blob: 265251d6d7ad87e228759dd9cdb9a73a58bba0ff [file] [log] [blame]
# Danish version of GCC strings.
# Copyright (C) 2002, 03 Free Software Foundation, Inc.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03.
#
# Konventioner:
#
# ABI -> binær grænseflade
# ANSI -> (har jeg tilladt mig at opdatere til (modsvarer Info-hjælpen)) ISO
# access -> tilgangs-
# aggregate -> en variabel af en sammensat type (fx struct, class)
# ambigeous -> tvetydig
# arg, argument -> parameter (for ikke at blande sammen med diskussionsargument)
# array -> tabel
# assembler -> maskinkodeoversætter
# assertion -> postulat
# attribute -> egenskab
# base class -> stamklasse
# basic block -> basisblok (funktioner deles op i disse under oversættelsen)
# braces -> krøllede paranteser
# braced-group -> sætningsblok
# branch -> forgrening
# buffer -> mellemlager
# cast -> typetildeling, omtvingelse af typen
# con-/destructor -> kon-/destruktionsfunktion
# conflicting -> modstridende
# convert -> konvertere, omdanne
# declared -> erklæret
# defaults to -> antages at være
# dereference -> følge
# discard -> fjerne
# discard -> kassere
# driver -> styringsprogram
# duplicate -> optræder mere end én gang; mangfoldiggøre
# edge list -> kantliste
# elt -> udtrykstræ
# endian -> endet (fx storendet, lillendet)
# endianness -> endethed
# exception handling -> håndtering af undtagelser
# excess -> for mange
# expansion -> udfoldning
# extra -> (ret ofte) overskydende
# floating point -> kommatal
# formals -> parametre
# format string -> formateringsstreng
# forward -> forhånd (f.eks. forhåndserklæring)
# frame table -> rammetabel
# friend -> ven(ne-)
# gp (general purpose) register -> alment register (havde først brug- med, med det er overflødigt)
# hard register -> hardware-register
# have no effect -> udvirker intet
# identifier -> kaldenavn
# incompatible -> uforenelig, passer ikke
# incomplete -> ufuldstændig
# initialize -> tildele startværdi, klargøre
# initializer -> startværdi
# initializer list -> klargøringsliste
# inline -> integrede, indbygges (eller som reserveret ord: inline)
# instance -> instans (fx af en klasse)
# issue (fx warnings) -> fremkom med
# iterator -> løkkevariabel
# junk -> ragelse
# keyword -> reserveret ord
# label -> etiket
# linking -> sammenkædning
# lvalue -> venstreværdi
# macro -> makro
# malformed -> forkert udformet, misdannet
# member function/method -> [medlems]funktion (metode i Objective C)
# mismatch -> passer ikke med
# mmap -> indlæse
# modifier, qualifier -> modifikation
# multiple inheritance -> multipel nedarvning
# newline -> linjeskift
# non-numeric -> ikke et tal
# null character -> nultegn
# null pointer -> nul[-]henvisning
# offset -> forskydning
# opcodes (til ovenstående) -> instruktioner
# out of range -> uden for det gyldige (til tider mulige) interval
# overflow -> (til tider) løber over
# overlap -> [interval]sammenfald
# overloading -> flertydiggørelse
# padding -> udfylning
# pass -> overbringe (fx parametre), videregive
# pointer -> henvisning[svariabel]
# preprocessor -> præprocessor
# profiling -> profilering
# promote -> forfremme
# request -> (til tider) forespørgsel
# return -> returnerer
# schedule -> planlæg
# scope -> virkningsfelt
# shadowing -> skygger for
# shift -> skift
# specified -> (oftest) angivet
# specifier -> anvisning, angivelse
# stab -> stik (?)
# statement -> sætning
# storage class -> lagringsklasse
# strict -> nøje
# string -> streng
# subscript -> indeks, opslag
# target -> mål[arkitektur]
# template -> skabelon
# thrown -> kastet
# token -> symbol
# top-level -> øverste niveau
# trigraphs ('??%c'-dimser) -> trigrafer
# undefine -> glemme definitionen
# undefined blahblah -> blahblah er ikke defineret
# underscore -> understreg
# universal-character-name -> universelt tegn[navn]
# unsigned -> uden fortegn
# varargs -> variable parameterlister
# variadic macro -> makro med vilkårligt antal parametre
# variabels -> variabler (med afslutnings-r)
# vtable -> virtuel tabel
# wide character -> bredtegn
# white space -> mellemrum
# whitespace -> mellemrum
#
# Reserverede ord ofte ikke oversat, ej heller er der anbragt ' omkring
# (fx unsigned -> unsigned; derimod function -> funktion). Forkortelser
# som decl (for declaration) og arg (for argument) er oversat uforkortet
# - der er jo masser af plads at tage af.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcc 3.3\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-24 13:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-05-25 18:00+0200\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: attribs.c:185
#, c-format
msgid "`%s' attribute directive ignored"
msgstr "egenskabsdirektivet '%s' ignoreret"
#: attribs.c:193
#, c-format
msgid "wrong number of arguments specified for `%s' attribute"
msgstr "forkert antal parametre angivet til egenskaben '%s'"
#: attribs.c:210
#, c-format
msgid "`%s' attribute does not apply to types"
msgstr "egenskaben '%s' kan ikke anvendes på typer"
#: attribs.c:247
#, c-format
msgid "`%s' attribute only applies to function types"
msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes sammen med funktionstyper"
#: attribs.c:404 c-common.c:5275 c-common.c:5297 c-common.c:5319
#: c-common.c:5350 c-common.c:5372 c-common.c:5397 c-common.c:5423
#: c-common.c:5453 c-common.c:5491 c-common.c:5538 c-common.c:5568
#: c-common.c:5598 c-common.c:5621 c-common.c:5878 c-common.c:5900
#: c-common.c:5943 c-common.c:6020 c-common.c:6076 c-common.c:6103
#: c-common.c:6186 c-common.c:6220 c-common.c:6574 config/arm/arm.c:2101
#: config/arm/arm.c:2128 config/avr/avr.c:4774 config/h8300/h8300.c:3693
#: config/h8300/h8300.c:3718 config/i386/i386.c:1403 config/i386/winnt.c:78
#: config/ip2k/ip2k.c:3204
#, c-format
msgid "`%s' attribute ignored"
msgstr "egenskaben '%s' ignoreret"
#: builtins.c:285
msgid "offset outside bounds of constant string"
msgstr "forskydning udenfor grænserne af konstant streng"
#: builtins.c:765
msgid "second arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
msgstr "den anden parameter til '__builtin_prefetch' skal være en konstant"
#: builtins.c:772
msgid "invalid second arg to __builtin_prefetch; using zero"
msgstr "ugyldig anden parameter til '__builtin_prefetch'; benytter nul"
#: builtins.c:779
msgid "third arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
msgstr "en tredje parameter til '__builtin_prefetch' skal være en konstant"
#: builtins.c:786
msgid "invalid third arg to __builtin_prefetch; using zero"
msgstr "ugyldig tredje parameter til '__builtin_prefetch'; benytter nul"
#. ??? We used to try and build up a call to the out of line function,
#. guessing about what registers needed saving etc. This became much
#. harder with __builtin_va_start, since we don't have a tree for a
#. call to __builtin_saveregs to fall back on. There was exactly one
#. port (i860) that used this code, and I'm unconvinced it could actually
#. handle the general case. So we no longer try to handle anything
#. weird and make the backend absorb the evil.
#: builtins.c:2875
msgid "__builtin_saveregs not supported by this target"
msgstr "__builtin_saveregs understøttes ikke af denne målarkitektur"
#: builtins.c:2917
msgid "argument of `__builtin_args_info' must be constant"
msgstr "parameteren til '__builtin_args_info' skal være konstant"
#: builtins.c:2923
msgid "argument of `__builtin_args_info' out of range"
msgstr "parameteren til '__builtin_args_info' er uden for det gyldige interval"
#: builtins.c:2929
msgid "missing argument in `__builtin_args_info'"
msgstr "manglende parameter i '__builtin_args_info'"
#: builtins.c:2960
msgid "`va_start' used in function with fixed args"
msgstr "`va_start' benyttet i en funktion med fast antal parametre"
#: builtins.c:2979
msgid "second parameter of `va_start' not last named argument"
msgstr "den anden parameter til 'va_start' er ikke den sidste navngivne parameter"
#. Evidently an out of date version of <stdarg.h>; can't validate
#. va_start's second argument, but can still work as intended.
#: builtins.c:2984
msgid "`__builtin_next_arg' called without an argument"
msgstr "`__builtin_next_arg' kaldt uden en parameter"
#: builtins.c:3070
msgid "too many arguments to function `va_start'"
msgstr "for mange parametre til funktionen 'va_start'"
#: builtins.c:3172
msgid "first argument to `va_arg' not of type `va_list'"
msgstr "den første parameter til 'va_arg' er ikke af typen 'va_list'"
#. Unfortunately, this is merely undefined, rather than a constraint
#. violation, so we cannot make this an error. If this call is never
#. executed, the program is still strictly conforming.
#: builtins.c:3204
#, c-format
msgid "`%s' is promoted to `%s' when passed through `...'"
msgstr "'%s' forfremmes til '%s' ved overbringelse gennem '...'"
#: builtins.c:3209
#, c-format
msgid "(so you should pass `%s' not `%s' to `va_arg')"
msgstr "(så du skal overbring '%s' ikke '%s' til 'va_arg')"
#: builtins.c:3340
msgid "invalid arg to `__builtin_frame_address'"
msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_frame_address'"
#: builtins.c:3342
msgid "invalid arg to `__builtin_return_address'"
msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_return_address'"
#: builtins.c:3356
msgid "unsupported arg to `__builtin_frame_address'"
msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_frame_address'"
#: builtins.c:3358
msgid "unsupported arg to `__builtin_return_address'"
msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_return_address'"
#: builtins.c:3530
msgid "second arg to `__builtin_expect' must be a constant"
msgstr "den anden parameter til '__builtin_expect' skal være en konstant"
#: builtins.c:4028
msgid "__builtin_longjmp second argument must be 1"
msgstr "den anden paramter til '__builtin_longjmp' skal være 1"
#. just do library call, if unknown builtin
#: builtins.c:4092 c-common.c:4459
#, c-format
msgid "built-in function `%s' not currently supported"
msgstr "den indbyggede funktion '%s' understøttes i øjeblikket ikke"
#: builtins.c:4165
msgid "target format does not support infinity"
msgstr "målprocessoren understøtter ikke uendelig"
#: c-common.c:1168
#, c-format
msgid "`%s' is not defined outside of function scope"
msgstr "'%s' er ikke defineret uden for funktionsvirkefelt"
#: c-common.c:1189
#, c-format
msgid "string length `%d' is greater than the length `%d' ISO C%d compilers are required to support"
msgstr "strenglængden '%d' er større end den længde på '%d' som ISO C%d-oversættere er pålagt at understøtte"
#: c-common.c:1247
msgid "concatenation of string literals with __FUNCTION__ is deprecated"
msgstr "sammensætning af strengkonstanter med __FUNCTION__ er forældet"
#: c-common.c:1343
msgid "overflow in constant expression"
msgstr "overløb i konstant udtryk"
#: c-common.c:1364
msgid "integer overflow in expression"
msgstr "heltalsoverløb i udtryk"
#: c-common.c:1373
msgid "floating point overflow in expression"
msgstr "kommatalsoverløb i udtryk"
#: c-common.c:1379
msgid "vector overflow in expression"
msgstr "vektoroverløb i udtryk"
#. This detects cases like converting -129 or 256 to unsigned char.
#: c-common.c:1402
msgid "large integer implicitly truncated to unsigned type"
msgstr "stort heltal forkortes underforstået til type uden fortegn"
#: c-common.c:1404
msgid "negative integer implicitly converted to unsigned type"
msgstr "negativt heltal forkortes underforstået til type uden fortegn"
#: c-common.c:1452
msgid "overflow in implicit constant conversion"
msgstr "overløb i underforstået konstant konvertering"
#: c-common.c:1600
#, c-format
msgid "operation on `%s' may be undefined"
msgstr "brug af '%s' er muligvis ikke defineret"
#: c-common.c:1891
msgid "expression statement has incomplete type"
msgstr "udtrykket er af en ufuldstændig type"
#: c-common.c:1924
msgid "case label does not reduce to an integer constant"
msgstr "case-etiketten kan ikke reduceres til en heltalskonstant"
#: c-common.c:2228
msgid "invalid truth-value expression"
msgstr "ugyldigt sandhedsværdiudtryk"
#: c-common.c:2279
#, c-format
msgid "invalid operands to binary %s"
msgstr "ugyldige operander til binær %s"
#: c-common.c:2513
msgid "comparison is always false due to limited range of data type"
msgstr "sammenligning er altid falsk på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"
#: c-common.c:2515
msgid "comparison is always true due to limited range of data type"
msgstr "sammenligning er altid sand på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"
#: c-common.c:2585
msgid "comparison of unsigned expression >= 0 is always true"
msgstr "sammenligning med unsigned udtryk >= 0 er altid sand"
#: c-common.c:2594
msgid "comparison of unsigned expression < 0 is always false"
msgstr "sammenligning med unsigned udtryk < 0 er altid falsk"
#: c-common.c:2641
msgid "pointer of type `void *' used in arithmetic"
msgstr "henvisning af typen 'void *' benyttet i udregning"
#: c-common.c:2647
msgid "pointer to a function used in arithmetic"
msgstr "henvisning til en funktion benyttet i udregning"
#: c-common.c:2653
msgid "pointer to member function used in arithmetic"
msgstr "henvisning til en medlemsfunktion benyttet i udregning"
#: c-common.c:2659
msgid "pointer to a member used in arithmetic"
msgstr "henvisning til et medlem benyttet i udregning"
#: c-common.c:2746 f/com.c:14762
msgid "struct type value used where scalar is required"
msgstr "værdi af struct-type angivet hvor skalar er påkrævet"
#: c-common.c:2750 f/com.c:14766
msgid "union type value used where scalar is required"
msgstr "værdi af union-type angivet hvor skalar er påkrævet"
#: c-common.c:2754 f/com.c:14770
msgid "array type value used where scalar is required"
msgstr "værdi af tabeltype angivet hvor skalar er påkrævet"
#: c-common.c:2874 f/com.c:14903
msgid "suggest parentheses around assignment used as truth value"
msgstr "foreslår paranteser omkring tildeling der er benyttet som boolsk værdi"
#: c-common.c:2918 c-common.c:2950
msgid "invalid use of `restrict'"
msgstr "ugyldig brug af 'restrict'"
#: c-common.c:3064
msgid "invalid application of `sizeof' to a function type"
msgstr "ugyldig anvendelse af 'sizeof' på en funktionstype"
#: c-common.c:3074
#, c-format
msgid "invalid application of `%s' to a void type"
msgstr "ugyldig anvendelse af '%s' på en void-type"
#: c-common.c:3080
#, c-format
msgid "invalid application of `%s' to an incomplete type"
msgstr "ugyldig anvendelse af '%s' på en ufuldstændig type"
#: c-common.c:3121
msgid "`__alignof' applied to a bit-field"
msgstr "'__alignof' benyttet på et bitfelt"
#: c-common.c:3618
#, c-format
msgid "cannot disable built-in function `%s'"
msgstr "kan ikke deaktivere den indbyggede funktion '%s'"
#: c-common.c:3787 c-typeck.c:1748
#, c-format
msgid "too few arguments to function `%s'"
msgstr "for få parametre til funktionen '%s'"
#: c-common.c:3793 c-typeck.c:1601
#, c-format
msgid "too many arguments to function `%s'"
msgstr "for mange parametre til funktionen '%s'"
#: c-common.c:3812
#, c-format
msgid "non-floating-point argument to function `%s'"
msgstr "parameter der ikke er et kommatal, til funktionen '%s'"
#: c-common.c:4081
msgid "pointers are not permitted as case values"
msgstr "henvisningsvariabler er ikke tilladt som case-værdier"
#: c-common.c:4087
msgid "ISO C++ forbids range expressions in switch statements"
msgstr "ISO C++ forbyder intervaludtryk i switch-sætninger"
#: c-common.c:4089
msgid "ISO C forbids range expressions in switch statements"
msgstr "ISO C forbyder intervaludtryk i switch-sætninger"
#: c-common.c:4119
msgid "empty range specified"
msgstr "tomt interval angivet"
#: c-common.c:4170
msgid "duplicate (or overlapping) case value"
msgstr "case-værdi optræder mere end én gang (måske pga. intervalsammenfald)"
#: c-common.c:4172
msgid "this is the first entry overlapping that value"
msgstr "dette er det første punkt som falder sammen med den værdi"
#: c-common.c:4176
msgid "duplicate case value"
msgstr "case-værdi optræder mere end én gang"
#: c-common.c:4177
msgid "previously used here"
msgstr "tidligere benyttet her"
#: c-common.c:4181
msgid "multiple default labels in one switch"
msgstr "flere default-etiketter i én switch-konstruktion"
#: c-common.c:4182
msgid "this is the first default label"
msgstr "dette er den første default-etiket"
#: c-common.c:4210
msgid "ISO C++ forbids taking the address of a label"
msgstr "ISO C++ forbyder at tage adressen af en etiket"
#: c-common.c:4212
msgid "ISO C forbids taking the address of a label"
msgstr "ISO C forbyder at tage adressen af en etiket"
#: c-common.c:5235
#, c-format
msgid "declaration of `%s' shadows %s"
msgstr "erklæring af '%s' skygger for '%s'"
#: c-common.c:5654
#, c-format
msgid "unknown machine mode `%s'"
msgstr "ukendt maskintilstand '%s'"
#: c-common.c:5657
#, c-format
msgid "no data type for mode `%s'"
msgstr "ingen datatype til tilstanden '%s'"
#: c-common.c:5666 c-common.c:6316
#, c-format
msgid "unable to emulate '%s'"
msgstr "kunne ikke emulere '%s'"
#: c-common.c:5702
msgid "section attribute cannot be specified for local variables"
msgstr "sektionsegenskaben kan ikke angives for lokale variabler"
#: c-common.c:5713
#, c-format
msgid "section of `%s' conflicts with previous declaration"
msgstr "sektionen '%s' strider mod tidligere erklæring"
#: c-common.c:5722
#, c-format
msgid "section attribute not allowed for `%s'"
msgstr "sektionsegenskaben er ikke tilladt for '%s'"
#: c-common.c:5729
msgid "section attributes are not supported for this target"
msgstr "sektionsegenskaber understøttes ikke på denne målarkitektur"
#: c-common.c:5771
msgid "requested alignment is not a constant"
msgstr "angivet justering er ikke en konstant"
#: c-common.c:5776
msgid "requested alignment is not a power of 2"
msgstr "angivet justering er ikke en potens af 2"
#: c-common.c:5781
msgid "requested alignment is too large"
msgstr "angivet justering er for stor"
#: c-common.c:5808
#, c-format
msgid "alignment may not be specified for `%s'"
msgstr "justering må ikke angives for '%s'"
#: c-common.c:5853
#, c-format
msgid "`%s' defined both normally and as an alias"
msgstr "'%s' er defineret både normalt og som et alias"
#: c-common.c:5863
msgid "alias arg not a string"
msgstr "aliasparameter er ikke en streng"
#: c-common.c:5910
msgid "visibility arg not a string"
msgstr "synlighedsparameter er ikke en streng"
#: c-common.c:5919
msgid "visibility arg must be one of \"default\", \"hidden\", \"protected\" or \"internal\""
msgstr "synlighedsparameter skal være en af \"default\", \"hidden\", \"protected\" eller \"internal\""
#: c-common.c:5953
msgid "tls_model arg not a string"
msgstr "tls_model-parameter er ikke en streng"
#: c-common.c:5962
msgid "tls_model arg must be one of \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" or \"global-dynamic\""
msgstr "tls_model-parameter skal være en af \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" eller \"global-dynamic\""
#: c-common.c:5987 c-common.c:6043
#, c-format
msgid "`%s' attribute applies only to functions"
msgstr "'%s'-egenskaben kan kun anvendes sammen med funktioner"
#: c-common.c:5994 c-common.c:6050
#, c-format
msgid "can't set `%s' attribute after definition"
msgstr "kan ikke angive '%s'-egenskaben efter definitionen"
#: c-common.c:6114
#, fuzzy
msgid "cleanup arg not an identifier"
msgstr "'defined' optræder uden et kaldenavn"
#: c-common.c:6121
#, fuzzy
msgid "cleanup arg not a function"
msgstr "det kaldte objekt er ikke en funktion"
#: c-common.c:6183
#, c-format
msgid "`%s' attribute ignored for `%s'"
msgstr "'%s'-egenskaben ignoreret for '%s'"
#: c-common.c:6248
#, c-format
msgid "invalid vector type for attribute `%s'"
msgstr "ugyldig vektortype for egenskaben '%s'"
#: c-common.c:6272 c-common.c:6304
msgid "no vector mode with the size and type specified could be found"
msgstr "ingen vektortilstand med den angivne størrelse og typen kunne findes"
#: c-common.c:6403
msgid "nonnull attribute without arguments on a non-prototype"
msgstr "ikke-nul egenskab uden parametre til en ikke-prototype"
#: c-common.c:6418
#, c-format
msgid "nonnull argument has invalid operand number (arg %lu)"
msgstr "ikke-nul parameter har ugyldig operandnummer (parameter %lu)"
#: c-common.c:6437
#, c-format
msgid "nonnull argument with out-of-range operand number (arg %lu, operand %lu)"
msgstr "ikke-nul parameter med operandnummer uden for det gyldig interval (parameter %lu, operand %lu)"
#: c-common.c:6445
#, c-format
msgid "nonnull argument references non-pointer operand (arg %lu, operand %lu)"
msgstr "ikke-nul parameter refererer til ikke-henvisningsoperand (parameter %lu, operand %lu)"
#: c-common.c:6531
#, c-format
msgid "null argument where non-null required (arg %lu)"
msgstr "nulparameter hvor ikke-nul er påkrævet (parameter %lu)"
#: c-convert.c:80 c-typeck.c:988 c-typeck.c:4059 cp/typeck.c:1615
#: cp/typeck.c:5939
msgid "void value not ignored as it ought to be"
msgstr "tom værdi er ikke ignoreret som den burde være"
#: c-convert.c:112 java/typeck.c:150
msgid "conversion to non-scalar type requested"
msgstr "konvertering til ikke-skalartype udbedt"
#: c-decl.c:340
#, c-format
msgid "array `%s' assumed to have one element"
msgstr "tabellen '%s' antages kun at have ét element"
#: c-decl.c:526
#, c-format
msgid "`struct %s' incomplete in scope ending here"
msgstr "'struct %s' er ufuldstændig ved virkefeltets afslutning her"
#: c-decl.c:529
#, c-format
msgid "`union %s' incomplete in scope ending here"
msgstr "'union %s' er ufuldstændig ved virkefeltets afslutning her"
#: c-decl.c:532
#, c-format
msgid "`enum %s' incomplete in scope ending here"
msgstr "'enum %s' er ufuldstændig ved virkefeltets afslutning her"
#: c-decl.c:646 c-decl.c:771 java/decl.c:1403
#, c-format
msgid "label `%s' used but not defined"
msgstr "etiketten '%s' er benyttet, men ikke defineret"
#: c-decl.c:652 c-decl.c:778 java/decl.c:1409
#, c-format
msgid "label `%s' defined but not used"
msgstr "etiketten '%s' er defineret, men ikke benyttet"
#: c-decl.c:893 cp/decl.c:3335
#, c-format
msgid "function `%s' redeclared as inline"
msgstr "funktionen '%s' omerklæret som inline"
#: c-decl.c:895 cp/decl.c:3337
#, c-format
msgid "previous declaration of function `%s' with attribute noinline"
msgstr "tidligere erklæring af funktionen '%s' med egenskaben noinline"
#: c-decl.c:902 cp/decl.c:3344
#, c-format
msgid "function `%s' redeclared with attribute noinline"
msgstr "funktionen '%s' omerklæret med egenskaben noinline"
#: c-decl.c:904 cp/decl.c:3346
#, c-format
msgid "previous declaration of function `%s' was inline"
msgstr "tidligere erklæring af funktionen '%s' var inline"
# shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
#: c-decl.c:933 c-decl.c:979
#, c-format
msgid "shadowing built-in function `%s'"
msgstr "skygger for den indbyggede funktion '%s'"
#: c-decl.c:935
#, c-format
msgid "shadowing library function `%s'"
msgstr "skygger for biblioteksfunktionen '%s'"
#: c-decl.c:941
#, c-format
msgid "library function `%s' declared as non-function"
msgstr "biblioteksfunktionen '%s' er erklæret som noget der ikke er en funktion"
#: c-decl.c:945 c-decl.c:948
#, c-format
msgid "built-in function `%s' declared as non-function"
msgstr "den indbyggede funktion '%s' er erklæret som noget der ikke er en funktion"
#: c-decl.c:952 objc/objc-act.c:2384 objc/objc-act.c:6154
#, c-format
msgid "`%s' redeclared as different kind of symbol"
msgstr "'%s' omerklæret som en anden form for symbol"
#: c-decl.c:953 c-decl.c:1144 c-decl.c:1158 c-decl.c:1165 c-decl.c:1310
#: objc/objc-act.c:2386 objc/objc-act.c:6156 objc/objc-act.c:6211
#, c-format
msgid "previous declaration of `%s'"
msgstr "'%s' er tidligere erklæret"
#. If types don't match for a built-in, throw away the built-in.
#: c-decl.c:1048
#, c-format
msgid "conflicting types for built-in function `%s'"
msgstr "modstridende typer for den indbyggede funktion '%s'"
#: c-decl.c:1091 c-decl.c:1110
#, c-format
msgid "conflicting types for `%s'"
msgstr "modstridende typer for '%s'"
#: c-decl.c:1133
msgid "a parameter list with an ellipsis can't match an empty parameter name list declaration"
msgstr "en parameterliste med '...' passer ikke til en erklæring med en tom parameterliste"
#: c-decl.c:1139
msgid "an argument type that has a default promotion can't match an empty parameter name list declaration"
msgstr "en parametertype med automatisk forfremmelse passer ikke til en erklæring med en tom parameterliste"
#: c-decl.c:1157
#, c-format
msgid "thread-local declaration of `%s' follows non thread-local declaration"
msgstr "trådlokal erklæring af '%s' følger ikke-trådlokal erklæring"
#: c-decl.c:1164
#, c-format
msgid "non thread-local declaration of `%s' follows thread-local declaration"
msgstr "ikke-trådlokal erklæring af '%s' følger trådlokal erklæring"
#: c-decl.c:1175 c-decl.c:1198
#, c-format
msgid "redefinition of `%s'"
msgstr "omdefinering af '%s'"
#: c-decl.c:1178
#, c-format
msgid "redeclaration of `%s'"
msgstr "omerklæring af '%s'"
#: c-decl.c:1181
#, c-format
msgid "conflicting declarations of `%s'"
msgstr "modstridende erklæringer af '%s'"
#: c-decl.c:1225
#, c-format
msgid "prototype for `%s' follows"
msgstr "prototypen for '%s' følger"
#: c-decl.c:1226 c-decl.c:1234 c-decl.c:1245
msgid "non-prototype definition here"
msgstr "definition uden prototype her"
#: c-decl.c:1233
#, c-format
msgid "prototype for `%s' follows and number of arguments doesn't match"
msgstr "prototypen for '%s' følger og antallet af parametre passer ikke"
#: c-decl.c:1243
#, c-format
msgid "prototype for `%s' follows and argument %d doesn't match"
msgstr "prototypen for '%s' følger og den %d. parameter passer ikke"
#: c-decl.c:1261
#, c-format
msgid "`%s' declared inline after being called"
msgstr "'%s' er erklæret inline efter at være blevet kaldt"
#: c-decl.c:1267
#, c-format
msgid "`%s' declared inline after its definition"
msgstr "'%s' er erklæret inline efter dens definition"
# anden 'declaration' er underforstået i engelsk original
#: c-decl.c:1274
#, c-format
msgid "static declaration for `%s' follows non-static"
msgstr "static-erklæring af '%s' følger erklæring uden static"
#: c-decl.c:1282
#, c-format
msgid "non-static declaration for `%s' follows static"
msgstr "erklæring uden static af '%s' følger static-erklæring"
#: c-decl.c:1289
#, c-format
msgid "const declaration for `%s' follows non-const"
msgstr "const-erklæring af '%s' følger ikke-konstant erklæring"
#: c-decl.c:1296
#, c-format
msgid "type qualifiers for `%s' conflict with previous decl"
msgstr "typemodifikationer for '%s' strider mod tidligere erklæring"
#: c-decl.c:1309
#, c-format
msgid "redundant redeclaration of `%s' in same scope"
msgstr "overflødig omerklæring af '%s' i samme virkefelt"
#: c-decl.c:1619 java/decl.c:1102
#, c-format
msgid "declaration of `%s' shadows a parameter"
msgstr "erklæring af '%s' skygger for en parameter"
#: c-decl.c:1622 java/decl.c:1105
#, c-format
msgid "declaration of `%s' shadows a symbol from the parameter list"
msgstr "erklæring af '%s' skygger for et symbol fra parameterlisten"
#: c-decl.c:1643 cp/decl.c:4479
msgid "a parameter"
msgstr "en parameter"
#: c-decl.c:1645 cp/decl.c:4496
msgid "a previous local"
msgstr "en tidligere lokal variabel"
#. XXX shadow warnings in outer-more namespaces
#: c-decl.c:1649 cp/decl.c:4500
msgid "a global declaration"
msgstr "en global erklæring"
#: c-decl.c:1693
#, c-format
msgid "nested extern declaration of `%s'"
msgstr "indlejret extern-erklæring af '%s'"
#: c-decl.c:1712 java/decl.c:1055
#, c-format
msgid "`%s' used prior to declaration"
msgstr "'%s' benyttes før erklæringen"
#: c-decl.c:1726 c-decl.c:1901
#, c-format
msgid "`%s' was declared implicitly `extern' and later `static'"
msgstr "'%s' blev underforstået erklæret 'extern' og derefter 'static'"
#: c-decl.c:1829 cp/decl.c:4336
msgid "type mismatch with previous external decl"
msgstr "typen passer ikke med tidligere ekstern erklæring"
#: c-decl.c:1830
#, c-format
msgid "previous external decl of `%s'"
msgstr "tidligere ekstern erklæring af '%s'"
#: c-decl.c:1843
msgid "type mismatch with previous implicit declaration"
msgstr "typen passer ikke med tidligere underforstået erklæring"
#: c-decl.c:1845
#, c-format
msgid "previous implicit declaration of `%s'"
msgstr "tidligere underforstået erklæring af '%s'"
#: c-decl.c:1880
#, c-format
msgid "`%s' was previously implicitly declared to return `int'"
msgstr "'%s' blev tidligere underforstået erklæret til at returnere 'int'"
#: c-decl.c:1905
#, c-format
msgid "`%s' was declared `extern' and later `static'"
msgstr "'%s' blev erklæret 'extern' og derefter 'static'"
#: c-decl.c:1929
#, c-format
msgid "extern declaration of `%s' doesn't match global one"
msgstr "extern-erklæring af '%s' passer ikke med den globale"
#: c-decl.c:1971
#, c-format
msgid "`%s' locally external but globally static"
msgstr "'%s' er lokalt ekstern, men globalt statisk"
#: c-decl.c:2095
#, c-format
msgid "function `%s' was previously declared within a block"
msgstr "funktionen '%s' blev tidligere erklæret inden for en blok"
#: c-decl.c:2115 c-decl.c:2117
#, c-format
msgid "implicit declaration of function `%s'"
msgstr "underforstået erklæring af funktionen '%s'"
#: c-decl.c:2196
#, c-format
msgid "label %s referenced outside of any function"
msgstr "der er blevet henvist til etiketten '%s' uden for en funktion"
#: c-decl.c:2253
#, c-format
msgid "duplicate label declaration `%s'"
msgstr "etiketten '%s' er blevet erklæret mere end én gang"
#: c-decl.c:2256
msgid "this is a previous declaration"
msgstr "dette er en tidligere erklæring"
#: c-decl.c:2679
msgid "unnamed struct/union that defines no instances"
msgstr "unavngiven struct/union som ikke definerer nogen instanser"
#: c-decl.c:2698
msgid "useless keyword or type name in empty declaration"
msgstr "ubrugeligt reserveret ord eller typenavn i tom erklæring"
#: c-decl.c:2705
msgid "two types specified in one empty declaration"
msgstr "to typer angivet i én tom erklæring"
#: c-decl.c:2710 c-parse.y:753 c-parse.y:755 parse.y:766 parse.y:1853
#: objc-parse.y:799 objc-parse.y:801 objc-parse.y:3042
msgid "empty declaration"
msgstr "tom erklæring"
#: c-decl.c:2740
msgid "ISO C90 does not support `static' or type qualifiers in parameter array declarators"
msgstr "ISO C90 understøtter ikke 'static' eller typemodifikationer i parametertabelerklæringer"
#: c-decl.c:2742
msgid "ISO C90 does not support `[*]' array declarators"
msgstr "ISO C90 understøtter ikke tabelerklæringer med '[*]'"
#: c-decl.c:2745
msgid "GCC does not yet properly implement `[*]' array declarators"
msgstr "GCC understøtter endnu ikke ordentligt tabelerklæringer med '[*]'"
#: c-decl.c:2764
msgid "static or type qualifiers in abstract declarator"
msgstr "static eller typemodifikationer i abstrakt erklæring"
#: c-decl.c:2838
#, c-format
msgid "`%s' is usually a function"
msgstr "'%s' er sædvanligvis en funktion"
# init dækker over værditildeling her - samme for de næste mange
#: c-decl.c:2847
#, c-format
msgid "typedef `%s' is initialized (use __typeof__ instead)"
msgstr "typedef '%s' bliver tildelt en værdi (benyt __typeof__ i stedet)"
#: c-decl.c:2853
#, c-format
msgid "function `%s' is initialized like a variable"
msgstr "funktionen '%s' bliver tildelt en startværdi som en variabel"
#. DECL_INITIAL in a PARM_DECL is really DECL_ARG_TYPE.
#: c-decl.c:2860
#, c-format
msgid "parameter `%s' is initialized"
msgstr "parameteren '%s' bliver tildelt en startværdi"
#: c-decl.c:2880 c-typeck.c:4895
msgid "variable-sized object may not be initialized"
msgstr "et objekt af variabel størrelse må ikke tildeles en startværdi"
#: c-decl.c:2886
#, c-format
msgid "variable `%s' has initializer but incomplete type"
msgstr "variablen '%s' bliver tildelt en startværdi, men er af en ufuldstændig type"
#: c-decl.c:2892
#, c-format
msgid "elements of array `%s' have incomplete type"
msgstr "elementer i tabellen '%s' er af en ufuldstændig type"
#: c-decl.c:2905
#, c-format
msgid "declaration of `%s' has `extern' and is initialized"
msgstr "erklæringen af '%s' indeholder 'extern' og variablen bliver tildelt en startværdi"
#: c-decl.c:2954 c-decl.c:5828 cp/decl.c:7760 cp/decl.c:14339
#, c-format
msgid "inline function `%s' given attribute noinline"
msgstr "inline funktion '%s' givet egenskaben noinline"
#: c-decl.c:3028
#, c-format
msgid "initializer fails to determine size of `%s'"
msgstr "startværdien giver ikke størrelsen af '%s'"
#: c-decl.c:3033
#, c-format
msgid "array size missing in `%s'"
msgstr "tabelstørrelsen mangler i '%s'"
#: c-decl.c:3049
#, c-format
msgid "zero or negative size array `%s'"
msgstr "nul eller negativ størrelse for tabellen '%s'"
#: c-decl.c:3077
#, c-format
msgid "storage size of `%s' isn't known"
msgstr "lagringsstørrelsen af '%s' er ikke kendt"
#: c-decl.c:3087
#, c-format
msgid "storage size of `%s' isn't constant"
msgstr "lagringsstørrelsen af '%s' er ikke konstant"
#: c-decl.c:3147
#, c-format
msgid "ignoring asm-specifier for non-static local variable `%s'"
msgstr "ignorerer asm-anvisning til den ikke-statiske, lokale variabel '%s'"
#: c-decl.c:3247
#, c-format
msgid "ISO C forbids parameter `%s' shadowing typedef"
msgstr "ISO C forbyder at parameteren '%s' skygger for typedef"
#: c-decl.c:3592 cp/decl.c:10880
msgid "`long long long' is too long for GCC"
msgstr "'long long long' er for langt for GCC"
#: c-decl.c:3597
msgid "ISO C90 does not support `long long'"
msgstr "ISO C90 understøtter ikke 'long long'"
#: c-decl.c:3606 c-decl.c:3609 cp/decl.c:10885
#, c-format
msgid "duplicate `%s'"
msgstr "'%s' optræder mere end én gang"
#: c-decl.c:3619 cp/decl.c:10892
msgid "`__thread' before `extern'"
msgstr "'__thread' før 'extern'"
#: c-decl.c:3621 cp/decl.c:10894
msgid "`__thread' before `static'"
msgstr "'__thread' før 'static'"
#: c-decl.c:3629 cp/decl.c:10921
#, c-format
msgid "two or more data types in declaration of `%s'"
msgstr "mere end én datatype i erklæringen af '%s'"
#: c-decl.c:3649 cp/decl.c:10926
#, c-format
msgid "`%s' fails to be a typedef or built in type"
msgstr "'%s' er hverken en typedef eller en indbygget type"
#: c-decl.c:3688
#, c-format
msgid "type defaults to `int' in declaration of `%s'"
msgstr "typen antages at være 'int' i erklæringen af '%s'"
#: c-decl.c:3717
#, c-format
msgid "both long and short specified for `%s'"
msgstr "både long og short er angivet for '%s'"
#: c-decl.c:3721 cp/decl.c:11041
#, c-format
msgid "long or short specified with char for `%s'"
msgstr "long eller short angivet samtidig med char for '%s'"
#: c-decl.c:3728 cp/decl.c:11045
#, c-format
msgid "long or short specified with floating type for `%s'"
msgstr "long eller short angivet samtidig med en kommatalstype for '%s'"
#: c-decl.c:3731
msgid "the only valid combination is `long double'"
msgstr "den eneste gyldige kombination er 'long double'"
#: c-decl.c:3737
#, c-format
msgid "both signed and unsigned specified for `%s'"
msgstr "både signed og unsigned er angivet for '%s'"
#: c-decl.c:3739 cp/decl.c:11034
#, c-format
msgid "long, short, signed or unsigned invalid for `%s'"
msgstr "long, short, signed og unsigned er ugyldige for '%s'"
#: c-decl.c:3745 cp/decl.c:11054
#, c-format
msgid "long, short, signed or unsigned used invalidly for `%s'"
msgstr "long, short, signed og unsigned er benyttet på ugyldig vis for '%s'"
#: c-decl.c:3763 cp/decl.c:11075
#, c-format
msgid "complex invalid for `%s'"
msgstr "complex ugyldig for '%s'"
#: c-decl.c:3805
msgid "ISO C90 does not support complex types"
msgstr "ISO C90 understøtter ikke komplekse typer"
#: c-decl.c:3817
msgid "ISO C does not support plain `complex' meaning `double complex'"
msgstr "ISO C understøtter ikke at blot 'complex' betyder 'double complex'"
#: c-decl.c:3823 c-decl.c:3835
msgid "ISO C does not support complex integer types"
msgstr "ISO C understøtter ikke komplekse heltalstyper"
#: c-decl.c:3850 c-decl.c:4316 cp/decl.c:11688
msgid "duplicate `const'"
msgstr "'const' optræder mere end én gang"
#: c-decl.c:3852 c-decl.c:4320 cp/decl.c:11692
msgid "duplicate `restrict'"
msgstr "'restrict' optræder mere end én gang"
#: c-decl.c:3854 c-decl.c:4318 cp/decl.c:11690
msgid "duplicate `volatile'"
msgstr "'volatile' optræder mere end én gang"
#: c-decl.c:3882 cp/decl.c:11238
#, c-format
msgid "multiple storage classes in declaration of `%s'"
msgstr "flere lagringsklasser optræder i erklæringen af '%s'"
#: c-decl.c:3892
msgid "function definition declared `auto'"
msgstr "'auto' er påhæftet funktionsdefinitionen"
#: c-decl.c:3894
msgid "function definition declared `register'"
msgstr "'register' er påhæftet funktionsdefinitionen"
#: c-decl.c:3896
msgid "function definition declared `typedef'"
msgstr "'typedef' er påhæftet funktionsdefinitionen"
#: c-decl.c:3898
msgid "function definition declared `__thread'"
msgstr "'__thread' er påhæftet funktionsdefinitionen"
#: c-decl.c:3911
#, c-format
msgid "storage class specified for structure field `%s'"
msgstr "lagringsklasse angivet for strukturfelt '%s'"
#: c-decl.c:3915 cp/decl.c:11285
#, c-format
msgid "storage class specified for parameter `%s'"
msgstr "lagringsklasse angivet for parameter '%s'"
#: c-decl.c:3918 cp/decl.c:11287
msgid "storage class specified for typename"
msgstr "lagringsklasse angivet for typenavn"
#: c-decl.c:3930 cp/decl.c:11302
#, c-format
msgid "`%s' initialized and declared `extern'"
msgstr "'%s' bliver tildelt en startværdi og er samtidig erklæret 'extern'"
#: c-decl.c:3932 cp/decl.c:11305
#, c-format
msgid "`%s' has both `extern' and initializer"
msgstr "'%s' er erklæret 'extern', men bliver tildelt en startværdi"
#: c-decl.c:3937 cp/decl.c:11313
#, c-format
msgid "top-level declaration of `%s' specifies `auto'"
msgstr "erklæring af '%s' på øverste niveau angiver 'auto'"
#: c-decl.c:3942 cp/decl.c:11309
#, c-format
msgid "nested function `%s' declared `extern'"
msgstr "indlejret funktion '%s' er erklæret 'extern'"
#: c-decl.c:3948 cp/decl.c:11319
#, c-format
msgid "function-scope `%s' implicitly auto and declared `__thread'"
msgstr "'%s' i funktionsvirkefelt underforstået auto og erklæret '__thread'"
#. Only the innermost declarator (making a parameter be of
#. array type which is converted to pointer type)
#. may have static or type qualifiers.
#: c-decl.c:3987 c-decl.c:4188
msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
msgstr "static eller typemodifikationer i ikke-parametertabelerklæring"
#: c-decl.c:4031
#, c-format
msgid "declaration of `%s' as array of voids"
msgstr "'%s' erklæret som en tabel af void"
#: c-decl.c:4037
#, c-format
msgid "declaration of `%s' as array of functions"
msgstr "'%s' erklæret som en tabel af funktioner"
#: c-decl.c:4042 c-decl.c:5332
msgid "invalid use of structure with flexible array member"
msgstr "ugyldig brug af struktur med fleksibelt tabelmedlem"
#: c-decl.c:4061
#, c-format
msgid "size of array `%s' has non-integer type"
msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er ikke af en heltalstype"
#: c-decl.c:4066
#, c-format
msgid "ISO C forbids zero-size array `%s'"
msgstr "ISO C forbyder tabellen '%s' med størrelsen nul"
#: c-decl.c:4073
#, c-format
msgid "size of array `%s' is negative"
msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er negativ"
#: c-decl.c:4086
#, c-format
msgid "ISO C90 forbids array `%s' whose size can't be evaluated"
msgstr "ISO C90 forbyder tabellen '%s' hvis størrelse ikke kan bestemmes"
#: c-decl.c:4089
#, c-format
msgid "ISO C90 forbids variable-size array `%s'"
msgstr "ISO C90 forbyder tabellen '%s' med variabel størrelse"
#: c-decl.c:4119 c-decl.c:4342 cp/decl.c:11897
#, c-format
msgid "size of array `%s' is too large"
msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er for stor"
#: c-decl.c:4145
msgid "ISO C90 does not support flexible array members"
msgstr "ISO C90 understøtter ikke fleksible tabelmedlemmer"
#: c-decl.c:4155
msgid "array type has incomplete element type"
msgstr "tabeltypen er af en ufuldstændig type"
#: c-decl.c:4162 c-decl.c:4392
msgid "ISO C forbids const or volatile function types"
msgstr "ISO C forbyder const eller volatile funktionstyper"
#: c-decl.c:4208 cp/decl.c:11445
#, c-format
msgid "`%s' declared as function returning a function"
msgstr "'%s' er erklæret som en funktion der returnerer en funktion"
#: c-decl.c:4213 cp/decl.c:11450
#, c-format
msgid "`%s' declared as function returning an array"
msgstr "'%s' er erklæret som en funktion der returnerer en tabel"
#: c-decl.c:4241
msgid "ISO C forbids qualified void function return type"
msgstr "ISO C forbyder void funktionsreturtype med modifikationer"
#: c-decl.c:4245
msgid "type qualifiers ignored on function return type"
msgstr "typemodifikationer ignoreret i funktionsreturtypen"
#: c-decl.c:4274 c-decl.c:4357 c-decl.c:4481 c-decl.c:4573
msgid "ISO C forbids qualified function types"
msgstr "ISO C forbyder funktionsreturtype med modifikationer"
#: c-decl.c:4314 cp/decl.c:11684
msgid "invalid type modifier within pointer declarator"
msgstr "ugyldig typemodifikation i erklæring af henvisning"
#: c-decl.c:4412 cp/decl.c:12182
#, c-format
msgid "variable or field `%s' declared void"
msgstr "variabel eller felt '%s' erklæret void"
#: c-decl.c:4445
msgid "attributes in parameter array declarator ignored"
msgstr "egenskaber i parametertabelerklæring ignoreret"
#: c-decl.c:4470
msgid "invalid type modifier within array declarator"
msgstr "ugyldig typemodifikation i tabelerklæring"
#: c-decl.c:4515
#, c-format
msgid "field `%s' declared as a function"
msgstr "feltet '%s' er erklæret som en funktion"
#: c-decl.c:4521
#, c-format
msgid "field `%s' has incomplete type"
msgstr "feltet '%s' er af en ufuldstændig type"
#: c-decl.c:4553 c-decl.c:4555 c-decl.c:4557 c-decl.c:4564
#, c-format
msgid "invalid storage class for function `%s'"
msgstr "ugyldig lagringsklasse for funktion '%s'"
#: c-decl.c:4579
msgid "`noreturn' function returns non-void value"
msgstr "en funktion uden returtype returnerer en ikke-tom værdi"
# at oversætte inline med et udsagnsord her bliver vist for tvetydigt
#: c-decl.c:4594
msgid "cannot inline function `main'"
msgstr "funktionen 'main' kan ikke være inline"
#: c-decl.c:4649
#, c-format
msgid "variable `%s' declared `inline'"
msgstr "variablen '%s' er erklæret 'inline'"
#. A mere warning is sure to result in improper semantics
#. at runtime. Don't bother to allow this to compile.
#: c-decl.c:4677 cp/decl.c:9951
msgid "thread-local storage not supported for this target"
msgstr "trådlokal lagring understøttes ikke på målarkitekturen"
#: c-decl.c:4732 c-decl.c:5880
msgid "function declaration isn't a prototype"
msgstr "funktionserklæringen er ikke en prototype"
#: c-decl.c:4738
msgid "parameter names (without types) in function declaration"
msgstr "parameternavne (uden typer) i funktionserklæringen"
#: c-decl.c:4770 c-decl.c:6250
#, c-format
msgid "parameter `%s' has incomplete type"
msgstr "parameteren '%s' er af en ufuldstændig type"
#: c-decl.c:4773
msgid "parameter has incomplete type"
msgstr "parameteren er af en ufuldstændig type"
# engelsk original upræcis (hvordan kan man henvise til en type?)
#: c-decl.c:4794
#, c-format
msgid "parameter `%s' points to incomplete type"
msgstr "parameteren '%s' er en henvisning til en ufuldstændig type"
#: c-decl.c:4797
msgid "parameter points to incomplete type"
msgstr "parameteren er en henvisning til en ufuldstændig type"
#: c-decl.c:4862
#, c-format
msgid "parameter `%s' has just a forward declaration"
msgstr "parameteren '%s' har kun en forhåndserklæring"
#: c-decl.c:4903
msgid "`void' in parameter list must be the entire list"
msgstr "'void' i en parameterliste skal udgøre hele listen"
#: c-decl.c:4934
#, c-format
msgid "`struct %s' declared inside parameter list"
msgstr "'struct %s' erklæret inde i en parameterliste"
#: c-decl.c:4937
#, c-format
msgid "`union %s' declared inside parameter list"
msgstr "'union %s' erklæret inde i en parameterliste"
#: c-decl.c:4940
#, c-format
msgid "`enum %s' declared inside parameter list"
msgstr "'enum %s' erklæret inde i en parameterliste"
#: c-decl.c:4947
msgid "anonymous struct declared inside parameter list"
msgstr "anonym struct erklæret inde i en parameterliste"
#: c-decl.c:4949
msgid "anonymous union declared inside parameter list"
msgstr "anonym union erklæret inde i en parameterliste"
#: c-decl.c:4951
msgid "anonymous enum declared inside parameter list"
msgstr "anonym enum erklæret inde i en parameterliste"
#: c-decl.c:4955
msgid "its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want"
msgstr "dens virkefelt er kun denne definition eller erklæring hvilket sandsynligvis ikke er hvad du ønsker."
#: c-decl.c:5032
#, c-format
msgid "redefinition of `union %s'"
msgstr "omdefinering af 'union %s'"
#: c-decl.c:5034
#, c-format
msgid "redefinition of `struct %s'"
msgstr "omdefinering af 'struct %s'"
#: c-decl.c:5105 cp/decl.c:7532
msgid "declaration does not declare anything"
msgstr "erklæring erklærer ikke noget"
# engelsk original forkortet
#: c-decl.c:5169 c-decl.c:5172
#, c-format
msgid "%s defined inside parms"
msgstr "%s defineret inden i parameterliste"
#: c-decl.c:5170 c-decl.c:5173 c-decl.c:5184
msgid "union"
msgstr "union"
#: c-decl.c:5170 c-decl.c:5173
msgid "structure"
msgstr "struktur"
#: c-decl.c:5183
#, c-format
msgid "%s has no %s"
msgstr "%s har ingen %s"
#: c-decl.c:5184
msgid "struct"
msgstr "struct"
#: c-decl.c:5185
msgid "named members"
msgstr "navngivne medlemmer"
#: c-decl.c:5185
msgid "members"
msgstr "medlemmer"
#: c-decl.c:5224
#, c-format
msgid "nested redefinition of `%s'"
msgstr "indlejret omdefinering af '%s'"
#: c-decl.c:5237
#, c-format
msgid "bit-field `%s' width not an integer constant"
msgstr "bredden af bitfeltet '%s' er ikke en heltalskonstant"
#: c-decl.c:5248
#, c-format
msgid "bit-field `%s' has invalid type"
msgstr "bitfeltet '%s' er af en ufuldstændig type"
#: c-decl.c:5260
#, c-format
msgid "bit-field `%s' type invalid in ISO C"
msgstr "typen af bitfeltet '%s' er ugyldig i ISO C"
#: c-decl.c:5271
#, c-format
msgid "negative width in bit-field `%s'"
msgstr "negativ bredde i bitfeltet '%s'"
#: c-decl.c:5273
#, c-format
msgid "width of `%s' exceeds its type"
msgstr "bredden af '%s' overstiger typen"
#: c-decl.c:5275
#, c-format
msgid "zero width for bit-field `%s'"
msgstr "en bredde på nul for bitfeltet '%s'"
# RETMIG: find på et eller andet med præcisionen
#: c-decl.c:5289
#, c-format
msgid "`%s' is narrower than values of its type"
msgstr "'%s' er smallere end værdier af dens type"
#: c-decl.c:5323
msgid "flexible array member in union"
msgstr "fleksibelt tabelmedlem i union"
#: c-decl.c:5325
msgid "flexible array member not at end of struct"
msgstr "fleksibelt tabelmedlem ikke i slutningen af struktur"
#: c-decl.c:5327
msgid "flexible array member in otherwise empty struct"
msgstr "fleksibelt tabelmedlem i ellers tom struktur"
#: c-decl.c:5357
#, c-format
msgid "duplicate member `%s'"
msgstr "medlemmet '%s' optræder mere end én gang"
#: c-decl.c:5448
msgid "union cannot be made transparent"
msgstr "union kan ikke ikke gøres gennemsigtig"
#. This enum is a named one that has been declared already.
#: c-decl.c:5558
#, c-format
msgid "redeclaration of `enum %s'"
msgstr "omerklæring af 'enum %s'"
# original forkortet
#: c-decl.c:5592
msgid "enum defined inside parms"
msgstr "enum defineret inden i parameterliste"
#: c-decl.c:5625
msgid "enumeration values exceed range of largest integer"
msgstr "enum-værdier overstige rækkevidden af det største heltal"
#: c-decl.c:5734
#, c-format
msgid "enumerator value for `%s' not integer constant"
msgstr "enum-værdien for '%s' er ikke en heltalskonstant"
#: c-decl.c:5747
msgid "overflow in enumeration values"
msgstr "enum-værdier for store"
#: c-decl.c:5752
msgid "ISO C restricts enumerator values to range of `int'"
msgstr "ISO C begrænser enum-værdier til rækkevidden af 'int'"
#: c-decl.c:5834
msgid "return type is an incomplete type"
msgstr "returtypen er en ufuldstændig type"
#: c-decl.c:5842
msgid "return type defaults to `int'"
msgstr "returtypen antages at være 'int'"
#: c-decl.c:5889
#, c-format
msgid "no previous prototype for `%s'"
msgstr "ingen tidligere prototype for '%s'"
#: c-decl.c:5896
#, c-format
msgid "`%s' was used with no prototype before its definition"
msgstr "'%s' blev brugt uden en prototype før dens definition"
#: c-decl.c:5902
#, c-format
msgid "no previous declaration for `%s'"
msgstr "ingen tidligere erklæring af '%s'"
#: c-decl.c:5909
#, c-format
msgid "`%s' was used with no declaration before its definition"
msgstr "'%s' blev brugt uden en erklæring før dens definition"
#: c-decl.c:5933 c-decl.c:6486
#, c-format
msgid "return type of `%s' is not `int'"
msgstr "returtypen til '%s' er ikke 'int'"
#: c-decl.c:5949
#, c-format
msgid "first argument of `%s' should be `int'"
msgstr "den første parameter til '%s' skal være 'int'"
#: c-decl.c:5958
#, c-format
msgid "second argument of `%s' should be `char **'"
msgstr "den anden parameter til '%s' skal være 'char **'"
#: c-decl.c:5967
#, c-format
msgid "third argument of `%s' should probably be `char **'"
msgstr "den tredje parameter til '%s' skal sandsynligvis være 'char **'"
#: c-decl.c:5976
#, c-format
msgid "`%s' takes only zero or two arguments"
msgstr "'%s' tager kun mod to eller ingen parametre"
#: c-decl.c:5979
#, c-format
msgid "`%s' is normally a non-static function"
msgstr "'%s' er normalt en ikke-statisk funktion"
#: c-decl.c:6077
msgid "parm types given both in parmlist and separately"
msgstr "parametertyper angivet både i parameterliste og separat"
#: c-decl.c:6098
msgid "parameter name omitted"
msgstr "parameternavn udeladt"
#: c-decl.c:6102 c-decl.c:6204
#, c-format
msgid "parameter `%s' declared void"
msgstr "parameteren '%s' erklæret void"
#: c-decl.c:6178
msgid "parameter name missing from parameter list"
msgstr "parameternavn mangler fra parameterliste"
#: c-decl.c:6197
#, c-format
msgid "multiple parameters named `%s'"
msgstr "flere parametre ved navn '%s'"
#: c-decl.c:6219 c-decl.c:6221
#, c-format
msgid "type of `%s' defaults to `int'"
msgstr "typen til '%s' antages at være 'int'"
#: c-decl.c:6257
#, c-format
msgid "declaration for parameter `%s' but no such parameter"
msgstr "erklæring af parameteren '%s', men ingen sådan parameter"
#: c-decl.c:6305
msgid "number of arguments doesn't match prototype"
msgstr "antallet af parametre passer ikke til prototypen"
#: c-decl.c:6335
#, c-format
msgid "promoted argument `%s' doesn't match prototype"
msgstr "den forfremmede parameter '%s' passer ikke til prototypen"
#: c-decl.c:6345
#, c-format
msgid "argument `%s' doesn't match prototype"
msgstr "parameteren '%s' passer ikke til prototypen"
#: c-decl.c:6518 cp/decl.c:15049
msgid "no return statement in function returning non-void"
msgstr "ingen return-sætning i en funktion der ikke returnerer void"
#: c-decl.c:6525
msgid "this function may return with or without a value"
msgstr "denne funktion kan returnere med eller uden en værdi"
#: c-decl.c:6729
#, c-format
msgid "size of return value of `%s' is %u bytes"
msgstr "størrelsen af returtypen til '%s' er %u byte"
#: c-decl.c:6733
#, c-format
msgid "size of return value of `%s' is larger than %d bytes"
msgstr "størrelsen af returtypen til '%s' er større end %d byte"
#. If we get here, declarations have been used in a for loop without
#. the C99 for loop scope. This doesn't make much sense, so don't
#. allow it.
#: c-decl.c:6791
msgid "`for' loop initial declaration used outside C99 mode"
msgstr "begyndelseserklæring i 'for'-løkke benyttet uden for C99-tilstand"
#: c-decl.c:6815
#, c-format
msgid "`struct %s' declared in `for' loop initial declaration"
msgstr "'struct %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
#: c-decl.c:6818
#, c-format
msgid "`union %s' declared in `for' loop initial declaration"
msgstr "'union %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
#: c-decl.c:6821
#, c-format
msgid "`enum %s' declared in `for' loop initial declaration"
msgstr "'enum %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
#: c-decl.c:6829
#, c-format
msgid "declaration of non-variable `%s' in `for' loop initial declaration"
msgstr "erklæring af '%s' der ikke er en variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
#: c-decl.c:6831
#, c-format
msgid "declaration of static variable `%s' in `for' loop initial declaration"
msgstr "erklæring af '%s' der er en statisk variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
#: c-decl.c:6833
#, c-format
msgid "declaration of `extern' variable `%s' in `for' loop initial declaration"
msgstr "erklæring af '%s' der er en 'extern'-variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"
#: c-format.c:109 c-format.c:191
msgid "format string arg not a string type"
msgstr "formateringsstrengsparameter er ikke af en strengtype"
#: c-format.c:124
msgid "args to be formatted is not '...'"
msgstr "parametrene der skal formateres, er ikke '...'"
#: c-format.c:133
msgid "strftime formats cannot format arguments"
msgstr "strftime-formater kan ikke formatere parametre"
#: c-format.c:168 c-format.c:270
msgid "format string has invalid operand number"
msgstr "formateringsstrengen har et ugyldigt operandtal"
#: c-format.c:202
msgid "function does not return string type"
msgstr "funktionen returnerer ikke en strengtype"
#: c-format.c:233
msgid "unrecognized format specifier"
msgstr "ukendt formateringsanvisning"
#: c-format.c:246
#, c-format
msgid "`%s' is an unrecognized format function type"
msgstr "'%s' er en ukendt formateringsfunktionstype"
#: c-format.c:280
msgid "format string arg follows the args to be formatted"
msgstr "formateringsstrengsparameter efterfølger parametrene der skal formateres"
# her er der tale om en signalering
#: c-format.c:601
msgid "` ' flag"
msgstr "' '-flag"
#: c-format.c:601
msgid "the ` ' printf flag"
msgstr "' '-printf-flaget"
#: c-format.c:602 c-format.c:673
msgid "`+' flag"
msgstr "'+'-flag"
#: c-format.c:602
msgid "the `+' printf flag"
msgstr "'+'-printf-flaget"
#: c-format.c:603 c-format.c:649
msgid "`#' flag"
msgstr "'#'-flag"
#: c-format.c:603
msgid "the `#' printf flag"
msgstr "'#'-printf-flaget"
#: c-format.c:604 c-format.c:647
msgid "`0' flag"
msgstr "'0'-flag"
#: c-format.c:604
msgid "the `0' printf flag"
msgstr "'0'-printf-flaget"
#: c-format.c:605 c-format.c:646 c-format.c:676
msgid "`-' flag"
msgstr "'-'-flag"
#: c-format.c:605
msgid "the `-' printf flag"
msgstr "'-'-printf-flaget"
#: c-format.c:606 c-format.c:630
msgid "`'' flag"
msgstr "'''-flag"
#: c-format.c:606
msgid "the `'' printf flag"
msgstr "'''-printf-flaget"
#: c-format.c:607 c-format.c:631
msgid "`I' flag"
msgstr "'I'-flag"
#: c-format.c:607
msgid "the `I' printf flag"
msgstr "'I'-printf-flaget"
#: c-format.c:608 c-format.c:628 c-format.c:650 c-format.c:677 c-format.c:1702
msgid "field width"
msgstr "feltbredde"
#: c-format.c:608
msgid "field width in printf format"
msgstr "feltbredde i printf-formatering"
#: c-format.c:609
msgid "precision"
msgstr "præcision"
#: c-format.c:609
msgid "precision in printf format"
msgstr "præcision i printf-formatering"
#: c-format.c:610 c-format.c:629 c-format.c:680
msgid "length modifier"
msgstr "længdetilpasning"
#: c-format.c:610
msgid "length modifier in printf format"
msgstr "længdetilpasning i printf-formatering"
#: c-format.c:626
msgid "assignment suppression"
msgstr "tildelingsundertrykkelse"
#: c-format.c:626
msgid "the assignment suppression scanf feature"
msgstr "den tildelingsundertrykkende scanf-facilitet"
#: c-format.c:627
msgid "`a' flag"
msgstr "'a'-flag"
#: c-format.c:627
msgid "the `a' scanf flag"
msgstr "'a'-scanf-flaget"
#: c-format.c:628
msgid "field width in scanf format"
msgstr "feltbredde i scanf-formatering"
#: c-format.c:629
msgid "length modifier in scanf format"
msgstr "længdetilpasning i scanf-formatering"
#: c-format.c:630
msgid "the `'' scanf flag"
msgstr "'''-scanf-flaget"
#: c-format.c:631
msgid "the `I' scanf flag"
msgstr "'I'-scanf-flaget"
#: c-format.c:645
msgid "`_' flag"
msgstr "'_'-flag"
#: c-format.c:645
msgid "the `_' strftime flag"
msgstr "'_'-strftime-flaget"
#: c-format.c:646
msgid "the `-' strftime flag"
msgstr "'-'-strftime-flaget"
#: c-format.c:647
msgid "the `0' strftime flag"
msgstr "'0'-strftime-flaget"
#: c-format.c:648 c-format.c:672
msgid "`^' flag"
msgstr "'^'-flag"
#: c-format.c:648
msgid "the `^' strftime flag"
msgstr "'^'-strftime-flaget"
#: c-format.c:649
msgid "the `#' strftime flag"
msgstr "'#'-strftime-flaget"
#: c-format.c:650
msgid "field width in strftime format"
msgstr "feltbredde i strftime-formatering"
#: c-format.c:651
msgid "`E' modifier"
msgstr "'E'-modifikation"
#: c-format.c:651
msgid "the `E' strftime modifier"
msgstr "'E'-strftime-modifikationen"
#: c-format.c:652
msgid "`O' modifier"
msgstr "'O'-modifikation"
#: c-format.c:652
msgid "the `O' strftime modifier"
msgstr "'O'-strftime-modifikationen"
#: c-format.c:653
msgid "the `O' modifier"
msgstr "'O'-modifikation"
#: c-format.c:671
msgid "fill character"
msgstr "udfyldningstegn"
#: c-format.c:671
msgid "fill character in strfmon format"
msgstr "udfyldningstegn i strfmon-formatering"
#: c-format.c:672
msgid "the `^' strfmon flag"
msgstr "'^'-strfmon-flaget"
#: c-format.c:673
msgid "the `+' strfmon flag"
msgstr "'+'-strfmon-flaget"
#: c-format.c:674
msgid "`(' flag"
msgstr "'('-flag"
#: c-format.c:674
msgid "the `(' strfmon flag"
msgstr "'('-strfmon-flaget"
#: c-format.c:675
msgid "`!' flag"
msgstr "'!'-flag"
#: c-format.c:675
msgid "the `!' strfmon flag"
msgstr "'!'-strfmon-flaget"
#: c-format.c:676
msgid "the `-' strfmon flag"
msgstr "'-'-strfmon-flaget"
#: c-format.c:677
msgid "field width in strfmon format"
msgstr "feltbredde i strfmon-formatering"
#: c-format.c:678
msgid "left precision"
msgstr "venstrepræcision"
#: c-format.c:678
msgid "left precision in strfmon format"
msgstr "venstrepræcision i strfmon-formatering"
#: c-format.c:679
msgid "right precision"
msgstr "højrepræcision"
#: c-format.c:679
msgid "right precision in strfmon format"
msgstr "højrepræcision i strfmon-formatering"
#: c-format.c:680
msgid "length modifier in strfmon format"
msgstr "længdemodifikation i strfmon-formatering"
#: c-format.c:983
#, c-format
msgid "function might be possible candidate for `%s' format attribute"
msgstr "funktion er en mulig kandidat til '%s'-formateringsegenskab"
#: c-format.c:1107 c-format.c:1128 c-format.c:2112
msgid "missing $ operand number in format"
msgstr "manglende $-operandnummer i formatering"
#: c-format.c:1138
#, c-format
msgid "%s does not support %%n$ operand number formats"
msgstr "%s understøtter ikke %%n$-operandnummerformateringer"
#: c-format.c:1145
msgid "operand number out of range in format"
msgstr "operandnummer uden for det gyldige interval"
#: c-format.c:1168
#, c-format
msgid "format argument %d used more than once in %s format"
msgstr "formateringsparameter %d brugt mere end en gang i %s-formatering"
#: c-format.c:1218
#, c-format
msgid "format argument %d unused before used argument %d in $-style format"
msgstr "formateringsparameter %d ubenyttet før den brugte parameter %d i formatering med $"
#: c-format.c:1322
msgid "format not a string literal, format string not checked"
msgstr "formatering er ikke en strengkonstant, formateringsstrengen er ikke kontrolleret"
#: c-format.c:1336
msgid "format not a string literal and no format arguments"
msgstr "formatering er ikke en strengkonstant og der er ingen formateringsparametre"
#: c-format.c:1338
msgid "format not a string literal, argument types not checked"
msgstr "formatering er ikke en strengkonstant, parametertyper er ikke kontrolleret"
#: c-format.c:1351
msgid "too many arguments for format"
msgstr "for mange parametre til formatering"
#: c-format.c:1354
msgid "unused arguments in $-style format"
msgstr "ubenyttede parametre i formatering med $"
#: c-format.c:1357
#, c-format
msgid "zero-length %s format string"
msgstr "formateringsstreng %s med længden nul"
#: c-format.c:1361
msgid "format is a wide character string"
msgstr "formatering er en bredtegnsstreng"
#: c-format.c:1364
msgid "unterminated format string"
msgstr "uafsluttet formateringsstreng"
#: c-format.c:1581
msgid "embedded `\\0' in format"
msgstr "indlejret '\\0' i formatering"
#: c-format.c:1596
#, c-format
msgid "spurious trailing `%%' in format"
msgstr "mystisk afsluttende '%%' i formatering"
#: c-format.c:1635 c-format.c:1872
#, c-format
msgid "repeated %s in format"
msgstr "gentaget %s i formatering"
#: c-format.c:1648
msgid "missing fill character at end of strfmon format"
msgstr "mangler fyldtegn i slutningen af strfmon-formatering"
#: c-format.c:1687 c-format.c:1786 c-format.c:2066 c-format.c:2119
msgid "too few arguments for format"
msgstr "for få parametre til formatering"
#: c-format.c:1728
#, c-format
msgid "zero width in %s format"
msgstr "bredde på nul i %s-formatering"
#: c-format.c:1747
#, c-format
msgid "empty left precision in %s format"
msgstr "tom venstrepræcision i %s-formatering"
#: c-format.c:1801
msgid "field precision"
msgstr "feltpræcision"
#: c-format.c:1816
#, c-format
msgid "empty precision in %s format"
msgstr "tom præcision i %s-formatering"
#: c-format.c:1856
#, c-format
msgid "%s does not support the `%s' %s length modifier"
msgstr "%s understøtter ikke '%s' %s-længdemodifikationen"
#: c-format.c:1906
msgid "conversion lacks type at end of format"
msgstr "konvertering mangler type i slutningen af formatering"
#: c-format.c:1917
#, c-format
msgid "unknown conversion type character `%c' in format"
msgstr "ukendt konverteringstypetegn '%c' i formatering"
#: c-format.c:1920
#, c-format
msgid "unknown conversion type character 0x%x in format"
msgstr "ukendt konverteringstypetegn 0x%x i formatering"
#: c-format.c:1927
#, c-format
msgid "%s does not support the `%%%c' %s format"
msgstr "%s understøtter ikke '%%%c' %s-formateringen"
#: c-format.c:1943
#, c-format
msgid "%s used with `%%%c' %s format"
msgstr "%s brugt med '%%%c' %s-formatering"
#: c-format.c:1952
#, c-format
msgid "%s does not support %s"
msgstr "%s understøtter ikke %s"
#: c-format.c:1961
#, c-format
msgid "%s does not support %s with the `%%%c' %s format"
msgstr "%s understøtter ikke %s med '%%%c' %s-formateringen"
#: c-format.c:1994
#, c-format
msgid "%s ignored with %s and `%%%c' %s format"
msgstr "%s ignoreret med %s og '%%%c' %s-formatering"
#: c-format.c:1998
#, c-format
msgid "%s ignored with %s in %s format"
msgstr "%s ignoreret med %s i %s-formatering"
#: c-format.c:2004
#, c-format
msgid "use of %s and %s together with `%%%c' %s format"
msgstr "brug af %s og %s sammen med '%%%c' %s-formatering"
#: c-format.c:2008
#, c-format
msgid "use of %s and %s together in %s format"
msgstr "brug af %s og %s sammen i %s-formatering"
#: c-format.c:2027
#, c-format
msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year in some locales"
msgstr "'%%%c' giver kun de to sidste cifre af året under nogle regionalindstillinger"
#: c-format.c:2030
#, c-format
msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year"
msgstr "'%%%c' giver kun de to sidste cifre af året"
#. The end of the format string was reached.
#: c-format.c:2046
#, c-format
msgid "no closing `]' for `%%[' format"
msgstr "ingen afsluttende '[' til '%%['-formatering"
#: c-format.c:2059
#, c-format
msgid "use of `%s' length modifier with `%c' type character"
msgstr "brug af '%s'-længdemodifikation med '%c'-typetegn"
#: c-format.c:2080
#, c-format
msgid "%s does not support the `%%%s%c' %s format"
msgstr "%s understøtter ikke '%%%s%c' %s-formateringen"
#: c-format.c:2095
msgid "operand number specified with suppressed assignment"
msgstr "operandnummer angivet med undertrykt tildeling"
#: c-format.c:2097
msgid "operand number specified for format taking no argument"
msgstr "operandnummer angiver for formatering der ikke tager mod parametre"
#: c-format.c:2211
#, c-format
msgid "writing through null pointer (arg %d)"
msgstr "skrivning gennem nulhenvisning (parameter %d)"
#: c-format.c:2220
#, c-format
msgid "reading through null pointer (arg %d)"
msgstr "læsning gennem nulhenvisning (parameter %d)"
#: c-format.c:2240
#, c-format
msgid "writing into constant object (arg %d)"
msgstr "skrivning til konstant objekt (parameter %d)"
#: c-format.c:2250
#, c-format
msgid "extra type qualifiers in format argument (arg %d)"
msgstr "ekstra typemodifikationer i formateringsparameter (parameter %d)"
#: c-format.c:2257
#, c-format
msgid "format argument is not a pointer (arg %d)"
msgstr "formateringsparameter er ikke en henvisning (parameter %d)"
#: c-format.c:2259
#, c-format
msgid "format argument is not a pointer to a pointer (arg %d)"
msgstr "formateringsparameter er ikke en henvisning til en henvisning (parameter %d)"
#: c-format.c:2330
msgid "pointer"
msgstr "henvisning"
#: c-format.c:2332
msgid "different type"
msgstr "anden type"
#: c-format.c:2353
#, c-format
msgid "%s is not type %s (arg %d)"
msgstr "%s er ikke af typen %s (parameter %d)"
#: c-format.c:2356
#, c-format
msgid "%s format, %s arg (arg %d)"
msgstr "%s-formatering, %s-parameter (parameter %d)"
#: c-lex.c:153
msgid "YYDEBUG not defined"
msgstr "YYDEBUG ikke defineret"
#: c-lex.c:293
msgid "badly nested C headers from preprocessor"
msgstr "ugyldigt indlejrede C-inkluderingsfiler fra præprocessoren"
#: c-lex.c:336
#, c-format
msgid "ignoring #pragma %s %s"
msgstr "ignorerer #pragma %s %s"
#: c-lex.c:386
#, c-format
msgid "universal-character-name '\\U%08x' not valid in identifier"
msgstr "universelt tegn '\\U%08x' er ikke gyldigt i kaldenavne"
#: c-lex.c:632
#, c-format
msgid "universal-character-name '\\u%04x' not valid in identifier"
msgstr "universelt tegn '\\u%04x' er ikke gyldigt i kaldenavne"
#: c-lex.c:695
#, c-format
msgid "stray '%c' in program"
msgstr "vildfaren '%c' i program"
#: c-lex.c:697
#, c-format
msgid "stray '\\%o' in program"
msgstr "vildfaren '\\%o' i program"
#: c-lex.c:854
msgid "this decimal constant is unsigned only in ISO C90"
msgstr "denne kommatalskonstant er kun unsigned i ISO C90"
#: c-lex.c:857
msgid "this decimal constant would be unsigned in ISO C90"
msgstr "denne kommatalskonstant ville være unsigned i ISO C90"
#: c-lex.c:873
#, c-format
msgid "integer constant is too large for \"%s\" type"
msgstr "heltalskonstanten er for stor til typen '%s'"
#: c-lex.c:941
#, c-format
msgid "floating constant exceeds range of \"%s\""
msgstr "kommatalskonstant overskrider intervallet for '%s'"
#: c-lex.c:977 cpplex.c:330 cpplex.c:668 cpplex.c:1942
msgid "ignoring invalid multibyte character"
msgstr "ignorerer ugyldigt flerbyte-tegn"
#: c-opts.c:355
#, c-format
msgid "missing argument to \"-%s\""
msgstr "der mangler en parameter til tilvalget '-%s'"
#: c-opts.c:359
#, c-format
msgid "no class name specified with \"-%s\""
msgstr "intet klassenavn angivet med '-%s'"
#: c-opts.c:366
#, c-format
msgid "missing filename after \"-%s\""
msgstr "et filnavn mangler efter '-%s'"
#: c-opts.c:371
#, c-format
msgid "missing target after \"-%s\""
msgstr "et mål mangler efter '-%s'"
#: c-opts.c:505
#, c-format
msgid "options array incorrectly sorted: %s is before %s"
msgstr "tilvalgstabel sorteret forkert: %s er før %s"
#: c-opts.c:550
#, c-format
msgid "too many filenames given. Type %s --help for usage"
msgstr "for mange filnavne angivet - vejledning i brug kan fås med '%s --help'"
#: c-opts.c:937
msgid "-Wno-strict-prototypes is not supported in C++"
msgstr "-Wno-strict-prototypes er ikke understøttet i C++"
#: c-opts.c:1017
#, c-format
msgid "switch \"%s\" is no longer supported"
msgstr "tilvalget '%s' understøttes ikke længere"
#: c-opts.c:1033
#, c-format
msgid "switch \"%s\" is deprecated, please see documentation for details"
msgstr "tilvalget '%s' er forældet, se venligst dokumentationen for detaljer"
#: c-opts.c:1153
msgid "-fhandle-exceptions has been renamed to -fexceptions (and is now on by default)"
msgstr "-fhandle-exceptions er blevet omdøbt til -fexceptions (og er nu til som standard)"
#: c-opts.c:1273
msgid "output filename specified twice"
msgstr "uddatafilnavnet er angivet to gange"
#: c-opts.c:1387
msgid "-Wformat-y2k ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-y2k ignoreret uden -Wformat"
#: c-opts.c:1389
msgid "-Wformat-extra-args ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-extra-args ignoreret uden -Wformat"
#: c-opts.c:1391
msgid "-Wformat-zero-length ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-zero-length ignoreret uden -Wformat"
#: c-opts.c:1393
msgid "-Wformat-nonliteral ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-nonliteral ignoreret uden -Wformat"
#: c-opts.c:1395
msgid "-Wformat-security ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-security ignoreret uden -Wformat"
#: c-opts.c:1397
msgid "-Wmissing-format-attribute ignored without -Wformat"
msgstr "-Wmissing-format-attribute ignoreret uden -Wformat"
#: c-opts.c:1419
#, c-format
msgid "opening output file %s"
msgstr "åbner uddatafilen %s"
#: c-opts.c:1474
#, c-format
msgid "opening dependency file %s"
msgstr "åbner afhængighedsfilen %s"
#: c-opts.c:1484
#, c-format
msgid "closing dependency file %s"
msgstr "lukker afhængighedsfilen %s"
#: c-opts.c:1487
#, c-format
msgid "when writing output to %s"
msgstr "ved skrivning af uddata til %s"
#: c-opts.c:1567
msgid "to generate dependencies you must specify either -M or -MM"
msgstr "for at generere afhængigheder skal du angive enten -M eller -MM"
#: c-opts.c:1715
#, fuzzy, c-format
msgid "\"-%c%s%s\" is valid for %s but not for %s"
msgstr "'-%s' er gyldigt for %s, men ikke for %s"
# den fulde tekst til disse bidder findes også senere
#. To keep the lines from getting too long for some compilers, limit
#. to about 500 characters (6 lines) per chunk.
#: c-opts.c:1726
msgid ""
"Switches:\n"
" -include <file> Include the contents of <file> before other files\n"
" -imacros <file> Accept definition of macros in <file>\n"
" -iprefix <path> Specify <path> as a prefix for next two options\n"
" -iwithprefix <dir> Add <dir> to the end of the system include path\n"
" -iwithprefixbefore <dir> Add <dir> to the end of the main include path\n"
" -isystem <dir> Add <dir> to the start of the system include path\n"
msgstr ""
"Tilvalg:\n"
" -include <fil> Inkludér indholdet af <fil> før andre filer\n"
" -imacros <fil> Læs makrodefinitionerne i <fil>\n"
" -iprefix <sti> Angiv <sti> som et præfiks til de næste to tilvalg\n"
" -iwithprefix <ktlg> Føj <ktlg> til slutningen af systeminkluderingsstien\n"
" -withprefixbefore <ktlg> Føj <ktlg> til slutningen af den alm. inkluderingssti\n"
" -isystem <ktlg> Føj <ktlg> til begyndelsen af systeminkluderingsstien\n"
#: c-opts.c:1735
msgid ""
" -idirafter <dir> Add <dir> to the end of the system include path\n"
" -I <dir> Add <dir> to the end of the main include path\n"
" -I- Fine-grained include path control; see info docs\n"
" -nostdinc Do not search system include directories\n"
" (dirs specified with -isystem will still be used)\n"
" -nostdinc++ Do not search system include directories for C++\n"
" -o <file> Put output into <file>\n"
msgstr ""
" -idirafter <ktlg> Føj <ktlg> til slutningen af systeminkluderingsstien\n"
" -I <ktlg> Føj <ktlg> til slutningen af den alm. inkluderingssti\n"
" -I- Nøje kontrolleret inkluderingssti; se info-hjælpen\n"
" -nostdinc Søg ikke i systeminkluderingskataloger\n"
" (kataloger angivet med -isystem søges dog stadig)\n"
" -nostdinc++ Søg ikke i systeminkluderingskataloger til C++\n"
" -o <fil> Send uddata til <fil>\n"
#: c-opts.c:1744
msgid ""
" -trigraphs Support ISO C trigraphs\n"
" -std=<std name> Specify the conformance standard; one of:\n"
" gnu89, gnu99, c89, c99, iso9899:1990,\n"
" iso9899:199409, iso9899:1999, c++98\n"
" -w Inhibit warning messages\n"
" -W[no-]trigraphs Warn if trigraphs are encountered\n"
" -W[no-]comment{s} Warn if one comment starts inside another\n"
msgstr ""
" -trigraphs Understøt ISO C trigrafer\n"
" -std=<standardnavn> Angiv at koden retter sig efter en af standarderne:\n"
" gnu89, gnu99, c89, c99, iso9899:1990,\n"
" iso9899:199409, iso9899:1999, c++98\n"
" -w Undertryk advarselsmeddelelser\n"
" -W[no-]trigraphs Advar hvis trigrafer mødes\n"
" -W[no-]comment{s} Advar hvis en kommentar begynder inden i en anden\n"
#: c-opts.c:1753
msgid ""
" -W[no-]traditional Warn about features not present in traditional C\n"
" -W[no-]undef Warn if an undefined macro is used by #if\n"
" -W[no-]import Warn about the use of the #import directive\n"
msgstr ""
" -W[no-]traditional Advar om utilgængelige faciliteter i traditionel C\n"
" -W[no-]undef Advar hvis en ikkedefineret makro bruges med #if\n"
" -W[no-]import Advar om brug af #import-direktivet\n"
#: c-opts.c:1758
msgid ""
" -W[no-]error Treat all warnings as errors\n"
" -W[no-]system-headers Do not suppress warnings from system headers\n"
" -W[no-]all Enable most preprocessor warnings\n"
msgstr ""
" -W[no-]error Behandl alle advarsler som fejl\n"
" -W[no-]system-headers Undertryk ikke advarsler fra systeminkluderingsfiler\n"
" -W[no-]all Slå alle præprocessoradvarsler til\n"
#: c-opts.c:1763
msgid ""
" -M Generate make dependencies\n"
" -MM As -M, but ignore system header files\n"
" -MD Generate make dependencies and compile\n"
" -MMD As -MD, but ignore system header files\n"
" -MF <file> Write dependency output to the given file\n"
" -MG Treat missing header file as generated files\n"
msgstr ""
" -M Generér afhængigheder til make\n"
" -MM Som -M, men ignorér systeminkluderingsfiler\n"
" -MD Generer make-afhængigheder og oversæt\n"
" -MMD Som -MD, men ignorér systeminkluderingsfiler\n"
" -MF <fil> Skriv afhænghedsuddata til den givne fil\n"
" -MG Behandl manglende inkl.-filer som genererede filer\n"
# make kalder phony targets for falske mål
#: c-opts.c:1771
msgid ""
" -MP\t\t\t Generate phony targets for all headers\n"
" -MQ <target> Add a MAKE-quoted target\n"
" -MT <target> Add an unquoted target\n"
msgstr ""
" -MP Generér \"falske\" mål for alle inkluderingsfiler\n"
" -MQ <mål> Tilføj et MAKE-mål i anførselstegn\n"
" -MT <mål> Tilføj et mål uden anførselstegn\n"
#: c-opts.c:1776
msgid ""
" -D<macro> Define a <macro> with string '1' as its value\n"
" -D<macro>=<val> Define a <macro> with <val> as its value\n"
" -A<question>=<answer> Assert the <answer> to <question>\n"
" -A-<question>=<answer> Disable the <answer> to <question>\n"
" -U<macro> Undefine <macro> \n"
" -v Display the version number\n"
msgstr ""
" -D<makro> Definér makroen <makro> med strengen '1' som værdi\n"
" -D<makro>=<værdi> Definér makroen <makro> med værdien <værdi>\n"
" -A<spørgsmål>=<svar> Angiv at <svar> er svar på <spørgsmål>\n"
" -A-<spørgsmål>=<svar> Angiv at <svar> ikke er svar på <spørgsmål>\n"
" -U<makro> Glem definitionen af <makro>\n"
" -v Skriv versionsnummeret\n"
#: c-opts.c:1784
msgid ""
" -H Print the name of header files as they are used\n"
" -C Do not discard comments\n"
" -dM Display a list of macro definitions active at end\n"
" -dD Preserve macro definitions in output\n"
" -dN As -dD except that only the names are preserved\n"
" -dI Include #include directives in the output\n"
msgstr ""
" -H Skriv navnene på inkluderingsfilerne når de bruges\n"
" -C Fjern ikke kommentarer\n"
" -dM Vis til sidst de aktive makrodefinitioner\n"
" -dD Bevar makrodefinitioner i uddata\n"
" -dN Som -dD bortset fra at kun navnene bevares\n"
" -dI Inkludér #include-anvisninger i uddata\n"
#: c-opts.c:1792
msgid ""
" -f[no-]preprocessed Treat the input file as already preprocessed\n"
" -ftabstop=<number> Distance between tab stops for column reporting\n"
" -P Do not generate #line directives\n"
" -remap Remap file names when including files\n"
" --help Display this information\n"
msgstr ""
" -f[no-]preprocessed Behandl inddatafilen som allerede præprocesseret\n"
" -ftabstop=<tal> Afstand mellem tabulatorstop i kolonnerapportering\n"
" -P Generér ikke #line-angivelser\n"
" -remap Omdan filnavne ved filinkludering\n"
" --help Vis denne vejledning\n"
#. Like YYERROR but do call yyerror.
#: c-parse.y:55 parse.y:48 objc-parse.y:55
msgid "syntax error"
msgstr "syntaksfejl"
#: /usr/share/bison/bison.simple:179
msgid "syntax error: cannot back up"
msgstr "syntaksfejl: kan ikke gå tilbage"
#: c-parse.y:325 objc-parse.y:346
msgid "ISO C forbids an empty source file"
msgstr "ISO C forbyder en tom kildefil"
#: c-parse.y:366 c-typeck.c:6916 objc-parse.y:388
msgid "argument of `asm' is not a constant string"
msgstr "parameteren til 'asm' er ikke en konstant streng"
#: c-parse.y:374 objc-parse.y:396
msgid "ISO C forbids data definition with no type or storage class"
msgstr "ISO C forbyder definition af data uden angivelse af type eller lagringsklasse"
#: c-parse.y:376 objc-parse.y:398
msgid "data definition has no type or storage class"
msgstr "definition af data uden angivelse af type eller lagringsklasse"
#: c-parse.y:389 objc-parse.y:411
msgid "ISO C does not allow extra `;' outside of a function"
msgstr "ISO C tillader ikke ekstra ';' uden for funktioner"
#: c-parse.y:449 cppexp.c:1312
msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
msgstr "traditionel C tillader ikke operatoren unær plus"
#: c-parse.y:496 objc-parse.y:518
msgid "`sizeof' applied to a bit-field"
msgstr "'sizeof' benyttet på et bitfelt"
#: c-parse.y:583 objc-parse.y:605
msgid "ISO C forbids omitting the middle term of a ?: expression"
msgstr "ISO C forbyder udeladelse af den midterste del af et '?:'-udtryk"
#: c-parse.y:632 objc-parse.y:654
msgid "ISO C89 forbids compound literals"
msgstr "ISO C89 forbyder sammensatte konstanter"
#: c-parse.y:646 objc-parse.y:668
msgid "ISO C forbids braced-groups within expressions"
msgstr "ISO C forbyder sætningsblokke inden i udtryk"
#: c-parse.y:677 objc-parse.y:699
msgid "first argument to __builtin_choose_expr not a constant"
msgstr "første parameter til '__builtin_choose_expr' skal være en konstant"
#: c-parse.y:721 objc-parse.y:767
msgid "traditional C rejects ISO C style function definitions"
msgstr "traditionel C tillader ikke ISO C-functionsdefinitioner"
#: c-parse.y:985 c-parse.y:991 c-parse.y:997 c-parse.y:1003 c-parse.y:1024
#: c-parse.y:1030 c-parse.y:1036 c-parse.y:1042 c-parse.y:1075 c-parse.y:1081
#: c-parse.y:1087 c-parse.y:1093 c-parse.y:1138 c-parse.y:1144 c-parse.y:1150
#: c-parse.y:1156 parse.y:1933 parse.y:1940 parse.y:1975 objc-parse.y:1031
#: objc-parse.y:1037 objc-parse.y:1043 objc-parse.y:1049 objc-parse.y:1070
#: objc-parse.y:1076 objc-parse.y:1082 objc-parse.y:1088 objc-parse.y:1121
#: objc-parse.y:1127 objc-parse.y:1133 objc-parse.y:1139 objc-parse.y:1184
#: objc-parse.y:1190 objc-parse.y:1196 objc-parse.y:1202
#, c-format
msgid "`%s' is not at beginning of declaration"
msgstr "'%s' er ikke ved begyndelsen af erklæringen"
#: c-parse.y:1441 objc-parse.y:1496
msgid "ISO C forbids empty initializer braces"
msgstr "ISO C forbyder tom startværdiblok"
#: c-parse.y:1455 objc-parse.y:1510
msgid "ISO C89 forbids specifying subobject to initialize"
msgstr "ISO C89 forbyder angivelse af underobjekt til klargøring"
# RETMIG: hm, gad vide om dette er rigtigt
#: c-parse.y:1458 objc-parse.y:1513
msgid "obsolete use of designated initializer without `='"
msgstr "forældet brug af udpeget startværdi uden '='"
#: c-parse.y:1462 objc-parse.y:1517
msgid "obsolete use of designated initializer with `:'"
msgstr "forældet brug af udpeget startværdi med ':'"
#: c-parse.y:1489 objc-parse.y:1544
msgid "ISO C forbids specifying range of elements to initialize"
msgstr "ISO C forbyder angivelse af interval af elementer til klargøring"
#: c-parse.y:1497 c-parse.y:1528 objc-parse.y:1552 objc-parse.y:1583
msgid "ISO C forbids nested functions"
msgstr "ISO C forbyder indlejrede funktioner"
#: c-parse.y:1703 objc-parse.y:1760
msgid "ISO C forbids forward references to `enum' types"
msgstr "ISO C forbyder forhåndsreferencer til 'enum'-typer"
#: c-parse.y:1715 parse.y:2411 objc-parse.y:1772
msgid "comma at end of enumerator list"
msgstr "komma i slutningen af enum-liste"
#: c-parse.y:1723 objc-parse.y:1780
msgid "no semicolon at end of struct or union"
msgstr "intet semikolon i slutningen af struct eller union"
#: c-parse.y:1732 objc-parse.y:1789 objc-parse.y:2864
msgid "extra semicolon in struct or union specified"
msgstr "ekstra semikolon angivet i struct eller union"
#: c-parse.y:1745 objc-parse.y:1816
msgid "ISO C doesn't support unnamed structs/unions"
msgstr "ISO C understøtter ikke unavngivne struct/union-konstruktioner"
#: c-parse.y:1754 objc-parse.y:1825
msgid "ISO C forbids member declarations with no members"
msgstr "ISO C forbyder medlemserklæringer uden medlemmer"
#: c-parse.y:1913 objc-parse.y:1984
msgid "deprecated use of label at end of compound statement"
msgstr "forældet brug af etiket i slutningen af sammensat sætning"
#: c-parse.y:1930 objc-parse.y:2001
msgid "ISO C89 forbids mixed declarations and code"
msgstr "ISO C89 forbyder blandede erklæringer og kode"
#: c-parse.y:2005 objc-parse.y:2080
msgid "ISO C forbids label declarations"
msgstr "ISO C forbyder etiketerklæringer"
#: c-parse.y:2055 parse.y:1638 objc-parse.y:2130
msgid "braced-group within expression allowed only inside a function"
msgstr "sætningsblokke i udtryk er kun tilladt inde i en funktion"
#: c-parse.y:2182 objc-parse.y:2257
msgid "empty body in an else-statement"
msgstr "tom krop i en else-sætning"
#: c-parse.y:2303 objc-parse.y:2378
msgid "ISO C forbids `goto *expr;'"
msgstr "ISO C forbyder 'goto *udtryk;'"
#: c-parse.y:2403 objc-parse.y:2478
msgid "ISO C forbids forward parameter declarations"
msgstr "ISO C forbyder forhåndsparametererklæringer"
#. Gcc used to allow this as an extension. However, it does
#. not work for all targets, and thus has been disabled.
#. Also, since func (...) and func () are indistinguishable,
#. it caused problems with the code in expand_builtin which
#. tries to verify that BUILT_IN_NEXT_ARG is being used
#. correctly.
#: c-parse.y:2429 objc-parse.y:2504
msgid "ISO C requires a named argument before `...'"
msgstr "ISO C påkræver en navngiven parameter før '...'"
#: c-parse.y:2526 objc-parse.y:2601
msgid "`...' in old-style identifier list"
msgstr "'...' i gammeldags liste af kaldenavne"
#: /usr/share/bison/bison.simple:795
msgid "parse error; also virtual memory exhausted"
msgstr "tolkningsfejl; desuden løbet tør for virtuel hukommelse"
#: /usr/share/bison/bison.simple:799 cp/spew.c:364
msgid "parse error"
msgstr "tolkningsfejl"
#: /usr/share/bison/bison.simple:924
msgid "parser stack overflow"
msgstr "overløb i tolkerens stak"
#: c-parse.y:2838 cp/spew.c:1525 objc-parse.y:3537
#, c-format
msgid "%s at end of input"
msgstr "%s ved slutning af inddata"
#: c-parse.y:2844 cp/spew.c:1533 objc-parse.y:3543
#, c-format
msgid "%s before %s'%c'"
msgstr "%s før %s'%c'"
#: c-parse.y:2846 cp/spew.c:1535 objc-parse.y:3545
#, c-format
msgid "%s before %s'\\x%x'"
msgstr "%s før %s'\\x%x'"
#: c-parse.y:2850 cp/spew.c:1542 objc-parse.y:3549
#, c-format
msgid "%s before string constant"
msgstr "%s før strengkonstant"
#: c-parse.y:2852 cp/spew.c:1544 objc-parse.y:3551
#, c-format
msgid "%s before numeric constant"
msgstr "%s før talkonstant"
#: c-parse.y:2854 objc-parse.y:3553
#, c-format
msgid "%s before \"%s\""
msgstr "%s før \"%s\""
#: c-parse.y:2856 objc-parse.y:3555
#, c-format
msgid "%s before '%s' token"
msgstr "%s før symbolet '%s'"
#: c-parse.y:2921
msgid "traditional C rejects string concatenation"
msgstr "traditionel C tillader ikke strengsammensætning"
#: c-parse.y:3047 objc-parse.y:3779
#, c-format
msgid "syntax error at '%s' token"
msgstr "syntaksfejl ved symbolet '%s'"
#: c-pragma.c:107
msgid "#pragma pack (pop) encountered without matching #pragma pack (push, <n>)"
msgstr "'#pragma pack (pop)' mødt uden tilsvarende '#pragma pack (push, <n>)'"
#: c-pragma.c:125
#, c-format
msgid "#pragma pack(pop, %s) encountered without matching #pragma pack(push, %s, <n>)"
msgstr "'#pragma pack(pop, %s)' mødt uden tilsvarende '#pragma pack(push, %s, <n>)'"
#: c-pragma.c:145
msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
msgstr "#pragma pack(push[, id], <n>) understøttes ikke på målarkitekturen"
#: c-pragma.c:147
msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
msgstr "#pragma pack(pop[, id], <n>) understøttes ikke på målarkitekturen"
#: c-pragma.c:167
msgid "missing '(' after '#pragma pack' - ignored"
msgstr "manglende '(' efter '#pragma pack' - ignoreret"
#: c-pragma.c:180 c-pragma.c:230
msgid "malformed '#pragma pack' - ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma pack' - ignoreret"
#: c-pragma.c:185
msgid "malformed '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignoreret"
#: c-pragma.c:187
msgid "malformed '#pragma pack(pop[, id])' - ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma pack(pop[, id])' - ignoreret"
#: c-pragma.c:196
#, c-format
msgid "unknown action '%s' for '#pragma pack' - ignored"
msgstr "ukendt handling '%s' for '#pragma pack' - ignoreret"
#: c-pragma.c:233
msgid "junk at end of '#pragma pack'"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma pack'"
#: c-pragma.c:247
#, c-format
msgid "alignment must be a small power of two, not %d"
msgstr "justering skal være en lille potens af to, ikke %d"
#: c-pragma.c:280
#, c-format
msgid "applying #pragma weak `%s' after first use results in unspecified behavior"
msgstr "anvendelse af #pragma weak '%s' efter første brug resulterer i ikke-defineret opførsel"
#: c-pragma.c:328 c-pragma.c:333
msgid "malformed #pragma weak, ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma weak' - ignoreret"
#: c-pragma.c:337
msgid "junk at end of #pragma weak"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma weak'"
#: c-pragma.c:372 c-pragma.c:377
msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma redefine_extname' - ignoreret"
#: c-pragma.c:382
msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma redefine_extname'"
#: c-pragma.c:389 c-pragma.c:470
msgid "#pragma redefine_extname conflicts with declaration"
msgstr "#pragma redefine_extname er i konflikt med erklæring"
#: c-pragma.c:420
msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
msgstr "forkert udformet '#pragma extern_prefix' - ignoreret"
#: c-pragma.c:425
msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma extern_prefix'"
#: c-pragma.c:457
msgid "asm declaration conflicts with previous rename"
msgstr "asm-erklæring er i konflikt med tidligere omdøbelse"
#: c-semantics.c:565
msgid "break statement not within loop or switch"
msgstr "break-sætning befinder sig ikke i en løkke- eller switch-konstruktion"
#: c-semantics.c:583
msgid "continue statement not within a loop"
msgstr "continue-sætning befinder sig ikke i en løkke"
#: c-semantics.c:678
msgid "destructor needed for `%#D'"
msgstr "destruktionsfunktion påkrævet til '%#D'"
#: c-semantics.c:679
msgid "where case label appears here"
msgstr "hvor case-etiket optræder her"
#: c-semantics.c:682
msgid "(enclose actions of previous case statements requiring destructors in their own scope.)"
msgstr "(indesluttede handlinger fra tidligere case-sætninger kræver destruktionsfunktioner i deres eget virkefelt)"
#: c-semantics.c:725 c-typeck.c:6942 cp/semantics.c:897
#, c-format
msgid "%s qualifier ignored on asm"
msgstr "%s-modifikation ignoreret ved asm"
#: c-typeck.c:123
#, c-format
msgid "`%s' has an incomplete type"
msgstr "'%s' er af en ufuldstændig type"
#: c-typeck.c:145 cp/call.c:2865
msgid "invalid use of void expression"
msgstr "ugyldig brug af void-udtryk"
#: c-typeck.c:153
msgid "invalid use of flexible array member"
msgstr "ugyldig brug af fleksibelt tabelmedlem"
#: c-typeck.c:159
msgid "invalid use of array with unspecified bounds"
msgstr "ugyldig brug af tabel uden angivne grænser"
#: c-typeck.c:167
#, c-format
msgid "invalid use of undefined type `%s %s'"
msgstr "ugyldig brug af en type '%s %s' der ikke er defineret"
#. If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.
#: c-typeck.c:171
#, c-format
msgid "invalid use of incomplete typedef `%s'"
msgstr "ugyldig brug af ufuldstændig typedef '%s'"
#: c-typeck.c:424 c-typeck.c:438
msgid "function types not truly compatible in ISO C"
msgstr "funktionstyper ikke er fuldt ud forenelige i ISO C"
#: c-typeck.c:603
msgid "types are not quite compatible"
msgstr "typer er ikke helt forenelige"
#: c-typeck.c:757 c-typeck.c:2687
msgid "arithmetic on pointer to an incomplete type"
msgstr "beregninger udført på en henvisning til en ufuldstændig type"
#: c-typeck.c:1136
#, c-format
msgid "%s has no member named `%s'"
msgstr "%s har intet medlem ved navn '%s'"
#: c-typeck.c:1172
#, c-format
msgid "request for member `%s' in something not a structure or union"
msgstr "forespørgsel efter medlemmet '%s' i noget der hverken er en union eller en struktur"
#: c-typeck.c:1204
msgid "dereferencing pointer to incomplete type"
msgstr "forsøg på at følge en henvisning til en variabel af en ufuldstændig type"
#: c-typeck.c:1208
msgid "dereferencing `void *' pointer"
msgstr "forsøg på at følge en 'void *'-henvisning"
#: c-typeck.c:1225 cp/typeck.c:2369
#, c-format
msgid "invalid type argument of `%s'"
msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"
#: c-typeck.c:1244 cp/typeck.c:2395
msgid "subscript missing in array reference"
msgstr "indeks mangler i tabelopslag"
#: c-typeck.c:1265 cp/typeck.c:2437
msgid "array subscript has type `char'"
msgstr "tabelindeks er af typen 'char'"
#: c-typeck.c:1273 c-typeck.c:1362 cp/typeck.c:2444 cp/typeck.c:2523
msgid "array subscript is not an integer"
msgstr "tabelindeks er ikke et heltal"
#: c-typeck.c:1306
msgid "ISO C forbids subscripting `register' array"
msgstr "ISO C forbyder opslag i 'register'-tabel"
#: c-typeck.c:1308
msgid "ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array"
msgstr "ISO C90 forbyder opslag i tabel der ikke er venstreværdi"
#: c-typeck.c:1341
msgid "subscript has type `char'"
msgstr "indeks er af typen 'char'"
#: c-typeck.c:1357 cp/typeck.c:2518
msgid "subscripted value is neither array nor pointer"
msgstr "værdien der er påført et indeks, er hverken en tabel eller en henvisningsvariabel"
#: c-typeck.c:1411
#, c-format
msgid "`%s' undeclared here (not in a function)"
msgstr "'%s' ikke erklæret her (ikke i en funktion)"
#: c-typeck.c:1418
#, c-format
msgid "`%s' undeclared (first use in this function)"
msgstr "'%s' er ikke erklæret (først benyttet i denne funktion)"
#: c-typeck.c:1423
msgid "(Each undeclared identifier is reported only once"
msgstr "(et kaldenavn der ikke er erklæret, rapporteres kun én gang"
#: c-typeck.c:1424
msgid "for each function it appears in.)"
msgstr "per funktion)"
#: c-typeck.c:1441
#, c-format
msgid "local declaration of `%s' hides instance variable"
msgstr "den lokale erklæring af funktionen '%s' skjuler instansvariabel"
#: c-typeck.c:1518
msgid "called object is not a function"
msgstr "det kaldte objekt er ikke en funktion"
#: c-typeck.c:1604 cp/typeck.c:2829
msgid "too many arguments to function"
msgstr "for mange parametre til funktionen"
#: c-typeck.c:1625
#, c-format
msgid "type of formal parameter %d is incomplete"
msgstr "typen af den formelle parameter %d er ufuldstændig"
#: c-typeck.c:1638
#, c-format
msgid "%s as integer rather than floating due to prototype"
msgstr "%s som heltal i stedet for kommatal på grund af prototypen"
#: c-typeck.c:1641
#, c-format
msgid "%s as integer rather than complex due to prototype"
msgstr "%s som heltal i stedet for complex på grund af prototypen"
#: c-typeck.c:1644
#, c-format
msgid "%s as complex rather than floating due to prototype"
msgstr "%s som complex i stedet for kommatal på grund af prototypen"
#: c-typeck.c:1647
#, c-format
msgid "%s as floating rather than integer due to prototype"
msgstr "%s som kommatal i stedet for heltal på grund af prototypen"
#: c-typeck.c:1650
#, c-format
msgid "%s as complex rather than integer due to prototype"
msgstr "%s som complex i stedet for heltal på grund af prototypen"
#: c-typeck.c:1653
#, c-format
msgid "%s as floating rather than complex due to prototype"
msgstr "%s som kommatal i stedet for complex på grund af prototypen"
#: c-typeck.c:1663
#, c-format
msgid "%s as `float' rather than `double' due to prototype"
msgstr "%s som float i stedet for double på grund af prototypen"
#: c-typeck.c:1681
#, c-format
msgid "%s with different width due to prototype"
msgstr "%s med anderledes bredde på grund af prototypen"
#: c-typeck.c:1715
#, c-format
msgid "%s as unsigned due to prototype"
msgstr "%s som unsigned på grund af prototypen"
#: c-typeck.c:1717
#, c-format
msgid "%s as signed due to prototype"
msgstr "%s som signed på grund af prototypen"
#: c-typeck.c:1751 cp/typeck.c:2933
msgid "too few arguments to function"
msgstr "for få parametre til funktionen"
#: c-typeck.c:1793
msgid "suggest parentheses around + or - inside shift"
msgstr "foreslår paranteser omkring + eller - inden i skifteoperation"
#: c-typeck.c:1800
msgid "suggest parentheses around && within ||"
msgstr "foreslår paranteser omkring && inden i ||"
#: c-typeck.c:1809
msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of |"
msgstr "foreslår paranteser omkring beregning i operand til |"
#: c-typeck.c:1812
msgid "suggest parentheses around comparison in operand of |"
msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til |"
#: c-typeck.c:1821
msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of ^"
msgstr "foreslår paranteser omkring beregning i operand til ^"
#: c-typeck.c:1824
msgid "suggest parentheses around comparison in operand of ^"
msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til ^"
#: c-typeck.c:1831
msgid "suggest parentheses around + or - in operand of &"
msgstr "foreslår paranteser omkring + eller - i operand til &"
#: c-typeck.c:1834
msgid "suggest parentheses around comparison in operand of &"
msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til &"
#: c-typeck.c:1841
msgid "comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning"
msgstr "sammenligninger som 'x <= y <= z' følger ikke den matematiske betydning"
#: c-typeck.c:2001 c-typeck.c:2036
msgid "division by zero"
msgstr "division med nul"
#: c-typeck.c:2081 cp/typeck.c:3194
msgid "right shift count is negative"
msgstr "højreskiftsantal er negativ"
#: c-typeck.c:2088 cp/typeck.c:3200
msgid "right shift count >= width of type"
msgstr "højreskiftsantal er større end bredden af typen"
#: c-typeck.c:2109 cp/typeck.c:3219
msgid "left shift count is negative"
msgstr "venstreskiftsantal er negativ"
#: c-typeck.c:2112 cp/typeck.c:3221
msgid "left shift count >= width of type"
msgstr "venstreskiftsantal er større end bredden af typen"
#: c-typeck.c:2133
msgid "shift count is negative"
msgstr "skifteantal er negativ"
#: c-typeck.c:2135
msgid "shift count >= width of type"
msgstr "skifteantal er større end bredden af typen"
#: c-typeck.c:2152 cp/typeck.c:3256
msgid "comparing floating point with == or != is unsafe"
msgstr "sammenligning af kommatal med == eller != er ikke sikkert"
#: c-typeck.c:2178 c-typeck.c:2184
msgid "ISO C forbids comparison of `void *' with function pointer"
msgstr "ISO C forbyder sammenligning af 'void *' med funktionshenvisning"
#: c-typeck.c:2187 c-typeck.c:2227 c-typeck.c:2255
msgid "comparison of distinct pointer types lacks a cast"
msgstr "sammenligning med forskellige henvisningstyper mangler en typeomtvingelse"
#: c-typeck.c:2201 c-typeck.c:2206 c-typeck.c:2275 c-typeck.c:2280
msgid "comparison between pointer and integer"
msgstr "sammenligning mellem henvisningsvariabel og heltal"
#: c-typeck.c:2222 c-typeck.c:2250
msgid "ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions"
msgstr "ISO C forbyder ordnede sammenligninger af henvisninger til funktioner"
#: c-typeck.c:2247
msgid "comparison of complete and incomplete pointers"
msgstr "sammenligning mellem en fuldstændig og ufuldstændig henvisning"
#: c-typeck.c:2263 c-typeck.c:2270
msgid "ordered comparison of pointer with integer zero"
msgstr "ordnet sammenligning af henvisning med heltallet nul"
#: c-typeck.c:2294 cp/typeck.c:3389
msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
msgstr "uordnet sammenligning af ikke-kommatalsparameter"
#: c-typeck.c:2505
msgid "comparison between signed and unsigned"
msgstr "sammenligning mellem signed og unsigned"
#: c-typeck.c:2551 cp/typeck.c:3633
msgid "comparison of promoted ~unsigned with constant"
msgstr "sammenligning af forfremmet ~unsigned med konstant"
#: c-typeck.c:2559 cp/typeck.c:3641
msgid "comparison of promoted ~unsigned with unsigned"
msgstr "sammenligning af forfremmet ~unsigned med unsigned"
#: c-typeck.c:2639
msgid "pointer of type `void *' used in subtraction"
msgstr "henvisning af typen 'void *' benyttet i subtraktion"
#: c-typeck.c:2641
msgid "pointer to a function used in subtraction"
msgstr "henvisning til en funktion benyttet i subtraktion"
#: c-typeck.c:2738
msgid "wrong type argument to unary plus"
msgstr "forkert parametertype til unært plus"
#: c-typeck.c:2751
msgid "wrong type argument to unary minus"
msgstr "forkert parametertype til unært minus"
#: c-typeck.c:2768
msgid "ISO C does not support `~' for complex conjugation"
msgstr "ISO C understøtter ikke '~' til compleks-konjugering"
#: c-typeck.c:2774
msgid "wrong type argument to bit-complement"
msgstr "forkert parametertype til bitkomplement"
#: c-typeck.c:2783
msgid "wrong type argument to abs"
msgstr "forkert parametertype til abs"
#: c-typeck.c:2795
msgid "wrong type argument to conjugation"
msgstr "forkert parametertype til konjugation"
#: c-typeck.c:2809
msgid "wrong type argument to unary exclamation mark"
msgstr "forkert parametertype til unært udråbstegn"
#: c-typeck.c:2852
msgid "ISO C does not support `++' and `--' on complex types"
msgstr "ISO C understøtter ikke '++' og '--' for complex-typer"
# man kan ikke stikke en forøgelse (++) en type som parameter, 'type
# argument' skal opfattes på en anden måde
#: c-typeck.c:2867 c-typeck.c:2899
msgid "wrong type argument to increment"
msgstr "forkert parametertype til forøgelse"
#: c-typeck.c:2869 c-typeck.c:2901
msgid "wrong type argument to decrement"
msgstr "forkert parametertype til formindskelse"
#: c-typeck.c:2890
msgid "increment of pointer to unknown structure"
msgstr "forøgelse af henvisning til en ukendt struktur"
#: c-typeck.c:2892
msgid "decrement of pointer to unknown structure"
msgstr "formindskelse af henvisning til en ukendt struktur"
# RETMIG: hvad betyder dette?
#: c-typeck.c:3029
msgid "ISO C forbids the address of a cast expression"
msgstr "ISO C forbyder adressen af et typeomtvingningsudtryk"
#: c-typeck.c:3039
msgid "invalid lvalue in unary `&'"
msgstr "ugyldig venstreværdi i unær '&'"
#: c-typeck.c:3071
#, c-format
msgid "attempt to take address of bit-field structure member `%s'"
msgstr "forsøg på at finde adressen af bitfeltstrukturmedlemmet '%s'"
#: c-typeck.c:3180 c-typeck.c:4651 c-typeck.c:4667 c-typeck.c:4683
#: final.c:3146 final.c:3148 gcc.c:4381 rtl-error.c:122 toplev.c:1694
#: config/cris/cris.c:545 cp/spew.c:1538 cp/typeck.c:4367 java/expr.c:364
#: java/verify.c:1467 java/verify.c:1468 java/verify.c:1483
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#: c-typeck.c:3241
msgid "ISO C forbids use of conditional expressions as lvalues"
msgstr "ISO C forbyder brug af betingede udtryk som venstreværdier"
#: c-typeck.c:3244
msgid "ISO C forbids use of compound expressions as lvalues"
msgstr "ISO C forbyder brug af sammensatte udtryk som venstreværdier"
#: c-typeck.c:3247
msgid "ISO C forbids use of cast expressions as lvalues"
msgstr "ISO C forbyder brug af typeomtvingningsudtryk som venstreværdier"
# RETMIG: lettere klodset konstruktion
#: c-typeck.c:3264
#, c-format
msgid "%s of read-only member `%s'"
msgstr "%s af medlemmet '%s' der kun må læses"
#: c-typeck.c:3268
#, c-format
msgid "%s of read-only variable `%s'"
msgstr "%s af variablen '%s' der kun må læses"
#: c-typeck.c:3271
#, c-format
msgid "%s of read-only location"
msgstr "%s af placering der kun må læses"
#: c-typeck.c:3290
#, c-format
msgid "cannot take address of bit-field `%s'"
msgstr "kan ikke finde adressen af bitfeltet '%s'"
#: c-typeck.c:3318
#, c-format
msgid "global register variable `%s' used in nested function"
msgstr "global registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"
#: c-typeck.c:3322
#, c-format
msgid "register variable `%s' used in nested function"
msgstr "registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"
#: c-typeck.c:3329
#, c-format
msgid "address of global register variable `%s' requested"
msgstr "forespørgsel efter adressen af den globale registervariabel '%s'"
#: c-typeck.c:3341
msgid "cannot put object with volatile field into register"
msgstr "kan ikke anbringe et objekt med et volatile-felt i et register"
#: c-typeck.c:3345
#, c-format
msgid "address of register variable `%s' requested"
msgstr "forespørgsel efter adressen af registervariablen '%s'"
#: c-typeck.c:3453
msgid "signed and unsigned type in conditional expression"
msgstr "signed og unsigned type i betinget udtryk"
#: c-typeck.c:3460
msgid "ISO C forbids conditional expr with only one void side"
msgstr "ISO C forbyder betingede udtryk med kun én tom side"
#: c-typeck.c:3476 c-typeck.c:3483
msgid "ISO C forbids conditional expr between `void *' and function pointer"
msgstr "ISO C++ forbyder betinget udtryk mellem 'void *' og funktionshenvisning"
#: c-typeck.c:3489
msgid "pointer type mismatch in conditional expression"
msgstr "henvisningstyperne i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
#: c-typeck.c:3496 c-typeck.c:3506
msgid "pointer/integer type mismatch in conditional expression"
msgstr "henvisnings- og heltalstype i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
#: c-typeck.c:3520
msgid "type mismatch in conditional expression"
msgstr "typerne i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"
#: c-typeck.c:3591 cp/typeck.c:4623
msgid "left-hand operand of comma expression has no effect"
msgstr "venstreoperanden til kommaudtrykket har ingen virkning"
#: c-typeck.c:3635
msgid "cast specifies array type"
msgstr "typetildelingen angiver en tabeltype"
#: c-typeck.c:3641
msgid "cast specifies function type"
msgstr "typetildelingen angiver en funktionstype"
#: c-typeck.c:3651
msgid "ISO C forbids casting nonscalar to the same type"
msgstr "ISO C forbyder omtvingelse af ikke-skalar til den samme type"
#: c-typeck.c:3670
msgid "ISO C forbids casts to union type"
msgstr "ISO C forbyder omtvingelse til uniontype"
#: c-typeck.c:3685
msgid "cast to union type from type not present in union"
msgstr "typetildeling til en uniontype fra en type der ikke findes i union'en"
#: c-typeck.c:3736
msgid "cast adds new qualifiers to function type"
msgstr "typeomtvingning tilføjer modifikationer til en funktionstype"
#. There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not
#. present in IN_TYPE.
#: c-typeck.c:3741
msgid "cast discards qualifiers from pointer target type"
msgstr "typeomtvingelse kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"
#: c-typeck.c:3756
msgid "cast increases required alignment of target type"
msgstr "typeomtvingelse forøger den påkrævne justering af måltypen"
#: c-typeck.c:3762 cp/typeck.c:5144
msgid "cast from pointer to integer of different size"
msgstr "typeomtvingelse fra henvisning til heltal af en anden størrelse"
#: c-typeck.c:3767
msgid "cast does not match function type"
msgstr "typeomtvingelse passer ikke til funktionstype"
#: c-typeck.c:3774 cp/typeck.c:5151
msgid "cast to pointer from integer of different size"
msgstr "typeomtvingelse fra heltal til henvisning af en anden størrelse"
#: c-typeck.c:3786
msgid "type-punning to incomplete type might break strict-aliasing rules"
msgstr "typeomtvingning af ufuldstændig type bryder muligvis strenge aliasregler"
#: c-typeck.c:3790
msgid "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules"
msgstr "følgning af en typeomtvunget henvisning vil bryde strenge aliasregler"
#. Now we have handled acceptable kinds of LHS that are not truly lvalues.
#. Reject anything strange now.
#: c-typeck.c:3949
msgid "invalid lvalue in assignment"
msgstr "ugyldig venstreværdi i tildeling"
#. Convert new value to destination type.
#: c-typeck.c:3958 c-typeck.c:3983 c-typeck.c:4000 cp/typeck.c:5266
#: cp/typeck.c:5416
msgid "assignment"
msgstr "tildeling"
#: c-typeck.c:4070
msgid "cannot pass rvalue to reference parameter"
msgstr "kan ikke videregive højreværdi til referenceparameter"
#: c-typeck.c:4174 c-typeck.c:4241
#, c-format
msgid "%s makes qualified function pointer from unqualified"
msgstr "%s opretter en funktionshenvisning med modifikationer fra én uden"
#: c-typeck.c:4178 c-typeck.c:4221
#, c-format
msgid "%s discards qualifiers from pointer target type"
msgstr "%s kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"
#: c-typeck.c:4184
msgid "ISO C prohibits argument conversion to union type"
msgstr "ISO C forbyder parameterkonvertering til uniontype"
#: c-typeck.c:4213
#, c-format
msgid "ISO C forbids %s between function pointer and `void *'"
msgstr "ISO C forbyder %s mellem funktionshenvisning og 'void *'"
#: c-typeck.c:4230
#, c-format
msgid "pointer targets in %s differ in signedness"
msgstr "fortegnene i henvisningsmål i %s er forskellige"
#: c-typeck.c:4246
#, c-format
msgid "%s from incompatible pointer type"
msgstr "%s fra en henvisningstype der ikke er forenelig med målets"
#: c-typeck.c:4252 c-typeck.c:4804 cp/typeck.c:1653
msgid "invalid use of non-lvalue array"
msgstr "ugyldig brug af en tabel der ikke kan optræde som en venstreværdi"
#: c-typeck.c:4267
#, c-format
msgid "%s makes pointer from integer without a cast"
msgstr "%s opretter en henvisningsvariabel ud fra et heltal uden en typeomtvingning"
#: c-typeck.c:4275
#, c-format
msgid "%s makes integer from pointer without a cast"
msgstr "%s opretter et heltal ud fra en henvisningsvariabel uden en typeomtvingning"
#: c-typeck.c:4289 c-typeck.c:4292
#, c-format
msgid "incompatible type for argument %d of `%s'"
msgstr "typen af den %d. parameter i '%s' passer ikke"
#: c-typeck.c:4296
#, c-format
msgid "incompatible type for argument %d of indirect function call"
msgstr "typen af den %d. parameter i det indirekte funktionskald passer ikke"
#: c-typeck.c:4300
#, c-format
msgid "incompatible types in %s"
msgstr "uforenelige typer i %s"
#. Function name is known; supply it.
#: c-typeck.c:4358
#, c-format
msgid "passing arg of `%s'"
msgstr "videregiver parameter til '%s'"
#. Function name unknown (call through ptr).
#: c-typeck.c:4368
msgid "passing arg of pointer to function"
msgstr "videregiver parameter af henvisning til funktion"
#. Function name is known; supply it.
#: c-typeck.c:4376
#, c-format
msgid "passing arg %d of `%s'"
msgstr "videregiver den %d. parameter til '%s'"
#. Function name unknown (call through ptr); just give arg number.
#: c-typeck.c:4386
#, c-format
msgid "passing arg %d of pointer to function"
msgstr "videregiver den %d. parameter af henvisning til funktion"
#: c-typeck.c:4452
msgid "initializer for static variable is not constant"
msgstr "startværdien for den statiske variabel er ikke en konstant"
#: c-typeck.c:4458
msgid "initializer for static variable uses complicated arithmetic"
msgstr "startværdien for den statiske variabel benytter komplicerede beregninger"
#: c-typeck.c:4466
msgid "aggregate initializer is not constant"
msgstr "startværdi til variabel af en sammensat type er ikke en konstant"
#: c-typeck.c:4468
msgid "aggregate initializer uses complicated arithmetic"
msgstr "startværdien til variabel af en sammensat type benytter komplicerede beregninger"
# 'automatic aggregate' betyder automatisk allokerede variabler, dvs.
# ganske almindelige lokale variabler (kan evt. erklæres med 'auto')
#: c-typeck.c:4475
msgid "traditional C rejects automatic aggregate initialization"
msgstr "traditionel C forbyder klargøring af auto-variabler af sammensatte typer"
#: c-typeck.c:4654 c-typeck.c:4670 c-typeck.c:4686
#, c-format
msgid "(near initialization for `%s')"
msgstr "(i nærheden af klargøringen af '%s')"
#: c-typeck.c:4737 cp/typeck2.c:488
msgid "char-array initialized from wide string"
msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"
#: c-typeck.c:4744 cp/typeck2.c:495
msgid "int-array initialized from non-wide string"
msgstr "int-tabel får tildelt startværdi fra en ikke-bred streng"
#: c-typeck.c:4762 cp/typeck2.c:511
msgid "initializer-string for array of chars is too long"
msgstr "startværdistrengen til char-tabellen er for lang"
#: c-typeck.c:4822
msgid "array initialized from non-constant array expression"
msgstr "tabel får tildelt en startværdi fra et tabeludtryk der ikke er konstant"
#: c-typeck.c:4839 c-typeck.c:4841 c-typeck.c:4857 c-typeck.c:4878
#: c-typeck.c:6281
msgid "initializer element is not constant"
msgstr "startværdielement er ikke en konstant"
#: c-typeck.c:4873
msgid "initialization"
msgstr "klargøring"
#: c-typeck.c:4884 c-typeck.c:6286
msgid "initializer element is not computable at load time"
msgstr "startværdielement kan ikke beregnes ved indlæsningstidspunktet"
#: c-typeck.c:4899 cp/typeck2.c:588
msgid "invalid initializer"
msgstr "ugyldig startværdi"
#: c-typeck.c:5393
msgid "extra brace group at end of initializer"
msgstr "overskydende krøllede paranteser ved slutningen af startværdien"
#: c-typeck.c:5413
msgid "missing braces around initializer"
msgstr "krøllede paranteser mangler omkring startværdien"
#: c-typeck.c:5473
msgid "braces around scalar initializer"
msgstr "krøllede paranteser omkring skalarstartværdi"
# RETMIG: eller er det fleksibel tabel-medlem
#: c-typeck.c:5521
msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem i en indlejret kontekst"
#: c-typeck.c:5523
msgid "initialization of a flexible array member"
msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem"
#: c-typeck.c:5554
msgid "missing initializer"
msgstr "manglende startværdi"
#: c-typeck.c:5580
msgid "empty scalar initializer"
msgstr "tom skalarstartværdi"
#: c-typeck.c:5585
msgid "extra elements in scalar initializer"
msgstr "overskydende elementer i skalarstarværdi"
#: c-typeck.c:5671
msgid "initialization designators may not nest"
msgstr "klargøringstegn må ikke indlejres"
#: c-typeck.c:5692 c-typeck.c:5763
msgid "array index in non-array initializer"
msgstr "tabelindeks i en startværdi der ikke er en tabel"
# RETMIG: record?
#: c-typeck.c:5697 c-typeck.c:5817
msgid "field name not in record or union initializer"
msgstr "feltnavn ikke i struktur- eller union-startværdi"
#: c-typeck.c:5759 c-typeck.c:5761
msgid "nonconstant array index in initializer"
msgstr "tabelindekset i startværdien er ikke en konstant"
#: c-typeck.c:5765 c-typeck.c:5768
msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
msgstr "tabelindeks i startværdi overskrider tabelgrænser"
#: c-typeck.c:5779
msgid "empty index range in initializer"
msgstr "tomt indeksinterval i startværdi"
#: c-typeck.c:5788
msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
msgstr "tabelindeksinterval i startværdi overskrider tabelgrænser"
#: c-typeck.c:5829
#, c-format
msgid "unknown field `%s' specified in initializer"
msgstr "ukendt felt '%s' angivet i startværdi"
#: c-typeck.c:5866 c-typeck.c:5887 c-typeck.c:6348
msgid "initialized field with side-effects overwritten"
msgstr "klargjort felt med bivirkninger overskrevet"
#: c-typeck.c:6558
msgid "excess elements in char array initializer"
msgstr "for mange elementer i char-tabelstartværdien"
#: c-typeck.c:6565 c-typeck.c:6611
msgid "excess elements in struct initializer"
msgstr "for mange elementer i struct-startværdi"
#: c-typeck.c:6626
msgid "non-static initialization of a flexible array member"
msgstr "ikke-statisk klargøring af fleksibelt tabelmedlem"
#: c-typeck.c:6693
msgid "excess elements in union initializer"
msgstr "for mange elementer i union-startværdi"
#: c-typeck.c:6714
msgid "traditional C rejects initialization of unions"
msgstr "traditionel C forbyder tildeling af startværdi til unioner"
#: c-typeck.c:6777
msgid "excess elements in array initializer"
msgstr "for mange elementer i tabelstartværdi"
#: c-typeck.c:6806
msgid "excess elements in vector initializer"
msgstr "for mange elementer i vektorstartværdi"
#: c-typeck.c:6828
msgid "excess elements in scalar initializer"
msgstr "for mange elementer i skalarstartværdi"
#: c-typeck.c:6935
msgid "asm template is not a string constant"
msgstr "asm-sætning er ikke en strengkonstant"
#: c-typeck.c:6967
msgid "invalid lvalue in asm statement"
msgstr "ugyldig venstreværdi i asm-sætning"
#: c-typeck.c:7042
msgid "modification by `asm'"
msgstr "ændring af 'asm'"
#: c-typeck.c:7061 cp/typeck.c:6237
msgid "function declared `noreturn' has a `return' statement"
msgstr "funktion der er erklæret 'noreturn' har en 'return'-sætning"
#: c-typeck.c:7068
msgid "`return' with no value, in function returning non-void"
msgstr "'return' uden nogen værdi i en funktion der ikke returnerer void"
#: c-typeck.c:7074
msgid "`return' with a value, in function returning void"
msgstr "'return' med en værdi i en funktion der returnerer void"
#: c-typeck.c:7078
msgid "return"
msgstr "returnering"
#: c-typeck.c:7130
msgid "function returns address of local variable"
msgstr "funktion returnerer adressen på en lokal variabel"
#: c-typeck.c:7186 cp/semantics.c:555
msgid "switch quantity not an integer"
msgstr "switch-størrelsen er ikke et heltal"
#: c-typeck.c:7196
msgid "`long' switch expression not converted to `int' in ISO C"
msgstr "'long'-udtryk i switch konverteres ikke til 'int' i ISO C"
#: c-typeck.c:7231 cp/decl.c:5523
msgid "case label not within a switch statement"
msgstr "case-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"
#: c-typeck.c:7233 cp/decl.c:5528
msgid "`default' label not within a switch statement"
msgstr "'default'-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"
#: calls.c:1934 tree-inline.c:1177
#, c-format
msgid "inlining failed in call to `%s'"
msgstr "indlejring mislykkedes i kald til '%s'"
#: calls.c:1935 calls.c:2271 tree-inline.c:1178
msgid "called from here"
msgstr "kaldt herfra"
#: calls.c:2270
#, c-format
msgid "can't inline call to `%s'"
msgstr "kan ikke indlejre kald til '%s'"
#: calls.c:2300
msgid "function call has aggregate value"
msgstr "funktionskald har en sammensat værdi"
#: cfgloop.c:1107
#, c-format
msgid "Size of loop %d should be %d, not %d."
msgstr "Størrelsen af løkke %d burde være %d, ikke %d."
#: cfgloop.c:1126
#, c-format
msgid "Bb %d do not belong to loop %d."
msgstr "Basisblok %d hører ikke til løkke %d."
#: cfgloop.c:1144
#, c-format
msgid "Loop %d's header does not have exactly 2 entries."
msgstr "Løkke %d's hoved har ikke præcis 2 elementer."
#: cfgloop.c:1152
#, c-format
msgid "Loop %d's latch does not have exactly 1 successor."
msgstr "Løkke %d's ende har ikke præcis 1 efterfølger."
#: cfgloop.c:1157
#, c-format
msgid "Loop %d's latch does not have header as successor."
msgstr "Løkke %d's ende har ikke hoved som efterfølger."
#: cfgloop.c:1162
#, c-format
msgid "Loop %d's latch does not belong directly to it."
msgstr "Løkke %d's ende tilhører ikke direkte løkken."
#: cfgloop.c:1168
#, c-format
msgid "Loop %d's header does not belong directly to it."
msgstr "Løkke %d's hoved tilhører ikke direkte løkken."
#: cfgrtl.c:1774
#, c-format
msgid "bb %d on wrong place"
msgstr "basisblok %d ved et forkerte sted"
#: cfgrtl.c:1780
#, c-format
msgid "prev_bb of %d should be %d, not %d"
msgstr "prev_bb for %d bør være %d, ikke %d"
#: cfgrtl.c:1800
#, c-format
msgid "end insn %d for block %d not found in the insn stream"
msgstr "slutinstruktion %d for blok %d ikke fundet i instruktionsstrømmen"
#: cfgrtl.c:1814
#, c-format
msgid "insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)"
msgstr "instruktion %d er i flere basisblokke (%d og %d)"
#: cfgrtl.c:1826
#, c-format
msgid "head insn %d for block %d not found in the insn stream"
msgstr "hovedinstruktion %d for blok %d ikke fundet i instruktionsstrømmen"
#: cfgrtl.c:1848
#, c-format
msgid "verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %i %i"
msgstr "verify_flow_info: REG_BR_PROB passer ikke til konf. %i %i"
#: cfgrtl.c:1855
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Wrong count of block %i %i"
msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt antal af blok %i %i"
#: cfgrtl.c:1861
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Wrong frequency of block %i %i"
msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt frekvens af blok %i %i"
#: cfgrtl.c:1869
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Duplicate edge %i->%i"
msgstr "verify_flow_info: Dobbelt kant %i->%i"
#: cfgrtl.c:1875
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Wrong probability of edge %i->%i %i"
msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt sandsynlighed for kant %i->%i %i"
#: cfgrtl.c:1881
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Wrong count of edge %i->%i %i"
msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt antal for kant %i->%i %i"
#: cfgrtl.c:1911
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i"
msgstr "verify_flow_info: Ukorrekte blokke til fald-gennem %i->%i"
#: cfgrtl.c:1926
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i"
msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt fald-gennem %i->%i"
#: cfgrtl.c:1928
msgid "wrong insn in the fallthru edge"
msgstr "forkert instruktion i fald-gennem-kant"
#: cfgrtl.c:1935
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Basic block %d succ edge is corrupted"
msgstr "verify_flow_info: Efterfølgende kant til basisblok %d er ødelagt"
#: cfgrtl.c:1951
#, c-format
msgid "Missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i"
msgstr "Mangler REG_EH_REGION-note i slutningen af basisblok %i"
#: cfgrtl.c:1959
#, c-format
msgid "Too many outgoing branch edges from bb %i"
msgstr "For mange udgående forgreningskanter fra basisblok %i"
#: cfgrtl.c:1964
#, c-format
msgid "Fallthru edge after unconditional jump %i"
msgstr "Fald gennem-kant efter ubetinget spring %i"
#: cfgrtl.c:1969
#, c-format
msgid "Wrong amount of branch edges after unconditional jump %i"
msgstr "Forkert antal forgreningskanter efter ubetinget spring %i"
#: cfgrtl.c:1975
#, c-format
msgid "Wrong amount of branch edges after conditional jump %i"
msgstr "Forkert antal forgreningskanter efter betinget spring %i"
#: cfgrtl.c:1980
#, c-format
msgid "Call edges for non-call insn in bb %i"
msgstr "Kaldekanter for ikke-kaldsinstruktion i basisblok %i"
#: cfgrtl.c:1989
#, c-format
msgid "Abnormal edges for no purpose in bb %i"
msgstr "Unormale kanter uden noget formål i basisblok %i"
#: cfgrtl.c:2004
#, c-format
msgid "missing barrier after block %i"
msgstr "manglende barriere efter blok %i"
#: cfgrtl.c:2014
#, c-format
msgid "basic block %d pred edge is corrupted"
msgstr "foregående kant til basisblok %d er ødelagt"
#: cfgrtl.c:2031
#, c-format
msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL"
msgstr "instruktion %d inden i basisblok %d, men block_for_insn er NULL"
#: cfgrtl.c:2035
#, c-format
msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i"
msgstr "instruktion %d inden i basisblok %d, men block_for_insn er %i"
#: cfgrtl.c:2049 cfgrtl.c:2059
#, c-format
msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d"
msgstr "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK mangler for blok %d"
#: cfgrtl.c:2072
#, c-format
msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d"
msgstr "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d i midten af basisblok %d"
#: cfgrtl.c:2084
#, c-format
msgid "in basic block %d:"
msgstr "i basisblok %d:"
#: cfgrtl.c:2085
msgid "flow control insn inside a basic block"
msgstr "strømkontrolinstruktion inden i en basisblok"
#: cfgrtl.c:2104
#, c-format
msgid "basic block %i edge lists are corrupted"
msgstr "kantlister til basisblok %i er ødelagt"
#: cfgrtl.c:2119
msgid "basic blocks not numbered consecutively"
msgstr "basisblokkene er ikke nummeret i rækkefølge"
#: cfgrtl.c:2144
msgid "insn outside basic block"
msgstr "instruktion uden for basisblok"
#: cfgrtl.c:2152
msgid "return not followed by barrier"
msgstr "returnering følges ikke af barriere"
#: cfgrtl.c:2157
#, c-format
msgid "number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)"
msgstr "antallet af basisbloknoter i instruktionskæden (%d) != n_basic_blocks (%d)"
#: cfgrtl.c:2161
msgid "verify_flow_info failed"
msgstr "verify_flow_info mislykkedes"
#: collect2.c:425
msgid "internal error"
msgstr "intern fejl"
#: collect2.c:934
msgid "no arguments"
msgstr "ingen parametre"
#: collect2.c:1263 collect2.c:1411 collect2.c:1444
#, c-format
msgid "fopen %s"
msgstr "fopen %s"
#: collect2.c:1266 collect2.c:1416 collect2.c:1447
#, c-format
msgid "fclose %s"
msgstr "fclose %s"
#: collect2.c:1275
#, c-format
msgid "collect2 version %s"
msgstr "collect2 version %s"
#: collect2.c:1365
#, c-format
msgid "%d constructor(s) found\n"
msgstr "%d konstruktionsfunktion(er) fundet\n"
#: collect2.c:1366
#, c-format
msgid "%d destructor(s) found\n"
msgstr "%d destruktionsfunktion(er) fundet\n"
#: collect2.c:1367
#, c-format
msgid "%d frame table(s) found\n"
msgstr "%d rammetabel(ler) fundet\n"
#: collect2.c:1508
#, c-format
msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
msgstr "%s afsluttet af signal %d [%s]%s"
#: collect2.c:1527
#, c-format
msgid "%s returned %d exit status"
msgstr "%s returnerede afslutningskoden %d"
#: collect2.c:1555
#, c-format
msgid "[cannot find %s]"
msgstr "[kan ikke finde %s]"
#: collect2.c:1570
#, c-format
msgid "cannot find `%s'"
msgstr "kan ikke finde '%s'"
#: collect2.c:1581 collect2.c:1584
#, c-format
msgid "redirecting stdout: %s"
msgstr "omdirigerer standard-ud: %s"
#: collect2.c:1627
#, c-format
msgid "[Leaving %s]\n"
msgstr "[Efterlader %s]\n"
#: collect2.c:1870
#, c-format
msgid ""
"\n"
"write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
msgstr ""
"\n"
"write_c_file - uddatanavnet er %s, præfikset er %s\n"
#: collect2.c:2082
msgid "cannot find `nm'"
msgstr "kan ikke finde 'nm'"
#: collect2.c:2092 collect2.c:2533
msgid "pipe"
msgstr "pipe"
#: collect2.c:2096 collect2.c:2537
msgid "fdopen"
msgstr "fdopen"
#: collect2.c:2122 collect2.c:2563
#, c-format
msgid "dup2 %d 1"
msgstr "dup2 %d 1"
#: collect2.c:2125 collect2.c:2128 collect2.c:2141 collect2.c:2566
#: collect2.c:2569 collect2.c:2582
#, c-format
msgid "close %d"
msgstr "close %d"
#: collect2.c:2131 collect2.c:2572
#, c-format
msgid "execv %s"
msgstr "fejl under kørsel (vha. execv) af %s"
#: collect2.c:2185
#, c-format
msgid "init function found in object %s"
msgstr "klargøringsfunktion fundet i objekt %s"
#: collect2.c:2193
#, c-format
msgid "fini function found in object %s"
msgstr "afslutningsfunktion fundet i objekt %s"
#: collect2.c:2216 collect2.c:2621
msgid "fclose"
msgstr "fclose"
#: collect2.c:2261
#, c-format
msgid "unable to open file '%s'"
msgstr "kunne ikke åbne filen '%s'"
#: collect2.c:2263
#, c-format
msgid "unable to stat file '%s'"
msgstr "kunne ikke få fat i oplysninger om filen '%s'"
#: collect2.c:2269
#, c-format
msgid "unable to mmap file '%s'"
msgstr "kunne ikke indlæse filen '%s'"
#: collect2.c:2422
msgid "not found\n"
msgstr "ikke fundet\n"
#: collect2.c:2424 collect2.c:2600
#, c-format
msgid "dynamic dependency %s not found"
msgstr "dynamisk afhængighed %s ikke fundet"
#: collect2.c:2444
#, c-format
msgid "bad magic number in file '%s'"
msgstr "ugyldigt magisk tal i filen '%s'"
#: collect2.c:2466
msgid "dynamic dependencies.\n"
msgstr "dynamiske afhængigheder.\n"
#: collect2.c:2524
msgid "cannot find `ldd'"
msgstr "kan ikke finde 'ldd'"
#: collect2.c:2585
msgid ""
"\n"
"ldd output with constructors/destructors.\n"
msgstr ""
"\n"
"ldd-uddata med konstruktions-/destruktionsfunktioner.\n"
#: collect2.c:2612
#, c-format
msgid "unable to open dynamic dependency '%s'"
msgstr "kan ikke åbne den dynamiske afhængighed '%s'"
#: collect2.c:2726
#, c-format
msgid "%s: not a COFF file"
msgstr "%s: ikke en COFF-fil"
#: collect2.c:2845
#, c-format
msgid "%s: cannot open as COFF file"
msgstr "%s: kan ikke åbnes som en COFF-fil"
#: collect2.c:2901
#, c-format
msgid "library lib%s not found"
msgstr "biblioteket lib%s ikke fundet"
#: collect2.c:3028
#, c-format
msgid "open %s"
msgstr "fejl ved åbning af %s"
#: collect2.c:3051
msgid "incompatibilities between object file & expected values"
msgstr "uoverensstemmelser mellem objektfil og forventede værdier"
#: collect2.c:3124
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Processing symbol table #%d, offset = 0x%.8lx, kind = %s\n"
msgstr ""
"\n"
"Behandler symboltabel nr. %d, forskydning = 0x%.8lx, form = %s\n"
#: collect2.c:3133
msgid "string section missing"
msgstr "strengsektion mangler"
#: collect2.c:3136
msgid "section pointer missing"
msgstr "sektionshenvisning mangler"
#: collect2.c:3184
msgid "no symbol table found"
msgstr "ingen symboltabel fundet"
#: collect2.c:3197
msgid "no cmd_strings found"
msgstr "ingen cmd_strings fundet"
#: collect2.c:3209
msgid ""
"\n"
"Updating header and load commands.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Opdaterer hoved- og indlæsningskommandoer.\n"
"\n"
#: collect2.c:3216
#, c-format
msgid "load command map, %d cmds, new size %ld.\n"
msgstr "indlæser kommandooversigt, %d kommandoer, ny størrelse %ld.\n"
#: collect2.c:3247
msgid ""
"writing load commands.\n"
"\n"
msgstr ""
"skriver indlæsningskommandoer.\n"
"\n"
#: collect2.c:3267
#, c-format
msgid "close %s"
msgstr "fejl ved lukning af %s"