Kill @<n> from exported names.\n"
msgstr " -k --kill-at Utplåna @<n> från exporterade namn.\n"
#: dlltool.c:3688
#, c-format
msgid " -A --add-stdcall-alias Add aliases without @<n>.\n"
msgstr " -A --add-stdcall-alias Tillför alias utan @<n>.\n"
#: dlltool.c:3689
#, c-format
msgid " -p --ext-prefix-alias <prefix> Add aliases with <prefix>.\n"
msgstr " -p --ext-prefix-alias <prefix> Lägg till alias med <prefix>.\n"
#: dlltool.c:3690
#, c-format
msgid " -S --as <name> Use <name> for assembler.\n"
msgstr " -S --as <namn> Använd <namn> som assemblerare.\n"
#: dlltool.c:3691
#, c-format
msgid " -f --as-flags <flags> Pass <flags> to the assembler.\n"
msgstr " -f --as-flags <flaggor> Skicka <flaggor> till assembleraren.\n"
#: dlltool.c:3692
#, c-format
msgid " -C --compat-implib Create backward compatible import library.\n"
msgstr " -C --compat-implib Skapa bakåtkompatibelt importbibliotek.\n"
#: dlltool.c:3693
#, c-format
msgid " -n --no-delete Keep temp files (repeat for extra preservation).\n"
msgstr " -n --no-delete Behåll temporärfiler (repetera för ökat antal).\n"
#: dlltool.c:3694
#, c-format
msgid " -t --temp-prefix <prefix> Use <prefix> to construct temp file names.\n"
msgstr " -t --temp-prefix <prefix> Använd <prefix> för att skapa temporärfilnamn.\n"
#: dlltool.c:3695
#, c-format
msgid " -I --identify <implib> Report the name of the DLL associated with <implib>.\n"
msgstr " -I --identify <impbib> Rapportera namnet på DLL:en som hör till <impbib>.\n"
#: dlltool.c:3696
#, c-format
msgid " --identify-strict Causes --identify to report error when multiple DLLs.\n"
msgstr " --identify-strict Får --identify att rapportera fel vid flera DLL:er.\n"
#: dlltool.c:3697
#, c-format
msgid " -v --verbose Be verbose.\n"
msgstr " -v --verbose Beskriv utförligt.\n"
#: dlltool.c:3698
#, c-format
msgid " -V --version Display the program version.\n"
msgstr " -V --version Visa versionsinformation om programmet.\n"
#: dlltool.c:3699
#, c-format
msgid " -h --help Display this information.\n"
msgstr " -h --help Visa den här informationen.\n"
#: dlltool.c:3700
#, c-format
msgid " @<file> Read options from <file>.\n"
msgstr " -@<fil> Läs flaggor från <fil>.\n"
#: dlltool.c:3702
#, c-format
msgid " -M --mcore-elf <outname> Process mcore-elf object files into <outname>.\n"
msgstr " -M --mcore-elf <utnamn> Behandla mcore-elf-objektfiler till <utnamn>.\n"
#: dlltool.c:3703
#, c-format
msgid " -L --linker <name> Use <name> as the linker.\n"
msgstr " -L --linker <namn> Använd <namn> som länkare.\n"
# Indenteringen blir fel här för <flaggor> är för långt.
#: dlltool.c:3704
#, c-format
msgid " -F --linker-flags <flags> Pass <flags> to the linker.\n"
msgstr " -F --linker-flags <flaggor> Skicka <flaggor> till länkaren.\n"
#: dlltool.c:3850
#, c-format
msgid "Unable to open def-file: %s"
msgstr "Kan inte öppna def-filen: %s"
#: dlltool.c:3855
#, c-format
msgid "Path components stripped from dllname, '%s'."
msgstr "Sökvägskomponenter tas bort från dllnamnet, ”%s”."
#: dlltool.c:3903
#, c-format
msgid "Unable to open base-file: %s"
msgstr "Kan inte öppna basfilen: %s"
#: dlltool.c:3938
#, c-format
msgid "Machine '%s' not supported"
msgstr "Maskin ”%s” hanteras inte"
#: dlltool.c:4018
#, c-format
msgid "Warning, machine type (%d) not supported for delayimport."
msgstr "Varning, maskintypen (%d) stödjs inte för delayimport."
#: dlltool.c:4086 dllwrap.c:206
#, c-format
msgid "Tried file: %s"
msgstr "Provade fil: %s"
#: dlltool.c:4093 dllwrap.c:213
#, c-format
msgid "Using file: %s"
msgstr "Använder fil: %s"
#: dllwrap.c:296
#, c-format
msgid "Keeping temporary base file %s"
msgstr "Behåller temporär basfil %s"
#: dllwrap.c:298
#, c-format
msgid "Deleting temporary base file %s"
msgstr "Tar bort temporär basfil %s"
#: dllwrap.c:312
#, c-format
msgid "Keeping temporary exp file %s"
msgstr "Behåller temporär exportfil %s"
#: dllwrap.c:314
#, c-format
msgid "Deleting temporary exp file %s"
msgstr "Tar bort temporär exportfil %s"
#: dllwrap.c:327
#, c-format
msgid "Keeping temporary def file %s"
msgstr "Behåller temporär def-fil %s"
#: dllwrap.c:329
#, c-format
msgid "Deleting temporary def file %s"
msgstr "Tar bort temporär def-fil %s"
#: dllwrap.c:411
#, c-format
msgid "pwait returns: %s"
msgstr "pwait returnerar: %s"
#: dllwrap.c:478
#, c-format
msgid " Generic options:\n"
msgstr " Generella flaggor:\n"
#: dllwrap.c:479
#, c-format
msgid " @<file> Read options from <file>\n"
msgstr " @<fil> Läs flaggor från <fil>\n"
#: dllwrap.c:480
#, c-format
msgid " --quiet, -q Work quietly\n"
msgstr " --quiet, -q Arbeta under tystnad\n"
#: dllwrap.c:481
#, c-format
msgid " --verbose, -v Verbose\n"
msgstr " --verbose, -v Utförlig\n"
#: dllwrap.c:482
#, c-format
msgid " --version Print dllwrap version\n"
msgstr " --version Visa versionsinformation för dllwrap\n"
#: dllwrap.c:483
#, c-format
msgid " --implib <outname> Synonym for --output-lib\n"
msgstr " --implib <utnamn> Synonym för --output-lib\n"
#: dllwrap.c:484
#, c-format
msgid " Options for %s:\n"
msgstr " Flaggor för %s:\n"
#: dllwrap.c:485
#, c-format
msgid " --driver-name <driver> Defaults to \"gcc\"\n"
msgstr " --driver-name <enhet> Förvald till ”gcc”\n"
#: dllwrap.c:486
#, c-format
msgid " --driver-flags <flags> Override default ld flags\n"
msgstr " --driver-flags <flaggor> Förbigå förvalda flaggor för ld\n"
#: dllwrap.c:487
#, c-format
msgid " --dlltool-name <dlltool> Defaults to \"dlltool\"\n"
msgstr " --dlltool-name <dllverktyg> Förvalt till ”dlltool”\n"
#: dllwrap.c:488
#, c-format
msgid " --entry <entry> Specify alternate DLL entry point\n"
msgstr " --entry <ingång> Ge alternativ ingångspunkt i DLL:en\n"
#: dllwrap.c:489
#, c-format
msgid " --image-base <base> Specify image base address\n"
msgstr " --image-base <bas> Ge avbildens basadress\n"
#: dllwrap.c:490
#, c-format
msgid " --target <machine> i386-cygwin32 or i386-mingw32\n"
msgstr " --target <maskin> i386-cygwin32 eller i386-mingw32\n"
#: dllwrap.c:491
#, c-format
msgid " --dry-run Show what needs to be run\n"
msgstr " --dry-run Visa endast vad som behöver göras, verkställ inte\n"
#: dllwrap.c:492
#, c-format
msgid " --mno-cygwin Create Mingw DLL\n"
msgstr " --mno-cygwin Skapa Mingw-DLL\n"
#: dllwrap.c:493
#, c-format
msgid " Options passed to DLLTOOL:\n"
msgstr " Flaggor som skickas till DLLVERKTYG:\n"
#: dllwrap.c:494
#, c-format
msgid " --machine <machine>\n"
msgstr " --machine <maskin>\n"
#: dllwrap.c:495
#, c-format
msgid " --output-exp <outname> Generate export file.\n"
msgstr " --output-exp <utnamn> Generera exportfil.\n"
#: dllwrap.c:496
#, c-format
msgid " --output-lib <outname> Generate input library.\n"
msgstr " --output-lib <utnamn> Generera indatabibliotek.\n"
#: dllwrap.c:497
#, c-format
msgid " --add-indirect Add dll indirects to export file.\n"
msgstr " --add-indirect Lägg till indirekta dll till exportfilen.\n"
#: dllwrap.c:498
#, c-format
msgid " --dllname <name> Name of input dll to put into output lib.\n"
msgstr " --dllname <namn> Namn på indata-dll som ska infogas i utdatabiblioteket.\n"
#: dllwrap.c:499
#, c-format
msgid " --def <deffile> Name input .def file\n"
msgstr " --def <deffil> Välj .def-infil\n"
#: dllwrap.c:500
#, c-format
msgid " --output-def <deffile> Name output .def file\n"
msgstr " --output-def <deffil> Välj .def-utfil\n"
#: dllwrap.c:501
#, c-format
msgid " --export-all-symbols Export all symbols to .def\n"
msgstr " --export-all-symbols Exportera alla symboler till .def\n"
#: dllwrap.c:502
#, c-format
msgid " --no-export-all-symbols Only export .drectve symbols\n"
msgstr " --no-export-all-symbols Exportera endast .drectve-symboler\n"
#: dllwrap.c:503
#, c-format
msgid " --exclude-symbols <list> Exclude <list> from .def\n"
msgstr " --exclude-symbols <lista> Undanta symbolerna i <lista> från .def\n"
#: dllwrap.c:504
#, c-format
msgid " --no-default-excludes Zap default exclude symbols\n"
msgstr " --no-default-excludes Bortse från förvalt undantagna symboler\n"
#: dllwrap.c:505
#, c-format
msgid " --base-file <basefile> Read linker generated base file\n"
msgstr " --base-file <basfil> Läs den länkgenererad basfil\n"
#: dllwrap.c:506
#, c-format
msgid " --no-idata4 Don't generate idata$4 section\n"
msgstr " --no-idata4 Generera ingen idata$4-sektion\n"
#: dllwrap.c:507
#, c-format
msgid " --no-idata5 Don't generate idata$5 section\n"
msgstr " --no-idata5 Generera ingen idata$5-sektion\n"
#: dllwrap.c:508
#, c-format
msgid " -U Add underscores to .lib\n"
msgstr " -U Sätt dit understreck i .lib\n"
#: dllwrap.c:509
#, c-format
msgid " -k Kill @<n> from exported names\n"
msgstr " -k Utplåna @<n> från exporterade namn\n"
#: dllwrap.c:510
#, c-format
msgid " --add-stdcall-alias Add aliases without @<n>\n"
msgstr " --add-stdcall-alias Tillför alias utan @<n>\n"
#: dllwrap.c:511
#, c-format
msgid " --as <name> Use <name> for assembler\n"
msgstr " --as <namn> Använd <namn> som assemblerare\n"
#: dllwrap.c:512
#, c-format
msgid " --nodelete Keep temp files.\n"
msgstr " --nodelete Behåll temporära filer.\n"
#: dllwrap.c:513
#, c-format
msgid " --no-leading-underscore Entrypoint without underscore\n"
msgstr " --no-leading-underscore Startpunkt utan understrykningstecken\n"
#: dllwrap.c:514
#, c-format
msgid " --leading-underscore Entrypoint with underscore.\n"
msgstr " --leading-underscore Startpunkt med understrykningstecken.\n"
#: dllwrap.c:515
#, c-format
msgid " Rest are passed unmodified to the language driver\n"
msgstr " Övriga flaggor skickas oförändrade till programspråksenheten\n"
#: dllwrap.c:642
#, c-format
msgid "WARNING: %s is deprecated, use gcc -shared or ld -shared instead\n"
msgstr "VARNING: %s är föråldrat, använd gcc -shared eller ld -shared istället\n"
#: dllwrap.c:802
msgid "Must provide at least one of -o or --dllname options"
msgstr "Du måste ange minst en av flaggorna -o och --dllname"
#: dllwrap.c:831
msgid ""
"no export definition file provided.\n"
"Creating one, but that may not be what you want"
msgstr ""
"ingen export-definitionsfil gavs.\n"
"En sådan skapas, men det är kanske inte vad du vill"
# Indenteringen är ökad för att översättningen ska få plats framför
# kolonet på alla 4 strängar.
#: dllwrap.c:1020
#, c-format
msgid "DLLTOOL name : %s\n"
msgstr "DLLVERKTYG namn : %s\n"
# Indenteringen är ökad för att översättningen ska få plats framför
# kolonet på alla 4 strängar.
#: dllwrap.c:1021
#, c-format
msgid "DLLTOOL options : %s\n"
msgstr "DLLVERKTYG flaggor: %s\n"
# Indenteringen är ökad för att översättningen ska få plats framför
# kolonet på alla 4 strängar.
#: dllwrap.c:1022
#, c-format
msgid "DRIVER name : %s\n"
msgstr "ENHET namn : %s\n"
# Indenteringen är ökad för att översättningen ska få plats framför
# kolonet på alla 4 strängar.
#: dllwrap.c:1023
#, c-format
msgid "DRIVER options : %s\n"
msgstr "ENHET flaggor : %s\n"
#: dwarf.c:178
msgid "Encoded value extends past end of section\n"
msgstr "Kodat värde sträcker sig utanför slutet av sektionen\n"
#: dwarf.c:186
#, c-format
msgid "Encoded size of %d is too large to read\n"
msgstr "Kodad storlek på %d är för stor för att läsa\n"
#: dwarf.c:194
msgid "Encoded size of 0 is too small to read\n"
msgstr "Kodad storlek på 0 är för liten för att läsa\n"
#. Read AMOUNT bytes from PTR and store them in VAL as an unsigned value.
#. Checks to make sure that the read will not reach or pass END
#. and that VAL is big enough to hold AMOUNT bytes.
#: dwarf.c:402
#, c-format
msgid "internal error: attempt to read %d byte of data in to %d sized variable"
msgid_plural "internal error: attempt to read %d bytes of data in to %d sized variable"
msgstr[0] "internt fel: försökte läsa %d byte av data till en variabel med storleken %d"
msgstr[1] "internt fel: försökte läsa %d byte av data till en variabel med storleken %d"
#: dwarf.c:527 dwarf.c:5156
msgid "Badly formed extended line op encountered!\n"
msgstr "Felaktigt utformad utökad rad-op påträffades!\n"
#: dwarf.c:533
#, c-format
msgid " Extended opcode %d: "
msgstr " Utökad op-kod %d: "
#: dwarf.c:538
#, c-format
msgid ""
"End of Sequence\n"
"\n"
msgstr ""
"Slut på sekvensen\n"
"\n"
#: dwarf.c:546
#, c-format
msgid "Length (%lu) of DW_LNE_set_address op is too long\n"
msgstr "Längden (%lu) på DW_LNE_set_address op är för lång\n"
#: dwarf.c:552
#, c-format
msgid "set Address to 0x%s\n"
msgstr "sätt Adress till 0x%s\n"
#: dwarf.c:559
#, c-format
msgid "define new File Table entry\n"
msgstr "definiera ny filtabellspost\n"
#: dwarf.c:560 dwarf.c:4457
#, c-format
msgid " Entry\tDir\tTime\tSize\tName\n"
msgstr " Post\tKatalog\tTid\tStorl.\tNamn\n"
#: dwarf.c:579
msgid "DW_LNE_define_file: Bad opcode length\n"
msgstr "DW_LNE_define_file: Felaktig opkod-längd\n"
#: dwarf.c:584
#, c-format
msgid "set Discriminator to %s\n"
msgstr "sätt diskriminator till %s\n"
#: dwarf.c:650
#, c-format
msgid " UNKNOWN DW_LNE_HP_SFC opcode (%u)\n"
msgstr " OKÄND DW_LNE_HP_SFC-opkod (%u)\n"
#. The test against DW_LNW_hi_user is redundant due to
#. the limited range of the unsigned char data type used
#. for op_code.
#. && op_code <= DW_LNE_hi_user
#: dwarf.c:667
#, c-format
msgid "user defined: "
msgstr "användardefinierad: "
#: dwarf.c:669
#, c-format
msgid "UNKNOWN: "
msgstr "OKÄND: "
#: dwarf.c:670
#, c-format
msgid "length %d ["
msgstr "längd %d ["
#: dwarf.c:688 dwarf.c:758
msgid "<no .debug_str section>"
msgstr "<ingen .debug_str-sektion>"
#: dwarf.c:692
#, c-format
msgid "DW_FORM_strp offset too big: %s\n"
msgstr "DW_FORM_strp-avstånd är för stort: %s\n"
#: dwarf.c:694 dwarf.c:722 dwarf.c:1866
msgid "<offset is too big>"
msgstr "<avståndet är för stort>"
#: dwarf.c:704
msgid "<no NUL byte at end of .debug_str section>"
msgstr "<ingen NUL-byte vid slutet av .debug_str-sektion>"
#: dwarf.c:716
msgid "<no .debug_line_str section>"
msgstr "<ingen .debug_line_str-sektion>"
#: dwarf.c:720
#, c-format
msgid "DW_FORM_line_strp offset too big: %s\n"
msgstr "DW_FORM_line_strp-avstånd är för stort: %s\n"
#: dwarf.c:732
msgid "<no NUL byte at end of .debug_line_str section>"
msgstr "<ingen NUL-byte vid slutet av .debug_line_str-sektion>"
#: dwarf.c:753
msgid "<no .debug_str_offsets.dwo section>"
msgstr "<ingen .debug_str_offsets.dwo-sektion>"
#: dwarf.c:754
msgid "<no .debug_str_offsets section>"
msgstr "<ingen .debug_str_offsets-sektion>"
#: dwarf.c:757
msgid "<no .debug_str.dwo section>"
msgstr "<ingen .debug_str.dwo-sektion>"
#: dwarf.c:765
#, c-format
msgid "Expected offset size of 8 but given %s"
msgstr "Avståndsstorlek på 8 förväntades men %s gavs"
#: dwarf.c:770
#, c-format
msgid "Expected offset size of 4 but given %s"
msgstr "Avståndsstorlek på 4 förväntades men %s gavs"
#: dwarf.c:791
#, c-format
msgid "index table size is too small %s vs %s\n"
msgstr "indextabellstorleken är för liten %s mot %s\n"
#: dwarf.c:794
msgid "<table too small>"
msgstr "<tabellen är för liten>"
#: dwarf.c:805
#, c-format
msgid "DW_FORM_GNU_str_index offset too big: %s vs %s\n"
msgstr "DW_FORM_GNU_str_index-avstånd är för stort: %s mot %s\n"
#: dwarf.c:808
msgid "<index offset is too big>"
msgstr "<indexavståndet är för stort>"
#: dwarf.c:815
#, c-format
msgid "DW_FORM_GNU_str_index indirect offset too big: %s\n"
msgstr "DW_FORM_GNU_str_index-indirektavstånd är för stort: %s\n"
#: dwarf.c:817
msgid "<indirect index offset is too big>"
msgstr "<indirekt indexavstånd är för stort>"
#: dwarf.c:826
msgid "<no NUL byte at end of section>"
msgstr "<ingen NUL-byte vid slutet av sektionen>"
#: dwarf.c:837
msgid "<no .debug_addr section>"
msgstr "<ingen .debug_addr-sektion>"
#: dwarf.c:841
#, c-format
msgid "Offset into section %s too big: %s\n"
msgstr "Avstånd in i sektionen %s är för stort: %s\n"
#. Report the missing single zero which ends the section.
#: dwarf.c:1119
msgid ".debug_abbrev section not zero terminated\n"
msgstr "sektionen .debug_abbrev är inte nollterminerad\n"
#: dwarf.c:1134
#, c-format
msgid "User TAG value: %#lx"
msgstr "Användar-TAG-värde: %#lx"
#: dwarf.c:1136
#, c-format
msgid "Unknown TAG value: %#lx"
msgstr "Okänt TAG-värde: %#lx"
#: dwarf.c:1156
#, c-format
msgid "Unknown FORM value: %lx"
msgstr "Okänt FORM-värde: %lx"
#: dwarf.c:1172
#, c-format
msgid "Unknown IDX value: %lx"
msgstr "Okänt IDX-värde: %lx"
#: dwarf.c:1186
#, c-format
msgid "%c%s byte block: "
msgstr "%c%s byte-block: "
#: dwarf.c:1530
#, c-format
msgid "(DW_OP_call_ref in frame info)"
msgstr "(DW_OP_call_ref i raminformation)"
#: dwarf.c:1553
#, c-format
msgid "size: %s "
msgstr "storlek: %s "
#: dwarf.c:1555
#, c-format
msgid "offset: %s "
msgstr "avstånd: %s "
#: dwarf.c:1571
#, c-format
msgid "DW_OP_GNU_push_tls_address or DW_OP_HP_unknown"
msgstr "DW_OP_GNU_push_tls_address eller DW_OP_HP_unknown"
#: dwarf.c:1596
#, c-format
msgid "(%s in frame info)"
msgstr "(%s i raminformation)"
#: dwarf.c:1698
#, c-format
msgid "(DW_OP_GNU_variable_value in frame info)"
msgstr "(DW_OP_GNU_variable_value i raminformation)"
#: dwarf.c:1751
#, c-format
msgid "(User defined location op 0x%x)"
msgstr "(Användardefinierad plats-op 0x%x)"
#: dwarf.c:1753
#, c-format
msgid "(Unknown location op 0x%x)"
msgstr "(Okänd plats-op 0x%x)"
#: dwarf.c:1835
msgid "<no links available>"
msgstr "<inga länkar tillgängliga>"
#: dwarf.c:1859
msgid "<no NUL byte at end of alt .debug_str section>"
msgstr "<ingen NUL-byte vid slutet av alternativ .debug_str-sektion>"
#: dwarf.c:1864
#, c-format
msgid "DW_FORM_GNU_strp_alt offset (%s) too big or no string sections available\n"
msgstr "DW_FORM_GNU_strp_alt-avstånd (%s) är för stort eller ingen strängsektion tillgänglig\n"
#: dwarf.c:1887
#, c-format
msgid "Unknown AT value: %lx"
msgstr "Okänt AT-värde: %lx"
#: dwarf.c:1953
#, c-format
msgid "Corrupt attribute block length: %lx\n"
msgstr "trasigt längd på attributblock: %lx\n"
#: dwarf.c:2126
#, c-format
msgid "Unable to resolve ref_addr form: uvalue %lx > section size %lx (%s)\n"
msgstr "Kan inte slå upp ref_addr-form: uvalue %lx > sektionsstorleken %lx (%s)\n"
#: dwarf.c:2139
#, c-format
msgid "Unable to resolve ref form: uvalue %lx + cu_offset %lx > section size %lx\n"
msgstr "Kan inte slå upp ref-form: uvalue %lx + cu_offset %lx > sektionsstorleken %lx\n"
#: dwarf.c:2149
#, c-format
msgid "Unexpected form %lx encountered whilst finding abbreviation for type\n"
msgstr "Oväntad form %lx påträffad under sökande efter förkortning för typen\n"
#: dwarf.c:2158
#, c-format
msgid "Unable to find abbreviations for CU offset %#lx\n"
msgstr "Kan inte hitta förkortningar för CU-avstånd %#lx\n"
#: dwarf.c:2163
#, c-format
msgid "Empty abbreviation list encountered for CU offset %lx\n"
msgstr "Tom förkortningslista påträffad för CU-avstånd %lx\n"
#: dwarf.c:2188
#, c-format
msgid "Unable to find entry for abbreviation %lu\n"
msgstr "Kan inte hitta posten för förkortningen %lu\n"
#: dwarf.c:2336
msgid "corrupt discr_list - not using a block form\n"
msgstr "trasig discr_list – använder inte en blockform\n"
#: dwarf.c:2343
msgid "corrupt discr_list - block not long enough\n"
msgstr "trasig discr_list – blocket är inte långt nog\n"
#: dwarf.c:2388
#, c-format
msgid "corrupt discr_list - unrecognised discriminant byte %#x\n"
msgstr "trasig discr_list – okänd diskriminantbyte %#x\n"
#: dwarf.c:2428
msgid "Corrupt attribute\n"
msgstr "Trasigt attribut\n"
#: dwarf.c:2454
msgid "Internal error: DW_FORM_ref_addr is not supported in DWARF version 1.\n"
msgstr "Internt fel: DW_FORM_ref_addr stödjs inte i DWARF version 1.\n"
#: dwarf.c:2586
msgid "DW_FORM_data8 is unsupported when sizeof (dwarf_vma) != 8\n"
msgstr "DW_FORM_data8 stödjs ej när sizeof (dwarf_vma) != 8\n"
#: dwarf.c:2631
msgid "Block ends prematurely\n"
msgstr "Blocket tar slut i förtid\n"
#. We have already displayed the form name.
#: dwarf.c:2661 dwarf.c:2676 dwarf.c:2694
#, c-format
msgid "%c(offset: 0x%s): %s"
msgstr "%c(avstånd: 0x%s): %s"
#: dwarf.c:2665
#, c-format
msgid "%c(indirect string, offset: 0x%s): %s"
msgstr "%c(indirekt sträng, avstånd: 0x%s): %s"
#: dwarf.c:2680
#, c-format
msgid "%c(indirect line string, offset: 0x%s): %s"
msgstr "%c(indirekt radsträng, avstånd: 0x%s): %s"
#: dwarf.c:2698
#, c-format
msgid "%c(indexed string: 0x%s): %s"
msgstr "%c(indexerad sträng: 0x%s): %s"
#. We have already displayed the form name.
#: dwarf.c:2709
#, c-format
msgid "%c(offset: 0x%s) %s"
msgstr "%c(avstånd: 0x%s) %s"
#: dwarf.c:2713
#, c-format
msgid "%c(alt indirect string, offset: 0x%s) %s"
msgstr "%c(alt indirekt sträng, avstånd: 0x%s) %s"
#. We have already displayed the form name.
#: dwarf.c:2746
#, c-format
msgid "%c(index: 0x%s): %s"
msgstr "%c(index: 0x%s): %s"
#: dwarf.c:2750
#, c-format
msgid "%c(addr_index: 0x%s): %s"
msgstr "%c(addr_index: 0x%s): %s"
#: dwarf.c:2757
#, c-format
msgid "Unrecognized form: %lu\n"
msgstr "Okänd formtyp: %lu\n"
#: dwarf.c:2818
msgid "More location offset attributes than DW_AT_GNU_locview attributes\n"
msgstr "Fler platsavståndsattribut än DW_AT_GNU_locview-attribut\n"
#: dwarf.c:2830
msgid "More DW_AT_GNU_locview attributes than location offset attributes\n"
msgstr "Fler DW_AT_GNU_locview-attribut än platsavståndsattribut\n"
#: dwarf.c:2893 dwarf.c:2920 dwarf.c:2935
#, c-format
msgid "Unsupported form (%s) for attribute %s\n"
msgstr "Okänd form (%s) för attributet %s\n"
#: dwarf.c:2978
#, c-format
msgid "(not inlined)"
msgstr "(inte inline:ad)"
#: dwarf.c:2981
#, c-format
msgid "(inlined)"
msgstr "(inline:ad)"
#: dwarf.c:2984
#, c-format
msgid "(declared as inline but ignored)"
msgstr "(deklarerad som inline men ignorerad)"
#: dwarf.c:2987
#, c-format
msgid "(declared as inline and inlined)"
msgstr "(deklarerad som inline och inline:ad)"
#: dwarf.c:2990
#, c-format
msgid " (Unknown inline attribute value: %s)"
msgstr " (Okänt inline-attributvärde: %s)"
#: dwarf.c:3047
#, c-format
msgid "(implementation defined: %s)"
msgstr "(implementationsdefinierad: %s)"
#: dwarf.c:3050
#, c-format
msgid "(Unknown: %s)"
msgstr "(Okänd: %s)"
#: dwarf.c:3095
#, c-format
msgid "(user defined type)"
msgstr "(användardefinierad typ)"
#: dwarf.c:3097
#, c-format
msgid "(unknown type)"
msgstr "(okänd typ)"
#: dwarf.c:3110
#, c-format
msgid "(unknown accessibility)"
msgstr "(okänd åtkomlighet)"
#: dwarf.c:3122
#, c-format
msgid "(unknown visibility)"
msgstr "(okänd synlighet)"
#: dwarf.c:3135
#, c-format
msgid "(user specified)"
msgstr "(användarspecificerad)"
#: dwarf.c:3137
#, c-format
msgid "(unknown endianity)"
msgstr "(okänd byteordning)"
#: dwarf.c:3149
#, c-format
msgid "(unknown virtuality)"
msgstr "(okänd virtualitet)"
#: dwarf.c:3161
#, c-format
msgid "(unknown case)"
msgstr "(okänt fall)"
#: dwarf.c:3179
#, c-format
msgid "(user defined)"
msgstr "(användardefinierad)"
#: dwarf.c:3181
#, c-format
msgid "(unknown convention)"
msgstr "(okänd konvention)"
#: dwarf.c:3190
#, c-format
msgid "(undefined)"
msgstr "(odefinierad)"
#: dwarf.c:3200
#, c-format
msgid "(unsigned)"
msgstr "(teckenlös)"
#: dwarf.c:3201
#, c-format
msgid "(leading overpunch)"
msgstr "(inledande överhålslag)"
#: dwarf.c:3202
#, c-format
msgid "(trailing overpunch)"
msgstr "(avslutande överhålslag)"
#: dwarf.c:3203
#, c-format
msgid "(leading separate)"
msgstr "(inledning separat)"
#: dwarf.c:3204
#, c-format
msgid "(trailing separate)"
msgstr "(avslutning separat)"
#: dwarf.c:3205 dwarf.c:3216
#, c-format
msgid "(unrecognised)"
msgstr "(okänd)"
#: dwarf.c:3213
#, c-format
msgid "(no)"
msgstr "(nej)"
#: dwarf.c:3214
#, c-format
msgid "(in class)"
msgstr "(i klass)"
#: dwarf.c:3215
#, c-format
msgid "(out of class)"
msgstr "(utanför klass)"
#: dwarf.c:3247
#, c-format
msgid " (location list)"
msgstr " (platslista)"
#: dwarf.c:3268 dwarf.c:6378 dwarf.c:6542 dwarf.c:6717
#, c-format
msgid " [without DW_AT_frame_base]"
msgstr " [utan DW_AT_frame_base]"
#: dwarf.c:3298
#, c-format
msgid "Offset %s used as value for DW_AT_import attribute of DIE at offset 0x%lx is too big.\n"
msgstr "Avståndet %s som används som ett värde till attributet DW_AT_import på DIE vid avståndet 0x%lx är för stort.\n"
#: dwarf.c:3304
#, c-format
msgid "\t[Abbrev Number: %ld"
msgstr "\t[Förkortningsnummer: %ld"
#: dwarf.c:3399
#, c-format
msgid ""
"Raw dump of debug contents of section %s (loaded from %s):\n"
"\n"
msgstr ""
"Rå utskrift av felsökningsinnehåll i sektion %s (inläst från %s):\n"
"\n"
#: dwarf.c:3402
#, c-format
msgid ""
"Raw dump of debug contents of section %s:\n"
"\n"
msgstr ""
"Rå utskrift av felsökningsinnehåll i sektion %s:\n"
"\n"
#: dwarf.c:3407
#, c-format
msgid ""
"Contents of the %s section (loaded from %s):\n"
"\n"
msgstr ""
"%s-sektionens innehåll (inläst från %s):\n"
"\n"
#: dwarf.c:3410
#, c-format
msgid ""
"Contents of the %s section:\n"
"\n"
msgstr ""
"%s-sektionens innehåll:\n"
"\n"
#: dwarf.c:3459
#, c-format
msgid "Reserved length value (0x%s) found in section %s\n"
msgstr "Reserverat längdvärde (0x%s) hittat i sektionen %s\n"
#: dwarf.c:3471
#, c-format
msgid "Corrupt unit length (0x%s) found in section %s\n"
msgstr "Trasig enhetslängd (0x%s) upptäckt i sektionen %s\n"
#: dwarf.c:3479
#, c-format
msgid "No comp units in %s section ?\n"
msgstr "Inga comp-enheter i sektionen %s?\n"
#: dwarf.c:3488
#, c-format
msgid "Not enough memory for a debug info array of %u entries\n"
msgstr "Inte tillräckligt med minne för en vektor med felsökningsinfo med %u poster\n"
#: dwarf.c:3517
#, c-format
msgid "Unable to locate %s section!\n"
msgstr "Kan inte hitta sektionen %s!\n"
#: dwarf.c:3690
#, c-format
msgid "Invalid pointer size (%d) in compunit header, using %d instead\n"
msgstr "Felaktig pekarstorlek (%d) i compunit-huvud, använder %d istället\n"
#: dwarf.c:3734
#, c-format
msgid " Compilation Unit @ offset 0x%s:\n"
msgstr " Kompileringsenhet @ avstånd 0x%s:\n"
#: dwarf.c:3736
#, c-format
msgid " Length: 0x%s (%s)\n"
msgstr " Längd: 0x%s (%s)\n"
#: dwarf.c:3739
#, c-format
msgid " Version: %d\n"
msgstr " Version: %d\n"
#: dwarf.c:3741
#, c-format
msgid " Unit Type: %s (%x)\n"
msgstr " Enhetstyp: %s (%x)\n"
#: dwarf.c:3744
#, c-format
msgid " Abbrev Offset: 0x%s\n"
msgstr " Förk.-avstånd: 0x%s\n"
#: dwarf.c:3746
#, c-format
msgid " Pointer Size: %d\n"
msgstr " Pekarstorlek: %d\n"
#: dwarf.c:3751
#, c-format
msgid " Signature: 0x%s\n"
msgstr " Signatur: 0x%s\n"
#: dwarf.c:3754
#, c-format
msgid " Type Offset: 0x%s\n"
msgstr " Typavstånd: 0x%s\n"
#: dwarf.c:3762
#, c-format
msgid " Section contributions:\n"
msgstr " Sektionsbidrag:\n"
#: dwarf.c:3763
#, c-format
msgid " .debug_abbrev.dwo: 0x%s 0x%s\n"
msgstr " .debug_abbrev.dwo: 0x%s 0x%s\n"
#: dwarf.c:3766
#, c-format
msgid " .debug_line.dwo: 0x%s 0x%s\n"
msgstr " .debug_line.dwo: 0x%s 0x%s\n"
#: dwarf.c:3769
#, c-format
msgid " .debug_loc.dwo: 0x%s 0x%s\n"
msgstr " .debug_loc.dwo: 0x%s 0x%s\n"
#: dwarf.c:3772
#, c-format
msgid " .debug_str_offsets.dwo: 0x%s 0x%s\n"
msgstr " .debug_str_offsets.dwo: 0x%s 0x%s\n"
#: dwarf.c:3782 dwarf.c:5597 dwarf.c:7143 dwarf.c:9457
#, c-format
msgid "Debug info is corrupted, %s header at %#lx has length %s\n"
msgstr "Felsökningsinfo är trasig, %s-huvudet vid %#lx har längden %s\n"
#: dwarf.c:3795
#, c-format
msgid "CU at offset %s contains corrupt or unsupported version number: %d.\n"
msgstr "CU vid avståndet %s innehåller trasiga eller ej stödda versionsnummer: %d.\n"
#: dwarf.c:3805
#, c-format
msgid "CU at offset %s contains corrupt or unsupported unit type: %d.\n"
msgstr "CU vid avståndet %s innehåller en trasig eller ej stödd enhetstyp: %d.\n"
#: dwarf.c:3813
#, c-format
msgid "Debug info is corrupted, abbrev offset (%lx) is larger than abbrev section size (%lx)\n"
msgstr "Felsökningsinfo är trasig, abbrev-avstånd (%lx) är större än abbrev-sektionstorleken (%lx)\n"
#: dwarf.c:3819
#, c-format
msgid "Debug info is corrupted, abbrev size (%lx) is larger than abbrev section size (%lx)\n"
msgstr "Felsökningsinfo är trasig, abbrev-storlek (%lx) är större än abbrev-sektionstorleken (%lx)\n"
#: dwarf.c:3876
#, c-format
msgid " <%d><%lx>: Abbrev Number: 0\n"
msgstr " <%d><%lx>: Förkortningsnummer: 0\n"
#: dwarf.c:3886
#, c-format
msgid "Bogus end-of-siblings marker detected at offset %lx in %s section\n"
msgstr "Felaktig slut-på-syskon-markör upptäckt på avståndet %lx i sektionen %s\n"
#: dwarf.c:3890
msgid "Further warnings about bogus end-of-sibling markers suppressed\n"
msgstr "Ytterligare varningar om felaktiga slut-på-syskon-markörer utelämnade\n"
#: dwarf.c:3909
#, c-format
msgid " <%d><%lx>: Abbrev Number: %lu"
msgstr " <%d><%lx>: Förkortningsnummer: %lu"
#: dwarf.c:3913
#, c-format
msgid " <%d><%lx>: ...\n"
msgstr " <%d><%lx>: …\n"
#: dwarf.c:3934
#, c-format
msgid "DIE at offset 0x%lx refers to abbreviation number %lu which does not exist\n"
msgstr "DIE på avståndet 0x%lx refererar till förkortning nummer %lu som inte finns\n"
#: dwarf.c:4008
msgid "DIE has locviews without loclist\n"
msgstr "DIE har locviews utan loclist\n"
#: dwarf.c:4122
#, c-format
msgid "The length field (0x%lx) in the debug_line header is wrong - the section is too small\n"
msgstr "Längdfältet (0x%lx) i debug_line-huvudet är trasig — sektionen är för liten\n"
#: dwarf.c:4136
msgid "Only DWARF version 2, 3, 4 and 5 line info is currently supported.\n"
msgstr "Endast radinfo från DWARF 2, 3, 4 och 5 hanteras för närvarande.\n"
#: dwarf.c:4148 dwarf.c:6810 dwarf.c:7634
#, c-format
msgid "The %s section contains unsupported segment selector size: %d.\n"
msgstr "%s-sektionen innehåller en segmentvalsstorlek som inte stödjs: %d.\n"
#: dwarf.c:4165
msgid "Invalid maximum operations per insn.\n"
msgstr "Ogiltigt maximalt antal operationer per instruktion.\n"
#: dwarf.c:4181
#, c-format
msgid "Line length %s extends beyond end of section\n"
msgstr "Radlängden %s sträcker sig bortom slutet på sektionen\n"
#: dwarf.c:4201
msgid "Directory Table"
msgstr "katalogtabellen"
#: dwarf.c:4201
msgid "File Name Table"
msgstr "filnamnstabellen"
#: dwarf.c:4205
#, c-format
msgid "Unexpectedly large number of columns in the %s (%u)\n"
msgstr "Oväntat stort antal kolumner i %s (%u)\n"
#: dwarf.c:4215
#, c-format
msgid "%s: Corrupt format description entry\n"
msgstr "%s: Trasig formatbeskrivningspost\n"
#: dwarf.c:4223
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The %s is empty.\n"
msgstr ""
"\n"
"%s är tom.\n"
#: dwarf.c:4228
#, c-format
msgid "%s: Corrupt entry count - expected %s but none found\n"
msgstr "%s: Trasigt postantal – %s förväntades men inget hittades\n"
#: dwarf.c:4235
#, c-format
msgid "%s: format count is zero, but the table is not empty\n"
msgstr "%s: formatantal är noll, men tabellen är inte tom\n"
#: dwarf.c:4240
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The %s (offset 0x%lx, lines %s, columns %u):\n"
msgstr ""
"\n"
"%s (avstånd 0x%lx, raderna %s, kolumner %u):\n"
#: dwarf.c:4244
#, c-format
msgid " Entry"
msgstr " Post"
#: dwarf.c:4258
#, c-format
msgid "\tName"
msgstr "\tNamn"
#: dwarf.c:4261
#, c-format
msgid "\tDir"
msgstr "\tKat"
#: dwarf.c:4264
#, c-format
msgid "\tTime"
msgstr "\tTid"
#: dwarf.c:4267
#, c-format
msgid "\tSize"
msgstr "\tStorlek"
#: dwarf.c:4270
#, c-format
msgid "\tMD5\t\t\t"
msgstr "\tMD5\t\t\t"
#: dwarf.c:4273
#, c-format
msgid "\t(Unknown format content type %s)"
msgstr "\t(Okänd formatinnehållstyp %s)"
#: dwarf.c:4307
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: Corrupt entries list\n"
msgstr ""
"\n"
"%s: Trasig postlista\n"
#: dwarf.c:4355 dwarf.c:4770
msgid "Partial .debug_line. section encountered without a prior full .debug_line section\n"
msgstr "Partiell .debug_line-sektion påträffad utan en föregående fullständig .debug_line-sektion\n"
#: dwarf.c:4368 dwarf.c:5905
#, c-format
msgid " Offset: 0x%lx\n"
msgstr " Avstånd: 0x%lx\n"
#: dwarf.c:4369
#, c-format
msgid " Length: %ld\n"
msgstr " Längd: %ld\n"
#: dwarf.c:4370
#, c-format
msgid " DWARF Version: %d\n"
msgstr " DWARF version: %d\n"
#: dwarf.c:4373
#, c-format
msgid " Address size (bytes): %d\n"
msgstr " Adresstorlek (byte): %d\n"
#: dwarf.c:4374
#, c-format
msgid " Segment selector (bytes): %d\n"
msgstr " Segmentväljare (byte): %d\n"
#: dwarf.c:4376
#, c-format
msgid " Prologue Length: %d\n"
msgstr " Prologlängd: %d\n"
#: dwarf.c:4377
#, c-format
msgid " Minimum Instruction Length: %d\n"
msgstr " Minsta instruktionslängd: %d\n"
#: dwarf.c:4379
#, c-format
msgid " Maximum Ops per Instruction: %d\n"
msgstr " Max operationer per instr: %d\n"
# BUGG: Ska det inte vara `' på engelska?
#: dwarf.c:4380
#, c-format
msgid " Initial value of 'is_stmt': %d\n"
msgstr " initialvärde på ”is_stmt”: %d\n"
#: dwarf.c:4381
#, c-format
msgid " Line Base: %d\n"
msgstr " radbas: %d\n"
#: dwarf.c:4382
#, c-format
msgid " Line Range: %d\n"
msgstr " radomfång: %d\n"
#: dwarf.c:4383
#, c-format
msgid " Opcode Base: %d\n"
msgstr " op-kodbas: %d\n"
#: dwarf.c:4388 dwarf.c:4786
msgid "Line range of 0 is invalid, using 1 instead\n"
msgstr "Radintervall på 0 är felaktigt, använder 1 istället\n"
#: dwarf.c:4400
msgid "Line Base extends beyond end of section\n"
msgstr "Radbasen sträcker sig utanför slutet på sektionen\n"
#: dwarf.c:4404
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Opcodes:\n"
msgstr ""
"\n"
" Op-koder:\n"
#: dwarf.c:4407
#, c-format
msgid " Opcode %d has %d arg\n"
msgid_plural " Opcode %d has %d args\n"
msgstr[0] " Op-kod %d har %d argument\n"
msgstr[1] " Op-kod %d har %d argument\n"
#: dwarf.c:4427
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The Directory Table is empty.\n"
msgstr ""
"\n"
" Katalogtabellen är tom.\n"
#: dwarf.c:4432
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The Directory Table (offset 0x%lx):\n"
msgstr ""
"\n"
" Katalogtabellen (avstånd 0x%lx):\n"
#: dwarf.c:4452
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The File Name Table is empty.\n"
msgstr ""
"\n"
" Filnamnstabellen är tom.\n"
#: dwarf.c:4455
#, c-format
msgid ""
"\n"
" The File Name Table (offset 0x%lx):\n"
msgstr ""
"\n"
" Filnamnstabellen (avstånd 0x%lx):\n"
#: dwarf.c:4478
msgid "Corrupt file name table entry\n"
msgstr "Trasig filnamnstabellpost\n"
#: dwarf.c:4494
#, c-format
msgid " No Line Number Statements.\n"
msgstr " Inga radnummersatser.\n"
#: dwarf.c:4497
#, c-format
msgid " Line Number Statements:\n"
msgstr " Radnummersatser:\n"
#: dwarf.c:4519
#, c-format
msgid " Special opcode %d: advance Address by %s to 0x%s%s"
msgstr " Särskild op-kod %d: öka adressen med %s till 0x%s%s"
#: dwarf.c:4524 dwarf.c:4545 dwarf.c:4587 dwarf.c:4607 dwarf.c:4657
#: dwarf.c:4677
msgid " (reset view)"
msgstr " (återställ vy)"
#: dwarf.c:4539
#, c-format
msgid " Special opcode %d: advance Address by %s to 0x%s[%d]%s"
msgstr " Särskild op-kod %d: öka adressen med %s till 0x%s[%d]%s"
#: dwarf.c:4549
#, c-format
msgid " and Line by %s to %d"
msgstr " och radnumret med %s till %d"
#: dwarf.c:4552 dwarf.c:4569
#, c-format
msgid " (view %u)\n"
msgstr " (vy %u)\n"
#: dwarf.c:4567
#, c-format
msgid " Copy"
msgstr " Kopiera"
#: dwarf.c:4583
#, c-format
msgid " Advance PC by %s to 0x%s%s\n"
msgstr " Öka programräknaren med %s till 0x%s%s\n"
#: dwarf.c:4602
#, c-format
msgid " Advance PC by %s to 0x%s[%d]%s\n"
msgstr " Öka programräknaren med %s till 0x%s[%d]%s\n"
#: dwarf.c:4614
#, c-format
msgid " Advance Line by %s to %d\n"
msgstr " Öka radnumret med %s till %d\n"
#: dwarf.c:4621
#, c-format
msgid " Set File Name to entry %s in the File Name Table\n"
msgstr " Sätt filnamnet till post %s i filnamnstabellen\n"
#: dwarf.c:4628
#, c-format
msgid " Set column to %s\n"
msgstr " Sätt kolumnen till %s\n"
#: dwarf.c:4636
#, c-format
msgid " Set is_stmt to %s\n"
msgstr " Sätt is_stmt till %s\n"
#: dwarf.c:4641
#, c-format
msgid " Set basic block\n"
msgstr " Sätt basblocket\n"
#: dwarf.c:4653
#, c-format
msgid " Advance PC by constant %s to 0x%s%s\n"
msgstr " Öka programräknaren med konstanten %s till 0x%s%s\n"
#: dwarf.c:4672
#, c-format
msgid " Advance PC by constant %s to 0x%s[%d]%s\n"
msgstr " Öka programräknaren med konstant %s till 0x%s[%d]%s\n"
#: dwarf.c:4685
#, c-format
msgid " Advance PC by fixed size amount %s to 0x%s\n"
msgstr " Öka programräknaren med en fast storlek %s till 0x%s\n"
#: dwarf.c:4692
#, c-format
msgid " Set prologue_end to true\n"
msgstr " Sätt prologue_end till sann\n"
#: dwarf.c:4696
#, c-format
msgid " Set epilogue_begin to true\n"
msgstr " Sätt epilogue_begin till sann\n"
#: dwarf.c:4701
#, c-format
msgid " Set ISA to %s\n"
msgstr " Sätt ISA till %s\n"
#: dwarf.c:4705 dwarf.c:5338
#, c-format
msgid " Unknown opcode %d with operands: "
msgstr " Okänd op-kod %d med operand: "
#: dwarf.c:4799
#, c-format
msgid "opcode base of %d extends beyond end of section\n"
msgstr "op-kodbas på %d sträcker sig bortom slutet på sektionen\n"
#: dwarf.c:4814
#, c-format
msgid "Unexpectedly large number of columns in the directory name table (%u)\n"
msgstr "Oväntat stort antal kolumner i katalognamntabellen (%u)\n"
#: dwarf.c:4826 dwarf.c:4850 dwarf.c:4880
msgid "Corrupt directories list\n"
msgstr "Trasig kataloglista\n"
#: dwarf.c:4888
#, c-format
msgid "Unexpectedly large number of columns in the file name table (%u)\n"
msgstr "Oväntat stort antal kolumner i filnamntabellen (%u)\n"
#: dwarf.c:4900 dwarf.c:4925 dwarf.c:4972
msgid "Corrupt file name list\n"
msgstr "Trasig filnamnslista\n"
#: dwarf.c:4992
msgid "directory table ends unexpectedly\n"
msgstr "katalogtabellen slutar oväntat\n"
#: dwarf.c:5031
msgid "file table ends unexpectedly\n"
msgstr "filtabellen slutar oväntat\n"
#: dwarf.c:5064
#, c-format
msgid "CU: No directory table\n"
msgstr "CU: ingen katalogtabell\n"
#: dwarf.c:5066
#, c-format
msgid "CU: %s:\n"
msgstr "CU: %s:\n"
#: dwarf.c:5076 dwarf.c:5376 readelf.c:6131 readelf.c:6228 readelf.c:6246
#: readelf.c:6264 readelf.c:7065 readelf.c:11185 readelf.c:11818
#: readelf.c:11831 readelf.c:17100 readelf.c:17132
msgid "<unknown>"
msgstr "<okänd>"
#: dwarf.c:5079 dwarf.c:5268
#, c-format
msgid "directory index %u > number of directories %s\n"
msgstr "katalogindex %u > antalet kataloger %s\n"
#: dwarf.c:5081 dwarf.c:5370 elfcomm.c:867 readelf.c:349 readelf.c:726
#: readelf.c:7227 readelf.c:7763 readelf.c:9785 readelf.c:12145
#: readelf.c:12211 readelf.c:12215 readelf.c:12254 readelf.c:15833
#: readelf.c:15922 readelf.c:16515 readelf.c:16534 readelf.c:16653
#: readelf.c:17109 readelf.c:18265 readelf.c:18268
#, c-format
msgid "<corrupt>"
msgstr "<trasig>"
#: dwarf.c:5087
#, c-format
msgid "CU: %s/%s:\n"
msgstr "CU: %s/%s:\n"
#: dwarf.c:5093
#, c-format
msgid "File name Line number Starting address View Stmt\n"
msgstr "Filnamn Radnummer Startadress Vy Sats\n"
#: dwarf.c:5095
#, c-format
msgid "CU: Empty file name table\n"
msgstr "CU: trasig filnamnstabell\n"
#: dwarf.c:5202
#, c-format
msgid "UNKNOWN (%u): length %ld\n"
msgstr "OKÄND (%u): längd %ld\n"
#: dwarf.c:5252
#, c-format
msgid ""
"\n"
" [Use file table entry %d]\n"
msgstr ""
"\n"
" [Använd filtabellspost %d]\n"
#: dwarf.c:5256
#, c-format
msgid "file index %u > number of files %u\n"
msgstr "filindex %u > antalet filer %u\n"
#: dwarf.c:5257
#, c-format
msgid ""
"\n"
" <over large file table index %u>"
msgstr ""
"\n"
" <för stort filtabellsindex %u>"
#: dwarf.c:5263
#, c-format
msgid ""
"\n"
" [Use file %s in directory table entry %d]\n"
msgstr ""
"\n"
" [Använd filen %s i katalogtabellpost %d]\n"
#: dwarf.c:5270
#, c-format
msgid ""
"\n"
" <over large directory table entry %u>\n"
msgstr ""
"\n"
" <för stor katalogtabellpost %u>\n"
#: dwarf.c:5334
#, c-format
msgid " Set ISA to %lu\n"
msgstr " Sätt ISA till %lu\n"
#: dwarf.c:5369
#, c-format
msgid "corrupt file index %u encountered\n"
msgstr "trasigt filindex %u påträffat\n"
#: dwarf.c:5546
msgid "no info"
msgstr "ingen info"
#: dwarf.c:5547
msgid "type"
msgstr "typ"
#: dwarf.c:5548
msgid "variable"
msgstr "variabel"
#: dwarf.c:5549
msgid "function"
msgstr "funktion"
#: dwarf.c:5550
msgid "other"
msgstr "annat"
#: dwarf.c:5551
msgid "unused5"
msgstr "oanvänd5"
#: dwarf.c:5552
msgid "unused6"
msgstr "oanvänd6"
#: dwarf.c:5553
msgid "unused7"
msgstr "oanvänd7"
#: dwarf.c:5613 dwarf.c:7156
#, c-format
msgid ".debug_info offset of 0x%lx in %s section does not point to a CU header.\n"
msgstr ".debug_info-avstånd på 0x%lx i sektionen %s pekar inte på ett CU-huvud.\n"
#: dwarf.c:5618
#, c-format
msgid " Length: %ld\n"
msgstr " längd: %ld\n"
#: dwarf.c:5620
#, c-format
msgid " Version: %d\n"
msgstr " version: %d\n"
#: dwarf.c:5622
#, c-format
msgid " Offset into .debug_info section: 0x%lx\n"
msgstr " Avstånd in i .debug_info-sektionen: 0x%lx\n"
#: dwarf.c:5624
#, c-format
msgid " Size of area in .debug_info section: %ld\n"
msgstr " storl. på omr. i .debug_info-sekt.: %ld\n"
#: dwarf.c:5633
msgid "Only DWARF 2 and 3 pubnames are currently supported\n"
msgstr "Endast DWARF 2 och 3 pub.-namn hanteras för närvarande\n"
#: dwarf.c:5641
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Offset Kind Name\n"
msgstr ""
"\n"
" Avstånd Sort Namn\n"
#: dwarf.c:5643
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Offset\tName\n"
msgstr ""
"\n"
" Offset\tNamn\n"
#: dwarf.c:5679
msgid "s"
msgstr "s"
#: dwarf.c:5679
msgid "g"
msgstr "g"
#: dwarf.c:5735
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_start_file - lineno: %d filenum: %d\n"
msgstr " DW_MACINFO_start_file - rad: %d filnr: %d\n"
#: dwarf.c:5741
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_end_file\n"
msgstr " DW_MACINFO_end_file\n"
#: dwarf.c:5748
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_define - lineno : %d macro : %s\n"
msgstr " DW_MACINFO_define - rad : %d makro : %s\n"
#: dwarf.c:5756
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_undef - lineno : %d macro : %s\n"
msgstr " DW_MACINFO_undef - rad : %d makro : %s\n"
#: dwarf.c:5767
#, c-format
msgid " DW_MACINFO_vendor_ext - constant : %d string : %s\n"
msgstr " DW_MACINFO_vendor_ext - konstant : %d sträng : %s\n"
#: dwarf.c:5897
#, c-format
msgid "Only GNU extension to DWARF 4 or 5 of %s is currently supported.\n"
msgstr "Endast GNU-utökningar till DWARF 4 eller 5 av %s stödjs för närvarande.\n"
#: dwarf.c:5907
#, c-format
msgid " Version: %d\n"
msgstr " Version: %d\n"
#: dwarf.c:5908
#, c-format
msgid " Offset size: %d\n"
msgstr " Avståndsstorlek: %d\n"
#: dwarf.c:5912
#, c-format
msgid " Offset into .debug_line: 0x%lx\n"
msgstr " Avstånd in i .debug_info: 0x%lx\n"
#: dwarf.c:5926
#, c-format
msgid " Extension opcode arguments:\n"
msgstr " Argument till utökad op-kod:\n"
#: dwarf.c:5933
#, c-format
msgid " DW_MACRO_%02x has no arguments\n"
msgstr " DW_MACRO_%02x har inga argument\n"
#: dwarf.c:5936
#, c-format
msgid " DW_MACRO_%02x arguments: "
msgstr " DW_MACRO_%02x argument: "
#: dwarf.c:5962
#, c-format
msgid "Invalid extension opcode form %s\n"
msgstr "Ogiltig utöknings-opkodform %s\n"
#: dwarf.c:5979
msgid ".debug_macro section not zero terminated\n"
msgstr "sektionen .debug_macro är inte nollterminerad\n"
#: dwarf.c:5993
#, c-format
msgid " DW_MACRO_define - lineno : %d macro : %s\n"
msgstr " DW_MACRO_define - radnr : %d makro : %s\n"
#: dwarf.c:6001
#, c-format
msgid " DW_MACRO_undef - lineno : %d macro : %s\n"
msgstr " DW_MACRO_undef - radnr : %d makro : %s\n"
#: dwarf.c:6014
msgid "DW_MACRO_start_file used, but no .debug_line offset provided.\n"
msgstr "DW_MACRO_start_file använd, men inget .debug_line-avstånd givet.\n"
#: dwarf.c:6020
#, c-format
msgid " DW_MACRO_start_file - lineno: %d filenum: %d\n"
msgstr " DW_MACRO_start_file - radnr: %d filnr: %d\n"
#: dwarf.c:6023
#, c-format
msgid " DW_MACRO_start_file - lineno: %d filenum: %d filename: %s%s%s\n"
msgstr " DW_MACRO_start_file - radnr: %d filnr: %d filnamn: %s%s%s\n"
#: dwarf.c:6031
#, c-format
msgid " DW_MACRO_end_file\n"
msgstr " DW_MACRO_end_file\n"
#: dwarf.c:6038
#, c-format
msgid " DW_MACRO_define_strp - lineno : %d macro : %s\n"
msgstr " DW_MACRO_define_strp — radnr : %d makro : %s\n"
#: dwarf.c:6046
#, c-format
msgid " DW_MACRO_undef_strp - lineno : %d macro : %s\n"
msgstr " DW_MACRO_undef_strp — radnr : %d makro : %s\n"
#: dwarf.c:6052
#, c-format
msgid " DW_MACRO_import - offset : 0x%lx\n"
msgstr " DW_MACRO_import — avstånd : 0x%lx\n"
#: dwarf.c:6059
#, c-format
msgid " DW_MACRO_define_sup - lineno : %d macro offset : 0x%lx\n"
msgstr " DW_MACRO_define_sup — radnr : %d makroavstånd : 0x%lx\n"
#: dwarf.c:6066
#, c-format
msgid " DW_MACRO_undef_sup - lineno : %d macro offset : 0x%lx\n"
msgstr " DW_MACRO_undef_sup — radnr : %d makroavstånd : 0x%lx\n"
#: dwarf.c:6072
#, c-format
msgid " DW_MACRO_import_sup - offset : 0x%lx\n"
msgstr " DW_MACRO_import_sup — avstånd : 0x%lx\n"
#: dwarf.c:6087
#, c-format
msgid "(with offset %s) "
msgstr "(med avstånd %s) "
#: dwarf.c:6088
#, c-format
msgid "lineno : %d macro : %s\n"
msgstr "radnr : %d makro : %s\n"
#: dwarf.c:6095
#, c-format
msgid " <Target Specific macro op: %#x - UNHANDLED"
msgstr " <Målspecifik makrooperator: %#x – OHANTERAT"
#: dwarf.c:6101
#, c-format
msgid " Unknown macro opcode %02x seen\n"
msgstr " Okänd makroopkod %02x upptäckt\n"
#: dwarf.c:6112
#, c-format
msgid " DW_MACRO_%02x\n"
msgstr " DW_MACRO_%02x\n"
#: dwarf.c:6115
#, c-format
msgid " DW_MACRO_%02x -"
msgstr " DW_MACRO_%02x —"
#: dwarf.c:6171
#, c-format
msgid " Number TAG (0x%lx)\n"
msgstr " Nummer-TAGG (0x%lx)\n"
#: dwarf.c:6180
msgid "has children"
msgstr "har barn"
#: dwarf.c:6180
msgid "no children"
msgstr "inga barn"
#: dwarf.c:6242
#, c-format
msgid "location view pair\n"
msgstr "platsvypar\n"
#: dwarf.c:6274
#, c-format
msgid "No debug information available for loc lists of entry: %u\n"
msgstr "Ingen felsökningsinformation tillgänglig för loc-listor för post: %u\n"
#: dwarf.c:6286 dwarf.c:6433 dwarf.c:6610
#, c-format
msgid "Invalid pointer size (%d) in debug info for entry %d\n"
msgstr "Felaktig pekarstorlek (%d) i felsökningsinformation för post %d\n"
#: dwarf.c:6298 dwarf.c:6351 dwarf.c:6360 dwarf.c:6445 dwarf.c:6522
#: dwarf.c:6621 dwarf.c:6694 dwarf.c:6702
#, c-format
msgid "Location list starting at offset 0x%lx is not terminated.\n"
msgstr "Platslistan som startar på avstånd 0x%lx är inte avslutad.\n"
#: dwarf.c:6319 dwarf.c:6473 dwarf.c:6659 dwarf.c:7452 dwarf.c:7507
#, c-format
msgid "<End of list>\n"
msgstr "<Slut på listan>\n"
#: dwarf.c:6331 dwarf.c:6494 dwarf.c:7512
#, c-format
msgid "(base address)\n"
msgstr "(basadress)\n"
#: dwarf.c:6345 dwarf.c:6466 dwarf.c:6647
#, c-format
msgid ""
"views at %8.8lx for:\n"
" %*s "
msgstr ""
"vyer vid %8.8lx för:\n"
" %*s "
#: dwarf.c:6381 dwarf.c:6545
msgid " (start == end)"
msgstr " (start == slut)"
#: dwarf.c:6383 dwarf.c:6547
msgid " (start > end)"
msgstr " (start > slut)"
#: dwarf.c:6420
#, c-format
msgid "No debug information available for loclists lists of entry: %u\n"
msgstr "Ingen felsökningsinformation tillgänglig för loc-listor för post: %u\n"
#: dwarf.c:6499
#, c-format
msgid "View pair entry in loclist with locviews attribute\n"
msgstr "Visa parposter i loclist med locviews-attribut\n"
#: dwarf.c:6506
#, c-format
msgid "views for:\n"
msgstr "vyer för:\n"
#: dwarf.c:6510
#, c-format
msgid "Invalid location list entry type %d\n"
msgstr "Felaktig typ av platslistpost %d\n"
#: dwarf.c:6556
#, c-format
msgid "Trailing view pair not used in a range"
msgstr "Avslutande vypar inte använt i något intervall"
#: dwarf.c:6598
#, c-format
msgid "No debug information for loc lists of entry: %u\n"
msgstr "Ingen felsökningsinformation för platslista för post: %u\n"
#: dwarf.c:6665
#, c-format
msgid "(base address selection entry)\n"
msgstr "(valpost för basadress)\n"
#: dwarf.c:6686
#, c-format
msgid "Unknown location list entry type 0x%x.\n"
msgstr "Okänd typ av platslistpost 0x%x.\n"
#: dwarf.c:6779 dwarf.c:7032 dwarf.c:7253 dwarf.c:7328 dwarf.c:7574
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The %s section is empty.\n"
msgstr ""
"\n"
"Sektionen %s är tom.\n"
#: dwarf.c:6799
#, c-format
msgid "The %s section contains corrupt or unsupported version number: %d.\n"
msgstr "%s-sektionen innehåller trasiga eller ej stödda versionsnummer: %d.\n"
#: dwarf.c:6819
#, c-format
msgid "The %s section contains unsupported offset entry count: %d.\n"
msgstr "%s-sektionen innehåller avståndspostantal som ej stödjs: %d.\n"
#: dwarf.c:6830 dwarf.c:7259 dwarf.c:7652
#, c-format
msgid "Unable to load/parse the .debug_info section, so cannot interpret the %s section.\n"
msgstr "Kan inte ladda/tolka sektionen .debug_info, så kan inte tolka sektionen %s.\n"
#: dwarf.c:6878
msgid "No location lists in .debug_info section!\n"
msgstr "Inga platslistor i sektionen .debug_info!\n"
#: dwarf.c:6883
#, c-format
msgid "Location lists in %s section start at 0x%s\n"
msgstr "Platslistorna i sektionen %s startar vid 0x%s\n"
#: dwarf.c:6893
#, c-format
msgid ""
" Warning: This section has relocations - addresses seen here may not be accurate.\n"
"\n"
msgstr ""
"Varning: denna sektion har omlokaliseringar — adresser som syns här är kanske inte korrekta.\n"
"\n"
# Expression är en maskinkodsinstruktion
#: dwarf.c:6895
#, c-format
msgid " Offset Begin End Expression\n"
msgstr " Avstånd Start Slut Instruktion\n"
#: dwarf.c:6950
#, c-format
msgid "There is a hole [0x%lx - 0x%lx] in .debug_loc section.\n"
msgstr "Det finns ett hål [0x%lx - 0x%lx] i sektionen .debug_loc.\n"
#: dwarf.c:6954
#, c-format
msgid "There is an overlap [0x%lx - 0x%lx] in .debug_loc section.\n"
msgstr "Det finns en överlappning [0x%lx - 0x%lx] i sektionen .debug_loc.\n"
#: dwarf.c:6963
#, c-format
msgid "Offset 0x%lx is bigger than .debug_loc section size.\n"
msgstr "Avstånd 0x%lx är större än storleken på sektionen .debug_loc.\n"
#: dwarf.c:6970
#, c-format
msgid "View Offset 0x%lx is bigger than .debug_loc section size.\n"
msgstr "Vyavståndet 0x%lx är större än storleken på sektionen .debug_loc.\n"
#: dwarf.c:6987
msgid "DWO is not yet supported.\n"
msgstr "DWO stödjs inte ännu.\n"
#: dwarf.c:7004
msgid "Hole and overlap detection requires adjacent view lists and loclists.\n"
msgstr "Hål- och överlappsdetektering kräver intilliggande vylistor och loclist:or.\n"
#: dwarf.c:7013
#, c-format
msgid "There is %ld unused byte at the end of section %s\n"
msgid_plural "There are %ld unused bytes at the end of section %s\n"
msgstr[0] "Det finns %ld oanvänd byte i slutet av sektionen %s\n"
msgstr[1] "Det finns %ld oanvända byte i slutet av sektionen %s\n"
#: dwarf.c:7169
msgid "Only DWARF 2 and 3 aranges are currently supported.\n"
msgstr "Endast DWARF 2 och 3 a-intervall hanteras för närvarande.\n"
#: dwarf.c:7173
#, c-format
msgid " Length: %ld\n"
msgstr " längd: %ld\n"
#: dwarf.c:7175
#, c-format
msgid " Version: %d\n"
msgstr " version: %d\n"
#: dwarf.c:7176
#, c-format
msgid " Offset into .debug_info: 0x%lx\n"
msgstr " Avstånd in i .debug_info: 0x%lx\n"
#: dwarf.c:7178
#, c-format
msgid " Pointer Size: %d\n"
msgstr " pekarstorlek: %d\n"
#: dwarf.c:7179
#, c-format
msgid " Segment Size: %d\n"
msgstr " segmentstorlek: %d\n"
#: dwarf.c:7186
#, c-format
msgid "Invalid address size in %s section!\n"
msgstr "Ogiltig adresstorlek i sektionen %s!\n"
#: dwarf.c:7196
msgid "Pointer size + Segment size is not a power of two.\n"
msgstr "Pekarstorlek + Segmentstorlek är inte en potens av två.\n"
#: dwarf.c:7201
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Address Length\n"
msgstr ""
"\n"
" Adress Längd\n"
#: dwarf.c:7203
#, c-format
msgid ""
"\n"
" Address Length\n"
msgstr ""
"\n"
" Adress Längd\n"
#: dwarf.c:7279
#, c-format
msgid "Corrupt address base (%lx) found in debug section %u\n"
msgstr "Trasig adressbas (%lx) upptäckt i felsökningssektion %u\n"
#: dwarf.c:7295
#, c-format
msgid " For compilation unit at offset 0x%s:\n"
msgstr " För kompileringsenhet på avstånd 0x%s:\n"
#: dwarf.c:7298
#, c-format
msgid "\tIndex\tAddress\n"
msgstr "\tIndex\tAdress\n"
#: dwarf.c:7305
#, c-format
msgid "\t%d:\t"
msgstr "\t%d:\t"
#: dwarf.c:7368 dwarf.c:7383
#, c-format
msgid " Length: %#lx\n"
msgstr " Längd: %#lx\n"
#: dwarf.c:7369 dwarf.c:7385
#, c-format
msgid " Index Offset [String]\n"
msgstr " Index Avst. [Sträng]\n"
#: dwarf.c:7376
#, c-format
msgid "Unexpected version number in str_offset header: %#x\n"
msgstr "Oväntat versionsnummer i huvudet str_offset: %#x\n"
#: dwarf.c:7381
#, c-format
msgid "Unexpected value in str_offset header's padding field: %#x\n"
msgstr "Oväntat värde i str_offset-huvudets utfyllnadsfält: %#x\n"
#: dwarf.c:7384
#, c-format
msgid " Version: %#lx\n"
msgstr " Version: %#lx\n"
#: dwarf.c:7471 dwarf.c:7548
msgid "(start == end)"
msgstr "(start == slut)"
#: dwarf.c:7473 dwarf.c:7550
msgid "(start > end)"
msgstr "(start > slut)"
#: dwarf.c:7495
#, c-format
msgid "Range list starting at offset 0x%lx is not terminated.\n"
msgstr "Intervallistan som startar på avstånd 0x%lx är inte avslutad.\n"
#: dwarf.c:7528
#, c-format
msgid "Invalid range list entry type %d\n"
msgstr "Okänd typ av intervallistpost %d\n"
#: dwarf.c:7613
#, c-format
msgid "The length field (0x%lx) in the debug_rnglists header is wrong - the section is too small\n"
msgstr "Längdfältet (0x%lx) i huvudet debug_rnglists är felaktigt — sektionen är för liten\n"
#: dwarf.c:7624
msgid "Only DWARF version 5 debug_rnglists info is currently supported.\n"
msgstr "Endast debug_rnglists-information från DWARF version 5 stödjs för närvarande.\n"
#: dwarf.c:7643
#, c-format
msgid "The %s section contains unsupported offset entry count: %u.\n"
msgstr "%s-sektionen innehåller avståndspostantal som ej stödjs: %u.\n"
#. This can happen when the file was compiled with -gsplit-debug
#. which removes references to range lists from the primary .o file.
#: