blob: a8ebd4eafe81b63028c29ff70c7ca53dcafaaa7b [file] [log] [blame]
# Swedish translation for the GNU CC.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Dennis Björklund <db@zigo.dhs.org>, 2000, 2001, 2002.
#
# Kom ihåg att i svenskan så använder vi "" för citat
# och inte '' som det är i originaluttrycken.
#
# Jag har gjort en liten ordlista över uttryck som kan finnas i
# översättningen
#
# http://www.zigo.dhs.org/~dennis/gcc/
#
# Denna lista är inte komplett men är det någon som vill hjälpa till
# att översätta gcc och har åsikter om hur dessa uttryck skall skrivas
# så ta kontakt så kan vi uppdatera den.
#
# Det mesta av övdersättningen som finns nu kommer från tiden
# innan version 3.0 av gcc. Dessvärre så fungerade aldrig gcc
# med översättningar korrekt då, så den kom inte till användning.
# Jag har överfört de gamla strängarna till dagens version (3.2)
# så det finns en början, men det är mycket kvar. Men vill någon hjälpa
# till så vore det jättebra. Jag kommer översätta en bit då och då
# i mån av tid, men det är en stor fil med komplicerade uttryck så
# det tar en stund att bli klar.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcc 3.2\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-24 13:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-08-26 12:58+0200\n"
"Last-Translator: Dennis Björklund <db@zigo.dhs.org>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
#: attribs.c:185
#, c-format
msgid "`%s' attribute directive ignored"
msgstr "attributet \"%s\" ignorerat"
#: attribs.c:193
#, c-format
msgid "wrong number of arguments specified for `%s' attribute"
msgstr "fel antal argument angett för attributet `%s'"
#: attribs.c:210
#, c-format
msgid "`%s' attribute does not apply to types"
msgstr "attributet \"%s\" är inte applicerbart på typer"
#: attribs.c:247
#, c-format
msgid "`%s' attribute only applies to function types"
msgstr "attributet \"%s\" fungerar bara på funktionstyper"
#: attribs.c:404 c-common.c:5275 c-common.c:5297 c-common.c:5319
#: c-common.c:5350 c-common.c:5372 c-common.c:5397 c-common.c:5423
#: c-common.c:5453 c-common.c:5491 c-common.c:5538 c-common.c:5568
#: c-common.c:5598 c-common.c:5621 c-common.c:5878 c-common.c:5900
#: c-common.c:5943 c-common.c:6020 c-common.c:6076 c-common.c:6103
#: c-common.c:6186 c-common.c:6220 c-common.c:6574 config/arm/arm.c:2101
#: config/arm/arm.c:2128 config/avr/avr.c:4774 config/h8300/h8300.c:3693
#: config/h8300/h8300.c:3718 config/i386/i386.c:1403 config/i386/winnt.c:78
#: config/ip2k/ip2k.c:3204
#, c-format
msgid "`%s' attribute ignored"
msgstr "attributet `%s' ignorerat"
#: builtins.c:285
msgid "offset outside bounds of constant string"
msgstr "index till en konstant sträng pekar utanför dess gränser"
#: builtins.c:765
msgid "second arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
msgstr "andra argumentet till \"__builtin_prefetch\" måste vara en konstant"
#: builtins.c:772
msgid "invalid second arg to __builtin_prefetch; using zero"
msgstr "ogiltigt andra argument till __builtin_prefetch; använder noll"
#: builtins.c:779
msgid "third arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
msgstr "tredje argumentet till \"__builtin_prefetch\" måste vara en konstant"
#: builtins.c:786
msgid "invalid third arg to __builtin_prefetch; using zero"
msgstr "ogiltigt tredje argument till __builtin_prefetch; använder noll"
#. ??? We used to try and build up a call to the out of line function,
#. guessing about what registers needed saving etc. This became much
#. harder with __builtin_va_start, since we don't have a tree for a
#. call to __builtin_saveregs to fall back on. There was exactly one
#. port (i860) that used this code, and I'm unconvinced it could actually
#. handle the general case. So we no longer try to handle anything
#. weird and make the backend absorb the evil.
#: builtins.c:2875
msgid "__builtin_saveregs not supported by this target"
msgstr "__builtin_saveregs stöds inte på denna målarkitektur"
#: builtins.c:2917
msgid "argument of `__builtin_args_info' must be constant"
msgstr "argumentet till \"__builtin_args_info\" måste vara konstant"
#: builtins.c:2923
msgid "argument of `__builtin_args_info' out of range"
msgstr "argument till \"__builtin_args_info\" är utanför sitt intervall"
#: builtins.c:2929
msgid "missing argument in `__builtin_args_info'"
msgstr "argument saknas till \"__builtin_args_info\""
#: builtins.c:2960
msgid "`va_start' used in function with fixed args"
msgstr "\"va_start\" används i en funktion med fixt antal parametrar"
#: builtins.c:2979
msgid "second parameter of `va_start' not last named argument"
msgstr "andra parametern till \"va_start\" var inte det sista namngivna argumentet"
#. Evidently an out of date version of <stdarg.h>; can't validate
#. va_start's second argument, but can still work as intended.
#: builtins.c:2984
msgid "`__builtin_next_arg' called without an argument"
msgstr "\"__builtin_next_arg\" anropad utan argument"
#: builtins.c:3070
msgid "too many arguments to function `va_start'"
msgstr "För många argument till funktionen \"va_start\""
#: builtins.c:3172
msgid "first argument to `va_arg' not of type `va_list'"
msgstr "första argumentet till \"va_arg\" är inte av typen \"va_list\""
#. Unfortunately, this is merely undefined, rather than a constraint
#. violation, so we cannot make this an error. If this call is never
#. executed, the program is still strictly conforming.
#: builtins.c:3204
#, c-format
msgid "`%s' is promoted to `%s' when passed through `...'"
msgstr "\"%s\" konverteras till \"%s\" när det skickas via \"...\""
#: builtins.c:3209
#, c-format
msgid "(so you should pass `%s' not `%s' to `va_arg')"
msgstr "(alltså skall du skicka \"%s\" och inte \"%s\" till \"va_arg\")"
#: builtins.c:3340
msgid "invalid arg to `__builtin_frame_address'"
msgstr "ogiltigt argument till \"__builtin_frame_address\""
#: builtins.c:3342
msgid "invalid arg to `__builtin_return_address'"
msgstr "ogiltigt argument till \"__builtin_return_address\""
#: builtins.c:3356
msgid "unsupported arg to `__builtin_frame_address'"
msgstr "Icke supportat argument till \"__builtin_frame_address\""
#: builtins.c:3358
msgid "unsupported arg to `__builtin_return_address'"
msgstr "Icke supportat argument till \"__builtin_return_address\""
#: builtins.c:3530
msgid "second arg to `__builtin_expect' must be a constant"
msgstr "andra argumentet till \"__builtin_expect\" måste vara en konstant"
#: builtins.c:4028
msgid "__builtin_longjmp second argument must be 1"
msgstr "andra argumentet till __builtin_longjmp måste vara 1"
#. just do library call, if unknown builtin
#: builtins.c:4092 c-common.c:4459
#, c-format
msgid "built-in function `%s' not currently supported"
msgstr "inbyggd funktion \"%s\" stöds inte för närvarande"
#: builtins.c:4165
#, fuzzy
msgid "target format does not support infinity"
msgstr "målprocessorn stödjer inte THUMB-instruktioner"
#: c-common.c:1168
#, c-format
msgid "`%s' is not defined outside of function scope"
msgstr "\"%s\" är inte definierad utanför funktions-scope"
#: c-common.c:1189
#, c-format
msgid "string length `%d' is greater than the length `%d' ISO C%d compilers are required to support"
msgstr "stränglängden \"%d\" är större än den minsta längden \"%d\" som ISO C%d kompilatorer behöver stödja"
#: c-common.c:1247
msgid "concatenation of string literals with __FUNCTION__ is deprecated"
msgstr "sammanslagning av strängliteraler tillsammans med __FUNCTION__ är föråldrat"
#: c-common.c:1343
msgid "overflow in constant expression"
msgstr "spill i konstant uttryck"
#: c-common.c:1364
msgid "integer overflow in expression"
msgstr "heltalsspill i uttryck"
#: c-common.c:1373
msgid "floating point overflow in expression"
msgstr "flyttalsspill i uttryck"
#: c-common.c:1379
#, fuzzy
msgid "vector overflow in expression"
msgstr "heltalsspill i uttryck"
#. This detects cases like converting -129 or 256 to unsigned char.
#: c-common.c:1402
msgid "large integer implicitly truncated to unsigned type"
msgstr "stort heltal implicit trunkerat till unsigned typ"
#: c-common.c:1404
msgid "negative integer implicitly converted to unsigned type"
msgstr "negativt heltal implicit konverterat till unsigned typ"
#: c-common.c:1452
msgid "overflow in implicit constant conversion"
msgstr "spill i implicit constant konvertering"
#: c-common.c:1600
#, c-format
msgid "operation on `%s' may be undefined"
msgstr "operation på \"%s\" kan vara odefinierad"
#: c-common.c:1891
msgid "expression statement has incomplete type"
msgstr "uttryckssats har inkomplett typ"
#: c-common.c:1924
msgid "case label does not reduce to an integer constant"
msgstr "case-etikett reducerar inte till en heltalskonstant"
#: c-common.c:2228
msgid "invalid truth-value expression"
msgstr "ogiltigt sanningsvärdeuttryck"
#: c-common.c:2279
#, c-format
msgid "invalid operands to binary %s"
msgstr "ogiltiga operander till binär %s"
#: c-common.c:2513
msgid "comparison is always false due to limited range of data type"
msgstr "jämförelsen är alltid falsk på grund av begränsat intervall för datatypen"
#: c-common.c:2515
msgid "comparison is always true due to limited range of data type"
msgstr "jämförelsen är alltid sann på grund av begränsat intervall för datatypen"
#: c-common.c:2585
msgid "comparison of unsigned expression >= 0 is always true"
msgstr "jämförelse med unsigned-uttryck >= 0 är alltid sant"
#: c-common.c:2594
msgid "comparison of unsigned expression < 0 is always false"
msgstr "jämförelse med unsigned-uttryck < 0 är alltid falskt"
#: c-common.c:2641
msgid "pointer of type `void *' used in arithmetic"
msgstr "pekare av typen \"void *\" använd med aritmetik"
#: c-common.c:2647
msgid "pointer to a function used in arithmetic"
msgstr "pekare till funktion använd med aritmetik"
#: c-common.c:2653
msgid "pointer to member function used in arithmetic"
msgstr "pekare till medlemsfunktion använd med aritmetik"
#: c-common.c:2659
msgid "pointer to a member used in arithmetic"
msgstr "pekare till en medlemsfunktion använd med aritmetik"
#: c-common.c:2746 f/com.c:14762
msgid "struct type value used where scalar is required"
msgstr "struct-värde använt där skalär krävs"
#: c-common.c:2750 f/com.c:14766
msgid "union type value used where scalar is required"
msgstr "union-värde använt där skalär krävs"
#: c-common.c:2754 f/com.c:14770
msgid "array type value used where scalar is required"
msgstr "fält-värde använd där skalär krävs"
#: c-common.c:2874 f/com.c:14903
msgid "suggest parentheses around assignment used as truth value"
msgstr "föreslår parenteser runt tilldelning som används som sanningsvärde"
#: c-common.c:2918 c-common.c:2950
msgid "invalid use of `restrict'"
msgstr "ogiltigt användande av \"restrict\""
#: c-common.c:3064
#, fuzzy
msgid "invalid application of `sizeof' to a function type"
msgstr "ISO C++ förbjuder användning av \"sizeof\" på funktioner"
#: c-common.c:3074
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid application of `%s' to a void type"
msgstr "ogiltig operation på oinstansierad typ"
#: c-common.c:3080
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid application of `%s' to an incomplete type"
msgstr "sizeof applicerat på en inkomplett typ"
#: c-common.c:3121
msgid "`__alignof' applied to a bit-field"
msgstr ""
#: c-common.c:3618
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot disable built-in function `%s'"
msgstr "döljer inbyggd funktion \"%s\""
#: c-common.c:3787 c-typeck.c:1748
#, c-format
msgid "too few arguments to function `%s'"
msgstr "för få argument till funktionen \"%s\""
#: c-common.c:3793 c-typeck.c:1601
#, c-format
msgid "too many arguments to function `%s'"
msgstr "för många argument till funktionen \"%s\""
#: c-common.c:3812
#, fuzzy, c-format
msgid "non-floating-point argument to function `%s'"
msgstr "för många argument till funktionen \"%s\""
#: c-common.c:4081
msgid "pointers are not permitted as case values"
msgstr "pekare är inte tillåtna case-värden"
#: c-common.c:4087
msgid "ISO C++ forbids range expressions in switch statements"
msgstr "ISO C++ förbjuder intervalluttryck i switch-satser"
#: c-common.c:4089
msgid "ISO C forbids range expressions in switch statements"
msgstr "ISO C förbjuder intervalluttryck i switch-satser"
#: c-common.c:4119
msgid "empty range specified"
msgstr "tomt intervall angivet"
#: c-common.c:4170
msgid "duplicate (or overlapping) case value"
msgstr "dubbla (eller överlappand) case-värden"
#: c-common.c:4172
msgid "this is the first entry overlapping that value"
msgstr "detta är det första fallet som överlappar det värdet"
#: c-common.c:4176
msgid "duplicate case value"
msgstr "upprepat case-värde"
#: c-common.c:4177
msgid "previously used here"
msgstr "tidigare använd här"
#: c-common.c:4181
msgid "multiple default labels in one switch"
msgstr "flera default-etiketter i en switch"
#: c-common.c:4182
msgid "this is the first default label"
msgstr "detta är den första default-etiketten"
#: c-common.c:4210
#, fuzzy
msgid "ISO C++ forbids taking the address of a label"
msgstr "ISO C++ förbjuder att man tar adressen till funktionen \"::main\""
#: c-common.c:4212
#, fuzzy
msgid "ISO C forbids taking the address of a label"
msgstr "ISO C++ förbjuder att man tar adressen till funktionen \"::main\""
#: c-common.c:5235
#, c-format
msgid "declaration of `%s' shadows %s"
msgstr "deklaration av \"%s\" döljer %s"
#: c-common.c:5654
#, c-format
msgid "unknown machine mode `%s'"
msgstr "okänt maskinläge `%s'"
#: c-common.c:5657
#, c-format
msgid "no data type for mode `%s'"
msgstr "ingen datatyp för läge `%s'"
#: c-common.c:5666 c-common.c:6316
#, fuzzy, c-format
msgid "unable to emulate '%s'"
msgstr "kan inte öppna fil \"%s\""
#: c-common.c:5702
msgid "section attribute cannot be specified for local variables"
msgstr "attributet \"section\" kan inte anges för lokala variabler"
#: c-common.c:5713
#, c-format
msgid "section of `%s' conflicts with previous declaration"
msgstr "sektion \"%s\" står i konflikt med tidigare deklaration"
#: c-common.c:5722
#, c-format
msgid "section attribute not allowed for `%s'"
msgstr "attributet \"section\" är inte tillåten för \"%s\""
#: c-common.c:5729
msgid "section attributes are not supported for this target"
msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
#: c-common.c:5771
msgid "requested alignment is not a constant"
msgstr "efterfrågad minnesjustering är inte konstant"
#: c-common.c:5776
msgid "requested alignment is not a power of 2"
msgstr "efterrågad minnesjustering är inte en potens av 2"
#: c-common.c:5781
msgid "requested alignment is too large"
msgstr "efterfrågad minnesjustering är för stor"
#: c-common.c:5808
#, c-format
msgid "alignment may not be specified for `%s'"
msgstr "minnesjustering kan inte anges för \"%s\""
#: c-common.c:5853
#, c-format
msgid "`%s' defined both normally and as an alias"
msgstr "\"%s\" är definierad både normalt och som ett alias"
#: c-common.c:5863
msgid "alias arg not a string"
msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
#: c-common.c:5910
#, fuzzy
msgid "visibility arg not a string"
msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
#: c-common.c:5919
msgid "visibility arg must be one of \"default\", \"hidden\", \"protected\" or \"internal\""
msgstr ""
#: c-common.c:5953
#, fuzzy
msgid "tls_model arg not a string"
msgstr "aliasargumentet är inte en sträng"
#: c-common.c:5962
msgid "tls_model arg must be one of \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" or \"global-dynamic\""
msgstr ""
#: c-common.c:5987 c-common.c:6043
#, c-format
msgid "`%s' attribute applies only to functions"
msgstr "attributet \"%s\" fungerar bara på funktioner"
#: c-common.c:5994 c-common.c:6050
#, c-format
msgid "can't set `%s' attribute after definition"
msgstr "kan inte sätta attributet \"%s\" efter definitionen"
#: c-common.c:6114
#, fuzzy
msgid "cleanup arg not an identifier"
msgstr "predikat måste vara en identifierare"
#: c-common.c:6121
#, fuzzy
msgid "cleanup arg not a function"
msgstr "anropat objekt är inte en funktion"
#: c-common.c:6183
#, c-format
msgid "`%s' attribute ignored for `%s'"
msgstr "attributet `%s' ignorerat för \"%s\""
#: c-common.c:6248
#, c-format
msgid "invalid vector type for attribute `%s'"
msgstr "ogiltigt vektortype för attribut \"%s\""
#: c-common.c:6272 c-common.c:6304
msgid "no vector mode with the size and type specified could be found"
msgstr ""
#: c-common.c:6403
#, fuzzy
msgid "nonnull attribute without arguments on a non-prototype"
msgstr "antalet argument matchar inte prototypen"
#: c-common.c:6418
#, fuzzy, c-format
msgid "nonnull argument has invalid operand number (arg %lu)"
msgstr "formatsträng har ett ogiltigt antal operander"
#: c-common.c:6437
#, c-format
msgid "nonnull argument with out-of-range operand number (arg %lu, operand %lu)"
msgstr ""
#: c-common.c:6445
#, c-format
msgid "nonnull argument references non-pointer operand (arg %lu, operand %lu)"
msgstr ""
#: c-common.c:6531
#, c-format
msgid "null argument where non-null required (arg %lu)"
msgstr ""
#: c-convert.c:80 c-typeck.c:988 c-typeck.c:4059 cp/typeck.c:1615
#: cp/typeck.c:5939
msgid "void value not ignored as it ought to be"
msgstr "värdet av typen void ignoreras inte vilket bör göras"
#: c-convert.c:112 java/typeck.c:150
msgid "conversion to non-scalar type requested"
msgstr "konvertering till icke-skalär typ begärd"
#: c-decl.c:340
#, c-format
msgid "array `%s' assumed to have one element"
msgstr "fält \"%s\" antas ha ett element"
#: c-decl.c:526
#, c-format
msgid "`struct %s' incomplete in scope ending here"
msgstr "\"struct %s\" är inkomplett i scope-område som slutar här"
#: c-decl.c:529
#, c-format
msgid "`union %s' incomplete in scope ending here"
msgstr "\"union %s\" är inkomplett i scope-område som slutar här"
#: c-decl.c:532
#, c-format
msgid "`enum %s' incomplete in scope ending here"
msgstr "\"enum %s\" är inkomplett i scope-område som slutar här"
#: c-decl.c:646 c-decl.c:771 java/decl.c:1403
#, c-format
msgid "label `%s' used but not defined"
msgstr "etikett \"%s\" använd men inte definierad"
#: c-decl.c:652 c-decl.c:778 java/decl.c:1409
#, c-format
msgid "label `%s' defined but not used"
msgstr "etikett \"%s\" definierad men inte använd"
#: c-decl.c:893 cp/decl.c:3335
#, fuzzy, c-format
msgid "function `%s' redeclared as inline"
msgstr "biblioteksfunktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
#: c-decl.c:895 cp/decl.c:3337
#, fuzzy, c-format
msgid "previous declaration of function `%s' with attribute noinline"
msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
#: c-decl.c:902 cp/decl.c:3344
#, fuzzy, c-format
msgid "function `%s' redeclared with attribute noinline"
msgstr "funktionen \"%s\" deklarerades tidigare i ett block"
#: c-decl.c:904 cp/decl.c:3346
#, fuzzy, c-format
msgid "previous declaration of function `%s' was inline"
msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
#: c-decl.c:933 c-decl.c:979
#, c-format
msgid "shadowing built-in function `%s'"
msgstr "döljer inbyggd funktion \"%s\""
#: c-decl.c:935
#, c-format
msgid "shadowing library function `%s'"
msgstr "döljer biblioteksfunktion \"%s\""
#: c-decl.c:941
#, c-format
msgid "library function `%s' declared as non-function"
msgstr "biblioteksfunktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
#: c-decl.c:945 c-decl.c:948
#, c-format
msgid "built-in function `%s' declared as non-function"
msgstr "inbyggd funktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
#: c-decl.c:952 objc/objc-act.c:2384 objc/objc-act.c:6154
#, c-format
msgid "`%s' redeclared as different kind of symbol"
msgstr "\"%s\" omdeklarerad som en annan sorts symbol"
#: c-decl.c:953 c-decl.c:1144 c-decl.c:1158 c-decl.c:1165 c-decl.c:1310
#: objc/objc-act.c:2386 objc/objc-act.c:6156 objc/objc-act.c:6211
#, c-format
msgid "previous declaration of `%s'"
msgstr "tidigare deklaration av \"%s\""
#. If types don't match for a built-in, throw away the built-in.
#: c-decl.c:1048
#, c-format
msgid "conflicting types for built-in function `%s'"
msgstr "motstridiga typer på inbyggd funktion \"%s\""
#: c-decl.c:1091 c-decl.c:1110
#, c-format
msgid "conflicting types for `%s'"
msgstr "motstridiga typer på \"%s\""
#: c-decl.c:1133
#, fuzzy
msgid "a parameter list with an ellipsis can't match an empty parameter name list declaration"
msgstr "En parameterlista med ellips kan inte matcha en tom namnlistdeklaration."
#: c-decl.c:1139
#, fuzzy
msgid "an argument type that has a default promotion can't match an empty parameter name list declaration"
msgstr "En parameterlista med ellips kan inte matcha en tom namnlistdeklaration."
#: c-decl.c:1157
#, fuzzy, c-format
msgid "thread-local declaration of `%s' follows non thread-local declaration"
msgstr "statisk deklaration av \"%s\" följer på icke-statisk"
#: c-decl.c:1164
#, fuzzy, c-format
msgid "non thread-local declaration of `%s' follows thread-local declaration"
msgstr "icke-statisk deklaration av \"%s\" följer på statisk"
#: c-decl.c:1175 c-decl.c:1198
#, c-format
msgid "redefinition of `%s'"
msgstr "omdefiniering av \"%s\""
#: c-decl.c:1178
#, c-format
msgid "redeclaration of `%s'"
msgstr "omdeklaration av \"%s\""
#: c-decl.c:1181
#, c-format
msgid "conflicting declarations of `%s'"
msgstr "motstridande deklarationer av \"%s\""
#: c-decl.c:1225
#, c-format
msgid "prototype for `%s' follows"
msgstr "prototyp för \"%s\" följer"
#: c-decl.c:1226 c-decl.c:1234 c-decl.c:1245
msgid "non-prototype definition here"
msgstr "icke-prototypdefinition here"
#: c-decl.c:1233
#, c-format
msgid "prototype for `%s' follows and number of arguments doesn't match"
msgstr "prototyp för \"%s\" följer och antalet argument matchar inte"
#: c-decl.c:1243
#, c-format
msgid "prototype for `%s' follows and argument %d doesn't match"
msgstr "prototyp för `%s' följer och argument %d matchar inte"
#: c-decl.c:1261
#, c-format
msgid "`%s' declared inline after being called"
msgstr "\"%s\" är deklarerad inline efter att den blivit anropad"
#: c-decl.c:1267
#, c-format
msgid "`%s' declared inline after its definition"
msgstr "\"%s\" deklarerad inline efter sin definition"
#: c-decl.c:1274
#, c-format
msgid "static declaration for `%s' follows non-static"
msgstr "statisk deklaration av \"%s\" följer på icke-statisk"
#: c-decl.c:1282
#, c-format
msgid "non-static declaration for `%s' follows static"
msgstr "icke-statisk deklaration av \"%s\" följer på statisk"
#: c-decl.c:1289
#, c-format
msgid "const declaration for `%s' follows non-const"
msgstr "const-deklaration för \"%s\" följer på icke-const"
#: c-decl.c:1296
#, c-format
msgid "type qualifiers for `%s' conflict with previous decl"
msgstr "typkvalificerare för \"%s\" i konflikt med tidigare dekl"
#: c-decl.c:1309
#, c-format
msgid "redundant redeclaration of `%s' in same scope"
msgstr "redundant omdeklaration av \"%s\" i samma scope"
#: c-decl.c:1619 java/decl.c:1102
#, c-format
msgid "declaration of `%s' shadows a parameter"
msgstr "deklaration av \"%s\" döljer en parameter"
#: c-decl.c:1622 java/decl.c:1105
#, c-format
msgid "declaration of `%s' shadows a symbol from the parameter list"
msgstr "deklaration av \"%s\" döljer symbol från parameterlista"
#: c-decl.c:1643 cp/decl.c:4479
#, fuzzy
msgid "a parameter"
msgstr "oanvänd parameter \"%s\""
#: c-decl.c:1645 cp/decl.c:4496
msgid "a previous local"
msgstr ""
#. XXX shadow warnings in outer-more namespaces
#: c-decl.c:1649 cp/decl.c:4500
#, fuzzy
msgid "a global declaration"
msgstr "dubbel deklaration av etikett \"%s\""
#: c-decl.c:1693
#, c-format
msgid "nested extern declaration of `%s'"
msgstr "nästlad extern deklaration av \"%s\""
#: c-decl.c:1712 java/decl.c:1055
#, c-format
msgid "`%s' used prior to declaration"
msgstr "\"%s\" är använd innan sin deklaration"
#: c-decl.c:1726 c-decl.c:1901
#, c-format
msgid "`%s' was declared implicitly `extern' and later `static'"
msgstr "\"%s\" deklarerades implicit \"extern\" och senare \"static\""
#: c-decl.c:1829 cp/decl.c:4336
msgid "type mismatch with previous external decl"
msgstr "typ skiljer sig från tidigare extern deklaration"
#: c-decl.c:1830
#, c-format
msgid "previous external decl of `%s'"
msgstr "föregående externa dekl. av \"%s\""
#: c-decl.c:1843
msgid "type mismatch with previous implicit declaration"
msgstr "typ skiljer sig från tidigare implicit deklaration"
#: c-decl.c:1845
#, c-format
msgid "previous implicit declaration of `%s'"
msgstr "tidigare implicit deklaration av \"%s\""
#: c-decl.c:1880
#, c-format
msgid "`%s' was previously implicitly declared to return `int'"
msgstr "\"%s\" deklarerades tidigare implicit att returnera \"int\""
#: c-decl.c:1905
#, c-format
msgid "`%s' was declared `extern' and later `static'"
msgstr "\"%s\" deklarerades \"extern\" och senare \"static\""
#: c-decl.c:1929
#, c-format
msgid "extern declaration of `%s' doesn't match global one"
msgstr "extern deklaration av \"%s\" matchar inte den globala"
#: c-decl.c:1971
#, c-format
msgid "`%s' locally external but globally static"
msgstr "\"%s\" är lokalt extern men globalt static"
#: c-decl.c:2095
#, c-format
msgid "function `%s' was previously declared within a block"
msgstr "funktionen \"%s\" deklarerades tidigare i ett block"
#: c-decl.c:2115 c-decl.c:2117
#, c-format
msgid "implicit declaration of function `%s'"
msgstr "implicit deklaration av funktion \"%s\""
#: c-decl.c:2196
#, c-format
msgid "label %s referenced outside of any function"
msgstr "etikett %s är refererad till utanför en funktion"
#: c-decl.c:2253
#, c-format
msgid "duplicate label declaration `%s'"
msgstr "dubbel deklaration av etikett \"%s\""
#: c-decl.c:2256
msgid "this is a previous declaration"
msgstr "detta är en tidigare deklaration"
#: c-decl.c:2679
msgid "unnamed struct/union that defines no instances"
msgstr "odöpt struktur/union som inte har någon instans"
#: c-decl.c:2698
msgid "useless keyword or type name in empty declaration"
msgstr "oanvändbart nyckelord eller typnamn i tom deklaration"
#: c-decl.c:2705
msgid "two types specified in one empty declaration"
msgstr "två typer angivna i en tom deklaration"
#: c-decl.c:2710 c-parse.y:753 c-parse.y:755 parse.y:766 parse.y:1853
#: objc-parse.y:799 objc-parse.y:801 objc-parse.y:3042
msgid "empty declaration"
msgstr "tom deklaration"
#: c-decl.c:2740
#, fuzzy
msgid "ISO C90 does not support `static' or type qualifiers in parameter array declarators"
msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
#: c-decl.c:2742
#, fuzzy
msgid "ISO C90 does not support `[*]' array declarators"
msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
#: c-decl.c:2745
msgid "GCC does not yet properly implement `[*]' array declarators"
msgstr ""
#: c-decl.c:2764
msgid "static or type qualifiers in abstract declarator"
msgstr ""
#: c-decl.c:2838
#, c-format
msgid "`%s' is usually a function"
msgstr "\"%s\" är vanligtvis en funktion"
#: c-decl.c:2847
#, fuzzy, c-format
msgid "typedef `%s' is initialized (use __typeof__ instead)"
msgstr "typedef \"%s\" är initierad"
#: c-decl.c:2853
#, c-format
msgid "function `%s' is initialized like a variable"
msgstr "funktion \"%s\" är initierad som en variabel"
#. DECL_INITIAL in a PARM_DECL is really DECL_ARG_TYPE.
#: c-decl.c:2860
#, c-format
msgid "parameter `%s' is initialized"
msgstr "parameter \"%s\" är initierad"
#: c-decl.c:2880 c-typeck.c:4895
msgid "variable-sized object may not be initialized"
msgstr "objekt med variabel storlek kan inte initieras"
#: c-decl.c:2886
#, c-format
msgid "variable `%s' has initializer but incomplete type"
msgstr "variabel \"%s\" har initierare men är av inkomplett typ"
#: c-decl.c:2892
#, c-format
msgid "elements of array `%s' have incomplete type"
msgstr "elementen i fält \"%s\" har en ofullständig typ"
#: c-decl.c:2905
#, c-format
msgid "declaration of `%s' has `extern' and is initialized"
msgstr "deklaration av \"%s\" är \"extern\" och initierad"
#: c-decl.c:2954 c-decl.c:5828 cp/decl.c:7760 cp/decl.c:14339
#, fuzzy, c-format
msgid "inline function `%s' given attribute noinline"
msgstr "inbyggd funktion \"%s\" deklarerad som icke-funktion"
#: c-decl.c:3028
#, c-format
msgid "initializer fails to determine size of `%s'"
msgstr "initierare misslyckas med att bestämma storlek på \"%s\""
#: c-decl.c:3033
#, c-format
msgid "array size missing in `%s'"
msgstr "fältstorlek saknas i \"%s\""
#: c-decl.c:3049
#, c-format
msgid "zero or negative size array `%s'"
msgstr "noll eller negativ storlek på fält \"%s\""
#: c-decl.c:3077
#, c-format
msgid "storage size of `%s' isn't known"
msgstr "lagringsstorlek på \"%s\" är okänd"
#: c-decl.c:3087
#, c-format
msgid "storage size of `%s' isn't constant"
msgstr "lagringsstorlek på \"%s\" är inte konstant"
#: c-decl.c:3147
#, c-format
msgid "ignoring asm-specifier for non-static local variable `%s'"
msgstr "ignorerar asm för ickestatisk lokal variabel \"%s\""
#: c-decl.c:3247
#, fuzzy, c-format
msgid "ISO C forbids parameter `%s' shadowing typedef"
msgstr "ANSI C förbjuder att parameter \"%s\" döljer typedef"
#: c-decl.c:3592 cp/decl.c:10880
msgid "`long long long' is too long for GCC"
msgstr "\"long long long\" är för långt för GCC"
#: c-decl.c:3597
#, fuzzy
msgid "ISO C90 does not support `long long'"
msgstr "ISO C89 stödjer inte \"long long\"'"
#: c-decl.c:3606 c-decl.c:3609 cp/decl.c:10885
#, c-format
msgid "duplicate `%s'"
msgstr "flera \"%s\""
#: c-decl.c:3619 cp/decl.c:10892
msgid "`__thread' before `extern'"
msgstr ""
#: c-decl.c:3621 cp/decl.c:10894
msgid "`__thread' before `static'"
msgstr ""
#: c-decl.c:3629 cp/decl.c:10921
#, c-format
msgid "two or more data types in declaration of `%s'"
msgstr "två eller fler datatyper i deklaration av \"%s\""
#: c-decl.c:3649 cp/decl.c:10926
#, c-format
msgid "`%s' fails to be a typedef or built in type"
msgstr ""
#: c-decl.c:3688
#, c-format
msgid "type defaults to `int' in declaration of `%s'"
msgstr ""
#: c-decl.c:3717
#, c-format
msgid "both long and short specified for `%s'"
msgstr "både long och short angivet för \"%s\""
#: c-decl.c:3721 cp/decl.c:11041
#, c-format
msgid "long or short specified with char for `%s'"
msgstr "long eller short angiven med char för \"%s\""
#: c-decl.c:3728 cp/decl.c:11045
#, c-format
msgid "long or short specified with floating type for `%s'"
msgstr "long eller short angiven med flyttalstyp för \"%s\""
#: c-decl.c:3731
msgid "the only valid combination is `long double'"
msgstr "den enda giltiga kombinationen är \"long double\""
#: c-decl.c:3737
#, c-format
msgid "both signed and unsigned specified for `%s'"
msgstr "både signed och unsigned specificerat för \"%s\""
#: c-decl.c:3739 cp/decl.c:11034
#, c-format
msgid "long, short, signed or unsigned invalid for `%s'"
msgstr "long, short, signed eller unsigned ogiltig för \"%s\""
#: c-decl.c:3745 cp/decl.c:11054
#, c-format
msgid "long, short, signed or unsigned used invalidly for `%s'"
msgstr "long, short, signed eller unsigned använd felaktigt på \"%s\""
#: c-decl.c:3763 cp/decl.c:11075
#, c-format
msgid "complex invalid for `%s'"
msgstr "complex ogiltig för \"%s\""
#: c-decl.c:3805
#, fuzzy
msgid "ISO C90 does not support complex types"
msgstr "ISO C89 stöder inte typen complex"
#: c-decl.c:3817
msgid "ISO C does not support plain `complex' meaning `double complex'"
msgstr "ISO C stöder inte bara \"complex\" i meningen \"double complex\""
#: c-decl.c:3823 c-decl.c:3835
msgid "ISO C does not support complex integer types"
msgstr "ISO C stöder inte komplexa heltalstyper"
#: c-decl.c:3850 c-decl.c:4316 cp/decl.c:11688
msgid "duplicate `const'"
msgstr "upprepning av \"const\""
#: c-decl.c:3852 c-decl.c:4320 cp/decl.c:11692
msgid "duplicate `restrict'"
msgstr "upprepning av \"restrict\""
#: c-decl.c:3854 c-decl.c:4318 cp/decl.c:11690
msgid "duplicate `volatile'"
msgstr "upprepning av \"volatile\""
#: c-decl.c:3882 cp/decl.c:11238
#, c-format
msgid "multiple storage classes in declaration of `%s'"
msgstr "flera lagringsklasser i deklaration av \"%s\""
#: c-decl.c:3892
msgid "function definition declared `auto'"
msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"auto\""
#: c-decl.c:3894
msgid "function definition declared `register'"
msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"register\""
#: c-decl.c:3896
msgid "function definition declared `typedef'"
msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"typedef\""
#: c-decl.c:3898
#, fuzzy
msgid "function definition declared `__thread'"
msgstr "funktionsdefinition deklarerad som \"typedef\""
#: c-decl.c:3911
#, c-format
msgid "storage class specified for structure field `%s'"
msgstr "lagringsklass angiven för strukturfält \"%s\""
#: c-decl.c:3915 cp/decl.c:11285
#, c-format
msgid "storage class specified for parameter `%s'"
msgstr "lagringsklass angiven för parameter \"%s\""
#: c-decl.c:3918 cp/decl.c:11287
msgid "storage class specified for typename"
msgstr "lagringsklass angiven för typnamn"
#: c-decl.c:3930 cp/decl.c:11302
#, c-format
msgid "`%s' initialized and declared `extern'"
msgstr "`%s' initierad och deklarerad \"extern\""
#: c-decl.c:3932 cp/decl.c:11305
#, c-format
msgid "`%s' has both `extern' and initializer"
msgstr "\"%s\" är både \"extern\" och initierare"
#: c-decl.c:3937 cp/decl.c:11313
#, c-format
msgid "top-level declaration of `%s' specifies `auto'"
msgstr "toppnivådeklaration av \"%s\" anger \"auto\""
#: c-decl.c:3942 cp/decl.c:11309
#, c-format
msgid "nested function `%s' declared `extern'"
msgstr "nästlad funktion \"%s\" är deklarerad \"extern\""
#: c-decl.c:3948 cp/decl.c:11319
#, fuzzy, c-format
msgid "function-scope `%s' implicitly auto and declared `__thread'"
msgstr "funktion \"%s\" kan inte deklareras som \"mutable\""
#. Only the innermost declarator (making a parameter be of
#. array type which is converted to pointer type)
#. may have static or type qualifiers.
#: c-decl.c:3987 c-decl.c:4188
#, fuzzy
msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
msgstr "två typer angivna i en tom deklaration"
#: c-decl.c:4031
#, c-format
msgid "declaration of `%s' as array of voids"
msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med void"
#: c-decl.c:4037
#, c-format
msgid "declaration of `%s' as array of functions"
msgstr "deklaration av \"%s\" som ett fält med funktioner"
#: c-decl.c:4042 c-decl.c:5332
#, fuzzy
msgid "invalid use of structure with flexible array member"
msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
#: c-decl.c:4061
#, c-format
msgid "size of array `%s' has non-integer type"
msgstr "storlek på fält \"%s\" är inte av heltalstyp"
#: c-decl.c:4066
#, c-format
msgid "ISO C forbids zero-size array `%s'"
msgstr "ISO C förbjuder fält \"%s\" med storlek noll"
#: c-decl.c:4073
#, c-format
msgid "size of array `%s' is negative"
msgstr "storlek på fält \"%s\" är negativt"
#: c-decl.c:4086
#, fuzzy, c-format
msgid "ISO C90 forbids array `%s' whose size can't be evaluated"
msgstr "ISO C89 förbjuder fält \"%s\" vars storlek inte kan beräknas"
#: c-decl.c:4089
#, fuzzy, c-format
msgid "ISO C90 forbids variable-size array `%s'"
msgstr "ISO C89 förbjuder fält \"%s\" med variabel storlek"
#: c-decl.c:4119 c-decl.c:4342 cp/decl.c:11897
#, c-format
msgid "size of array `%s' is too large"
msgstr "fältet \"%s\" är för stort"
#: c-decl.c:4145
#, fuzzy
msgid "ISO C90 does not support flexible array members"
msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
#: c-decl.c:4155
msgid "array type has incomplete element type"
msgstr "fälttyp har inkomplett elementtyp"
#: c-decl.c:4162 c-decl.c:4392
msgid "ISO C forbids const or volatile function types"
msgstr ""
#: c-decl.c:4208 cp/decl.c:11445
#, c-format
msgid "`%s' declared as function returning a function"
msgstr "\"%s\" är deklarerad som en funktion som returnerar en funktion"
#: c-decl.c:4213 cp/decl.c:11450
#, c-format
msgid "`%s' declared as function returning an array"
msgstr "\"%s\" är deklarerad som en funktion som returnerar ett fält"
#: c-decl.c:4241
msgid "ISO C forbids qualified void function return type"
msgstr ""
#: c-decl.c:4245
msgid "type qualifiers ignored on function return type"
msgstr ""
#: c-decl.c:4274 c-decl.c:4357 c-decl.c:4481 c-decl.c:4573
msgid "ISO C forbids qualified function types"
msgstr ""
#: c-decl.c:4314 cp/decl.c:11684
msgid "invalid type modifier within pointer declarator"
msgstr ""
#: c-decl.c:4412 cp/decl.c:12182
#, c-format
msgid "variable or field `%s' declared void"
msgstr "variabel eller fält \"%s\" deklarerad som void"
#: c-decl.c:4445
msgid "attributes in parameter array declarator ignored"
msgstr ""
#: c-decl.c:4470
msgid "invalid type modifier within array declarator"
msgstr ""
#: c-decl.c:4515
#, c-format
msgid "field `%s' declared as a function"
msgstr "fält \"%s\" deklarerad som en funktion"
#: c-decl.c:4521
#, c-format
msgid "field `%s' has incomplete type"
msgstr "fält \"%s\" har en inkomplett typ"
#: c-decl.c:4553 c-decl.c:4555 c-decl.c:4557 c-decl.c:4564
#, c-format
msgid "invalid storage class for function `%s'"
msgstr "ogiltig lagringsklass för funktion \"%s\""
#: c-decl.c:4579
msgid "`noreturn' function returns non-void value"
msgstr "\"noreturn\"-funktion returnerar ett icke-void värde"
#: c-decl.c:4594
msgid "cannot inline function `main'"
msgstr "kan inte inline:a funktion \"main\""
#: c-decl.c:4649
#, c-format
msgid "variable `%s' declared `inline'"
msgstr "variabel \"%s\" deklarerad \"inline\""
#. A mere warning is sure to result in improper semantics
#. at runtime. Don't bother to allow this to compile.
#: c-decl.c:4677 cp/decl.c:9951
#, fuzzy
msgid "thread-local storage not supported for this target"
msgstr "-fdata-sections stöds inte för AIX"
#: c-decl.c:4732 c-decl.c:5880
msgid "function declaration isn't a prototype"
msgstr "funktionsdeklaration är inte en prototyp"
#: c-decl.c:4738
msgid "parameter names (without types) in function declaration"
msgstr ""
#: c-decl.c:4770 c-decl.c:6250
#, c-format
msgid "parameter `%s' has incomplete type"
msgstr "parameter \"%s\" har en inkomplett typ"
#: c-decl.c:4773
msgid "parameter has incomplete type"
msgstr "parameter har en inkomplett typ"
#: c-decl.c:4794
#, c-format
msgid "parameter `%s' points to incomplete type"
msgstr "parameter \"%s\" pekar på inkomplett typ"
#: c-decl.c:4797
msgid "parameter points to incomplete type"
msgstr "parameter pekar på inkomplett typ"
#: c-decl.c:4862
#, c-format
msgid "parameter `%s' has just a forward declaration"
msgstr ""
#: c-decl.c:4903
msgid "`void' in parameter list must be the entire list"
msgstr "\"void\" i parameterlistan måste vara hela listan"
#: c-decl.c:4934
#, fuzzy, c-format
msgid "`struct %s' declared inside parameter list"
msgstr "\"%s %s\" deklarerad inuti parameterlista"
#: c-decl.c:4937
#, c-format
msgid "`union %s' declared inside parameter list"
msgstr "\"union %s\" deklarerad inuti parameterlista"
#: c-decl.c:4940
#, c-format
msgid "`enum %s' declared inside parameter list"
msgstr "\"enum %s\" deklarerad inuti parameterlista"
#: c-decl.c:4947
msgid "anonymous struct declared inside parameter list"
msgstr "anonym struktur deklarerad i parameterlista"
#: c-decl.c:4949
msgid "anonymous union declared inside parameter list"
msgstr "anonym union deklarerad i parameterlista"
#: c-decl.c:4951
msgid "anonymous enum declared inside parameter list"
msgstr "anonym uppräkningstyp deklarerad i parameterlista"
#: c-decl.c:4955
msgid "its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want"
msgstr "dess scope-område är endast denna definition eller deklaration, vilket troligen inte är vad du vill."
#: c-decl.c:5032
#, c-format
msgid "redefinition of `union %s'"
msgstr "omdefiniering av \"union %s\""
#: c-decl.c:5034
#, c-format
msgid "redefinition of `struct %s'"
msgstr "omdefiniering av \"struct %s\""
#: c-decl.c:5105 cp/decl.c:7532
msgid "declaration does not declare anything"
msgstr ""
#: c-decl.c:5169 c-decl.c:5172
#, c-format
msgid "%s defined inside parms"
msgstr ""
#: c-decl.c:5170 c-decl.c:5173 c-decl.c:5184
msgid "union"
msgstr "union"
#: c-decl.c:5170 c-decl.c:5173
msgid "structure"
msgstr "struktur"
#: c-decl.c:5183
#, c-format
msgid "%s has no %s"
msgstr "%s har ingen %s"
#: c-decl.c:5184
msgid "struct"
msgstr "struct"
#: c-decl.c:5185
msgid "named members"
msgstr "namngivna medlemmar"
#: c-decl.c:5185
msgid "members"
msgstr "medlemmar"
#: c-decl.c:5224
#, c-format
msgid "nested redefinition of `%s'"
msgstr "nästlad omdefinition av \"%s\""
#: c-decl.c:5237
#, c-format
msgid "bit-field `%s' width not an integer constant"
msgstr ""
#: c-decl.c:5248
#, c-format
msgid "bit-field `%s' has invalid type"
msgstr "bitfält \"%s\" har en icke godkänd typ"
#: c-decl.c:5260
#, c-format
msgid "bit-field `%s' type invalid in ISO C"
msgstr "bitfält \"%s\" har en icke godkänd typ enligt ISO C"
#: c-decl.c:5271
#, c-format
msgid "negative width in bit-field `%s'"
msgstr "negativ storlek i bitfält \"%s\""
#: c-decl.c:5273
#, c-format
msgid "width of `%s' exceeds its type"
msgstr "storleken på \"%s\" är större än sin typ"
#: c-decl.c:5275
#, c-format
msgid "zero width for bit-field `%s'"
msgstr "Storleken noll på bitfält \"%s\""
#: c-decl.c:5289
#, c-format
msgid "`%s' is narrower than values of its type"
msgstr ""
#: c-decl.c:5323
msgid "flexible array member in union"
msgstr ""
#: c-decl.c:5325
msgid "flexible array member not at end of struct"
msgstr ""
#: c-decl.c:5327
msgid "flexible array member in otherwise empty struct"
msgstr ""
#: c-decl.c:5357
#, c-format
msgid "duplicate member `%s'"
msgstr "upprepning av medlem \"%s\""
#: c-decl.c:5448
msgid "union cannot be made transparent"
msgstr ""
#. This enum is a named one that has been declared already.
#: c-decl.c:5558
#, c-format
msgid "redeclaration of `enum %s'"
msgstr "omdeklaration av \"enum %s\""
#: c-decl.c:5592
msgid "enum defined inside parms"
msgstr ""
#: c-decl.c:5625
msgid "enumeration values exceed range of largest integer"
msgstr ""
#: c-decl.c:5734
#, c-format
msgid "enumerator value for `%s' not integer constant"
msgstr "uppräkningsvärde för \"%s\" är inte en heltalskonstant"
#: c-decl.c:5747
msgid "overflow in enumeration values"
msgstr "överspill i uppräkningsvärden"
#: c-decl.c:5752
msgid "ISO C restricts enumerator values to range of `int'"
msgstr "ISO C begränsar enumreringsvärden till intervallet av en \"int\""
#: c-decl.c:5834
msgid "return type is an incomplete type"
msgstr "returtypen är en inkomplett typ"
#: c-decl.c:5842
msgid "return type defaults to `int'"
msgstr "returtyp sätts till \"int\""
#: c-decl.c:5889
#, c-format
msgid "no previous prototype for `%s'"
msgstr "ingen tidigare prototyp för `%s'"
#: c-decl.c:5896
#, c-format
msgid "`%s' was used with no prototype before its definition"
msgstr "\"%s\" användes utan någon prototyp innan sin definition"
#: c-decl.c:5902
#, c-format
msgid "no previous declaration for `%s'"
msgstr "ingen tidigare deklaration av \"%s\""
#: c-decl.c:5909
#, c-format
msgid "`%s' was used with no declaration before its definition"
msgstr "\"%s\" användes utan någon deklaration innan sin definition"
#: c-decl.c:5933 c-decl.c:6486
#, c-format
msgid "return type of `%s' is not `int'"
msgstr "returtypen på \"%s\" är inte \"int\""
#: c-decl.c:5949
#, c-format
msgid "first argument of `%s' should be `int'"
msgstr "första argumentet till \"%s\" skall vara \"int\""
#: c-decl.c:5958
#, c-format
msgid "second argument of `%s' should be `char **'"
msgstr "andra argumentet till \"%s\" skall vara \"char **\""
#: c-decl.c:5967
#, c-format
msgid "third argument of `%s' should probably be `char **'"
msgstr "tredje argumentet till \"%s2 skall troligen vara \"char **\""
#: c-decl.c:5976
#, c-format
msgid "`%s' takes only zero or two arguments"
msgstr "\"%s\" tar bara noll eller två argument"
#: c-decl.c:5979
#, c-format
msgid "`%s' is normally a non-static function"
msgstr "\"%s\" är normalt en icke-statisk function"
#: c-decl.c:6077
msgid "parm types given both in parmlist and separately"
msgstr ""
#: c-decl.c:6098
msgid "parameter name omitted"
msgstr "parameternamn utlämnat"
#: c-decl.c:6102 c-decl.c:6204
#, c-format
msgid "parameter `%s' declared void"
msgstr "parameter \"%s\" deklarerad som void"
#: c-decl.c:6178
msgid "parameter name missing from parameter list"
msgstr "parameternamn saknas i parameterlista"
#: c-decl.c:6197
#, c-format
msgid "multiple parameters named `%s'"
msgstr "flera parametrar med namn \"%s\""
#: c-decl.c:6219 c-decl.c:6221
#, c-format
msgid "type of `%s' defaults to `int'"
msgstr "typen på \"%s\" sätts till \"int\""
#: c-decl.c:6257
#, c-format
msgid "declaration for parameter `%s' but no such parameter"
msgstr "deklaration av parameter \"%s\" med det finns ingen sådan parameter"
#: c-decl.c:6305
msgid "number of arguments doesn't match prototype"
msgstr "antalet argument matchar inte prototypen"
#: c-decl.c:6335
#, c-format
msgid "promoted argument `%s' doesn't match prototype"
msgstr ""
#: c-decl.c:6345
#, c-format
msgid "argument `%s' doesn't match prototype"
msgstr "argument \"%s\" matchar inte prototypen"
#: c-decl.c:6518 cp/decl.c:15049
msgid "no return statement in function returning non-void"
msgstr "ingen return i funktion som returnerar icke-void"
#: c-decl.c:6525
msgid "this function may return with or without a value"
msgstr "denna funktion kan returnera med eller utan ett värde"
#: c-decl.c:6729
#, c-format
msgid "size of return value of `%s' is %u bytes"
msgstr "storleken på returvärdet från \"%s\" är %u bytes"
#: c-decl.c:6733
#, c-format
msgid "size of return value of `%s' is larger than %d bytes"
msgstr "storleken på returvärdet från \"%s\" är större än %d bytes"
#. If we get here, declarations have been used in a for loop without
#. the C99 for loop scope. This doesn't make much sense, so don't
#. allow it.
#: c-decl.c:6791
msgid "`for' loop initial declaration used outside C99 mode"
msgstr ""
#: c-decl.c:6815
#, c-format
msgid "`struct %s' declared in `for' loop initial declaration"
msgstr "\"struct %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
#: c-decl.c:6818
#, c-format
msgid "`union %s' declared in `for' loop initial declaration"
msgstr "\"union %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
#: c-decl.c:6821
#, c-format
msgid "`enum %s' declared in `for' loop initial declaration"
msgstr "\"enum %s\" är deklarerad i en for-loops init-deklaration"
#: c-decl.c:6829
#, c-format
msgid "declaration of non-variable `%s' in `for' loop initial declaration"
msgstr ""
#: c-decl.c:6831
#, c-format
msgid "declaration of static variable `%s' in `for' loop initial declaration"
msgstr ""
#: c-decl.c:6833
#, c-format
msgid "declaration of `extern' variable `%s' in `for' loop initial declaration"
msgstr ""
#: c-format.c:109 c-format.c:191
msgid "format string arg not a string type"
msgstr "argument för formatsträng är inte av strängtyp"
#: c-format.c:124
msgid "args to be formatted is not '...'"
msgstr "argumenten som skall formateras är inte \"...\""
#: c-format.c:133
msgid "strftime formats cannot format arguments"
msgstr ""
#: c-format.c:168 c-format.c:270
msgid "format string has invalid operand number"
msgstr "formatsträng har ett ogiltigt antal operander"
#: c-format.c:202
msgid "function does not return string type"
msgstr ""
#: c-format.c:233
msgid "unrecognized format specifier"
msgstr "oigenkänd formatangivelse"
#: c-format.c:246
#, c-format
msgid "`%s' is an unrecognized format function type"
msgstr "\"%s\" är ett ej känt funktionsformat"
#: c-format.c:280
msgid "format string arg follows the args to be formatted"
msgstr "formatsträngen kommer efter argumenten som skall formateras"
#: c-format.c:601
msgid "` ' flag"
msgstr ""
#: c-format.c:601
msgid "the ` ' printf flag"
msgstr ""
#: c-format.c:602 c-format.c:673
msgid "`+' flag"
msgstr ""
#: c-format.c:602
msgid "the `+' printf flag"
msgstr ""
#: c-format.c:603 c-format.c:649
msgid "`#' flag"
msgstr ""
#: c-format.c:603
msgid "the `#' printf flag"
msgstr ""
#: c-format.c:604 c-format.c:647
msgid "`0' flag"
msgstr ""
#: c-format.c:604
msgid "the `0' printf flag"
msgstr ""
#: c-format.c:605 c-format.c:646 c-format.c:676
msgid "`-' flag"
msgstr ""
#: c-format.c:605
msgid "the `-' printf flag"
msgstr ""
#: c-format.c:606 c-format.c:630
msgid "`'' flag"
msgstr ""
#: c-format.c:606
msgid "the `'' printf flag"
msgstr ""
#: c-format.c:607 c-format.c:631
msgid "`I' flag"
msgstr ""
#: c-format.c:607
msgid "the `I' printf flag"
msgstr ""
#: c-format.c:608 c-format.c:628 c-format.c:650 c-format.c:677 c-format.c:1702
msgid "field width"
msgstr ""
#: c-format.c:608
msgid "field width in printf format"
msgstr ""
#: c-format.c:609
msgid "precision"
msgstr ""
#: c-format.c:609
msgid "precision in printf format"
msgstr ""
#: c-format.c:610 c-format.c:629 c-format.c:680
msgid "length modifier"
msgstr ""
#: c-format.c:610
msgid "length modifier in printf format"
msgstr ""
#: c-format.c:626
msgid "assignment suppression"
msgstr ""
#: c-format.c:626
msgid "the assignment suppression scanf feature"
msgstr ""
#: c-format.c:627
msgid "`a' flag"
msgstr ""
#: c-format.c:627
msgid "the `a' scanf flag"
msgstr ""
#: c-format.c:628
msgid "field width in scanf format"
msgstr ""
#: c-format.c:629
msgid "length modifier in scanf format"
msgstr ""
#: c-format.c:630
msgid "the `'' scanf flag"
msgstr ""
#: c-format.c:631
msgid "the `I' scanf flag"
msgstr ""
#: c-format.c:645
msgid "`_' flag"
msgstr ""
#: c-format.c:645
msgid "the `_' strftime flag"
msgstr ""
#: c-format.c:646
msgid "the `-' strftime flag"
msgstr ""
#: c-format.c:647
msgid "the `0' strftime flag"
msgstr ""
#: c-format.c:648 c-format.c:672
msgid "`^' flag"
msgstr ""
#: c-format.c:648
msgid "the `^' strftime flag"
msgstr ""
#: c-format.c:649
msgid "the `#' strftime flag"
msgstr ""
#: c-format.c:650
msgid "field width in strftime format"
msgstr ""
#: c-format.c:651
msgid "`E' modifier"
msgstr ""
#: c-format.c:651
msgid "the `E' strftime modifier"
msgstr ""
#: c-format.c:652
msgid "`O' modifier"
msgstr ""
#: c-format.c:652
msgid "the `O' strftime modifier"
msgstr ""
#: c-format.c:653
msgid "the `O' modifier"
msgstr ""
#: c-format.c:671
msgid "fill character"
msgstr ""
#: c-format.c:671
msgid "fill character in strfmon format"
msgstr ""
#: c-format.c:672
msgid "the `^' strfmon flag"
msgstr ""
#: c-format.c:673
msgid "the `+' strfmon flag"
msgstr ""
#: c-format.c:674
msgid "`(' flag"
msgstr ""
#: c-format.c:674
msgid "the `(' strfmon flag"
msgstr ""
#: c-format.c:675
msgid "`!' flag"
msgstr ""
#: c-format.c:675
msgid "the `!' strfmon flag"
msgstr ""
#: c-format.c:676
msgid "the `-' strfmon flag"
msgstr ""
#: c-format.c:677
msgid "field width in strfmon format"
msgstr ""
#: c-format.c:678
msgid "left precision"
msgstr ""
#: c-format.c:678
msgid "left precision in strfmon format"
msgstr ""
#: c-format.c:679
msgid "right precision"
msgstr ""
#: c-format.c:679
msgid "right precision in strfmon format"
msgstr ""
#: c-format.c:680
msgid "length modifier in strfmon format"
msgstr ""
#: c-format.c:983
#, c-format
msgid "function might be possible candidate for `%s' format attribute"
msgstr "funktionen är en möjlig kandidat för formatattributet \"%s\""
#: c-format.c:1107 c-format.c:1128 c-format.c:2112
msgid "missing $ operand number in format"
msgstr "saknar numerisk $-operand i formatsträng"
#: c-format.c:1138
#, c-format
msgid "%s does not support %%n$ operand number formats"
msgstr ""
#: c-format.c:1145
msgid "operand number out of range in format"
msgstr ""
#: c-format.c:1168
#, c-format
msgid "format argument %d used more than once in %s format"
msgstr ""
#: c-format.c:1218
#, c-format
msgid "format argument %d unused before used argument %d in $-style format"
msgstr ""
#: c-format.c:1322
msgid "format not a string literal, format string not checked"
msgstr ""
#: c-format.c:1336
msgid "format not a string literal and no format arguments"
msgstr ""
#: c-format.c:1338
msgid "format not a string literal, argument types not checked"
msgstr ""
#: c-format.c:1351
msgid "too many arguments for format"
msgstr "för många argument för för formatsträng"
#: c-format.c:1354
msgid "unused arguments in $-style format"
msgstr ""
#: c-format.c:1357
#, fuzzy, c-format
msgid "zero-length %s format string"
msgstr "formatsträng med längden noll"
#: c-format.c:1361
msgid "format is a wide character string"
msgstr ""
#: c-format.c:1364
msgid "unterminated format string"
msgstr "icke terminerad formatsträng"
#: c-format.c:1581
msgid "embedded `\\0' in format"
msgstr ""
#: c-format.c:1596
#, c-format
msgid "spurious trailing `%%' in format"
msgstr ""
#: c-format.c:1635 c-format.c:1872
#, c-format
msgid "repeated %s in format"
msgstr ""
#: c-format.c:1648
msgid "missing fill character at end of strfmon format"
msgstr ""
#: c-format.c:1687 c-format.c:1786 c-format.c:2066 c-format.c:2119
msgid "too few arguments for format"
msgstr "för få argument enligt formatsträngen"
#: c-format.c:1728
#, c-format
msgid "zero width in %s format"
msgstr "nollstorlek i %s formatsträng"
#: c-format.c:1747
#, c-format
msgid "empty left precision in %s format"
msgstr ""
#: c-format.c:1801
msgid "field precision"
msgstr ""
#: c-format.c:1816
#, c-format
msgid "empty precision in %s format"
msgstr ""
#: c-format.c:1856
#, c-format
msgid "%s does not support the `%s' %s length modifier"
msgstr ""
#: c-format.c:1906
msgid "conversion lacks type at end of format"
msgstr ""
#: c-format.c:1917
#, c-format
msgid "unknown conversion type character `%c' in format"
msgstr ""
#: c-format.c:1920
#, c-format
msgid "unknown conversion type character 0x%x in format"
msgstr ""
#: c-format.c:1927
#, c-format
msgid "%s does not support the `%%%c' %s format"
msgstr ""
#: c-format.c:1943
#, c-format
msgid "%s used with `%%%c' %s format"
msgstr ""
#: c-format.c:1952
#, c-format
msgid "%s does not support %s"
msgstr ""
#: c-format.c:1961
#, c-format
msgid "%s does not support %s with the `%%%c' %s format"
msgstr ""
#: c-format.c:1994
#, c-format
msgid "%s ignored with %s and `%%%c' %s format"
msgstr ""
#: c-format.c:1998
#, c-format
msgid "%s ignored with %s in %s format"
msgstr ""
#: c-format.c:2004
#, c-format
msgid "use of %s and %s together with `%%%c' %s format"
msgstr ""
#: c-format.c:2008
#, c-format
msgid "use of %s and %s together in %s format"
msgstr ""
# fixme: ordet locale borde standardiseras
#: c-format.c:2027
#, c-format
msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year in some locales"
msgstr "\"%%%c\" ger bara de sista två siffrorna i året i vissa landsinställningar"
#: c-format.c:2030
#, c-format
msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year"
msgstr "\"%%%c\" ger bara de sista två siffrorna i året"
#. The end of the format string was reached.
#: c-format.c:2046
#, c-format
msgid "no closing `]' for `%%[' format"
msgstr ""
#: c-format.c:2059
#, c-format
msgid "use of `%s' length modifier with `%c' type character"
msgstr ""
#: c-format.c:2080
#, c-format
msgid "%s does not support the `%%%s%c' %s format"
msgstr ""
#: c-format.c:2095
msgid "operand number specified with suppressed assignment"
msgstr ""
#: c-format.c:2097
msgid "operand number specified for format taking no argument"
msgstr ""
#: c-format.c:2211
#, c-format
msgid "writing through null pointer (arg %d)"
msgstr ""
#: c-format.c:2220
#, c-format
msgid "reading through null pointer (arg %d)"
msgstr ""
#: c-format.c:2240
#, c-format
msgid "writing into constant object (arg %d)"
msgstr ""
#: c-format.c:2250
#, c-format
msgid "extra type qualifiers in format argument (arg %d)"
msgstr ""
#: c-format.c:2257
#, c-format
msgid "format argument is not a pointer (arg %d)"
msgstr ""
#: c-format.c:2259
#, c-format
msgid "format argument is not a pointer to a pointer (arg %d)"
msgstr ""
#: c-format.c:2330
msgid "pointer"
msgstr ""
#: c-format.c:2332
msgid "different type"
msgstr ""
#: c-format.c:2353
#, c-format
msgid "%s is not type %s (arg %d)"
msgstr ""
#: c-format.c:2356
#, c-format
msgid "%s format, %s arg (arg %d)"
msgstr ""
#: c-lex.c:153
#, fuzzy
msgid "YYDEBUG not defined"
msgstr "YYDEBUG är inte definierad."
#: c-lex.c:293
msgid "badly nested C headers from preprocessor"
msgstr ""
#: c-lex.c:336
#, c-format
msgid "ignoring #pragma %s %s"
msgstr "ignorerar #pragma %s %s"
#: c-lex.c:386
#, c-format
msgid "universal-character-name '\\U%08x' not valid in identifier"
msgstr ""
#: c-lex.c:632
#, c-format
msgid "universal-character-name '\\u%04x' not valid in identifier"
msgstr ""
#: c-lex.c:695
#, c-format
msgid "stray '%c' in program"
msgstr ""
#: c-lex.c:697
#, c-format
msgid "stray '\\%o' in program"
msgstr ""
#: c-lex.c:854
msgid "this decimal constant is unsigned only in ISO C90"
msgstr ""
#: c-lex.c:857
msgid "this decimal constant would be unsigned in ISO C90"
msgstr ""
#: c-lex.c:873
#, fuzzy, c-format
msgid "integer constant is too large for \"%s\" type"
msgstr "heltalskonstant är större än maximala värdet för sin typ"
#: c-lex.c:941
#, fuzzy, c-format
msgid "floating constant exceeds range of \"%s\""
msgstr "flyttal utanför intervallet för \"%s\""
#: c-lex.c:977 cpplex.c:330 cpplex.c:668 cpplex.c:1942
msgid "ignoring invalid multibyte character"
msgstr "ignorerar ogiltigt flerbytestecken"
#: c-opts.c:355
#, fuzzy, c-format
msgid "missing argument to \"-%s\""
msgstr "Saknar argument till flaggan \"%s\""
#: c-opts.c:359
#, fuzzy, c-format
msgid "no class name specified with \"-%s\""
msgstr "Utdatafilnamn angivet två gånger"
#: c-opts.c:366
#, fuzzy, c-format
msgid "missing filename after \"-%s\""
msgstr "Filnamn saknas efter %s"
#: c-opts.c:371
#, fuzzy, c-format
msgid "missing target after \"-%s\""
msgstr "Argument saknas efter %s"
#: c-opts.c:505
#, c-format
msgid "options array incorrectly sorted: %s is before %s"
msgstr ""
#: c-opts.c:550
#, fuzzy, c-format
msgid "too many filenames given. Type %s --help for usage"
msgstr "För många filnamn. Skriv %s --help för användningsinformation"
#: c-opts.c:937
msgid "-Wno-strict-prototypes is not supported in C++"
msgstr "-Wno-strict-prototypes stödjs inte för C++"
#: c-opts.c:1017
#, fuzzy, c-format
msgid "switch \"%s\" is no longer supported"
msgstr "-f%s stödjs inte längre"
#: c-opts.c:1033
#, c-format
msgid "switch \"%s\" is deprecated, please see documentation for details"
msgstr ""
#: c-opts.c:1153
msgid "-fhandle-exceptions has been renamed to -fexceptions (and is now on by default)"
msgstr ""
#: c-opts.c:1273
#, fuzzy
msgid "output filename specified twice"
msgstr "Utdatafilnamn angivet två gånger"
#: c-opts.c:1387
msgid "-Wformat-y2k ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-y2k ignorerad utan -Wformat"
#: c-opts.c:1389
msgid "-Wformat-extra-args ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-extra-args ignorerad utan -Wformat"
#: c-opts.c:1391
#, fuzzy
msgid "-Wformat-zero-length ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-extra-args ignorerad utan -Wformat"
#: c-opts.c:1393
msgid "-Wformat-nonliteral ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-nonliteral ignorerad utan -Wformat"
#: c-opts.c:1395
msgid "-Wformat-security ignored without -Wformat"
msgstr "-Wformat-security ignorerad utan -Wformat"
#: c-opts.c:1397
msgid "-Wmissing-format-attribute ignored without -Wformat"
msgstr "-Wmissing-format-attribute ignorerad utan -Wformat"
#: c-opts.c:1419
#, fuzzy, c-format
msgid "opening output file %s"
msgstr "Kan inte öppna utdatafil \"%s\""
#: c-opts.c:1474
#, fuzzy, c-format
msgid "opening dependency file %s"
msgstr "dynamiskt beroende.\n"
#: c-opts.c:1484
#, fuzzy, c-format
msgid "closing dependency file %s"
msgstr "Kunde inte öppna källkodsfil %s.\n"
#: c-opts.c:1487
#, fuzzy, c-format
msgid "when writing output to %s"
msgstr "fel vid skrivning till %s"
#: c-opts.c:1567
#, fuzzy
msgid "to generate dependencies you must specify either -M or -MM"
msgstr "du måste dessutom ange antingen -M eller -MM"
#: c-opts.c:1715
#, c-format
msgid "\"-%c%s%s\" is valid for %s but not for %s"
msgstr ""
#. To keep the lines from getting too long for some compilers, limit
#. to about 500 characters (6 lines) per chunk.
#: c-opts.c:1726
msgid ""
"Switches:\n"
" -include <file> Include the contents of <file> before other files\n"
" -imacros <file> Accept definition of macros in <file>\n"
" -iprefix <path> Specify <path> as a prefix for next two options\n"
" -iwithprefix <dir> Add <dir> to the end of the system include path\n"
" -iwithprefixbefore <dir> Add <dir> to the end of the main include path\n"
" -isystem <dir> Add <dir> to the start of the system include path\n"
msgstr ""
"Flaggor:\n"
" -include <fil> Inkludera innehållet i <fil> före andra filer\n"
" -imacros <fil> Använd makrodefinitioner i <fil>\n"
" -iprefix <sökväg> Sätt <sökväg> som prefix för följande två flaggor\n"
" -iwithprefix <katalog> Sätt <katalog> i slutet på systemets include-sökväg\n"
" -iwithprefixbefore <kat> Sätt <kat> i slutet på huvud-include-sökvägen\n"
" -isystem <katalog> Sätt <katalog> först på systemets include-sökväg\n"
#: c-opts.c:1735
msgid ""
" -idirafter <dir> Add <dir> to the end of the system include path\n"
" -I <dir> Add <dir> to the end of the main include path\n"
" -I- Fine-grained include path control; see info docs\n"
" -nostdinc Do not search system include directories\n"
" (dirs specified with -isystem will still be used)\n"
" -nostdinc++ Do not search system include directories for C++\n"
" -o <file> Put output into <file>\n"
msgstr ""
" -idirafter <katalog> Sätt <katalog> i slutet på systemets include-sökväg\n"
" -I <katalog> Sätt <katalog> i slutet på huvud-include-sökvägen\n"
" -I- Detaljerad include-sökväg kontroll; se info-hjälp\n"
" -nostdinc Använd inte systemets include-sökväg (kataloger\n"
" satta med -isystem kommer fortfarande användas)\n"
" -nostdinc++ Använd inte systemets include-sökväg för C++\n"
" -o <fil> Skriv utdata till <fil>\n"
#: c-opts.c:1744
#, fuzzy
msgid ""
" -trigraphs Support ISO C trigraphs\n"
" -std=<std name> Specify the conformance standard; one of:\n"
" gnu89, gnu99, c89, c99, iso9899:1990,\n"
" iso9899:199409, iso9899:1999, c++98\n"
" -w Inhibit warning messages\n"
" -W[no-]trigraphs Warn if trigraphs are encountered\n"
" -W[no-]comment{s} Warn if one comment starts inside another\n"
msgstr ""
" -std=<std namn> Ange standard att följa; en av:\n"
" gnu89, gnu99, c89, c99, iso9899:1990,\n"
" iso9899:199409, iso9899:1999\n"
" -+ Tillåt användning av C++ finesser\n"
" -w Stoppa varningsmeddelande\n"
" -Wtrigraphs Varna om trigrapher påträffas\n"
" -Wno-trigraphs Varna inte om trigrapher\n"
" -Wcomment{s} Varna om en kommentar börjar i en annan kommentar\n"
#: c-opts.c:1753
#, fuzzy
msgid ""
" -W[no-]traditional Warn about features not present in traditional C\n"
" -W[no-]undef Warn if an undefined macro is used by #if\n"
" -W[no-]import Warn about the use of the #import directive\n"
msgstr ""
" -Wno-comment{s} Varna inte om kommentarer\n"
" -Wtraditional Varna om finesser som inte finns i traditionell C\n"
" -Wno-traditional Varna inte om traditionell C\n"
" -Wundef Varna om ett odefinierat makro används av #if\n"
" -Wno-undef Varna inte om att testa odefinierade makron\n"
" -Wimport Varna om användande av direktivet #import\n"
#: c-opts.c:1758
#, fuzzy
msgid ""
" -W[no-]error Treat all warnings as errors\n"
" -W[no-]system-headers Do not suppress warnings from system headers\n"
" -W[no-]all Enable most preprocessor warnings\n"
msgstr ""
" -Wno-import Varna inte om användande av #import\n"
" -Werror Behandla alla varningar som fel\n"
" -Wno-error Behandla inte varningar som fel\n"
" -Wsystem-headers Dölj inte varningar från system-include-filer\n"
" -Wno-system-headers Dölj varningar från system-include-filer\n"
" -Wall Aktivera alla preprocessor-varningar\n"
#: c-opts.c:1763
#, fuzzy
msgid ""
" -M Generate make dependencies\n"
" -MM As -M, but ignore system header files\n"
" -MD Generate make dependencies and compile\n"
" -MMD As -MD, but ignore system header files\n"
" -MF <file> Write dependency output to the given file\n"
" -MG Treat missing header file as generated files\n"
msgstr ""
" -M Generera make beroenden\n"
" -MM Som -M, men ignorera system-include-filer\n"
" -MF <fil> Skriv beroenden till den givna filen\n"
" -MG Behandla saknade filer som genererade filer\n"
# fixme: vad menas med unquoted
#: c-opts.c:1771
msgid ""
" -MP\t\t\t Generate phony targets for all headers\n"
" -MQ <target> Add a MAKE-quoted target\n"
" -MT <target> Add an unquoted target\n"
msgstr ""
" -MP\t\t\t Generera phony-mål för alla include-filer\n"
" -MQ <mål> Lägg till MAKE-citerat mål\n"
" -MT <mål> Lägg till ociterat mål\n"
#: c-opts.c:1776
#, fuzzy
msgid ""
" -D<macro> Define a <macro> with string '1' as its value\n"
" -D<macro>=<val> Define a <macro> with <val> as its value\n"
" -A<question>=<answer> Assert the <answer> to <question>\n"
" -A-<question>=<answer> Disable the <answer> to <question>\n"
" -U<macro> Undefine <macro> \n"
" -v Display the version number\n"
msgstr ""
" -D<makro> Definiera <makro> med strängen \"1\" som sitt värde\n"
" -D<makro>=<värde> Definiera <makro> with <värde> som sitt värde\n"
" -A<fråga> (<svar>) Ange svaret <svar> på frågan <fråga>\n"
" -A-<fråga> (<svar>) Slå av svaret <svar> på frågan <fråga>\n"
" -U<makro> Gör <makro> till icke definierat\n"
" -v Visa versionsnummer\n"
#: c-opts.c:1784
msgid ""
" -H Print the name of header files as they are used\n"
" -C Do not discard comments\n"
" -dM Display a list of macro definitions active at end\n"
" -dD Preserve macro definitions in output\n"
" -dN As -dD except that only the names are preserved\n"
" -dI Include #include directives in the output\n"
msgstr ""
" -H Skriv namnet på include-filer när de används\n"
" -C Släng inte bort kommentarer\n"
" -dM Visa en lista med aktiva makron i slutet\n"
" -dD Bevara mokrodefinitioner i utdata\n"
" -dN Som -dD men bara namnet bevaras\n"
" -dI Ta med #include-direktives i utdata\n"
#: c-opts.c:1792
#, fuzzy
msgid ""
" -f[no-]preprocessed Treat the input file as already preprocessed\n"
" -ftabstop=<number> Distance between tab stops for column reporting\n"
" -P Do not generate #line directives\n"
" -remap Remap file names when including files\n"
" --help Display this information\n"
msgstr ""
" -fpreprocessed Tolka infiler som redan preprocessade\n"
" -ftabstop=<nummer> Avstånd mellan tabbar för kolumutskrifter\n"
" -P Genererar inte #line-direktiv\n"
" -$ Tillåt inte '$' i identifierare\n"
" -remap Mappa om filnamn vid inkludering av filer\n"
" --version Visa versionsinformation\n"
" -h or --help Visa denna information\n"
#. Like YYERROR but do call yyerror.
#: c-parse.y:55 parse.y:48 objc-parse.y:55
msgid "syntax error"
msgstr "syntaxfel"
#: /usr/share/bison/bison.simple:179
msgid "syntax error: cannot back up"
msgstr "syntaxfel: kan inte backa tillbaka"
#: c-parse.y:325 objc-parse.y:346
msgid "ISO C forbids an empty source file"
msgstr "ISO C förbjuder tomma källkodsfiler"
#: c-parse.y:366 c-typeck.c:6916 objc-parse.y:388
msgid "argument of `asm' is not a constant string"
msgstr "argumentet till \"asm\" är inte en konstant sträng"
#: c-parse.y:374 objc-parse.y:396
msgid "ISO C forbids data definition with no type or storage class"
msgstr "ISO C förbjuder datadefinition utan typ eller lagringsklass"
#: c-parse.y:376 objc-parse.y:398
msgid "data definition has no type or storage class"
msgstr "datadefinition har ingen typ eller lagringsklass"
#: c-parse.y:389 objc-parse.y:411
msgid "ISO C does not allow extra `;' outside of a function"
msgstr "ISO C tillåter inte extra \";\" utanför funktioner"
#: c-parse.y:449 cppexp.c:1312
msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
msgstr "traditionell C hanterar inte operatorn unärt plus"
#: c-parse.y:496 objc-parse.y:518
msgid "`sizeof' applied to a bit-field"
msgstr "\"sizeof\" applicerat på ett bitfält"
#: c-parse.y:583 objc-parse.y:605
msgid "ISO C forbids omitting the middle term of a ?: expression"
msgstr "ISO C förbjuder uteslutande av den mittersta termen i ett ?: uttryck"
#: c-parse.y:632 objc-parse.y:654
msgid "ISO C89 forbids compound literals"
msgstr ""
#: c-parse.y:646 objc-parse.y:668
msgid "ISO C forbids braced-groups within expressions"
msgstr ""
#: c-parse.y:677 objc-parse.y:699
msgid "first argument to __builtin_choose_expr not a constant"
msgstr "första argumentet till \"__builtin_choose_expr\" är inte en konstant"
#: c-parse.y:721 objc-parse.y:767
#, fuzzy
msgid "traditional C rejects ISO C style function definitions"
msgstr "traditionell C stödjer inte sträng-sammanslagning"
#: c-parse.y:985 c-parse.y:991 c-parse.y:997 c-parse.y:1003 c-parse.y:1024
#: c-parse.y:1030 c-parse.y:1036 c-parse.y:1042 c-parse.y:1075 c-parse.y:1081
#: c-parse.y:1087 c-parse.y:1093 c-parse.y:1138 c-parse.y:1144 c-parse.y:1150
#: c-parse.y:1156 parse.y:1933 parse.y:1940 parse.y:1975 objc-parse.y:1031
#: objc-parse.y:1037 objc-parse.y:1043 objc-parse.y:1049 objc-parse.y:1070
#: objc-parse.y:1076 objc-parse.y:1082 objc-parse.y:1088 objc-parse.y:1121
#: objc-parse.y:1127 objc-parse.y:1133 objc-parse.y:1139 objc-parse.y:1184
#: objc-parse.y:1190 objc-parse.y:1196 objc-parse.y:1202
#, c-format
msgid "`%s' is not at beginning of declaration"
msgstr "\"%s\" är inte i början av deklarationen"
#: c-parse.y:1441 objc-parse.y:1496
msgid "ISO C forbids empty initializer braces"
msgstr ""
#: c-parse.y:1455 objc-parse.y:1510
msgid "ISO C89 forbids specifying subobject to initialize"
msgstr "ISO C89 förbjuder specifiering av subobjekt som skall initieras"
#: c-parse.y:1458 objc-parse.y:1513
msgid "obsolete use of designated initializer without `='"
msgstr "obsolet angivelse av initierare utan \"=\""
#: c-parse.y:1462 objc-parse.y:1517
msgid "obsolete use of designated initializer with `:'"
msgstr "obsolet användning av initierare med \":\""
#: c-parse.y:1489 objc-parse.y:1544
msgid "ISO C forbids specifying range of elements to initialize"
msgstr ""
#: c-parse.y:1497 c-parse.y:1528 objc-parse.y:1552 objc-parse.y:1583
msgid "ISO C forbids nested functions"
msgstr "ISO C förbjuder nästlade funktioner"
#: c-parse.y:1703 objc-parse.y:1760
msgid "ISO C forbids forward references to `enum' types"
msgstr ""
#: c-parse.y:1715 parse.y:2411 objc-parse.y:1772
msgid "comma at end of enumerator list"
msgstr "komma i slutet av uppräkningslista"
#: c-parse.y:1723 objc-parse.y:1780
msgid "no semicolon at end of struct or union"
msgstr "inget semikolon vid slutet av struktur eller union"
#: c-parse.y:1732 objc-parse.y:1789 objc-parse.y:2864
msgid "extra semicolon in struct or union specified"
msgstr "extra semikolon i struktur eller union angivet"
#: c-parse.y:1745 objc-parse.y:1816
msgid "ISO C doesn't support unnamed structs/unions"
msgstr "ISO C stödjer inte ej namnsatta strukturer/unioner"
#: c-parse.y:1754 objc-parse.y:1825
msgid "ISO C forbids member declarations with no members"
msgstr "ISO C förbjuder medlemsdeklarationer utan medlemmar"
#: c-parse.y:1913 objc-parse.y:1984
msgid "deprecated use of label at end of compound statement"
msgstr ""
#: c-parse.y:1930 objc-parse.y:2001
msgid "ISO C89 forbids mixed declarations and code"
msgstr "ISO C89 förbjuder blandade deklarationer och kod"
#: c-parse.y:2005 objc-parse.y:2080
msgid "ISO C forbids label declarations"
msgstr ""
#: c-parse.y:2055 parse.y:1638 objc-parse.y:2130
msgid "braced-group within expression allowed only inside a function"
msgstr ""
#: c-parse.y:2182 objc-parse.y:2257
msgid "empty body in an else-statement"
msgstr "tom kropp i else-sats"
#: c-parse.y:2303 objc-parse.y:2378
msgid "ISO C forbids `goto *expr;'"
msgstr "ISO C förbjuder \"goto *expr;\""
#: c-parse.y:2403 objc-parse.y:2478
msgid "ISO C forbids forward parameter declarations"
msgstr ""
#. Gcc used to allow this as an extension. However, it does
#. not work for all targets, and thus has been disabled.
#. Also, since func (...) and func () are indistinguishable,
#. it caused problems with the code in expand_builtin which
#. tries to verify that BUILT_IN_NEXT_ARG is being used
#. correctly.
#: c-parse.y:2429 objc-parse.y:2504
msgid "ISO C requires a named argument before `...'"
msgstr "ISO C kräver ett namnsatt argument före \"...\""
#: c-parse.y:2526 objc-parse.y:2601
msgid "`...' in old-style identifier list"
msgstr "\"...\" i en gammaldags identifierarlista"
#: /usr/share/bison/bison.simple:795
#, fuzzy
msgid "parse error; also virtual memory exhausted"
msgstr "parsningsfel; och det virtuella minnet tog slut"
#: /usr/share/bison/bison.simple:799 cp/spew.c:364
msgid "parse error"
msgstr "parsningsfel"
#: /usr/share/bison/bison.simple:924
msgid "parser stack overflow"
msgstr "parsestack överfull"
#: c-parse.y:2838 cp/spew.c:1525 objc-parse.y:3537
#, c-format
msgid "%s at end of input"
msgstr "%s vid slutet av indatan"
#: c-parse.y:2844 cp/spew.c:1533 objc-parse.y:3543
#, c-format
msgid "%s before %s'%c'"
msgstr "%s före %s'%c'"
#: c-parse.y:2846 cp/spew.c:1535 objc-parse.y:3545
#, c-format
msgid "%s before %s'\\x%x'"
msgstr "%s före %s'\\x%x'"
#: c-parse.y:2850 cp/spew.c:1542 objc-parse.y:3549
#, c-format
msgid "%s before string constant"
msgstr "%s före strängkonstant"
#: c-parse.y:2852 cp/spew.c:1544 objc-parse.y:3551
#, c-format
msgid "%s before numeric constant"
msgstr "%s före numerisk konstant"
#: c-parse.y:2854 objc-parse.y:3553
#, c-format
msgid "%s before \"%s\""
msgstr "%s före \"%s\""
#: c-parse.y:2856 objc-parse.y:3555
#, c-format
msgid "%s before '%s' token"
msgstr "%s före symbolen '%s'"
#: c-parse.y:2921
msgid "traditional C rejects string concatenation"
msgstr "traditionell C stödjer inte sträng-sammanslagning"
#: c-parse.y:3047 objc-parse.y:3779
#, c-format
msgid "syntax error at '%s' token"
msgstr "syntaxfel vid token \"%s\""
#: c-pragma.c:107
msgid "#pragma pack (pop) encountered without matching #pragma pack (push, <n>)"
msgstr "#pragma pack (pop) påträffat utan matchande #pragma pack (push, <n>)"
#: c-pragma.c:125
#, c-format
msgid "#pragma pack(pop, %s) encountered without matching #pragma pack(push, %s, <n>)"
msgstr "#pragma pack(pop, %s) påträffat utan matchande #pragma pack(push, %s, <n>)"
#: c-pragma.c:145
#, fuzzy
msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
#: c-pragma.c:147
#, fuzzy
msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
msgstr "attributet \"section\" stöds inte för denna målarkitektur"
#: c-pragma.c:167
#, fuzzy
msgid "missing '(' after '#pragma pack' - ignored"
msgstr "saknas '(' efter predikat"
#: c-pragma.c:180 c-pragma.c:230
msgid "malformed '#pragma pack' - ignored"
msgstr ""
#: c-pragma.c:185
msgid "malformed '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignored"
msgstr ""
#: c-pragma.c:187
msgid "malformed '#pragma pack(pop[, id])' - ignored"
msgstr ""
#: c-pragma.c:196
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown action '%s' for '#pragma pack' - ignored"
msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma pack\""
#: c-pragma.c:233
msgid "junk at end of '#pragma pack'"
msgstr "skräp vid slutet av \"#pragma pack\""
#: c-pragma.c:247
#, c-format
msgid "alignment must be a small power of two, not %d"
msgstr ""
#: c-pragma.c:280
#, c-format
msgid "applying #pragma weak `%s' after first use results in unspecified behavior"
msgstr ""
#: c-pragma.c:328 c-pragma.c:333
msgid "malformed #pragma weak, ignored"
msgstr ""
#: c-pragma.c:337
msgid "junk at end of #pragma weak"
msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
#: c-pragma.c:372 c-pragma.c:377
msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
msgstr ""
#: c-pragma.c:382
#, fuzzy
msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
#: c-pragma.c:389 c-pragma.c:470
msgid "#pragma redefine_extname conflicts with declaration"
msgstr ""
#: c-pragma.c:420
msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
msgstr ""
#: c-pragma.c:425
#, fuzzy
msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
msgstr "skräp vid slutet av #pragma weak"
#: c-pragma.c:457
#, fuzzy
msgid "asm declaration conflicts with previous rename"
msgstr "sektion \"%s\" står i konflikt med tidigare deklaration"
#: c-semantics.c:565
msgid "break statement not within loop or switch"
msgstr "break-sats som inte är i en loop eller switch"
#: c-semantics.c:583
msgid "continue statement not within a loop"
msgstr "continue-sats som inte är i en loop"
#: c-semantics.c:678
msgid "destructor needed for `%#D'"
msgstr "destruerare behövs för \"%#D\""
#: c-semantics.c:679
msgid "where case label appears here"
msgstr ""
#: c-semantics.c:682
msgid "(enclose actions of previous case statements requiring destructors in their own scope.)"
msgstr ""
#: c-semantics.c:725 c-typeck.c:6942 cp/semantics.c:897
#, c-format
msgid "%s qualifier ignored on asm"
msgstr ""
#: c-typeck.c:123
#, c-format
msgid "`%s' has an incomplete type"
msgstr "\"%s\" har en inkomplett typ"
#: c-typeck.c:145 cp/call.c:2865
msgid "invalid use of void expression"
msgstr "ogiltig användning av void-uttryck"
#: c-typeck.c:153
#, fuzzy
msgid "invalid use of flexible array member"
msgstr "ISO C89 stöder inte flexibla fältmedlemmar"
#: c-typeck.c:159
msgid "invalid use of array with unspecified bounds"
msgstr ""
#: c-typeck.c:167
#, c-format
msgid "invalid use of undefined type `%s %s'"
msgstr ""
#. If this type has a typedef-name, the TYPE_NAME is a TYPE_DECL.
#: c-typeck.c:171
#, c-format
msgid "invalid use of incomplete typedef `%s'"
msgstr ""
#: c-typeck.c:424 c-typeck.c:438
msgid "function types not truly compatible in ISO C"
msgstr "funktionstyper inte riktigt kompatibla i ISO C"
#: c-typeck.c:603
msgid "types are not quite compatible"
msgstr "typerna är inte riktigt kompatibla"
#: c-typeck.c:757 c-typeck.c:2687
msgid "arithmetic on pointer to an incomplete type"
msgstr "aritmetik på pekare till inkomplett typ"
#: c-typeck.c:1136
#, c-format
msgid "%s has no member named `%s'"
msgstr "%s har ingen medlem med namn \"%s\""
#: c-typeck.c:1172
#, c-format
msgid "request for member `%s' in something not a structure or union"
msgstr "begäran av medlem \"%s\" i något som inte är en struktur eller union"
#: c-typeck.c:1204
msgid "dereferencing pointer to incomplete type"
msgstr "derefererar pekare till inkomplett typ"
#: c-typeck.c:1208
msgid "dereferencing `void *' pointer"
msgstr "derefererar \"void *\"-pekare"
#: c-typeck.c:1225 cp/typeck.c:2369
#, c-format
msgid "invalid type argument of `%s'"
msgstr "ogiltigt typargument till \"%s\""
#: c-typeck.c:1244 cp/typeck.c:2395
msgid "subscript missing in array reference"
msgstr ""
#: c-typeck.c:1265 cp/typeck.c:2437
msgid "array subscript has type `char'"
msgstr "fältindex har typen \"char\""
#: c-typeck.c:1273 c-typeck.c:1362 cp/typeck.c:2444 cp/typeck.c:2523
msgid "array subscript is not an integer"
msgstr "fältindex är inte ett heltal"
#: c-typeck.c:1306
msgid "ISO C forbids subscripting `register' array"
msgstr ""
#: c-typeck.c:1308
#, fuzzy
msgid "ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array"
msgstr "ISO C++ förbjuder tilldelning av fält"
#: c-typeck.c:1341
msgid "subscript has type `char'"
msgstr "index har typen \"char\""
#: c-typeck.c:1357 cp/typeck.c:2518
msgid "subscripted value is neither array nor pointer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:1411
#, c-format
msgid "`%s' undeclared here (not in a function)"
msgstr "\"%s\" odeklarerad här (inte i en funktion)"
#: c-typeck.c:1418
#, c-format
msgid "`%s' undeclared (first use in this function)"
msgstr "\"%s\" odeklarerad (första förekomsten i denna funktionen)"
#: c-typeck.c:1423
msgid "(Each undeclared identifier is reported only once"
msgstr "(Varje odeklarerad identifierare rapporteras bara"
#: c-typeck.c:1424
msgid "for each function it appears in.)"
msgstr "en gång för varje funktion den finns i.)"
#: c-typeck.c:1441
#, c-format
msgid "local declaration of `%s' hides instance variable"
msgstr ""
#: c-typeck.c:1518
msgid "called object is not a function"
msgstr "anropat objekt är inte en funktion"
#: c-typeck.c:1604 cp/typeck.c:2829
msgid "too many arguments to function"
msgstr "för många argument till funktion"
#: c-typeck.c:1625
#, c-format
msgid "type of formal parameter %d is incomplete"
msgstr ""
#: c-typeck.c:1638
#, c-format
msgid "%s as integer rather than floating due to prototype"
msgstr ""
#: c-typeck.c:1641
#, c-format
msgid "%s as integer rather than complex due to prototype"
msgstr ""
#: c-typeck.c:1644
#, c-format
msgid "%s as complex rather than floating due to prototype"
msgstr ""
#: c-typeck.c:1647
#, c-format
msgid "%s as floating rather than integer due to prototype"
msgstr ""
#: c-typeck.c:1650
#, c-format
msgid "%s as complex rather than integer due to prototype"
msgstr "%s som complex istället för heltal grund av prototyp"
#: c-typeck.c:1653
#, c-format
msgid "%s as floating rather than complex due to prototype"
msgstr ""
#: c-typeck.c:1663
#, c-format
msgid "%s as `float' rather than `double' due to prototype"
msgstr ""
#: c-typeck.c:1681
#, c-format
msgid "%s with different width due to prototype"
msgstr ""
#: c-typeck.c:1715
#, c-format
msgid "%s as unsigned due to prototype"
msgstr "%s som unsigned på grund av prototyp"
#: c-typeck.c:1717
#, c-format
msgid "%s as signed due to prototype"
msgstr "%s som signed på grund av prototyp"
#: c-typeck.c:1751 cp/typeck.c:2933
msgid "too few arguments to function"
msgstr "för få argument till funktion"
#: c-typeck.c:1793
msgid "suggest parentheses around + or - inside shift"
msgstr "föreslår parenteser runt + eller - inuti skift"
#: c-typeck.c:1800
msgid "suggest parentheses around && within ||"
msgstr "föreslår parenteser runt && inuti ||"
#: c-typeck.c:1809
msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of |"
msgstr "föreslår parenteser runt aritmetik inuti operanden till |"
#: c-typeck.c:1812
msgid "suggest parentheses around comparison in operand of |"
msgstr "föreslår parenteser runt jämförelse inuti operanden till |"
#: c-typeck.c:1821
msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of ^"
msgstr "föreslår parenteser runt aritmetik inuti operanden till ^"
#: c-typeck.c:1824
msgid "suggest parentheses around comparison in operand of ^"
msgstr "föreslår parenteser runt jämförelse inuti operanden till ^"
#: c-typeck.c:1831
msgid "suggest parentheses around + or - in operand of &"
msgstr "föreslår parenteser runt + eller - inuti operanden till &"
#: c-typeck.c:1834
msgid "suggest parentheses around comparison in operand of &"
msgstr "föreslår parenteser runt jämförelser inuti operanden till &"
#: c-typeck.c:1841
msgid "comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning"
msgstr "jämförelser som X<=Y<=Z har inte sin matematiska mening"
#: c-typeck.c:2001 c-typeck.c:2036
msgid "division by zero"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2081 cp/typeck.c:3194
msgid "right shift count is negative"
msgstr "högershiftoperanden är negativ"
#: c-typeck.c:2088 cp/typeck.c:3200
msgid "right shift count >= width of type"
msgstr "högershiftoperanden >= storleken på typen"
#: c-typeck.c:2109 cp/typeck.c:3219
msgid "left shift count is negative"
msgstr "vänstershiftoperanden är negativ"
#: c-typeck.c:2112 cp/typeck.c:3221
msgid "left shift count >= width of type"
msgstr "vänstershiftoperanden >= storleken på typen"
#: c-typeck.c:2133
msgid "shift count is negative"
msgstr "shiftoperanden är negativ"
#: c-typeck.c:2135
msgid "shift count >= width of type"
msgstr "shiftoperanden >= storleken på typen"
#: c-typeck.c:2152 cp/typeck.c:3256
msgid "comparing floating point with == or != is unsafe"
msgstr "jämföra flyttal med == eller != är osäkert"
#: c-typeck.c:2178 c-typeck.c:2184
msgid "ISO C forbids comparison of `void *' with function pointer"
msgstr "ISO C förbjuder jämförelse mellan \"void *\" och funktionspekare"
#: c-typeck.c:2187 c-typeck.c:2227 c-typeck.c:2255
msgid "comparison of distinct pointer types lacks a cast"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2201 c-typeck.c:2206 c-typeck.c:2275 c-typeck.c:2280
msgid "comparison between pointer and integer"
msgstr "jämförelse mellan pekare och heltal"
#: c-typeck.c:2222 c-typeck.c:2250
msgid "ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions"
msgstr "ISO C förbjuder ordningsjämförelse på pekare till funktioner"
#: c-typeck.c:2247
msgid "comparison of complete and incomplete pointers"
msgstr "jämförelse av kompletta och inkompletta pekare"
#: c-typeck.c:2263 c-typeck.c:2270
msgid "ordered comparison of pointer with integer zero"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2294 cp/typeck.c:3389
msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2505
msgid "comparison between signed and unsigned"
msgstr "jämföreslse mellan signed och unsigned"
#: c-typeck.c:2551 cp/typeck.c:3633
msgid "comparison of promoted ~unsigned with constant"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2559 cp/typeck.c:3641
msgid "comparison of promoted ~unsigned with unsigned"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2639
msgid "pointer of type `void *' used in subtraction"
msgstr "pekare av typ \"void *\" använd i subtraktion"
#: c-typeck.c:2641
msgid "pointer to a function used in subtraction"
msgstr "pekare till funktion använd i subtraktion"
#: c-typeck.c:2738
msgid "wrong type argument to unary plus"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2751
msgid "wrong type argument to unary minus"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2768
msgid "ISO C does not support `~' for complex conjugation"
msgstr "ISO C stödjer inte ~ för komplex konjugering"
#: c-typeck.c:2774
msgid "wrong type argument to bit-complement"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2783
msgid "wrong type argument to abs"
msgstr "fel typ på argument till abs"
#: c-typeck.c:2795
msgid "wrong type argument to conjugation"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2809
msgid "wrong type argument to unary exclamation mark"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2852
msgid "ISO C does not support `++' and `--' on complex types"
msgstr "ISO C stöder inte \"++\" och \"--\" på komplexa typer"
#: c-typeck.c:2867 c-typeck.c:2899
#, fuzzy
msgid "wrong type argument to increment"
msgstr "fel typ på argument till %s"
#: c-typeck.c:2869 c-typeck.c:2901
#, fuzzy
msgid "wrong type argument to decrement"
msgstr "fel typ på argument till %s"
#: c-typeck.c:2890
msgid "increment of pointer to unknown structure"
msgstr ""
#: c-typeck.c:2892
msgid "decrement of pointer to unknown structure"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3029
msgid "ISO C forbids the address of a cast expression"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3039
msgid "invalid lvalue in unary `&'"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3071
#, c-format
msgid "attempt to take address of bit-field structure member `%s'"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3180 c-typeck.c:4651 c-typeck.c:4667 c-typeck.c:4683
#: final.c:3146 final.c:3148 gcc.c:4381 rtl-error.c:122 toplev.c:1694
#: config/cris/cris.c:545 cp/spew.c:1538 cp/typeck.c:4367 java/expr.c:364
#: java/verify.c:1467 java/verify.c:1468 java/verify.c:1483
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#: c-typeck.c:3241
msgid "ISO C forbids use of conditional expressions as lvalues"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3244
msgid "ISO C forbids use of compound expressions as lvalues"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3247
msgid "ISO C forbids use of cast expressions as lvalues"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3264
#, c-format
msgid "%s of read-only member `%s'"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3268
#, c-format
msgid "%s of read-only variable `%s'"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3271
#, c-format
msgid "%s of read-only location"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3290
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot take address of bit-field `%s'"
msgstr "kan inte ta adressen till bitfält \"%s\""
#: c-typeck.c:3318
#, c-format
msgid "global register variable `%s' used in nested function"
msgstr "global registervariabel \"%s\" använd i nästlad funktion"
#: c-typeck.c:3322
#, c-format
msgid "register variable `%s' used in nested function"
msgstr "registervariabel \\\"%s\\\" använd i nästlad funktion"
#: c-typeck.c:3329
#, c-format
msgid "address of global register variable `%s' requested"
msgstr "adress på global registervariabel \"%s\" efterfrågad"
#: c-typeck.c:3341
msgid "cannot put object with volatile field into register"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3345
#, c-format
msgid "address of register variable `%s' requested"
msgstr "adress på register variabel \"%s\" efterfrågad"
#: c-typeck.c:3453
msgid "signed and unsigned type in conditional expression"
msgstr "typ signed och unsigned i villkorsuttryck"
#: c-typeck.c:3460
msgid "ISO C forbids conditional expr with only one void side"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3476 c-typeck.c:3483
msgid "ISO C forbids conditional expr between `void *' and function pointer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3489
msgid "pointer type mismatch in conditional expression"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3496 c-typeck.c:3506
msgid "pointer/integer type mismatch in conditional expression"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3520
msgid "type mismatch in conditional expression"
msgstr "typfel i villkorsuttryck"
#: c-typeck.c:3591 cp/typeck.c:4623
msgid "left-hand operand of comma expression has no effect"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3635
msgid "cast specifies array type"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3641
msgid "cast specifies function type"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3651
msgid "ISO C forbids casting nonscalar to the same type"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3670
msgid "ISO C forbids casts to union type"
msgstr "ISO C förbjuder typkonvertering till unionstyper"
#: c-typeck.c:3685
msgid "cast to union type from type not present in union"
msgstr "typkonvertering till unionstyp från typ som ej finns i unionen"
#: c-typeck.c:3736
#, fuzzy
msgid "cast adds new qualifiers to function type"
msgstr "typkonvertering matchar inte en funktionstyp"
#. There are qualifiers present in IN_OTYPE that are not
#. present in IN_TYPE.
#: c-typeck.c:3741
msgid "cast discards qualifiers from pointer target type"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3756
msgid "cast increases required alignment of target type"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3762 cp/typeck.c:5144
msgid "cast from pointer to integer of different size"
msgstr "typkonvertering från pekare till heltal av annan storlek"
#: c-typeck.c:3767
msgid "cast does not match function type"
msgstr "typkonvertering matchar inte en funktionstyp"
#: c-typeck.c:3774 cp/typeck.c:5151
msgid "cast to pointer from integer of different size"
msgstr "typkonvertering till pekare från heltal med annan storlek"
#: c-typeck.c:3786
msgid "type-punning to incomplete type might break strict-aliasing rules"
msgstr ""
#: c-typeck.c:3790
msgid "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules"
msgstr ""
#. Now we have handled acceptable kinds of LHS that are not truly lvalues.
#. Reject anything strange now.
#: c-typeck.c:3949
msgid "invalid lvalue in assignment"
msgstr "ogiltigt lvalue i tilldelning"
#. Convert new value to destination type.
#: c-typeck.c:3958 c-typeck.c:3983 c-typeck.c:4000 cp/typeck.c:5266
#: cp/typeck.c:5416
msgid "assignment"
msgstr "tilldelning"
#: c-typeck.c:4070
#, fuzzy
msgid "cannot pass rvalue to reference parameter"
msgstr "kan inte deklarera pekare till referenser"
#: c-typeck.c:4174 c-typeck.c:4241
#, c-format
msgid "%s makes qualified function pointer from unqualified"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4178 c-typeck.c:4221
#, c-format
msgid "%s discards qualifiers from pointer target type"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4184
msgid "ISO C prohibits argument conversion to union type"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4213
#, c-format
msgid "ISO C forbids %s between function pointer and `void *'"
msgstr "ISO C förbjuder %s mellan funktionspekare och \"void *\""
#: c-typeck.c:4230
#, c-format
msgid "pointer targets in %s differ in signedness"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4246
#, c-format
msgid "%s from incompatible pointer type"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4252 c-typeck.c:4804 cp/typeck.c:1653
msgid "invalid use of non-lvalue array"
msgstr ""
# fixme: vad är %s
#: c-typeck.c:4267
#, c-format
msgid "%s makes pointer from integer without a cast"
msgstr "%s skapar pekare från heltal utan typkonvertering"
#: c-typeck.c:4275
#, c-format
msgid "%s makes integer from pointer without a cast"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4289 c-typeck.c:4292
#, c-format
msgid "incompatible type for argument %d of `%s'"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4296
#, c-format
msgid "incompatible type for argument %d of indirect function call"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4300
#, c-format
msgid "incompatible types in %s"
msgstr "inkompatibla typer i %s"
#. Function name is known; supply it.
#: c-typeck.c:4358
#, fuzzy, c-format
msgid "passing arg of `%s'"
msgstr "Saknar argument till flaggan \"%s\""
#. Function name unknown (call through ptr).
#: c-typeck.c:4368
#, fuzzy
msgid "passing arg of pointer to function"
msgstr "för många argument till funktion"
#. Function name is known; supply it.
#: c-typeck.c:4376
#, c-format
msgid "passing arg %d of `%s'"
msgstr ""
#. Function name unknown (call through ptr); just give arg number.
#: c-typeck.c:4386
#, c-format
msgid "passing arg %d of pointer to function"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4452
msgid "initializer for static variable is not constant"
msgstr "initierare för statisk variabel är inte konstant"
#: c-typeck.c:4458
msgid "initializer for static variable uses complicated arithmetic"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4466
msgid "aggregate initializer is not constant"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4468
msgid "aggregate initializer uses complicated arithmetic"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4475
msgid "traditional C rejects automatic aggregate initialization"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4654 c-typeck.c:4670 c-typeck.c:4686
#, c-format
msgid "(near initialization for `%s')"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4737 cp/typeck2.c:488
msgid "char-array initialized from wide string"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4744 cp/typeck2.c:495
msgid "int-array initialized from non-wide string"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4762 cp/typeck2.c:511
msgid "initializer-string for array of chars is too long"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4822
msgid "array initialized from non-constant array expression"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4839 c-typeck.c:4841 c-typeck.c:4857 c-typeck.c:4878
#: c-typeck.c:6281
msgid "initializer element is not constant"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4873
msgid "initialization"
msgstr "initiering"
#: c-typeck.c:4884 c-typeck.c:6286
msgid "initializer element is not computable at load time"
msgstr ""
#: c-typeck.c:4899 cp/typeck2.c:588
msgid "invalid initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5393
msgid "extra brace group at end of initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5413
msgid "missing braces around initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5473
msgid "braces around scalar initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5521
msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5523
msgid "initialization of a flexible array member"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5554
msgid "missing initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5580
msgid "empty scalar initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5585
msgid "extra elements in scalar initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5671
msgid "initialization designators may not nest"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5692 c-typeck.c:5763
msgid "array index in non-array initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5697 c-typeck.c:5817
msgid "field name not in record or union initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5759 c-typeck.c:5761
msgid "nonconstant array index in initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5765 c-typeck.c:5768
msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5779
msgid "empty index range in initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5788
msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5829
#, c-format
msgid "unknown field `%s' specified in initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:5866 c-typeck.c:5887 c-typeck.c:6348
msgid "initialized field with side-effects overwritten"
msgstr ""
#: c-typeck.c:6558
msgid "excess elements in char array initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:6565 c-typeck.c:6611
msgid "excess elements in struct initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:6626
msgid "non-static initialization of a flexible array member"
msgstr ""
#: c-typeck.c:6693
msgid "excess elements in union initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:6714
msgid "traditional C rejects initialization of unions"
msgstr ""
#: c-typeck.c:6777
msgid "excess elements in array initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:6806
msgid "excess elements in vector initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:6828
msgid "excess elements in scalar initializer"
msgstr ""
#: c-typeck.c:6935
msgid "asm template is not a string constant"
msgstr ""
#: c-typeck.c:6967
msgid "invalid lvalue in asm statement"
msgstr ""
#: c-typeck.c:7042
msgid "modification by `asm'"
msgstr ""
#: c-typeck.c:7061 cp/typeck.c:6237
msgid "function declared `noreturn' has a `return' statement"
msgstr ""
#: c-typeck.c:7068
msgid "`return' with no value, in function returning non-void"
msgstr ""
#: c-typeck.c:7074
msgid "`return' with a value, in function returning void"
msgstr "\"return\" med värde i funktion som returnerar void"
#: c-typeck.c:7078
msgid "return"
msgstr "return"
#: c-typeck.c:7130
msgid "function returns address of local variable"
msgstr "funktionen returnerar adress till en lokal variabel"
#: c-typeck.c:7186 cp/semantics.c:555
msgid "switch quantity not an integer"
msgstr "switch-argument är inte ett heltal"
#: c-typeck.c:7196
msgid "`long' switch expression not converted to `int' in ISO C"
msgstr ""
#: c-typeck.c:7231 cp/decl.c:5523
msgid "case label not within a switch statement"
msgstr "case-etikett är inte i en switch-sats"
#: c-typeck.c:7233 cp/decl.c:5528
msgid "`default' label not within a switch statement"
msgstr "\"default\"-etikett är inte i en switch-sats"
#: calls.c:1934 tree-inline.c:1177
#, c-format
msgid "inlining failed in call to `%s'"
msgstr "inlining misslyckades i anrop av \"%s\""
#: calls.c:1935 calls.c:2271 tree-inline.c:1178
msgid "called from here"
msgstr "anropad härifrån"
#: calls.c:2270
#, c-format
msgid "can't inline call to `%s'"
msgstr "kan inte inline:a anrop till \"%s\""
#: calls.c:2300
msgid "function call has aggregate value"
msgstr ""
#: cfgloop.c:1107
#, c-format
msgid "Size of loop %d should be %d, not %d."
msgstr ""
#: cfgloop.c:1126
#, c-format
msgid "Bb %d do not belong to loop %d."
msgstr ""
#: cfgloop.c:1144
#, c-format
msgid "Loop %d's header does not have exactly 2 entries."
msgstr ""
#: cfgloop.c:1152
#, c-format
msgid "Loop %d's latch does not have exactly 1 successor."
msgstr ""
#: cfgloop.c:1157
#, c-format
msgid "Loop %d's latch does not have header as successor."
msgstr ""
#: cfgloop.c:1162
#, c-format
msgid "Loop %d's latch does not belong directly to it."
msgstr ""
#: cfgloop.c:1168
#, c-format
msgid "Loop %d's header does not belong directly to it."
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1774
#, c-format
msgid "bb %d on wrong place"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1780
#, c-format
msgid "prev_bb of %d should be %d, not %d"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1800
#, c-format
msgid "end insn %d for block %d not found in the insn stream"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1814
#, c-format
msgid "insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1826
#, c-format
msgid "head insn %d for block %d not found in the insn stream"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1848
#, c-format
msgid "verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %i %i"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1855
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Wrong count of block %i %i"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1861
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Wrong frequency of block %i %i"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1869
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Duplicate edge %i->%i"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1875
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Wrong probability of edge %i->%i %i"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1881
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Wrong count of edge %i->%i %i"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1911
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1926
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1928
msgid "wrong insn in the fallthru edge"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1935
#, c-format
msgid "verify_flow_info: Basic block %d succ edge is corrupted"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1951
#, c-format
msgid "Missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1959
#, c-format
msgid "Too many outgoing branch edges from bb %i"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1964
#, c-format
msgid "Fallthru edge after unconditional jump %i"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1969
#, c-format
msgid "Wrong amount of branch edges after unconditional jump %i"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1975
#, fuzzy, c-format
msgid "Wrong amount of branch edges after conditional jump %i"
msgstr "Föredra hopp framför villkorlig körning"
#: cfgrtl.c:1980
#, c-format
msgid "Call edges for non-call insn in bb %i"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:1989
#, c-format
msgid "Abnormal edges for no purpose in bb %i"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2004
#, c-format
msgid "missing barrier after block %i"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2014
#, c-format
msgid "basic block %d pred edge is corrupted"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2031
#, c-format
msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2035
#, c-format
msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2049 cfgrtl.c:2059
#, c-format
msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2072
#, c-format
msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2084
#, c-format
msgid "in basic block %d:"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2085
msgid "flow control insn inside a basic block"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2104
#, c-format
msgid "basic block %i edge lists are corrupted"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2119
msgid "basic blocks not numbered consecutively"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2144
msgid "insn outside basic block"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2152
msgid "return not followed by barrier"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2157
#, c-format
msgid "number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)"
msgstr ""
#: cfgrtl.c:2161
msgid "verify_flow_info failed"
msgstr ""
#: collect2.c:425
msgid "internal error"
msgstr "internt fel"
#: collect2.c:934
msgid "no arguments"
msgstr "inga argument"
#: collect2.c:1263 collect2.c:1411 collect2.c:1444
#, c-format
msgid "fopen %s"
msgstr "fopen %s"
#: collect2.c:1266 collect2.c:1416 collect2.c:1447
#, c-format
msgid "fclose %s"
msgstr "fclose %s"
#: collect2.c:1275
#, c-format
msgid "collect2 version %s"
msgstr ""
#: collect2.c:1365
#, c-format
msgid "%d constructor(s) found\n"
msgstr "%d konstruerare hittad(e)\n"
#: collect2.c:1366
#, c-format
msgid "%d destructor(s) found\n"
msgstr "%d destruerare hittad(e)\n"
#: collect2.c:1367
#, c-format
msgid "%d frame table(s) found\n"
msgstr ""
#: collect2.c:1508
#, c-format
msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
msgstr "%s terminerade med signal %d [%s]%s"
#: collect2.c:1527
#, c-format
msgid "%s returned %d exit status"
msgstr "%s returnerade avslutningsstatus %d"
#: collect2.c:1555
#, c-format
msgid "[cannot find %s]"
msgstr "[kan inte hitta %s]"
#: collect2.c:1570
#, c-format
msgid "cannot find `%s'"
msgstr "kan inte hitta \"%s\""
#: collect2.c:1581 collect2.c:1584
#, c-format
msgid "redirecting stdout: %s"
msgstr "omdirigerar stdout: %s"
#: collect2.c:1627
#, c-format
msgid "[Leaving %s]\n"
msgstr "[Lämnar %s]\n"
#: collect2.c:1870
#, c-format
msgid ""
"\n"
"write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
msgstr ""
#: collect2.c:2082
msgid "cannot find `nm'"
msgstr "kan inte hitta \"nm\""
#: collect2.c:2092 collect2.c:2533
msgid "pipe"
msgstr "rör"
#: collect2.c:2096 collect2.c:2537
msgid "fdopen"
msgstr "fdopen"
#: collect2.c:2122 collect2.c:2563
#, c-format
msgid "dup2 %d 1"
msgstr "dup2 %d 1"
#: collect2.c:2125 collect2.c:2128 collect2.c:2141 collect2.c:2566
#: collect2.c:2569 collect2.c:2582
#, c-format
msgid "close %d"
msgstr "close %d"
#: collect2.c:2131 collect2.c:2572
#, c-format
msgid "execv %s"
msgstr "execv %s"
#: collect2.c:2185
#, c-format
msgid "init function found in object %s"
msgstr ""
#: collect2.c:2193
#, c-format
msgid "fini function found in object %s"
msgstr ""
#: collect2.c:2216 collect2.c:2621
msgid "fclose"
msgstr "fclose"
#: collect2.c:2261
#, c-format
msgid "unable to open file '%s'"
msgstr "kan inte öppna fil \"%s\""
#: collect2.c:2263
#, c-format
msgid "unable to stat file '%s'"
msgstr ""
#: collect2.c:2269
#, c-format
msgid "unable to mmap file '%s'"
msgstr "kan inte göra mmap på fil \"%s\""
#: collect2.c:2422
msgid "not found\n"
msgstr "hittades inte\n"
#: collect2.c:2424 collect2.c:2600
#, c-format
msgid "dynamic dependency %s not found"
msgstr ""
#: collect2.c:2444
#, c-format
msgid "bad magic number in file '%s'"
msgstr "felaktigt magiskt nummer i fil \"%s\""
#: collect2.c:2466
msgid "dynamic dependencies.\n"
msgstr "dynamiskt beroende.\n"
#: collect2.c:2524
msgid "cannot find `ldd'"
msgstr "kan inte hitta \"ldd\""
#: collect2.c:2585
msgid ""
"\n"
"ldd output with constructors/destructors.\n"
msgstr ""
#: collect2.c:2612
#, c-format
msgid "unable to open dynamic dependency '%s'"
msgstr ""
#: collect2.c:2726
#, c-format
msgid "%s: not a COFF file"
msgstr "%s: är inte en COFF-fil"
#: collect2.c:2845
#, c-format
msgid "%s: cannot open as COFF file"
msgstr "%s: kan inte öppna som COFF-fil"
#: collect2.c:2901
#, fuzzy, c-format
msgid "library lib%s not found"
msgstr "Hittade inte bibliotek lib%s"
#: collect2.c:3028
#, c-format
msgid "open %s"
msgstr "open %s"
#: collect2.c:3051
msgid "incompatibilities between object file & expected values"
msgstr ""
#: collect2.c:3124
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Processing symbol table #%d, offset = 0x%.8lx, kind = %s\n"
msgstr ""
"\n"
"Processar symboltabell #%d, index = 0x%.8lx, sort = %s\n"
#: collect2.c:3133
msgid "string section missing"
msgstr "strängsektionen saknas"
#: collect2.c:3136
msgid "section pointer missing"
msgstr "sektionspekare saknas"
#: collect2.c:3184
msgid "no symbol table found"
msgstr "hittade ingen symboltabell"
#: collect2.c:3197
msgid "no cmd_strings found"
msgstr "hittar ingen cmd_strings"
#: collect2.c:3209
msgid ""
"\n"
"Updating header and load commands.\n"
"\n"
msgstr ""
#: collect2.c:3216
#, c-format
msgid "load command map, %d cmds, new size %ld.\n"
msgstr "ladda kommandomappning, %d kommandon, ny storlek %ld.\n"
#: collect2.c:3247
msgid ""
"writing load commands.\n"
"\n"
msgstr ""
#: collect2.c:3267
#, c-format
msgid "close %s"
msgstr ""
#: collect2.c:3341
msgid "could not convert 0x%l.8x into a region"
msgstr ""
#: collect2.c:3345
#, c-format
msgid "%s function, region %d, offset = %ld (0x%.8lx)\n"
msgstr ""
#: collect2.c:3472
msgid "bad magic number"
msgstr ""
#: collect2.c:3473
msgid "bad header version"
msgstr ""
#: collect2.c:3474
msgid "bad raw header version"
msgstr ""
#: collect2.c:3475
msgid "raw header buffer too small"
msgstr ""
#: collect2.c:3476
msgid "old raw header file"
msgstr ""
#: collect2.c:3477
msgid "unsupported version"
msgstr "ej stödd version"
#: collect2.c:3479
#, c-format
msgid "unknown {de,en}code_mach_o_hdr return value %d"
msgstr ""
#: collect2.c:3499
#, c-format
msgid "fstat %s"
msgstr "fstat %s"
#: collect2.c:3536 collect2.c:3584
#, c-format
msgid "lseek %s 0"
msgstr "lseek %s 0"
#: collect2.c:3540
#, c-format
msgid "read %s"
msgstr "read %s"
#: collect2.c:3543
#, c-format
msgid "read %ld bytes, expected %ld, from %s"
msgstr "läste %ld bytes, förväntade %ld, från %s"
#: collect2.c:3564
#, c-format
msgid "msync %s"
msgstr "msync %s"
#: collect2.c:3571
#, c-format
msgid "munmap %s"
msgstr "munmap %s"
#: collect2.c:3588
#, c-format
msgid "write %s"
msgstr "write %s"
#: collect2.c:3591
#, c-format
msgid "wrote %ld bytes, expected %ld, to %s"
msgstr "skrev %ld bytes, förväntade %ld, till %s"
#: combine.c:13222
#, c-format
msgid ""
";; Combiner statistics: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
";; %d successes.\n"
"\n"
msgstr ""
#: combine.c:13232
#, c-format
msgid ""
"\n"
";; Combiner totals: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
";; %d successes.\n"
msgstr ""
#: convert.c:69
msgid "cannot convert to a pointer type"
msgstr "kan inte konvertera till en pekartyp"
#: convert.c:102
msgid "pointer value used where a floating point value was expected"
msgstr ""
#: convert.c:106
msgid "aggregate value used where a float was expected"
msgstr ""
#: convert.c:132
msgid "conversion to incomplete type"
msgstr ""
#: convert.c:414 convert.c:494
msgid "can't convert between vector values of different size"
msgstr ""
#: convert.c:420
msgid "aggregate value used where an integer was expected"
msgstr ""
#: convert.c:472 f/com.c:1100
msgid "pointer value used where a complex was expected"
msgstr ""
#: convert.c:476 f/com.c:1102
msgid "aggregate value used where a complex was expected"
msgstr ""
#: convert.c:500
msgid "can't convert value to a vector"
msgstr ""
#: cpperror.c:113
msgid "warning: "
msgstr "varning: "
#: cpperror.c:115
msgid "internal error: "
msgstr "internt fel: "
#: cpperror.c:189
#, fuzzy
msgid "stdout"
msgstr "struct"
#: cpperror.c:191 gcc.c:6428
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
#: cppexp.c:199