blob: 716a9ff910c7c2eddb366295b11b74f71a132ad4 [file] [log] [blame]
28971fc21cf028042d4897f02fd355ea gmp-6.2.1.tar.bz2
44b892bc5a45bafb4294d134e13aad1d mpfr-4.1.0.tar.bz2
9f16c976c25bb0f76b50be749cd7a3a8 mpc-1.2.1.tar.gz
dd2f7b78e118c25bd96134a52aae7f4d isl-0.24.tar.bz2
c092102240f8f66134d22718421d5115 gettext-0.22.tar.gz