blob: 5c68731dcd76d1bbe09cb6b1db0c56fcfa18e20d [file] [log] [blame]
/* { dg-do compile } */
/* { dg-options "-mavx512f" } */
void foo ()
{
register int zmm_var asm ("zmm6") __attribute__((unused));
__asm__ __volatile__("vpxord %%zmm0, %%zmm0, %%zmm7\n" : : : "zmm7" );
}