blob: 82ca8be4bdd4bb69c43ec989bead7facf43be6a7 [file] [log] [blame]
! Program to test simple IO
program testwrite
write (*,*) 1
write (*,*) "Hello World"
end program