blob: 0bf9720bee017877a8da9fa21e68c93a26cad9c8 [file] [log] [blame]
# Serbian translation of cpplib.
# Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gcc package.
# Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>, 2012—2021.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cpplib-11.1-b20210207\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gcc.gnu.org/bugs/\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-05 21:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-03-28 09:28+0200\n"
"Last-Translator: Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
"Language-Team: Serbian <(nothing)>\n"
"Language: sr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
#: charset.c:677
#, c-format
msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
msgstr "иконв не подржава претварање из %s у %s"
#: charset.c:680
msgid "iconv_open"
msgstr "иконв_отвори"
#: charset.c:688
#, c-format
msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
msgstr "нема иконв примене, не могу да претворим из %s у %s"
#: charset.c:784
#, c-format
msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
msgstr "знак 0x%lx није у знаковном скупу основног извора\n"
#: charset.c:801 charset.c:1771
msgid "converting to execution character set"
msgstr "претварам у знаковни скуп извршавања"
#: charset.c:807
#, c-format
msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
msgstr "знак 0x%lx није једног бајта у знаковном скупу извршавања"
#: charset.c:1057
msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
msgstr "називи свеопштег знака су једино исправни у Ц++ и Ц99"
#: charset.c:1061
msgid "C99's universal character names are incompatible with C90"
msgstr "називи свеопштег знака Ц99 нису сагласни са Ц90"
#: charset.c:1064
#, c-format
msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
msgstr "значење „\\%c“ је другачије у уобичајеном Ц-у"
#: charset.c:1073
msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
msgstr "У _цпп_исправан_нсз али није НСЗ"
#: charset.c:1106
#, c-format
msgid "incomplete universal character name %.*s"
msgstr "непотпун назив свеопштег знака %.*s"
#: charset.c:1121
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid universal character"
msgstr "%.*s није исправан свеопшти знак"
#: charset.c:1131 lex.c:1335
msgid "'$' in identifier or number"
msgstr "„$“ у одреднику или број"
#: charset.c:1141
#, c-format
msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
msgstr "свеопшти знак %.*s није исправан у одреднику"
#: charset.c:1145
#, c-format
msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
msgstr "свеопшти знак %.*s није исправан на почетку одредника"
#: charset.c:1152
#, c-format
msgid "%.*s is outside the UCS codespace"
msgstr "„%.*s“ је ван УЦС кодног простора"
#: charset.c:1197 charset.c:2116
msgid "converting UCN to source character set"
msgstr "претварам НСЗ у изворни знаковни скуп"
#: charset.c:1204
msgid "converting UCN to execution character set"
msgstr "претварам НСЗ у извршни знаковни скуп"
#: charset.c:1268
#, c-format
msgid "extended character %.*s is not valid in an identifier"
msgstr "проширени знак „%.*s“ није исправан у одреднику"
#: charset.c:1285
#, c-format
msgid "extended character %.*s is not valid at the start of an identifier"
msgstr "проширени знак „%.*s“ није исправан на почетку одредника"
#: charset.c:1371
msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
msgstr "значење „\\x“ је другачије у уобичајеном Ц-у"
#: charset.c:1396
msgid "\\x used with no following hex digits"
msgstr "„\\x“ је коришћено са не пратећим хекса цифрама"
#: charset.c:1403
msgid "hex escape sequence out of range"
msgstr "хекс низ промене је изван опсега"
#: charset.c:1455
msgid "octal escape sequence out of range"
msgstr "октални низ промене је изван опсега"
#: charset.c:1537
msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
msgstr "значење „\\a“ је другачије у уобичајеном Ц-у"
#: charset.c:1544
#, c-format
msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
msgstr "низ промене не-ИСО-стандарда, „\\%c“"
#: charset.c:1552
#, c-format
msgid "unknown escape sequence: '\\%c'"
msgstr "непознат низ промене: „\\%c“"
#: charset.c:1560
#, c-format
msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
msgstr "непознат низ промене: „\\%s“"
#: charset.c:1568
msgid "converting escape sequence to execution character set"
msgstr "претварам низ промене у знаковни скуп извршавања"
#: charset.c:1708
msgid "missing open quote"
msgstr "недостаје отворена заграда"
#: charset.c:1926 charset.c:2005
msgid "character constant too long for its type"
msgstr "константа знака је предуга за своју врсту"
#: charset.c:1929
msgid "multi-character character constant"
msgstr "више-знаковна константа знака"
#: charset.c:2045
msgid "empty character constant"
msgstr "празна константа знака"
#: charset.c:2163
#, c-format
msgid "failure to convert %s to %s"
msgstr "неуспех у претварању %s у %s"
#: directives.c:229 directives.c:272
#, c-format
msgid "extra tokens at end of #%s directive"
msgstr "посебни симболи на крају #%s директиве"
#: directives.c:379
#, c-format
msgid "#%s is a GCC extension"
msgstr "#%s је ГЦЦ проширење"
#: directives.c:384
#, c-format
msgid "#%s is a deprecated GCC extension"
msgstr "#%s је превазиђено ГЦЦ проширење"
#: directives.c:397
msgid "suggest not using #elif in traditional C"
msgstr "саветује да се не користи „#elif“ у уобичајеном Ц-у"
#: directives.c:400
#, c-format
msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
msgstr "уобичајени Ц занемарује #%s са # увученим"
#: directives.c:404
#, c-format
msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
msgstr "саветује скривање #%s из уобичајеног Ц-а са увученим #"
#: directives.c:430
msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
msgstr "угнежђивање директиве унутар аргумената макроа није преносиво"
#: directives.c:450
msgid "style of line directive is a GCC extension"
msgstr "стил директиве реда је ГЦЦ проширење"
#: directives.c:531
#, c-format
msgid "invalid preprocessing directive #%s"
msgstr "неисправна директива предобраде #%s"
#: directives.c:601
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name"
msgstr "„%s“ не може бити коришћено као назив макроа"
#: directives.c:608
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
msgstr "„%s“ не може бити коришћено као назив макроа јер је то оператор у Ц++-у"
#: directives.c:611
#, c-format
msgid "no macro name given in #%s directive"
msgstr "није дат назив макроа у #%s директиви"
#: directives.c:614
msgid "macro names must be identifiers"
msgstr "називи макроа морају бити одредници"
#: directives.c:663 directives.c:668
#, c-format
msgid "undefining \"%s\""
msgstr "неодређујем „%s“"
#: directives.c:725
msgid "missing terminating > character"
msgstr "недостаје завршни знак >"
#: directives.c:784
#, c-format
msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
msgstr "#%s очекује „НАЗИВДАТОТЕКЕ“ или <НАЗИВДАТОТЕКЕ>"
#: directives.c:830
#, c-format
msgid "empty filename in #%s"
msgstr "празан назив датотеке у #%s"
#: directives.c:839
#, c-format
msgid "#include nested depth %u exceeds maximum of %u (use -fmax-include-depth=DEPTH to increase the maximum)"
msgstr "„#include“ дубоко угнеждено %u превазилази максимум од %u (користите „-fmax-include-depth=ДУБИНА“ да повећате максимум)"
#: directives.c:884
msgid "#include_next in primary source file"
msgstr "#include_next у примарној изворној датотеци"
#: directives.c:910
#, c-format
msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
msgstr "неисправна опција „%s“ у директиви реда"
#: directives.c:970
msgid "unexpected end of file after #line"
msgstr "неочекивани крај датотеке након „#line“"
#: directives.c:973
#, c-format
msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
msgstr "„%s“ након „#line“ није позитиван цео број"
#: directives.c:979 directives.c:981
msgid "line number out of range"
msgstr "број реда је ван опсега"
#: directives.c:994 directives.c:1075
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid filename"
msgstr "„%s“ није исправан назив датотеке"
#: directives.c:1035
#, c-format
msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
msgstr "„%s“ након „#“ није позитиван цео број"
#: directives.c:1102
#, c-format
msgid "file \"%s\" linemarker ignored due to incorrect nesting"
msgstr "датотека „%s“ означавач реда занемаренa због нетачног угњежђавања"
#: directives.c:1180 directives.c:1182 directives.c:1184 directives.c:1772
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#: directives.c:1208
#, c-format
msgid "invalid #%s directive"
msgstr "неисправна #%s директива"
#: directives.c:1271
#, c-format
msgid "registering pragmas in namespace \"%s\" with mismatched name expansion"
msgstr "бележим прагме у простору назива „%s“ са неодговарајућим ширењем назива"
#: directives.c:1280
#, c-format
msgid "registering pragma \"%s\" with name expansion and no namespace"
msgstr "бележим прагму „%s“ са ширењем назива и без простора назива"
#: directives.c:1298
#, c-format
msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
msgstr "бележим „%s“ и као прагму и као простор назива прагме"
#: directives.c:1301
#, c-format
msgid "#pragma %s %s is already registered"
msgstr "#pragma %s %s је већ забележено"
#: directives.c:1304
#, c-format
msgid "#pragma %s is already registered"
msgstr "#pragma %s је већ забележено"
#: directives.c:1334
msgid "registering pragma with NULL handler"
msgstr "бележим прагму са НИШТАВНИМ руковаоцем"
#: directives.c:1551
msgid "#pragma once in main file"
msgstr "#pragma једном у главној датотеци"
#: directives.c:1574
msgid "invalid #pragma push_macro directive"
msgstr "неисправна „#pragma push_macro“ директива"
#: directives.c:1631
msgid "invalid #pragma pop_macro directive"
msgstr "неисправна „#pragma pop_macro“ директива"
#: directives.c:1686
msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
msgstr "неисправна „#pragma GCC poison“ директива"
#: directives.c:1695
#, c-format
msgid "poisoning existing macro \"%s\""
msgstr "трујем постојећи макро „%s“"
#: directives.c:1714
msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
msgstr "„#pragma system_header“ је занемарено изван датотеке укључивања"
#: directives.c:1739
#, c-format
msgid "cannot find source file %s"
msgstr "не могу да пронађем изворну датотеку „%s“"
#: directives.c:1743
#, c-format
msgid "current file is older than %s"
msgstr "текућа датотека је старија од %s"
#: directives.c:1767
#, c-format
msgid "invalid \"#pragma GCC %s\" directive"
msgstr "неисправна директива „#pragma GCC %s“"
#: directives.c:1968
msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
msgstr "_Прагма узима словност ниске затворене заградом"
#: directives.c:2051
msgid "#else without #if"
msgstr "„#else“ без „#if“"
#: directives.c:2056
msgid "#else after #else"
msgstr "„#else“ након „#else“"
#: directives.c:2058 directives.c:2091
msgid "the conditional began here"
msgstr "условљеност почиње овде"
#: directives.c:2084
msgid "#elif without #if"
msgstr "„#elif“ без „#if“"
#: directives.c:2089
msgid "#elif after #else"
msgstr "„#elif“ након „#else“"
#: directives.c:2120
msgid "#endif without #if"
msgstr "„#endif“ без „#if“"
#: directives.c:2196
msgid "missing '(' after predicate"
msgstr "недостаје ( након предиката"
#: directives.c:2214
msgid "missing ')' to complete answer"
msgstr "недостаје ) да доврши одговор"
#: directives.c:2226
msgid "predicate's answer is empty"
msgstr "одговор предиката је празан"
#: directives.c:2256
msgid "assertion without predicate"
msgstr "тврдња без предиката"
#: directives.c:2259
msgid "predicate must be an identifier"
msgstr "предикат мора бити одредник"
#: directives.c:2341
#, c-format
msgid "\"%s\" re-asserted"
msgstr "„%s“ је поново утврђен"
#: directives.c:2659
#, c-format
msgid "unterminated #%s"
msgstr "неокончано #%s"
#: errors.c:291
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
#: errors.c:304
msgid "stdout"
msgstr "стдизлаз"
#: expr.c:636 expr.c:753
msgid "fixed-point constants are a GCC extension"
msgstr "константе сталне тачке су ГЦЦ проширења"
#: expr.c:661
msgid "invalid prefix \"0b\" for floating constant"
msgstr "неисправан префикс „0b“ за покретну константу"
#: expr.c:674
msgid "use of C++17 hexadecimal floating constant"
msgstr "употреба Ц++17 хексадецималне покретне константе"
#: expr.c:677
msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
msgstr "употреба Ц99 хексадецималне покретне константе"
#: expr.c:721
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
msgstr "неисправан суфикс „%.*s“ на покретној константи"
#: expr.c:732 expr.c:799
#, c-format
msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
msgstr "уобичајени Ц одбацује „%.*s“ суфикс"
#: expr.c:740
msgid "suffix for double constant is a GCC extension"
msgstr "суфикс за двоструку константу је ГЦЦ проширење"
#: expr.c:746
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" with hexadecimal floating constant"
msgstr "неисправан суфикс „%.*s“ са хексадецималном покретном константом"
#: expr.c:759 expr.c:763
msgid "decimal float constants are a C2X feature"
msgstr "децималне покретне константе су „C2X“ функције"
#: expr.c:782
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
msgstr "неисправан суфикс „%.*s“ на константи целог броја"
#: expr.c:807
msgid "use of C++11 long long integer constant"
msgstr "употреба Ц++11 дуге дуге константе целог броја"
#: expr.c:808
msgid "use of C99 long long integer constant"
msgstr "употреба Ц99 дуге дуге константе целог броја"
#: expr.c:822
msgid "use of C++23 %<size_t%> integer constant"
msgstr "употреба Ц++23 %<size_t%> константе целог броја"
#: expr.c:823
msgid "use of C++23 %<make_signed_t<size_t>%> integer constant"
msgstr "употреба Ц++23 %<make_signed_t<size_t>%> константе целог броја"
#: expr.c:834
msgid "imaginary constants are a GCC extension"
msgstr "имагинарне константе су ГЦЦ проширења"
#: expr.c:841
msgid "binary constants are a C++14 feature or GCC extension"
msgstr "бинарне константе су Ц++14 функције или ГЦЦ проширења"
#: expr.c:843
msgid "binary constants are a C2X feature or GCC extension"
msgstr "бинарне константе су „C2X“ функције или ГЦЦ проширења"
#: expr.c:848
msgid "binary constants are a C2X feature"
msgstr "binarne константе су „C2X“ функције"
#: expr.c:944
msgid "integer constant is too large for its type"
msgstr "константа целог броја је предуга за њену врсту"
#: expr.c:975
msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
msgstr "константа целог броја је толико велика тако да је неозначена"
#: expr.c:1070
msgid "missing ')' after \"defined\""
msgstr "недостаје ( након „defined“"
#: expr.c:1077
msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
msgstr "оператор „defined“ захтева одредника"
#: expr.c:1085
#, c-format
msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
msgstr "(„%s“ је резервни симбол за „%s“ у Ц++-у)"
#: expr.c:1098
msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
msgstr "ова употреба „defined“ не може бити преносива"
#: expr.c:1143
msgid "user-defined literal in preprocessor expression"
msgstr "словност коју је одредио корисник у изразу претпроцесора"
#: expr.c:1148
msgid "floating constant in preprocessor expression"
msgstr "покретна константа у изразу претптоцесора"
#: expr.c:1154
msgid "imaginary number in preprocessor expression"
msgstr "имагинаран број у изразу претптоцесора"
#: expr.c:1203
#, c-format
msgid "\"%s\" is not defined, evaluates to 0"
msgstr "„%s“ није одређено, процењује се на 0"
#: expr.c:1216
msgid "assertions are a GCC extension"
msgstr "тврдње су ГЦЦ проширења"
#: expr.c:1219
msgid "assertions are a deprecated extension"
msgstr "тврдње су застарела проширења"
#: expr.c:1465
#, c-format
msgid "unbalanced stack in %s"
msgstr "неуравнотежен стек у %s"
#: expr.c:1485
#, c-format
msgid "impossible operator '%u'"
msgstr "немогућ оператор у „%u“"
#: expr.c:1586
msgid "missing ')' in expression"
msgstr "недостаје ) у изразу"
#: expr.c:1615
msgid "'?' without following ':'"
msgstr "„?“ без пратећег „:“"
#: expr.c:1625
msgid "integer overflow in preprocessor expression"
msgstr "прекорачење целог броја у изразу претпроцесора"
#: expr.c:1630
msgid "missing '(' in expression"
msgstr "недостаје ( у изразу"
#: expr.c:1662
#, c-format
msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr "леви операнд за „%s“ мења знак када је претворен"
#: expr.c:1667
#, c-format
msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr "десни операнд за „%s“ мења знак када је претворен"
#: expr.c:1926
msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
msgstr "уобичајени Ц одбацује унарни плус оператор"
#: expr.c:2024
msgid "comma operator in operand of #if"
msgstr "оператор зареза у операнду „#if“"
#: expr.c:2160
msgid "division by zero in #if"
msgstr "дељење нулом у „#if“"
#: files.c:571
msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
msgstr "једна или више ПЦХ датотека је пронађено, али су неисправне"
#: files.c:575
msgid "use -Winvalid-pch for more information"
msgstr "користите „-Winvalid-pch“ за више података"
#: files.c:1051
#, c-format
msgid "no include path in which to search for %s"
msgstr "нема путање укључивања у којој потражити „%s“"
#: files.c:1546
msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
msgstr "Више чувара укључивања може бити корисно за:\n"
#: init.c:614
msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
msgstr "„cppchar_t“ мора бити неозначена врста"
#: init.c:618
#, c-format
msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
msgstr "аритметика претпроцесора има највећу тачност од %lu бита; мета затева %lu бита"
#: init.c:625
msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
msgstr "ЦПП аритметика мора бити тачна барем колико и циљни цео број"
#: init.c:628
msgid "target char is less than 8 bits wide"
msgstr "циљни знак је дужи мање од 8 бита"
#: init.c:632
msgid "target wchar_t is narrower than target char"
msgstr "циљни широки знак (wchar_t) је ужи од циљног знака"
#: init.c:636
msgid "target int is narrower than target char"
msgstr "циљни цео број је ужи од циљног знака"
#: init.c:641
msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
msgstr "ЦПП полуцео број је ужи од ЦПП знака"
#: init.c:645
#, c-format
msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
msgstr "ЦПП на овом рачунару не може да рукује дуге константе знака преко %lu бита, али мета захтева %lu бита"
#: lex.c:1126
msgid "backslash and newline separated by space"
msgstr "контра коса и нови ред су раздвојени размаком"
#: lex.c:1131
msgid "backslash-newline at end of file"
msgstr "контра коса-нови ред на крају датотеке"
#: lex.c:1147
#, c-format
msgid "trigraph ??%c converted to %c"
msgstr "триграф ??%c је претворен у %c"
#: lex.c:1155
#, c-format
msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
msgstr "триграф ??%c је занемарен, користите „-trigraphs“ да укључите"
#: lex.c:1204
msgid "\"/*\" within comment"
msgstr "„/*“ унутар напомене"
#: lex.c:1262
#, c-format
msgid "%s in preprocessing directive"
msgstr "%s у директиви претпроцесора"
#: lex.c:1271
msgid "null character(s) ignored"
msgstr "ништаван знак(ци) је занемарен(и)"
#: lex.c:1308
#, c-format
msgid "`%.*s' is not in NFKC"
msgstr "„%.*s“ није у НФКЦ-у"
#: lex.c:1311
#, c-format
msgid "`%.*s' is not in NFC"
msgstr "„%.*s“ није у НФЦ-у"
#: lex.c:1375
msgid "__VA_OPT__ is not available until C++20"
msgstr "„__VA_OPT__“ није доступно све до „Ц++20“"
#: lex.c:1382
msgid "__VA_OPT__ can only appear in the expansion of a C++20 variadic macro"
msgstr "„__VA_OPT__“ може само да се појави у ширењу вариадик макроа „Ц++20“"
#: lex.c:1413 lex.c:1506
#, c-format
msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
msgstr "покушај коришћења отрованог „%s“"
#: lex.c:1423 lex.c:1516
msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C++11 variadic macro"
msgstr "„__VA_ARGS__“ може само да се појави у ширењу вариадик макроа Ц++11"
#: lex.c:1427 lex.c:1520
msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
msgstr "„__VA_ARGS__“ може само да се појави у ширењу вариадик макроа Ц99"
#: lex.c:1437 lex.c:1532
#, c-format
msgid "identifier \"%s\" is a special operator name in C++"
msgstr "одредник „%s“ је назив посебног оператора у Ц++-у"
#: lex.c:1879
msgid "raw string delimiter longer than 16 characters"
msgstr "граничник сирове ниске је дужи од 16 знака"
#: lex.c:1883
msgid "invalid new-line in raw string delimiter"
msgstr "неисправан нови ред у граничнику сирове ниске"
#: lex.c:1887 lex.c:4639
#, c-format
msgid "invalid character '%c' in raw string delimiter"
msgstr "неисправан знак „%c“ у граничнику сирове ниске"
#: lex.c:1926 lex.c:1949
msgid "unterminated raw string"
msgstr "неокончана сирова ниска"
#: lex.c:1971 lex.c:2100
msgid "invalid suffix on literal; C++11 requires a space between literal and string macro"
msgstr "неисправан суфикс у словности; Ц++11 захтева размак између словности и макроа ниске"
#: lex.c:2083
msgid "null character(s) preserved in literal"
msgstr "ништаван знак је причуван у словности"
#: lex.c:2086
#, c-format
msgid "missing terminating %c character"
msgstr "недостаје завршни знак %c"
#: lex.c:2118
msgid "C++11 requires a space between string literal and macro"
msgstr "Ц++11 захтева размак између словности и макроа ниске"
#: lex.c:2711
msgid "module control-line cannot be in included file"
msgstr "контролни ред модула не може бити у укљученој датотеци"
#: lex.c:2725
#, c-format
msgid "module control-line \"%s\" cannot be an object-like macro"
msgstr "контролни ред модула „%s“ не може бити макро налик објекту"
#: lex.c:3099 lex.c:4472 traditional.c:174
msgid "unterminated comment"
msgstr "неокончана напомена"
#: lex.c:3113 lex.c:3147
msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
msgstr "Напомене Ц++ стила нису допуштене у ИСО Ц90"
#: lex.c:3115 lex.c:3126 lex.c:3150
msgid "(this will be reported only once per input file)"
msgstr "(ово ће бити извештено само једном по улазној датотеци)"
#: lex.c:3124
msgid "C++ style comments are incompatible with C90"
msgstr "Напомене Ц++ стила нису сагласне са Ц90"
#: lex.c:3156
msgid "multi-line comment"
msgstr "напомена више редова"
#: lex.c:3550
#, c-format
msgid "unspellable token %s"
msgstr "неизговорљив симбол %s"
#: lex.c:4627
#, c-format
msgid "raw string delimiter longer than %d characters"
msgstr "граничник сирове ниске је дужи од %d знака"
#: lex.c:4697
msgid "unterminated literal"
msgstr "незавршени литерал"
#: macro.c:94
msgid "'##' cannot appear at either end of __VA_OPT__"
msgstr "„##“ не може да се појави у или на крају „__VA_OPT__“"
#: macro.c:386
#, c-format
msgid "\"%s\" used outside of preprocessing directive"
msgstr "„%s“ се користи ван директиве претпроцесора"
#: macro.c:396
#, c-format
msgid "missing '(' before \"%s\" operand"
msgstr "недостаје ( пре операнда „%s“"
#: macro.c:411
#, c-format
msgid "operator \"%s\" requires a header-name"
msgstr "оператор „%s“ захтева назив заглавља"
#: macro.c:428
#, c-format
msgid "missing ')' after \"%s\" operand"
msgstr "недостаје ) након операнда „%s“"
#: macro.c:448
#, c-format
msgid "macro \"%s\" is not used"
msgstr "макро „%s“ није коришћен"
#: macro.c:487 macro.c:778
#, c-format
msgid "invalid built-in macro \"%s\""
msgstr "неисправан макро уградње „%s“"
#: macro.c:494 macro.c:596
#, c-format
msgid "macro \"%s\" might prevent reproducible builds"
msgstr "макро „%s“ може да спречи поновљиве изградње"
#: macro.c:525
msgid "could not determine file timestamp"
msgstr "не могу да одредим временску ознаку датотеке"
#: macro.c:610
msgid "could not determine date and time"
msgstr "не могу да одредим датум и време"
#: macro.c:642
msgid "__COUNTER__ expanded inside directive with -fdirectives-only"
msgstr "„__COUNTER__“ је проширен у директиви са „-fdirectives-only“"
#: macro.c:897
msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
msgstr "неисправна словност ниске, занемарујем завршну \\"
#: macro.c:959
#, c-format
msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
msgstr "налепљивање „%s“ и „%s“ не даје исправан симбол претпроцесора"
#: macro.c:1085
msgid "ISO C++11 requires at least one argument for the \"...\" in a variadic macro"
msgstr "ИСО Ц++11 захтева барем један аргумент за „...“ у вариадик макроу"
#: macro.c:1089
msgid "ISO C99 requires at least one argument for the \"...\" in a variadic macro"
msgstr "ИСО Ц99 захтева барем један аргумент за „...“ у вариадик макроу"
#: macro.c:1096
#, c-format
msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
msgstr "макро „%s“ захтева %u аргумента, али само %u су дата"
#: macro.c:1101
#, c-format
msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
msgstr "макро „%s“ је проследио %u аргумента, али узима само %u"
#: macro.c:1299 traditional.c:822
#, c-format
msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
msgstr "бесконачан списак аргумената призивајући макро „%s“"
#: macro.c:1442
#, c-format
msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
msgstr "макро налик функцији „%s“ мора бити коришћен са аргументима у уобичајеном Ц-у"
#: macro.c:2220
#, c-format
msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C++98"
msgstr "призивајући макро %s аргумент %d: празни аргументи макроа нису одређени у ИСО Ц++98"
#: macro.c:2228 macro.c:2237
#, c-format
msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C90"
msgstr "призивајући макро %s аргумент %d: празни аргументи макроа нису одређени у ИСО Ц90"
#: macro.c:3279
#, c-format
msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
msgstr "параметар двоструког макроа „%s“"
#: macro.c:3361
#, c-format
msgid "expected parameter name, found \"%s\""
msgstr "очекивах назив параметра, нађох „%s“"
#: macro.c:3362
#, c-format
msgid "expected ',' or ')', found \"%s\""
msgstr "очекивах , или ), нађох „%s“"
#: macro.c:3363
msgid "expected parameter name before end of line"
msgstr "очекивах назив параметра пре краја реда"
#: macro.c:3364
msgid "expected ')' before end of line"
msgstr "очекивах ) пре краја реда"
#: macro.c:3365
msgid "expected ')' after \"...\""
msgstr "очекивах ) након ..."
#: macro.c:3422
msgid "anonymous variadic macros were introduced in C++11"
msgstr "безимени вариадик макрои су уведени у Ц++11"
#: macro.c:3423 macro.c:3427
msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
msgstr "безимени вариадик макрои су уведени у Ц99"
#: macro.c:3433
msgid "ISO C++ does not permit named variadic macros"
msgstr "ИСО Ц++ не дозвољава именоване вариадик макрое"
#: macro.c:3434
msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
msgstr "ИСО Ц не дозвољава именоване вариадик макрое"
#: macro.c:3480
msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
msgstr "„##“ не може да се појави у или на крају макро ширења"
#: macro.c:3518
msgid "ISO C++11 requires whitespace after the macro name"
msgstr "ИСО Ц++11 захтева празнине након назива макроа"
#: macro.c:3519
msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
msgstr "ИСО Ц99 захтева празнине након назива макроа"
#: macro.c:3543
msgid "missing whitespace after the macro name"
msgstr "недостаје празнина након назива макроа"
#: macro.c:3593
msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
msgstr "за „#“ не следи параметар макроа"
#: macro.c:3749
#, c-format
msgid "\"%s\" redefined"
msgstr "„%s“ је поново одређено"
#: macro.c:3754
msgid "this is the location of the previous definition"
msgstr "ово је место претходне одреднице"
#: macro.c:3891
#, c-format
msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
msgstr "макро аргумент „%s“ ће бити нискован у уобичајеном Ц-у"
#: pch.c:90 pch.c:342 pch.c:356 pch.c:374 pch.c:380 pch.c:389 pch.c:396
msgid "while writing precompiled header"
msgstr "за време уписивања претходно преведеног заглавља"
#: pch.c:616
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' is poisoned"
msgstr "%s: није употребљено зато што је „%.*s“ отровано"
#: pch.c:638
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
msgstr "%s: није употребљено зато што „%.*s“ није одређено"
#: pch.c:650
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
msgstr "%s: није употребљено зато што „%.*s“ одређено као „%s“ није „%.*s“"
#: pch.c:691
#, c-format
msgid "%s: not used because `%s' is defined"
msgstr "%s: није употребљено зато што је „%s“ одређено"
#: pch.c:711
#, c-format
msgid "%s: not used because `__COUNTER__' is invalid"
msgstr "%s: није употребљено зато што „__COUNTER__“ није исправно"
#: pch.c:720 pch.c:876
msgid "while reading precompiled header"
msgstr "за време читања претходно преведеног заглавља"
#: traditional.c:891
#, c-format
msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
msgstr "откривено је дубачење за време ширења макроа „%s“"
#: traditional.c:1114
msgid "syntax error in macro parameter list"
msgstr "садржајна грешка у списку параметара макроа"
#~ msgid "binary constants are a GCC extension"
#~ msgstr "бинарне константе су ГЦЦ проширења"
#~ msgid "\"__has_include__\" cannot be used as a macro name"
#~ msgstr "„__has_include__“ не може бити коришћено као назив макроа"
#~ msgid "#include nested too deeply"
#~ msgstr "#include је угнежђено превише дубоко"
#~ msgid "missing ')' after \"__has_include__\""
#~ msgstr "недостаје ) након „__has_include__“"
#~ msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
#~ msgstr "„%s“ не може да се појави у списку параметара макроа"
#~ msgid "macro parameters must be comma-separated"
#~ msgstr "параметри макроа морају бити раздвојени зарезом"
#~ msgid "parameter name missing"
#~ msgstr "недостаје назив параметра"
#~ msgid "missing ')' in macro parameter list"
#~ msgstr "недостаје ) у списку параметара макроа"
#~ msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
#~ msgstr "неисправна врста хеша %d у цпп_макро_одредници"
#~ msgid "NULL directory in find_file"
#~ msgstr "НИШТАВАН директоријум у пронађи_датотеку"
#~ msgid "%s is a block device"
#~ msgstr "%s је блок уређај"
#~ msgid "%s is too large"
#~ msgstr "%s је превелико"
#~ msgid "%s is shorter than expected"
#~ msgstr "%s је краће од очекиваног"
#~ msgid "Character %x might not be NFKC"
#~ msgstr "Знак %x не може бити НФКЦ"